MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 35/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 35         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

26. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.471 din 8 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. f) si art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.299/2011. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judetene de consultantă agricolă

 

11. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

266/2011. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România a stagiarilor care desfăsoară stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si Camera Auditorilor Financiari din România

 

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de recunostintă si apreciere pentru obiectivitatea si profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul unei cariere de exceptie în presă, reprezentând un exemplu pentru tinerele generatii de jurnalisti,

 

Presedintele României decretează

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler jumalistei Măria Petrascu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 26.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.471

din 8 noiembrie2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. f) si art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Augu stin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea -magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicată de Livia-Iuliana A. Sbârcea în Dosarul nr. 2.964/96/2010 al Tribunalului Harghita -Sectia civilă si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.786D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 4.787D/2010 - 4.790D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, exceptie ridicată de Jakab Attila- Arpad, Mioara Ungureanu, Nagy Benedict si Elvira Bota în dosarele nr. 2.959/96/2010, nr. 2.967/96/2010, nr. 2.911/96/2010 si nr. 2.953/96/2010 ale Tribunalului Harghita - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 4.786D/2010 - 4.790D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor 4.787D/2016-4.790D/2010 la Dosarul nr. 4.786D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 2 decembrie 2010, pronuntate în dosarele nr. 2.964/96/2010, nr. 2.959/96/2010, nr. 2.967/96/2010, nr. 2.911/96/2010 si nr. 2.953/96/2010, Tribunalul Harghita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Exceptia a fost ridicată de Livia-Iuliana A. Sbârcea, Jakab Attila-Arpad, Mioara Ungureanu, Nagy Benedict si Elvira Bota cu prilejul solutionării contestatiilor formulate împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată, în esentă, că dispozitiile de lege criticate, care prevăd transformarea pensiilor speciale în pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si recalcularea pensiilor speciale cuvenite sau aflate în plată prin utilizarea algoritmului de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, sunt contrare principiului constitutional al neretroactivitătii legii civile. Astfel, consideră că noile prevederi de lege nu pot afecta pensiile deja aflate în plată, ci trebuie să se aplice numai pensiilor ce se vor stabili în viitor, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010. Totodată, arată că dreptul de pensie constituie un “bun” în întelesul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, iar afectarea sa, prin dispozitiile art. 1 si art. 3 din Legea nr. 119/2010, dobândeste semnificatia încălcării prevederilor internationale amintite, precum si a celor ale art. 44 din Constitutie. De asemenea, sustin că prevederile de lege criticate aduc atingere si art. 47 din Constitutie, precum si art. 20 alin. (1) din acelasi act normativ fundamental, prin raportare la dispozitiile art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, în sfârsit, consideră că sunt încălcate si o serie de prevederi ale Cărtii drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Tribunalul Harghita - Sectia civilă arata că, prin deciziile nr. 871/2010 si nr. 873/2010, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile criticate ale Legii nr. 119/2010 sunt conforme cu prevederile Legii fundamentale, în raport cu critici le formulate. În acelasi timp însă arată că restrângerea dreptului la pensie, dacă acesta este privit ca un drept ce se regăseste în patrimoniul unei persoane, legal constituit la momentul dobândirii, constituie o atingere adusă art. 44 alin. (1) si art. 20 alin. (1) din Constitutie, precum si art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedinti lor cel or două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, invocă deciziile nr. 873/2010 si nr. 871/2010, dar si Decizia nr. 1.237/2010, în care Curtea Constitutională, analizând a priori constitutionalitatea Legii nr. 263/2010, s-a referit si la dispozitiile Legii nr. 119/2010, subliniind caracterul tranzitoriu, limitat în timp, al acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

Examinând însă critici le formulate de autorul exceptiei, precum si normele de lege care au legătură cu solutionarea cauzei, Curtea apreciază că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 lit. f) si art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 119/2010, care au următorul continut:

- Art. 1 lit. f): “Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul pubit de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare: [...]

f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor,”;

- Art. 3 alin. (1) si (2): “(1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite po trivit prevederilor legilor cu caracter special, cu venite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterbare.

(2) În situatia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1), care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul publt se determină considerându-se a fi îndeplinite conditiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificări/e si completările ulterioare.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi de lege contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la dreptul la un nivel de trai decent si dreptul la pensie, precum si art. 20 prin raportare la art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului privind proprietatea. De asemenea, consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 6 privind dreptul la sigurantă, art. 17 privind proprietatea, art. 25 referitor la dreptul persoanelor în vârstă, art. 34 privind securitatea socială si art. 54 referitor la interzicerea abuzului de drept din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că unele dintre critici le formulate în prezenta cauză au mai fost supuse analizei instantei de contencios constitutional. Astfel, pronuntându-se asupra conformitătii Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor cu dispozitiile constitutionale privind dreptul de proprietate privată, dreptul la pensie si principiul neretroactivitătii legii civile, Curtea, prin Deciziile nr. 871 si nr. 873 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a retinut, în esentă, că “pensiile de serviciu sunt compuse din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, si anume: pensia contributivă si un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială”. Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contributia la sistemul de asigurări sociale, “tine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale si nu se subsumează dreptului constitutional la pensie, ca element constitutiv al acestuia”. Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie specială “nu poate fi considerată ca instituind o obligatie ad aeternuma statului de a acorda acest drept, singurul drept câstigat reprezentând doar prestatiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări si asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie. [...] Conformându-se dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor, si numai în ceea ce priveste cuantumul acestora. Celelalte conditii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie si vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita”.

Cu acelasi prilej Curtea a statuat că “partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în notiunea de «bun», ea reprezintă totusi, din această perspectivă, un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii”.

Cu privire la prevederile invocate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, act distinct ca natură juridică de celelalte tratate internationale invocate, Curtea, prin Decizia nr. 871/2010, a retinut că acestea, de principiu, sunt aplicabile în controlul de constitutionalitate în măsura în care asigură, garantează si dezvoltă prevederile constitutionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte în măsura în care nivelul lor de protectie este cel putin la nivelul normelor constitutionale în domeniul drepturilor omului. În consecintă, Curtea a constat că prevederile cuprinse în Cartă nu sunt cu nimic afectate pentru toate considerentele sus-mentionate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. f) si art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicată de Livia-Iuliana A. Sbârcea, Jakab Attila-Arpad, Mioara Ungureanu, Nagy Benedict si Elvira Bota în dosarele nr. 2.964/96/2010, nr. 2.959/96/2010, nr. 2.967/96/2010, nr. 2.911/96/2010 si nr. 2.953/96/2010 ale Tribunalului Harghita - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor judetene de consultantă agricolă

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- Se modifică descrierea tehnică a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, conform prevederilor anexei nr. 1.

Art. II. - Se aprobă schimbarea unitătilor de administrare a unor terenuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform prevederilor anexei nr. 2.

Art. III. - Se aprobă transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor.

Art. IV. - Predarea-preluarea bunurilor se face pe bază de protocol încheiat între părtile implicate în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

Art. V - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va lua măsurile necesare pentru efectuarea de către noii administratori ai bunurilor care fac obiectul prezentului act normativ a lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art. VII. - Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale vor modifica inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2011.

Nr. 1.299.

 

 


ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti subordonate, pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI - denumire)

De scrie te a tehnică

Adresa imobilului

Codul de clasificatie si nr. MFP

Teren

11336686 -Oficiul de Consultantă Agricolă Arad

Suprafata - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 - 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A126/10 - 0,8 ha; A126/12 - 0,47 ha

Judetul Arad, municipiul Arad

Imobil 8.05.01

MF 154583

Teren suprafată totală Albesti

15116420 –Centrul de Consultantă Agricolă Botosani

Suprafata - 51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659 - 17,56 ha; De 658-0,20 ha

Judetul Botosani, comuna Albesti

Imobil 8.05.01

MF 34099

Teren suprafată totală Dorohoi

15116420 -Centrul I de Consultantă Agricolă Botosani

Suprafata -50 ha, în parcela: A190 - 50 ha

Judetul Botosani, comuna Dorohoi

Imobil 8.05.01

MF 34100

Laborator cărămidă Albesti

15116420 –Centrul de Consultantă Agricolă Botosani

Suprafata construită - 240 mp, parter

Suprafată curt-constructii - 4.300 mp

Judetul Botosani, comuna Albesti

Imobil 8.27.01

MF 34059

Laborator de câmp din cărămidă Dorohoi

15116420 –Centrul de Consultantă Agricolă Botosani

Suprafata construită -150 mp parter

Suprafată curti-constructii - 3.000 mp

Judetul Botosani, comuna Dorohoi

Imobil 8.27.01

MF 34060

Teren

11405603 -Oficiul de Consultantă Agricolă Bihor

Suprafata -16,49 ha, în parcelele: T414A2922 - 2,77 ha; T415A2925-12,23 ha,

T414 Fn 2923 -0,86 ha; T415 Fn 2926 -0,63 ha

Judetul Bihor, comuna Inand

Imobil 8.05.01

MF 152128

Teren suprafată totală Sercaia

11335486 –Oficiul de Consultantă Agricolă Brasov

Suprafata - 49,33 ha, în parcelele: A 1719- 5,79 ha, A 1722 - 3,76 ha, A 1726- 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A1730 -3,98 ha, L1815 -1,92 ha, A 1816- 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821 - 8,62 ha, A 1823 - 1,07 ha, L1825 -0,37 ha, De 1813 - 0,06 ha, De 1817-0,31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps1824 - 0,30 ha, A1809 - 4,43 ha, A1812 - 8,15 ha

Judetul Brasov, comuna Sercaia,

Str. Principală nr. 150

Imobil 8.05.01

MF 34103

Teren suprafată totală Călărasi

11338792 –Oficiul de Consultantă Agricolă Călărasi

Suprafata = 65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 =65 ha

Judetul Călărasi, municipiul Călărasi,

Str. Sloboziei nr. 5

Imobil 8.05.01

MF 34105

Teren suprafată totală Oltenita

11338792 –Oficiul de Consultantă Agricolă Călărasi

S uprafata = 51,16 ha, în parcelele: T22- A 731- 751 = 9,82 ha, T22- A 756-827=24,81 ha, T22- A 833-847 = 7,21 ha, T23- A878-893 = 7,98 ha, T22- Dr754 = 0,07 ha; T 22 - Dr831 = 0,88 ha; T 23 - Dr 895 = 0,39 ha

Judetul Călărasi, municipiul Oltenita,

str. Mărăsesti nr. 38

Imobil 8.05.01

MF 34107

Teren

11349759 -Oficiul de Consultantă Agricolă Cluj

Suprafata - 2,64 ha, în parcelele: H 5375-0.03 ha; V 5384 - 0,04 ha; L 5385 - 0,54 ha; L 5386 - 0,20 ha; Fn 5387 - 0,05 ha; L5381 - 1,78 ha

Judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,

Str. Fagului nr. 1

Imobil 8.05.01

MF 107446

Teren suprafată totală Calafat

11446310 -Oficiul de Consultantă Agricolă Dolj

Suprafata - 53,06 ha, în parcelele: T63 A478 = 22,24 ha, T64 A483/1 -

23,75 ha; T63 Cnl 476 - 0,18 ha; T2A15 - 4,59ha;T2A18 - 2,3 ha

Judetul Dolj, municipiul Calafat,

Calea Craiovei km 4

Imobil 8.05.01

MF34115

Teren suprafată totală Gurasada

11353067 –Oficiul de Consultantă Agricolă Hunedoara

Suprafata = 67,04 ha, în parcelele: L400 - i ,42 ha, L444/2 - 1,67 ha, L1069 - 1,25 ha, H 404 - 0,23 ha, H 2589 -0,74 ha, D 401-0,17 ha, D 2595- 0,31 ha, A 2594/1 - 23,08 ha, A 2594/2 - 2,66 ha, A 2596/1- 4,94 ha,A2596/2 -18,82ha, A2115 - 0,19ha,A402- 0,06 ha, Fn 2116- 2,14 ha, Fn 405 - 4.70 ha,  Fn 444/1-0,71 ha, Fn444/3 - 0,50 ha si Fn 1306 - 3,45 ha

Judetul Hunedoara, comuna Gurasada

Imobil 8.05.01

MF34118

Teren suprafata totală Slatina

11505866 -Oficiul de Consultantă Agricolă Olt

Suprafată totală - 50,6 ha, în parcelele: A-9/1 -10,25 ha, A-10 -18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58ha,De-11 =0,35 ha, De-13/2 = 0,25ha

Judetul Olt, municipiul Slatina,

str. TudorVIadimirescu nr. 165

Imobil 8.05.01

MF 34122

Teren suprafată totală Sânnicolau Mare

11370238 -Oficiul de Consultantă Agricolă Timis

Suprafata - 50 ha, parcele: A 1101/1 = 17,46 ha, A1103 = 7,81 ha; A 1109/1 = 12,41 ha;

A1078 = 12,32 ha;

Judetul Timis, orasul Sânnicolau Mare, str. GeorgeCosbuc nr. 5

Imobil 8.05.01

MF 34130

Teren

11401229 -Oficiul de Consultantă Agricolă Brăila

Suprafata -30 ha, în parcela: T 49- A 391 = 30 ha

Judetul Brăila, comuna Mircea Vodă

Imobil 8.05.01

MF 152129

Teren

11341224 –Oficiul de Consultantă Agricolă Dâmbovita

Suprafata-13,77 ha, în parcela: T 66- A403 = 13,77 ha

Judetul Dâmbovita, comuna Ulmi

Imobil 8.05.01

MF 152138

Teren

11343071-Oficiul de Consultantă Agricolă Sibiu

Suprafata-12,03 ha, parcele T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A2870/1-2,38 ha

Judetul Sibiu, municipiul Sibiu,

str. Viile Sibiului nr. 59

Imobil 8.05.01

MF 152136

Teren

11338792 –Oficiul de Consultantă Agricolă Călărasi

Suprafata totală -18 ha, în parcela| T 131 - A453/1 - 18 ha

Judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt

Imobil 8.05.01

MF 152125

Teren

11327653 –Oficiul de Consultantă Agricolă Buzău

Suprafata -60 ha, în parcela: T 95 A-90 = 60 ha

Judetul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat,

Sos. Puiesti nr. 21

Imobil 8.05.01

MF 152134

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru care se schimbă unitătile de administrare

 

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

(CUI - denumire)

Persoana juridică la care se transmite imobilul

(CUI -denumire)

Descrierea tehnică

Adresa

Codul de clasilicatie si nr. MFP

Teren

11361981-Oficiul de Consultantă Agricolă Galati

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

Suprafata - 10 ha, în parcela A-670= 10 ha

Judetul Galati, municipiul Tecuci,

Str. 1 Dec. 1918 nr. 107

Imobil 8.05.01

MF 152139

Teren

11353075 –Oficiul de Consultantă Agricolă Teleorman

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

Suprafata -28,03 ha, în parcela A- 22 = 28,03 ha

Judetul Teleorman, comuna Troianul

(Troian Gară)

Imobil 8.05.01

MF 152140

Teren suprafata totală Albesti

15116420 - Centrul de Consultantă Agricolă Botosani

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -51,34 ha, în parcelele: A 657 - 33,58 ha, A 659- 17,56 ha,

De 658 - 0,20 ha

Judetul Botosani,

comuna Albesti

Imobil 8.05.01

MF 34099

Teren suprafata totală Dorohoi

15116420 - Centrul de Consultantă Agricolă Botosani

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata-50,00 ha, în parcela: A-190 - 50 ha

Judetul Botosani, municipiul Dorohoi,

Str. Progresului nr. 72

Imobil 8.05.01

MF 34100

Teren

11401229 -Oficiul de Consultantă Agricolă Brăila

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata - 30 ha, în parcela: T49- A 391 = 30 ha

Judetul Brăila,

comuna Mircea Vodă

Imobil 8.05.01

MF 152129

Teren

11374779 -Oficiul de Consultantă Agricolă Vaslui

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata - 28.40 ha, în parcelele: A-18 -2ha, A-24 - 7,40 ha, A-22 - 9,5 ha,

A-20 - 9,5 ha

Judetul Vaslui, orasul Negresti,

str. Mihail Kogălniceanu

Imobil 8.05.01

MF 152130

Teren

11327653 -Oficiul de Consultantă Agricolă Buzău

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata - 60 ha, în parcela: T95A-90 = 60ha

Judetul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat,

sos. Puiesti nr. 21

Imobil 8.05.01

MF 152134

Teren

11341224 –Oficiul de Consultantă Agricolă Dâmbovita

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata - 13,77 ha, în parcela: T66A403=13,77ha

Judetul Dâmbovita,

comuna Ulmi

Imobil 8.05.01

MF 152138

Teren suprafata totală Sercaia

11335486 -Oficiul de Consultantă Agricolă Brasov

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -4 9,33 ha, în parcelele: A 1719 -5,79 ha, A 1722-3,76 ha, A 1726 - 3,49 ha, A 1727 - 3,23 ha, A 1730 - 3,98 ha, L1815 - 1,92 ha, A 1816 - 0,94 ha, A 1819 - 2,44 ha, A 1821-8,62 ha, A 1823 -1,07 ha, L1825 - 0,37 ha, De 1813 -0,06 ha, De 1817 - 0.31 ha, De 1820 - 0,17 ha, Fn 1822 - 0,30 ha, Ps 1824 -0,30 ha, A 1809 - 4,43 ha, A 1812 - 8,15 ha

Judetul Brasov, comuna Sercaia,

Str. Principală nr. 150

Imobil 8.05.01

MF 34103

Teren

11335486 -Oficiul de Consultantă Agricolă Brasov

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -23,68 ha, în parcela A 761/2 - 23,68 ha,

Judetul Brasov, comuna Harman nr. 668

Imobil 8.05.01

MF 152126

Teren

11446514 -Oficiul de Consultantă Agricolă Sălaj

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -10 ha, în parcelele: A1103 - 2,80 ha, A 1104-7,20 ha

Judetul Sălaj, orasul Simleu Silvaniei,

str. T. Vladimirescu nr. 47

Imobil 8.05.01

MF 152137

Teren

11343071-Oficiul de Consultantă Agricolă Sibiu

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -12,03 ha, în parcelele: T 100 A 2870/2/1 - 9,65 ha, A 2870/1-2,38 ha

Judetul Sibiu, municipiul Sibiu,

str. Viile Sibiului nr. 59

Imobil 8.05.01

MF 152136


Teren

12708834 -

Oficiul de Consultantă Agricolă Bihor

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -16,4 9 ha, în parcelele: T414A2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T414Fn2923 - 0,86 ha; T 415 Fn 2926 -0,63 ha

Judetul Bihor, comuna Inand

Imobil 8.05.01

MF 152128

Teren suprafată totală Sânnicolau Mare

11370238 -Oficiul de Consultantă Agricolă Timis

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -50,00 ha, înparcelele: A1101/1 - 17,46 ha, A 1103 - 7,81 ha, A1109/1 - 12,41 ha,A1078 -

12,32 ha

Judetul Timis,

orasul Sânnicolau Mare,

str. G. Cosbuc nr. 5

Imobil 8.05.01

MF 34130

Teren

11370238 -Oficiul de Consultantă Agricolă Timis

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -14 ha, în parcela: A 1392 - 14 ha

Judetul Timis, comuna PeciuNou

Imobil 8.05.01

MF 152131

Teren suprafată totală Tâmna

11330381-Oficiul

de Consultantă Agricolă Mehedinti

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -50 ha, în parcelele: A 2384- 42,4 ha, A 2384/1- 7,6 ha

Judetul Mehedinti, comuna Tâmna, sat Colaret

Imobil 8.05.01

MF 34134

Teren suprafată totală Călărasi

11338792 –Oficiul de Consultantă Agricolă Călărasi

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -65 ha, în parcela: T 67 A 260/1 =65 ha

Judetul Călărasi, municipiul Călărasi,

str. Sloboziei nr. 5

Imobil 8.05.01

MF 34105

Teren suprafată totală Oltenita

11338792 –Oficiul de Consultantă Agricolă Călărasi

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -51,16 ha, în parcelele: T22- A 731- 751 = 9,82 ha, T22- A 756 - 827 = 24,81 ha, T22- A 833 - 847 = 7,21 ha, T23- A 878 - 893 = 7,98 ha, T22-Dr754 = 0,07 ha; T 22 - Dr 831 = 0,88 ha; T23-Dr895 = 0,39 ha

Judetul Călărasi, municipiul Oltenita, B-dul Mărăsesti

Imobil 8.05.01

MF 34107

Teren

11338792 –Oficiul de Consultantă Agricolă Călărasi

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata totală - 18 ha, în parcela T 131 - A453/1- 18 ha

Judetul Călărasi, comuna Dor Mărunt

Imobil 8.05.01

MF 152125

Teren

11336686 -Oficiul de Consultantă Agricolă Arad

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -3,27 ha, în parcelele: A126/4- 0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha; A 126/6- 0,5 ha; A 126/7- 0,5 ha; A 126/10- 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha

Judetul Arad, municipiul Arad

Imobil 8.05.01

MF 154583

Teren

11349759 –Oficiul de Consultantă Agricolă Cluj

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -2,64 ha, în parcelele: H 5375 - 0,03 ha; V 5384- 0,04 ha; L5385 - 0,54 ha; L5386- 0,20 ha; Fn 5387- 0,05 ha; L5381 - 1,78 ha

Judetul Cluj,

municipiul Cluj-Napoca,

Str. Fagului nr. 1

Imobil 8.05.01

MF 107446


Teren

11349759 –Oficiul de Consultantă Agricolă Cluj

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -28,40 ha, în parcelele: A 2970 = 10,77 ha, A 2980 = 16,68 ha,

Fn 2980/1 =0,43 ha, De 2979 = 0,35 ha, Ce 2978= 0,17 ha

Judetul Cluj, orasul Huedin,

str. Horea nr. 101

Imobil 8.05.01

MF 152127

Teren

11343918 –Oficiul de Consultantă Agricolă Constanta

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -23,90 ha, în parcelele: P 667/1 = 1,5 ha; P 662/1 = 2,4 ha,

A-1277/1 =20 ha

Judetul Constanta,

satul Tariverde

Imobil 8.05.01

MF 152124

Teren suprafată totală Calafat

11446310 –Oficiul de Consultantă Agricolă Dolj

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata = 53,06 ha, în parcelele: T63A478 = 22,24 ha, T64A483/1 =

23,75 ha; T63Cnl476 = 0,18ha; T2A15 = 4,59ha; T2A18 = 2,3ha

judetul Dolj, municipiul Calafat,

Calea Craiovei km 4

Imobil 8.05.01

MF 34115

Teren

11446310 –Oficiul de Consultantă Agricolă Dolj

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -10 ha, în parcela: A 89 = 10 ha

Judetul Dolj, comuna Giurgita

Imobil 8.05.01

MF 152132

Teren suprafată totală Gurasada

11353067 –Oficiul de Consultantă Agricolă

Hunedoara

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -53,57 ha, în parcelele: L400 = 1,42ha, D401 =0,17 ha; A402 - 0,06 ha; Fn 444/1-0,41 ha; Fn 444/3 - 0,45 ha; L1069 - 1,25 ha; A 2594/1-23,08 ha; A 2594/2 - 2,66 ha; D 2595 - 0,31 ha; A2596/1-4,94 ha; A 2596/2 - 18,82 ha

judetul Hunedoara,

comuna Gurasada

Imobil 8.05.01

MF 34118

(partial)

Teren suprafată totală Slatina

11505866 –Oficiul de Consultantă Agricolă Olt

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata -50,6 ha, în parcelele: A-9/1 = 10,25 ha, A-10 = 18,92 ha, A-13/1 = 16,25 ha, A-12 = 4,58ha, De-11 =0,35 ha, De-13/2 = 0,25ha

Judetul Olt, municipiul Slatina,

str. TudorVIadimirescu nr. 165

Imobil 8.05.01

MF 34122

Teren

11333337 –Oficiul de Consultantă Agricolă Satu Mare

12708834 - Agentia Domeniilor

Statului

Suprafata-11,67 ha, în parcela

A441 - 11,67 ha

Judetul Satu Mare,

comuna Odoreu

Imobil 8.05.01

MF 152135

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

 

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

(CUI - denumire)

Persoana juridică la care se transmite imobilul

(CUI -denumire)

Descrierea tehnică

Mesa

Codul de clasificatie si nr.MFP

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata -10 ha, în parcela: A-670 = 10ha

Judetul Galati,

municipiul Tecuci,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107

Imobil 8.05.03

MF 152139

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata -28,03 ha, în parcela: A-22 = 28,03 ha

Judetul Teleorman,

comuna Troianul (Troian Gară)

Imobil 8.05.03

MF 152140

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata -28,40 ha, în parcelele: A-18 - 2 ha, A-24 - 7,40 ha, A-22 -9,5 ha,

A-20 - 9,5 ha

Judetul Vaslui,

orasul Negresti,

str. Mihail Kogălniceanu

Imobil 8.05.03

MF 152130

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata -13,77 ha, în parcela: T66A403 = 13,77 ha

Judetul Dâmbovita,

comuna Ulmi

Imobil 8.05.03

MF 152138

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata totală - 23,68 ha, în parcela: A 761/2 - 23,68 ha

Judetul Brasov,

comuna Harman nr. 668

Imobil 8.05.03

MF 152126

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata -16,4 9 ha, în parcelele: T414A2922 - 2,77 ha; T 415 A 2925 - 12,23 ha, T414A2923 - 0,86 ha; T 415 A 2926 -0,63 ha

Judetul Bihor,

comuna Inand

Imobil 8.05.03

MF 152128

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata totală - 14 ha, parcela: A1392 - 14 ha

Judetul Timis,

comuna PeciuNou

Imobil 8.05.03

MF 152131

Teren

12708834 - Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata totală - 3,27 ha, în parcelele: A 126/4 -0,5 ha; A 126/5 - 0,5 ha;

A 126/6 - 0,5 ha; A 126/7 - 0,5 ha; A 126/10 - 0,8 ha; A 126/12 - 0,47 ha

Judetul Arad,

municipiul Arad

Imobil 8.05.03

MF 154583

Teren

12708834 -

Agentia Domeniilor Stalului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata -10 ha, în parcela A-89 = 10 ha

Judetul Dolj,

comuna Giurgita

Imobil 8.05.03

MF 152132

Teren

12708834 -

Agentia Domeniilor Statului

4192880 - Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

Suprafata-11,67 ha, în parcela A441 - 11,67 ha

Judetul Satu Mare,

comuna Odoreu

Imobil 8.05.03

MF 152135

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură si pentru măsurile de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie pe piată, se alocă temporar Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2012, suma de 3.750.000 mii lei, din vărsămintele obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinatie de către Uniunea Europeană, până la data de 28 decembrie 2012.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafată implicate în derularea Fondului european de garantare agricolă (F.EG.A.) si pentru măsuri de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie în piată, pentru anii agricoli 2011 si 2012, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafată, finantată din F.E.G.A., aferentă anului agricol 2012, pentru care se vor finaliza verificările conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.

(4) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie pe piată, precum si cele aferente schemelor de plată directe pe suprafată implicate în derularea F.E.G.A., respectiv:

a) schema de plată directă unică pe suprafată;

b) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, esalonat, până la concurenta sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), într-un cont de disponibilităti distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (AP/.A), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.

(2) Decontarea plătilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăti directe si măsurilor de piată, exclusiv măsurilor de interventie pe piată, se efectuează de cătreA.PI.A. prin virament în contul beneficiarului până la data de 28 decembrie 2012.

(3) Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură sunt persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

(4)A.P.I.A. va restitui Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 3 decembrie 2012, urmând ca acesta să le restituie la rândul său Ministerului Finantelor Publice până în data de 28 decembrie 2012.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie vărs aminte le din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la nivelul sumei acordate conform art. 1 alin. (1).

(2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Nationale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută, din contul analitic denominat în euro “Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune si a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Natională a României pe numele său, în contul Ministerului Finantelor Publice “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/euro”, deschis la Banca Natională a României.

(3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale conform alin. (2) se înregistrează ca vărsă minte din privatizare în valută, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data efectuării operatiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza aceluiasi curs valutar, Ministerul Finantelor Publice stinge obligatia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei.

(4) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama vărsămintelor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. e), f), g) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor ne ram bursa bile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, reconstituirea vărsămintelor obtinute din privatizare până la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 11.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAM ERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România a stagiarilor care desfăsoară stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si Camera Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere dispozitiile Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării si monitorizării stagiului de pregătire practică, încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Corpul Expertilor Contabili si Contabil ii or Autorizati din România în data de 17 mai 2010,

în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15a lin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 15 decembrie 2011, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România a stagiarilor care desfăsoară stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si Camera Auditorilor Financiari din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Presedintele Cam erei Auditori lor Financiari din România,

Horia Neamtu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 266.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

pentru înscrierea la Camera Auditorilor Financiari din România a stagiarilor care desfăsoară stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit protocolului încheiat între Corpul Expertilor Contabili si ContabililorAutorizati din România si Camera Auditorilor Financiari din România

 

Art. 1. - (1) Stagiarii care au sustinut examenul de acces la stagiul pentru profesia de expert contabil organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România {CECCAR), au finalizat primul an si au solicitat la înscriere efectuarea stagiului în paralel la Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) vor urma etapele stabilite prin prezentele proceduri pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar.

(2) Stagiarii aflati în situatia prevăzută la alin. (1) se pot înscrie la stagiul în activitatea de audit financiar organizat de CAFR direct în anul II si vor efectua anii II si III de stagiu la CAFR, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) în vederea înscrierii în anul II la stagiul în activitatea de audit financiar, stagiarii care au finalizat primul an la CECCAR vor depune în perioada în care vor avea loc înscrierile, la sediul CAFR, un dosar care va contine următoarele documente:

- cerere-model (prevăzută în anexa 1a, care face parte integrantă din prezentele proceduri);

- adeverintă eliberată de CECCAR care va cuprinde datele de identificare a stagiarului, data la care a sustinut si a absolvit examenul de admitere la stagiu, disciplinele la care a sustinut examenul de admitere la stagiu, perioada în care a efectuat primul an de stagiu, precum si respectarea tuturor obligatiilor fată de CECCAR pentru primul an de stagiu;

- copie legalizată de pe diploma de licentă (facultate cu profil economic sau o altă facultate, în conditiile în care au absolvit un program de pregătire suplimentară cu profil economic);

- copie de pe cartea de muncă si adeverintă, acolo unde este cazul, care să ateste experienta de 4 ani în domeniul financiar-contabil;

- copie de pe actul de identitate;

- copie a documentului de achitare a taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, în ceea ce priveste echivalarea si înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar;

- copie a documentului de achitare a cotizatiei fixe anuale pentru monitorizarea activitătii de pregătire practică a membrilor stagiari pentru anul II de stagiu;

- acceptul îndrumătorului de stagiu (prevăzut în anexa 1 b, care face parte integrantă din prezentele proceduri).

(2) Dosarele vor fi analizate de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, care va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al CAFR.

Art. 3. -Persoanele prevăzute la art. 2 care sunt licentiate ale unei alte facultăti si au absolvit un program de pregătire suplimentară cu profil economic se vor putea înscrie în baza normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele de pregătire suplimentară cu profil economic acceptate de către CAFR.

Art. 4. - La înscrierea în anul II de stagiu în activitatea de audit financiar, membrul stagiar va primi de la CAFR un caiet de practică pentru consemnarea activitătii cerute în stagiu.

Art. 5. - Stagiarii în profesia de expert contabil care au finalizat primul an la CECCAR si au solicitat efectuarea stagiului în activitatea de au dit financiar în paralel la CAFR pot solicita înscrierea la CAFR, cu acceptul unui îndrumător, în termen de maximum 2 ani de la data sustinerii examenului de acces la stagiul organizat de CECCAR.

 

ANEXA 1 a
la proceduri

 

- model -

 

CERERE

de înscriere la stagiu pentru stagiarii care au finalizat anul I de stagiu la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si au solicitat la înscriere să efectueze stagiul în paralel la Camera Auditorilor Financiari din România

 

Subsemnatul(a) ......................................................................... născut(ă) la data de ..................................... în localitatea ........................................... cu domiciliul în localitatea ............................... str. ............................................ nr...., bl. ....... sc. ........ et. .... ap. ........judetul/sectorul ......................................... legitimat(ă) cu B.l. /CI. /pa sap ort seria ............ nr. ...........eliberat(ă) de .................. la data de ................ C.N.P. ................................................................... telefon: acasă ....................... serviciu ..................... mobil .................................... adresa de e-mail ......................functia/locul de muncă ...............................................

solicit înscrierea în anul II de stagiu în activitatea de audit financiar la Camera Auditorilor Financiari din România.

 

Data

................................

Semnătura

................................

 

ANEXA 1b

la proceduri

 

ACCEPTUL

îndrumătorului de stagiu

 

Numele ..................................................................................................................................................................................

Prenumele .............................................................................................................................................................................

Adresă ...................................................................................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................................................................................................

Asociatia Societatea Comercială. ........................................................................ nr. autorizatie ..........................................

Număr carnet de membru al Cam erei Auditori lor Fin anei ari din România .............................................................................

Certific că domnul/doamna ................................................... a început desfăsurarea activitătii de stagiu sub îndrumarea mea la data de ................................................................

Stagiul se va efectua cu forme legale de încadrare/adeverintă de stagiu, respectând prevederile Normei or privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011.

Totodată, declar pe propria răspundere că am în derulare cel putin un angajament de audit financiar.

 

Data

................................

Semnătura si stampila

................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.