MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 37/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 37         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

277/3.009/2011. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiati, Fondul european de returnare si Fondul european de integrare a resortisantilbr tărilor terte din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

1. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii

 

24. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012

 

3. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2011 - 23 ianuarie 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 277 din 8 decembrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.009 din 20 decembrie 2011

 

ORDIN

privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiati, Fondul european de returnare si Fondul european de integrare a resortisantilor tărilor terte din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

Având în vedere dispozitiile:

- Deciziei nr. 2007/435/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisantilor tărilor terte pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, publicată fn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 168 din 28 iunie 2007,

- Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiati pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, precum si de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 144 din 6 iunie 2007,

- Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 144 din 6 iunie 2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, al a rt. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Administratiei si Internelor de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin

Art. 1. - Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiati, Fondul european de returnare si Fondul european de integrare a resortisantilor tărilor terte din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, denumite în continuare Fondurile.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) program anual si program multianual - documentele de planificare strategică si programare financiară, elaborate de România si aprobate de către Comisia Europeană pentru fiecare fond, care au drept scop orientarea si stimularea activitătii de atingere a obiectivelor stabilite în baza documentelor strategice sectoriale si a liniilor directoare aprobate de Comisia Europeană;

b) autoritate responsabilă - organismul abilitat să gestioneze asistenta financiară acordată României prin intermediul Fondurilor, precum si a întregii comunicări cu Comisia Europeană;

c) autoritate delegată - organismul desemnat să îndeplinească atributii ale autoritătii responsabile, asa cum sunt prevăzute în actele de bază ale Uniunii Europene de instituire a Fondurilor;

d) autoritate de certificare - organismul desemnat să certifice declaratiile de cheltuieli aferente programelor anuale înaintea transmiterii acestora către Comisie, în conformitate cu normele europene aplicabile si procedurile proprii;

e) autoritate de audit - organismul care efectuează auditarea utilizării asistentei financiare comunitare acordate României prin Programul general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, denumit în continuare Programul general, în conformitate cu procedurile proprii si cu standardele internationale de audit acceptate;

f) cofinantare publică natională - orice contributie pentru finantarea cheltuieli lor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cofinantarea acordată de la bugetul de stat pentru alti beneficiari decât cei finantati integral sau partial din bugetul de stat sau bugetele locale;

g) cofinantare privată - orice contributie a beneficiarului final la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. f), aferentă proiectelor finantate prin intermediul Fondurilor;

h) contributia natională - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării Fondurilor, fiind formată din coflnantare a publică/privată si cheltuielile neeligibile;

i) contributia financiară a Uniunii Europene - asistenta financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondurilor;


j) debite fată de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană si Guvernul României;

k) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente proiectelor finantate prin intermediul Fondurilor, care respectă toate criteriile de eligibilitate stabilite de Comisia Europeană si care pot fi finantate atât prin contributia financiară a Uniunii Europene, cât si din cofinantarea publică natională sau privată;

l) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finantate prin intermediul Fondurilor, care nu pot fi finantate din contributia financiară a Uniunii Europene si nici din cofinantarea publică natională sau privată;

m) proiect de monopol- proiect finantat în cazul situatiilor de monopol de drept sau din ratiuni de securitate;

n) organism executiv - calitatea în care actionează autoritatea responsabilă în cazul în care decide să pună în aplicare proiectele în mod direct întrucât caracteristicile acestora nu permit o altă manieră de punere în aplicare, de exemplu în cazul proiectelor de monopol;

o) organism de atribuire - calitate în care actionează autoritatea responsabilă în cazurile în care pune în aplicare proiectele, în general pe baza unei cereri deschise, anuale, de propuneri, proiectele implementate în această situatie fiind denumite în continuare scheme de grant;

p) cereri privind autorizarea transferului sumelor.

(i) documente în baza cărora autoritatea delegată solicită autoritătii responsabile autorizarea transferului sumelor din prefinantări ale Uniunii Europene, în vederea efectuării plătilor aferente componentelor de asistentă tehnică; sau

(ii) documente în baza cărora autoritatea delegată solicită autoritătii responsabile autorizarea transferului de sume din prefinantări ale Uniunii Europene, în vederea acordării transei or de finantare către beneficiarii schemelor de grant în baza contractelor de finantare nerambursabile; sau

(iii) documente în baza cărora beneficiarul final solicită autoritătii responsabile autorizarea transferului sumelor din prefinantări ale Uniunii Europene, în vederea efectuării plătilor aferente proiectelor de monopol;

q) beneficiar final - organismul, autoritatea, institutia sau organizatia din sectorul public sau privat, responsabile pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare, prin intermediul Fondurilor;

r) ofiterul responsabil de program - persoana care coordonează autoritatea responsabilă, având întreaga responsabilitate a managementului Fondurilor în România;

s) acord de finantare nerambursabilă - instrumentul juridic în baza căruia autoritatea responsabilă acordă subventii beneficiarului final în vederea punerii în aplicare a proiectului de monopol, încheiat în conformitate cu procedurile elaborate de autoritatea responsabilă cu respectarea principiului separării corespunzătoare a functiilor;

t) contract de finantare nerambursabilă - instrumentul juridic în baza căruia autoritatea delegată acordă subventii beneficiarului final în vederea punerii în aplicare a schemei de grant, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) În scopul utilizării eficiente a Fondurilor se instituie un sistem de monitorizare, coordonat de către un comitet de monitorizare, compus din reprezentanti ai autoritătii responsabile si ai autoritătii delegate.

(2) Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi si autoritatea de certificare participă în calitate de observator la reuniunile comitetului de monitorizare.

(3) Atributiile comitetului de monitorizare se circumscriu analizării stadiului proiectelor derulate în cadrul Fondurilor, în ceea ce priveste programarea, contractarea, implementarea si evaluarea acestora, pe baza raportărilor semestriale elaborate de autoritatea responsabilă, precum si stabilirii măsurilor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor.

(4) Comitetul de monitorizare se reuneste semestrial si este prezidat de conducătorul autoritătii responsabile.

(5) Secretariatul comitetului de monitorizare este asigurat de către Serviciul Fonduri Europene din cadrul Directiei generale afaceri europene si relatii internationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumită în continuare D.G.A.E.R.I.

Art. 4. - Programul multianual si programele anuale sunt supuse aprobării comitetului director, constituit în temeiul Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional si de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, denumit în continuare comitet director, anterior transmiterii acestora, spre aprobare, Comisiei Europene.

Art. 5. - Se desemnează D.G.A.E.R.I. în calitate de autoritate responsabilă pentru gestionarea asistentei europene acordate României prin intermediul Fondurilor.

Art. 6. - (1) în situatia în care autoritatea delegată actionează în calitate de organism de atribuire, autoritatea responsabilă are următoarele atributii:

a) verifică declaratiile lunare de cheltuieli întocmite de către autoritatea delegată pentru schemele de grant implementate în cadrul programelor anuale;

b) pe baza verificărilor si a in formatiilor raportate periodic de autoritatea delegată, elaborează rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării schemelor de grant;

c) efectuează misiuni de monitorizare si de control la fata locului, individuale sau în colaborare cu autoritatea delegată, în vederea verificării din punct de vedere administrativ, financiar, tehnic si fizic a modului de implementare a proiectelor finantate prin intermediul Fondurilor;

d) monitorizează si controlează atributiile transmise autoritătii delegate pentru implementarea schemelor de grant;

e) întreprinde măsurile necesare prevenirii neregulilor si monitorizează recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, în baza informatiilor si documentelor transmise de către autoritatea delegată;

f) aprobă cererile privind autorizarea transferului sumelor în vederea acordării transelor de finantare către beneficiarii schemelor de grant.

(2) în situatia în care actionează ca organism executiv, precum si în cazul componentelor de asistentă tehnică, autoritatea responsabilă are următoarele atributii:

a) elaborează declaratiile de cheltuieli privind proiectele de monopol si componentele de asistentă tehnică;

b) monitorizează si controlează modul de implementare a componentelor de asistentă tehnică si proiectelor de monopol de către autoritatea delegată sau beneficiarul final, după caz;


c) întocmeste rapoarte trimestriale de progres si monitorizare privind implementarea componentelor de asistentă tehnică de către autoritatea delegată si a proiectelor de monopol de către beneficiarul final, după caz;

d) organizează procedurile de evaluare si atribuire a proiectelor de monopol si încheie cu beneficiarul final acorduri de finantare nerambursabilă;

e) autorizează transferul sumelor pentru componentele de asistentă tehnică si proiectele de monopol, pe baza cererilor de autorizare a transferului sumelor, elaborate de autoritatea delegată, respectiv beneficiarul final;

f) elaborează fisele de asistentă tehnică aferente programelor anuale;

g) desfăsoară verificări si controale care vizează aspectele administrative, financiare, tehnice si fizice ale proiectelor, cu scopul de a se asigura că cheltuielile declarate sunt reale si legitime, că proiectele finantate au fost executate în conformitate cu acordurile de finantare, că s-au respectat normele privind contributia europeană, că cererile de plată ale beneficiarilor finali sunt corecte si că proiectele si cheltuielile au respectat normele europene si de drept intern, precum si de faptul că acestea evită dubla finantare a cheltuielilor cu alte sisteme europene sau nationale si cu alte perioade de programare;

h) verifică si aprobă utilizarea elementelor de identitate vizuală pentru componentele de asistentă tehnică.

(3) Autoritatea responsabilă îndeplineste si alte atributii, după cum urmează:

a) verifică existenta riscului de suprapunere a măsurilor programelor multianuale si a programelor anuale cu măsuri eligibile pentru finantare prin alte instrumente europene si stabileste consultări cu specialistii autoritătilor/institutiilor care gestionează instrumentele respective;

b) verifică si avizează programele multianuale si anuale, precum si variantele revizuite ale acestora;

c) asigură functionarea punctului unic de contact răspunzător de schimbul de informatii între autoritătile implicate în sistemul de management si control al fondurilor si de mentinerea contactelor curente cu reprezentantii Comisiei Europene;

d) elaborează rapoartele intermediare si finale în cadrul programelor anuale pe baza raportărilor asupra schemelor de grant, componentelor de asistentă tehnică si proiectelor de monopol;

e) transmite Comisiei Europene pachetele de raportare intermediară asupra programului anual pentru anul în curs ce cuprind raportul intermediar, cererea de plată a celei de-a două prefinantări si certificarea pentru a doua prefinantare în cadrul programelor anuale;

f) transmite Comisiei Europene pachetele de raportare finală asupra programului anual pentru anul în curs ce cuprind raportul final, raportul anual de audit al autoritătii de audit, cererea de plată a soldului/declaratia de rambursare si certificarea pentru plata finală, în vederea aprobării plătii soldului în cadrul programelor anuale;

g) avizează procedurile autoritătii delegate si modificările ulterioare ale acestora;

h) participă la reuniunile comitetului de monitorizare, semestrial sau ori de câte ori este cazul;

i) elaborează si actualizează registrul neregulilor, registrul debitorilor si registrul de riscuri;

j) desfăsoară activităti de constatare a neregulilor si de stabilire si recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, în situatiile în care este necesară investigarea unor posibile nereguli pentru care autoritatea delegată are calitatea de beneficiar sau poate fi stabilită ca debitor;

k) în conformitate cu prevederile art. 47 din Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiati pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii, precum si de abrogarea Deciziei 2004/904/CE a Consiliului, ale art. 45 din Decizia nr. 2007/435/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisantilor tărilor terte pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, si ale art. 47 din Decizia nr. 2007/575/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, aprobă transferul sumelor care trebuie restituite la bugetul general al Uniunii Europene;

l) asigură, în cooperare cu autoritatea delegată, existenta unui sistem de înregistrare si stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile aferente fiecărei actiuni si componente din cadrul programelor anuale, precum si colectarea datelor necesare pentru gestiunea financiară, monitorizare, control si evaluare.

Art. 7. - Se desemnează Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare O.R.I., pentru îndeplinirea functiei de autoritate delegată pentru asistenta europeană acordată României prin intermediul Fondurilor.

Art. 8. - Autoritatea delegată are următoarele atributii principale:

a) desfăsoară consultări cu autoritătile si organismele implicate în aplicarea programului multianual sau care sunt în măsură să contribuie eficient la dezvoltarea acestuia;

b) elaborează propuneri de programe multianuale si anuale si le transmite autoritătii responsabile, în vederea avizării;

c) desfăsoară verificări si controale care vizează aspectele administrative, financiare, tehnice si fizice ale proiectelor finantate prin schemele de grant cu scopul de a se asigura că cheltuielile declarate sunt reale si legitime, că proiectele finantate au fost executate în conformitate cu acordurile de finantare, că s-au respectat normele privind contributia comunitară, că cererile de plată ale beneficiarilor finali sunt corecte si că proiectele si cheltuielile au respectat normele europene si de drept intern, precum si de faptul că acestea evită dubla finantare a cheltuielilor cu alte sisteme comunitare sau nationale si cu alte perioade de programare;

d) verifică si validează eligibilitatea cheltuielilor declarate de către beneficiarii schemelor de grant;

e) elaborează cererile de autorizare, prin care solicită de la autoritatea responsabilă autorizarea transferului de sume;

f) întocmeste declaratiile lunare de cheltuieli pentru schemele de grant;

g) întocmeste rapoartele de progres privind schemele de grant si componentele de asistentă tehnică si le transmite autoritătii responsabile;

h) transmite autoritătii responsabile la începutul fiecărui trimestru analizele de risc întocmite pentru proiectele implementate de beneficiarii finali ai schemelor de grant;

i) întreprinde măsurile necesare pentru prevenirea, constatarea neregulilor si recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, stabilite prin procesul-verbal de constatare întocmit în urma controalelor efectuate la beneficiarii finali pentru proiectele finantate în cadrul schemelor de grant;


j) solicită autoritătii responsabile acordarea finantării pentru proiecte de monopol si asigură implementarea proiectelor aprobate spre finantare;

k) organizează procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică, pentru implementarea componentelor de asistentă tehnică, în conformitate cu normele europene si nationale aplicabile;

l) organizează procedurile de selectie publică a proiectelor în cadrul schemelor de grant;

m) atribuie contracte de finantare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările si completările ulterioare;

n) este destinatara sumelor aferente programelor anuale transferate de Comisia Europeană;

o) efectuează plăti către beneficiarii schemelor de grant în conformitate cu prevederile contractelor de finantare nerambursabilă;

p) utilizează sumele aferente componentelor de asistentă tehnică, conform autorizărilor acordate;

q) monitorizează schemele de grant, verificând dacă cheltuielile au fost efectiv realizate si dacă se respectă normele europene si nationale aplicabile;

r) asigură în cooperare cu autoritatea responsabilă existenta unui sistem de înregistrare si stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile aferente fiecărei actiuni si componente din cadrul programelor anuale, precum si colectarea datelor necesară pentru gestiunea financiară, monitorizare, control si evaluare;

s) se asigură că beneficiarii schemelor de grant au fie un sistem contabil separat, fie un cod contabil adecvat pentru toate tranzactiile asociate proiectelor respective, conform normelor contabile nationale;

t) păstrează toate documentele privind cheltuielile în conformitate cu cerintele mentionate în deciziile Uniunii Europene aplicabile pentru a asigura o pistă de audit adecvată;

u) asigură autoritătii de audit, în scopul desfăsurării misiunilor de audit, toate informatiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate si proiectele finantate din Fonduri;

v) asigură autoritătii responsabile documente, date si informatii necesare elaborării rapoartelor intermediare si finale privind punerea în aplicare a programelor anuale, declaratiilor de cheltuieli, cererilor de plată sau, după caz, declaratiilor de restituire;

w) desfăsoară activităti de informare si consultare si difuzează rezultatele actiunilor derulate;

x) asigură vizibilitatea programelor si finantării Fondurilor si verifică punerea în aplicare de către beneficiarii schemelor de grant a regulilor de asigurare a vizibilitătii;

y) suportă orice cheltuieli considerate neeligibile în urma unei misiuni de audit a Comisiei Europene si/sau a autoritătii de audit;

z) în conformitate cu prevederile art. 47 din Decizia nr. 573/2007/CE, ale art. 45 din Decizia nr. 2007/435/CE si ale art. 47 din Decizia nr. 575/2007/CE, solicită aprobarea autoritătii responsabile si pe baza acesteia efectuează transferul sumelor care trebuie restituite la bugetul general al Uniunii Europene.

Art. 9. - Se desemnează structura specializată a Directiei generale financiare din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru îndeplinirea functiei de autoritate de certificare pentru asistenta acordată prin intermediul Fondurilor.

Art. 10. - (1) Principalele atributii ale autoritătii de certificare sunt prevăzute la art. 29 din Decizia nr. 573/2007/CE, la art. 29 din Decizia nr. 575/2007/CE si la art. 27 din Decizia nr. 2007/435/CE.

(2) Autoritatea responsabilă, autoritatea delegată si beneficiarii finali au obligatia să transmită către autoritatea de certificare informatiile si documentele necesare în scopul certificării, în termenele si conform precizărilor stabilite prin procedura interinstitutională privind informarea adecvată a autoritătii de certificare.

Art. 11. - Auditarea utilizării finantării acordate României prin intermediul Fondurilor se realizează conform legislatiei nationale si europene în materie, de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, abilitată în conditiile legii.

Art. 12. - (1) Atributiile autoritătii de audit sunt prevăzute la art. 30 din Decizia nr. 573/2007/CE, la art. 30 din Decizia nr. 575/2007/CE si la art. 28 din Decizia nr. 435/2007/CE.

(2) Situatia rezumativă anuală a auditurilor prevăzută la art. 53b alin. (3) din Regulamentul (CE, Euratom)nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, cu modificările si completările ulterioare, se realizează de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României.

Art. 13. - (1) Creditele bugetare si de angajament aferente finantării externe nerambursabile acordate României prin intermediul Fondurilor au caracter previzional si se cuprind la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe ne rambursabile”, la pozitiile distincte denumite “Sume aferente Fondului european pentru refugiati”, “Sume aferente Fondului european de retumare”, “Sume aferente Fondului european de integrare a re sorti sânti lor tărilor terte”, în anexa la bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, sursa de finantare 08 “Fonduri externe nerambursabile”.

(2) Creditele bugetare, altele decât cele aferente fondurilor externe nerambursabile, se cuprind în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, la sursa de finantare 01 “Buget de stat”, la pozitiile distincte mentionate la alin. (1), astfel:

a) sume reprezentând cofinantarea publică natională;

b) sume aferente achitării debitelor fată de bugetul Uniunii Europene, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor plătite nejustificat;

c) sume necesare finantării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile autoritătii delegate în scopul efectuării plătilor;

d) sume necesare finantării cheltuielilor neeligibile;

e) sumele necesare continuării finantării proiectelor finantate prin intermediul Fondurilor în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Uniunii Europene.

Art. 14. - (1) Autoritatea delegată deschide conturi în euro pentru Fonduri, la Trezoreria Statului sau la institutii financiar-bancare, în care Comisia Europeană virează sumele corespunzătoare contributiei financiare a Uniunii Europene.

(2) Echivalentul în lei al sumelor încasate în conturile prevăzute la alin. (1) se gestionează prin conturi distincte deschise pentru fiecare fond la Trezoreria Statului.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor repartizează autoritătii delegate creditele bugetare aprobate, aferente sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2) în conturile autoritătii delegate deschise la Trezoreria Statului.

(4) Echivalentul în lei al sumelor încasate în conturile prevăzute la alin. (1) reprezentând asistenta comunitară finantată de la bugetul de stat se virează de către autoritatea delegată în conturile devenituri ale bugetului de stat, în termen de 30 de zile de la certificarea declaratiilor de cheltuieli.

(5) Disponibilitătile din contributia financiară a Uniunii Europene si din colin anta re a publică natională aferente Fondurilor rămase la sfârsitul anului bugetar în curs în conturile deschise pentru gestionarea proiectelor finantate se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 15. - (1) în vederea reflectării finantării acordate României prin intermediul Fondurilor în pozitia netă a României în relatia financiară cu Uniunea Europeană, Unitatea de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finantelor Publice primeste de la autoritatea responsabilă si prelucrează datele privind contributia financiară a Uniunii Europene, conform procedurii si modelului elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Autoritatea responsabilă transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finantelor Publice următoarele informatii, conform procedurii elaborate de Ministerul Finantelor Publice:

a) estimările alocărilor bugetare anuale pentru România, comunicate de Comisia Europeană pentru Fonduri, în conformitate cu art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 573/2007/CE, art. 19 alin. (2) din Decizia nr. 2007/435/CE si art. 21 alin. (2) din Decizia nr. 575/2007/CE;

b) situatia sumelor necesare achitării debitelor fată de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a achitării acestora si a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

c) situatia sumelor aferente contributiei financiare a Uniunii Europene, transferate de Comisia Europeană, pentru Fonduri.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozitiile cuprinse în Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional si de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, care fac trimitere la prevederi din cuprinsul Ordinului ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, cu modificările si completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prevederile corespondente din prezentul ordin.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general “Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 5 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORI LOR

 

ORDIN

privind completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/18 din 9 ianuarie 2012 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley,

în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 180/2011 privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 21 septembrie 2011, se completează după cum urmează:

- După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unitătile Trezoreriei Statului si altele asemenea si rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justitiei, notariate, cabinete de avocatură si altele asemenea, precum si pentru persoane fizice se calculează în functie de timpul alocat operatiunii de expertizare, respectiv la 12,50 lei/sfert de oră.

(2) Timpul alocat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeste la un sfert de oră.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Public si Autoritatea Natională a Vămilor sunt exceptate în totalitate de la plata tarifelor percepute pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 1.

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare acestuia.

Art. 3. -Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2012.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea si depunerea situatiilorfinanciare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1.1. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să întocmească situatii financiare trimestriale si anuale.

1.2. Situatiile financiare ale anului 2011 reprezintă documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2011.

1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetară si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

1.4. Situatiile financiare se întocmesc în moneda natională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităti proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot întocmi situatii financiare si într-o altă monedă.

1.5.(1) Situatiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 si 40a-40c la situatiile financiare);

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 21-26, 31-34, 35a si 35b la situatiile financiare anuale);

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);

- Ordinul ministruluifinantelorpublicenr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9,11-13, 29,30b, 31b si 41 la situatiile financiare);

- prezentele norme metodologice (anexele 20a si 20b la situatiile financiare).

1.5.(2) Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli” se introduc două noi anexe, anexele 20a “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alti donatori si a plătilor din FEN postaderare” si 20b “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alti donatori si a plătilor din FEN postaderare”, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice;

- anexa 41 “Corelatii între formularele de situatii financiare” se modifică si se completează potrivit anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

1.6.(1) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati în Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, cu modificările ulterioare, si altor reglementări în vigoare.

1.6.(2) Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2011 si corelatiile dintre acestea sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile legislatie/institutii publice/legislatie

1.7. În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare: “Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, si în urma verificării si analizării acestora, Ministerul Finantelor Publice elaborează contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului.” După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.

1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Finantelor Publice întocmeste anual bilantul institutiilor publice.

Bilantul anual al institutiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finantelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

1.9. La întocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2011, institutiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si următoarele:

- Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare;

- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, cu exceptia prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.769/2008, cu exceptia prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) si a înregistrărilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 59/2011;

- Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011, cu exceptia prevederilor pct. 4.2.(5) din norme, care se elimină.

 

CAPITOLUL II

Inventarierea, evaluarea, înregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale în bilant

 

2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii si la închiderea exercitiului financiar se efectuează potrivit prevederii or Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către institutiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora: “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, tinându-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă”, precum si ale art. 22, conform cărora: “Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate în patrimoniul institutii lor publice vor fi reevaluate cel putin o dată ia 3 ani, în conditiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.”

2.3.(2) Reevaluarea se efectuează conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 a lin.(4): “Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare”, iar potrivit alin. (5) al aceluiasi articol: “În situatia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizati, valoarea justă la data bilantului se determină de o comisie numită de conducătorul institutiei publice.”

2.3.(3) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de către organismele profesionale de profil.


2.3.(4) În cazul reevaluării efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfăsurarea în bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică si tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică si morală, utilitatea si valoarea de piată a acestora.

2.4. La întocmirea bilantului contabil se vor avea în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică si sistematică a operatiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) ultima balantă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2011, pusă de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si să corespundă functiunii stabilite în planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 “Alte active ale statului”, astfel încât acesta să evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tării, în subsolul tării si al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat în conturile: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”, 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”, 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 409 “Fumizori-debitori”, 411 “Clienti”, 4281 “Alte datorii în legătură cu personalul”, 4282 “Alte creante în legătură cu personalul”, 461 “Debitori”, 462 “Creditori”, 473 “Decontări din operatiuni în curs de clarificare” etc, urmărindu-se achitarea obligatiilor si încasarea creantelor în lei si în valută, după caz.

Sumele înregistrate în contul 473 “Decontări din operatii în curs de clarificare” trebuie clarificate de către institutie în termenul cel mai scurt, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv;

e) în situatia în care operatiunile îsi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 “Cheltuieli în avans” si 472 “Venituri în avans”, după caz;

f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilitătilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul “Situatia dobânzilor acordate la data.....................”, eliberat de unitătile Trezoreriei Statului.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzactiilor în valută, cât si evaluarea la cursul Băncii Nationale a României, utilizându-se:

a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară anterioară operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuării operatiunii (încasare, plată, emitere de documente);

b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor în valută, a disponibilitătilor în valută si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele si depozitele în valută, existente în sold la sfârsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Băncii Nationale a României si al Ministerului Finantelor Publice).

2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile pct. 1.3 “Moneda si cursul de înregistrare” al cap. I “Dispozitii generale” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care există reglementări specifice.

2.6. Pentru realizarea cerintei prevăzute în functiunea contului 8067 “Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele:

a) analiza si regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 “Personal - salarii datorate”, 431 “Asigurări sociale”, 437 “Asigurări pentru somaj” etc, pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerintelor contabilitătii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani si în natură si contributiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.

Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate în conturile precizate mai sus, pot depăsi valoarea angajamentelor legale neachitate;

b) analiza si regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori si alti creditori, în limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la sfârsitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori si alti creditori, în limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidentiate în conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 408 “Furnizori - facturi nesosite” si 462 “Creditori”.

Potrivit cerintelor contabilitătii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate si lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc, care reflectă consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice până la data întocmirii bilantului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate în conturile precizate mai sus pot depăsi valoarea angajamentelor legale neachitate;

c) analiza si regularizarea sumelor reprezentând pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum si cheltuielile cu dobânzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 “Angajamente legale”, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru institutiile publice.

2.7.(1) Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exercitiul bugetar, în limitele aprobate.


Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exercitiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exercitiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea actiunii multi anuale, si poate fi angajat în exercitiile bugetare următoare, în conditiile legii.

La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.

2.7.(2) în situatia în care pe parcursul derulării unui program multi a nu al sunt necesare si cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.

2.8. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele:

a) soldul contului 481 “Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” si al contului 482 “Decontări între institutii subordonate”, care evidentiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la institutia care a transferat, cât si la institutia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 “Rezultatul reportat”.

Soldul contului 481 “Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate”, care evidentiază sumele transmise de institutia superioară către institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la institutia care a transferat, cât si la institutia care a primit sumele, cu suma plătilor efectuate, prin contul 117 “Rezultatul reportat”. Sumele rămase neutilizate si restituite institutiei superioare se înregistrează în debitul contului 481 la institutia subordonată si în creditul contului 481 la institutia superioară.

Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situatie conturile de decontări 481 si 482 închizându-se la momentul întocmirii bilantului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.

Institutiile publice implicate în astfel de operatiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar institutia care a primit bunurile si Ie-a consumat va solicita în scris institutiei care Ie-a transferat închiderea contului de decontare;

b) eliminarea conturilor 481 “Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” si 482 “Decontări între institutii subordonate” din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;

c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel încât în bilantul si contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru bilantul si contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare sub sector al administratiei publice si pe total administratie publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

e) optional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între institutii sau redistribuiri între unităti aflate în subordine a aceluiasi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situatia în care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între institutii care nu se află în subordinea aceluiasi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.

2.10. În bilantul contabil încheiat la 31 decembrie 2011 următoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat:

- contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat” (se închide cel putin trimestrial prin debitul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial - bugetul de stat” cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile încasate);

- contul 5121 “Conturi la bănci în lei” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- contul 5124 “Conturi la bănci în valută” (cu exceptia situatii lor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- conturile 6xx “Cheltuieli ....................” (efectuate din finantarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

- conturile 6xx “Cheltuieli ....................” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat” la Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii”;

- conturile 7xx “Venituri....................” (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial - bugetul de stat”;

- contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” se închide prin creditul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

- contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat” se închide prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat” la Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii;

- conturile 7xx “Venituri .....................” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 “Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantări din bugetul de stat”, pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legătură cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc).

2.10.(2) La unitătile administrativ-teritoriale:

- contul 5211 “Disponibil al bugetului local”;

- contul 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”;


- contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”;

- conturile 6xx “Cheltuieli .....................” (efectuate din finantarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local” sau 121.02 “Rezultatul patrimonial - bugetul local” la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;

- conturile 7xx “Venituri.....................” (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 “Rezultatul patrimonial - bugetul local”;

- contul 7702 “Finantarea de la bugetele locale” se închide prin creditul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local”;

- conturile 7xx “Venituri .....................” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 “Rezultatul patrimonial - alte venituri si finantări din bugetul local”, pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legătură cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc).

2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat:

- contul 5251 “Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- contul 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- conturile 6xx “Cheltuieli .....................” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”;

- conturile 7xx “Venituri .....................” (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurărilor sociale de stat”;

- contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat” se închide prin creditul contului 5251 “Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”, cu totalul plătilor nete de casă la Casa Natională de Pensii Publice si institutiile subordonate.

2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj:

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- contul 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj”;

- contul 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- conturile 6xx “Cheltuieli .....................” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurărilor pentru somaj) se închid prin debitul contului 121.04 “Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru somaj”;

- conturile 7xx “Venituri .....................” (ale bugetului asigurărilor pentru somaj) se închid prin creditul contului 121.04 “Rezultat patrimonial -bugetul asigurărilor pentru somaj”;

- contul 7704 “Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj” se închide prin creditul contului 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj”, cu totalul plătilor nete de casă.

2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- contul 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- contul 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- conturile 6xx “Cheltuieli .....................” (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- conturile 7xx “Venituri .....................” (ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- contul 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se închide prin creditul contului 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, cu totalul plătilor nete de casă.

2.10.(6) La institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii sau institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, somaj):

- contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare);

- conturile 6xx “Cheltuieli .....................” (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se închid prin debitul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii”;

- conturile 7xx “Venituri.....................” (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se închid prin creditul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial - institutii publice si activităti finantate integral saupartial din venituri proprii”.

2.10.(7) în contabilitatea Trezoreriei Centrale:

- contul 7709 “Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului” se închide prin creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului” (cu totalul plătilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, si nu pe fiecare subdiviziune a clasificati ei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile încasate).

2.11.(1) La data de 31 decembrie 2011, institutiile publice implicate vor efectua o inventariere a datoriilor reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, a căror plată seva efectua esalonat în perioada 2012-2016, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi sal aria le personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Aceste datorii vor fi înregistrate în contabilitate ca provizioane, potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

6812 “Cheltuieli operationale privind provizioanele” =  1511 “Provizioane pentru litigii”

2.11.(2) Soldul contului 1511, “Provizioane pentru litigii” reprezentând operatiunea prevăzută la pct. 2.11.(1), se raportează în “Bilant” (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 “Provizioane”.


Valoarea recunoscută ca pro vizi on trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut.

2.11.(3) Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură sa lari al ă stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar se vor înregistra în contabilitatea institutiilor publice la momentul plătii acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie.

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.

În cazul în care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabilă o iesire de resurse sau iesirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri, astfel:

1511 “Provizioane pentru litigii” = 7812 “Venituri din provizioane”

2.11.(4(Pentru procesele în curs de derulare, atunci când nu sunt îndeplinite conditiile pentru recunoasterea unui provizion, institutiile publice în cauză vor evidentia datorii contingente. În acest sens, în Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce contul în afara bilantului 8082 “Datorii contingente”, cu următoarea functiune:

Cu ajutorul acestui cont se va tine evidenta datoriilor contingente.

În debitul contului se evidentiază valoarea datoriilor contingente înregistrate, iar în credit, a celor scoase din conturile extrabilantiere.

Soldul contului reprezintă valoarea datoriilor contingente existente.

2.12. Din Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2012, se elimină contul 1399 “Alte fonduri”, cont ce a fost utilizat pentru evidentierea fondurilor constituite în afara bugetului local până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011.

2.13. Sumele alocate autoritătilor administratiei publice locale de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor cu reabilitarea termică la blocurile de locuinte, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, se înregistrează astfel:

a) investitiile efectuate de autoritătile locale:

231 “Active fixe corporale în curs de executie” = 404 “Furnizori de active fixe”

 

b) transferul investitiilor către beneficiari, reprezentând valoarea lucrărilor de interventie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinte având ca scop cresterea performantei energetice, se înregistrează astfel:

 

658 “Alte cheltuieli operationale” = 231 “Active fixe corporale în curs de executie”

 

2.14. Institutiile publice care derulează operatiuni în asocieri în pârtieipatie procedează astfel: cheltuielile si veniturile determinate de operatiile asocierilor în participatie se contabilizează distinct de către unul din asociati, conform prevederilor din contractul de asociere.

La sfârsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

La data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantele, disponibilitătile, precum si datoriile asocierii în participatie se înscriu în situatiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenta asocierii.

Evidenta decontărilor din operatii în participatie, a decontării cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii în participatie, precum si a sume lor virate între coparticipanti se efectuează cu ajutorul contului 483 “Decontări din operatii în participatie”.

La nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, cheltuielile si veniturile primite prin transfer din operatii în participatie prin contul 483 “Decontări din operatii în participatie” se închid prin contul 121.02 “Rezultatul patrimonial -bugetul local”.

2.15. Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind finantarea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează astfel:

a) înregistrarea tichetului valoric aferent Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national:

 

5328 “Alte valori”

=

779 “venituri din bunuri si servicii pnmite cu titlu gratuit”

(cu valoarea înscrisa pe tichet)

 

b) înregistrarea activului fix pe baza facturii emise de furnizor:

 

2133 “Mijloace ae transport”

=

404 “Furnizori de active fixe

(cu valoarea totala a activului fix)

 

c) plata furnizorului:

 - prin utilizarea tichetului valoric:

 

404 “Fumizon de active fixe”

=

5328 “Alte valori”

(cu valoarea înscrisa pe tichet)


- plata diferentei

 

404 “Fumizon de active fixe”

=

%

5XX “Disponibil.............”

(cu diferenta dintre valoarea facturii si valoarea înscrisă pe tichet)

 

 

 

770 “Finantarea de la buget”

 

 

2.16. În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, înregistrarea în contabilitatea Autoritătii de certificare si plată si a autoritătilor de management a principalelor operatiuni se efectuează astfel:

2.16.(1) La Autoritatea de certificare si plată: a) încasarea sumelor transferate de Directia generală trezorerie si datorie publică în contul 54.01.03.00, reprezentând sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului:

 

5591.3 “Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibiiitătilor temporare pentru programele operationale”

=

5191 “Împrumuturi pe termen scurt”

 

b) virarea sumelor din conturile de disponibil 54.01.03.01-07 în conturile de disponibil ale autoritătilor de management:

 

 

4572.3 ”Sume avansate autoritătilor de management din vărsăminte din privatizare”

=

5591.3.01-07” Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilitătilor temporare pentru programele operationale”

 

c) înregistrarea declaratiei de cheltuieli cuprinzând cheltuieli autorizate de autoritătile de management:

 

474 “Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene”

=

4572.3 “Sume avansate autoritătilor de management din vărsăminte din privatizare”

 

d) virarea sumelor din contul 54.01.03.00 în contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare”, reprezentând reconstituirea vărsămintelor din privatizare ca urmare a sumelor primite de la Comisia Europeană:

 

5191 “Împrumuturi pe termen scurt”

=

5591.3 “Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilitătilor temporare pentru programele operationale”

 

e) stingerea împrumutului primit din venituri din privatizare în baza notificării primite de la autoritătile de management ca urmare a transferului de sume în contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare”, în limita disponibilitătilor de credite bugetare:

 

5191 “Împrumuturi pe termen scurt”

=

4554 “Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilitătile temporare de fonduri de la CE)”

 

2.16.(2) La Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management a Programului operational Transport - plăti directe:

a) încasarea sumelor de la Autoritatea de certificare si plată în contul 54.01.06.06, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare:

 

5591.3 “Disponibil de la buget reprezentând vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilitătilor temporare pentru programele operationale”

=

4516 “Sume avansate de autoritătile de certificare- Instrumente structurale, fonduri de la buget si alte fonduri”

4554 “Sume de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilitătile temporare de fonduri de la CE)”


b) înregistrarea creantelorcu Comisia Europeană si a sumelor datorate beneficiarilor/bugetelor din care au fost efectuate initial cheltuielile:

 

4505 “Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general consolidat”

(4507,,Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari*)

=

4555 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul plătilor efectuate”

(4544 “Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăti comerciale etc.”

4546 “Sume datorate beneficiarilor - institutii publice*)

 

c) virarea sumelor în conturile beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial cheltuielile, ca urmare a autorizării acestora:                                                           

 

4555 “Sume de restituit bugetului din sume primite de la CE în contul plătilor efectuate”

(4544 “Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăti comerciale etc.”

4546 “Sume datorate beneficiarilor - institutii publice*)

=

 

5591 “Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare aferente programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile”

 

d) Stingerea creantelor cu Comisia Europeană:                                                        

 

476 “Sume în curs de declarare autoritătilor de certificare”

=

 

4505 “Sume de primit de la CE reprezentând venituri ale bugetului general consolidat”

(4507 “Sume de primit de la CE datorate altor beneficiari*)

 

e) transmiterea declaratiei de cheltuieli Autoritătii de certificare si plată:

 

4516 “Sume avansate de autoritătile de certificare - Instrumente structurale, fonduri de la buget si alte fonduri”

=

476 “Sume în curs de declarare autoritătilor de certificare”

 

f) virarea sumelor în contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, ca urmare a notificării primite de la Autoritatea de certificare si plată, în situatia în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:

 

678 “Transferuri pentru proiecte finantate  din fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget”

=

 

7701 “Finantarea de la bugetul de stat”

 

2.16.(3) La autoritătile de management - plăti indirecte:

a) încasarea sumelor de la Autoritatea de certificare si plată în conturile 54.01.06.01 ...54.01.06.05 si 54.01.06.07, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare:

 

5151.1 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, pr finantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat pentru finantarea programelor operationale”

=

4516.3 “Sume avansate de autoritătile de certificare din vărsăminte din privatizare”

 

b) transmiterea declaratiei de cheltuieli Autoritătii de certificare si plată:

 

4516.3 “Sume avansate de autoritătile de certificare din vărsăminte din privatizare”

=

476 “Sume în curs de declarare autoritătilor de certificare”

 

c) virarea sumelor în contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsămimte din privatizare”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, ca urmare a notificării primite de la Autoritatea de certificare si plată, în situatia în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:

 

678 “Transferuri pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget”

=

7701 “Finantarea de la bugetul de stat”

 

2.17. Institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si ai bugetelor locale, după caz, vor avea în vedere următoarele:

2.17.(1) Fondul de garantie constituit în baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, evidentiat în trezorerie cu ajutorul contului 50.82 “Disponibil din garantii constituite conform prevederilor Ordonantei de urgentă nr. 77/2009 si altor acte normative”, se înregistrează în contul în afara bilantului 8039 “Alte valori în afara bilantului”, cont ce se raportează la rândul 08 în formularul “Situatia sumelor evidentiate în conturi în afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situatiile financiare).

2.17.(2) Veniturile încasate la bugetul de stat pe codul de înregistrare fiscală atribuit Trezoreriei Statului provenite de la ambasade si reprezentante se înregistrează în contabilitatea creantelor bugetare la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel:

 

5201 “Disponibil al bugetului de stat/analitic distinct: cod bugetar

=

7XX “Venituri.... ”/analitic distinct: cod bugetar

 

2.17.(3) înregistrarea operatiunilor referitoare la debitorii solidari conform prevederilor art. 137 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) stornarea creantei înregistrate pe seama debitorului insolvabil: - dacă provine din anul curent:

 

463 “Creante ale bugetului de stat/analitic distinct: cod bugetar

(464 “Creante ale bugetului local “/analitic distinct: cod bugetar)

=

7xx “Venituri fiscale.....” - În rosu analitic distinct: cod bugetar

 

sau

7xx “Venituri fiscale” analitic distinct: cod bugetar

=

463 “Creante ale bugetului de stat”/ - în negru analitic distinct: cod bugetar (464 “Creante ale bugetului Io cal “/analitic distinct: cod bugetar)

 

- dacă provine din anii precedenti:

 

117.09 “Rezultatul reportat - bugetul de stat”

=

463 “Creante ale bugetului de stat/analitic distinct: cod bugetar (464 “Creante ale bugetului local “/analitic distinct: cod bugetar)

 

concomitent:

b) înregistrarea debitorului insolvabil în debitul contului în afara bilantului 8058 “Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului”;

c) înregistrarea creantei si a venitului pe seama debitorului solidar care detine mai multe venituri sau bunuri urmăribile:

 

463 “Creante ale bugetului de stat/analitic distinct: cod bugetar

(464 “Creante ale bugetului local “/analitic distinct: cod bugetar)

=

7xx “Venituri fiscale....”/analitic distinct: cod bugetar

 

d) înregistrarea codebitorilorîn contul în afara bilantului 8039 “Alte valori în afara bilantului”, concomitent cu înscrierea acestora într-o evidentă nominală.

2.17.(4) La data bilantului, evaluarea creantelor se face la valoarea lor probabilă de încasare. Diferentele constatate în minus dintre valoarea de inventar stabilită la inventariere si valoarea contabilă netă a creantelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere.

Institutiile publice pot înregistra ajustări pentru deprecierea creantelor bugetare la sfârsitul exercitiului financiar, pe seama cheltuielilor, astfel:

a) constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creantelor bugetare:

 

6814 “Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante”

=

497 “Ajustări pentru deprecierea creantelor bugetare”

 

b) diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creantelor bugetare:

 

497 “Ajustări pentru deprecierea creantelor bugetare”

=

7814 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante


2.17.(5) Executarea silită încetează în situatiile prevăzute la art. 148 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul debitorilor aflati sub incidenta art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura in solventei, cu modificările si completările ulterioare, măsurile de executare silită nu încetează, ci acestea se suspendă de la data deschiderii procedurii.

Astfel, valorile materiale supuse sechestrului pentru categoria debitorilor aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, rămân evidentiate în continuare în contabilitatea creantelor bugetare, înregistrate în debitul contului 8047 “Valori materiale supuse sechestrului”, până la ridicarea sechestrului, în conditiile legii.

2.17.(6) Pierderile din creante bugetare, care se înregistrează ca urmare a scăderii din evidentă a creantelor ne încă sate în contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi”, sunt pierderile cauzate de situatiile precizate în Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel: în cazul debitorilor declarati insolvabili, dacă la sfârsitul perioadei de prescriptie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmări bile. În această situatie, organele de executare vor proceda la scăderea creantelor fiscale din evidenta analitică pe plătitor. Scăderea se face si în cursul perioadei de prescriptie, în cazul debitorilor persoane fizice decedati sau dispăruti pentru care nu există mostenitori care au acceptat succesiunea.

2.18. Pentru efectuarea de către Ministerul Finantelor Publice a operatiunilor de consolidare a executiei bugetare, respectiv a eliminării transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general consolidat, cu scopul evitării dublei evidentieri a acestora, institutiile publice care au avut prevăzute în bugetul aprobat credite bugetare la titlul VII “Transferuri între unităti ale administratiei publice” vor avea în vedere efectuarea de punctaje reciproce cu institutiile publice care au primit sumele, astfel încât să fie asigurată concordanta dintre datele raportate în conturile de executie bugetară în cadrul aceleiasi perioade de raportare.

 

CAPITOLUL III

Reflectarea în contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificările ulterioare

 

3.1. La unitătile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operatiunilor cuprinse în cap. IV “Încheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitătilor administrativ-teritoriale”

3.1.(1) în situatia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decât plătile efectuate din bugetul local:

a) reîntregirea excedentului anului precedent al unitătii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

 

5197 “ Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă “/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

=

5211 “Disponibil al bugetului local/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

 

concomitent:                                                                                                  

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă “/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

 

b) reîntregirea excedentului anului precedent al unitătii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

5211 “Disponibil al bugetului local “/analitic

distinct:

- sectiunea de dezvoltare

 

c) stabilirea rezultatului executiei bugetului local:

- încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:

 

5211 “Disponibil al bugetului local/analitic

distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

=

%

464 “Creantele bugetului local”

7xx “Venituri....” etc.

 

- preluarea plătilor si cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:

 

%

6xx “Cheltuieli........”

121.01.02 “Rezultatul patrimonial -

institutii publice finantate integral din bugetul local” (în rosu sau în negru, după caz)

=

5211 “Disponibil al bugetului local/analitic

distinct:

-sectiunea de functionare

-sectiunea de dezvoltare


Contul 5211 “Disponibil al bugetului local” fijnctionează în contabilitatea unitătilor administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului si reflectă disponibilitătile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilităti care se determină ca diferentă între sumele încasate (cont trezorerie 21 “Veniturile bugetelor locale*) si sumele plătite (cont trezorerie 24 “Cheltuielile bugetelor locale*).

Unitătile administrativ-teritoriale au obligatia de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului din contul de trezorerie 24 “Cheltuielile bugetelor locale” a obligatiilor restante, astfel încât acestea să nu influenteze excedentul bugetului local;

d) la sfârsitul anului, excedentul bugetului local se reflectă în contabilitatea unitătilor administrativ-teritoriale astfel:

 

5212 “Rezultatul executiei bugetare din“/analitic anul curent/analitic distinct: distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

=

5211 “Disponibil al bugetului local

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

 

e) virarea excedentului bugetului local din exercitiul curent în excedentul anului precedent:          

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

 

3.1.(2) în situatia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

Stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale:

Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetului local sunt cele mentionate la pct. 3.1. (1) lit.c).

a) la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent al unitătilor administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

 

5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor distinct: temporare de casă”/analitic

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

=

5211 “Disponibil al bugetului local”/ analitic

distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

 

concomitent:

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

 

b) reîntregirea excedentului anului precedent al unitătii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2011 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

 

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

=

5211 “Disponibil al bugetului local”/ analitic

distinct:

- sectiunea de dezvoltare

 

c) la sfârsitul anului, deficitul bugetului local se reflectă în contabilitatea unitătilor administrativ-teritoriale astfel:                                                                                                                       

 

5211 “Disponibil al bugetului local”/analitic

distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

=

5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

 

d) pe baza hotărârii consiliului local, judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acoperirea definitivă a deficitului

bugetului local din excedentul anului precedent al unitătii administrativ-teritoriale:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

 

5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”/analitic distinct:

- sectiunea de functionare

- sectiunea de dezvoltare

=

5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

 


3.1.(3) În vederea stabilirii rezultatului bugetului local conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, în Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce contul în afara bilantului 8075 “Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare”.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, separat pe fiecare sectiune: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează deficitul bugetului local stabilit în trezorerie si plătile restante rămase neachitate la finele exercitiului, care trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b “Plăti restante” (anexă la situatiile financiare).

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, pe fiecare sectiune, iar soldul creditor reprezintă deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, pe fiecare sectiune.

Soldul contului nu se redeschide în anul următor.

În situatia în care la încheierea exercitiului unitătile administrativ-teritoriale raportează obligatii restante ne achitate (plăti restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie si număr de zile de întârziere, în care seva preciza si componenta sumelor raportate.

3.2. La Casa Natională de Pensii Publice si la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, reflectarea în contabilitate a operatiunilor cuprinse în cap. V “Încheierea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

3.2.(1) La Casa Natională de Pensii Publice

Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii, pe baza “Contului de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si a “Contului de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) transmise de aceste institutii, astfel:

 

121.03 “Rezultatul patrimonial -bugetul asigurărilor sociale de stat”

=

5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”

 

3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii:

- înregistrarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul plătilor nete de casă evidentiate în soldul contului 7703 “Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat”:

 

121.03 “Rezultatul patrimonial-bugetul asigurărilor sociale de stat”

=

5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”

 

- transmiterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la Casa Natională de Pensii Publice:

 

5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”

=

121.03 “ Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”

 

3.2.(3) în formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) întocmit de Casa Natională de Pensii Publice nu se completează contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Totodată, acest cont nu se completează în “Contul de rezultat patrimonial” agregat pe subsectorul S1314 “Asigurări sociale”, întocmit la nivelul Ministerului Finantelor Publice.

3.2.(4) Casa Natională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finantelor Publice “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie si centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Serviciului Român de Informatii.

3.2.(5) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice situatiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum si situatii financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administratia centrală” si S1314 “Asigurări sociale”, care să cuprindă conturile de executie elaborate în structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea situatiilorfinanciare anuale

 

4.1.(1) în formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operatională, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situatia plătilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”.

Plătile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operatională, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, în functie de natura acestora.

4.1.(2) Institutiile publice au obligatia să prezinte la unitătile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea plătilor nete de casă si a soldurilor conturilor de disponibilităti, după caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului.

Soldul pentru conturile de finantare bugetară se stabileste ca diferentă între plăti efectuate si încasări (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflectă totalul plătilor nete de casă.

Datele înscrise în “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.

Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 si 15 coloana 3 si următoarele de institutia publică.

4.1 .(3) în formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare), la rândurile 15 si 16 se înscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfârsitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare) va fi însotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităti deschise la institutiile de credit.

4.2.(1) Conturile de executie bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 si 2 se completează cu:

- prevederi bugetare initiale;

- prevederi bugetare definitive.

4.2.(2) în formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice - Venituri” (anexele 5.9.12, si 17 1a situatiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).

4.2.(3) Formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice - Venituri” (anexele 5.9.12, si 17 1a situatiile financiare) se întocmesc de institutiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.

Institutiile publice finantate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finantate, evidentiază sumele datorate bugetelor respective:

461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.

4.3.(1) în formularele “Conturile de executie bugetară - Cheltuieli” (anexele 6, 7,7b, 11,13, si 18 la situatiile financiare), coloana 1 se completează cu credite de angajament definitive aferente actiunilor multi anuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament si actiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, si în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare.

4.3.(2) în formularele “Conturile de executie bugetară - Cheltuieli” (anexele 6,7, 7b, 11,13 si 18 la situatiile financiare)”, la raportarea anuală, coloanele 2 si 3 se completează cu:

- credite bugetare initiale;

- credite bugetare definitive.

4.3.(3) Cu privire la raportarea informatiilor în formularele “Conturile de executie bugetară - Cheltuieli” (anexele 6, 7,7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:

- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 3);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte actiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc);

- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăsi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte actiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc);

- angajamentele legale (coloana 5) pot depăsi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase ne achitate la data de 31 decembrie 2010, evidentiate în soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

- plătile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) si în angajamentele bugetare (coloana 4);

- angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2011, evidentiate în soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor si serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raportează în conturile de executie bugetară - coloana 8 “Cheltuieli efective”, ci doar în formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare).

Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raportează în conturile de executie bugetară în coloana 8 “Cheltuieli efective”, numai în situatia în care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetară aferente.

Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.4. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completează de către institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de către institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activităti finantate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informatii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.5. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice, precum si institutiile publice din subordine a acestora, care încasează, administrează si utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:

a) executia bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) executia bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 287/2010, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) executia cumulată a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a activitătilor finantate integral din venituri proprii, care va include executia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) si b), cât si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.6. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) se completează de către institutiile publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, venituri proprii/venituri proprii si subventii (altele decât cele de subordonare locală), precum si pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare).

În formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.7. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completează de institutiile publice din administratia centrală si de asigurări sociale, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeste distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economică).

În formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.8. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finantare a acestora, cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economică).

4.9. La întocmirea formularelor de raportare a executiei bugetare se vor avea în vedere si următoarele:

- institutiile publice care în anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învătământ vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) întocmite pe titluri, articole si alineate în cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 “Învătământ”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2012;

- institutiile publice care în anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) întocmit pe titluri, articole si alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 “Apărare”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2012;

- toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care în anul 2012 vor efectua cheltuieli de la capitolul 74.00 “Protectia mediului” si capitolul 61.00 “Ordine publică si sigurantă natională” vor lua măsuri pentru organizarea evidentei contabile astfel încât să poată raporta la finele anului 2012 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) întocmite pe titluri, articole si alineate în cadrul subcapitolelor si paragrafelor acestor capitole.

4.10. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completează de către institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locală, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.11. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) se completează de către institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locală, cu informatii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completează informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.12. Formularul “Contul de executie a bugetului local - Venituri” (anexa 12 la situatiile financiare) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functională).

4.13. Formularul “Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli” (anexa 13 la situatiile financiare) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local, cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completează informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.14. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie specială” (anexa 14a la situatiile financiare) se completează de către institutiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 “Alte fonduri cu destinatie specială” se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilant.

4.15. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie specială” (anexa 14b la situatiile financiare) se completează de către institutiile publice de subordonare locală.

4.16. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.17. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli” (anexa 16 la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.18. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe ne ram bursa bile - Venituri” (anexa 17 la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională).

4.19. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functională). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.20.(1) Formularul “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alti donatori si a plătilor din FEN posta de rare” (anexa 20a la situatiile financiare), prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alti donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare si plată, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului etc.) si apoi efectuează plăti către autoritătile de management, agentii de plăti, institutii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe ne rambursabile sau care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finantare externă nerambursabilă postaderare.

Anexa 20a se completează astfel:

Col. 1 “Sold la începutul anului” se completează cu informatii privind soldurile initiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.

Col. 2 “Încasări FEN” se completează cu informatii privind sumele încasate direct de la Comisia Europeană/alti donatori în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută deschise la Banca Natională a României sau la alte institutii de credit.

Col. 3 “Dobânzi/comisioane” se completează cu dobânzile încasate, mai putin comisioanele plătite. În situatia în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.

Col. 4 “Încasări din conturi de debite FEN ani precedenti” se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plătile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în acelasi an în care s-au efectuat plătile nu se raportează în col. 4 “Încasări din conturi de debite FEN ani precedenti” si în col. 5 “Plăti efectuate din FEN”.

Coi. 5 “Plăti efectuate din FEN” se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe ne rambursabile postaderare, reprezentând:

- prefinantări sau rambursări transferate autoritătilor de management, agentiilor de plăti, după caz;

- sume transferate în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat în cazul indisponibilităti lor temporare de fonduri de la Comisia Europeană sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare;

- prefinantări sau rambursări transferate în conturile de disponibilităti ale beneficiarilor/conturile devenituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial plătile;

- plătile efectuate pentru propriile proiecte cu finantare externă nerambursabilă postaderare;

- plătile efectuate către Comisia Europeană/alti donatori reprezentând sume neutilizate, debite etc.

Col. 16 “Diferente de curs favorabile/nefavorabile” se completează cu diferentele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 “Sold la finele perioadei” trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Natională a României, alte institutii de credit si trezorerie.

4.20.(2) Formularul “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alti donatori si a plătilor din FEN postaderare” (anexa 20b la situatiile financiare), prevăzut în anexa nr. 2, se completează de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităti de certificare, institutii publice ierarhic superioare, după caz, si care ulterior efectuează plăti din aceste sume (de exemplu: autorităti de management, autorităti nationale, agentii de plăti, alte institutii publice).

Anexa 20b nu se completează de către institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantări si rambursări prin autoritătile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completează astfel:

Col. 1 “Sold la începutul anului” se completează cu informatii privind soldurile initiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei.

Col. 2 “Încasări FEN” se completează cu sumele încasate indirect de la Comisia Europeană/alti donatori prin autorităti de certificare, institutii publice ierarhic superioare etc. În conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare în valută sau lei deschise la institutii de credit ori trezorerie.

Col. 3 “Dobânzi/comisioane” se completează cu dobânzile încasate, mai putin comisioanele plătite. În situatia în care comisioanele plătite sunt mai mari decât dobânzile încasate, suma se trece cu semnul minus în această coloană.

Col. 4 “Încasări din conturi de debite FEN ani precedenti” se completează cu sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe ne ram bursa bile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat în anii următori celui în care plătile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se derulează programele/proiectele reprezentând sume recuperate în acelasi an în care s-au efectuat plătile nu se raportează în col. 4 “Încasări din conturi de debite FEN ani precedenti” si în col. 6 “Plăti efectuate din FEN”.

Col. 5 “Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilităti si din venituri din privatizare” se completează cu sumele transferate de către autoritătile de certificare în acelasi cont de disponibil prin care sunt derulate si fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autoritătile de management care utilizează mecanismul plătilor indirecte pentru obiectivul “Convergentă*), reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilităti temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum si sume alocate din venituri din privatizare. Col. 6 “Plăti efectuate din FEN” se completează cu sumele plătite din conturile de disponibil din fondurile externe ne rambursabile postaderare, reprezentând:

- sume transferate altor agentii de plăti (de exemplu, sumele transferate de către Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură);

- prefinantări sau rambursări transferate în conturile de disponibilităti ale beneficiarilor/conturile devenituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial plătile;

- plăti efectuate pentru propriile proiecte cu finantare externă nerambursabilă postaderare.

Col. 15 “Plăti efectuate din bugetul de stat si din venituri din privatizare” se completează cu plătile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilităti temporare de fonduri de la Comisia Europeană, precum si din sumele alocate din venituri din privatizare.

Col. 16 “Diferente de curs favorabile/nefavorabile” se completează cu diferentele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 “Sold la linele perioadei” trebuie să corespundă cu soldul conturilor de disponibil în valută sau lei deschise la institutii de credit ori trezorerie.

Începând cu luna ianuarie 2012, autoritătile de management care utilizează mecanismul plătilor indirecte în cadrul obiectivului “Convergentă” si care derulează prin acelasi cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare, sume de la bugetul de stat pentru indisponibilităti temporare de fonduri de la Comisia Europeană si sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare vor dezvolta contul 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile” în analitice, astfel încât să se evidentieze distinct pe cele 3 surse: soldul initial la data 1 ianuarie 2012, încasările, plătile efectuate si soldul final.

4.21. Formularul “Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la ....” (anexa 21 la situatiile financiare anuale) se completează de unitătile ad m in istrativ-teritori ale.

4.22. Formularul “Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unităti administrativ-teritoriale la ....” (anexa 22 la situatiile financiare anuale) se completează de unitătile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii si celelalte surse în completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv.

4.23. Formularul “Contul de executie a donatiilor/sponsorizărilor primite si utilizate în anul ...........” (anexa 23 la situatiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.

4.24. Formularul “Situatia privind veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unităti administrativ-teritoriale” (anexa 24 la situatiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

4.25. Formularul “Sinteza finantării programelor” si formularul “Fisa programului” (anexele 25 si 26 la situatiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de alte autorităti publice, care au obligatia să întocmească si să anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performantă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate.

4.26. Formularul “Situatia plătilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» (anexa 27 la situatiile financiare) se completează de institutiile publice care derulează proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Totalul plătilor raportate în anexa 27 se corelează cu plătile raportate în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 sau anexa 7b la situatiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.

4.27. Formularul “Situatia plătilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabil㻓 (anexa 28 la situatiile financiare) se completează de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informatii privind plătile efectuate pentru programele cu finantare rambursabilă.

4.28. Formularul “Situatia plătilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situatiile financiare) se completează de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.

Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei si valută deschise la institutiile de credit, al căror sold provine din finantarea bugetară (contul 770 “Finantare de la buget*). Tot la acest rând se raportează si soldul contului 5121 “Disponibil la bănci în lei” la institutiile publice care primesc mijloace bănesti în contul de trezorerie 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale” si efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judetene.

4.29.(1) Formularul “Plăti restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completează de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăti restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activităti finantate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

4.29.(2) Formularul “Plăti restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.

Soldurile finale ale plătilor restante la data de 31 decembrie 2011 aferente fondurilor care nu au fost incluse în bugetul local si care se gestionează prin conturi de disponibilităti deschise la trezorerie se vor raporta ca solduri initiale la codul 50.

4.29.(3) Pentru plătile restante către furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturi lor 401, 403, 404, 405 si 462 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operatiuni decât cele comerciale).

4.29.(4) Pentru plătile restante fată de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 si 4481 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut de actele normative.

4.29.(5) Pentru plătile restante fată de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturi lor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 si 438 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăti restante.)

4.29.(6) Pentru plătile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadentă si dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611. 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 si 5198 numai acele sume care au depăsit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.

4.29.(7) Pentru plătile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăsit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

4.30.(1) Formularul “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, în numele statului român, la societăti comerciale, societăti/companii nationale, precum si în capitalul unor organisme internationale si companii străine” (anexa 31 la situatiile financiare anuale) se completează de către institutiile publice care detin în numele statului român actiuni la societăti comerciale, societăti/companii nationale, precum si în capitalul unor organisme internationale si companii străine.

4.30.(2) La finele exercitiului se raportează separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate la valoarea de piată, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.

4.30.(3) Formularul “Situatia actiunilor/părtilor sociale detinute direct/indirect de unitătile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa 31b la situatiile financiare anuale) se completează de către unitătile administrativ-teritoriale care detin actiuni si părti sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informatiile de la 31 decembrie 2011.

Coloana 3 se completează cu codul judetului din care face parte unitatea administrativ-teritorială.

Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este actionar direct la operatorul economic (situatia în care o unitate administrativ-teritorială detine în nume propriu actiuni sau părti sociale la un operator economic).

Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este actionar indirect la operatorul economic (situatia în care un operator economic la care o unitate administrativ-teritorială detine în nume propriu, integral sau majoritar, actiuni ori părti sociale este actionar sau detine părti sociale la un alt operator economic).

În cazul municipiului Bucuresti, autoritătile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează actiuni sau părti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în numele municipiului Bucuresti.

Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici societăti comerciale la care o unitate administrativ-teritorială detine actiuni sau părti sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autoritătilor administratiei publice locale. Se vor raporta toti operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este actionar direct sau indirect.

4.31. Formularul “Situatia sumelor evidentiate în conturi în afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situatiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Natională de Pensii Publice, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie dispusă prin procedură administrativă si ca modalitate de executare silită a garantiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilantului specifice operatiunilor respective.

4.32. Formularul “Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap” (anexa 33 la situatiile financiare anuale) se completează de unitătile administrativ-teritoriale.

4.33. Formularul “Situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii” (anexa 34 la situatiile financiare anuale) se completează cu informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor proprii ale institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar. Datele trebuie să fie însotite de informatii prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura si scopul constituirii rezervelor;

- orice informatii semnificative.

4.34. Formularul “Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (anexele 35a si 35b la situatiile financiare anuale) se completează de institutiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, după caz.

Pentru activele fixe ne amortiza bile conform legii nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.

4.35.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ..................” (anexa 40a la situatiile financiare) se completează de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice autonome si institutii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor

4.35.(2) în subsectorul administratie publică centrală (cod S1311) se cuprind institutiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administratia Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.36.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ....................” (anexa 40b la situatiile financiare) se completează de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

4.36.(2) în subsectorul administratie publică locală (cod S1313) se cuprind institutiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, incluzând comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.37.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de...................” (anexa 40c la situatiile financiare) se completează de institutii si autorităti publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

4.37.(2) în subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate si institutiile subordonate;


- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti;

- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

- Casa Natională de Pensii Publice si institutiile subordonate;

- casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si institutiile subordonate.

4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...................” (anexa 40a la situatiile financiare), a formularului “Situatia activei or si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de ...................” (anexa 40b la situatiile financiare) si a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de...................” (anexa 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publică centrală, subsectorul administratie publică locală, subsectorul asigurări sociale.

4.39. Unitătile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creantele fată de casele de sănătate în anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrală la data de ...,” la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de........” la rd. 171.1, cele de subordonare locală.

Casele de sănătate vor raporta datoriile fată de unitătile sanitare publice cu paturi în anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia asigurărilor sociale (de stat, somaj, sănătate) la data de........” la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.

Creantele raportate de unitătile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenta caselor de sănătate.

Eventualele diferente vor fi explicate atât de unitătile sanitare publice cu paturi, cât si de casele de sănătate în raportul ce însoteste situatiile financiare, în notele explicative referitoare la creante si, respectiv, datorii.

Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoteste situatiile financiare explicatii cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilantier provenind din depăsirea contractelor încheiate cu unitătile sanitare publice cu paturi.

4.40.(1) Formularul “Corelatiile între formularele de situatii financiare” (anexa 41 la situatiile financiare) se modifică si se completează potrivit anexei nr. 3.

4.40.(2) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii vor respecta corelatiile dintre formularele de situatii financiare pentru fiecare sub sector al administratiei publice.

4.41 .(1) Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile de prea de rare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice, care se raportează în “Conturile de executie a bugetului - Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare), întocmite de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritătilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plătilor raportate în conturile de executie de către institutiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

4.41 .(2) Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile de p re aderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice, care se raportează în formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) si în formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritătilor de implementare (Oficiul de plăti si contractare PHARE sau alte agentii/autorităti de implementare).

4.42. Situatiile financiare anuale vor fi însotite de Raportul de analiză pe bază de bilant, care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2006, precum si modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, de notele solicitate prin prezentele norme precum si de alte note considerate necesare.

4.43. Institutiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2011 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferentele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2010 si soldurile initiale de la 1 ianuarie 2011.

4.44. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenta unor obligatii neachitate la scadentă pentru bunuri achizitionate, lucrări executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligatia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilant măsurile luate.

4.45. Institutiile publice care în anul 2011 au inclus pe cheltuieli, în conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane mentionează în Raportul de analiză pe bază de bilant natura si valoarea pagubelor respective.

4.46. Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorităti de supraveghere a pietei financiare nonbancare si au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 “Subsector auxiliar-financiar”. Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinte asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil si de raportare a situatiilor financiare.

În consecintă, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la institutiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si normele metodologice referitoare la întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si, respectiv, a raportărilor financiare lunare.

4.47. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si aunor raportări financiare lunare în anul 2012, raportările financiare lunare se întocmesc de institutiile publice în anul 2012 în baza prevederilor cap. II “Raportări financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011.

 

CAPITOLUL V

Semnarea si depunerea situatiilorfinanciare anuale

 

5.1. Situatiile financiare anuale se semnează de conducătorul  institutiei publice si de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilorfinanciare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

Pentru situatiile financiare centralizate ordonatorii principali si secundari de credite nu întocmesc declaratia scrisă.

5.2. Reprezentantii desemnati ai autoritătilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia să se prezinte la Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, în vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligati să depună situatiile financiare la Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situatiilorfinanciare la 31 decembrie 2011 fără prezentarea acestora si pe suport magnetic.

5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, termenul de prezentare a situatiilorfinanciare anuale la Ministerul Finantelor Publice este de “50 de zile de la încheierea exercitiului financiar”.

Astfel, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2011, executia bugetului asigurărilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2011, întocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice, până la data de 20 februarie 2012.

5.4. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Ne depunerea situatiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

5.5. Autoritătile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generală de programare bugetară, iar institutiile publice autonome la Directia generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

5.6. Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii în activitatea de analiză si centralizare a acestora, care să poată oferi informatiile necesare în legătură cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.

5.7. (1) Situatiile financiare anuale centralizate ale autoritătilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administratiei publice centrale si locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principalide credite se afisează în pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autoritătii ori institutiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

5.7. (2) Situatiile financiare anuale centralizate pe total administratie publică, precum si pe fiecare subsector al administratiei publice (administratie centrală, administratie locală si asigurări sociale) se afisează pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii_de_activitate/reglementari_contabile/legislatie/institutii_publice/Bilant_institutii_publice_si_Conturi_anuale_de_executie

5.8. (1). Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele ale pct. 3.3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, ordonatorii de credite au obligatia de a transmite odată cu situatiile financiare anuale pe anul 2011 Raportul asupra sistemului de control intern/managerial. În situatia ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, raportul asupra sistemului de control intern/managerial se transmite Ministerului Finantelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar si control.

5.8. (2). Netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2011 atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Operatiuni ce se vor efectua începând cu luna ianuarie 2012

 

6.1. În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionareafinanciară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, cu modificările si completările ulterioare, înregistrarea dobânzilor acumulate în contul de prefinantare în contabilitatea beneficiarilor care primesc dobânzi la acest cont si a autoritătilor de management care utilizează mecanismul plătilor indirecte se efectuează astfel:

6.1. (1) La beneficiari

a) Evidentierea dobânzilor de primit aferente contului de disponibil dedicat exclusiv pentru primirea prefinantării:

 

5187 “Dobânzi de încasat”

=

473 “Decontări din operatii în curs de clarificare “/analitic distinct - “Sume în curs de justificare la autoritătile de management”

 

b) Încasarea dobânzilor:

 

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

(562 “Disponibil al activitătilor finantate din venituri proprii” 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”)

=

5187 “Dobânzi de încasat”


c) înregistrarea plătii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil:

 

473 “Decontări din operatii în curs de  clarificare”/analitic distinct - “Sume în curs de justificare la autoritătile de management”

=

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

(562 “Disponibil al activitătilor finantate din venituri proprii” 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile*)

 

d) Deducerea sumelor reprezentând diferenta dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil si comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite:

 

473 “Decontări din operatii în curs de clarificare”/analitic distinct - “Sume în curs de justificare la autoritătile de management”

=

4583 “Sume de primit de la autoritătile de certificare/autoritătile de management/agentiile de plăti - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri”

 

6.1. (2) La autoritătile de management care utilizează mecanismul plătilor indirecte:

a) înregistrarea sumelor reprezentând diferenta dintre dobânzile acumulate în conturile de disponibil si comisioanele de gestionare a conturilor respective plătite, raportate de beneficiari:

 

4543.1.4 “Sume de recuperat de la  beneficiari - dobândă acumulată în contul de prefinantare

Instrumente structurale”

(4543.2.4 “Sume de recuperat de la beneficiari – dobândă acumulată în contul de prefinantare Fonduri de la buget*)

=

473 “Decontări din operatii în curs de clarificare”/analitic distinct “Sume în curs de justificare la Autoritatea de certificare si plată - dobânzi la prefinantare”

 

b) Deducerea sumelor reprezentând diferenta dintre dobânzile acurrlulate în conturile de disponibil si comisioanele de gestionare a conturilor respective, raportate de beneficiari din sumele datorate acestora:

 

4544 “Sume datorate beneficiarilor -  ONG-uri, societăti comerciale etc. -

Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri”

(4546 “Sume datorate beneficiarilor - institutii publice Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget si alte fonduri*)

=

4543.1.4 “Sume de recuperat de beneficiari - dobândă acumulată Instrumente structurale”

(4543.2.4 “Sume de recuperat de la beneficiari - dobândă acumulată în contul de pre finantare Fonduri de la buget*)

 

6.2. Înregistrarea sumelor reprezentând majorări de întârziere aferente creantelor bugetare datorate bugetului Uniunii Europene sau bugetului de stat, autoritătile de management care utilizează mecanismul plătilor indirecte efectuează următoarele înregistrări:

- pentru suma aferentă instrumentelor structurale:                                                

 

4543.1.3 “Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităti la debite Instrumente structurale”

=

473 “Decontări din operatii în curs de clarificare”/analitic distinct - “Sume în curs de justificare la Autoritatea de certificare si plată - majorări la debite”

 

- pentru suma aferentă fondurilor de la buget:  

 

4543.2.3 “Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităti la debite Fonduri de la buget”

=

4564.1 “Sume de restituit bugetului – alte cheltuieli decât cele eligibile”

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

(Anexa 20a la situatiile financiare)

 

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alti donatori si a plătilor din FEN postaderare

 

- lei -

Cod 32

 

Denumirea programului cu finantare de la Uniunea Europeana

Cod rând

Sold la începutul anului

Încasări FEN

Dobânzi/ Comisioane

Încasări din conturi de debite FEN ani

precedenti

Plăti effectuate din FEN

din care plăti către:

Diferente de curs favorabile/ nefavorabile

Sold la finele perioadei

Autotitati de management/ Agenti de plati/etc

Contuti venituri din privatizare si conturi pentru indisponibilitati temporare de fonduri

Buget de stat

Bugete locale

BASS

Somaj

Sanatate

Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si suventii

Alti beneficiari (fermieri, ONG, societati comerciale etc.)

Cominsia Europeana/

Alti donatori

A

B

1

2

3

4

5 = (6+7+8+

9+10+11+ 12+13+1+15)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 = (1+2+ 3+4+5+16)

Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul social european (FSE)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul de coeziune (FC)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din fondul european pentru pescuit (FEP)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe Instrumentul de asistentă pentru prea de rare (IPA)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe Instrumentul european de vecinătate si parteneriat(ENPI)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului european pentru refugiati

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului european de relurnare

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului european de integrare a resortisantilor tărilor terte

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului frontierelor externe

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe finantate în cadrul facilitătii Schengen

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programele finantate din Facilitatea de tranzitie

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte facilităti si instrumente postaderare

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismul financiar SEE

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul norvegian pentru crestere economică si dezvoltare durabilă

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentă tehnică în cadrul Programului operational asistentă tehnică

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentă tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul operational asistentă tehnică

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (cod 01 la 21)

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul institutiei,

......................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

......................................................


 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

(Anexa 20b la situatiile financiare)

 

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alti donatori si a plătilor din FEN postaderare

- lei -

Cod 32

 

 

Denumirea programului cu finantare de la Uniunea Europeana

 

 

Cod rând

Sold la începutul anului

Încasări FEN

Dobânzi/ Comisioane

Încasări din conturi de debite FEN ani

precedenti

Încasări de la bugetul de stat pentru indisponibilitati si venituri din privatizare

Plati efectuate din FEN

din care plăti către:

Plati effectuate din bugetul de stat si din venituri din privatizare

Diferente de curs favorabile/ nefavorabile

Sold la finele perioadei

Agenti de plati

Buget de stat

Bugete locale

BASS

Somaj

Sanatate

Institutii finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si suventii

Alti beneficiari (fermieri, ONG, societati comerciale etc.)

A

B

1

2

3

4

5

6 = (7+8+9+ 10+11+12

+13+14)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=(1+2+

3+4+5-6-

15+16)

Programe din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul social european (FSE)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul de coeziune (FC)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul european pentru pescuit (FEP)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe Instrumentul de asistentă pentru preaderare (IPA)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe Instrumentul european de vecinătate si parteneriat (ENPI)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului european pentru refugiati

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului european de returnare

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului european de integrareare  a resortisantilor tărilor terte

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume aferente Fondului frontierelor externe

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe finantate în cadrul facilitătii Schengen

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programele finantate din Facilitatea de tranzitie

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte facilităti si instrumente postaderare

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismul financiar SEE

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul norvegian pentru crestere economică si dezvoltare durabilă

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentă tehnică în cadrul Programului operational asistentă tehnică

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentă tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul operational asistentă tehnică

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (cod 01 la 21)

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul institutiei,

......................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

......................................................


ANEXA Nr. 3

 

Corelatii între formularele de situatii financiare

Anexa 31 b “Situatia actiunilor/părtilor sociale detinute direct/indirect de unitătile administrativ-teritoriale la operatorii economici” cu anexa: anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de...” (cod 18)

Totalul general col. 12 din formularul anexa 31 b “Situatia actiunilor/părtilor sociale detinute direct/indirect de unitătile administrativ-teritoriale la operatorii economici” = Rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locală la data de...” (cod 18)

Corelatii între formularele de situatii financiare Corelatii între formularul Bilant (cod 01) si formularul Contul de rezultat patrimonial (cod 02)

- Rd. 87 col. 01 din formularul Bilant (Cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02)

- Rd. 88 col. 01 din formularul Bilant (Cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02)

NOTĂ:

Corelatiile nu se respectă în următoarea situatie:

La Casa Natională de Pensii, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. “Asigurări si asistentă socială” preluat de la Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii la finele exercitiului:

- Rd. 87 col. 02 din formularul Bilant (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02);

- Rd. 88 col. 02 din formularul Bilant (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul Contul de rezultat patrimonial (Cod. 02);

NOTĂ:

Corelatiile nu se respectă în următoarea situatie:

La Casa Natională de Pensii, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. “Asigurări si asistentă socială” preluat de la Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în moneda natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotarăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 14,75% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 2.


 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2011 - 23 ianuarie 2012

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotarăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2011 - 23 ianuarie 2012, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,43% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,65% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,33% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 3.

 

RECTIFICĂRI

 

La Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34/2012 se face următoarea rectificare:

- înaintea sumarului, în loc de: “Luni, 16 decembrie 2012” se va citi: “Luni, 16 ianuarie 2012”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.