MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 48/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 48         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

13. - Lege pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

 

16. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Hotărâre privind asistenta acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialisti în domenii de interes pentru acest stat

 

17. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

 

18. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României

 

19. - Hotărâre privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuinte judetul Sibiu si a totalului general de locuinte din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

 

24. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 

30. - Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din vărsă minte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

271/164/2011. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational “Dezvoltarea capacitătii administrative” 2007-2013

 

2.742/3.190/305/2011. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

 

24/6. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienti acuti, pe baza clasificării spitalelor în functie de competentă

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 56, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanta de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la încetarea situatiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunică consilierului local, în termen ele maximum 48 de ore de la emiterea ordinului.”

2. La articolul 71, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanta de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(2) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2012.

Nr. 13.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2012.

Nr. 16.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind asistenta acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialisti în domenii de interes pentru acest stat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 206 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea a 10 burse complete de studii universitare de licentă, master si doctorat si programe de studii postuniversitare de tip specializare, în România, pentru tineri din Afganistan, în domenii de interes pentru partea afgană.

Art. 2. - Cele 10 burse vor fi acordate anual pe durata a 5 ani universitari, începând cu anul universitar 2011-2012.

Art. 3. -Bursele acordate de statul român constau în:

a) proces de învătământ gratuit;

b) bursă lunară, în cuantumul stabilit pentru toti cetătenii străini, bursieri ai statului român; bursa va fi acordată pe toată perioada anului calendaristic, inclusiv pe perioadele vacantelor aferente, precum si pentru perioada ele până la sustinerea examenului terminal din sesiunea imediat următoare finalizării studiilor si 30 de zile după sustinerea examenului, pentru obtinerea diplomei aferente;

c) asistentă medicală gratuită, pe perioada sederii, în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislatia internă în vigoare;

d) cazare gratuită în căminele studentesti, pe perioada sederii;

e) transport intern în regimul studentilor români, pe perioada sederii;

f) transport international gratuit la începerea si finalizarea studiilor.

Art. 4. - Finantarea cheltuielilor determinate de aplicarea prezentei hotărâri se asigură anual, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2012.

Nr. 4.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 litera b), punctul (iv) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(iv) decizie a inspectorului sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si vânătoare, ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură privind aprobarea ocupării temporare sau scoaterii definitive a unui teren din fondul forestier national, după caz, pentru realizarea obiectivelor care implică defrisarea în scopul schimbării destinatiei terenului, prevăzute la anexa nr. 2 pot. 1 lit. d);”.

2. La articolul 17, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului stabileste împreună cu autoritătile competente de pe teritoriul statului” posibil afectat măsuri”care să permită participarea efectivă a publicului interesat la procedura prevăzută de art. 4, inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, initiate în alte state.”

3. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Ministerul Afacerilor Externe sprijină, la solicitarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, demersurile acesteia prevăzute la alin. (1)-(6), inclusiv prin participarea la activitatea comisiei de analiză tehnică.”

4. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L175 din 5 iulie 1985, modificată si completată prin Directiva Consiliului 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 73 din 14 martie 1997, ale Directivei 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri si programe în legătură cu mediul si modificarea, în ceea ce priveste participarea publicului si accesul la justitie, a directivelor Consiliului 85/337/CEE si96/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 156 din 25 iunie 2003, precum si ale Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon si de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum si a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 2009.”

5. La anexa nr. 1, punctul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“16. Conducte având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel putin 40 km:

a) pentru transportul gazelor, al petrolului, al substantelor chimice; si

b) pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO2) în scopul stocării geologice, inclusiv statiile auxiliare conexe.”

6. La anexa nr. 1, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 211 sj 212, cu următorul cuprins:

“211. Siturile de stocare, prevăzute de art. 4 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon.

212. Instalatii de captare a fluxurilor de C02 în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2011, fluxuri care provin din instalatii mentionate în prezenta anexă sau care captează o cantitate totală anuală de CO2 de cel putin 1,5 megatone.”

7. La anexa nr. 2 punctul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) instalatii de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2011, fluxuri care provin din instalatii care nu sunt mentionate în anexa nr. 1.”

8. La anexa nr. 2 punctul 10, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) instalatii de conducte pentru gaz si petrol si conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbéely

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri

Károly Borbély,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 17.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 10 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“BUNURILE

care se transmit în administrarea Administratiei Prezidentiale

2. La punctul I, nr. crt. 5 va avea următorul cuprins:

“5. Anafornită, inv. custodie nr. 3433/540/5”.

3. Punctul X va avea următorul cuprins:

“X. Masă (2 buc.) din lemn sculptat - aurit policromat, sec. XIX, inv. custodie 3442/549;”.

 

PRIM-MINI3TRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuinte judetul Sibiu si a totalului general de locuinte din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuintepentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Nr. crt. 16.2, totalul de locuinte judetul Sibiu si totalul general de locuinte din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale,” precum si a măsurilor necesare în vederea aplicării

prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 9 februarie 2011, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr.crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

…………………

…………………

“16.2.

Bloc nr. 10 A, Str. Bârsei, municipiul Sibiu

Aria desfăsurată construită = 2.661,77 m2

Total locuinte: 39 (ap. 4, 19, 21-52, 55-59)

Valoarea de inventar: 4.897.656,80 lei

 

Total locuinte judetul Sibiu

Număr de locuinte:

145

…………………

…………………

 

TOTAL GENERAL LOCUINTE

3.605”

 

PRIM-MlNISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 19.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 867 alin. (1)si al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se probă darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Public îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2012.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

 

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unitătii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului

Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Nr. M.F.

1

2

3

4

5

România, judetul Alba,

municipiul Blaj,

str Timotei Cipariu, bl. T6

Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 174

din 29 septembrie 2011

(C.U.I. 4562583)

Ministerul Public (C.U.I.4364748)

 -Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba

(C.U.I. 4331473)

Imobil compus din S partial + etaj I, în suprafată utilă totală de 774,80 mp,

înscris în C.F. nr. 70009-CI-U2 Blaj, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2523 Blaj oras

Cod clasificatie: 8.29.08

Valoarea de inventar (conform HCJ Alba nr 174/2011) -807 911,73 lei

150279

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării necesarului de finantare al Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” aferent luni lor ianuarie, februarie si martie 2012, în vederea efectuării plătilor în cadrul proiectelor finantate în cadrul Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinantările, aferente asistentei financiare nerambursabile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finantelor Publice a sumei de 650.000 mii lei, din care 70.000 mii lei pentru luna ianuarie, 230.000 mii lei pentru luna februarie si 350.000 mii lei pentru luna martie, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Sumele alocate Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului si utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice în” euro, din sumele restituite cu această destinatie de către Comisia Europeană, până la data de 17 decembrie 2012.

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generală trezorerie si datorie publică, efectuează transferul în transe în limita sumei alocate conform art. 1 alin. (1), la solicitarea Autoritătii de certificare si plată, din contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare” deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat, reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente” instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală si gestionat de Autoritatea de certificare si plată, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2012.

(2) Autoritatea de certificare si plată efectuează transferul în limita sumei alocate, în functie de disponibil, integral sau în transe, din contul prevăzut la alin. (1) în contul de disponibil 54.01.06.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»“, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate ele management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar si controlul la nivelul programului operational, încheiat ele Autoritatea de certificare si plată cu Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”.

(3) în situatia în care sumele alocate pentru o lună, conform art. 1 alin. (1), nu sunt cheltuite integral de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, sumele transferate ele Autoritatea de certificare si plată în luna următoare vor fi diminuate proportional cu sumele necheltuite în luna anterioară.

Art. 3. - (1) Reconstituirea vărsămintelor din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, prin intermediul Autoritătii de certificare si plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicatiilor de plată aferente Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”. În acest sens, Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” are obligatia transmiterii la Autoritatea de certificare si plată, până la data de 15 martie 2012, respectiv 15 aprilie 2012 si 15 mai 2012, a declaratiilor lunare de cheltuieli eligibile conform prevederilor cadrului legal national si comunitar, a căror valoare totală aferentă finantării din instrumente structurale să fie cel putin egală cu valoarea sumei primite.

(2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Nationale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul denominat în euro “Disponibil din contributia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Natională a României pe numele Autoritătii de certificare si plată din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO” deschis la Banca Natională a României pe numele Ministerului Finantelor Publice.

(3) Sumele în euro încasate de Ministerul FinantelorPublice conform alin. (2) se înregistrează ca vărsăminte din privatizare în valută, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data efectuării operatiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza aceluiasi curs valutar, Ministerul Finantelor Publice stinge obligatia de restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei a ordonatorului de credite prevăzut la art. 1 alin. (2),

(4) în cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a declaratiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de certificare si plată în baza declaratiilor de cheltuieli primite de la Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, conform prevederilor alin. (1), nu acoperă integral suma primită de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, din cauza efectuării unor cheltuieli care ulterior se constată a nu fi eligibile în relatia cu Comisia Europeană, reconstituirea vărsămintelor din privatizare până la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (3) se asigură în lei din bugetul propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe anul 2012. În acest sens, Autoritatea de certificare si plată transmite, până pe data de 31 iulie 2012, o notificare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, cu privire la sumele ele recuperat.

(5) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (4) se efectuează în lei, prin transferul sumelor mentionate în notificare, în contul 65.01.01 “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare” deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, în limita disponibilitătilor de credite bugetare.

(6) Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” restituie eventualele sume primite si neutilizate din vărsăminte din privatizare în contul prevăzut la alin. (5), până cel târziu pe data ele 17 decembrie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

linistrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 30.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 271 din 29 noiembrie 2011

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 164 din 8 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational “Dezvoltarea capacitătii administrative” 2007-2013

Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 5.748 din 21 noiembrie 2007 privind adoptarea Programului operational “Dezvoltarea capacitătii administrative” de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu obiectivul “Convergentă”, în regiunile din România,

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene,

ministrul administratiei si internelor si ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba versiunea a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational “Dezvoltarea capacitătii administrative” 2007-2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Afacerilor Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 265/2.877/2010 privind aprobarea versiunii a III-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational “Dezvoltarea capacitătii administrative” 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 si 99 bis din 7 februarie 2011.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul afacerilor europene

Leonard Orban

 

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 2.742 din 21 noiembrie 2011

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 3.190 din 12 decembrie 2011

MINISTERUL ADMINISTRATIE SI INTERNELOR

Nr. 305 din 29 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

În temeiul prevederilor:

- art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedură, prevăzută în anexa nr. 1, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare.

Art. 2. - Operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, sunt obligati să solicite autorizarea, reautorizarea si avizarea anuală conform Procedurii.

Art. 3. - (1) Pentru aplicarea Procedurii se constituie Comisia de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia are următoarea componentă:

a) directorul directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor - presedinte;

b) un reprezentant al directiei de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor - membru;

c) un reprezentant al directiei tehnice de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;

d) un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ si corp control din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;

e) un reprezentant al directiei de specialitate, în domeniul reciclării deseurilor, din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - membru;

f) un reprezentant al directiei de specialitate, în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor - membru;

g) un reprezentant al Directiei venituri din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu - observator.

(3) Componenta nominală a Comisiei se stabileste pe baza nominalizărilor primite din partea institutiilor mentionate la alin. (2), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(4) Reprezentantul cu statut de observator îsi exprimă opinia în cadrul sedintelor Comisiei, fără a avea însă drept de vot.

(5) Fiecare membru al Comisiei, inclusiv reprezentantul cu statut de observator, trebuie să semneze anual o declaratie de impartialitate si confidentialitate, careva fi depusă si păstrată la Secretariatul Comisiei.

(6) Modelul declaratiei mentionate la alin. (5) este prevăzut în anexa nr. 2.

(7) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul directiei tehnice de specialitate privind gestiunea deseurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(8) Proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei este elaborat de către Secretariatul Comisiei si se aprobă, cu votul a două treimi din membrii Comisiei, prin decizie emisă de către presedintele Comisiei, în prima sedintă a acesteia.

Art. 4. - Comisia are următoarele atributii:

a) adoptă regulamentul de organizare si functionare;

b) analizează documentatia depusă în vederea autorizării, reautorizării, revizuirii si avizării anuale;

c) întocmeste raportul de evaluare al documentatiei prevăzute la lit. b);

d) decide, prin consens, acordarea licentei de operare;

e) decide cu votul a două treimi din membri revizuirea, avizarea anuală, reautorizarea si anularea licentei de operare;

f) verifică modul în care îsi desfăsoară activitatea operatorul economic licentiat, inclusiv tarifele aplicate si modul de gestionare a sumelor încasate.

Art. 5. - Secretariatul Comisiei are următoarele atributii:

a) elaborează proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei;

b) primeste si verifică existenta documentelor din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală depus ele solicitant si îl înaintează Comisiei, în cazul în care acesta este complet;

c) solicită completarea documentatiei din dosarul de autorizare/reautorizare/revizuire/avizare anuală, dacă în urma verificării se constată că aceasta este incompletă;

d) întocmeste procesul-verbal al întâlnirii Comisiei si 11 transmite membrilor săi pentru semnare;

e) solicită completarea documentatiei, după ce aceasta a fost analizată de membrii Comisiei, pe baza raportului de evaluare întocmit de către acestia;

f) comunică solicitantului deciziile Comisiei;

g) transmite membrilor Comisei, cucei putin 5 zile înainte de întrunirea acesteia, documentatia completă depusă de către solicitant.

Art. 6. - Pentru analizarea documentatiei de autorizare/reautorizare/

avizare anuală/revizuire se înregistrează următoarele tarife care trebuie achitate la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentatia în cauză, iar sumele rezultate se varsă la bugetul de stat:

a) tariful pentru analizarea/evaluarea documentatiei de autorizare/revizuire/reautorizare, în cuantum de 10.000 lei;

b) tariful pentru emiterea licentei de operare, în cuantum de 10.000 lei;

o) tariful pentru analizarea/evaluarea documentatiei ele avizare anuală pentru operatorii economici licentiati, în cuantum de 10.000 lei.

Art. 7. - Autorizarea, revizuirea, avizarea anuală si reautorizarea pentru operatorii economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje se fac de către Comisie.

Art. 8. - Emiterea si anularea licentei de operare în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje se fac de ministrul mediului si pădurilor, în baza deciziei Comisiei.

Art. 9. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii licentiati au obligatia să se conformeze noilor conditii impuse de Procedură în vederea acordării vizei anuale pentru anul 2012, cu exceptia conditiilorimpuse la pot. 5 lit. a) si b) din Procedură, cu care trebuie să se conformeze în termen de 2 ani de la data publicării prezentului ordin.

(2) Operatorii economici care au depus documentatii în vederea autorizării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu au obtinut încă licenta de operare, au obligatia refacerii dosarului de autorizare potrivit prevederii or pct. 3 lit. a), b),c),e) si f) din Procedură.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr.1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.


Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Alexandru Dumitrana,

secretar general

 

ANEXA Nr. 1

 

Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare,

a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1. Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, denumită în continuare Procedura, care trebuie îndeplinită în vederea autorizării, reautorizării, revizuirii, avizării anuale, emiterii si anulării licentei de operare pentru operatorii economici care preiau, în baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, obligatiile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

2. Prezenta procedură trebuie să asigure o abordare integrată, eficientă si transparentă a gestionării deseurilor de ambalaje, prin promovarea unor solutii de colectare, valorificare, inclusiv reciclare, eficiente din punctul de vedere al protectiei mediului si viabile din punct de vedere economic, cu acoperire natională.

 

CAPITOLUL II

Depunerea solicitării în vederea autorizării si emiterii licentei de operare pentru operatorii economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

3. Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, conform anexei nr 1;

b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, în copie conformă cu originalul;

d) dovada achitării tarifului de analiză, potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din ordin;

e) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentatiei;

f) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licentei de operare, care va contine cel putin elementele mentionate în anexa nr. 3A, precum si oricare alte solicitări ale Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, denumită în continuare Comisia, în conditiile legii.

4. Dosarul de autorizare se depune în format hârtie, semnat si stampilat, si în format electronic la Secretariatul Comisiei.

 

CAPITOLUL III

Criterii de autorizare

 

5. Operatorii economici care solicită autorizarea în baza prevederilor art. 16 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să fie organizati sub formă de “societate pe actiuni” si să aibă ca actionari numai operatori economici responsabili pentru ambalajele si deseurile de ambalaje, prevăzuti la art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) să aibă un capital social subscris si vărsat de minimum 400.000 lei;

c) să aibă ca scop numai desfăsurarea activitătilor necesare pentru îndeplinirea obligatiilor care le revin operatorilor economici privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje si raportarea informatiilor referitoare la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

d) să demonstreze prin planul de operare propus că au capacitatea să implementeze la nivel national, în cadrul sistemelor integrate de gestionare a deseurilor, colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea deseurilor de ambalaje, astfel încât să asigure functionarea eficientă si transparentă a acestora la nivelul judetului;

e) să demonstreze prin planul de operare propus că au capacitatea de atingere a obiectivelor prevăzute în Strategia natională de gestionare a deseurilor, în Planul national de gestionare a deseurilor, în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare;

f) să asigure finantarea, în numele operatorilor economici, a tuturor costurilor care decurg din colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea tuturor deseurilor de ambalaje generate în gospodăriile populatiei, în limita cantitătilor de ambalaje primare pentru care au preluat obligatiile;

g) să demonstreze prin precontracte sau alte forme de colaborare cu autoritătile executive ale unitătilor administrativ-teritoriale capacitatea de a colecta deseurile de ambalaje de la un număr minim de locuitori corespunzător unui indicator ele 1 locuitor/40 kg de ambalaje primare estimate a fi contractate;

h) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor nationale de valorificare si reciclare aplicate cantitătilor de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum 6 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligatiile pentru investitii în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de ambalaje;

i) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor nationale de valorificare si reciclare aplicate cantitătilor de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum 4 lei/tonă de ambalaje primare pentru care au preluat obligatiile pentru derularea, împreună cu autoritătile, institutiile administratiei publice si societatea civilă, de programe educationale si de informare/constientizare privind colectarea selectivă si valorificarea deseurilor de ambalaje;

j) planul de operare propus trebuie să urmărească si să contină cel putin informatiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 3A;


k) să fie deschisi si echidistanti fată de toti operatorii economici de la care preiau obligatiile de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, respectiv să utilizeze acelasi tip de contract si să practice pentru toti operatorii economici de la care preiau obligatiile aceleasi tarife pe tip de material de ambalare;

l) să informeze utilizatorii finali privind sistemele de colectare si reciclare a deseurilor de ambalaje, disponibile pentru acestia;

m) să îsi asume responsabilitătile prevăzute la cap. V.

 

CAPITOLUL IV

Etapa de evaluare a solicitării de autorizare si reautorizare

 

6. În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei, Secretariatul Comisiei realizează o analiză preliminară a solicitării si:

a) dacă documentatia este completă, înaintează documentatia depusă către membrii Comisiei;

b) dacă documentatia nu este completă, solicită în scris solicitantului completarea acesteia.

7. În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea documentatiei complete se întruneste Comisia în scopul analizării solicitării, iar decizia se consemnează într-un proces-verbal semnat de toti membrii Comisiei.

8. În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare sau reautorizare, decizia Comisiei se comunică operatorului economic în maximum 5 zile lucrătoare.

9. Operatorul economic este obligat să achite în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării tariful pentru emiterea licentei de operare si să depună la Secretariatul Comisiei dovada achitării acestuia.

10. Licenta de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la plata tarifelor prevăzute la art. 6 lit. b) din ordin.

11. Comisia poate solicita, prin intermediul Secretariatului, completarea documentatiei depuse cu alte informatii suplimentare, în conditiile legii, în maximum 5 zile lucrătoare de la analizarea acesteia în cadrul Comisiei, iar procedura se reia de la data depunerii documentelor solicitate.

12. Absenta unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca accept pentru acordarea licentei de operare pentru operatorii economici care au depus documentatia.

13. Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la cap. III conduce la respingerea solicitării.

14. Respingerea solicitării se motivează si se comunică în scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

15. În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanti ai autoritătilor publice cu atributii în domeniu sau oricare altă persoană fizică oh juridică cu atributii în domeniu, în conditiile legii.

16. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării sau a reautorizării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

17. Solicitantul poate obtine la cerere si din motive justificate întreruperea etapei de evaluare, prin depunerea unei cereri scrise care să cuprindă motivarea demersului si perioada de timp pentru care solicită întreruperea etapei de evaluare.

18. În cazul în care Comisia aprobă întreruperea etapei de evaluare, aceasta se reia de drept după depăsirea perioadei de întrerupere a evaluării solicitate conform prevederilor pct. 17.

19. Etapa de evaluare a solicitării nu poate depăsi 90 de zile lucrătoa/e.

20. În cazul depunerii a mai mult de două documentatii în aceeasi perioadă de timp, Comisia poate decide prelungirea termenelor de analiză, respectiv de decizie cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu prelungirea corespunzătoare a termenului prevăzut la pct. 19.

21. Toate celelalte termene prevăzute în cadrul cap. IV se decalează corespunzător cu perioada de prelungire.

22. În cazul în care solicitantul nu aduce toate completările cerute de către Comisie în termenele legale sau dacă procedura de evaluare depăseste termenul mentionat la pct. 19 din culpa solicitantului, solicitarea este respinsă.

 

CAPITOLUL V

Obligatii ale operatorilor economici licentiati

 

23. Operatorii economici care au obtinut licenta de operare au următoarele obligatii:

a) să organizeze si să finanteze pe baza costurilor reale, în numele operatorilor economici responsabili, colectarea, valorificarea, inclusiv reciclarea deseurilor de ambalaje, raportarea modului de gestionare a acestora si atingerea tuturor obiectivelor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în conditiile legii, pentru asigurarea valorificării deseurilor de ambalaje colectate de la populatie, cu toate autoritătile executive ale unitătilor administrativ-teritoriale care solicită acest lucru, în limita cantitătilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;

c) să asigure prin contracte sau alte forme de colaborare cu autoritătile executive ale unitătilor administrativ-teritoriale preluarea deseurilor de ambalaje colectate de la un număr minim de locuitori corespunzător unui indicator de 1 locuitor/ 40 kg de ambalaje primare contractate;

d) să asigure valorificarea unor cantităti de deseuri de ambalaje preluate de la populatie, astfel încât să realizeze un procentaj minim de 20% raportat la cantitatea de ambalaje primare preluată prin contract de la operatorii economici responsabili;

e) să asigure pentru deseurile de ambalaje preluate de la populatie, prin colaborarea cu autoritătile executive ale unitătilor administrativ-teritoriale, realizarea obiectivelor de reciclare si valorificare prevăzute în planurile judetene de gestionare a deseurilor;

f) să aloce anual, până la atingerea obiectivelor nationale de valorificare si reciclare aplicate cantitătilor de ambalaje primare contractate cu operatorii economici responsabili, minimum câte 6 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat obligatiile pentru investitii în dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje ele la populatie si câte 4 lei/tonă ambalaje primare pentru care au preluat” obligatiile pentru derularea, împreună cu autoritătile, institutiile administratiei publice si societatea civilă, de programe educationale si de in formare/constientizare;

g) să asigure valorificarea si reciclarea cantitătii de deseuri de ambalaje corespunzătoare cantitătii de ambalaje contractate, pentru toate tipurile de materiale de ambalaj, astfel încât să fie atinse cel putin obiectivele anuale prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare;

h) să asigure corelatia dintre cantitătile pe tipuri de ambalaje si de materiale de ambalare contractate si cantitătile pe tipuri de deseuri de ambalaje gestionate, fără ca acestea să depăsească cantitatea de ambalaje introdusă pe piata natională;

i) să asigure desfăsurarea activitătii de gestionare a deseurilor de ambalaje în mod transparent fată de operatorul economic de la care a preluat obligatiile;

j) să actioneze fără discriminare între operatorii economici responsabili simpli contractanti si cei care au si calitatea de actionari;

k) să actioneze fără discriminare fată de materialele de ambalaj si de cantitătile propuse spre contractare de către oricare operator economic responsabil;


l) să respecte tariful declarat, orice modificare notificându-se Comisiei cu 15 zile înainte de aplicarea lui;

m) să desfăsoare, pe lângă activitatea de preluare a obligatiilor care revin operatorilor economici responsabili, numai activităti referitoare la dezvoltarea sistemului de colectare, valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, derularea de programe educationale si de informare/constientizare, precum si realizarea de studii privind activitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje;

n) să încheie contracte cu oricare operator economic responsabil conform art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, care solicită acest lucru si acceptă conditiile contractuale aplicate tuturor operatorilor economici pentru care s-au preluat obligatiile;

o) să încheie contracte cu colectorii autorizati să preia deseuri de ambalaje, care acceptă conditiile contractuale, în limita cantităti lor si tipurilor de ambalaje preluate de la operatorii economici responsabili;

p) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări a datelor care au stat la baza eliberării licentei de operare, situatie în care Comisia va decide asupra necesitătii revizuirii autorizatiei operatorului economic licentiat;

q) să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, care trebuie să cuprindă cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 3B, semnat si stampilat în vederea avizării anuale, conform prevederilor pct. 26;

r) să transmită, la solicitarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului sau a unitătilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, orice informatii referitoare la activitatea pentru care a obtinut licenta de operare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protectia mediului si pentru respectarea obligatiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii;

s) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informatii referitoare la activitatea pentru care a obtinut licenta de operare, în conditiile legii;

t) să respecte planul de operare prevăzut la pct. 5 lit. e);

u) să pună la dispozitia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor de reciclare si valorificare si de cheltuire a sumelor încasate de la operatorii economici responsabili;

v) să respecte principiile achizitiilor publice si să facă publice pe site-ul propriu toate achizitiile si finantările efectuate, cu exceptia celor care fac obiectul contractelor încheiate pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la lit. a).

 

CAPITOLUL VI

Valabilitatea licentei de operare

 

            24. Licenta de operare pentru operatorii economici licentiati se emite pentru o perioadă de 5 ani si este avizată anual.

 

CAPITOLUL VII

Avizarea anuală

 

25. Comisia decide acordarea sau respingerea vizei anuale în baza analizării raportului de activitate pe anul precedent al operatorului economic licentiat si a constatări lor reprezentantii or împuterniciti ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare pentru anul respectiv.

26. Operatorii economici licentiati depun raportul de activitate pentru anul precedent până la data de 30 aprilie a anului în curs, cu exceptia raportului pentru anul în care au primit licenta de operare, care se depune odată cu raportul pentru anul următor celui în care au fost licentiati.

27. Raportul trebuie să cuprindă elementele precizate în anexa nr. 3B pentru întreaga perioadă de activitate desfăsurată în anul respectiv sau, după caz, de la obtinerea licentei si va fi însotit de dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 lit. c) din ordin.

28. Raportul controlului realizat de către Administratia Fondului pentru Mediu privind îndeplinirea obiectivelor ele reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje în anul precedent se transmite Comisiei până la data de 15 septembrie a anului în curs.

29. Nerespectarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la cap. V conduce la respingerea vizei anuale.

30. În cazul respingerii vizei anuale, operatorul economic licentiat continuă activitatea pentru care a fost licentiat până la avizare în anul următor.

31. Comisia, până cel târziu la data de 31 octombrie a anului în curs, prin intermediul Secretariatului Comisiei, comunică solicitantului care a depus raportul de activitate conform prevederilor pct. 26 si 27 decizia luată cu privire la acordarea sau respingerea vizei anuale.

32. Avizarea anuală a licentei de operare se acordă de către presedintele Comisiei, în baza deciziei Comisiei.

 

CAPITOLUL VIII

Reautorizarea

 

33. Operatorii economici licentiati, în cazul în care vor să îsi continue activitatea după expirarea perioadei de valabilitate a licentei de operare, sunt obligati să solicite reautorizarea.

34. Reautorizarea se realizează în baza respectării prevederilor pct. 3 lit. a), d), f) si pct. 4.

35. Operatorul economic licentiat depune la Secretariatul Comisiei documentatia de reautorizare însotită de un raport al activitătii pentru anul în curs si dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din ordin, cu 90 de zile lucrătoare înainte de data de 20 octombrie a anului în care expiră licenta de operare.

36. Licentele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, care expiră anterior datei de 31 octombrie, sunt valabile până la data de 31 octombrie a anului respectiv.

 

CAPITOLUL IX

Revizuirea licentei de operare

 

37. Licenta de operare se revizuieste:

a) în cazul în care se modifică legislatia relevantă;

b) în situatia în care Comisia decide asupra necesitătii revizuirii licentei de operare;

c) în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către operatorul economic licentiat.

38. Revizuirea licentei de operare se realizează prin analizarea documentatiei în baza căreia a fost emisă licenta de operare, a documentelor transmise de operatorul economic licentiat privind modificarea datelor care au stat la baza eliberării licentei de operare, precum si a eventualelor documente suplimentare solicitate de Comisie.

39. În vederea revizuirii licentei de operare, operatorul economic licentiat trebuie să depună la Secretariatul Comisiei documentele suplimentare solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

40. Comisia comunică, prin intermediul Secretariatului Comisiei, rezultatul revizuirii licentei de operare, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării către operatorul economic licentiat a deciziei de revizuire.

 

CAPITOLUL X

Anularea licentei de operare

 

41. Licenta de operare se anulează în următoarele situatii:

a) pentru respingerea vizei anuale în 2 ani consecutiv;

b) în baza deciziei Comisiei, ca urmare a revizuirii acesteia.


42. Operatorii economici a căror licentă de operare a fost anulată sunt obligati ca în decurs de maximum 10 zile lucrătoare să comunice în scris acest lucru tuturor operatorilor responsabili cu care au încheiat contracte în baza prevederilorart. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Anexe

 

            43. Anexele nr. 1, 2, 3A si 3B fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Antet solicitant

Nr......./............

 

CERERE

de acordare a licentei de operare

 

Subscrisa,............................................................., cu sediul social în ................, str. .................... nr. ..... bl. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...................................., înregistrată la ............................. cu nr. .............., cod unic de înregistrare nr. ........./..........., cont bancar nr. ............................................, deschis la ............................, sucursala .................., telefon ......................., fax .............., e-mail ................, reprezentată prin .................................., în calitate de .........................................., solicit acordarea licentei de operare în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, având ca scop organizarea si finantarea sistemului de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, în numele operatorilor economici responsabili, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare.

Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului si pădurilor, ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare.

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

Data.....................

 

Persoana autorizată,

...............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

LICENTĂ DE OPERARE

Nr..........din.............

 

pentru ............................, din localitatea ....................., str...................nr......., judetul/sectorul........................, înregistrată la.................................cu nr....................., cod unic de înregistrare nr.........../................., în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, având ca scop organizarea si finantarea sistemului de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, în numele operatorilor economici responsabili conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, emisă în baza Ordinului ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare.

Licenta de operare se emite pe baza documentatiei depuse la data de..................., operatorul economic licentiat având obligatia să respecte prevederile pct. 5 din Procedura si criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011.

 

Data emiterii:................

Valabilă până la: 31 octombrie.............

 

Ministrul mediului si pădurilor,

................................................

 

Presedintele Comisiei,

....................................


ANEXA Nr. 3A

la procedură

 

Continutul planului de operare

 

Planul de operare trebuie sa urmărească si sa contină cel putin următoarele informatii:

1. evidenta în format tabelar a tipurilor de ambalaje, a materialelor de ambalare, a deseurilor de ambalaje care urmează a fi gestionate, cu precizarea provenientei deseurilor de ambalaje: din circuitele industriale si comerciale, colectate direct de la populatie, precum si cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, valorificare si reciclare a acestora;

2. argumentele de sustinere a realizării planului de operare, în concordantă cu obiectivele Strategiei nationale de gestionare a deseurilor, ale Planului national de gestionare a deseurilor si ale Planului de implementare a Directivei Parlamentului si Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseuhle de ambalaje, amendată prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE si cu obiectivele precizate în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

3. modul de atingere a obiectivelor operatorilor economici responsabili conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, pentru care au preluat obligatiile potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare;

4. modul de alocare a sumelor pentru investitii în dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de ambalaje de la populatie si pentru derularea, împreună cu autoritătile si institutiile administratiei publice, de programe educationale si de i nform are/consti entizare;

5. strategia prin care utilizatorii de produse ambalate sau materiale de ambalare vor fi informati asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deseurilor de ambalaje, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare si alte forme de recuperare a deseurilor de ambalaje;

6. procedura prin care se asigură trasabilitatea deseurilor de ambalaje de la locul de generare/colectare până la reciclare si valorificare, inclusiv fluxul documentelorjustificative;

7. planul de finantare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de ambalaje si de alocare a sumelor pentru dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje de la populatie si pentru derularea de programe educationale si de informare/constientizare împreună cu operatorii economici, autoritătile si institutiile administratiei publice;

8. planul financiar pentru perioada de valabilitate a licentei de operare în care vor fi mentionate distinct si detaliat următoarele informatii:

a) modul de evaluare si calculare, precum si valoarea sumelor care urmează a fi percepute de la operatorii economici responsabili, demonstrând că sunt acoperite costurile reale generate de colectarea selectivă, valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje, inclusiv formula de calcul si justificarea acestora;

b) modul de evaluare si calculare, precum si valoarea sumelor alocate pentru functionarea sistemului de gestionare a deseurilor de ambalaje de la colectare/valorificare/reciclare, inclusiv a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/valorificatorilor/reciclatorilor autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului, pe tip de material, inclusiv formula de calcul si justificarea acestora, astfel încât să acopere costurile reale de gestionare;

c) estimarea costurilor administrative, inclusiv a activitătilor suport, si descrierea modalitătilor de finantare a acestor costuri;

d) estimarea costurilor privind finantarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de ambalaje;

9. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relatia cu toti partenerii;

10. prezentarea sistemului de evidentă/bazei de date care urmează a fi folosit(ă), sistem care se va actualiza în functie de cerintele ele raportare către Comisia Europeană si legislatia natională în vigoare;

11. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a îsi desfăsura activitatea în domeniul pentru care solicită licenta de operare, în conditiile legii;

12. orice alte documente solicitate de către Comisie, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 3B

la procedură

 

Raportul anual de activitate

 

Raportul anual de activitate pentru operatorii economici licentiati trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii detaliate:

1. Lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte:

a) operatorii economici responsabili cu care au încheiat contracte;

b) operatori economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activităti ele colectare, sortare si valorificare/reciclare deseuri de ambalaje;

c) autorităti ale administratiei publice locale;

2. date privind cantitătile de ambalaje în total si pe fiecare operator economic, pe tip de material si tip de ambalaj, pentru care s-au preluat obligatiile;

3. cantitătile de deseuri de ambalaje gestionate în total si pe fiecare operator economic, cu precizarea provenientei deseurilor de ambalaje: din circuitele industriale si comerciale, colectate direct de la populatie;

4. prezentarea activitătii derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât si organizatoric);

5. modalitatea de realizare a planului de finantare pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor de ambalaje;

6. modalitatea de realizare a planului de informare/constientizare si educare pentru anul pentru care se face raportarea si proiectul pentru anul în curs;

7. copie de pe raportul de audit financiar aferent activitătii;

8. orice alte solicitări ale Comisiei, ulterioare depunerii acestora, în conditiile legii;

9. copie de pe bilanturile contabile/situatia financiară în vederea verificării modului de gestionare a fondurilor încasate pentru activitătile de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deseurilor de ambalaje.


 

ANEXA Nr. 2

 

- Model -

 

Declaratia de impartialitate si confidentialitate*) a membrilor Comisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire,

avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

Subsemnatul,................., dedarea sunt de acord să particip la procesul de evaluare a documentelor necesare emiterii licentei de operare/acordării, respectiv respingerii vizei anuale/reautorizării/revizuirii/anularii licentei de operare în cazul operatorilor economici care se supun prevederilor Ordinului ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare.

Dedarea sunt impartial fată de toate părtile implicate în procesul de evaluare si sunt de acord să nu divulg nici o informatie sau documente (informatii confidentiale) dezvăluite mie, descoperite de mine sau elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de evaluare si sunt de acord că acestea să fie folosite numai în scopul evaluării si nu vor fi dezvăluite unei părti terte.

De asemenea, sunt de acord să nu păstrez în scop personal nicio copie a informatiilor scrise obtinute.

Informatiile confidentiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu exceptia situatiei în care acestia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declaratii.

Numele si prenumele:.....................................................

Denumirea institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea: ................................................

Semnătura:......................................

Data:................................................


*) Au obligatia de a semna declaratii de confidentialitate si impartialitate membrii Comisiei si înlocuitorii acestora.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 24 din 16 ianuarie 2012

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 6 din 13 ianuarie 2012

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienti acuti, pe baza clasificării spitalelor în functie de competentă

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L. 273 din 16 ianuarie 2012 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 67 din 13 ianuarie 2012 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în functie de competentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienti acuti, pe baza clasificării spitalelor în functie de competentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Pentru anul 2012, în calcularea formulei prevăzute la alin. (1), se va utiliza DMS_nat = 6,65, cu exceptia unitătilor sanitare de monospecialitate chirurgie orală si maxilofaciala pentru care se va utiliza DMS_nat = 4,8.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2012.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.