MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 70/2012

  MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 70         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

40. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

127. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea Societătii Comerciale „Distrigaz Sud Retele” - S.R.L. ca operator al sistemului de distributie a gazelor naturale în satul Crizbav, apartinător comunei Crizbav, judetul Brasov, pentru o perioadă determinată de 3 luni

 

880/2011/5/2012/148/2011. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor europene pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Transport” (POS-T) 2007-2013

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

7. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XIII alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, care se alocă Departamentului pentru Relatii Interetnice.

(2) Suma de 83.000 mii lei se repartizează si se utilizează potrivit destinatiilor prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului execută operatiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care functionează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si realizării actiunilor, programelor si proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei si cuprinse la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012.

Art. 3. -(1) Secretariatul General al Guvernului alocă, în transe lunare egale în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit dispozitiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, respectiv în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Utilizarea si justificarea fondurilor alocate organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale se realizează potrivit protocolului încheiat între acestea si Departamentul pentru Relatii Interetnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale comunică lunar utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A2, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(4) La sfârsitul anului, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale justifică fondurile alocate si utilizate potrivit formularului A3, prevăzut în anexa nr. 1.

(5) Fondurile alocate organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si rămase neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.

(6) Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor prevăzute în anexa nr. 1 revine organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

(7) Monitorizarea utilizării fondurilor alocate organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, în ceea ce priveste respectarea destinatiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relatii Interetnice.

Art. 4. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile destinate realizării actiunilor, programelor si proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei, prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, respectiv în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, pe baza devizelor de cheltuieli întocmite si certificate de Departamentul pentru Relatii Interetnice privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora.

(2) Departamentul pentru Relatii Interetnice utilizează fondurile prevăzute la lit b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 pentru actiuni, programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei realizate la initiativa sa sau în parteneriat, precum si pentru finantări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finantare nerambursabilă a programelor si proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei, precum si Ghidul de finantare a programelor si proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei, elaborate de Departamentul pentru Relatii Interetnice, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului

(3) Departamentul pentru Relatii Interetnice justifică fondurile prevăzute la alin. (2), alocate în conformitate cu prevederile alin. (1), prin documente legale aprobate de secretarul de stat.

(4) Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre revine Departamentului pentru Relatii Interetnice.

Art. 5. - (1) La solicitarea Departamentului pentru Relatii Interetnice si cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finantare încheiate pentru derularea actiunilor, programelor si proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei prevăzute în anexa nr. 2, fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 30 noiembrie 2012, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 10 decembrie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

p. Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Christiane Gertrud Cosmatu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modul de repartizare sl utilizare a sumelor prevăzute la llt. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

Total sume: 79.200 mii lei, alocate pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat în baza dispozitiilor cap. III respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, prin acoperirea partială a:

- cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, lucrărilor de întretinere si reparatii ale acestora;

- cheltuielilor de personal;

- cheltuielilor pentru presă, carte, manuale scolare si publicatii;

- cheltuielilor pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestări organizate în tară si în străinătate;

- cheltuielilor pentru investitii în bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activităti organizatiilor;

- cheltuielilor privind cofinantarea programelor realizate din fonduri europene si internationale cu impact asupra cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

 

Nr. crt.

Organizatia

Sumele alocate

- mii lei -

1.

Asociatia Italienilor din România - RO.AS.IT.

1.661

2.

Asociatia Liga Albanezilor din România

1.386

3.

Asociatia Macedonenilor din România

1.890

4.

Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa”

11.164

5.

Comunitatea Rusilor Lipoveni din România

4.340

6.

Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

2.580

7.

Forumul Democrat al Germanilor din România

6.217

8.

Uniunea Democrată Maghiară din România

17.178

9.

Uniunea Armenilor din România

3.375

10

Uniunea Bulgară din Banat- România

2.785

11

Uniunea Croatilor din România

1.940

12

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

1.172

13

Uniunea Democrată Turcă din România

2.924

14

Uniunea Democratică a SIovacilor si Cehilor din România

2.748

15

Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România

3.255

16

Uniunea Elenă din România

3.014

17

Uniunea Polonezilor din România

2.024

18

Uniunea Sârbilor din România

3.086

19

Uniunea Ucrainenilor din România

6.461

 

TOTAL:

79.200

 

Formular A1

 

Organizatia

 

Sume necesare pentru activitătile organizatiei în luna.........................2012 (lei)

 

Fonduri necesare pentru luna

……………

din care: contributie proprie

Fonduri solicitate de la bugetul de stat

pentru luna

……………

 

 

din care

pentru:

 

 

%

Sume solicitate de la bugetul de stat din fondurile necesare

suma

%

Functionare sedii si filiale, lucrări de întretinere si reparatii ale acestora

Cheltuieli de personal

Presă, carte, manuale scolare si publicatii

Actiuni culturale, stiintifice, simpozioane, întruniri conform statutului si alte asemenea  manifestări organizate în tară si în  străinătate

Investitii în bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătilor

organizatiilor

Cofinantare

programe realizate din fonduri europene

si internationale cu impact asupra

cetătenilor apartinând

minoritătilor nationale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

……………

Responsabil financiar-contabil,

……………

 

Formular A2

 

Organizatia

 

Situatia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinatii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012

 

luna..........................anul 2012

 

Date despre cheltuieli

 

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012

Suma cheltuită

- lei -

1

Cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si filialelor si pentru lucrări de întretinere si reparati ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. functionarea sediilor si filialelor

1.2. lucrări de întretinere si reparatii ale acestora

 

2

Cheltuieli de personal

 

3

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale scolare si publicatii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale scolare

3.4. publicatii

 

4

Cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestări organizate în tară si în străinătate

 

5

Cheltuieli pentru investitii în bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătilor organizatiilor

 

6

Cheltuieli pentru co finantarea programelor realizate din fonduri europene si internationale cu impact asupra cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

 

7

Total cheltuieli în luna (7 1 + 7 2), din care:

7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

 

Presedinte,

……………

Responsabil financiar-contabil,

……………

 

Formular A3

 

Organizatia

 

Situatia anuală a cheltuielilor efectuate pe destinatii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012

 

Anul 2012

 

Date generale despre suma alocată de la bugetul de stat

 

 

- lei -

1

Suma alocată în anul 2012

 

2

Suma rămasă necheltuită din anul anterior

 

3

Suma totală (1 + 2)

 

 

Date despre cheltuieli

 

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012

Suma cheltuită - lei -

1

Cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si filialelor si pentru lucrări de întretinere si reparati ale acestora (1.1 + 1.2), din care:

1.1. functionarea sediilor si filialelor

1.2. lucrări de întretinere si reparatii ale acestora

 

2

Cheltuieli de personal

 

3

Cheltuieli pentru presă, carte, manuale scolare si publicatii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care:

3.1. presă

3.2. carte

3.3. manuale scolare

3.4. publicatii

 

4

Cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestări organizate în tară si în străinătate

 

5

Cheltuieli pentru investitii în bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătilor organizatiilor

 

6

Cheltuieli pentru co finantarea programelor realizate din fonduri europene si internationale cu impact asupra cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

 

7

Total cheltuieli în anul 2012 (7 1 +7 2),

din care:

7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

8

Suma alocată de la bugetul de stat rămasă necheltuită la sfârsitul anului 2012

 

 

Presedinte,

……………

Responsabil financiar-contabil,

……………

 

ANEXA Nr. 2

 

Modul de repartizare si utilizare a sumei prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

 

Total sumă: 3.800 mii lei, alocată pentru finantarea unor actiuni, programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei realizate de Departamentul pentru Relatii Interetnice, la initiativa sa sau în parteneriat cu structuri din tară si din străinătate care desfăsoară activităti în sfera de competentă a Departamentului pentru Relatii Interetnice (institutii publice, organizatii neguvemamentale, asociatii si fundatii, organisme internationale etc), precum si pentru finantări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare:

a) promovarea diversitătii etnice, lingvistice, culturale, religioase, precum si a dialogului intercultural;

b) cultivarea bunei cunoasteri si întelegeri între minoritătile nationale, precum si între majoritate si minorităti nationale;

c) perfectionarea cadrului legislativ si institutional privind minoritătile nationale;

ci) promovarea de politici si programe de combatere a intolerantei;

e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, institutiile publice si autoritătile locale;

f) întărirea capacitătii de monitorizare si de lucru a Departamentului pentru Relatii Interetnice în parteneriat cu institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii din tară si din străinătate, precum si cu organisme internationale;

g) contributia Departamentului pentru Relatii Interetnice la implementarea Programului de cooperare elvetiano-român pentru reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - B.4 Fondul de reformă privind incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile;

h) participarea la diferite programe si colaborări europene si internationale.

Actiunile, programele si proiectele se pot realiza prin:

1. organizarea si participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinte, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, sedinte, plenare, ateliere, workshopuri desfăsurate în tară si în străinătate;

2. organizarea si participarea la manifestări culturale, interculturale si sportive care promovează cultura tolerantei si a diversitătii etnice, de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, competitii, reuniuni, expozitii, lansări de carte, târguri etc);

3. organizarea si participarea la activităti educationale desfăsurate în tară si în străinătate (tabere, scoli de vară, călătorii, vizite de studiu, concursuri, traininguri etc);

4. organizarea si participarea la actiuni în cooperare cu organisme internationale, organizatii neguvernamentale si institutii publice, din tară si din străinătate;

5. organizarea si participarea la schimburi de experientă, vizite de documentare si de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare si perfectionare în tară si în străinătate, în domenii utile promovării diversitătii etnice si culturale, precum si dezvoltării relatiilor interetnice;

6. realizarea, editarea, tipărirea, achizitionarea, traducerea si difuzarea de materiale documentare (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, cărti, manuale scolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afise, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc);

7. comandarea si/sau realizarea de filme documentare si filme artistice;

8. achizitionarea de rechizite si materiale promotionale;

9. vizite ale unor invitati străini, cu acoperirea cheltuielilor de transport international si de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;

10. achizitionarea de spoturi publicitare, închirierea si achizitionarea de spatii de emisie si de comunicare în mass-media si internet;

11. re configurarea designului si actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relatii Interetnice;

12. achizitionarea de servicii de internet, multimedia si audio-video;

13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii si cercetări în domeniul relatiilor interetnice;

14. achizitionarea unor servicii de publicitate, de consultanta în publicitate, consultantă în gestionarea si evaluarea proiectelor, precum si consultantă în relatii cu publicul;

15. realizarea de campanii de informare publică si imagine;

16. abonamente la publicatii în domeniu;

17. realizarea de programe si emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune si difuzarea acestora pe frecvente radio, TV si internet;

18. alte activităti necesare si oportune pentru păstrarea, exprimarea si dezvoltarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinând minoritătilor nationale.

Pentru actiunile, programele si proiectele prevăzute la pot. 1-5 Departamentul pentru Relatii Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanti si invitati după cum urmează:

- 250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;

- 800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;

- 300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;

- 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;

- 100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.

Pentru actiunile, proiectele si programele interetnice si de combatere a intolerantei se pot acoperi următoarele cheltuieli:

- cazare, transport (auto, feroviar, naval si aerian) si ndemnizatie de delegare pentru deplasările în tară ale persoanelor salariate în cadrul departamentului;

- cazare, transport, diurnă si alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare;

- masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, cazare în unităti hoteliere, în regim de 3 stele si în pensiuni turistice, precum si transport (auto, cu microbuz sau autocar, feroviar, naval si aerian) pentru participantii la actiunile, programele si proiectele realizate la initiativa departamentului sau în parteneriat si pentru participantii la programele si proiectele finantate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările si completările ulterioare;

- tratatii, reprezentare, mese oficiale, cocktailuri, cadouri si vizionarea unor spectacole pentru delegatiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

- taxe de participare si vizitare, taxe postale, bilete la spectacole, taxe de viză, polite de asigurare pentru călătorii în străinătate si asigurări medicale;

- comunicatii telefonice si internet;

- premii, onorarii, achizitii de bunuri si servicii, inclusiv servicii de organizare a expozitiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferintelor, congreselor, închirierea si amenajarea de spatii destinate manifestărilor, precum si decorarea acestora cu aranjamente florale;

- editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promotionale, filme documentare si filme artistice, servicii de publicitate, consultantă în publicitate, consultantă în gestionarea si evaluarea proiectelor, consultantă în relatii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii si cercetări, realizarea de campanii de informare publică si magine, închiriere de bunuri mobile si imobile, inclusiv aparatură de sonorizare, traducere simultană, echipamente informatice si audiovideo.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 27 octombrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Beneficiarii finali sunt consiliile judetene, Administratia Natională «Apele Române», prin administratiile bazinale de apă din judetele direct afectate de dezastru: Maramures, lasi, Suceava, Botosani, Neamt, si, respectiv, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrările efectuate în aceste judete. Beneficiarii finali detin responsabilitatea implementării tehnice si financiare a FSUE, potrivit prevederilor acordurilor de implementare subsidiare, fiind abilitati să stabilească criteriile de selectie si prioritizare a contractelor ce vor fi înaintate Autoritătii coordonatoare si de management în vederea decontării din FSUE.”

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) în situatia în care, ca urmare a verificărilor efectuate de către autoritătile de audit si control, se constată că au fost decontate din FSUE lucrări considerate ulterior ca fiind neeligibile, Autoritatea coordonatoare si de management va întreprinde toate demersurile legale necesare în vederea recuperării acestor sume si le va redistribui către beneficiarii finali pentru proiectele eligibile, aflate în lista de rezervă, efectuate ca urmare a inundatiilor din perioada 22-31 iulie 2008 în judetele afectate: Maramures, lasi, Suceava, Botosani, Neamt.”

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Autoritatea coordonatoare si de management si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România -S.A. Încheie un acord de implementare subsidiar, în care se stabilesc responsabilitătile/atributiile, precum si sumele aferente acesteia.”

4. La articolul 5, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru Administratia Natională «Apele Române», în calitate de beneficiar final pentru refacerea si consolidarea infrastructurii hidrotehnice existente de-a lungul râurilor, si pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA. În calitate de beneficiar final pentru repunerea în functiune a infrastructurii rutiere afectate, sumele primite de România de la FSUE pentru înlăturarea efectelor/pagubelor inundatiilor din luna iulie 2008 se folosesc pentru decontarea integrală/partială a cheltuielilor eligibile efectuate cu operatiunile de urgentă întreprinse în baza contractelor de achizitii, rambursând/decontând o parte din cheltuielile efectuate în baza contractelor încheiate în perioada 22 iulie-25 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale. Sumele decontate sunt utilizate de Administratia Natională «Apele Române» si, respectiv, de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii ale acestora.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbéely

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 40.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind desemnarea Societătii Comerciale „Distrigaz Sud Retele” - S.R.L. ca operator al sistemului de distributie a gazelor naturale în satul Crizbav, apartinător comunei Crizbav, judetul Brasov, pentru o perioadă determinată de 3 luni

 

Având în vedere:

- Adresa Casei de Insolventă TRANSILVANIA, filiala Bucuresti, Societate de Practicieni în Insolventă, înregistrată la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu nr. 42.378 din 6 octombrie 2011, prin oare se notifică ANRE dispunerea de către Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a comercială, a deschiderii procedurii falimentului fată de Societatea Comercială AURAPLAST - S.R.L.;

- prevederile art. 35 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale, cu modificările ulterioare;

- Adresa Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 155.146 din 17 ianuarie 2012, înregistrată la ANRE cu nr. 1.960 din 17 ianuarie 2012, prin care se solicită asigurarea de către ANRE a continuitătii serviciului de distributie a gazelor naturale în comuna Crizbav, judetul Brasov, până la finalizarea procedurii licitatiei si semnarea contractului de concesiune a serviciului public privind distributia gazelor naturale,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie

Art. 1. - (1) Se desemnează Societatea Comercială „Distrigaz Sud Retele” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsesti nr. 4-6, corp B, sectorul 4, înregistrată în registrul comertului cu numărul de ordine J40/2728/18.02.2008, să opereze sistemul de distributie a gazelor naturale în satul Crizbav, apartinător comunei Crizbav, judetul Brasov, pentru o perioadă determinată de 3 luni de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I

(2) Societatea Comercială „Distrigaz Sud Retele” - S.R.L. va îndeplini fără întrerupere obligatiile ce decurg din licentă, pe perioada prevăzută la alin. (1), fără a dezvolta, moderniza sau extinde sistemul de distributie existent în satul Crizbav, apartinător comunei Crizbav, judetul Brasov.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul ANRE si Societatea Comercială „Distrigaz Sud Retele” - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2012.

Nr. 127.

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 880 din 1 noiembrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 5 din 3 ianuarie 2012

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE

Nr. 148 din 2 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Transport” (POS-T) 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

în temeiul art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Transport” (POS-T) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2008, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 23/75/2008)

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

în cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational sectorial „Transport”

 

1. Cheltuieli pentru achizitia, intabulare a/înscrierea provizorie în cartea funciară si amenajarea terenului

1.1. Cheltuieli privind achizitii de terenuri (maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului), inclusiv serviciile necesare, cum ar fi, dar nu limitat la identificarea proprietarilor, evaluarea terenului, pregătirea documentatiei de cadastru, publicitatea imobiliară, procedura de expropriere si cheltuielile notariale si judiciare necesare înscrierii în cartea funciară

1.2. Cheltuieli necesare intabulării/înscrierii provizorii în cartea funciară a terenurilor necesare dezvoltării proiectului, în cazurile în care aceste terenuri se află în proprietate publică si au fost concesionate de autoritatea publică beneficiarului, inclusiv serviciile conexe operatiunii, cum ar fi, dar nu limitat la identificarea vecinătătilor, măsurători topografice, întocmirea documentatiei cadastrale, taxe si tarife percepute de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară direct sau prin oficiile sale teritoriale, precum si taxe si tarife notariale sau taxe de timbru pentru înscrierea în cartea funciară. Aceste costuri se consideră eligibile în cadrul maximului de 10% din valoarea eligibilă estimată a proiectului, aferentă achizitiei de terenuri

1.3. Cheltuieli privind pregătirea terenului în vederea începerii lucrărilor, incluzând, dar fără a se limita la următoarele categorii de cheltuieli:

1.3.1. cheltuieli privind lucrările de defrisare, demolare, evacuare materiale rezultate, drenaje;

1.3.2. cheltuieli privind executia lucrărilor de relocare/protejare/înlăturare a utilitătilor;

1.3.3. cheltuieli privind executia lucrărilor de înlăturare a munitiilor neexplodate;

1.3.4. cheltuieli privind executia lucrărilor de protectie/conservare/mutare, studiile privind siturile arheologice, monumentele istorice, obiectele de patrimoniu cultural.

1.4. Cheltuieli privind monitorizarea impactului proiectului asupra mediului, implementarea măsurilor de prevenire/ reducere/combatere a efectelor adverse si amenajarea spatiilor afectate de lucrări

2. Cheltuieli aferente pregătirii proiectelor, proiectare si inginerie

2.1. Cheltuieli privind elaborarea studiilor de trafic

2.2. Cheltuieli privind expertiza si testele necesare pentru realizarea obiectivului de investitii

2.3. Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea studiilor de prefezabilitate (tehnice, economice, de mediu)

2.4. Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea studiilor de fezabilitate (inclusiv, dar fără a se limita la studii geo/topo/hidrografice si alte studii tehnice pentru identificarea potentialelor solutii tehnice, analiza cost-beneficiu, studii de impact asupra mediului, studii de oportunitate si de optiuni privind implementarea proiectului de investitii, audit de sigurantă rutieră, pregătirea raportului/rapoartelor privind fezabilitatea)

2.5. Cheltuieli privind evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv organizarea si participarea la consultatiile publice

2.6. Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea proiectelor tehnice, până la nivelul detaliilor de executie, inclusiv

2.7. Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea specificatiilor tehnice pentru achizitia de echipamente si instalatii

2.8. Cheltuieli privind efectuarea studiilor privind identificarea utilitătilor existente si proiectarea lucrărilor de relocare/protejare/înlăturare a acestora

2.9. Cheltuieli privind efectuarea studiilor privind utilitătile necesare obiectivului si proiectarea lucrărilor de asigurare a acestora

2.10. Cheltuieli privind verificarea si avizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie conform legislatiei privind calitatea în constructii

2.11. Cheltuieli privind verificarea si avizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie conform legislatiei privind auditul de sigurantă rutieră

2.12. Cheltuieli privind elaborarea tuturor documentelor necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire/demolare si a tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare pentru obtinerea acestora

2.13. Cheltuieli privind elaborarea unor studii si/sau analize solicitate de Autoritatea de management pentru Programul Operational Sectorial „Transport” -(POS-T), în scopul acordării asistentei financiare nerambursabile

2.14. Cheltuieli privind executarea unor studii privind existenta unor munitii neexplodate

2.15. Cheltuieli privind executarea unor studii privind siturile arheologice, monumentele istorice, obiectele de patrimoniu cultural

3. Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.1. Cheltuieli privind taxele si tarifele de obtinere a certificatului de urbanism si a avizelor, acordurilor si autorizatiilor prevăzute în acesta

3.2. Cheltuieli privind taxele si tarifele de obtinere a avizelor pentru protejarea, relocarea sau înlăturarea utilitătilor

3.3. Cheltuieli privind taxele si tarifele de obtinere a avizelor pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

3.4. Cheltuieli privind taxele si tarifele de obtinere a autorizatiei de construire/demolare, inclusiv a tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare pentru obtinerea acesteia

3.5. Cheltuieli privind taxele si tarifele aferente prelungirii valabilitătii avizelor, acordurilor si autorizatiilor prevăzute la pot. 3.1, 3.2, 3.3 si 3.4.

4. Organizarea procedurilor de achizitie publică

4.1. Cheltuieli privind pregătirea/revizuirea documentatiilor de atribuire a contractelor

4.2. Cheltuieli privind angajarea unor experti externi cooptati în comisiile de evaluare a ofertelor, precum si pe parcursul procedurii de achizitie publică până la semnarea contractelor, inclusiv

4.3. Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie publică (curierat, multiplicarea documentatiei de atribuire, publicarea anunturilor, închirierea sălii, expertize de specialitate).

5. Cheltuieli pentru consultantă si asistentă tehnică

5.1. Cheltuieli privind asistenta tehnică, consultantă si alte servicii pentru managementul, monitorizarea si evaluarea proiectului

5.2. Cheltuieli privind serviciile de supervizare de lucrări si/sau de furnizare de la data semnării contractului de lucrări si/sau de furnizare până la data plătii finale către constructor/furnizor si a returnării tuturor garantiilor către acesta

5.3. Cheltuieli privind verificarea si avizarea calitătii lucrărilor conform legislatiei privind calitatea în constructii

5.4. Cheltuieli privind elaborarea Cărtii constructiei, inclusiv cheltuielile privind elaborarea desenelor conforme cu executia

5.5. Cheltuieli privind serviciile de mediere si solutionare a disputelor contractuale, ou exceptia cheltuielilor de judecată si/sau de arbitraj

5.6. Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea planului de întretinere si operare pe termen lung a infrastructurii care constituie investitia de bază -numai pentru axele prioritare 1 si 2

5.7. Cheltuieli privind elaborarea unor strategii si/sau planuri generale sectoriale si/sau locale

5.8. Cheltuieli privind elaborarea planului de afaceri si a studiilor de piată

5.9. Cheltuieli cu elaborarea unor politici si strategii la nivel national privind minimizarea impactului transporturilor asupra mediului - axa prioritară 3, domeniul major de interventie 3

5.10. Cheltuieli cu efectuarea unor studii si analize de mediu

5.11. Cheltuieli privind elaborarea planului, manualelor si procedurilor de întretinere si operare a infrastructurii care constituie investitia de bază, înainte de receptia finală a investitiei

5.12. Cheltuieli cu definirea, proiectarea, urmărirea si monitorizarea măsurilor de minimizare a efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

6. Cheltuieli pentru servicii de audit efectuate în cadrul proiectelor de către auditori independenti

7. Cheltuieli privind serviciile de îndosariere si arhivare a documentelor referitoare la proiect, în vedere asigurării pistelor de audit

8. Cheltuieli privind investitia de bază

8.1. Cheltuieli cu executia lucrărilor de constructie/ modernizare/reabilitare a infrastructurii

8.2. Cheltuieli cu lucrări, echipamente, sisteme si actiuni aferente infrastructurii, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele aspecte:

8.2.1. cresterea gradului de sigurantă a traficului;

8.2.2. informarea utilizatorilor si a publicului călător;

8.2.3. integrarea infrastructurii în mediul înconjurător;

8.2.4. managementul, exploatarea si întretinerea infrastructurii;

8.2.5. facilitarea accesului la folosirea infrastructurii, inclusiv pentru persoanele cu handicap;

8.2.6. asigurarea unor conditii de confort si de igienă si a unor spatii de odihnă (parcări, săli de asteptare) pentru utilizatori si publicul călător.

8.3. Cheltuieli privind constructia si echiparea unor centre noi sau de modernizare a unor centre existente, pentru întretinerea infrastructurii care constituie investitia de bază

8.4. Cheltuieli privind lucrările de întretinere a infrastructurii existente în perioada lucrărilor

8.5. Cheltuieli privind instalarea, punerea în functiune, testarea si instruirea utilizatorilor echipamentelor care fac parte sau constituie investitia de bază

8.6. Cheltuieli privind punerea în functiune si testarea investitiei, precum si instruirea personalului în ceea ce priveste întretinerea si exploatarea acesteia

8.7. Cheltuieli pentru materii prime si materiale

8.8. Cheltuieli cu echipamente si măsuri de protectie a personalului pe santier

8.9. Cheltuieli privind testarea calitătii materiilor prime, materialelor, echipamentelor si instalatiilor, precum si a lucrărilor executate

8.10. Cheltuieli privind actiunile de protejare/conservare, precum si de asigurare a lucrărilor executate, a materiilor prime, a echipamentelor si materialelor pe santier în conditiile suspendării lucrărilor, cu conditia finalizării lucrărilor în cadrul proiectului

8.11. Cheltuieli privind elaborarea si implementarea planului de management al traficului pe perioada lucrărilor

8.12. Cheltuieli cu echipamente si instalatii care devin parte integrantă a proiectului si care nu vor fi utilizate de beneficiar în alte scopuri

8 13 Cheltuieli privind achizitia de material rulant feroviar - numai pentru axa prioritară 2, domeniul major de interventie 2

8.14. Cheltuieli privind achizitia de nave, inclusiv echipamentele si sistemele de depoluare aferente

9. Organizarea de santier. Cheltuieli privind organizarea de santier, precum si desfiintarea acestuia si reamenajarea spatiului/refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor

10. Comisioane, taxe, cote legale

10.1. Cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii

10.2. Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructi

10.3. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

10.4. Taxe notariale pentru legalizarea unor documente aferente proiectului

10.5. Cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plătilor eligibile

11. Cheltuieli privind publicitatea proiectului în sensul Regulamentului nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind regulile de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările si completările ulterioare

12. Cheltuieli privind asigurarea si dezvoltarea capacitătii institutionale a beneficiarului

12.1. Cheltuieli privind achizitia de mijloace fixe, obiecte de inventar si consumabile de birou, utilizate pentru implementarea proiectelor POS-T prin intermediul unor contracte de finantare semnate între fiecare beneficiar si Autoritatea de management pentru POS-T, pe baza fundamentărilor necesitătilor de dotare, în conformitate cu numărul persoanelor si al activitătilor desfăsurate de acestea pentru implementarea efectivă a proiectelor finantate din POS-T, după cum urmează:

12.1.1. Cheltuieli privind achizitia de echipamente informatice, echipamente de copiere/multiplicare/comunicatii, inclusiv cheltuieli aferente instalării acestor echipamente definite ca:

12.1.1.1. echipamente informatice, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: echipament activ si pasiv de retea care include servere, swich-uri, ro utere, unităti de alimentare ne intre rupti bile, unităti de stocare de date specifice retelei (Systems Area Network), firewall-uri, conectică, cablare, rack-uri, precum si software necesare operării si functionării retelei inclusiv backup server;

12.1.1.2. posturi de lucru fixe si/sau mobile dotate cu unităti de alimentare neîntreruptibile si software comun pentru operarea acestora

121 1 3 echipamente periferice de imprimare (inclusiv multifunctionale);

12.1.1 4. echipamente de copiere (inclusiv multifunctionale);

12.1.1.5. echipamente de comunicatii;

12.1.1.6. echipamente de proiectie pentru săli de sedintă - numai în regim de închiriere pe durata justificată de folosirea acestora în cadrul proiectului.

12.1.2. Cheltuieli privind achizitia de mijloace fixe si obiecte de inventar definite ca:

12.1.2.1. seturi de mobilier de uz personal (birou, masă pentru calculator, scaun de birou, comodă si dulapuri pentru documente);

12.1.2.2. set de mobilier de sedintă (masă de sedintă, scaune, tablă metalică, tablă fiipchart, ecran pentru videoproiector);

12.1.2.3. mobilier metalic pentru arhivare si sisteme specifice de sigurantă pentru spatiile în care se face arhivarea;

12.1.2.4. sisteme de aer conditionat pentru spatiile în care se desfăsoară proiectul - numai pentru proiectele cu o durată mai mare de 2 ani;

12.1.2.5. sisteme de aer conditionat si de siguranta pentru spatiile în care functionează echipamentele informatice care necesită conditii speciale de functionare.

12.1.3. Cheltuieli privind seivice-ul si întretinerea echipamentelor achizitionate în conformitate cu prevederile pot. 12.1 pe perioada de implementare a proiectului si în limita a 25% din pretul de achizitie al respectivului echipament

12.1.4. Cheltuieli privind achizitia de licente software dedicat necesar pentru pregătirea si implementarea proiectului

12.1.5. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar si consumabile de birou (tonere, articole si furnituri de birou etc.) pentru uzul personalului care desfăsoară activităti referitoare la gestiunea proiectului

12.2. Cheltuieli privind instruirea personalului care desfăsoară activităti referitoare la gestiunea proiectului, conform structurii de implementare prezentate de beneficiar si fiselor de post. Temele de instruire se aprobă de Autoritatea de management pentru POS-T pe baza unui program propus de beneficiar si se vor referi numai la transferul de expertiză legat de activitătile proiectului. Nu sunt eligibile teme orizontale (management de proiect, achizitii publice etc.) pentru care cheltuielile se finantează prin proiecte depuse pe axa prioritară 4 a POS-T.

12.3. Cheltuieli privind stimularea financiară a personalului care desfăsoară activităti referitoare la gestiunea proiectului, conform structurii de implementare prezentate de beneficiar si fiselor de post, proportional cu activitatea desfăsurată efectiv pentru proiect, pe baza fundamentărilor propuse de beneficiar si cu aprobarea Autoritătii de management pentru POS-T, inclusiv cheltuielile cu contributiile angajatorului pentru acordarea acestor stimulente

13. Cheltuieli privind deplasarea personalului beneficiarului în scopul efectuării unor vizite pe santier/misiuni de verificare si/sau al participării la reuniuni în scopul proiectului (cazare, servicii de transport, diurnă) pe baza fundamentării beneficiarului si cu aprobarea Autoritătii de management pentru POS-T. Cheltuielile pentru cazarea si diurna soferului sunt eligibile dacă acesta este pus la dispozitie de către beneficiar si dacă se prezintă documente doveditoare si se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului.

14. Cheltuieli privind mijloacele de transport (altele decât cele care constituie sau fac parte din investitia de bază) utilizate de personalul beneficiarului pentru îndeplinirea de activităti pentru proiect, cum ar fi:

14.1. Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor de transport (rutier, feroviar, naval) utilizate în proportie de 100% pentru realizarea activitătilor referitoare la proiect

14.2. Cheltuieli privind întretinerea si repararea mijloacelor de transport folosite în proportie de 100% pentru activitătile referitoare la proiect

14.3.1. Cheltuielile privind leasingul pentru autovehicule sunt eligibile în cadrul proiectului, cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) este eligibilă cota-parte din valoarea de intrare a bunului, care face obiectul material al contractului de leasing;

b) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operatiunii si respectă prevederile din contractul/decizia de finantare;

o) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;

d) cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing si este justificată de documente contabile;

e) valoarea maximă eligibilă nu depăseste valoarea de piată a bunului care face obiectul contractului de leasing;

f) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finantare a operatiunii;

g) utilizatorul de leasing renuntă expres la optiunea de cumpărare, la momentul semnării contractului de leasing.

14.3.2. Costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) sunt eligibile dacă sunt în sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.

14.3.3. Cheltuielile accesorii care intervin într-un contract de leasing, de exemplu, asigurări, cu exceptia RCA, dobânzi, comisioane, taxe si alte asemenea cheltuieli, nu sunt eligibile.

14.4. În categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuieli efectuate pentru:

14.4.1. Achizitionarea carburantilor, lubrifiantilor si consumabilelor pentru mijloacele de transport

14.4.2. Taxele de înmatriculare, de inspectie tehnică periodică si viniete de acces pe reteaua de drumuri nationale

14.4.3. Costurile aferente RCA pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului sau a institutiei din care face parte entitatea beneficiară

 

ANEXA Wr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/75/2008)

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

în cadrul axei prioritare 4 „Asistentă tehnică” a Programului Operational Sectorial „Transport” (POS-T)

 

1. Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finantate prin domeniul major de interventie 1: „Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul Programului Operational Sectorial «Transport»„ (POS-T)

1.1. Cheltuieli privind asigurarea si dezvoltarea capacitătii institutionale a Autoritătii de management pentru POS-T privind gestionarea POS-T

1.1.1. Cheltuieli privind achizitia de active fixe corporale

1.1.1.1. Cheltuieli privind achizitia mobilierului de birou, aparaturii si echipamentelor de birotică pentru uzul personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.1.1.2. Cheltuieli privind achizitia de sisteme de aer conditionat pentru spatiile în care îsi desfăsoară activitatea personalul din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T, inclusiv cheltuieli privind service-ul si întretinerea sistemelor achizitionate

1.1.1.3. Cheltuieli privind achizitia de echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.1.2. Cheltuieli privind achizitia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achizitia de aplicatii informatice pentru uzul personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.1.3. Cheltuieli privind servicii informatice si de comunicatii: instalarea, întretinerea si repararea echipamentelor informatice, de comunicatii si periferice de calcul, întretinerea, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.1.4. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar si consumabile necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.1.5. Cheltuieli privind achizitia de sisteme de arhivare, echipamente specifice (care vor fi utilizate numai în acest scop), de sisteme de sigurantă (antiefractie si antiincendiu), sisteme de climatizare, amenajarea spatiilor în care se vor instala arhivele

1.1.6. Cheltuieli privind instruirea personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T, inclusiv a structurilor din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (7W77)care desfăsoară în proportie de cel putin 50% sarcini de audit si control aferente POS-T, precum si privind instruirea personalului beneficiarilor implicat în sarcini aferente proiectelor finantate în cadrul POS-T

1.1.7. Cheltuieli privind achizitia de publicatii (cărti, reviste etc. În format tipărit si/sau electronic) relevante pentru desfăsurarea activitătii Autoritătii de management pentru POS-T si a auditului public intern din MTI, prin prisma activitătilor desfăsurate pentru POS-T

1.1.8. Cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminare, conferinte si alte actiuni similare, pe teme relevante pentru gestionarea POS-T, pentru personalul din cadrul MTI care: este angajat în cadrul Autoritătii de management pentru POS-T sau este implicat în evaluarea cererilor de finantare, precum si pentru personalul beneficiarilor

1.2. Cheltuieli generale de administratie - eligibile numai în cadrul proiectelor privind în exclusivitate functionarea Autoritătii de management pentru POS-T si fără a depăsi 15% din totalul fondurilor alocate axei prioritare 4 „Asistentă tehnică” a POS-T pe întreaga perioadă de implementare a programului

1.2.1. Cheltuieli privind utilitătile (energie electrică si termică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale) necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.2.2. Cheltuieli privind serviciile de comunicatie (telefon, fax, servicii postale, curierat rapid, servicii internet) necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.2.3. Cheltuieli privind închirierea spatiilor necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T, în conditiile încheierii unui contract de închiriere pentru utilizarea spatiilor până la sfârsitul perioadei de programare si cheltuieli cu igienizarea spatiilor necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T maximum o dată la 5 ani

1.2.4. Cheltuieli privind întretinerea spatiilor si mobilierului necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.2.5. Cheltuieli cu combustibilul pentru mijloacele de transport utilizate de personalul Autoritătii de management pentru POS-T

1.2.6. Cheltuieli de întretinere si service a mijloacelor de transport utilizate de personalul Autoritătii de management pentru POS-T

1.2.7. Cheltuieli privind operarea mijloacelor de transport, cum ar fi: combustibil, lubrifianti, taxe de înmatriculare, de inspectie tehnică periodică si viniete de acces pe reteaua de drumuri nationale, consumabile, cauciucuri, taxele de înmatriculare, de inspectie tehnică periodică, viniete de acces pe reteaua de drumuri nationale, taxele pentru trecerea podurilor, taxe pentru traversare cu bacul, taxele de aeroport, gară, autogara sau port, precum si alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Nu sunt eligibile taxele asupra detinerii de mijloace de transport.

1.2.8. Cheltuieli aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea MTI

1.3.1. Cheltuieli privind leasingul pentru autovehicule sunt eligibile în cadrul proiectului, cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) este eligibilă cota-parte din valoarea bunului care face obiectul material al contractului de leasing;

b) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operatiunii si respectă prevederile din contractul de finantare;

c) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;

d) cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing si este justificată de documente contabile;

e) valoarea maximă eligibilă nu depăseste valoarea de piată a bunului care face obiectul contractului de leasing;

f) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finantare a operatiunii;

g) utilizatorul de leasing renuntă expres la optiunea de cumpărare, la momentul semnării contractului de leasing.

1.3.2. Costurile aferente RCA sunt eligibile dacă sunt în sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.

1.3.3. Cheltuielile accesorii care intervin într-un contract de leasing, precum asigurări, cu exceptia RCA, respectiv dobânzi, comisioane, taxe si alte asemenea cheltuieli, nu sunt eligibile.

1.4. Cheltuieli privind închirierea de autovehicule, cu sau fără sofer, necesare pentru desfăsurarea activitătii personalului din cadrul Autoritătii de management pentru POS-T

1.5. Cheltuielile privind închirierea pentru: instalatii, echipamente, mobilier, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile în cadrul proiectului.

1.6. Cheltuieli pentru consultantă si asistentă tehnică

1.6.1. Cheltuieli privind efectuarea unor studii în conformitate cu obiectivele POS-T

1.6.2. Cheltuieli privind elaborarea, întretinerea, actualizarea si îmbunătătirea/perfectionarea MPGT - Master Plan General de Transport si a modelului de transport national, inclusiv cheltuieli aferente achizitionării de software specializat (de transport planning, statistică, GIS -Global Information System) pentru asigurarea cadrului optim de implementare a POS-T si pregătirea programului de interventie pentru următoarea perioadă de finantare

1.6.3. Cheltuieli privind implementarea institutională a MPGT la nivelul MTI

1.6.4. Cheltuieli cu pregătirea/revizuirea unor documente strategice din domeniul transporturilor

1.6.5. Cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, economice, fiscale, juridice, de management si de mediu privind desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS-T

1.6.6. Cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, economice, fiscale, juridice, de management si de mediu pentru întărirea capacitătii de management a beneficiarilor (inclusiv pentru proiectele de pe axa prioritară 4 a POS-T)

1.6.7. Cheltuieli privind serviciile de evaluare a operatiunilor finantate în cadrul POS-T

1.6.8. Cheltuieli privind serviciile de audit al operatiunilor finantate în cadrul POS-T

1.6.9. Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea unor manuale, proceduri si ghiduri necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS-T

1.6.10. Cheltuieli privind asistenta tehnică pentru evaluarea POS-T

1.7. Cheltuieli privind serviciile de îndosariere si arhivare a documentelor referitoare la managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS-T

1.8. Cheltuieli privind serviciile de traducere si interpretare necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS-T

1.9. Cheltuieli privind organizarea de evenimente referitoare a managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS-T. Cheltuielile includ cheltuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor si/sau invitatilor, indiferent de cetătenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii si a echipamentelor aferente, tipărirea si multiplicarea materialelor, asigurarea transportului si/sau cazării participantilor în tară si/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de actiuni (cafea, apă, sucuri si tratatii si/sau mese), precum si orice alte cheltuieli necesare desfăsurării evenimentelor

1.10. Cheltuieli privind deplasarea (cazare, transport, diurnă) pentru personalul din cadrul MTI care: este angajat în cadrul Autoritătii de management pentru POS-T, este implicat în evaluarea cererilor de finantare, este membru în Comitetul de monitorizare pentru POS-T, precum si pentru personalul beneficiarilor, care participă la actiuni organizate de Autoritatea de management pentru POS-T în vederea întăririi capacitătii administrative privind gestionarea proiectelor finantate prin

POS-T sau alte evenimente privind managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS-T. Cheltuielile pentru cazarea si diurna soferului sunt eligibile dacă acesta este pus la dispozitie de către institutie si dacă se prezintă documente doveditoare si se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului.

1.11. Pregătirea proiectelor si organizarea procedurilor de achizitie publică

1.11.1. Cheltuieli privind pregătirea proiectelor (elaborarea cererilor de finantare si a documentelor aferente conform procedurilor), pregătirea/revizuirea documentatiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T

1.11.2. Cheltuieli privind angajarea unor experti externi în comisiile de evaluare a ofertelor, ca experti cooptati, pe parcursul procedurilor de achizitie publică derulate în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T. Cheltuielile includ si procedurile de negociere pentru modificarea contractelor existente si achizitiile directe.

1.11.3. Cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T (curierat, multiplicarea documentatiei de atribuire, publicarea anunturilor, închirierea sălii, expertize etc.)

1.12. Cheltuieli privind publicitatea fiecărui proiect finantat prin axa prioritară 4 a POS-T în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999

1.13. Comisioane, taxe, cote legale

1.13.1. Taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS-T

1.13.2. Cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plătilor eligibile

2. Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finantate prin domeniul major de interventie 2 (DMI 2): „Sprijin pentru informare si publicitate privind Programul Operational Sectorial «Transport»„ (POS-T)

2.1. Cheltuieli privind achizitia de active fixe corporale: cheltuieli privind achizitia echipamentelor audio-video necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la POS-T

2.2. Cheltuieli privind achizitia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achizitia de aplicatii informatice necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la POS-T

2.3. Cheltuieli privind servicii informatice si de comunicatii: instalarea, întretinerea si repararea echipamentelor audio-video, echipamentelor informatice, de comunicatii si periferice de calcul, întretinerea, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la POS-T

2.4. Cheltuieli privind instruirea personalul din cadrul MTI care: este angajat în cadrul Autoritătii de management pentru POS-T, este implicat în evaluarea cererilor de finantare, este membru în Comitetul de monitorizare pentru POS-T, precum si pentru personalul beneficiarilor, cu privire la activitătile de informare si publicitate referitoare la POS-T

2.5. Cheltuieli de comunicare, informare si publicitate aferente programului

2.5.1. Cheltuieli privind conceperea, producerea si difuzarea materialelor audio-video în scopul informării si publicitătii privind POS-T

2.5.2. Cheltuieli privind conceperea, producerea si distribuirea tipăriturilor si a materialelor publicitare inscriptionate în scopul informării si publicitătii privind POS-T

2.5.3. Cheltuieli privind conceperea, producerea si închirierea spatiilor de afisare pentru materialele outdoor (afise, bannere, panouri publicitare etc.) sau cheltuieli privind instalarea materialelor de panotaj în scopul informării si publicitătii privind POS-T

2.5.4. Cheltuieli privind publicarea unor informatii referitoare la POS-T în presa scrisă

2.5.5. Cheltuieli privind dezvoltarea si întretinerea paginii de internet a Autoritătii de management pentru POS-T în scopul informării si publicitătii privind POS-T

2.5.6. Cheltuieli privind serviciile de consultanta necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la POS-T (activităti de relatii publice, activităti de consultantă în informare si publicitate, evaluarea implementării planului de comunicare, actualizarea periodică a planului de comunicare, evaluarea impactului actiunilor de informare si publicitate etc.)

2.6. Cheltuieli privind serviciile de traducere si interpretare necesare pentru desfăsurarea activitătilor privind informarea si publicitatea referitoare ia POS-T

2.7. Cheltuieli privind organizarea de evenimente (conferinte, seminare, întâlniri, zilele comunicării) în scopul informării si publicitătii privind POS-T

2.8. Cheltuieli privind deplasarea personalului Autoritătii de management pentru POS-T pentru deplasările efectuate cu ocazia unor misiuni de informare si publicitate referitoare la POS-T (cazare, transport, diurnă)

2.9. Organizarea procedurilor de achizitie publică

2.9.1. Cheltuieli privind pregătirea/revizuirea documentatiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2

2.9.2. Cheltuieli privind angajarea unor experti externi în comisiile de evaluare a ofertelor, ca experti cooptati, pe parcursul procedurilor de achizitie publică derulate în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T. Cheltuielile nclud si procedurile de negociere pentru modificarea contractelor existente si achizitiile directe.

2.9.3. Cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2 (curierat, multiplicarea documentatiei de atribuire, publicarea anunturilor, închirierea sălii etc.)

2.10. Comisioane, taxe, cote legale

2.10.1. Taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul POS-T, în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2

2.10.2. Cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plătilor eligibile, în cadrul proiectelor finantate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

În temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (4), litera e) se abrogă.

2. La articolul 8, alineatele (6) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din reprezentantii asociatiilor profesionale, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei si de a aviza proiecte de hotărâri ce vizează exercitarea profesiei de mediator.

(8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanti ai organizatiilor în domeniul medierii si are rolul de a formula propuneri si recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare si control al acestor servicii.”

3. La articolul 8, alineatul (10) se abrogă.

4. La articolul 13, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) Perioada de predare a documentelor gestionate de presedinte si de vicepresedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în functie.”

5. La articolul 15 alineatul (7), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) La solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă si cele de abtinere se motivează si se consemnează separat în procesul-verbal de sedintă.”

6. La articolul 16, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

,,y) înfiintează asociatii, fundatii sau societăti comerciale si participă la administrarea acestora.”

7. La articolul 17, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor.”

8. La articolul 18, după litera t) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:

,,u) întocmeste si actualizează cel putin semestrial Registrul de evidentă a organizatiilor din domeniul medierii, precum si Registrul de evidentă a asociatiilor profesionale specializate ale mediatorilor, în conditiile prevăzute de prezentul regulament si le publică pe portalul său web.”

9. La articolul 28, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) în cazul schimbării sau încetării formei în care îsi exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări.”

10. La articolul 40, alineatele 8 si (10) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(8) în termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.

(10) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii pentru eliberarea autorizatiei si înscrierea în Tabloul mediatorilor, Consiliul de mediere emite autorizatia de mediator si procedează la înscrierea în Tabloul mediatorilor, prin decizia presedintelui, în termen de 10 zile de la luarea deciziei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.”

11. Articolul 42 se modificasi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.”

12. La articolul 52, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) în termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însotită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.”

13. La articolul 838, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Hotărârea Consiliului se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la adoptare, darnu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii si se publică pe portalul web al Consiliului.”

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2012.

Nr. 7.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.