MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 76/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 31 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE Şl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonanţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

 

32. - Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 

37. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

17. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Anton Dady Steiner a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

65. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale  

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

3. - Decizie pentru modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 280/2011 privind avizarea constituirii organismului de gestiune colectivă „Uniunea de Creaţie Artistică si Producţie Muzicală - U.C.A.PM.”

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale in operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte ale persoanelor fizice şi juridice care, în desfăşurarea activităţilor de transport feroviar, încalcă normele privind siguranţa circulaţiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor şi a serviciilor, precum şi protecţia mediului:

1. neasigurarea în spaţiile afectate transportului feroviar public din staţiile de cale ferată şi de metrou a cerinţelor tehnice şi de întreţinere impuse instalaţiilor de iluminat, încălzit, informare şi avizare a publicului călător, ventilaţie, distribuţie a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, precum şi neîntreţinerea şi neasigurarea funcţionării grupurilor sanitare;

2. punerea în circulaţie a trenurilor de călători sau de metrou fără să fie asigurată în vagoane funcţionarea instalaţiilor sanitare, de încălzire, iluminat, ventilaţie şi climatizare sau, după caz, fără a fi salubrizate şi dotate cu materiale igienico-sanitare;

3. neîntocmirea fişei postului pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi/sau neintroducerea în fişa postului a obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în reglementările specifice pentru acest personal;

4. efectuarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei fără respectarea prevederilor din fişa postului cu privire la: organizarea şi conducerea circulaţiei trenurilor, autorizarea şi efectuarea manevrelor, inclusiv a mijloacelor de intervenţie, conducerea vehiculelor feroviare motoare, manipularea instalaţiilor de control al circulaţiei sau a echipamentelor de siguranţă, efectuarea programelor de control stabilite;

5. nerespectarea normelor admise la linii, schimbătoare de cale şi poduri, tuneluri, viaducte şi podeţe;

6. nesemnalizarea trenurilor şi, respectiv, a zonelor unde se efectuează lucrări la liniile de cale ferată şi instalaţiile feroviare;

7. neasigurarea contra fugirii a vehiculelor aflate în staţionare pe liniile de cale ferată;

8. executarea de lucrări la linie pe calea ferată fără joante în perioada temperaturilor ridicate, fără efectuarea verificărilor temperaturii din şină sau neoprirea acestora la temperatura maximă admisă de lucru;

9. transportul mărfurilor în mijloace de transport, fără ca acestea să fie fixate şi asigurate;

10. conducerea trenurilor de către mecanicul de locomotivă şi automotor fără respectarea înscrisurilor din livretele de mers, BAR şi ordinul de circulaţie;

11. neînscrierea în ordinul de circulaţie a condiţiilor de circulaţie a trenului şi a executării operaţiunilor de manevră;

12. neefectuarea probelor de frână conform reglementărilor specifice sau efectuarea acestora de către personal neautorizat;

13. nerespectarea condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie;

14. staţionarea mijloacelor de transport în care sunt încărcate mărfuri periculoase în alte locuri decât cele stabilite prin planul tehnic de exploatare a staţiei;

15. nesupravegherea activităţilor privind circulaţia trenurilor şi efectuarea manevrelor, precum şi neîntocmirea dosarelor de investigare privind trenurile de călători şi marfă care au fost îndrumate sau au circulat fără a respecta mersul de tren stabilit;

16. punerea la dispoziţia clienţilor, pentru încărcarea mărfurilor, a unor mijloace de transport care nu pot asigura integritatea şi păstrarea calităţii mărfurilor în timpul derulării contractului de transport;

17. luarea în primire a vagoanelor cu lipsuri, defecţiuni şi degradări care nu sunt notificate;

18. solicitarea sau ieşirea cu întârziere a mijloacelor de intervenţie în cazul accidentelor sau incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul, înzăpezirilor, precum şi nerespectarea programului de lucru stabilit;

19. neîntocmirea sau întocmirea fără respectarea reglementărilor legale în vigoare a dosarelor de investigare a accidentelor şi a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul;

20. neîncadrarea sau încadrarea eronată a accidentelor sau a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul sau neefectuarea şi nerespectarea măsurilor şi termenelor stabilite în dosarele de investigare;

21. efectuarea de către operatorii economici de activităţi privind operaţiuni de manevră, transpunere, transbordare sau intermediere a transporturilor feroviare prin case de expediţie, fără a deţine licenţă;

22. neaplicarea măsurilor stabilite pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a controalelor sau inspecţiilor de stat efectuate de către personalul autorizat;

23. refuzul personalului de a da relaţii sau de a rămâne la dispoziţia comisiilor de investigare a accidentelor sau a incidentelor în activitatea de transport feroviar şi cu metroul;

24. refuzul accesului organelor competente, potrivit legii, în incinta unităţilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar;

25. desfiinţarea liniilor ferate industriale fără respectarea legislaţiei în vigoare;

26. refuzul personalului operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar de a prezenta organelor competente, potrivit legii, datele, informaţiile şi documentele solicitate sau netransmiterea acestora;

27. neactualizarea planului tehnic de exploatare a staţiei de cale ferată;

28. efectuarea de activităţi de transport feroviar în staţiile de cale ferată fără respectarea prevederilor din planul tehnic de exploatare a staţiei;

29. neefectuarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor planificate la vehicule de cale ferata şi de metrou la termenele prevăzute în reglementările specifice în vigoare;

30. neefectuarea la termen a lucrărilor de revizie sau reparaţii a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar prevăzute în programele aprobate;

31. neefectuarea verificării condiţiilor tehnice la vehicule sau la subsistemele structurale ale sistemului feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare;

32. introducerea în compunerea trenurilor şi punerea în circulaţie a vehiculelor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare;

33. menţinerea în exploatare a vehiculelor şi a elementelor infrastructurii feroviare la care nu s-au efectuat reviziile şi reparaţiile planificate la termenele scadente, precum şi a vehiculelor cu durata normată de funcţionare depăşită;

34. neîndeplinirea condiţiilor tehnice de funcţionare a staţiilor de cale ferată şi de metrou;

35. instruirea profesională şi autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei în centre neautorizate;

36. punerea în exploatare a elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv a componentelor instalaţiilor de semnalizare, de control al circulaţiei şi de alimentare cu energie electrică aferente căii ferate, fără efectuarea recepţiei tehnice sau fără ca acestea să fie autorizate din punct 37. de vedere tehnic cu ocazia construirii, modernizării ori reparării acestora;

38. utilizarea de personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu este apt medical, apt psihologic, calificat sau autorizat, după caz, pentru funcţia pe care o îndeplineşte ori activitatea pe care o desfăşoară la întreţinerea, repararea şi exploatarea infrastructurii feroviare şi a vehiculelor;

39. utilizarea în activităţile de calificare, formare profesională continuă, evaluarea competenţelor profesionale şi autorizare, a personalului fără atestat;

40. utilizarea în cadrul desfăşurării activităţilor de transport feroviar a vehiculelor care nu sunt înmatriculate, inscripţionate sau autorizate, conform reglementărilor în vigoare;

permiterea accesului pe infrastructura feroviară publică a operatorilor de transport feroviar care nu deţin, cumulativ, licenţă de transport şi certificat de siguranţă sau punerea în circulaţie a vehiculelor neînmatriculate ori neprevăzute în anexa la certificatul de siguranţă;

41. furnizarea de produse sau servicii fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii pentru furnizorii feroviari cu privire la autorizarea/certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică ori inspecţia tehnică;

42. achiziţionarea sau utilizarea în activităţile de construcţie, modernizare, reparare, întreţinere şi exploatare a vehiculelor şi a infrastructurii feroviare a produselor ori a serviciilor fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii cu privire la autorizarea sau la certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică ori inspecţia tehnică;

43. utilizarea de laboratoare, standuri şi dispozitive speciale pentru încercarea şi verificarea caracteristicilor determinante pentru siguranţa circulaţiei ale produselor feroviare, fără ca acestea să fie autorizate, atestate sau recunoscute, după caz, de către Autoritatea Feroviară Română - AFER;

44. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor, atestatelor sau agrementelor emise de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ori de către Autoritatea Feroviară Română - AFER;

45. executarea de lucrări neautorizate în zona de siguranţă şi de protecţie a căii ferate, fără autorizaţie eliberată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, sau nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţie;

46. transportul mărfurilor periculoase fără a respecta condiţiile impuse de reglementările în vigoare.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, se sancţionează după cum urmează:

- cu amendă de la 1.150 lei la 10.350 lei, faptele prevăzute la pct. 1-17;

- cu amendă de la 4.600 lei la 29.900 lei, faptele prevăzute la pct. 18-24;

- cu amendă de la 8.050 lei la 50.600 lei, faptele prevăzute la pct. 25-46.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane juridice, se sancţionează după cum urmează:

- cu amendă de la 3.450 lei la 20.700 lei, faptele prevăzute la pct. 1-17;

- cu amendă de la 8.050 lei la 60.950 lei, faptele prevăzute la pct. 18-24;

- cu amendă de la 16.100 lei 100.000 lei, faptele prevăzute la pct. 25-46.”.

Art. II. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, prevăzute în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/7.

Art. 2. - (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/2 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, din surse proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. II/3-II/7 se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului „Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I şi nr. II/1-II/7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.119/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajarea Râului Săsar în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din20 noiembrie 1996;

b) poziţia 26 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. M/26 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacerea barajului de priză de la Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;

c) poziţia 29 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. II/29 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judeţul Cluj” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;

d) poziţia 42 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. M/42 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;

e) poziţia 47 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. M/47 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;

f) poziţia 87 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. H/87 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Regularizarea râului Buzău pe zona Întorsura Buzăului - Sita Buzăului, judeţul Covasna” la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Lászlo Borbély

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 32

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Punere în siguranţă baraj Budeasa, judeţul Argeş

2.

Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

3.

Refacerea barajului de priză Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa

4.

Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judeţul Cluj

5.

Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor

6.

Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj

7.

Regularizarea râului Buzău pe zona Întorsura Buzăului - Sita Buzăului, judeţul Covasna

 

ANEXA Nr. II/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Punere în siguranţă Baraj Budeasa, judeţul Argeş”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

Amplasament: Barajul şi Lacul de acumulare Budeasa sunt amplasate la 3,00 km în nord de municipiul Piteşti, judeţul Argeş, baraj care se află pe râul Argeş. Acumularea Budeasa face parte din amenajarea complexă a râului Argeş, fiind amplasată în aval de Acumularea Vâlcele şi imediat în amonte de Barajul Bascov.

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

28.471*)

(în preţuri valabile la data de 31 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2571 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

16.741

Eşalonarea investiţiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

18.000

 

C+M

mii lei

14.000

Anul II

INV

mii lei

10.471

 

C+M

mii lei

2.74

Capacităţi:

 

 

 

- punerea în siguranţă a Barajului Budeasa

 

 

 

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

Amplasament: pe cursul râului Săsar, în intravilanul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

123.274*)

(în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Valoarea investiţiei - rest de executat.

 

mii lei

104.311

din aceasta:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

80.668

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

35.000

 

C+M

mii lei

27.000

Anul II

INV

mii lei

35.000

 

C+M

mii lei

27.000

Anul III

INV

mii lei

34.311

 

C+M

mii lei

26.668

Capacităţi:

 

 

 

- amenajare albie

 

km

5,12

din care capacităţi suplimentare

 

 

 

- amenajare albie

 

km

0,72

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

36

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, din surse proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Refacerea barajului de priză Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea

Amplasament: pe râul Ialomiţa, în zona limitrofă localităţilor Bilciureşti şi Cojasca, judeţul Dâmboviţa Indicatori tehnico-econornici:

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investiţiei (inclusiv I VA)

 

mii lei

77.812*)

(în preţuri valabile la data de 30 iunie 2011; 1 euro= 4,2157 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Valoarea investiţiei - rest de executat

 

mii lei

35.577

din aceasta:

- construcţii-montaj

 

mii lei

30.999

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

24.000

 

C+M

mii lei

20.000

Anul II

INV

mii lei

11.577 10.999

 

C+M

mii lei

 

Capacităţi:

 

 

 

Aducerea la parametrii proiectaţi ai barajului, astfel încât să asigure:

 

 

 

- volum de acumulare

 

milioane m3

1

- captare debit instalat

 

milioane m3/s

15

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

90

din care:

 

 

 

Durata de realizare a investiţiei - rest de executat

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului „Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/4

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judeţul Cluj”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

Amplasament: pe Valea Olpret, cod cadastral II 1 33, afluent de stânga al râului Someş, între localităţile Oşorhel şi Livada Dejului, judeţul Cluj

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

10.626*)

(în preţuri valabile la data de 31 ianuarie 2011; 1 euro= 4,2571 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Valoarea investiţiei - rest de executat

 

mii lei 4.163

 

din aceasta:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei 3.703

 

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul

INV

mii lei

2.100

 

C+M

mii lei

1.900

Anul II

INV

mii lei

2.063

 

C+M

mii lei

1.803

Capacităţi totale:

 

 

 

- amenajare albie:

 

km 27

 

- consolidări de mal:

 

km 3,39

 

- praguri

 

buc. 15

 

din care capacităţi suplimentare - consolidări de mal:

 

km

1,74

- praguri

Durata de realizare a investiţiei

 

buc.

luni

11

24

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului „Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legai constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/5

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor”

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri - Oradea

Amplasament: pe Valea Topa, afluent de dreapta al râului Holod, amonte de localitatea Corbeşti, judeţul Bihor

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totala a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

18.962*)

(în preţuri valabile la data de 31 iulie 2011; 1 euro= 4,2403 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Valoarea investiţiei - rest de executat

 

mii lei

16.763

Din aceasta:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

15.268

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

5.600

 

C+M

mii lei

5.100

Anul II

INV

mii lei

5.600

 

C+M

mii lei

5.100

Anul III

INV

mii lei

5.563

 

C+M

mii lei

5.068

Capacităţi:

 

 

 

- acumulare nepermanentă

 

milioane m3

1,200

- deviere drum

 

km

1,81

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului „Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor. În limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinalâ de Apă Crişuri - Oradea

Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crişul Repede, pe Valea Călata (cod cadastral 1.44.3) şi afluenţi, pe teritoriul administrativ al localităţilor: Câlăţele, Călata, Sâncrai, Brâişor, Morlaca, Buteni şi Bociu, judeţul Cluj

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

89.691*)

(în preţuri valabile la data de 30 iunie 2011;

 

 

 

1 euro= 4,2341 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

Valoarea investiţiei - rest de executat

 

mii lei

80.822

Din aceasta:

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

75.932

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

45.000

 

C+M

mii lei

41.000

Anul II

INV

mii lei

35.822

 

C+M

mii lei

34.932

Capacităţi:

 

 

 

- amenajare de albie:

 

km

36,175

a) Valea Călata

 

km

22,775

b) afluenţi

 

km

13,400

- ziduri de sprijin

 

km

26,060

- consolidări de mal

 

km

14,560

- acumulare Călăţele

 

milioane m3

1,030

- acumulare Călata

 

milioane m3

2,739

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

72

Durata de realizare a investiţiei - rest de executat

 

luni

18

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului „Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. II/7

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Şl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Regularizarea râului Buzău pe zona întors ura Buzăului - Sita Buzăului, judeţul Covasna”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa

Amplasament: pe sectorul cuprins între podul din beton de pe râul Buzău de pe DN 10, între localităţile Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului, şi podul din beton de pe râul Buzău din localitatea Crasna şi pe afluenţi pe zonele influenţate de lucrările propuse pe râul Buzău, zone de confluenţă cu râul Buzău cu afluenţi (pârâul Boului, pârâul Bobocea, pârâul Sita, pârâul Ciumenic, pârâul Cremenea şi pârâul Zăbrâtău). Din punct de vedere administrativ lucrările sunt amplasate pe teritoriul comunei Sita Buzăului a oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna.

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

102.897*)

(în preţuri valabile la data de 31 mai 2011; 1 euro= 4,1207 lei),

din care:

 

 

 

 

- construcţii-montaj

 

mii lei

77.681

Eşalonarea investiţiei

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

28.600

 

C+M

mii lei

21.600

Anul II

INV

mii lei

29.700

 

C+M

mii lei

22.400

Anul III

INV

mii lei

44.597

 

C+M

mii lei

33.681

Capacităţi:

 

 

 

- reprofilare albie râul Buzău şi  afluenţi

 

km

14,25

- diguri de apărare contra inundaţiilor pe râul Buzău şi pe afluenţi

 

km

11,51

- apărări de mal pe râul Buzău şi pe afluenţi

 

km

7,52

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului „Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) pentru Direcţia Generală Anticorupţie:

- faţă: în partea de sus, central, rândul întâi - «România», rândul al doilea - «MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR» şi rândul al treilea - titulatura: «DIRECŢIA GENERALA ANTICORUPŢIE»; colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se va înscrie titulatura documentului «LEGITIMAŢIE», iar sub aceasta, unul sub celălalt, se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color:

- verso: în partea de sus, central, rândul întâi - structura Direcţiei Generale Anticorupţie din care face parte titularul; rândul al treilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Direcţiei Generale Anticorupţie, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică, după caz, semnătura scanată a ministrului administraţiei şi internelor sau a directorului general al Direcţiei Generale Anticorupţie, în funcţie de nivelul de acces; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei;”.

2. La articolul 2 litera d), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) pentru celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), b), c)şi d)”.

3. Articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Modelele legitimaţiei de serviciu, precum şi cromatica specifică a acestora sunt cele prevăzute în figurile 1-51, după cum urmează: pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române - figura 1; pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei de

Frontieră Române - figura 2; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă - figura 3; pentru poliţiştii din cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» - figura 4; pentru poliţiştii din cadrul unităţilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - figura 5; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie - figura 51.”

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Oficiului Român pentru Imigrări, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţiei Generale Anticorupţie.”

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Insigna de poliţist are forma unui scut cu o plăcuţă dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, cu excepţia celei de poliţist din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, şi este confecţionată din tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald.”

6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Elementele de identificare specifice pentru insignele poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie sunt prevăzute în modelul din figura 9 şi se prezintă astfel: pe fond albastru, o spadă de argint, aşezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de acelaşi metal, încrucişate în săritoare în partea de jos şi ale căror extremităţi superioare ating garda armei; în exergă, între un cerc liniar auriu, la interior, şi unul auriu şi un altul albastru împodobit cu 10 coroane deschise, cu câte 3 fleuroane, intercalate de alte 10 fleuroane mai mici, de asemenea de aur, la exterior, legenda scrisă cu litere majuscule, de acelaşi metal, pe fond albastru: în partea de sus şi în sensul acelor de ceasornic «DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE», iar în partea de jos şi în sens invers acelor de ceasornic, între două linii oblice, aurii, dispuse pe flancuri, se află numărul de identificare al fiecărui lucrător, compus din 4 cifre.”

7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Figurile 1-9*) fac parte integrantă din prezenta anexă.”

8. După figura 5 se introduce o nouă figură, figura 51, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. După figura 8 se introduce o nouă figură, figura 9, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2012.

Nr. 37.


*) Figurile 1-9 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

Figura 51

 

DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

(acces general)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Figura 9

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Anton Dady Steiner a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

Având în vedere Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 3.140 din 18 ianuarie 2012, precum şi Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 922.448 din 27 decembrie 2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Anton Dady Steiner a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Anton Dady Steiner exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 17.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

Constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

în temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 12 august 2011 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul Apărării din Regatul Ţărilor de Jos privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2011 şi la Haga la 17 martie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 756/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 9 august 2011.

Art. 2. - La data de 24 august 2011 a intrat în vigoare Acordul asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 703/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 2 august 2011.

Art. 3. - La data de 3 octombrie 2011 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 şi 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie şi mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 747/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 22 august 2011.

Art. 4. - La data de 7 octombrie 2011 a intrat în vigoare pentru România Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată, ratificată prin Legea nr. 250/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 22 decembrie 2010.

Art. 5. - La data de 19 octombrie 2011 a intrat în vigoare înţelegerea dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Viena ia 4 aprilie 2011, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 970/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 12 octombrie 2011.

Art. 6. - La data de 20 octombrie 2011 a intrat în vigoare Acordul-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Oficiul înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, semnat la Geneva la 2 martie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 730/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 august 2011.

Art. 7. - La data de 15 noiembrie 2011 a intrat în vigoare Acordul de colaborare culturală dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Sarajevo la 26 octombrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 407/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 29 aprilie 2011.

Art. 8. - La data de 23 noiembrie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 mai 2009, ratificat prin Legea nr. 356/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 noiembrie 2009.

Art. 9. - La data de 23 noiembrie 2011 a intrat în vigoare pentru România Protocolul adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003 de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin Legea nr. 366/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 6 octombrie 2006.

Art. 10. - La data de 28 noiembrie 2011 a intrat în vigoare Acordul privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 21 noiembrie 2011.

Art. 11. - La data de 1 decembrie 2011 a intrat în vigoare pentru România Protocolul de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010, ratificat prin Legea nr. 112/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011.

Art. 12. - La data de 22 ianuarie 2012 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011, ratificat prin Legea nr. 265/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2012.

Nr. 65.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 280/2011 privind avizarea constituirii organismului de gestiune colectivă „Uniunea de Creaţie Artistică şi Producţie Muzicală - U.C.A.P.M.”

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/582 din 20 ianuarie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 127 şi art. 138 alin (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 280/2011 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă „Uniunea de Creaţie Artistică şi Producţie Muzicală - U.C.A.P.M.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 6 ianuarie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„DECIZIE

privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă «Uniunea Producătorilor de Videograme din România - U.P.V.R.»„

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se avizează constituirea şi funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de videograme a Uniunii Producătorilor de Videograme din România - U.P.V.R., având sediul în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

Bucureşti, 20 ianuarie 2012.

Nr. 3.

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

Consiliul Local al Municipiului Petroşani

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu  personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/Municipiul

pentru anul 2012

- lei -

Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”

Hunedoara/Municipiul Petroşani

126.000

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.