MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 439/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 439         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

87. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

432. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 608 din 12 iunie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

392. - Decizie privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ionel Florin, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

393. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

394. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

674/252. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 7 decembrie 2011, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 2, alineatul (3) al articolului 691 va avea următorul cuprins:

„(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, poliţiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi menţinuţi în serviciu până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 29 iunie 2012.

Nr. 87.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. {1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 iunie 2012.

Nr. 432.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 608

din 12 iunie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vicenţiu Gabriel Vişan în Dosarul nr. 2.776/109/2011 al Tribunalului Argeş - Complet specializat de minori penal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.13D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2.776/109/2011, Tribunalul Argeş - Complet specializat de minori penal a sesizat Curtea Constituţională CU excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vicenţiu Gabriel Vişan în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cereri de liberare provizorie sub control judiciar.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 23 alin. (10) referitor la dreptul persoanei arestate de a cere punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, deoarece, deşi temeiul constituţional invocat nu instituie vreo (imitare a acestui drept, textul legal criticat condiţionează punerea in libertate sub control judiciar de existenţa unei infracţiuni intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.

Tribunalul Argeş - Complet specializat de minori penal opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, sens în care a făcut trimitere la jurisprudenţa în materie a instanţei de contencios constituţional.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost lega! sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Condiţiile liberării, care au următorul conţinut: „Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 23 alin. (10) referitor la dreptul persoanei arestate de a cere punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 521 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 27 mai 2009, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, pentru motivele acolo arătate, reţinând că textul de lege criticat nu contravine art. 23 alin. (10) din Constituţie, deoarece nu împiedică persoana arestată preventiv să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune. Acest drept îi este, de altfel, recunoscut inculpatului arestat preventiv prin art. 1601 din acelaşi cod, care prevede că „în tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune”. Condiţiile de acordare a acestei liberări provizorii sub control judiciar sunt stabilite însă de art. 1602 din Codul de procedură penală, în temeiul dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, şi, prin urmare, sunt conforme Constituţiei. Dreptul de a cere luarea unei asemenea măsuri procesuale se poate exercita numai în condiţiile prevăzute de lege, în speţă de Codul de procedură penală, fiind atributul legiuitorului să le stabilească.

În acelaşi sens este şi Decizia nr. 30 din 18 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, şi Decizia nr. 755 din 7 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 16 septembrie 2011.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Vicenţiu Gabriel Vişan în Dosarul nr. 2.776/109/2011 al Tribunalului Argeş - Complet specializat de minori penal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 iunie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ionel Florin, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere cererea nr. 2.433/2012 a domnului Ionel Florin, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 95 alin. (1) lit. a) şi alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se constată suspendarea, la cerere, începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, a raportului de serviciu ai domnului ionel Florin, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 392.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri prin Adresa nr. 3.105 din 27 iunie 2012, precum si Avizul favorabil nr. 1.643.623 din 22 iunie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pîrvulescu Dumitru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pîrvulescu Dumitru exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 393.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Adresa nr. 27.657 din 26 iunie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.643.438 din 26 iunie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Buzatu Dan horaţiu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 394.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 674 din 29 iunie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 252 din 28 iunie 2012

 

ORDIN

privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi a! preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prescripţia medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi poate fi: on-line sau off-line.

Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente: o componentă care se completează de către medicul prescriptor şi o componentă care se completează de către farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare.

Prescripţia medicală electronică on-line este formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectata la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servicii medicale/medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem.

Prescripţia medicală electronică off-line este:

a) pentru componenta prescriere: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de medic folosind o aplicaţie informatică dedicată, neconectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nevalidată şi neînregistrată în sistem;

b) pentru componenta eliberare: formularul de prescripţie medicală în format electronic completat de farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată fa Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea a Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem.

(3) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe medic prescriptor şi pe program/subprogram de sănătate, după caz, şi or atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr le prescripţii medicale electronice on-line şi off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute 3 alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele le asigurări de sănătate.

(3) Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, şi se aplică începând cu luna iulie 2012.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Cepoi

Doru Bădescu

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MODELUL

formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

CAPITOLUL I

 

1. Începând cu data de 1 iulie 2012, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Prin excepţie, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare. Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală electronică întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Formularele de prescripţie medicală utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt: formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin; formularul de prescripţie medicală cu regim special prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, până la data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractul ui-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele de prescripţii pentru medicamentele stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare.

Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.

2. Se interzic:

a) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale;

b) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau din preţul de decontare altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale electronice cu şi fără contribuţie personală.

3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

4. Prescripţiile medicale electronice cu şi fără contribuţie personala se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale electronice, se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [su bl ista B - mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7); secţiunea C3].

6. Se va întocmi o prescripţie medicală electronică distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii:

6.1. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu a! bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare;

6.2. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2f Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie);

6.3. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană);

6.4. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ pentru care eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (pentru fiecare program, DCI-urile corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripţii distincte);

6.5. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nominalizate în sublista B; DCI-uri pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D cu HVB şi HCV (G4), ciroză hepatică (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine (G22), boala Gaucher (G29), boala cronică inflamatorie intestinală (G31a), poliartrita reumatoidă (G31b), artropatia psoriazică (G31c), spondilita ankilozantă (G31d), artrita juvenilă (G31e), psoriazis cronic sever (plăci) (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

6.6. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii;

6.7. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual;

6.8. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7);

6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună.

7. Prezenţa în formularul de prescripţie medicală electronică a doar 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul are nevoie de mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

8. Prescripţiile medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală sunt listate de către medicul prescriptor, respectiv farmacie în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi în normele tehnice de aplicare al hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate.

9. În situaţia în care medicul prescriptor completează greşit rubricile din componenta prescriere, acestea pot fi corectate înainte de validarea şi înregistrarea prescripţiei medicale electronice în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţinerea seriei şi numărului prescripţiei medicale electronice. În situaţia în care medicul prescriptor constată că o prescripţie medicală electronică - componenta prescriere a fost greşit completată, după validarea şi înregistrarea acesteia în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia medicală electronică respectivă va fi anulată de medicul prescriptor, dacă aceasta nu a fost eliberată, şi acesta nu va mai putea prescrie o altă prescripţie medicală electronică - componenta prescriere cu aceeaşi serie şi acelaşi număr.

10. Atribuirea, gestionarea şi solicitarea de prescripţii medicale electronice se face după cum urmează:

a) casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contract cu acestea, respectiv medicilor care au încheiat convenţie cu acestea pentru prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un număr de prescripţii medicale on-line şi off-line, generat automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

b) gestionarea prescripţiilor medicale electronice la nivelul caselor de asigurări de sănătate presupune:

b1) evidenţa prescripţiilor medicale electronice atribuite pe furnizori de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate/medici care au încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate pentru prescriere de medicamente;

b2) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line - componenta prescriere - prescrise asiguraţilor, pe medic prescriptor;

b3) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line eliberate - componenta eliberare -, inclusiv a celor pentru care eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise se face de mai multe farmacii;

b4) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe program/subprogram de sănătate;

c) furnizorii de servicii medicale/medicii care au încheiat convenţie cu casele pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală îşi vor asigura, la cerere, un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale;

d) solicitarea seriilor şi numerelor corespunzătoare formularelor de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către împuternicitul legal al acestuia, respectiv de către medicii care au încheiat convenţie cu casele de asigurări de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală.

11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line.

(2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, atribuirea serilor şi numerelor de prescripţii medicale electronice la nivelul furnizorului se face în ordinea cronologică a solicitărilor de prescripţii medicale electronice în aplicaţia informatică - prescripţie electronică de către medicii prescriptori şi în ordinea crescătoare a numărului prescripţiilor medicale electronice aflate la dispoziţia furnizorului.

(3) înregistrarea prescripţiilor medicale electronice smise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie, după cum urmează;

a) se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în registrul de consultaţii, la rubrica „Tratamente”;

b) la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în epicriză şi în scrisoarea medicală.

 

CAPITOLUL II

Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

 

Formularele de prescripţie medicală electronică se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor.

Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt generate automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Componenta eliberare, inclusiv pentru situaţiile în care eliberarea se face de mai multe farmacii, are aceeaşi serie şi acelaşi număr cu componenta prescriere.

Formularele de prescripţie medicală electronică on-line şi off-line vor avea inscripţionat un cod de bare cu următorul conţinut:

a) pentru componenta prescriere, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice;

b) pentru componenta eliberare, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei medicale electronice de către acesta, precum şi toate informaţiile aferente rubricilor completate de către farmacie.

I. Modul de completare a formularului de prescripţie medicala electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere

1. „Unitate medicală”:

a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei;

b) se alege prin bifare cu „x” categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:

- „MF” - medicină de familie;

- „Ambulatoriu” - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa „Ambulatoriu” atunci când eliberează prescripţii medicale electronice pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

- „Spital” - pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, pentru prescripţiile medicale electronice prescrise la externare;

- „Altele” - conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, ale hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- „MF-MM” - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; prescripţia medicală electronică eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o prescripţie medicală electronică distinctă;

c) „Aprobat Comisie” - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează; grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie (G_X)/numărul programului (P_X), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii;

- în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare de referinţă pentru bolnavii în status posttransplant şi care au obţinut, în condiţiile legii, aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant, se notează: numărul programului (P9.7), numărul şi data emiterii deciziei de aprobare.

În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexată la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de Agenţia Naţională de Transplant

2. „Asigurat”:

a) se alege prin bifare cu „x” categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:

(i) se bifează categoria „Salariat” pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);

(ii) se bifează categoria „Co-asigurat” pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate;

(iii) se bifează „Pensionar” pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună se bifează categoria „fj-700 lei/lună”;

(iv) se bifează «Copil < 18 ani” pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);

(v) se bifează „Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)” pentru toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;

(vi) se bifează, „Gravidă/Lehuză” pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri;

(vii) se bifează „Veteran”, „Revoluţionar” sau” Handicap” pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;

(viii) se bifează „PNS” pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pe perioada în care sunt incluşi în program, şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate în care sunt incluşi;

(ix) se bifează categoria „Ajutor social” pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul ia ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

(x) la rubrica „Alte categorii” se va nota:

- cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct în formularul de prescripţie medicală electronică, dar care sunt menţionate distinct la art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;

- cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate în formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit;

- cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E120; E 121; pot fi menţionate şi formularele europene „S” - corespondente acestor formulare;

(xi) se bifează „Personal contractual” pentru persoanele care se constituie în categoria de personal

contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şialte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

(xii) se bifează „Liber profesionist” pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;

(xiii) se bifează „Cârd european (CE)” pentru persoanele care prezintă un cârd european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia României). În baza acestui cârd, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România;

(xiv) se bifează „Acorduri internaţionale” pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte;

b) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, data naşterii, sexul);

c) câmpul „CID/CNP/CE/PASS” corespunde codului unic de asigurare/codului numeric personal/numărului cârdului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:

(i) pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe;

(ii) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului;

(iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se va completa: numărul paşaportului pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de cârd european.

Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

d) „FO/RC” - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii.

3. „Diagnostic/Cod Diag.” - se va/vor nota diagnosticul/diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente. Pe prescripţiile medicale electronice listate de medicii prescriptori şi înmânate asiguratului se completează numai codul/codurile de diagnostic, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; descrierea diagnosticului/diagnosticelor va rămâne numai în aplicaţia informatică privind prescrierea electronică de medicamente.

4. a) „Dată prescriere” - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale electronice;

b) „Număr zile prescriere” - se completează obligatoriu de medic numărul de zile pentru care se face prescrierea, pentru toate tipurile de reţete;

c) „Cod diag.” - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală;

d) „Tip dg.” - pentru fiecare cod de diagnostic se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic;

e) „Denumire comună internaţională/Denumire comercială/ FF/Concentraţie” - se completează cu denumirea comună internaţională şi/sau cu denumirea comercială, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare ia data respectivă.

Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifica sintagma „teste de automonitorizare”;

f) „D.S” -. se va specifica calea de administrare a medicamentului;

g) „Cantitate (UT)” - se va specifica cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere; se va specifica îi cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

h) „% Preţ ref.” - se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urior din sublistele A, B, C (secţiunea C1); procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri cu vârsta cuprinsă Între18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) sau integral contravaloarea medicamentelor, dacă preţul pe unitate terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

i) „Listă”:

(i) pentru prescripţiile care cuprind DCI-urile din sublistele Aşi B se va nota „A”, respectiv „B” la rubrica - Listă”;

(ii) pentru prescripţiile care conţin şi DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica „Listă”, în dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31). Completarea câmpului „Cod diag.” este obligatorie;

(iii) pentru categoriile asiguraţi menţionate la pct. 2 lit. a) subpct. (iv), (v) şi (vi) se vor putea prescrie toate DCI-urile din sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă;

j) prescrierea DCI-urilor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 – Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (P.9.7 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4) şi epidermoiiza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), respectiv cu indicarea programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

k) „Parafă medic prescriptor” - se completează numele şi prenumele medicului prescriptor, precum şi codul de parafă al acestuia;

l) „Semnătură medic prescriptor” - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia medicală electronică numai în situaţia în care acesta nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi;

m) „L.S. Unitate” - loc ştampilă a furnizorului de servicii medicale, numai în situaţia în care medicul nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi;

n) „Acest document a fost înregistrat cu numărul........./......

În Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS” - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice -- componenta prescriere. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:

o) „Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.25972001” - se completează numai în situaţia în care medicul care a emis prescripţia medicală electronică are şi utilizează semnătura electronică extinsă.

II. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare

1. „Farmacia” - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare - CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

2. „Am primit medicamentele” - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală).

a) „Asigurat/Împuternicit” - se alege prin bifare cu »x” categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele;

b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/numărul cârdului european/numărul paşaportului) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit);

c) „Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţiile...” - se vor preciza poziţiile (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care asiguratul/ împuternicitul a renunţat;

d) „Semnătură” - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.

3. „Taxare”

a) „Data eliberării” - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie;

b) „% Preţ ref.” - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h);

c) „Listă” - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i);

d) „Cod diag.” - se completează codul diagnosticului/diagnosticelor aşa cum a fost completat de medicul prescriptor în componenta prescriere;

e) „Denumire comercială” - farmacistul va menţiona în această rubrica şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma „teste de automonitorizare”, iar la rubrica „Valoare compensare” va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţui de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală electronică on-line şi off-line, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semnează, cu precizarea poziţiilor (din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care renunţă, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica „Valoare compensare” se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză „CNAS”, şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză „MS”, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru;

f) în rubrica „Total” din secţiunea „Taxare” se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3;

g) „Contribuţie asigurat” - se menţionează valoarea contribuţiei asiguratului, conform bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor;

h) „Bon fiscal nr.” - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor;

i) „Numele persoanei care eliberează” - se completează numele şi prenumele persoanei care eliberează medicamentele;

j) „Semnătura” - se execută semnătura persoanei care eliberează medicamentele numai în situaţia în care persoana

respectivă nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi;

k) „L.S. Farmacie” - loc ştampilă a furnizorului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi;

l) „Acest document a fost înregistrat cu numărul...............în Sistemul Informatic pentru Prescripţia Electronică al CNAS” - se completează numărul şi data de înregistrare a prescripţiei medicale electronice - componenta eliberare. Numărul de înregistrare se atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

m) .Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001” - se completează numai în situaţia în care persoana care eliberează medicamentele are şi utilizează semnătura electronică extinsă.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente

 

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

NU

AD

Andorra

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua şi Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonaire)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Teritoriile Britanice de Peste Mări

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

NU

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbados

NU

NU

BY

Belarus

NU

NU

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia şi Herţegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Bhutan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KY

Insulele Cayman

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

CZ

Cehia

DA

NU

CF

Republica Centrafricana

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CY

Cipru

DA

NU

CI

Cóte d’Ivoire

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre şi Miquelon

NU

NU

KM

Uniunea Comorelor

NU

NU

CD

Republica Democrată Congo

NU

NU|

CG

Republica Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

DA

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croaţia

NU

DA

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibouti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

NU

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elveţia

DA

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Eritrea

NU

NU

EE

Estonia

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fiji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franţa

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

Gl

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU |

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU

GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

GW

Guineea-Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

IN

India

NU

NU

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis şi Futuna

NU

NU

JO

Regatul Haşemit al Iordaniei

NU

NU

IR

Republica Islamică Iran

NU

NU

IQ

Irak

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

PS

Autoritatea Palestiniană

NU

NU

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenya

NU

NU

KG

Kárgázstan

NU

NU

KI

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuwait

NU

NU

LA

Laos

NU

NU

LS

Lesotho

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

NU

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

NU

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaysia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

NU

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

NU

MS

Montserrat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU

NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Insula Niue

NU

NU

NF

Insula Norfolk

NU

NU

NO

Norvegia

DA

NU

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelandă

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

DA

PW

Palau

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

NU

PH

Filipine

NU

NU

PN

Insulele Pitcaim, Henderson, Ducie şi Oeno

NU

NU

PF

Polinezia Franceză (inclusiv)

NU

NU

PL

Polonia

DA

NU

PR

Puerto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Qatar

NU

NU

KP

Coreea de Nord

NU

DA

RE

Reunion

NU

NU

RU

Rusia (Federaţie)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome şi Principe

NU

NU

SA

Arabia Saudită

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

RS

Serbia

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Federaţia Saint Kitts si Nevis

NU

NU

LC

Saint Lucia

NU

NU

VC

Saint Vincent si Grenadinele

NU

NU

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

NU

SK

Slovacia

DA

NU

SI

Slovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad şi Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

NU

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ucraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Vanuatu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

NU

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU

IL

Israel

NU

NU

ME

Muntenegru

NU

DA