MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 441/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 441         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 3 iulie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

3. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

37. - Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 

641. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

643. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

254. - Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/ subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ

 

673/250. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

681/249.- Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

883. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a unui strung carusel SC 60/70-Y-CNC-MS-01 uatre firma BHARAT HEAVV ELECTRICALS LTD. - Ramachandrapuram, Hyderabad, 502 032, A.P., India

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.711/C/2009

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009

 

DECIZII ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 89 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 84 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor şi Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în şedinţă comună în data de 3 iulie 2012, ora 14,00.

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 3.

 

ANEXA

 

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ

Ordinea de zi şi programul de lucru pentru şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din ziua de marţi, 3 iulie 2012

 

I. Ordinea de zi

Raportul comun al comisiilor juridice din cele două Camere ale Parlamentului referitor la cererea grupurilor parlamentare ale PSD şi PNLdin Camera Deputaţilor şi Senat de revocare a domnului Gheorghe lancu din funcţia de Avocat al Poporului

 

II. Programul de lucru

Marţi, 3 iulie 2012

- ora 14,00

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 

În vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2012 prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveşte posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale plătite din fonduri publice, precum şi necesitatea asigurării încadrării în numărul de indicatori de personal prevăzuţi în finanţare de Legea nr. 293/2011,

ţinând cont de faptul că la nivelul tuturor instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu constituie o prioritate imediată, în acest context neadoptarea prezentului act normativ putând avea drept consecinţă, pe de o parte, intrarea instituţiilor în culpă prin nerespectarea obligaţiilor legale privind încadrarea absolvenţilor instituţiilor de formare profesională iniţială, iar pe de altă parte, nerespectarea Legii nr. 293/2011,

întrucât toate aceste elemente vizează direct interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică absolvenţilor promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 2. - Acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare absolvenţilor, repartizarea acestora la unităţi şi numirea în funcţii se realizează cu data de 1 decembrie 2012, în condiţiile stabilite prin ordin sau decizie a ministrului ori, după caz, a conducătorului instituţiei în beneficiul căreia au fost pregătiţi absolvenţii.

Art. 3. - În lipsa unei oferte de încadrare din partea instituţiilor pentru care s-a realizat formarea profesională, absolvenţii promoţiilor anului 2012 din instituţiile de formare profesională iniţială prevăzute la art. 1 care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 noiembrie 2012 încetarea raporturilor juridice care decurg din calitatea de absolvenţi, avute cu instituţiile în beneficiul cărora au fost pregătiţi, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele sau contractele încheiate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor Viorel Meleşcanu

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, intermar,

Liviu Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 37.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 2, litera B „Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii”, punctul 2 se abrogă.

Art. II. - Încadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 641.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Ministerului Sănătăţii

 

Numărul maxim de posturi = 280, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

Colegiul Ministerului Sănătăţii

 

 

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate

Preşedintele CNAS

 

 

Compartiment documente clasificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia venerata economica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul presa şi relaţii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia juridică şi contencios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul de integritate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul de afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul de control 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

Departamentul asistentă medicală şi politici publice

 

Secretar de stat

Departamentul de sănătate publica ţi relaţii externe

 

Secretariat general

Secretar general

 

Secretar de stat

Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi achiziţii publice

 

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Secretar general adjunct

 

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Centrul operativ pentru situaţii de urgenţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de asistenţa medicală şi politici publice

 

 

Direcţia sănătate publici şi control în sănătate publica

 

 

Serviciul avizare interministeriala şi pregătire şedinţe de Guvern

 

 

Serviciul de achiziţii publice

 

 

Compartiment medicina de urgentă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia farmaceuticii şi dispozitive medicale

 

 

 

 

 

Compartiment informatic

 

 

Unitatea de implementare şi coordonare programe 2)

 

 

Compartiment colaborare cu NATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul programe de sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment protecţie

infrastructuri critice

 

 

 

 

Direcţia organizare şi politici salariate

 

Direcţia generala resurse umane şi certificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de evaluare a tehnologiilor medicale 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Funcţionează la nivel de direcţie.

2) Funcţionează la nivel de serviciu.

3) Funcţionează la nivel de birou.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012 cu suma de 2.460 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale*

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011. Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 643.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:

- art. 52 şi 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26 şi art. 8 şi 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al Direcţiei programe de sănătate nr. PS 845 din 18 iunie 2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe/subprograme naţionale de sănătate din cadrul Programului naţional de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2012.

Nr. 254.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 759/2008)

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic si tratament pentru bolnavii cu boii rare - scleroză multiplă

 

1. Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă, denumită în continuare Comisie, are următoarele atribuţii:

a) stabileşte schemele terapeutice pentru prevenţia secundară a pacienţilor cu scleroză multiplă;

b) elaborează criteriile de eligibilitate pentru terapia imunomodulatoare;

c) stabileşte criteriile de excludere din program a bolnavilor cu scleroză multiplă;

d) stabileşte criterii de schimbare a tratamentului cu un alt imunomodulator;

e) stabileşte arondarea judeţelor la unităţile sanitare prin care se derulează subprogramul, specializate în terapia imunomodulatoare a sclerozei multiple;

f) analizează lunar, trimestrial şi anual indicatorii realizaţi raportaţi la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS);

g) analizează stocurile raportate la nivelul CNAS;

h) solicită coordonatorilor teritoriali situaţia bolnavilor cu scleroză multiplă;

i) analizează situaţia centralizată la nivelul CNAS a bolnavilor cu scleroză multiplă;

j) stabileşte metodologia de derulare a Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă;

k) evaluează şi fundamentează în raport cu numărul de bolnavi propunerea de fonduri pentru anul următor;

l) analizează dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise de coordonatorii teritoriali în vederea aprobării tratamentului;

m) aprobă în condiţii de eficienţă economică (buget aprobat) referatele de justificare pentru iniţierea tratamentului cu medicamentele care se eliberează cu aprobarea comisiei de la nivelul CNAS, cuprinse la Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă, transmise de coordonatorii teritoriali ai programului împreună cu documentele necesare justificării propunerii da tratament. Dosarele bolnavilor cu scleroză multiplă transmise comisiei pentru iniţierea tratamentului trebuie să cuprindă: referatul de justificare, parafat şi semnat de medicul coordonator teritorial, copii ale analizelor medicale care susţin diagnosticul, respectiv examen IRM cerebral şi eventual medular recent, potenţiale evocate (opţional, în funcţie de criteriile internaţionale de diagnostic McDonald, revizuite în 2005), analiza LCR (opţional, în funcţie de criteriile internaţionale de diagnostic McDonald, revizuite în 2010), copii ale analizelor biologice recente (hemoleucogramă, TGO, TGP, examen serologic pentru HIV), precum şi consimţământul informat semnat (specimen de semnătură) şi datat al bolnavului, în funcţie de tipul de tratament propus. Pentru pacienţii propuşi a fi trataţi cu natalizumab este necesar şi rezultatul examenului serologic pentru virusurile hepatice B şi C; este recomandabil ca încă dinaintea începerii tratamentului cu natalizumab să se facă dozarea seică a anticorpilor antivirus JC. Pentru aceşti din urmă pacienţi, trebuie să se facă obligatoriu, după 2 ani de tratament cu natalizumab, dozarea serică a anticorpilor antivirus JC, iar continuarea tratamentului se va face doar după stratificarea riscului pentru LEMP al pacientului, care se va aduce acestuia la cunoştinţă după care pacientul semnează un nou consimţământ scris de continuare sau nu a tratamentului. Referatul de justificare va fi conform modelului din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi se va completa cu următoarele informaţii: date de identitate ale bolnavului (adresă, telefon), informaţii privind evoluţia bolii (forma clinico-evolutivă, debut, număr de puseuri), boli asociate, rezultatul examenului neurologic recent şi scorul EDSS;

n) centralizează trimestrial situaţia bolnavilor cu scleroză multiplă eligibili pentru includerea în program transmisă de coordonatorii teritoriali: datele de identificare (numele, prenumele, CNP, localitatea de domiciliu) şi precizarea formei clinico-evolutive de boală. Dosarele complete ale pacienţilor eligibili pentru includerea în program se vor păstra la sediul unităţii sanitare unde se derulează programul de tratament şi vor fi transmise CNAS în timp util, în luna calendaristica care precedă analizarea dosarului de către Comisie, atunci când se solicită includerea în program a fiecărui pacient, în condiţiile existenţei unui loc liber finanţat în unitatea sanitară respectivă; referatele de justificare vor avea număr de înregistrare cu antetul casei de asigurări de sănătate respective, astfel încât toţi pacienţii să fie luaţi în evidenţă atât la casele de asigurări judeţene, cât şi la CNAS. Bolnavii cu scleroză multiplă ale căror dosare sunt transmise Comisiei pentru iniţierea tratamentului sunt bolnavii aflaţi în baza de date a Comisiei. Pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru disfuncţionalităţi în asigurarea tratamentului revine în exclusivitate medicului curant şi medicului coordonator în evidenţa cărora se află bolnavii cu scleroză multiplă. Orice modificare în conduita terapeutică a bolnavilor beneficiari de program, respectiv întrerupere sau schimbare de tratament, va fi comunicată în scris Comisiei, în maximum 10 zile de la modificarea acesteia, de către coordonatorul teritorial;

o) poate solicita completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evoluţia bolii şi terapia administrată, boli asociate, examen psihiatric;

p) elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament;

q) transmite, prin fax, deciziile de aprobare pentru tratament caselor de asigurări de sănătate, respectiv medicului coordonator al Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă, în termen de două zile lucrătoare de la aprobare.

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare şi, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea preşedintelui acesteia sau a preşedintelui CNAS.

3. Circuitul informaţiei şi al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

4. Comisia se va întâlni trimestrial cu coordonatorii teritoriali la sediul CNAS, în vederea analizei derulării Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroză multiplă.

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 673 din 29 iunie 2012

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 250 din 28 iunie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. CV. 1.870 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.692 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, îh temeiul prevederilor:

- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2. la litera C câmpul 3 litera c), ultima liniuţă va avea următorul cuprins:

„- la rubrica «Alte categorii» se va nota:

- cifra 1, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, menţionându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare);

- cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi menţionate şi formularele europene S - corespondente acestor formulare;”.

-2. În anexa nr. 2, la litera C câmpul 3 litera e), a treia liniuţă va avea următorul cuprins:

„- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se va completa: numărul paşaportului pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate pentru titularii de cârd european;”.

3. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „cod numeric personal” se înlocuieşte cu sintagma „cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei. Partea I

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 Ia Ordinul nr. 867/541/2011)

 

LISTA

abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente

 

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

NU

AD

Andorra

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua şi Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonaire)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Teritoriile Britanice de Peste Mări

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

NU

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbados

NU

NU

BY

Belarus

NU

NU

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia şi Herţegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Bhutan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KY

Insulele Cayman

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

CZ

Cehia

DA

NU

CF

Republica Centrafricana

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CY

Cipru

DA

NU

CI

Cóte d’Ivoire

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre şi Miquelon

NU

NU

KM

Uniunea Comorelor

NU

NU

CD

Republica Democrată Congo

NU

NU|

CG

Republica Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

DA

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croaţia

NU

DA

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibouti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

NU

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elveţia

DA

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Eritrea

NU

NU

EE

Estonia

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fiji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franţa

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

Gl

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU |

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU

GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

GW

Guineea-Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

IN

India

NU

NU

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis şi Futuna

NU

NU

JO

Regatul Haşemit al Iordaniei

NU

NU

IR

Republica Islamică Iran

NU

NU

IQ

Irak

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

PS

Autoritatea Palestiniană

NU

NU

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenya

NU

NU

KG

Kârgâzstan

NU

NU

KI

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuwait

NU

NU

LA

Laos

NU

NU

LS

Lesotho

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

NU

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

NU

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaysia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

NU

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

NU

MS

Montserrat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU

NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Insula Niue

NU

NU

NF

Insula Norfolk

NU

NU

NO

Norvegia

DA

NU

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelandă

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

DA

PW

Palau

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

NU

PH

Filipine

NU

NU

PN

Insulele Pitcaim, Henderson, Ducie şi Oeno

NU

NU

PF

Polinezia Franceză (inclusiv)

NU

NU

PL

Polonia

DA

NU

PR

Puerto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Qatar

NU

NU

KP

Coreea de Nord

NU

DA

RE

Râunion

NU

NU

RU

Rusia (Federaţie)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome şi Principe

NU

NU

SA

Arabia Saudită

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

RS

Serbia

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Federaţia Saint Kitts si Nevis

NU

NU

LC

Saint Lucia

NU

NU

VC

Saint Vincent si Grenadinele

NU

NU

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

NU

SK

Slovacia

DA

NU

SI

Slovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad şi Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

NU

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ucraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Vanuatu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

NU

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU

IL

Israel

NU

NU

ME

Muntenegru

NU

DA

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 681 din 29 iunie 2012

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 249 din 28 iunie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. CV. 1.871 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.693 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de Sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la litera C câmpul 2 litera c), ultima liniuţă va avea următorul cuprins:

„- la rubrica «Alte categorii» se va nota:

- cifra 1, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, menţionându-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare. Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare), dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi;

- cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, menţionându-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi menţionate şi formularele europene S - corespondente acestor formulare;”.

2. În anexa nr. 2, la litera C câmpul 2 litera e), a treia liniuţa va avea următorul cuprins:

„- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se va completa: numărul paşaportului pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cârdului european de asigurări de sănătate pentru titularii de cârd european;”.

3. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „cod numeric personal” se înlocuieşte cu sintagma „cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Doru Bădescu

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 868/542/2011)

 

LISTA

abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale Internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, conform prevederilor respectivelor documente

 

Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

AF

Afganistan

NU

NU

ZA

Africa de Sud

NU

NU

AL

Albania

NU

DA

DZ

Algeria

NU

NU

AD

Andorra

NU

NU

AO

Angola

NU

NU

Al

Anguilla

NU

NU

AG

Antigua şi Barbuda

NU

NU

AN

Antilele Olandeze (Bonaire)

NU

NU

AR

Argentina

NU

NU

AM

Armenia

NU

DA

AW

Aruba

NU

NU

SH

Teritoriile Britanice de Peste Mări

NU

NU

AU

Australia

NU

NU

AT

Austria

DA

NU

AZ

Azerbaidjan

NU

NU

BS

Bahamas

NU

NU

BH

Bahrain

NU

NU

BD

Bangladesh

NU

NU

BB

Barbados

NU

NU

BY

Belarus

NU

NU

BE

Belgia

DA

NU

BZ

Belize

NU

NU

BJ

Benin

NU

NU

BM

Bermude

NU

NU

BO

Bolivia

NU

NU

BA

Bosnia şi Herţegovina

NU

DA

BW

Botswana

NU

NU

BR

Brazilia

NU

NU

BN

Brunei

NU

NU

BG

Bulgaria

DA

NU

BF

Burkina Faso

NU

NU

Bl

Burundi

NU

NU

BT

Bhutan

NU

NU

KH

Cambodgia

NU

NU

CM

Camerun

NU

NU

CA

Canada

NU

NU

SP

Insulele Canare

NU

NU

CV

Capul Verde

NU

NU

KY

Insulele Cayman

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

CZ

Cehia

DA

NU

CF

Republica Centrafricana

NU

NU

CL

Chile

NU

NU

CN

China

NU

DA

TD

Ciad

NU

NU

CY

Cipru

DA

NU

CI

Cóte d’Ivoire

NU

NU

CO

Columbia

NU

NU

YT

Mayotte

NU

NU

PM

Saint Pierre şi Miquelon

NU

NU

KM

Uniunea Comorelor

NU

NU

CD

Republica Democrată Congo

NU

NU|

CG

Republica Congo

NU

NU

KR

Coreea de Sud

NU

DA

CR

Costa Rica

NU

NU

HR

Croaţia

NU

DA

CU

Cuba

NU

DA

DK

Danemarca

DA

NU

DJ

Djibouti

NU

NU

DM

Dominica

NU

NU

DO

Republica Dominicană

NU

NU

EC

Ecuador

NU

NU

EG

Egipt

NU

NU

SV

El Salvador

NU

NU

CH

Elveţia

DA

NU

AE

Emiratele Arabe Unite

NU

NU

ER

Eritrea

NU

NU

EE

Estonia

DA

NU

ET

Etiopia

NU

NU

FJ

Fiji

NU

NU

FI

Finlanda

DA

NU

FR

Franţa

DA

NU

GA

Gabon

NU

NU

GM

Gambia

NU

NU

GE

Georgia

NU

NU

GS

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud

NU

NU

DE

Germania

DA

NU

GH

Ghana

NU

NU

Gl

Gibraltar

NU

NU

GR

Grecia

DA

NU |

GD

Grenada

NU

NU

GL

Groenlanda

NU

NU

GP

Guadelupa

NU

NU

GU

Guam

NU

NU

GT

Guatemala

NU

NU

GN

Guineea

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

GW

Guineea-Bissau

NU

NU

GQ

Guineea Ecuatorială

NU

NU

GY

Guyana

NU

NU

GF

Guyana Franceză

NU

NU

HT

Haiti

NU

NU

HN

Honduras

NU

NU

IN

India

NU

NU

ID

Indonezia

NU

NU

CK

Insulele Cook

NU

NU

FK

Insulele Falkland (Malvine)

NU

NU

FO

Insulele Feroe

NU

NU

MP

Insulele Mariane

NU

NU

SB

Insulele Solomon

NU

NU

VG

Insulele Virgine Britanice

NU

NU

VI

Insulele Virgine SUA

NU

NU

WF

Insulele Wallis şi Futuna

NU

NU

JO

Regatul Haşemit al Iordaniei

NU

NU

IR

Republica Islamică Iran

NU

NU

IQ

Irak

NU

NU

IE

Irlanda

DA

NU

IS

Islanda

DA

NU

PS

Autoritatea Palestiniană

NU

NU

IT

Italia

DA

NU

JM

Jamaica

NU

NU

JP

Japonia

NU

NU

KZ

Kazahstan

NU

NU

KE

Kenya

NU

NU

KG

Kârgâzstan

NU

NU

KI

Kiribati

NU

NU

XZ

Kosovo

NU

NU

KW

Kuwait

NU

NU

LA

Laos

NU

NU

LS

Lesotho

NU

NU

LV

Letonia

DA

NU

LB

Liban

NU

NU

LR

Liberia

NU

NU

LY

Libia

NU

NU

LI

Liechtenstein

DA

NU

LT

Lituania

DA

NU

LU

Luxemburg

DA

NU

GB

Marea Britanie

DA

NU

MO

Macao

NU

NU

MK

Macedonia

NU

DA

MG

Madagascar

NU

NU

MY

Malaysia

NU

NU

MW

Malawi

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

MV

Maldive

NU

NU

ML

Mali

NU

NU

MT

Malta

DA

NU

MA

Maroc

NU

NU

MH

Marshall (insule)

NU

NU

MQ

Martinica

NU

NU

MR

Mauritania

NU

NU

MU

Mauritius

NU

NU

MX

Mexic

NU

NU

FM

Micronezia (stat federal)

NU

NU

MD

Moldova

NU

DA

MC

Monaco

NU

NU

MN

Mongolia

NU

NU

MS

Montserrat

NU

NU

MZ

Mozambic

NU

NU

MM

Myanmar

NU

NU

NA

Namibia

NU

NU

NR

Nauru

NU

NU

NP

Nepal

NU

NU

NI

Nicaragua

NU

NU

NE

Niger

NU

NU

NG

Nigeria

NU

NU

NU

Insula Niue

NU

NU

NF

Insula Norfolk

NU

NU

NO

Norvegia

DA

NU

NC

Noua Caledonie

NU

NU

NZ

Noua Zeelandă

NU

NU

NL

Olanda

DA

NU

OM

Oman

NU

NU

PK

Pakistan

NU

DA

PW

Palau

NU

NU

PA

Panama

NU

NU

PG

Papua Noua Guinee

NU

NU

PY

Paraguay

NU

NU

PE

Peru

NU

NU

PH

Filipine

NU

NU

PN

Insulele Pitcaim, Henderson, Ducie şi Oeno

NU

NU

PF

Polinezia Franceză (inclusiv)

NU

NU

PL

Polonia

DA

NU

PR

Puerto Rico

NU

NU

PT

Portugalia

DA

NU

QA

Qatar

NU

NU

KP

Coreea de Nord

NU

DA

RE

Râunion

NU

NU

RU

Rusia (Federaţie)

NU

DA

RW

Rwanda

NU

NU

AS

Samoa (SUA)

NU

NU

WS

Samoa Occidentală

NU

NU


Codul ţării

Denumirea ţării

Card european de asigurări de sănătate

Acord internaţional

SM

San Marino

NU

NU

ST

Sao Tome şi Principe

NU

NU

SA

Arabia Saudită

NU

NU

SN

Senegal

NU

NU

RS

Serbia

NU

DA

SC

Seychelles

NU

NU

KN

Federaţia Saint Kitts si Nevis

NU

NU

LC

Saint Lucia

NU

NU

VC

Saint Vincent si Grenadinele

NU

NU

SL

Sierra Leone

NU

NU

SG

Singapore

NU

NU

SY

Siria

NU

NU

SK

Slovacia

DA

NU

SI

Slovenia

DA

NU

SO

Somalia

NU

NU

ES

Spania

DA

NU

LK

Sri Lanka

NU

NU

US

Statele Unite ale Americii

NU

NU

SD

Sudan

NU

NU

SE

Suedia

DA

NU

SR

Surinam

NU

NU

SZ

Swaziland

NU

NU

TJ

Tadjikistan

NU

NU

TH

Thailanda

NU

NU

TW

Taiwan

NU

NU

TZ

Tanzania

NU

NU

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

NU

NU

TF

Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze

NU

NU

TG

Togo

NU

NU

TK

Tokelau

NU

NU

TO

Tonga

NU

NU

TT

Trinidad şi Tobago

NU

NU

TN

Tunisia

NU

NU

TR

Turcia

NU

DA

TM

Turkmenistan

NU

NU

TV

Tuvalu

NU

NU

UG

Uganda

NU

NU

UA

Ucraina

NU

DA

HU

Ungaria

DA

NU

UY

Uruguay

NU

NU

UZ

Uzbekistan

NU

NU

VU

Vanuatu

NU

NU

VA

Vatican

NU

NU

VE

Venezuela

NU

NU

VN

Vietnam

NU

NU

YE

Yemen

NU

NU

ZM

Zambia

NU

NU

ZW

Zimbabwe

NU

NU

IL

Israel

NU

NU

ME

Muntenegru

NU

DA

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a unui strung carusel SC 60/70-Y-CNC-MS-01 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD, - Ramachandrapuram, Hyderabad, 502 032, A.P., India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare,

ţinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare operaţiunea de export a unui strung carusel SC 60/70-Y-CNC-MS-01 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. - Ramachandrapuram, Hyderabad, 502 032, A.P.r India.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

 

Bucureşti, 28 iunie 2012.

Nr. 883.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.711/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, se face următoarea rectificare:

- În anexă, la poziţia 10, în loc de:”10. Beck Rivka, fiica lui Caiem Adolf-Ignat şi Sura, născută la data de 8 iulie 1951 în localitatea Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Yam A, str. Frishman nr. 9. (2.424/2007)” se va citi: „10. Beck Rivka, fiica lui Caiem Avram şi Sara, născută la data de 8 iulie 1951 în localitatea Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Yam A, st. Frishman nr. 9. (2.424/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/2009, se face următoarea rectificare:

- În anexa nr. 1, la poziţia 112*), în loc de: „112. Fedorean Doina, fiica lui Ilia şi Domnica (fiica lui Irimescu Nicolai, născut la 8.12.1900 în localitatea Cupca, judeţul Hliboca, şi Casandra), născută la data de 12 octombrie 1975 în localitatea Pătrăuţii de Jos, raionul Hliboca, Cernăuţi, Ucraina, cetăţean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Corceşti, raionul Storojineţ, Cernăuţi. (16.150/2003)”se va citi: „112. Fedorean Doina, fiica Iui Ilia şi Domnica (fiica lui Irimescu Nicolai, născut ta 8.12.1900 în localitatea Cupca, judeţul Hliboca, şi Casandra), născută la data de 12 octombrie 1975 în localitatea Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, Cernăuţi, Ucraina, cetăţean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Corceşti, raionul Storojineţ, Cernăuţi. (16.150/2003)”.


*) A se vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 24 noiembrie 2009.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.