MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 463/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 463         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 iulie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

475. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

406. - Decizie privind eliberarea doamnei Nicoleta-Ecaterina Eucarie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

407. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Emacu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

408. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Decebal Lohan din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

145. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012

 

1.120. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi a Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului nr. 2.229/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

20. - Circulară privind punerea în circulaţie şi lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş

 

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia excepţională avută în procesul de modernizare a Armatei României, pentru sprijinul preţios acordat dezvoltării parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent Ronald L. Burgess Jr., directorul Agenţiei de Informaţii a Apărării a Statelor Unite ale Americii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 475.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Nicoleta-Ecaterina Eucarie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010,

 

primul-ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Nicoleta-Ecaterina Eucarie se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 iulie 2012.

Nr. 406.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Emacu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Emacu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 iulie 2012.

Nr. 407.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Decebal Lohan din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Decebal Lohan i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 9 iulie 2012.

Nr. 408.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 21 iunie 2012.

Nr. 145.

 

ANEXĂ

 

ACORD-CADRU PE LINIE DE PREGĂTIRE*)

între Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare Academia Parteneră, reprezentată în scopul semnării prezentului acord-cadru pe linie de pregătire de către inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, Ioan Bucla, şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Frontex, reprezentată în scopul semnării prezentului acord-cadru pe linie de pregătire de către directorul Diviziei de Consolidare a Capacităţii Instituţionale, Erik Berglund

 


*) Traducere.

 

Recunoscând că politica Uniunii Europene în domeniul frontierelor externe ale Uniunii Europene are ca scop managementul integrat al frontierei, asigurând un nivel înalt şi unitar de control şi supraveghere necesare ca urmare a liberei circulaţii a persoanelor în cadrul Uniunii Europene şi o componentă fundamentală a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie,

recunoscând că Regulamentul1 Frontex a fost adoptat şi că Frontex a fost stabilit în scopul îmbunătăţirii managementului integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene,

remarcând că:

- Frontex asigură poliţiştilor de frontieră care fac parte din echipele europene de poliţişti de frontieră pregătire avansată în conformitate cu sarcinile şi competenţele lor şi va desfăşura exerciţii periodice cu aceşti poliţişti de frontieră;

- Frontex întreprinde, de asemenea, iniţiativele necesare pentru a asigura ca toţi poliţiştii de frontieră, precum şi alt personal din statele membre care participă în echipele europene de poliţişti de frontieră să beneficieze, anterior participării lor într-o activitate operaţională organizată de către Frontex, de pregătire în domeniul legislaţiei comunitare şi internaţionale, inclusiv în domeniul drepturilor fundamentale şi accesului ia protecţie internaţională, precum şi linii directoare în scopul identificării persoanelor care solicită protecţie şi direcţionarea lor către facilităţile corespunzătoare,

- Frontex stabileşte şi dezvoltă în continuare curricula comună de pregătire pentru instruirea poliţiştilor de frontieră şi furnizează pregătire la nivel european pentru formatorii poliţiştilor de frontieră naţionali din cadrul statelor membre, inclusiv în domeniul drepturilor fundamentale, accesului la protecţie internaţională şi legislaţiei relevante în domeniul maritim,

- statele membre vor integra curricula comună de pregătire în procesul de formare naţional al poliţiştilor de frontieră,

- Frontex, de asemenea, oferă cursuri de pregătire şi seminare adiţionale, cu tematici legate de controlul şi supravegherea frontierelor externe, returnarea cetăţenilor din statele terţe, pentru ofiţerii serviciilor naţionale competente ale statelor membre,

- Frontex poate organiza activităţi de pregătire în cooperare cu statele membre pe teritoriul acestora,

- Frontex stabileşte un program de schimb, dând posibilitatea poliţiştilor de frontieră naţionali care fac parte din echipele europene de poliţişti de frontieră să acumuleze cunoştinţe sau know-how-ul specific din experienţele şi bunele practici din afara ţărilor din care provin, lucrând cu poliţişti de frontieră dintr-un alt stat membru decât cel din care provin,

1 Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L349 din 25 noiembrie 2004, p. 1, cu modificările ulterioare.

aşa cum este prevăzut în articolul 5 din Regulamentul Frontex,

exprimând faptul că este în interesul comun al Frontex şi al statelor membre de a stabili o reţea de academii partenere Frontex în scopul îmbunătăţirii posibilităţilor ca Frontex să ofere asistentă şi sprijin statelor membre în domeniul pregătirii,

respectând, pe de o parte, faptul că academiile partenere sunt instituţii ale autorităţilor de frontieră sau ale organizaţiilor de poliţie din statele membre ori instituţii de învăţământ superior, şi nu instituţii private care concurează unele cu altele şi care au drept scop obţinerea de profit, iar pe de altă parte, respectând importanţa folosirii clauzelor standard cu privire la verificări, audit, răspundere şi penalizări, în vederea asigurării unei protecţii efective a intereselor financiare comunitare,

subliniind faptul că plăţile financiare ale Frontex către academiile partenere nu sunt subvenţii, ci rambursări ale costurilor generate prin cheltuielile efectuate de către academiile partenere pentru Frontex,

remarcând Declaraţia de parteneriat dintre Frontex şi Academia Parteneră din data de 6 februarie 2008 care stabileşte bazele cooperării lor (anexa I),

exprimând nevoia stabilirii unor termeni şi condiţii clare şi obligatorii între Frontex şi Academia Parteneră în vederea implementării corecte a declaraţiei de parteneriat,

având în vedere faptul că acordul-cadru pe linie de pregătire, anterior încheiat între părţi, a expirat la 31 decembrie 2011,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Subiect

 

1.1. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire este încheiat ca parte a unei relaţii formalizate de cooperare între Frontex şi Academia Partenera (parteneriat) pentru a contribui la obiectivele politicii europene la care se face referire în preambul.

1.2. Scopul acordului-cadru pe linie de pregătire este acela de a defini rolurile şi responsabilităţile Frontex şi, respectiv, ale Academiei Partenere în implementarea parteneriatului acestora. Acordurile specifice de pregătire care pot fi încheiate în baza prezentului acord-cadru pe linie de pregătire definesc activităţile concrete de pregătire şi costurile acestora.

1.3. Implementarea anuală a prezentului acord-cadru pe linie de pregătire se bazează pe Programul anual de lucru al Unităţii de Pregătire Frontex, aşa cum s-a stabilit în cadrul conferinţelor academiilor partenere.

1.4. Academia Parteneră îşi oferă sprijinul, organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire, în principal, în sediile sale, sub conducerea Frontex, aşa cum a fost definit în prezentul acord-cadru pe linie de pregătire şi aşa cum s-a convenit în acordul specific de pregătire.

1.5. În scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de pregătire, Academia Parteneră oferă asistenţă, incluzând următoarele elemente; transportul local, rezervarea la hoteluri, dotarea sălilor de conferinţă cu servicii de catering, echipament de învăţare ce se va folosi pe durata pregătirii şi materiale de studiu pentru participanţi, sprijin organizaţional şi de asistenţă înainte, pe timpul şi, dacă este nevoie, după activitatea de pregătire etc. Conţinutul detaliat al asistenţei este întotdeauna definit în acordul specific de pregătire.

1.6. Semnarea acordului-cadru pe linie de pregătire de către părţi nu implică nicio obligaţie pentru Frontex de a semna un acord specific de pregătire referitor la o activitate de pregătire concretă. Acordul specific de pregătire poate fi încheiat doar în baza analizei de la caz la caz şi a deciziei Frontex în conformitate cu articolul 2.

 

ARTICOLUL 2

Prevederi generale

 

2.1. Procedura care duce la semnarea unui acord specific de pregătire este iniţiată de Frontex. Frontex trimite invitaţii pentru activităţi de pregătire în baza proiectului Programului anual de lucru al Unităţii de Pregătire Frontex.

2.2. Sunt organizate întâlniri regulate cu toate academiile partenere cel puţin de două ori pe an, în vederea dezvoltării Programului de lucru al Unităţii de Pregătire Frontex mai sus menţionat. Aceste întâlniri sunt considerate ca fiind conferinţe formale ale academiilor partenere în scopul planificării în consecinţă a activităţilor. Reprezentanţii academiilor partenere acţionează ca persoane de contact.

2.3. După consultări, Frontex decide, în final, asupra distribuirii activităţilor de pregătire între academiile partenere. Criteriile acelei decizii sunt definite de comun acord cu academiile partenere.

2.4. În baza Programului de lucru al Unităţii de Pregătire Frontex şi a deciziilor mai sus menţionate, acorduri specifice de pregătire sunt semnate de Frontex şi de academiile partenere în scopul organizării activităţilor şi convenirii asupra limitelor de buget pentru fiecare activitate specifică.

2.5. Frontex rambursează toate costurile Academiei Partenere în conformitate cu acordul specific de pregătire. Toate facturile, chitanţele şi documentaţia financiară suplimentară necesară trebuie să fie trimise Frontex în limitele de timp definite în prezentul acord şi în acordul specific de pregătire în cauză.

 

ARTICOLUL 3

Durata

 

3.1. Acordul-cadru pe linie de pregătire intră în vigoare la data imediat următoare datei în care a fost semnat sau la data la care ultima din cele două părţi îl semnează, dacă semnăturile au loc în perioade diferite.

3.2. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire este încheiat pe o perioadă începând cu ziua intrării sale în vigoare şi sfârşind cu 31 decembrie 2015. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire poate fi reînnoit pentru perioade de câte 3 ani, doar înainte de expirarea acordului-cadru pe linie de pregătire şi în baza acordului expres exprimat în scris de către părţi. Reînnoirea nu implică vreo modificare sau amânare a obligaţiilor existente.

3.3. Orice acord specific de pregătire trebuie să fie semnat înainte de data expirării acordului-cadru pe linie de pregătire. Atunci când activităţile de pregătire sunt desfăşurate după data mai sus menţionată, termenii şi condiţiile acordului-cadru pe linie de pregătire continuă să se aplice în implementarea activităţilor de pregătire corespunzătoare

3.4. În cazul în care Academia Partenera nu îşi exprimă interesul pentru organizarea a cel puţin unei activităţi de pregătire într-un an, Frontex este împuternicit să considere această lipsă de cooperare ca o încetare a acordului-cadru pe linie de pregătire. Încetarea acordului din această cauză intră în vigoare în prima zi din anul următor.

3.5. Acordul-cadru pe linie de pregătire poate fi încetat de către fiecare parte, în prima zi a anului următor. În acest caz, înştiinţarea de încetare trebuie trimisă cel puţin cu 30 de zile înainte de sfârşitul anului.

 

ARTICOLUL 4

Comunicarea şi schimbul de Informaţii

 

Orice comunicare în legătură cu acordul-cadru pe linie de pregătire trebuie efectuată în scris, indicând în mod clar prezentul acord, şi trebuie trimisă la următoarele adrese:

Pentru Academia Parteneră

Punctul Naţional de Contact Frontex Str. Răzoare nr. 2-5, sectorul 6, cod poştal 050507, Bucureşti, România

Email: frontex.igpf@mai.gov.ro

Fax: 004021 311 40 43

Pentru Frontex

Agenţia Frontex

Unitatea de Pregătire

Rondo ONZ 1,

00-124 Varşovia,

Polonia

Email: training.office@frontex.europa.eu

Fax: 0048 22 544 9501 (titlu: To Training Unit)

Corespondenţa obişnuită este considerată a fi primită de către Frontex la data la care aceasta este înregistrată în mod formal de către Frontex.

 

ARTICOLUL 5

Protecţia datelor

 

Toate datele cu caracter personal conţinute în acordul-cadru pe linie de pregătire şi în acordurile specifice de pregătire sau care au legătură cu aceste documente şi cu implementarea acestora sunt procesate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Astfel de date sunt procesate doar în legătură cu activitatea de implementare şi de continuare a acordului-cadru pe linie de pregătire şi a acordurilor specifice de pregătire de către Frontex, fără a prejudicia posibilitatea de transmitere a datelor către serviciile interne de audit, către Curtea de Conturi, către Grupul pentru Nereguli Financiare şi/sau către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Prin cerere scrisă, persoanele în cauză pot avea acces la datele lor cu caracter personal şi pot corecta orice informaţie care este inexactă sau incompletă. Acestea ar trebui să adreseze orice întrebări în ceea ce priveşte procesarea datelor lor cu caracter personal şefului Unităţii de Pregătire Frontex, care este operatorul unor astfel de date. Acestea pot adresa oricând o plângere împotriva procesării datelor lor cu caracter personal ofiţerului pentru protecţia datelor din cadrul Frontex sau Autorităţii Europene de Supervizare a Protecţiei Datelor.

Toate datele personale procesate de către Academia Parteneră în derularea unui acord specific de pregătire trebuie să fie prelucrate potrivit legislaţiei naţionale relevante care implementează actele legislative ale Uniunii Europene, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date2.

 

ARTICOLUL 6

Angajamentele Academiei Partenere

 

Prin acceptarea acordului-cadru pe linie de pregătire, Academia Parteneră a convenit:

- să respecte obiectivele generale comune care au pus bazele pentru stabilirea parteneriatului, aşa cum este menţionat în preambul;

- să îndeplinească angajamentele convenite în timpul conferinţelor academiilor partenere;

- să depună toate eforturile posibile pentru a pune în practică obiectivele generale comune mai sus menţionate, în activităţile de pregătire, precum şi cele convenite în acordurile specifice de pregătire;

- să întreţină relaţii de cooperare reciprocă şi schimburi de informaţii în mod regulat cu Frontex asupra problemelor de interes comun;

- să adopte o atitudine transparentă cu privire la gestionarea şi justificarea activităţilor de pregătire pentru care se încheie un acord specific de pregătire şi să coopereze pe deplin în verificările anuale sau ocazionale în ceea ce priveşte implementarea acordului-cadru pe linie de pregătire si/sau a acordurilor specifice de pregătire.

 

ARTICOLUL 7

Răspundere

 

7.1. Academia Parteneră este singura care are răspunderea de a respecta orice obligaţii juridice care o privesc.

7.2. Frontex nu poate, în niciun caz sau din niciun motiv, să fie făcut răspunzător pentru pagubele sau daunele suferite de personalul ori de proprietatea Academiei Partenere în timpul desfăşurării unei activităţi de pregătire sau ca o consecinţă a acestei activităţi. De aceea, Frontex nu poate accepta nicio solicitare de despăgubire sau de majorare a plăţii în legătură cu o astfel de pagubă ori daună.

7.3. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, Academia Parteneră despăgubeşte Frontex pentru orice daună suferită de acesta ca rezultat al executării sau al executării defectuoase a unei activităţi de pregătire.

7.4. Academia Parteneră îşi asumă răspunderea unică faţă de terţi, inclusiv răspunderea în ceea ce priveşte orice pagubă provocată de ei în legătură cu sau decurgând din activitate. Academia Parteneră absolvă Frontex de toată răspunderea asociată oricărei revendicări sau acţiuni întreprinse ca rezultat al încălcării de către Academia Parteneră ori de către angajaţii acesteia sau de către alte persoane, pentru care este responsabilă Academia Parteneră sau angajatul acesteia.

 

ARTICOLUL 8

Conflicte de interese

 

8.1. Academia Parteneră se angajează să ia toate masurile necesare de prevenire a oricărui risc de conflict de interese care ar putea afecta îndeplinirea imparţială şi obiectivă a acordului-cadru pe linie de pregătire şi/sau a acordurilor specifice de pregătire. Academia Parteneră informează Frontex fără întârziere cu privire la orice situaţie care constituie sau care probabil va duce la un astfel de conflict.

8.2. Există un conflict de interese atunci când exercitarea imparţială şi obiectivă a funcţiilor oricărei persoane în baza acordului-cadru pe linie de pregătire şi/sau a acordului specific de pregătire este compromisă din motive care privesc familia, viaţa afectivă, afinitatea politică ori naţională, interesul economic sau orice alt interes împărtăşit cu o altă parte.


2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 281 din 23 noiembrie 1995, p. 31.

 

ARTICOLUL 9

Proprietatea/utilizarea rezultatelor/dreptul de autor

 

9.1. Cu excepţia cazurilor când se stipulează explicit altfel, dreptul de proprietate asupra rezultatelor activităţilor de pregătire desfăşurate în baza acordul ui-cadru pe linie de pregătire şi/sau a acordurilor specifice de pregătire, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi dreptul de proprietate asupra materialelor de pregătire, rapoartelor şi asupra altor documente legate de acestea, va aparţine Frontex.

9.2. Academiei Partenere i se permite să utilizeze materialele prevăzute în paragraful 9.1 după obţinerea permisiunii din partea Frontex.

9.3. Academiei Partenere i se permite folosirea logoului Frontex doar cu acordul Frontex.

9.4. Academiei Partenere i se permite să utilizeze denumirea de „Academie Parteneră Frontex”.

 

ARTICOLUL 10

Publicitatea

 

10.1. Cu excepţia cazului în care Frontex solicită altfel, orice comunicare sau publicare de către Academia Parteneră privind activităţile de pregătire, inclusiv materialele de pregătire, va indica faptul că acţiunea a primit finanţare din partea Uniunii Europene prin Frontex şi a fost desfăşurată sub conducerea Frontex.

10.2. Orice comunicare sau aducere la cunoştinţa opiniei publice de către Academia Parteneră, în orice formă şi prin orice mijloace, va indica faptul că răspunderea aparţine numai autorului şi că Frontex nu este responsabil pentru nicio utilizare posibilă a informaţiilor conţinute.

10.3. Toate comunicările cu presa în ceea ce priveşte prezentul acord şi/sau orice acord specific de pregătire, precum şi în privinţa implementării acestora trebuie să fie pregătite împreună cu Unitatea de Informare şi Transparenţă a Frontex prin Unitatea de Pregătire.

 

ARTICOLUL 11

Confidenţialitatea

 

11.1. Schimbul de date şi informaţii se va desfăşura în conformitate cu legislaţia naţională şi legislaţia Uniunii Europene.

11.2. Frontex şi Academia Parteneră îşi asumă responsabilitatea să păstreze confidenţialitatea oricărui document, oricărei informaţii sau a oricărui alt material aflat în legătură directă cu obiectul acordului-cadru pe linie de pregătire şi/sau al acordului specific de pregătire, care sunt în mod corespunzător clasificate ca fiind confidenţiale, dacă divulgarea ar putea aduce prejudiciu celeilalte părţi. Părţile trebuie să respecte această obligaţie şi după data expirării acestor acorduri.

 

ARTICOLUL 12

Suspendarea

 

12.1. Academia Parteneră şi/sau Frontex pot/poate suspenda implementarea unei activităţi de pregătire dacă circumstanţe de natură excepţională fac acest lucru imposibil sau extrem de dificil, în special în situaţiile de forţă majoră, aşa cum sunt definite în articolul 13. Acestea se informează reciproc, fără întârziere, furnizând toate motivele şi detaliile necesare, precum şi data prevăzută pentru reluarea activităţii.

12.2. Dacă Frontex nu denunţă acordul specific de pregătire, Academia Parteneră va relua implementarea de îndată ce circumstanţele permit acest lucru şi va informa Frontex în mod corespunzător despre aceasta. Durata activităţii de pregătire va fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării.

 

ARTICOLUL 13

Forţa majoră

 

13.1. Forţa majoră înseamnă orice situaţie excepţională imposibil de anticipat sau eveniment care depăşeşte controlul părţilor, care le împiedică pe oricare dintre acestea să-şi îndeplinească oricare dintre obligaţiile lor ce decurg din acordurile încheiate, care nu poate fi atribuită/atribuit erorii sau neglijenţei vreuneia din părţi şi se dovedeşte insurmontabilă/insurmontabil în ciuda tuturor precauţiilor adecvate. Defecţiuni ale echipamentului sau ale materialelor ori întârzieri cu punerea acestora la dispoziţie {cu excepţia cazurilor de forţă majoră), litigii de muncă, concedii medicale, greve sau dificultăţi financiare nu pot fi invocate drept situaţii de forţă majoră de către partea care nu îşi poate îndeplini obligaţiile.

13.2. O parte care se confruntă cu un caz de forţă majoră informează cealaltă parte, fără întârziere, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalent, precizând natura forţei majore, durata probabilă şi efectele preconizate ale acesteia.

13.3. Niciuna dintre părţi nu este responsabilă de încălcarea obligaţiilor sale în conformitate cu acordul semnat dacă este împiedicată de la îndeplinirea acestor obligaţii prin forţă majoră. Părţile vor face orice efort în scopul minimizării oricărei daune cauzate de forţa majoră.

13.4. Activităţile în curs de desfăşurare pot fi suspendate în conformitate cu articolul 12.

 

ARTICOLUL 14

Atribuirea contractelor

 

Dacă Academia Parteneră încheie propriile contracte pentru a sprijini o activitate de pregătire în baza unui acord specific de pregătire, Academia Parteneră va respecta prevederile şi principiile regulilor relevante privind achiziţia publică şi principiile managementului financiar eficient

 

ARTICOLUL 15

Atribuirea/Transferul

 

15.1. Solicitările către Frontex nu pot fi transferate.

15.2. În circumstanţe excepţionale, atunci când situaţia justifică acest lucru, Frontex poate autoriza atribuirea către o parte terţă a acordului specific de pregătire şi a oricăror plăţi ce decurg din acesta, în urma unei cereri scrise în acest sens, în care se vor indica motivele, din partea Academiei Partenere. Dacă Frontex este de acord, trebuie să facă cunoscut, în scris, acordul său înainte ca atribuirea propusă să aibă loc. În absenţa autorizării mai sus menţionate sau în cazul nerespectării acestor termeni, atribuirea nu trebuie să fie pusă în aplicare şi nu va avea niciun efect asupra Frontex. În niciun caz o astfel de atribuire nu va elibera Academia Parteneră de obligaţiile sale faţă de Frontex.

 

ARTICOLUL 16

Denunţarea acordului specific de pregătire

 

16.1. De către Academia Parteneră

În cazurile foarte bine justificate, Academia Parteneră poate denunţa oricând acordul specific de pregătire, prin transmiterea către Frontex a unui preaviz în scris de 60 de zile, precizând motivele imposibilităţii de a realiza activităţile de pregătire pentru care a fost semnat acordul specific de pregătire, fiară a fi obligată să furnizeze vreo despăgubire din acest motiv.

În cazul în care nu sunt furnizate motive sau dacă acestea în mod obiectiv nu pot fi acceptate, Frontex poate solicita rambursarea parţială ori totală a sumelor deja plătite în conformitate cu acordul specific de pregătire în baza rapoartelor de implementare şi a declaraţiilor financiare aprobate de Frontex, proporţional cu gravitatea eşecurilor în cauză şi după ce a permis Academiei Partenere să îşi prezinte observaţiile.

16.2. De către Frontex

Frontex poate decide denunţarea acordului specific de pregătire, fără nicio obligaţie din partea sa cu privire la plata vreunei despăgubiri, în următoarele situaţii:

a) în cazul unei schimbări a situaţiei juridice, financiare, tehnice, organizaţionale sau de proprietate a Academiei Partenere, care este de natură să afecteze în mod considerabil acordul-cadru pe linie de pregătire şi acordul specific de pregătire sau să pună la îndoială decizia semnării acordului-cadru pe linie de pregătire şi/sau a acordurilor specifice de pregătire corespunzătoare;

b) în cazul în care Academia Parteneră nu reuşeşte să îndeplinească o obligaţie importantă care îi revine în conformitate cu acordul-cadru pe linie de pregătire sau cu acordul specific de pregătire, inclusiv anexele acestora;

c) în caz de forţă majoră, notificată în conformitate cu articolul 13, sau dacă o acţiune a fost suspendată ca rezultat al unor circumstanţe excepţionale, notificate în conformitate cu articolul 13 paragraful 1;

d) în cazul în care Academia Parteneră se face răspunzătoare de o gravă abatere profesională, dovedită prin orice mijloace;

e) în cazul în care Academia Parteneră nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care este stabilită;

f) în cazul în care Academia Parteneră este subiectul unei acuzaţii care are valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau pentru orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) în cazul în care Academia Parteneră a dat declaraţii false sau prezintă rapoarte care nu corespund realităţii în scopul obţinerii finanţării prevăzute în acordul specific de pregătire.

16.3. Procedura de denunţare

Procedura este iniţiată printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-un echivalent al acesteia.

În cazurile la care s-a făcut referire în paragraful 16.2 lit. a) şi b), Academia Parteneră are la dispoziţie 30 de zile pentru a-şi prezenta observaţiile şi pentru a lua orice măsură necesară în scopul asigurării îndeplinirii în continuare a obligaţiilor sale conform acordului specific de pregătire. În cazul în care Frontex nu confirmă acceptarea acestor observaţii prin înaintarea unei aprobări scrise în termen de 30 de zile de la primirea acestora, procedura continuă să se desfăşoare.

În cazul în care notificarea este trimisă, denunţarea produce efecte la sfârşitul perioadei de notificare, care va începe de la data la care este primită notificarea cu privire la decizia Frontex de denunţare.

În cazul în care notificarea nu este trimisă în situaţiile în care se face referire în paragraful 16.2 lit. c), d), e), f) şi g), denunţarea produce efecte din ziua imediat următoare datei la care notificarea deciziei de denunţare din partea Frontex a fost primită.

16.4. Efectele denunţării

În cazul denunţării, plăţile efectuate de către Frontex vor fi limitate la costurile eligibile suportate efectiv de către Academia Parteneră până la data la care denunţarea produce efecte, în conformitate cu articolul 22. Costurile legate de angajamentele curente, care nu trebuie să fie îndeplinite până după denunţare, nu sunt luate în considerare.

Academia Parteneră are la dispoziţie 45 de zile de la data la care denunţarea produce efecte, după cum a fost notificată de Frontex, ca să realizeze o solicitare de plată finală în conformitate cu acordul specific de pregătire. În cazul în care nu se primeşte solicitarea pentru plata finală în acest termen­ii mită, Frontex nu va rambursa cheltuielile suportate de către Academia Parteneră până la data denunţării şi va recupera orice sumă a cărei utilizare nu este fundamentată de rapoarte de implementare şi de declaraţii financiare aprobate de Frontex.

 

ARTICOLUL 17

Penalităţi financiare

 

Prevederile articolelor relevante din Regulamentul financiar general3 şi Regulile de implementare4 a Regulamentului financiar general se vor aplica prin analogie în cazurile de declaraţii false, erori substanţiale, nereguli, fraudă sau încălcare gravă a obligaţiilor contractuale ori de altă natură.

 

ARTICOLUL 18

Acorduri adiţionale

 

18.1. Orice amendament la acordul-cadru pe linie de pregătire sau la vreun acord specific de pregătire trebuie să facă obiectul unui acord suplimentar scris. Niciun acord verbal nu poate angaja părţile în acest sens.

18.2. Acordul adiţional nu poate să aibă drept scop sau ca efect operarea de schimbări ale acordului care ar putea pune la îndoială semnarea acordului specific de pregătire sau ar putea duce la un tratament inegal.

18.3. Dacă cererea de modificare este formulată de către Academia Parteneră, aceasta trebuie să o trimită Frontex cu 20 de zile lucrătoare înainte ca aceasta să producă efecte şi cu 15 zile lucrătoare înainte de data încheierii activităţii, exceptând cazurile justificate corespunzător de către Academia Parteneră şi acceptate de către Frontex.

 

ARTICOLUL 19

Soluţionarea diferendelor

 

19.1. În cazul oricărui diferend sau litigiu în legătură cu interpretarea, aplicarea îndeplinirii acordului-cadru pe linie de pregătire şi/sau a acordului specific de pregătire, Academia Parteneră şi Frontex vor depune toate eforturile în vederea soluţionării unui astfel de diferend sau litigiu într-un mod amiabil.

19.2. Dacă litigiul nu poate fi soluţionat într-un mod amiabil, acesta va fi discutat în cadrul Consiliului director al Frontex.


3 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene nr. L248 din 16 septembrie 2002, p. 1, cu modificările ulterioare.

4 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembre 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 a Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului genera a Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 357 din 31 decembrie 2002, p. 1, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 20

Costuri

 

20.1. Costurile eligibile pentru activităţile de pregătire care vor fi acoperite de Frontex sunt costurile efective suportate de Academia Parteneră care îndeplinesc următoarele criterii:

- sunt suportate în relaţie cu activitatea specifică, aşa cum este menţionat în acordul specific de pregătire;

- sunt suportate pe durata activităţii, aşa cum este menţionat în acordul specific de pregătire;

- au legătură cu subiectul acordului specific de pregătire şi sunt indicate în bugetul estimat anexat la acesta;

- sunt necesare în scopul desfăşurării activităţii care face obiectul acordului specific de pregătire;

- sunt identificabile şi verificabile, în special, fiind înregistrate în evidenţa contabilă a Academiei Partenere şi determinate în conformitate cu principiile de contabilitate aplicabile în ţara în care este stabilită Academia Parteneră şi în conformitate cu practicile obişnuite de contabilitate a costurilor ale Academiei Partenere;

- sunt în conformitate cu cerinţele legislaţiei aplicabile din domeniul fiscal şi social;

- sunt rezonabile, justificate şi în conformitate cu principiile de management financiar eficient, în special cu privire la economie şi eficienţă.

Procedurile interne de contabilitate şi audit ale Academiei Partenere trebuie să permită reconcilierea directă a costurilor şi a venitului declarate în legătură cu activitatea prin declaraţiile contabile şi prin documentele justificative corespunzătoare.

20.2. Lista detaliată a costurilor eligibile trebuie să fie inclusă în fiecare acord specific de pregătire.

20.3. Costurile administrative eligibile suportate de către Academia Parteneră în vederea pregătirii, coordonării şi finalizării activităţii sunt costurile care respectă condiţia de eligibilitate prevăzută în paragraful 20.1 si sunt rambursate 100%.

20.4. Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:

- randamentul capitalului;

- împrumut şi dobânzile aferente împrumutului;

- prevederi pentru pierderi sau responsabilităţi potenţiale viitoare;

- dobânda datorată;

- credite îndoielnice;

- pierderi în urma schimbului valutar;

- TVA, exceptând cazul în care Academia Parteneră poate demonstra că nu îşi poate recupera TVA-ul conform legislaţiei naţionale în vigoare;

- costurile declarate de Academia Parteneră şi acoperite de o altă acţiune sau alt program de lucru care primeşte finanţare UE;

- cheltuieli excesive sau nechibzuite;

- costul de achiziţionare a echipamentului, exceptând cazul în care se precizează altfel în acordul specific de pregătire;

 

ARTICOLUL 21

Solicitări de plată

 

21.1. Plată în avans

Avansul este destinat să acopere cheltuielile Academiei Partenere cu privire la activitatea de pregătire. Se pot face una sau mai multe plăţi în avans. Suma totală cumulativă a plăţilor în avans nu trebuie să depăşească mai mult de 50% din suma totală prevăzută în acordul specific de pregătire. Plata avansului solicitat este efectuată în termen de 45 de zile de la primirea cererii de plată a avansului.

21.2. Plata soldului

Plata soldului se realizează după încheierea activităţilor de pregătire în baza costurilor eligibile efective suportate pentru desfăşurarea acestor activităţi. Plata poate fi efectuată sub forma unui ordin de recuperare, dacă plăţile în avans anterioare depăşesc suma costurilor finale ale activităţii de pregătire în conformitate cu acordul specific de pregătire.

Pentru plata soldului trebuie să fie înaintate următoarele rapoarte şi următoarea documentaţie, în termen de 60 de zile după încheierea activităţii, cel mai târziu atunci când toate facturile au fost primite de la companiile desemnate:

- solicitare pentru plata finală;

- declaraţie financiară finală a costurilor eligibile efective suportate, urmând structura bugetului estimat;

- documente financiare justificative care să ateste toate costurile suportate (facturi, chitanţe etc.);

- raportul de încheiere a activităţilor de pregătire, dacă este solicitat în acordul specific de pregătire.

Documentele care însoţesc solicitarea de plată trebuie întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale acordului-cadru pe linie de pregătire şi ale acordului specific de pregătire, incluzând, unde este necesar, anexele acestora. Academia Parteneră certifică faptul că informaţiile furnizate în solicitarea sa de plată sunt complete, sigure şi exacte. Aceasta certifică, de asemenea, faptul că costurile suportate pot fi considerate eligibile conform acordului-cadru pe linie de pregătire şi acordului specific de pregătire, că toate chitanţele au fost declarate şi că solicitarea sa de plată este fundamentată pe documente justificative adecvate care pot fi verificate.

 

ARTICOLUL 22

Prevederi generale privind plăţile

 

22.1. Plăţile se efectuează de către Frontex în euro, în conformitate cu regula de rambursare de 100%. Academia Parteneră trimite solicitările de plată, inclusiv declaraţiile financiare aflate la baza acestora, în euro. Orice conversie a costurilor efective în euro se efectuează de către Academia Parteneră la rata de schimb lunară stabilită de Comisie şi publicată pe site-ul acesteia, aplicabilă în ziua realizării cheltuielii.

22.2. Plăţile sunt efectuate în termen de 45 de zile de la primirea solicitărilor de plată. Plăţile efectuate de Frontex sunt considerate a fi efectuate la data debitării acestora din contul Frontex, în conformitate cu Regulamentul financiar Frontex.

22.3. Frontex poate suspenda oricând perioada pentru plată prevăzută în acordul specific de pregătire, informând Academia Parteneră că solicitarea de plată nu poate fi îndeplinită fie pentru că nu este în conformitate cu prevederile acordurilor comune, fie pentru că trebuie prezentate documente justificative corespunzătoare, fie pentru că există suspiciuni cu privire la faptul că unele cheltuieli din declaraţia financiară nu sunt eligibile şi sunt efectuate verificări suplimentare.

22.4. De asemenea, Frontex poate suspenda oricând plăţile sale dacă Academia Parteneră a încălcat sau se presupune că a încălcat prevederile acordului-cadru pe linie de pregătire sau ale acordului specific de pregătire, în special în urma controalelor şi a auditurilor prevăzute la articolul 25.

22.5. Frontex informează Academia Parteneră despre orice astfel de suspendare printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalent ori prin e-mail.

22.6. Suspendarea plăţilor intră în vigoare la data transmiterii avizului de către Frontex. Perioada rămasă de plată reîncepe de la data înregistrării unei solicitări de plată întocmite corespunzător, atunci când sunt primite documentele justificative solicitate, sau la finalul perioadei de suspendare notificate de Frontex.

22.7. Academia Parteneră are ia dispoziţie două (uni de la data notificării de către Frontex a sumei finale din acordul specific de pregătire, care stabileşte suma de plată a soldului sau a ordinului de recuperare, ori, în lipsa acesteia, de la data la care a fost încasată plata soldului pentru a solicita informaţii în scris referitoare la determinarea costurilor finale, oferind motive pentru orice dezacord. După această dată nu vor mai fi luate în considerare astfel de solicitări. Frontex se angajează să răspundă în scris în termen de două luni de la data primirii solicitării de informaţii, motivând răspunsul său. Această procedură nu prejudiciază dreptul Academiei Partenere de a contesta decizia luată de Frontex. În conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu, astfel de contestaţii trebuie să fie depuse în termen de două luni după notificarea deciziei către solicitant sau, în lipsa acesteia, după data la care solicitantul a aflat despre decizie.

 

ARTICOLUL 23

Determinarea finanţării finale

 

23.1. Suma totală plătită Academiei Partenere de către Frontex nu poate depăşi suma maximă a finanţării stabilite în acordul specific de pregătire, chiar dacă costurile eligibile totale efectiv realizate depăşesc costurile eligibile totale estimate specificate în bugetul estimat, anexat acordului.

23.2. Dacă costurile eligibile efectiv realizate la finalul activităţii sunt mai mici decât costurile eligibile totale estimate, contribuţia Frontex se limitează la costurile eligibile efectiv realizate aşa cum este precizat la articolul 20.

23.3. Astfel, Academia Parteneră este de acord cu faptul că finanţarea se limitează la suma necesară pentru a echilibra încasările şi cheltuielile şi că aceasta nu poate produce, în nicio formă, profit pentru aceasta.

Încasările efective care vor fi luate în considerare sunt acelea care au fost stabilite, generale sau confirmate la data la care solicitarea de plată este întocmită de Academia Parteneră. În scopul prezentului articol, sunt luate în considerare doar costurile eligibile efective care se încadrează în categoriile stabilite în acordul specific de pregătire şi în anexele sale.

Orice surplus, determinat în acest fel, duce la o reducere corespunzătoare a sumei prevăzute în acordul specific de pregătire.

În cazul în care suma totală a plăţilor deja efectuate depăşeşte suma prevăzută în acordul specific de pregătire, Frontex emite un ordin de recuperare pentru surplus.

 

ARTICOLUL 24

Recuperare

 

24.1. În cazul în care orice sumă este plătită în mod nejustificat Academiei Partenere sau în cazul în care recuperarea este justificată în baza prevederilor acordului-cadru pe linie de pregătire sau ale acordului specific de pregătire, Academia Parteneră se angajează să restituie Frontex suma respectivă în condiţiile şi la orice dată pe care o specifică.

24.2. În cazul în care Academia Parteneră nu returnează până la data scadentă stabilită de Frontex suma datorată, aceasta va avea o dobândă la rata aplicată de Banca Centrală Europeană operaţiunilor sale principale de refinanţare, aşa cum este publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în prima zi a lunii în care plata era scadentă, majorată cu 3,5 puncte procentuale. Dobânda se plăteşte pentru perioada de timp scursă din ziua următoare expirării termenului-limită de plată până în ziua plăţii. Orice plată parţială acoperă mai întâi dobânda.

24.3. Sumele care trebuie returnate Frontex pot fi compensate din orice fel de sume datorate Academiei Partenere, după informarea corespunzătoare a acesteia. Nu este necesar consimţământul în prealabil al Academiei Partenere. Acest fapt va afecta opţiunea părţilor de a fi de acord cu plata în rate.

24.4. Comisioanele bancare suportate în legătură cu rambursarea sumelor datorate Frontex sunt suportate integral de Academia Parteneră.

 

ARTICOLUL 25

Controale şi audituri

 

25.1. Academia Parteneră se angajează să furnizeze orice informaţii detaliate solicitate de Frontex sau de orice altă instituţie ori persoană din afară autorizată de Frontex.

25.2. Academia Parteneră trimite Frontex toate documentele originale împreună cu raportul de încheiere, în special evidenţele contabile şi fiscale, sau, în cazuri excepţionale ori justificate în mod corespunzător, cop» legalizate ale documentelor legate de acordul-cadru pe linie de pregătire şi de acordul specific de pregătire. În cazul în care Academia Parteneră trimite doar copii ale documentelor mai sus menţionate, documentele originale pot face obiectul controlului financiar şi de audit în termen de 5 ani.

25.3. Frontex îşi rezervă orice drept de a efectua procedurile de recuperare, dacă este cazul, în conformitate cu regulamentele financiare ale Uniunii Europene aplicabile Frontex.

25.4. Academia Parteneră se angajează să acorde personalului Frontex şi personalului extern autorizat de Frontex dreptul corespunzător de acces la locurile şi sediile în care se desfăşoară activităţile şi la toate informaţiile, inclusiv la informaţiile în format electronic, necesare în scopul desfăşurării unor astfel de audituri.

25.5. În temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292 din 15 noiembrie 1996, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136 din 31 mai 1999, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate, de asemenea, să desfăşoare controale şi inspecţii la faţa locului, conform procedurilor stabilite de legislaţia Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli. Acolo unde este necesar, constatările inspecţiei pot duce la decizii de recuperare adoptate de către Frontex.

25.6. Curtea de Conturi are aceleaşi drepturi ca şi Frontex, în special dreptul de acces, în ceea ce priveşte controalele şi auditurile.

 

Pentru Academia Parteneră,

Ioan Buda

[semnătură]

Semnat la Bucureşti la 30 mai 2012.

Pentru Frontex,

Erlk Berglund

[semnătură]

Semnat la Varşovia la 31 mai 2012.

 

Anexa I - Declaraţia de parteneriat

Anexa II - Acord specific de pregătire (model)

 

ANEXA I

 

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT

 

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare Frontex), şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (denumit în continuare Academia) au stabilit următoarele:

01 - Prezenta declaraţie este încheiată în cadrul unei relaţii de cooperare formalizate, în desfăşurare, între Frontex şi Academie.

02 - Frontex şi Academia au convenit asupra precondiţiilor unui parteneriat care va fi stabilit între părţi (Academia şi Frontex/pregătire) pentru tema specifică „Ţările terţe şi pregătirea generală a poliţiştilor de frontieră”.

03 - în ceea ce priveşte alin. 1 şi 2 ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, sprijinul partenerilor pentru Frontex va fi întreprins prin:

a) desfăşurarea activităţilor de pregătire, a modulelor de pregătire, şi a materialelor de pregătire conform alin. 1 al art. 5 din legislaţia citată, sub conducerea şi egida Frontex;

b) organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, a activităţilor de pregătire şi a activităţilor de management al proiectului (referitor la alin. 2 al art. 5 din legislaţia citată) în domeniul „Ţările terţe şi pregătirea generală a poliţiştilor de frontieră sub conducerea şi egida Frontex”.

04 - Frontex şi Academia vor desemna persoane de contact în scopul stabilirii şi menţinerii contactului direct şi realizării activităţilor mai sus menţionate.

05 - Frontex va finanţa activităţile aşa cum s-a menţionat anterior la pct. 03; în cazul parteneriatului, Academia plăteşte anticipat activităţile, iar Frontex va rambursa costurile suportate.

Procedura administrativă de rambursare va face obiectul unui acord specific.

 

Realizată în Varşovia

30 ianuarie 2008

Pentru Agenţia Frontex,

Ilkka Laitinen,

director executiv

şi

Bucureşti

6 februarie 2008

Pentru Inspectoratul Genere al Poliţiei de Frontieră,

Nelu Pop,

inspector general

 

ANEXA II

 

AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU GESTIONAREA COOPERĂRII OPERATIVE

LA FRONTIERELE EXTERNE ALE STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

 

ACORD SPECIFIC DE PREGĂTIRE

- model –

(exemplu bazat pe un calcul artificial)

 

Având în vedere Acordul-cadru pe linie de pregătire, în baza Declaraţiei de parteneriat, semnat între Ministerul Administraţiei şi Internelor (denumit în continuare Academia) şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare Frontex),

sprijinul pentru următoarele activităţi specifice de pregătire a fost stabilit între parteneri; acordul specific de pregătire {STA) este semnat între parteneri şi prevede următoarele:

 

STA..............

 

Academia...........(denumită în continuare Academia),

reprezentată de....................pe de o parte, şi

Unitatea de Pregătire din cadrul Frontex, Rondo ON2 1, 00 - 124, Varşovia, Polonia,

reprezentată de...................pe de altă parte,

au decis după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Scopul prezentului acord

 

1. Acest acord este încheiat în contextul organizării proiectelor Frontex..............

2. Academia va desfăşura demersuri practice în legătură cu organizarea activităţilor de pregătire:

a).............;

b).............;

c).............;

d)...............toate sub conducerea Unităţii de Pregătire a Frontex în............

3. Academia va depune toate eforturile în vederea pregătirii şi sprijinirii desfăşurării activităţilor stabilite, acţionând în deplina sa responsabilitate.

4. Costurile suportate de către Academie vor fi rambursate de către Frontex, în conformitate cu art. 3.

 

ARTICOLUL 2

Durata activităţii, perioada de pregătire a acesteia şi perioada postpregătire

 

1. Activităţile se vor desfăşura în perioada începând cu:

a).................;

b)..................;

c)..................; şi

d)..................

2. Perioada de implementare determină perioada de eligibilitate pentru finanţarea din partea Frontex.

3. În funcţie de forţa de muncă implicată pentru pregătirea activităţii, pentru desfăşurarea propriu-zisă a activităţii şi pentru perioada de după desfăşurarea activităţii, s-a convenit şi va fi rambursată suma de.......euro/zi/ofiţer, aşa cum este prevăzut în amendamentul din anexa la Declaraţia de parteneriat:

a)......zile de pregătire:.......ofiţeri/zi;........zile de activitate propriu-zisă:.........ofiţeri/zi;..........zi postpregătire:............ofiţeri/zi =..........zile lucrătoare;

b).........zile lucrătoare;

c)........zile lucrătoare;

d).........zile lucrătoare.

 

ARTICOLUL 3

Finanţare

 

1. Costurile totale pentru activităţile care urmează să se desfăşoare sunt estimate la suma de........... euro. O prezentare detaliată a costurilor estimate este prezentată în anexa I.

2. Frontex finanţează 100% din costurile reale rezultate, aşa cum este prezentat în detaliu în anexa I, cu respectarea plafoanelor Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 4

Modalităţi de plată

 

1. Plăţile se fac în conformitate cu Acordul-cadru pe linie de pregătire, cu Declaraţia de parteneriat şi anexele sale.

2. Plăţile se fac în euro, în contul bancar al Academiei, aşa cum este indicat mai jos: Numele băncii:..............

Adresa filialei:...............

Denumirea exactă a titularului de cont:..................

Cod de cont IBAN:.....................

 

ARTICOLUL 5

Ordinea priorităţilor şi anexe

 

Termenii stabiliţi în acest acord se aplică cu precădere faţă de cei din anexe.

 

Negociat de către:

În numele Academiei Partenere

Pentru Unitatea de Pregătire a Frontex:

Manager de proiect:

Data

 

 

Pentru Academia Parteneră

Pentru Frontex

 

 

 

Reprezentantul autorizat

Ofiţer autorizator

 

 

 

……………………………..

[semnătura]

……………………………..

[semnătura]

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi a Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR” la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 şi 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Mecanicul este obligat să ia măsuri de oprire a trenului înaintea trecerii la nivel dacă observă că:

- agentul postului de barieră nu este prezent la locul fixat;

- agentul postului de barieră dă semnale de oprire a trenului;

- agentul postului de barieră este prezent la locul fixat, dar bariera este deschisă.

După oprire, al doilea agent al trenului - şeful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren, iar, în lipsa acestora, mecanicul ajutor - se deplasează la postul de barieră pentru a constata situaţia, după care mecanicul comunică către IDM care i-a înmânat ordinul de circulaţie sau către IDM din prima staţie din parcurs situaţia constatată. În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductorul de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate.

În cazul în care bariera este deschisă, al doilea agent al trenului închide mai întâi bariera, după care dă semnale în vederea depăşirii trecerii la nivel de către tren. Mecanicul opreşte trenul după depăşirea trecerii la nivel cu tot trenul, al doilea agent al trenului deschide bariera, se urcă în tren şi transmite semnalul «înainte» sau, în cazul în care se urcă în cabina locomotivei, comunică mecanicului că trenul îşi poate continua mersul.”

2. La articolul 108, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Trenurile trebuie să fie deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul, iar al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, şef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren. În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductor de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate. Trenurile care pot fi deservite de cel puţin un agent, mecanicul de locomotivă sau conducătorul vehiculului feroviar - sunt:

a) automotoarele şi ramele electrice sau diesel;

b) UAM cu sau fără vagoane;

c) locomotiva izolată.

Echipamentele şi/sau dispozitivele de siguranţă şi vigilenţă din dotarea vehiculelor feroviare prevăzute la lit. a), b| şi c) trebuie să îndeplinească cerinţele obligatorii impuse, să fie în stare de funcţionare şi în acţiune,”

3. La articolul 197 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) şeful de tren sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, conductorul de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificata, prin semnalul «pornirea trenului», în haltele de călători, punctele de oprire în linie curentă şi în punctele de secţionare de pe secţiile cu sistem de circulaţie dispecer fără IDM sau alt agent, precum şi în cazurile de oprire neprevăzută a trenului în linie curentă.”

4 La anexa nr. 4, la litera P, punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. PARTIDA DE TREN - Formaţie compusă din cel puţin mecanicul trenului şi mecanicul ajutor sau şeful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren, sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, conductorul de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate. În plus, pentru desfăşurarea activităţii privind circulaţia trenurilor şi manevra, trenul poate fi deservit şi de alt personal autorizat.”

Art.  II. - Regulamentul de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 3 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

- La articolul 117, alineatul (14) va avea următorul cuprins:

„(14) Pornirea trenurilor de călători şi mixte dată de şeful de tren sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, de conductorul de tren, în halte comerciale si puncte de oprire în linie curentă - fig. 129.

 

Fig. 129

 

Fig. 129 - Pornirea trenurilor de călători şi mixte dată de şeful de tren sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frâna de către mecanic din postul de conducere, de conductorul de tren, în halte comerciale şi puncte de oprire în linie curentă

Ziua - şeful de tren sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, conductorul de tren ridică steguleţul galben spre locomotivă, respectiv spre postul de conducere al automotorului în care se află mecanicul, şi în acelaşi timp dă un sunet lung cu fluierul de mână.

Noaptea - şeful de tren sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, conductorul de tren ridică lanterna cu lumina albă spre locomotivă, respectiv spre postul de conducere al automotorului în care se află mecanicul, şi în acelaşi timp dă un sunet lung cu fluierul de mână.

Acelaşi semnal - fig. 129 - se dă pentru trenurile de călători şi mixte de către şeful de tren sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, de către conductorul de tren şi în punctele de secţionare de pe secţiile cu sistem de circulaţie dispecer fără impiegat de mişcare sau alt agent autorizat.”

Art. III. - Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 15 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) mecanicul locomotivei de ajutor, care circulă în sistem simplificat, se deplasează de la locomotivă la automotorul DESIRO pentru manipularea cuplei de rezervă.”

2. La articolul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - (1) Trenurile trebuie să fie deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul, iar al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, şef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren. În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductor de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate. Prin şef de tren, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, se înţelege şi şeful de manevră de secţie.”

3. La articolul 91 alineatul (2), litera f) se modificaşi va avea următorul cuprins:

,,f) în haltele de călători, în punctele de oprire în linie curentă şi în punctele de secţionare de pe secţiile cu sistem de circulaţie dispecer fără IDM sau alt agent, precum şi în cazurile de oprire neprevăzută a trenului în linie curentă, prin semnalul «pornirea trenului», dat de către şeful de tren, sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, de către conductorul de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate.”

4. La articolul 164 alineatul (2), după litera b) se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductorul de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate.”

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 1.120.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulaţie şi lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie şi va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 25 iunie 2012, două monede: una din aur pentru colecţionare şi una din alamă, de circulaţie cu

caracter comemorativ, ambele dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş.

Art. 2. - Caracteristicile tehnice ale celor două monede sunt următoarele:

 

 

Monedă pentru colecţionare

Monedă de circulaţie cu caracter comemorativ

Valoare nominală

100 lei

50 bani

Metal

aur

alamă Cu80Zn15Ni5

Titlu

900%o

-

Formă

rotundă

rotundă

Diametru

21 mm

23,75 mm

Greutate

6.452 g

6,1 g

Grosime la chenar

-

1,9 mm

Calitate

proof

necirculată

Cant

zimţat

inscripţionat cu „ROMÂNIA” de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte

 

Art. 3. - Descrierea monedelor este următoarea:

Aversul 1 prezintă valoarea nominală „100 LEI”, stema României, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA” şi anul de emisiune „2012”, iar pe fundal o reprezentare în secţiune a bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş.

Aversul 2 prezintă valoarea nominală „50 BANI”, stema României, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA” şi anul de emisiune „2012”, iar pe fundal o reprezentare în secţiune a bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş.

Reversul, comun, prezintă portretul domnitorului Neagoe Basarab, imaginea bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş, anul „1512” şi inscripţiile „BISERICA MĂNĂSTIRII CURTEA DE ARGEŞ” şi „NEAGOE BASARAB”.

Art. 4. - Ambele monede au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Monedele din aur, pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 6. - Monedele de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 de bani, vor avea aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în prezent în circulaţie la cupiura de 50 de bani.

Art. 7. - Monedele de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 de bani, vor circula în paralel cu monedele de 50 de bani, emisiunea 2005, 2010 şi 2011, aflate în prezent în circulaţie.

Art. 8. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur, pentru colecţionare, cu valoare nominală de 100 lei, dedicate aniversării a 500 de ani de ia urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş, se realizează prin ghişeele sucursalelor regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Art. 9. - Punerea în circulaţie a monedelor de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 de bani dedicate aniversării a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi de la începerea construirii bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 20.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.