MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 466/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 466         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 10 iulie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

7. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Senatului în perioada în care acesta asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 406 din 3 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Decizia nr. 551 din 24 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii Publice

 

Decizia nr. 557 din 24 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi ale art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

623. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.600. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional „Lauder Reut” din municipiul Bucureşti

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Senatului în perioada în care acesta asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (3) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada asigurării interimatului funcţiei de Preşedinte al României, atribuţiile preşedintelui Senatului vor fi exercitate de domnul senator Petru Filip, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 10 iulie 2012.

Nr. 7.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 406

din 3 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, excepţie ridicată de Ioan David şi Ioan Moldovan în Dosarul nr. 1.763-/33/2010 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 498D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.763-/33/2010, Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Excepţia a fost ridicată de Ioan David şi Ioan Moldovan cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ, având ca obiect anularea unor acte emise de autorităţile de reglementare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că actul normativ criticat a fost adoptat cu încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, neexistând o situaţie extraordinară care să justifice emiterea ordonanţei de urgenţă. De asemenea, consideră că sunt înfrânte şi dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 nu prevăd păstrarea cuantumului mai avantajos dacă în urma recalculării pensiei rezultă un cuantum mai mic decât cel avut anterior.

Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011.

Autorii excepţiei consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, referitor la delegarea legislativă.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, s-a mai pronunţat în ceea ce priveşte conformitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 cu dispoziţiile art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie.

Astfel, Curtea a reţinut că „Guvernul a motivat existenţa situaţiei extraordinare prin invocarea a 3 elemente indisolubil legate între ele, consecinţe ale intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, respectiv lipsa identificării documentelor necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare, impactul negativ al acestei situaţii asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, precum şi necesitatea stabilirii unei etapizări a procesului de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivităţii, în scopul de a nu sancţiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere. Aceste motive de fapt avute în vedere de către Guvern aduc în prim-plan situaţia deosebită creată ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, respectiv conversia sistemului de pensii speciale în pensii bazate în exclusivitate pe principiul contributivităţii. Reglementarea in extenso a unui mecanism tehnic de natură a face posibilă această conversie fără a fi afectat cuantumul pensiei contributive şi fără a exista decalaje temporale în punerea în plată a noului cuantum era absolut necesară. În caz contrar, s-ar fi ajuns la situaţia încălcării dreptului constituţional la pensie al unei sfere foarte largi de persoane, respectiv peste 140.000 de pensionari din sistemul pensiilor speciale”.

Prin urmare, Curtea a constatat că la momentul adoptării ordonanţei de urgenţă criticate a existat o situaţie extraordinară”.

De asemenea, având în vedere iminenţa încălcării dreptului la pensie în lipsa unor măsuri adecvate, Curtea a constatat că „adoptarea măsurilor în cauză printr-o ordonanţă de urgenţă a fost modalitatea cea mai rapidă şi eficientă pentru a pune la adăpost valorile constituţionale ocrotite prin art. 47 din Constituţie şi pentru a evita încălcarea lor”.

Totodată, Curtea a observat că, „departe de a afecta dreptul la pensie, măsurile cuprinse în ordonanţa de urgenţă criticată sunt de natură a ocroti, şi nu a vătăma sau încălca drepturile fundamentale [...]. În consecinţă, nu se poate reţine că ordonanţa de urgenţă afectează vreun drept constituţional consacrat”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, excepţie ridicată de Ioan David şi Ioan Moldovan în Dosarul nr. 1.763-/33/2010 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 551

din 24 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ion Ion Bicică în Dosarul nr. 4.374/121/2011 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.022D/2011.

La apelul nominal se prezintă pentru autorul excepţiei Andi-Bogdan Bicică, cu împuternicire depusă la dosar. Lipseşte partea Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că, raportat la categoria de persoane avută în vedere, pensiile de serviciu acordate militarilor nu pot fi considerate ca fiind „pensii speciale”. Prin urmare, modificarea cuantumului acestor pensii aflate în plată reprezintă o încălcare a unor drepturi câştigate, cu consecinţa înfrângerii principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 august 2011, pronunţată în Dosarul nr. 4.374/121/2011, Tribunalul Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 195 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Excepţia a fost ridicată de Ion Ion Bicică cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile privind recalcularea pensiei militare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, care abrogă dispoziţiile Legii nr. 80/1995, referitoare la actualizarea pensiilor militare potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate, sunt retroactive, aducând atingere unui drept legal câştigat potrivit legislaţiei anterioare. De asemenea, arată că renunţarea la caracterul militar al pensiei şi transformarea acesteia în pensie civilă nu putea privi decât pensiile care urmau a se acorda de la intrarea în vigoare a legii pentru viitor, iar nu şi pensiilor aflate în plată.

Tribunalul Galaţi - Secţia civilă consideră că textul de lege criticat este constituţional. Astfel, făcând trimitere la dispoziţiile art. 1 din primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aşa cum au fost interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, arată că garantarea unui cuantum al pensiei se face doar atât timp cât există o fundamentare legală în dreptul intern. În acest sens, aminteşte cele reţinute de Curtea de la Strasbourg în Hotărârea din 12 octombrie 2004, pronunţată în Cauza Kjartan Asmunsson contra Islandei, potrivit cărora, „chiar dacă art. 1 din Protocolul adiţional garantează persoanelor dreptul la beneficiile rezultate din plata contribuţiilor la anumite fonduri de securitate socială, acest lucru nu poate fi interpretat ca acordând persoanei o pensie într-un anumit cuantum”. De asemenea, aminteşte că prin Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko contra Ucrainei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că este la libera apreciere a statului stabilirea beneficiilor ce sunt plătite persoanelor din bugetul de stat. În ceea ce priveşte retroactivitatea dispoziţiilor de lege criticate, arată că prin Legea nr. 263/2010 nu se modifică aspectele referitoare la condiţiile de pensionare ale persoanelor pensionate sub imperiul legii anterioare, punându-se în discuţie doar modul de calcul al pensiei, cu efect pentru pensiile viitoare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin Decizia nr. 820/2006, consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că, potrivit deciziei amintite, „legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul valoric al lor, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare. Această prerogativă nu poate fi considerată ca o încălcare a principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile, atât timp cât dispoziţiile de lege se aplică de la data intrării lor în vigoare pentru viitor”.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 Iit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 196 Iit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora: „La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă: [...] r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 şi 2, art. 21 alin. 3 şi art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.”

Autorul excepţiei consideră că textele de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivităţii legii civile şi art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei critică abrogarea dispoziţiilor art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii.

Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.”

Cu privire la criticile de neconstituţionalitate care vizează eliminarea prin textul de lege criticat a pensiei militare de serviciu, Curtea constată că, în realitate, transformarea pensiilor de serviciu ale militarilor în pensii contributive, cu consecinţa pierderii componentei necontributive a pensiei, a avut loc prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. În acest sens, Curtea, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010 a arătat că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, legiuitorul a menţinut, într-adevăr, în vigoare reglementările Legii nr. 80/1995 referitoare la stabilirea pensiei de serviciu, însă, prin art. 12 al Legii nr. 119/2010, a stabilit că „Persoanele ale căror drepturi la pensie sunt stabilite, în condiţiile legii, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi supuse automat procesului de recalculare, astfel cum este reglementat de prezenta lege”. Aşa fiind, Curtea a reţinut că „Această reglementare are semnificaţia faptului că legile care stabilesc pensii speciale trebuie interpretate coroborat cu această nouă şi ultimă lege. Eo ipso această situaţie nu produce efecte neconstituţionale, întrucât actele normative în cauză cuprind şi alte referiri cu privire la condiţiile specifice pe care trebuie sa le îndeplinească persoana în cauza pentru a dobândi calitatea de pensionar potrivit statutelor speciale pe care le au; practic, condiţiile de pensionare specifice pensiilor speciale rămân în vigoare, fiind mai favorabile decât cele prevăzute de Legea nr. 19/2000, iar noua lege reglementează numai cuantumul pensiei la care beneficiarii acesteia sunt îndrituiţi”.

Cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor legale care au dispus transformarea pensiilor de serviciu în pensii în sistemul public de pensii, întemeiate pe principiul contributivităţii, Curtea s-a pronunţat în mai multe rânduri, cu prilejul analizării dispoziţiilor Legii nr. 119/2010. Astfel, prin deciziile nr. 871 şi nr. 873 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, ori prin Decizia mai recentă nr. 1.268 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 22 noiembrie 2011, Curtea a reţinut că aceste dispoziţii de lege nu sunt contrare prevederilor constituţionale privind dreptul la pensie, dreptul de proprietate privată ori principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile, soluţie care se impune a fi păstrată şi în prezenta cauză, neintervenind elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale.

În ceea ce priveşte critica referitoare la abrogarea dispoziţiilor privind actualizarea pensiei, Curtea reţine, în acord cu cele statuate prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, că, deşi consacră dreptul la pensie, art. 47 alin. (2) din Constituţie nu oferă garanţii şi cu privire la algoritmul de creştere a cuantumului acesteia în viitor. Din contră, valoarea punctului de pensie, limita maximă a cuantumului pensiei, condiţiile de recalculare şi de recorelare a pensiilor anterior stabilite, precum şi indexarea acestora nu se pot face decât în raport cu resursele fondurilor de asigurări sociale disponibile.

De altfel, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că drepturile decurgând din sistemul de asigurări sociale sunt drepturi patrimoniale protejate de art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie, dar acest lucru nu înseamnă că implică un drept la dobândirea proprietăţii sau la o pensie de un anumit cuantum.

Având în vedere cele arătate, Curtea constată că sunt lipsite de temei criticile de neconstituţionalitate vizând abrogarea textelor de lege referitoare la modul de actualizare a pensiilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ion Ion Bicică în Dosarul nr. 4.374/121/2011 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 557

din 24 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi ale art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu -- judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi ale art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Botoşani în Dosarul nr. 818/39/2011 al Curţii de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.609D/2011.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către autorul excepţiei, prin care acesta arată că, în urma desfiinţării sale şi comasării cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani, înţelege să renunţe la excepţia de neconstituţionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public consideră ca cererea formulată este inadmisibilă. Astfel, arată că excepţia de neconstituţionalitate este o excepţie de ordine publică, prin invocarea ei punându-se în discuţie abaterea unor reglementări legale de la dispoziţiile Legii fundamentale, iar soluţia asupra excepţiei este de interes general. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate nu rămâne la dispoziţia părţii care a invocat-o şi nu este susceptibilă de acoperire nici pe calea renunţării exprese la soluţionarea acesteia de către partea care a ridicat-o.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată primită, având în vedere dispoziţiile art. 55 din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională, legal sesizată, procedează la examinarea constituţionalităţii, nefiind aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului (...)”.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 818/39/2011, Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi ale art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Excepţia a fost ridicată de Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Botoşani, reprezentat prin manager Maria Olaru, cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ normativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 a fost emisă fără a exista o situaţie extraordinară şi urgentă. De asemenea, arată că dispoziţiile art. I pct. 12 din ordonanţa amintită aduc atingere principiului separaţiei puterilor în stat, întrucât prevăd că stabilirea criteriilor de clasificare a spitalelor se face prin ordin al ministrului sănătăţii, iar nu prin lege. Or, autoritatea legiuitoare este reprezentată de Parlament. Totodată, este încălcat şi art. 3 alin. (3) din Constituţie, întrucât art. 171 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 se referă la „spitale regionale”, în timp ce textul constituţional menţionat prevede împărţirea administrativă a teritoriului în comune, oraşe şi judeţe. O astfel de reglementare este contrară şi dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât creează privilegii şi discriminări „între cetăţeni, între aceştia şi autorităţile publice, constând în aceea că spitalul regional [...] va deservi potenţiale categorii de cetăţeni a căror localizare, individualizare, drepturi şi obligaţii decurgând din calitatea lor de potenţiali pacienţi şi respectiv beneficiari ai altor servicii publice de sănătate nu se regăsesc în Legea fundamentală şi nici în alt act normativ”.

În acelaşi timp, legea nu prevede cu claritate care sunt criteriile de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale şi nici cine stabileşte aceste criterii. În sfârşit, arată că art. 174 din Legea nr. 95/2006 creează discriminări contrare art. 16 alin. (1) din Constituţie între spitalul din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi instituţiilor publice şi spitalul din reţeaua autorităţilor administrative publice locale în ceea ce priveşte condiţiile de înfiinţare şi desfiinţare a acestora.

Curtea de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile de lege criticate nu contravin textelor constituţionale invocate de autorul excepţiei. În acest sens, arată că legile nu trebuie să reglementeze în amănunt raporturile juridice, fiind permisă organizarea şi punerea lor în aplicare prin acte ale organelor administrative, aceasta cu atât mai mult atunci când actul normativ superior stabileşte expres modul în care se va pune în aplicare o anumită dispoziţie a legii.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 10 iunie 2010, dispoziţii care completează prevederile Legii nr. 95/2006 astfel: „La articolul 171, după alineatul (4) se introduce un nou alineat alineatul (5), cu următorul cuprins:

«(5) în funcţie de competenţe, spitalele pot fi clasificate pe categorii. Criteriile în funcţie de care se face clasificarea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.»„

De asemenea, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie si dispoziţiile art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, dispoziţii care au fost modificate prin art. I pct. 12 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010, având în prezent următoarea redactare:

- Art. 171 alin. (1) şi (3): „(1) Spitalele se organizează şi funcţionează, pe criteriul teritorial. În spitale regionale, spitale judeţene şi spitale locale (municipale, orăşeneşti sau comunale).

(3) Spitalele se organizează şi funcţionează, in funcţie de regimul proprietăţii, în:

a) spitale publice, organizate ca instituţii publice;

b) spitale private, organizate ca persoane juridice de drept privat;

c) spitale publice în care funcţionează şi secţii private.”;

- Art. 174: „(1) Spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se înfiinţează şi, respectiv, se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Sănătăţii.

(2) Spitalele din reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi instituţiilor publice, altele decât cele ale Ministerului Sănătăţii şi ale autorităţilor administraţiei publice locale se înfiinţează şi, respectiv, se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ministerul sau instituţia publică respectivă, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(3) Spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se înfiinţează şi, respectiv, se desfiinţează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de instituţia prefectului sau consiliul judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(4) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea managerului spitalului, prin serviciile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, după caz, în funcţie de subordonare sau la iniţiativa Ministerului Sănătăţii şi/sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia.

(5) Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(6) Spitalele private se înfiinţează sau se desfiinţează cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii. Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele private se fac cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.

(7) Secţia privată se poate organiza în structura oricărui spital public. Condiţiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

(8) Se asimilează spitalelor private şi unităţile sanitare private înfiinţate în cadrul unor organizaţii nonguvernamentale sau al unor societăţi comerciale, care acordă servicii medicale spitaliceşti.”

Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi constituţionale: art. 1 alin. (4) privind separaţia puterilor în stat, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 115 alin. (4) şi (6) referitoare la condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă, art. 76 alin. (2) referitoare la adoptarea legilor ordinare, art. 3 alin. (3) referitoare la împărţirea administrativ-teritorială a României şi art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010, Curtea constată că autorul excepţiei formulează critici vizând în primul rând constituţionalitatea extrinsecă a actului normativ arătat. Astfel, susţine că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 a fost emisă fără a exista o situaţie extraordinară şi urgentă care să justifice intervenţia legislativă a Guvernului.

Faţă de această critică, Curtea reţine că în preambulul ordonanţei amintite Guvernul invocă o serie de aspecte care justifică emiterea acestui act normativ: necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă medicală, prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale şi implicit a reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi coordonarea spitalelor publice, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru responsabilizarea acestora; necesitatea adoptării unor măsuri urgente care urmează a fi întreprinse pe termen scurt prin constituirea unor structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape şi cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi; necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum şi urgenţa finalizării procesului de descentralizare prin transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale; imperativul punerii în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin certificarea calităţii serviciilor de sănătate, precum şi a faptului că spitalele funcţionează la standarde naţionale şi europene; şi urgenţa stabilirii unor măsuri economico-financiare la nivelul spitalelor din cauza recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României şi pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010.

Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat în mod constant că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obişnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea sintagmei „a căror reglementare nu poate fi amânată” (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea, I, nr. 237 din 14 aprilie 2010).

Curtea a mai arătat, prin Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, că pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Totodată, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 421 din 9 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constituţională a statuat că „Urgenţa reglementării nu echivalează cu existenţa situaţiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza şi pe calea procedurii obişnuite de legiferare”.

Raportând aceste criterii de analiză la cauza prezenta, Curtea constată că, în ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010, situaţiile extraordinare care au justificat emiterea acestui act normativ au în vedere existenţa unor deficienţe generale ale organizării şi funcţionării sistemului de sănătate, care pun în discuţie însăşi capacitatea acestuia de a gestiona acordarea serviciilor medicale în acord cu dispoziţiile art. 34 din Constituţie referitoare la dreptul la ocrotirea sănătăţii, situaţii care se răsfrâng, în ultimă instanţă, asupra celor ce beneficiază de serviciile acestui sistem. În acest sens, Guvernul arată că „neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi de conducere a spitalelor, precum şi în asigurarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază şi creşterea calităţii vieţii”. Mai mult, Guvernul invocă efectele recesiunii economice. care: în lipsa unor măsuri economico-financiare adecvate, ar pune în discuţie stabilitatea economică a României şi respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare, aspecte ce au fără îndoială un caracter extraordinar şi vizează totodată existenţa unui pericol pentru întreaga societate, nu doar pentru buna desfăşurare a sistemului sanitar din România.

Aspectele arătate mai sus justifică intervenţia legislativă a Guvernului nu doar din perspectiva existenţei unei situaţii extraordinare, dar şi din cea a urgenţei măsurilor dispuse prin dispoziţiile actului normativ analizat. Astfel, aşa cum s-a arătat, orice întârziere legislativă a unor măsuri cu caracter organizatoric, dar şi cu caracter economico-financiar, în contextul arătat, ar fi condus nu doar la afectarea imediată a dreptului fundamental al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, dar şi la perpetuarea unor dezechilibre economice pe termen lung, greu reversibile.

Prin urmare, Curtea apreciază că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 nu sunt contrare prevederilor constituţionale privind condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă.

Cât priveşte criticile aduse dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 în raport cu principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat, Curtea reţine că acest principiu nu interzice executivului să reglementeze norme de aplicare a legilor, cu atât mai mult cu cât o astfel de atribuţie este prevăzută prin chiar legea adoptată de Parlament. Din contră, executivul este chemat ca, prin autorităţile administrative, să realizeze punerea în aplicare a legilor, activitate ce implică, între altele, emiterea de acte administrative cu caracter normativ ori individual.

În continuare, analizând critica de neconstituţionalitate vizând dispoziţiile art. 171 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, Curtea constată că prevederile art. 3 alin. (3) din Constituţie stabilesc într-adevăr organizarea administrativ-teritorială a României, fără ca aceasta să împiedice legiuitorul de a prevedea existenţa unor instituţii, care nu reprezintă autorităţi administrative publice, organizate şi după alte criterii.

Totodată, Curtea observă că argumentele invocate de autorul excepţiei pentru argumentarea neconformităţii art. 171 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie sunt neclare, nereieşind în mod evident între ce categorii de persoane se creează discriminări şi nici care sunt criteriile de diferenţiere avute în vedere.

Cât priveşte critica art. 174 din Legea nr. 95/2006 în raport cu acelaşi text din Constituţie, Curtea reţine că art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală are în vedere garantarea unui tratament egal între cetăţeni aflaţi în situaţii egale. Or, autorul excepţiei pune în discuţie existenţa unor discriminări între diverse unităţi medicale, fără afectarea în mod secundar a unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor. Aşa fiind, Curtea apreciază că, din perspectiva acestei critici, dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie nu sunt incidente.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi ale art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Botoşani în Dosarul nr. 818/39/2011 al Curţii de Apel Suceava - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată in şedinţa publică din data de 24 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr.: 44,48, 58, 64-66, 74-76, 87-88, 238-240, 352, 357, 398-414;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Aleea Gheţişoarei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Gheţişoarei nr. 5, Craiova, construcţie P+1E, prefabricate BA, acoperiş tip terasă, Se = 548,00 mp, Sd = 1096,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „955400”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Constantin Lecca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, monument istoric, construcţie S+P+1E, zidărie din cărămidă, învelitoare tablă pe şarpantă lemn, Se = 647,60 mp, Sd = 1199,45 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „776653,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: ,.1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C2 - Constantin Lecca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare tablă pe şarpantă lemn, Se = 727,20 mp, Sd = 727,20 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1082038,21”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

--la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C3 - Constantin Lecca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare tablă pe şarpantă lemn, Se = 54,60 mp, Sd = 54,60 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „46500”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public ai judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C4 -

Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie D+P+2E, zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, Se = 1780,00 mp. Sd = 4947,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2910700”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C5 - Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, Se = 146,00 mp, Sd = 146,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „97800”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C2 - Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie S+P, zidărie din cărămidă, învelitoare ţiglă pe şarpantă lemn, Se = 207,00 mp, Sd = 246,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „117900”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare ţiglă pe şarpantă lemn, Se = 206,00 mp, Sd = 206,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „110000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.5.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C9 - Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare azbociment pe şarpantă lemn şi metal, Se = 27,00 mp, Sd = 27,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2200”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C8 - Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare azbociment pe şarpantă lemn, Se = 114,00 mp, Sd = 114,00 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24700”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 81, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren - Aleea Gheţişoarei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Gheţişoarei nr. 5, Craiova, St = 3441.00 mp, N - domeniul public, S - domeniul public, E - domeniul public, V - domeniul public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2169900”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren - Constantin Lecca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Lecca nr. 32, Craiova, St = 2718,00 mp, N - Grădina Botanică. S - strada Constantin Lecca, E - Grădina Botanică, V - proprietate privata”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2792000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 90, coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren - Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, St = 16407,00 mp, N - proprietate privată, S - Parcul Romanescu, E - Cimitirul Ungureni, V - strada Corneliu Coposu”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11880400”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 177/2011”;

- la poziţia nr. 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 5+540-55+086”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 56/1999, modificată prin Hotărârea nr. 135/2010”;

- la poziţia nr. 235, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C1 - Aleea I Toamnei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea I Toamnei nr. 14, Craiova, construcţie P+1E, prefabricate BA, acoperiş tip terasă, Se = 440,60 mp, Sd = 881,20 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,.396900”;

- la poziţia nr. 236, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire C2 - Aleea Gheţişoarei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Aleea Gheţişoarei nr. 5, Craiova, construcţie metalică, parter, Se = 46,00 mp, Sd = 46,00 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „900”;

- la poziţia nr. 241, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire CI - Corneliu Coposu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Corneliu Coposu nr. 107, Craiova, construcţie P, zidărie din cărămidă, învelitoare azbociment pe şarpantă lemn, Se = 7,00 mp, Sd = 7,00 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „900”;

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 419 se introduc treizeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 420-455, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 164.

3. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Segarcea”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 138 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 139, potrivit anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Amărăştii de Jos”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 39 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 40, potrivit anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bistreţ”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1132,80; 3096,32; 323975,41; 1117152,51; 14490,40; 1170,56; 294184,70; 189607,62; 1000,64; 849,60; 273354,26; 585,28; 1227,20; 376450,81; 366673,60; 7174,40; 1000,64; 4342,40; 887,36; 1699,20; 1180,00; 4956,00; 80058,78; 251365,20; 887,36; 440336,21; 1113,92; 228563,19; 7788,00; 327769,23; 2548,80; 331659,67; 4720,00; 4720,00; 356890,21; 10721,57; 1039648,00; 1510,40; 408857,10; 2360,00; 1623,68; 2869,76; 5569,60; 432272,51; 377,60; 3823,20; 2265,60; 377,60; 1208,32; 1019,52; 3681,60; 755,20; 566,40; 2265,60; 944,00; 1264,96; 528,64; 2624,32; 445,94; 6088,80; 6088,80; 6041,60; 6088,80; 6041,60; 5900,00; 6088,80; 6608,00; 3870,40; 2076,80; 3209,60; 8024,00; 8024,00; 5522,40; 5522,40; 5852,80; 2152,32; 5324,16; 1755,84; 1000,64; 5493,42; 4150,77; 3217,62”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 113 se introduc douăzeci şi cinci de noi poziţii, poziţiile nr. 114-138, potrivit anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeşti”, ia secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„1. DC 108 DN 6 - Tatomireşti - Meteu - Brădeştii Bătrâni - Brădeşti, L= 13,250 km

2. DC 185 Brădeşti - Coţofenii din Faţă, L = 1,550 km

3. DC 186 Răcarii de Jos - Tatomireşti, L = 1,200 km

4. DC 187 Răcarii de Jos - E 70, L = 1,300 km

5. DC 188 E 70 - Piscani, L = 0,600 km”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „1123940; 582924; 21900; 23000; 11000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Brădeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2010”;

- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. Răcarii de Jos-Meteu, L = 8,841 km

2. E70-Brădeştii Bătrâni-DC 108, L = 3,100 km

3. E70-DC 185, L = 4,120 km

4. E70-Brădeştii Bătrâni, L= 1,550 km

5. Piscani- Almăjel, L= 1,250 km

6. Răcarii de Jos-Răcarii de Sus, L = 0,750 km

7. Brădeştii Bătrâni- Almăj, L = 3,200 km”,

coloana 5 va avea următorul cuprins: „213504; 58200; 70000; 23000; 22800; 13500; 58400”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Brădeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2010”.

7. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Carpen”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 2, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Sat Cleanov

1. Strada Craiovei (pe DJ 606)

2. Strada Desnăţuiului (pe DJ 606)

3. Strada Baltacului, L = 636 m

4. Strada Blidăreşti, L = 172 m

5. Strada Brazda lui Novac, L = 720 m

6. Strada Buicanilor, L = 164 m

7. Strada Bujorului, L = 170 m

8. Strada Cartofului, L= 152 m

9. Strada Câmpul lui Milos, L = 482 m

10. Strada Arţarului, L = 300 m

11. Strada Cucului, L = 304 m

12. Strada Bâlciul Robit, L = 374 m

13. Strada Fagului, L = 210 m

14. Strada Frunzei, L = 627 m

15. Strada Grădina Boierească, L = 632 m

16. Strada Gurguiesti, L = 1100 m

17. Strada Izvorului, L = 354 m

18. Strada Macului, L = 1328 m

19. Strada Morii, L = 546 m

20. Strada Bisericii, L = 212 m

21. Strada Narciselor, L= 108 m

22. Strada Panseluţei, L = 188 m

23. Strada Parul Viilor, L = 230 m

24. Strada Iepurelui, L = 420 m

25. Strada Poştei, L = 346 m

26. Strada Prunului, L = 204 m

27. Strada Salcâmului, L = 200 m

28. Strada Sbeganilor, L = 516 m

29. Strada Sergentului, L = 148 m

30. Strada Sârgului, L = 342 m

31. Strada Teiului, L = 1746 m

32. Strada Trifoiului, L = 336 m

33. Strada Tufanului, L = 186 m

34. Strada Ungureni, L= 170 m

35. Strada Vlajilor, L = 400 m

36. Strada Voineşti, L = 442 m Sat Carpen

1. Strada Craiovei (pe DJ 606)

2. Strada Gagiului, L = 850 m

3. Strada Troianului, L = 1060 m

4. Strada Rozei, L = 450 m

5. Strada Dumitru Daşoveanu, L = 650 m

6. Strada Primăriei, L = 500 m

7. Strada Călugăreiului, L = 780 m

8. Strada Doctorului, L = 550 m

9. Strada Ciuturicăi, L = 300 m

10. Strada Căzăceşti, L = 260 m

11. Strada Pădurii, L = 350 m

12. Strada Calea Bocii, L = 2700 m

13. Strada Rudarilor, L = 160 m

14. Strada Plopului, L = 1050 m

15. Strada Tâmavei, L = 800 m

16. Strada Pătrăşcanilor, L = 560 m

17. Strada Castanilor, L = 1350 m

18. Strada Piţigoiului, L = 550 m

19. Strada Tălânganilor, L = 600 m

20. Strada Crinului, L = 450 m

21. Strada Izlazului, L= 150 m

22. Strada Stochinei, L = 150 m Sat Gebleşti

1. Strada Geblescu, L= 1900 m

2. Strada Cimitirului, L = 200 m

3. Strada Bisericii, L = 350 m

4. Strada Ştiubeiului, L = 650 m”.

8. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăraşi”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 148 se introduc patruzeci şi cinci de noi poziţii, poziţiile nr. 149-193, potrivit anexei nr. 5.

9. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cerat”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr.: 37, 38, 66, 67, 69, 71, 77, 78, 86 si 87;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Morii”;

- la poziţia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Liliacului”;

- la poziţia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada V. Şchiopîrlan”;

- la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Crinului”;

- la poziţia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Biserica Vecile”;

- la poziţia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Ostrov”;

- la poziţia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Nistor”;

- la poziţia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Duduieni”;

- la poziţia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gârlei”;

- la poziţia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Carierei”;

- la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Primăverii”;

- la poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Brutăriei”;

- la poziţia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Rozelor”;

- la poziţia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Zambilelor”;

- la poziţia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Silozului”;

- la poziţia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Garoafelor”;

- la poziţia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Micşunelelor”;

- la poziţia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Trandafirilor”;

- la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Mărului”;

- la poziţia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Nucului”;

- la poziţia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Cantonului”;

- la poziţia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Socului”;

- la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Viilor”;

- la poziţia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Căluşari”;

- la poziţia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Duzilor”;

- la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Lalelelor”;

- la poziţia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gloriei”;

- la poziţia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bujorului”;

- la poziţia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Pasaj CFR”;

- la poziţia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada 1 Decembrie”;

- la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Dreptăţii”;

- la poziţia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Halta CFR”;

- la poziţia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Libertăţii”;

- la poziţia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Victoriei”;

- la poziţia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Digului”;

- la poziţia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Florilor”;

- la poziţia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Prunului”;

- la poziţia nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Câmpului”;

- la poziţia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Castanilor”;

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 114 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 115-122, potrivit anexei nr. 6.

10. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public ai comunei Daneţi”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se abroga poziţia nr. 69.

11. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobreşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 32 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 33 şi 34, potrivit anexei nr. 7.

12. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgoteşti”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. Aleea Nicolae Titulescu, L= 1000 m, I = 12 m

2. Strada Mitropolit Nestor Vomicescu, L = 500 m, I = 12 m

3. Aleea 1 Calea Buzducului, L = 300 m, I = 11 m, din care dalat211 m

4. Drum secţie Popânzăleşti, L = 400 m, I = 12 m

5. Aleea 1 Peritanu, L = 700 m, I = 8 m, din care dalat 281 m

6. Aleea 3 Iancu Jianu, L = 700 m, I = 8 m

7. Strada 1 Decembrie, L = 655 m, I = 12 m

8. Aleea 2 Iancu Jianu, L = 100 m, I = 8 m

9. Aleea 1 Iancu Jianu, L = 800 m, I = 8 m

10. Strada Argetoienilor. L = 750 m, I = 13 m

11. Strada I. C. Brătianu, L = 1185 m, I = 14 m

12. Aleea 1 I. C. Brătianu, L = 200 m, I = 6 m

13. Aleea 2 I. C. Brătianu, L = 200 m, I = 4 m

14. Aleea 2 Tudor Vladimirescu, L = 100 m. I = 12 m

15. Aleea 1 Nicolae Iorga, L = 300 m, I = 5,5 m

16. Strada Stadionului, L = 400 m, I = 12 m

17. Strada Libertăţii, L = 555 m, I = 14 m

18. Strada Nicolae Bălcescu, L = 600 m, I = 12 m

19. Strada Izvoarelor, L = 1200 m, I = 11 m

20. Aleea 3 Ştefan cel Mare, L = 200 m, I = 8 m

21. Aleea IV Ştefan cel Mare, L = 200 m, I = 10 m

22. Aleea V Ştefan cel Mare, L = 200 m, I = 6 m

23. Total sat Buzduc, L = 2500 m

24. Drum comunal Popânzăleşti, L = 7000 m, I = 12 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „600; 300; 1755,81; 240; 2398,57; 280; 343773; 40; 320; 393659; 622001; 60; 40; 60; 82,50; 240; 291343; 314932; 660; 80; 100; 60; 0; 4200”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„1. Local Drăgoteşti în centrul satului Drăgoteşti, S = 553,9 mp, valoare clădire 1334636 lei, valoare teren 969,3 lei;

2. La Şcoala veche Popânzăleşti, suprafaţă totală 1020 mp în valoare de 1744,2 lei, din care construcţie S = 210,48 mp în valoare de 359,9 lei”;

- la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6250 m, lăţime medie = 11,35 m, suprafaţă = 70937,5 mp, având următoarele vecinătăţi: E - T10, T5, T51, V - T11, T11/1, T3, S - T48, T50, N - drum comunal 154 A”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3546,87”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Drăgoteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2010”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 44 se introduc douăzeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 45-70, potrivit anexei nr. 8.

13. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gherceşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Satul Gherceşti

1. Uliţa Dumitrescu Pascu-Moară, L = 250 m

2. Uliţa Popa Constantin, L= 250 m

3. Uliţa Cimitir, L= 160 m

4. Uliţa Vulcăneşti, L = 270 m

5. Uliţa Tapiru, L = 200 m

6. Strada Mocăneilor, L = 700 m

7. Strada Fântânii, L = 250 m

8. Strada Primăverii, L = 1410 m

9. Aleea I Primăverii, L = 300 m

10. Strada Brânduşa, L = 500 m

11. Strada Cucului, L = 2500 m Satul Gârleşti

1. Uliţa Neagu Ion (coastă), L = 2000 m

2. Strada Trandafirului, L= 1150 m

3. Strada Gârleştilor, L = 200 m

4. Strada Colonel Săvoiu, L = 900 m Satul Ungureni

1. Uliţa Popescu, L = 1500 m

2. Strada învăţător Georgescu Dumitru, L = 250 m

3. Aleea II Avrămeştilor, L = 300 m

4. Aleea IV Avrămeştilor, L = 240 m Satul Luncşoru

1. Strada Dascăl Vlăduţescu Grigore, L = 835 m”.

14. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gighera”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 21;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 37 se introduc şaptezeci şi una de noi poziţii, poziţiile nr. 38-108, potrivit anexei nr. 9.

15. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 1067 - limită intravilan, lungime = 400 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 1084 - limită intravilan, lungime = 380 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 992 - DE 1531, lungime = 906 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DE 1084 - limită intravilan Pioreşti, lungime = 415 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia DE 1084 - limită intravilan Adâncată, lungime = 100 m, lăţime = 6 m”;

I A- la poziţia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum Şcoala Muiereni - drum Vladimir, lungime = 908 m, lăţime = 6 m°;

- la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum Vladimir - intersecţia cu DE 778, lungime = 440 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 778 - canal HC 827, lungime = 525 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canal HC 827 - canal HC 831, lungime = 439,5 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canal HC 831 - drum sătesc Goieşti, lungime = 180,5 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc Vladimir - intersecţia cu DE 582, lungime = 932 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 665 - intersecţia cu DE 539, lungime = 1144 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 582 - intersecţia cu DE 432, lungime = 503 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 539 - intersecţia cu DE 358, lungime = 1624 m, lăţime = 6 m”;

- la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intersecţia cu DE 432 - limita cu Melineşti, lungime = 337 m, lăţime = 6 m”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 47 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 48-55, potrivit anexei nr. 10.

16. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Malu Mare”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 21, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Intravilan S = 235.500 mp, Extravilan S = 469.454 mp, din care:

1. DE 53, L = 1360 m, I = 6 m, din pământ

2. DE 340/1, L = 651 m, I = 6 m, din pământ

3. DE 340, L = 283 m, I = 6 m, din pământ

4. DE 311/1, L = 462 m, I = 6 m, din pământ

5. DE 268, L = 1153 m, I = 6 m, din pământ

6. DE 29, L = 431 m, I = 6 m, din pământ

7. DE 309, L = 1171 m, I = 6 m, din pământ

8. DE 320/3, L = 488 m, I = 6 m, din pământ

9. DE 194, L = 749 m, I = 6 m, din pământ

10. DE 302, L = 94 m, I = 6 m, din pământ

11. DE 287, L= 515 m, I = 6 m, din pământ

12. DE 320/1, L = 951 m, I = 6 m, din pământ

13. DE 303/1, L = 745 m, I = 6 m, din pământ

14. DE 303, L = 92 m, I = 6 m, din pământ

15. DE 246, L = 424 m, I = 6 m, din pământ

16. DE 266, L = 1639 m, I = 6 m, din pământ

17. DE 1, L = 939m, I = 6 m, din pământ

18. DE 110, L = 292 m, I = 6 m, din pământ”

17. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 38 se introduc optsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 39-56, potrivit anexei nr. 11.

18. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mârşani”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 13;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 6720 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „288355”;

- la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 8940 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,,2478”.

19. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orodel”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 59;

b) la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu Primărie clădire veche”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Orodel, N - drum comunal, S - drum judeţean. E - sediu Primărie, V - Gâluţă Catarina”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24550”.

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 78 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 79-83, potrivit anexei nr. 12.

20. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perişor”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 29382 mp, cu următorii vecini: N - teren agricol persoane fizice, E - teren agricol persoane fizice, S - drum comunal, V - teren agricol persoane fizice; a) Baza sportivă = 10000 mp, b) Piaţă comunală = 5000 mp, c) Teren staţie pompe = 1200 mp, d) Drum acces = 425 mp. e) Rezervă consiliul local = 12757 mp”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 53 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 54-62, potrivit anexei nr. 13.

21. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Sat Podari

1. Strada Belcineanca, L = 800 m

2. Strada Dunării (pe DN 56)

3. Strada Cătăneşti, L = 1225 m

4. Strada Sucălăşti, L = 320 m

5. Strada Stoenoiu, L = 410 m

6. Strada Progresului, L = 700 m

7. Strada Vîlcu, L = 600 m

8. Strada Fântâna Mireselor, L = 250 m

9. Strada Gabru, L = 350 m

10. Strada Prunului, L = 425 m

11. Strada Berneni, L = 480 m

12. Strada Bisericii, L = 270 m

13. Strada Fermei, L = 490 m

14. Strada Cocioboiu Alexandru, L = 544 m

15. Strada Genoieşti, L = 475 m

16. Strada Şcolii, L = 390 m

17. Strada Coloniei, L = 200 m

18. Strada Gării, L = 280m

19. Strada Dispensarului (blocurile nr. 1, 2, 3, 4, 5), L = 300 m

20. Strada Frunzelor, L = 150 m

21. Strada Dunăreni, L = 350 m

22. Strada Făgăraş, L = 420 m

23. Strada Tineretului, L = 395 m

24. Strada Teilor, L = 395 m

25. Strada Crinului, L = 395 m

26. Strada Libertăţii, L = 395 m

27. Strada Orezăriei, L = 395 m

28. Strada Luminii, L = 395 m

29. Strada Stadionului, L = 395 m

30. Strada Zorilor, L = 550 m

31. Strada Albişor, L = 550 m

32. Strada Dezrobirii, L = 800 m

33. Strada Depozitului, L = 600 m

34. Strada Abatorului, L = 300 m

35. Strada Pădurii, L = 2200 m

36. Strada Zăvoiului, L= 1150 m

37. Aleea Belcineanca, L = 250 m

38. Aleea Vâlcu, L = 250 m

39. Strada Crizantemelor, L = 370 m

40. Strada Trandafirilor, L = 400 m

41. Strada Petuniilor, L = 400 m

42. Strada Livezilor, L = 370 m

43. Aleea I Zorilor, L = 150 m

44. Strada Bujorului, L = 370 m

Sat Gura Văii

1. Strada Viitorului, L= 1800 m

2. Strada Primăverii, L = 400 m

3. Strada Progresului (pe DC 95 şi DJ 561) Sat Livezi

1. Strada Carierei, L= 300 m

2. Strada Segarcea (pe DJ 561)

3. Strada Jiului, L = 450 m

4. Strada Câmpului, L = 200 m

5. Strada Cantonului, L = 500 m

6. Strada Măceşului, L = 300 m

7. Strada Fâneţelor, L = 1150 m Sat Branişte

1. Strada Mănăstirea Jitianu, L = 1390 m

2. Strada Romilor, L = 575 m

3. Strada Calafatului (pe DN 56)

4. Strada Aeroclubului, L = 600 m

5. Strada Magnoliilor, L = 425 m

6. Strada Narciselor, L = 425 m

7. Strada Frasinului, L = 1225 m Sat Balta Verde

1. Strada Speranţei (pe DC 94)

2. Strada Nisipului, L = 150 m

3. Strada Şcolii, L= 150 m

4. Strada Rovine (pe DC 94)

5. Aleea I Rovine, L = 300 m

6. Aleea II Rovine, L = 300 m

7. Strada Industriilor, L= 1700 m”;

- la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 8000 mp, lungime = 1,35 km, N - De 454/1, S - proprietăţi particulare, E - De 916 şi proprietăţi particulare, V- De 1693/1 şi proprietăţi particulare (pădure)”;

- la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 11000 mp, lungime = 1,85 km, N - proprietăţi particulare, S - proprietăţi particulare, E - strada Fântâna Mireselor, V - De 481”;

- la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 17300 mp, lungime = 2,90 km, N - proprietăţi particulare (pădure), S - proprietăţi particulare, E - De 481, V -De 701”;

- la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 3300 mp, lungime = 0,55 km, N - proprietăţi particulare, S - proprietăţi particulare, E - De 270, V - De 2329, teritoriul administrativ Bucovăţ”;

- la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podari, S = 7200 mp, lungime = 1.20 km, N - proprietăţi particulare, S - strada Belcineanca, E - proprietăţi particulare, V- De 225 şi proprietăţi particulare”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 90 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 91-98, potrivit anexei nr. 14.

22. La anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sălcuţa”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 45 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 46-48, potrivit anexei nr. 15.

23. La anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siliştea Crucii”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Străzi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

„1. Strada Magistrat Drăguţ Costel, lungime = 1200 m

2. Strada Aviator Chifulescu Florea, lungime = 1200 m

3. Strada Victoria, lungime = 1400 m

4. Strada Unirii, lungime = 500 m

5. Strada Liţani, lungime = 800 m

6. Strada Libertăţii, lungime = 1000 m

7. Strada Merilor, lungime = 400 m

8. Strada Dispensarului, lungime = 500 m

9. Strada Teiculani, lungime = 1100 m

10. Strada învierea, lungime = 400 m

11. Strada Gării, lungime = 2525 m

12. Strada Cimitir Satul Nou, lungime = 600 m

13. Strada Mihai Eminescu, lungime = 600 m

14. Strada Mihail Sadoveanu, lungime = 600 m

15. Strada Ion Creangă, lungime = 600 m

16. Strada Stadionului, lungime = 600 m

17. Strada Veronica Miele, lungime = 600 m

18. Strada Iuliu Maniu, lungime = 600 m

19. Strada Principesa Maria, lungime = 600 m”.

24. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teasc”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 126 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 127-138, potrivit anexei nr. 16.

25. La anexa nr. 104 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coţofenii din Faţă”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 70 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 71, potrivit anexei nr. 17.

26. La anexa nr. 105 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Întorsura”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 59 se introduc şaptesprezece noi poziţii, poziţiile nr. 60-76, potrivit anexei nr. 18.

27. La anexa nr. 107 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghidici”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire compusă dintr-o sală de spectacole cu 400 de locuri, o sală de şedinţe cu 150 de locuri, 8 camere şi 3 holuri, construită din cărămidă arsă, cu acoperire din bitum, E - strada Dunării, V - Casa Agronomului. N - strada Mihai Viteazu, S - Dincă Mariana”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „360852”;

- la poziţia nr. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „50529”;

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire din cărămidă arsă, acoperită cu tablă, cu 8 încăperi, E - strada Preot N. Popescu, V - Burtea Viorel, N - strada Mihai Viteazu, S - Strada Plopului”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „210500”;

- la poziţia nr. 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „96813”;

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 640 mp, situat în incinta Casei Agronomului Ghidici”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18700”;

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în centrul comunei Ghidici, construită din cărămidă arsă, acoperită cu ţiglă, cu 14 încăperi şi 2 holuri, E - Duţescu Constantin, V - Strada Emil Năiculescu, N - Caliţoiu Dorel, S - Strada Mihai Viteazu”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „660210”;

- la poziţia nr. 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „184257;

- la poziţia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4.”,. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construita din cărămidă arsă, acoperită cu tablă, cu 3 încăperi şi un hol, E - Strada Socului, V - Nicola Vergiliu, N - Strada Mihai Viteazu, S - Corcoveanu Victor”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18210”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „în suprafaţă de 480 mp, situat în incinta Postului de Poliţie Ghidici”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1927”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „26288”;

- la poziţia nr. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „17214”;

- la poziţia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28750”;

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10825”;

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „32000”;

- la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri - străzi”, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„1. Strada Duzilor, L = 200 m, I = 5 m, S = 1000 mp

2. Strada Micşunelelor, l_=112m, l = 8m, S = 896 mp

3. Strada Narciselor, L = 490 m, I = 9 m, S = 4410 mp

4. Strada Bujorului, L = 780 m, I = 12 m, S = 9360 mp

5. Strada Trandafirilor, L = 780 m, I = 9 m, S = 7020 mp

6. Strada Liliacului, L = 670 m, I = 9 m, S = 6030 mp

7. Strada Dăbulenilor, L = 432 m, I = 12 m, S = 5184 mp

8. Strada Crinului, L = 599 m, I = 12 m, S = 7188 mp

9. Strada Lămâiţei, L = 390 m, I = 8 m, S = 3120 mp

10. Strada Lalelelor, L = 1280 m, I = 9 m, S = 11520 mp

11. Strada Preot Nicolae Popescu, L = 294 m, I = 8 m, S = 2352 mp

12. Strada Plopului, L = 371 m, I = 9 m, S = 3339 mp

13. Strada Socului, L = 300 m, I = 9 m, S = 2700 mp

14. Strada Salcâmului, L = 1370 m, I = 9 m, S = 12330 mp

15. Strada Blănăriei, L = 317 m, I = 9 m, S = 2853 mp

16. Strada Teiului, L = 253 m, I = 9 m, S = 2277 mp

17. Strada Mărului, L = 551 m, I = 9 m, S = 4959 mp

18. Strada Prunului, L = 577 m, I = 9 m, S = 5193 mp

19. Strada Caisului, L = 591 m, I = 9 m, S = 5319 mp

20. Strada Arinului, L = 571 m, I = 9 m, S = 5139 mp

21. Strada Fabricii, L = 577 m, I = 9 m, S = 5193 mp

22. Strada Pelinului, L = 1148 m, I = 9 m, S = 10332 mp

23. Strada Muşeţelului, L = 172 m, I = 12 m, S = 2064 mp

24. Strada Dunării, L = 379 m, I = 9,5 m, S = 3600 mp

25. Strada Emil Năiculescu, L = 1131 m, I = 12,5 m, S = 14137 mp

26. Strada Ulmului, L = 120 m, I = 12 m, S = 1440 mp

27. Strada Garofiţei, L = 261 m, I = 8 m, S = 2088 mp

28. Strada Ţiglăriei, L = 295 m, I = 9 m, S = 2655 mp

29. Strada Mihai Viteazu, situată pe DN 55A Calafat-Bechet”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „260000, 270562, 259740, 289954, 391353, 345454, 483621, 406691, 332467, 541918, 187013, 270130, 166234, 746112, 185454, 103896, 160000, 265974, 249350, 167965, 267086, 464761, 62338, 161055, 529177, 250000, 499744, 122857, 0”.

- la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „18210”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 15 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 16-22, potrivit anexei nr. 19.

28. La anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârcea”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Curte Cămin Cultural Cârcea”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă curte 2.086 mp, Vecini: E - Strada Aeroportului, V - Matei Ileana, S - teren sport, N - Nicu Vergica, Pitu Virgil”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „133376,50”;

- la poziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „550513,80”;

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „279578”;

- la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „243516, 587918”;

- la poziţia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „341102, 224115, 408656, 759370, 543512,40”;

- la poziţia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „21553, 23305, 22892, 25710, 2301, 648963,6”;

- la poziţia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: „613813,20”;

- la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „50703”;

- la poziţia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: „56347,90”;

- la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „159847,20”;

- la poziţia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: „31969,40”;

- la poziţia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8500, 10741>0”;

- la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „121605”;

- la poziţia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: „75575,80”.

Art. II. - Anexele nr. 1-19*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU,

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

 

Bucureşti. 20 iunie 2012.

Nr. 623.


*) Anexele nr. I-19 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, n. 466 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional „Lauder Reut” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional „Lauder Reut” din municipiul Bucureşti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului. interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „zi” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional „Lauder Reut” din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 30 septembrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ «liceal», profilul «real», specializarea «matematică-informatică», profilul «umanist», specializarea «ştiinţe sociale», program bilingv - limba engleză, limba de predare «română», forma de învăţământ «zi» din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional «Lauder Reut», cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Dr. Iuliu Barasch. nr. 15, sectorul 3, începând cu anul şcolar 2011-2012.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 4.600.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.