MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 468/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 468         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 10 iulie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

668. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

409. - Decizie pentru numirea domnului Gelu-Ştefan Diaconu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

410. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către domnul Octavian Teodor Deaconu

 

411. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Arpad Csaba din funcţia publică de comisar general al Gărzii Financiare în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto”

 

2. La articolul 2, literele a), b), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) asigurarea calităţii (QA) - activităţi care includ un sistem planificat de proceduri de analiză efectuate de persoane fizice sau juridice care nu sunt direct implicate în procesul de elaborare a inventarului, pentru a verifica dacă obiectivele de calitate a datelor au fost îndeplinite, pentru a asigura că inventarul reprezintă cea mai bună estimare posibilă a emisiilor şi a reţinerilor prin sechestrare în raport cu cunoştinţele ştiinţifice şi cu datele disponibile şi pentru a susţine eficienţa programului de control al calităţii (QC).

b) autoritatea competentă - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

………………………………………………………………….

e) categoria-cheie - categoria de sursă sau sechestrare prioritizată în cadrul inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră din punctul de vedere al emisiilor absolute, al tendinţelor privind emisiile şi/sau considerând criteriul calitativ;

f) controlul calităţii (QC) - sistemul de activităţi tehnice de rutină pentru determinarea şi controlul calităţii inventarului pe parcursul elaborării acestuia. Sistemul QC trebuie să asigure: verificarea constantă şi temeinică a inventarului, pentru a confirma faptul că datele sunt integre, corecte şi complete, identificarea şi corectarea erorilor sau omisiunilor şi documentarea şi arhivarea tuturor informaţiilor ce stau la baza elaborării inventarului, precum şi înregistrarea tuturor activităţilor de control al calităţii. Controlul calităţii include metode generale, cum ar fi controlul acurateţei cu privire la obţinerea şi calcularea datelor şi utilizarea procedurilor standardizate aprobate pentru calcularea emisiilor, măsurări, estimarea incertitudinilor, arhivarea informaţiilor şi raportare. Activităţile QC pentru nivele superioare includ, de asemenea, analize tehnice ale categoriilor-sursă, ale datelor de activitate, ale factorilor de emisie şi ale metodelor;”.

3. La articolul 2, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:

,,n) arborele decizional - o schemă ce descrie în ordine paşii specifici care trebuie urmaţi pentru a elabora un inventar sau o componentă a unui inventar, potrivit principiilor bunelor practici;

o) COP, respectiv COP/CMP - Conferinţa părţilor la UNFCCC, respectiv Conferinţa părţilor la UNFCCC ce serveşte ca reuniune a părţilor la Protocolul de la Kyoto.”

4. La articolul 3, alineatul (1) al se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) SNEEGES se referă la colectarea, procesarea şi prezentarea corespunzătoare a datelor şi informaţiilor necesare elaborării inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto. SNEEGES este astfel realizat şi administrat de către autoritatea competentă încât să asigure transparenţa, consistenţa, comparabilitatea, caracterul complet şi acurateţea inventarului, astfel cum sunt definite în Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, revizuite în 1996, IPCC GPG 2000, IPCC LULUCF 2003, în conformitate cu UNFCCC, cu Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile subsecvente relevante.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Autoritatea competentă este instituţia responsabilă cu privire la administrarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice care au obligaţia să furnizeze autorităţii competente datele privind activitatea, elementele privind factorii de emisie şi informaţiile asociate, elemente prevăzute în anexele nr. 1-4, şi factorii de emisie necesari estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi gradul de incertitudine a datelor privind activitatea şi a factorilor de emisie, după caz, sunt următoarele:

a) autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură;

b) autoritatea publică centrală pentru economie;

c) autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală;

d) autoritatea publică centrală pentru transporturi;

e) autoritatea publică centrală pentru sănătate publică;

f) autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi turism;

g) autoritatea publică centrală în domeniul asigurării ordinii publice;

h) organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru aplicarea politicii vamale a statului;

i) organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România;

j) organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru cadastru şi publicitate imobiliară;

k) autorităţi şi instituţii publice, institute de cercetare şi dezvoltare, precum şi alte organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea autorităţilor prevăzute la lit. a)-g);

l) alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă.

(3) Categoriile de unităţi şi instituţii de drept privat prevăzute la art. 8 lit. b)-f) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să furnizeze, la cererea autorităţii competente sau a altor autorităţi/instituţii prevăzute la alin. (2), după caz, date şi informaţii elaborate anterior momentului solicitării, atunci când acestea au fost dezvoltate prin folosirea de fonduri/resurse financiare publice.

(4) Transmiterea către autoritatea competentă, în condiţiile alin. (2), a datelor şi informaţiilor colectate, prelucrate, după caz, şi asumate de către furnizorii acestora se realizează la cererea autorităţii competente, în termenele stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.

(5) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (4) pot fi incluse în Programul statistic naţional anual, potrivit prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care autoritatea competentă şi autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (2) consideră necesar.

(6) Pentru datele şi/sau informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (8) necesare evaluării şi estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră şi care nu sunt disponibile, autoritatea competentă şi/sau autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (2) stabilesc şi implementează procedurile de includere a acestora în Programul statistic naţional anual potrivit prevederilor Legii nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilesc proceduri de elaborare a studiilor specifice şi responsabilităţile pentru acestea, după caz.

(7) Operatorii economici, asociaţiile patronale/profesionale, precum şi alte organizaţii identificate de către autoritatea competentă ca potenţiali furnizori de date şi/sau informaţii relevante pentru administrarea SNEEGES au obligaţia să furnizeze date şi/sau informaţii potrivit specificaţiilor prevăzute în anexele nr. 1-4, precum şi alte date şi/sau informaţii specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit solicitărilor autorităţii competente sau altor autorităţi/instituţii prevăzute la alin. (2); datele şi/sau informaţiile vor fi colectate, prelucrate, după caz, şi asumate de către furnizorii acestora.

(8) Furnizorii de date/informaţii care transmit date şi/sau informaţii similare către beneficiari diferiţi sunt obligaţi să asigure corelarea datelor/informaţiilor transmise.”

6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.,(2) în implementarea SNEEGES, atât autoritatea competentă, cât şi celelalte entităţi/organizaţii implicate în realizarea funcţiilor SNEEGES au următoarele obligaţii generale:

a) asigurarea capacităţii instituţionale suficiente pentru îndeplinirea la timp a funcţiilor aferente SNEEGES, definite prin prezenta hotărâre, inclusiv pentru colectarea datelor pentru estimarea emisiilor antropice de GES şi a reţinerilor prin sechestrare;

b) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea competenţei tehnice a personalului implicat în procesul de elaborare a inventarului;

c) pregătirea şi furnizarea la termenele stabilite a contribuţiilor la realizarea inventarelor naţionale şi a informaţiilor suplimentare stabilite potrivit art. 5 şi art. 7 paragrafele (1) şi (2) din Protocolul de la Kyoto şi prin deciziile relevante COP si/sau COP/CMP;

d) pregătirea contribuţiilor la realizarea inventarelor naţionale şi a informaţiilor suplimentare potrivit deciziilor relevante COP şi/sau COP/M OP, potrivit Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi Deciziei nr. 166/2005/CE a Comisiei din 10 februarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.”

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

,,f) să definească şi să aloce responsabilităţi specifice în procesul de elaborare a inventarului, inclusiv cele legate de: alegerea metodelor, colectarea datelor - în mod particular a datelor de activitate şi a factorilor de emisie de la organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România şi de la alte organizaţii, procesare/arhivare şi QA/QC. Această definire a responsabilităţilor trebuie să specifice rolurile şi cooperarea dintre agenţiile/organismele guvernamentale şi alte organizaţii implicate în pregătirea inventarului, precum şi aranjamentele instituţionale, legale şi procedurale făcute pentru elaborarea inventarului;

g) să stabilească modalitatea pentru însuşirea şi aprobarea oficială a inventarului, inclusiv a oricăror recalculări, înainte de transmiterea acestora.”

8. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Ca parte a managementului inventarului, autoritatea competentă va face accesibile informaţiile arhivate prin colectarea şi strângerea lor într-o singură locaţie.”

9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Până la data de 15 martie, respectiv 15 aprilie a fiecărui an (an X), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene/Agenţiei Europene de Mediu, respectiv Secretariatului UNFCCC, pe baza datelor furnizate de autoritatea competentă, inventarul naţional complet pentru perioada cuprinsă între anul de referinţă (1989) şi anul X - 2.”

10. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Furnizarea de date şi/sau informaţii în contextul art. 4 alin. (2) se efectuează gratuit şi la termenele prevăzute în prezenta hotărâre şi/sau indicate de către solicitant. Autorităţii competente şi autorităţilor/instituţiilor prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) le revine obligaţia asigurării confidenţialităţii în condiţiile în care furnizorul datelor şi/sau informaţiilor solicită acest lucru, în condiţiile legii.”

11. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, sintagma „Sistemul naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon” se înlocuieşte cu sintagma „Sistemul naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră”, iar termenii „antropogenic”, „GHG” şi „SNEEGHG” se înlocuiesc cu termenii „antropic”, „GES” şi, respectiv, „SNEEGES”.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

E du ard Hellvig

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 668.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)

 

Date privind activitatea, elemente privind factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul energie

 

Nr. crt.

Parametru! solicitat

Unitatea de măsură aferentă parametrului

Termen

Autoritatea sau instituţia publică responsabilă cu furnizarea datelor

0

1

2

3

4

Sectorul: Energie

Subsectorul: Emisii C02 din energie (IPCC 1A1)

1.

Producţie, import, export, stoc la 1 ianuarie, stoc la 31 decembrie, consum neenergetic, pentru următorii combustibili:

a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale (gazolină şi etan din schelele de extracţie);

b) benzină pentru motoare cu ardere internă, benzină pentru motoare de aviaţie, benzină pentru reactoare, benzină NAFTA, petrol (excl. pt. reactoare), kerosen jet fuel, white-spirit şi alte benzine speciale, motorină, păcură cu mai puţin de 1%S, păcură cu 1%S şi peste, CLU, cocs de petrol, bitum de petrol, uleiuri minerale, unsori consistente, parafină, GPL, gaze de rafinărie, alte produse petroliere;

c) huilă sortată, huilă energetică, huilă bituminoasă pentru cocs, huile mixte + şlam, cărbune brun, lignit, antracit, turbă, brichete din huilă şi lignit, cocs metalurgic şi semicocs;

d) gaz natural, gaze de cocs, de semicocs şi de fluidizare, gaze de furnal;

e) lemn de foc (inel. rămăşiţe pentru combustibil de la prelucrarea lemnului), deşeuri combustibile lemnoase agricole şi industriale (inel. leşii negre de la fabricarea celulozei şi celulignină), biogas.

tone şi GJ

 

19.11 anul n pentru anul n-1

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Subsectorul: Emisii C02 rezultat din arderea combustibililor pe tipuri de surse (IPCC 1 A)

1.

Cantităţile de combustibil utilizat în industria

energetică pe tip de centrale (excluzând autoproducătorii), specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale;

b) benzină, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină grea. lubrifiant!. cocs de petrol, gaz de rafinărie, antracit, cărbune cocsificabil, alţi cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, lignit, turbă, combustibil brichetat;

c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie/cocs metalurgic, cocs de gaz, gaz de cocserie. gaz de furnal, deşeuri solide municipale, deşeuri industriale;

d) gaz natural;

e) deşeuri de lemn, mangal, peleţi;

f) alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.

2.

Cantităţi de combustibili utilizate de autoproducători,

detaliate pe categorii de activitate asociate autoproducătorilor în domeniul industriei de prelucrare şi construcţiilor, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale;

b) benzină, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de rafinărie, antracit, alţi cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, lignit, turbă, combustibil brichetat;

c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie/cocs metalurgic, cocs de gaz, gaz de cocserie, gaz de furnal, deşeuri solide municipale, deşeuri industriale;

d) gaz natural;

e) deşeuri de lemn, mangal, peleţi;

f) alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.

3.

Cantităţi de combustibili utilizate în cadrul procesului, detaliate pe categorii de activitate, în domeniul industriei de prelucrare şi construcţiilor, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale;

b) benzină, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de rafinărie, antracit, cărbune cocsificabil, alţi cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, lignit, turbă, combustibil brichetat;

c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie/cocs metalurgic, cocs de gaz, gaz de cocserie, gaz de furnal, deşeuri solide municipale, deşeuri industriale;

d) gaz natural;

e) deşeuri de lemn, mangal, peleţi;

f) alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

 

19.11 anul n

pentru anul n-1

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.


0

1

2

3

4

4.

 

 

 

 

 

 

Cantităţi de combustibili utilizate în transport, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate după cum urmează:

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

 

a) aviaţie internă: benzină, kerosen;

 

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România. Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea publică centrală pentru transporturi, către autoritatea publică centrală pentru economie şi către alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă.

b) rutier: gaz natural, gaz petrolier lichefiat, benzină, motorină;

 

 

c) feroviar: motorină, păcură, antracit, alţi cărbuni

bituminoşi, cocs de cocserie;

 

 

d) navigaţie internă maritimă şi fluviala: benzină, motorină, păcură, lubrifianţi, cărbune subbituminos;

 

 

e) alte tipuri de transport: consumul de combustibil utilizat pentru operarea şi întreţinerea conductelor care transporta gaze, lichide şi alte produse, incluzând consumul de combustibil utilizat pentru staţiile de pompare.

 

 

5.

 

 

Cantităţi de combustibili utilizate pentru transportul internaţional, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, pentru sectorul aviaţie internaţională, pentru următoarele tipuri de combustibili: benzină, kerosen.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România şi autoritatea publică centrală pentru transporturi

Cantităţi de combustibili/carburanţi utilizate pentru transportul internaţional, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic pentru sectorul navigaţie internaţională maritimă şi fluvială, pentru următoarele tipuri de combustibili: benzină, motorină, păcură, lubrifianţi, cărbune subbituminos.

tone şi GJ

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă, care la rândul său raportează către autoritatea publică centrală pentru transporturi.

6.

Cantităţi de combustibili utilizate de autoproducători, detaliate pe categorii de activitate asociate autoproducătorilor în sectorul comercial/instituţional, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) benzină, kerosen utilizat în domeniul aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, antracit, alţi cărbuni bituminoşi, lignit;

b) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie, gaz de cocserie;

c) gaz natural;

d) deşeuri de lemn, mangal, peleţi;

e) alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.

7.

Cantităţi de combustibili utilizate în cadrul procesului, detaliate pe categorii de activitate, în sectorul comercial/instituţional, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) benzină, kerosen utilizat în domeniul aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, antracit, alţi cărbuni bituminoşi, lignit;

b) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie, gaz de cocserie;

c) gaz natural;

d) deşeuri de lemn, mangal, peleţi;

e) alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea


0

1

2

3

4

8.

Cantităţi de combustibili utilizate în sectorul rezidenţial, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) benzină, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură! gaz petrolier lichefiat, antracit, alţi cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, lignit, turbă, combustibil brichetat;

b) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie;

c) gaz natural;

d) deşeuri de lemn, mangal, peleţi;

e) alte forme de biomasă solida, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

9.

Cantităţi de combustibili utilizate în agricultură/silvicultură/piscicultură, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili: a) surse mobile: benzină, kerosen utilizat în domeniul aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz

petrolier lichefiat, biomasă lichidă;

b) surse staţionare: benzină, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, antracit, alţi cărbuni bituminoşi, cărbune cocsificabil, alţi cărbuni bituminoşi, lignit, combustibil brichetat, brichete de cărbune brun, cocs de cocserie; c) gaz natural, deşeuri de lemn, mangal, peleţi, alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al

administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.

10.

Cantităţi de combustibili utilizate de autoproducători, detaliate pe categorii de activitate asociate autoproducătorilor în alte categorii de activitate, neincluse în cele enumerate anterior, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale;

b) benzină, kerosen utilizat în domeniul aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de rafinărie, antracit, cărbune cocsificabil, alţi cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, lignit, turbă, combustibil brichetat;

c) brichete de cărbune brun. cocs de cocserie, cocs de gaz, gaz de cocserie, gaz de furnal, deşeuri solide municipale, deşeuri industriale;

d) gaz natural, deşeuri de lemn, mangal, peleţi, alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al

administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea

statisticii oficiale în România.

11.

Cantităţi de combustibili utilizate în cadrul procesului, detaliate pe categorii de activitate, în alte categorii de activitate, neincluse în cele enumerate anterior, specificând distinct cantităţile utilizate neenergetic, structurate pe următoarele tipuri de combustibili:

a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale;

b) benzină, kerosen utilizat în domeniul aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de rafinărie, antracit, cărbune cocsificabil, alţi cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, lignit, turbă, combustibil brichetat;

c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie, cocs de gaz, gaz de cocserie, gaz de furnal, deşeuri solide municipale, deşeuri industriale;

d) gaz natural, deşeuri de lemn, mangal, peleţi, alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, biomasă sub formă de gaz.

tone şi GJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.


0

1

2

3

4

12.

Chestionarele IEA - EUROSTAT - UNECE (chestionarele anuale din domeniul energiei), în tone (pentru produsele/indicatorii raportaţi în unităţi de măsură pentru masă), şi raportarea valorilor puterii calorifice pentru fiecare an al seriei de timp 1990 - anul curent pentru:

a) perioada 1990-2010;

b) 2011 şi următorii.

 

octombrie 2012

 

 

15.01 anul n pentru anul n-2

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Subsectorul: Emisii S02 din arderea combustibililor pe tipuri de surse (IPCC 1 A)

1.

Pentru industria energetică, industria de prelucrare/construcţii, transport, alte sectoare (comercial/instituţional, rezidenţial, agricultură, altele), consum de combustibil, conţinut de sulf, gradul de reţinere a sulfului în cenuşă, putere calorifică netă,

eficienţa reducerii sulfului pentru următoarele tipuri de combustibili:

a) cărbune, păcură (cu conţinut scăzut, mediu, respectiv ridicat de sulf);

b) motorină (cu conţinut scăzut, respectiv ridicat de

c) motorină (rutier);

d) benzină (rutier);

e) şist bituminos;

f) alte produse petroliere;

g) gaz natural;

TJ, %, TJ/mc,

TJ/t sau kt,

după caz

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea publică centrală pentru economie şi organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.

h) deşeuri municipale;

i) deşeuri industriale;

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

j) leşie neagră;

k) lemn de foc;

l) alte tipuri de biomasă;

 

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

m) kerosen utilizat în domeniul aviaţiei;

n) combustibili/carburanţi pentru transportul internaţional:

o) navigaţie maritimă şi fluvială; p) aviaţie.

 

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă, care la rândul lor raportează către autoritatea publică centrală pentru transporturi.

Subsectorul: Emisii de metan din minerit şi prelucrarea minereului (IPCC - 1.B.1.)

1.

Cantitatea de cărbune extras în funcţie de tipul minei:

a) de suprafaţă;

b) subterană.

milioane tone

 

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Cantitatea de cărbune prelucrat în funcţie de tipul minei:

a) de suprafaţă;

b) subterană.

Cariere (exploatare de suprafaţă) Mine (exploatare subterană)

Numărul de mine închise (subterane şi de suprafaţă)

milioane tone

 

 

 

număr

 

Autoritatea publică centrală pentru economie, alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă şi organul de specialitate al  administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România


0

1

2

3

4

2.

Cantitatea de metan recuperat sau ars la faclă din prelucrarea cărbunelui, pe următoarele categorii de activităţi:

a) mine de suprafaţă din procesul de extracţie şi din procese postextracţie;

b) mine subterane din procesul de extracţie şi din procese postextracţie;

c) activitatea care foloseşte metanul recuperat;

d) cantitatea de metan utilizat pe tip de activitate.

milioane m3

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; autoritatea publică centrala pentru economie şi organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Subsectorul: Emisii de metan din domeniul petrol şi gaze naturale (IPCC - 1.B.2.)

1.

Petrol:

a) puţuri noi forate anual;

b) lungime puţuri forate.

Număr

m

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea publică centrală pentru economie.

2.

Cantităţi de ţiţei pentru următoarele categorii:

a) producţie;

b) furnizat/transportat;

c) rafinare;

d) depozitare (stoc la sfârşitul anului);

e) rafinării pe teritoriul României.

PJ

 

 

număr

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă

3.

Gaze naturale:

Cantităţi de gaz natural pe următoarele categorii:

a) producţie/procesare;

b) transport;

c) livrat (cantitate totală);

d) cantitate livrată în secto sectorul rezidenţial (inclusiv pentru sectorul comercial/instituţional)

e) cantitate livrată în secte

f) cantitatea de gaz natural tranzitat pe teritoriul României;

g) cantitatea de gaz natural distribuita pe teritoriul României;

h) lungime conducte transport gaz natural;

i) lungime conducte distribuţie gaz natural;

j) lungime conducte tranzit;

k) lungime conducte de grupul de sonde);

l) lungime conducte colectoare în amonte de panourile de măsurare şi predare.

m3

 

 

 

 

 

 

 

km

 

 

m

 

 

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Trangaz” - S.A. (transport, tranzit gaze naturale), operatorii economici (distribuţie gaze naturale) sunt obligaţi să raporteze către alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, producători de gaze naturale, după caz, identificate de către autoritatea competentă şi autoritatea publică centrală pentru economie

4.

Cantităţi de petrol, gaze naturale ventilate sau arse la faclă din rafinarea/prelucrarea petrolului şi a gazelor naturale

 

m3

 

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă, autoritatea publică centrală pentru economie

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă şi autoritatea publică centrală pentru economie.

Subsectorul: Emisii de precursori ai ozonului şi S02 din rafinarea petrolului (IPCC 1A1)

1.

Cantitatea totală de ţiţei supusă procesului de rafinare

kt

30.11 anul n pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

 

0

1

2

3

4

2.

Cantitatea totală de ţiţei/materie primă introdusă în procesul de cracare catalitică

kt

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea publică centrală

pentru economie.

 

 

 

3.

Cantitatea de sulf recuperat din instalaţii de desulfurare

tone

 

4.

Cantităţile de ţiţei depozitat:

a) cu etanşare secundară/dublă;

b) cu etanşare primară/simplă;

c) cu capac fix.

kt

 

PARAMETRII SOLICITAŢI

1.

Produsul intern brut la preţuri de referinţă din anul 1995

milioane euro

primul semestru 2013

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

 

 

 

2.

Valoarea adăugată brută la nivelul constant al preţurilor din anul 1995 în sectoarele: industrie, construcţii şi industria extractivă [diviziunile (05-09) din CAEN Rev. 2]

milioane euro

primul semestru

2013 pentru anul n-2

3.

valoarea adăugată brută la nivelul constant al preţurilor din anul 1995 în sectorul serviciilor

milioane euro

primul semestru

2013 pentru anul n-2

4.

Numărul de locuinţe ocupate în mod permanent

locuinţe

(multiplu de 1.000)

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

 

5.

Producţia brută de electricitate şi căldură

MWh

 

6.

Numărul de pasageri care utilizează transportul aerian

pasageri

 

7.

Consum total de energie în transport

MWh

 

8.

Consum total de energie în sectorul rezidenţial

 

 

9.

Preţuri internaţionale şi/sau naţionale ale cărbunelui

euro/tonă sau euro/GJ

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă

10.

Preţuri internaţionale şi/sau naţionale ale petrolului

 

11.

Preţuri internaţionale şi/sau naţionale ale gazului natural

 

12.

Balanţa energetică, consum intern brut de energie, împărţit pe tipuri de combustibil: petrol, gaze, cărbune, regenerabile, nuclear şi altele

PJ

19.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

13.

Producţia de energie electrică şi termică pe tipuri de combustibil:

a) cărbune (din care: huilă, lignit, cărbune brun);

b) hidrocarburi lichide;

c) hidrocarburi gazoase;

d) resurse energetice refolosibile. energie din surse neconvenţionale şi alţi combustibili (din care: gaze de rafinărie, gaze de cocs, semicocs şi fluidizare, gaze de furnal);

e) energie nucleară.

TJ

15.12 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

14.

Cererea de energie electrică şi de energie termică împărţită pe sectoare de activitate: energetică, industrie, comercial, rezidenţial şi transport şi pe tipuri de combustibil (livrat) în sectoarele enumerate mai sus

MWh

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea publică centrală pentru economie.

15.

Număr de kilometri parcurşi de autovehicule pentru transport de pasageri (pentru transportul public local, transportul intern şi transportul internaţional)

km

15.04 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România


0

1

2

3

4

16.

Valoarea adăugată brută la nivelul constant al preţurilor din anul 1995 în sectoarele:

a) producerea de fontă şi oţel;

b) producerea feroaliajelor;

c) producerea de ţevi, conducte;

d) alte forme de prelucrare primară a fontei şi a oţelului;

e) turnarea în forme a oţelului;

f) turnarea în forme a fontei.

milioane euro

primul semestru

2013 pentru anul

n-2

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

17.

Valoarea adăugată brută la nivelul constant al preţurilor din anul 1995 in sectorul: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (Div. 20 din CAEN Rev. 2)”

milioane euro

primul semestru

2013 pentru anul n-2

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

18.

Valoarea adăugată brută la nivelul constant al preţurilor din anul 1995 în sectorul: fabricarea altor produse din minerale nemetalice (Div. 23 din CAEN Rev. 2)

milioane euro

primul semestru

2013 pentru anul n-2

19.

Cantitatea de combustibili (pe tipuri de combustibili) utilizată pentru producţia de ciment

tone

30.11 anul n

pentru anul n-1

20.

Valoarea adăugată brută la nivelul constant al preţurilor din anul 1995 în sectoarele: industria alimentară, fabricarea băuturilor şi a produselor din tutun [diviziunile (10-12) din CAEN Rev. 2]

milioane euro

primul semestru

2013 pentru anul n-2

21.

Valoarea adăugată brută la nivelul constant al preţurilor din anul 1995 în sectoarele:

a) fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (Div. 17 din CAEN Rev. 2);

b) tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (Div. 18 din CAEN Rev. 2).

milioane euro

primul semestru 2013

 

22.

Suprafaţa construită a locuinţelor terminate

m2

30.04 anul n

pentru anul n-1

23.

Cantitatea de combustibili (pe tipuri de combustibili) utilizată pentru producţia de hârtie şi hârtie de tipar

tone

30.11 anul n

pentru anul n-1

24.

Cantitatea de energie electrică produsă

MWh

 

25.

Cantitatea de energie termică produsă

Gcal. GJ

 

26.

Consum de combustibil pentru fiecare tip de combustibil utilizat pentru producerea de energie electrică

tone, m3

 

Operatorii economici transmit datele către organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România.

27.

Consum de combustibil pentru fiecare tip de combustibil utilizat pentru producerea de energie termică

tone, m3

 

28.

Puterea calorifică netă pentru fiecare tip de combustibil utilizat

kJ/kg

 

29.

Tehnologia de ardere utilizată

-

 

30.

Factori de emisie pentru emisiile de CO2, CH4 şi N2O

t C02/TJ

 

31.

Fracţia de oxidare aferentă tehnologiei de ardere

 

 

32.

Emisiile de C02, CH4 şi N20 generate

kt

 

33.

Consum de combustibil pentru ciclurile de zbor (LTO/CRUISE) în aviaţie

tone

 

34.

Număr de cicluri de zbor (LTO/CRUISE)/tipuri de aeronave

număr

 

 

INFORMAŢII DE BAZĂ

a) Unităţi de măsură

 

Denumire

Simbol

metru

m

metru pătrat

m2

metru cub

m3

tonă

t

joule

J

megawatt oră

MWh

 

b) Multipli utilizaţi

 

Denumire

Simbol

Factor de multiplicare

peta

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)

 

Date privind activitatea, elemente privind factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul procese industriale şi utilizarea solvenţilor

 

Nr. crt.

Parametrul solicitat

U. M.

Termen

Autoritatea sau instituţia care furnizează informaţiile

0

1

2

3

4

Subsectorul: Producţia de ciment (IPCC - 2A.1)

1.

Cantitatea de ciment produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia

mediului.

2.

Cantitatea de clincher produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Praful de electrofiltru din cuptorul de ciment (CKD)*)

kg/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii sunt obligaţi sa raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Subsectorul: Producţia de var (IPCC - 2A.2)

1.

Cantitatea produsă de var nestins

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Cantitatea produsă de var dolomitic

t/an

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Cantitatea produsă de var hidraulic

t/an

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

4.

Conţinutul de CaO şi CaOMgO din ieşiri produse

%

 

Operatorii sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Subsectorul: Utilizarea calcarului şi dolomitei (IPCC - 2A.3)

1.

Cantitate de calcar utilizat pentru producerea varului

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Cantitate de dolomită crudă utilizată pentru producerea varului dolomitic

t/an

 

3.

Cantitate de calcar utilizat direct în procesele tehnologice

t/an

 

4.

Cantitate de dolomită crudă utilizată direct în procesele tehnologice

t/an

 

5.

Cantitatea extrasă/produsă de calcar

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

6.

Cantitatea extrasă/produsă de dolomită crudă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Subsectorul: Producţia şi consumul de sodă calcinată (IPCC - 2A.4)

1.

Cantitatea de sodă calcinată produsă

t/an

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

2.

Cantitatea de sodă calcinată utilizată

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

 


*) CKD- praful din cuptorul de ciment care nu este reintrodus în sistem.

 

 

0

1

2

3

4

Subsectorul: Producţia şi consumul altor produse minerale (IPCC - 2A.5; IPCC- 2A.6; IPCC - 2A.7)

1.

Cantitatea produsă de bitum utilizată la fabricarea materialelor izolatoare (în construcţii)

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

2.

Cantitatea de asfalt folosită pentru pavarea drumurilor

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

3.

Cantitatea de sticlă produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

4.

Cantitatea de geam produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

5.

Suprafaţa drumurilor asfaltate la nivel naţional

m2/an

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă

Subsectorul: Producţia de amoniac (IPCC - 2B.1)

1.

Cantitatea de amoniac produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului

2.

Cantitatea de gaz consumată în procesul de obţinere a amoniacului

m3/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Conţinutul de carbon în gaz

kg carbon/ m3 de gaz

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Subsectorul: Producţia de acid azotic (IPCC - 2B.2)

1.

Cantitatea de acid azotic produsă

kgN

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Tipul procesului tehnologic

-

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Tipul sistemului de reducere a emisiilor de NOx/N20

-

 

4.

Eficienta sistemului de reducere a emisiilor de NOx/N20

%

 

Subsectorul: Producţia de acid adipic (IPCC - 2B.3)

1.

Producţia de acid adipic

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Subsectorul: Producţia de carbid (IPCC - 2B.4)

1.

Cantitatea de carbură de siliciu produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


0

1

2

3

4

2.

Cantitatea de cocs consumată în proces

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Conţinutul de carbon din cocs

%

 

4.

Conţinutul de carbon în produsul final

t/an

 

5.

Cantitatea de cocs de petrol consumată în proces

 

 

6.

Cantitatea de carbură de calciu produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

7.

Cantitatea de carbonat de calciu (CaCOs) utilizată în proces

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

8.

Cantitatea de oxid de calciu (CaO) utilizată în proces

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Subsectorul: Producţia de substanţe chimice (IPCC - 2B.5)

1.

Cantitatea de substanţe chimice produsă:

a) negru de fum;

b) etilena;

c) propilenă;

d) dicloretilenă;

e) stiren;

f) metanol;

g) cocs;

h) acrilonitril;

i) etilbenzen;

j) formaldehidă;

k) polipropilenă;

l) polistiren;

m) polietenă cu densitate joasă;

n) polietenă cu densitate crescută;

o) policlorură de vinii;

p) 1,2 dicloretan;

q) acid sulfuric;

r) dioxid de titan.

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei şi oţelului pe fluxul integrat (IPCC - 2C.1)

1.

Cantitatea de agent de reducere utilizat pentru producerea fontei (cocs metalurgic, cocs petrol, praf de cărbune, alţii)

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Conţinutul mediu de carbon din agentul de reducere

%

 

3.

Cantitatea de minereu utilizată pentru producerea fontei în furnale

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

4.

Conţinutul mediu de carbon din minereul utilizat pentru producerea fontei în furnale 001

%

 

5.

Cantitatea de fontă produsă în furnale

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

6.

Conţinutul mediu de carbon din fonta produsă în furnale

%

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


0

1

2

3

4

7.

Cantitatea de fontă utilizată pentru producerea oţelului brut în convertizor

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru proiecţia mediului.

8.

Cantitatea de oţel brut produs în convertizor

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.

Conţinutul mediu de carbon din oţelul brut produs in convertizor

%

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

10.

Cantitatea de fier vechi utilizată in convertizoare pentru producţia oţelului brut de convertizor

t/an

 

Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei şi oţelului pe fluxul cu cuptor cu arc electric (IPCC - 2C.1)

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

1.

Cantitatea de fier vechi utilizată în cuptoarele electrice pentru producţia oţelului brut electric

t/an

 

2.

Cantitatea de oţel brut produsă în cuptorul cu arc electric

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Conţinutul mediu de carbon din oţelul brut

%

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

4.

Consumul de electrozi la elaborarea oţelului în cuptorul cu arc electric

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

5.

Conţinutul mediu de carbon din electrozi

%

 

Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei sau oţelului în cuptoare cu inducţie electrică (IPCC - 2C.1)

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului

1.

Cantitatea de agent de reducere utilizat pentru producerea fontei (cocs metalurgic, cocs petrol, praf de cărbune, alţii)

t/an

 

2.

Conţinutul mediu de carbon din agentul de reducere

%

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Cantitatea de fontă utilizată pentru producerea oţelului brut în cuptorul cu inducţie

t/an

 

4.

Conţinutul mediu de carbon din fonta utilizată pentru producerea oţelului brut în cuptorul cu inducţie

%

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

5.

Cantitatea de oţel brut produs în cuptorul cu inducţie

t/an

 

6.

Conţinutul mediu de carbon din oţelul brut obţinut din fontă produs cuptorul cu inducţie

%

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei sau oţelului în cubilouri (IPCC - 2C.1)

1.

Cantitatea de agent de reducere utilizat pentru producerea fontei (cocs metalurgic, cocs petrol, praf de cărbune, alţii)

t/an

 

               

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Conţinutul mediu de carbon din agentul de reducere

%

 

Subsectorul: Producţia metalelor - Producţia de feroaliaje (IPCC - 2C.2)

1.

Cantitatea de feroaliaje produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-11

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


0

1

2

3

4

2.

Cantitatea de agent de reducere utilizat pentru producerea feroaliajelor (cocs metalurgic, cocs petrol, praf de cărbune, alţii)

t/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Conţinutul mediu de carbon din agentul de reducere

%

 

Subsectorul: Producţia metalelor - Producţia de aluminiu (IPCC - 2C.3

 

 

1.

Cantitatea de aluminiu primar produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Tipul tehnologiei utilizate la producerea aluminiului primar

-

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Consum specific de anozi

t anozi/t Al

4.

Conţinutul de sulf în anozii copţi

%

5.

Conţinutul de cenuşă din anozii copţi

%

6.

Greutatea anozilor copţi produşi

t/an

7.

Greutatea anozilor cruzi

t/an

8.

Conţinutul de hidrogen din anozii cruzi

%

9.

Cantitatea de gudron recuperat

t/an

10.

Consum de cocs de împachetare pe tona de anod copt

t cocs/t anozi

11.

Conţinut de cenuşă în cocsul de împachetare

%

12.

Conţinut de sulf în cocsul de împachetare

%

13.

Supratensiunea efectului anodic per cuva AEO

mV per celulă

14.

Randament de curent

%

15.

Coeficientul de supratensiune

kg CF4/t Al

16.

Raport C2F6/CF4

-

17.

Emisii CF4 rezultate din fabricarea aluminiului

t/an

18.

Emisii C2F6 rezultate din fabricarea aluminiului

t/an

19.

Emisii C02 rezultate din fabricarea aluminiului

t/an

Subsectorul: Celuloză şi hârtie (IPCC - 2D.1)

1.

Cantitatea de celuloza produsă: a) procedeu Kraft (sulfat); b procedeu sulfit.

001

t 100% S.U.

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Cantitatea de hârtie produsă

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-11

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


0

1

2

3

4

Subsectorul: Agroalimentare (IPCC - 2D.2)

1.

Producţie de băuturi alcoolice:

a) vin;

b) bere;

c) whisky;

d) brandy - distilat de vin;

e) alte băuturi alcoolice nespecificate.

hl

hi 100% alcool

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţie

publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statistici oficiale în România

2.

Producţie de produse de panificaţie şi alte produse alimentare:

a) pâine şi alte produse de panificaţie;

b) carne şi alte preparate de came;

c) 2ahăr;

d) hrană/preparate/alimente pentru animale;

e) cafea prăjită;

f) produse zaharoase de cofetărie şi patiserie şi cereale pentru micul dejun;

g) margarina, unt.

t/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Subsectorul: Producţia şi consumul de halocarburi şi hexafluorură de sulf (IPCC - 2E; IPCC - 2F)

1.

Producţia de halocarburi

(HFC-23; HFC-32; HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; HFC-134a; HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; HFC-227ea; HFC-236fa; HFC-245ca; CF4; C2F6; C3F8; C4F10, c-C4F8; C5F12; C6F14) şi hexaflorură de sulf (SF6)

kg/an

 

Organul de specialitate al administraţie publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statistici oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă

pentru protecţia mediului.

2.

Cantitatea consumată de halocarburi

(HFC-23; HFC-32; HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; HFC-134a; HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; HFC-227ea; HFC-236fa; HFC-245ca; CF4; C2F6; C3F8; C4F10, c-C4F8; C5F12; C6F14) şi hexaflorură de sulf (SF6) în următoarele sectoare:

2.1. sector refrigerare şi echipamente de aer condiţionat:

a) frigidere - sector domestic;

b) frigidere - sector comercial;

c) frigidere - sector transporturi (camioane, trenuri, vapoare, cu compartimente frigorifice);

d) frigidere - sector industrial:

e) aparate de aer condiţionat staţionare (rezidenţiale, comerciale, instituţionale):

f) aparate de aer condiţionat mobile (autoturisme, autobuze, trenuri şi altele asemenea);

2.2. sector spume:

a) celule deschise;

b) celule închise;

2.3. extinctoare:

a) portabile;

b) fixe;

2.4. aerosoli;

2.5. solvenţi;

2.6. alte activităţi unde se folosesc substituenţi ODS (substituenţi ai substanţelor care degradează stratul de ozon);

2.7. semiconductor!;

2.8. echipamente electrice;

2.9. alte utilizări.

kg/an

 

Organul de specialitate al administraţie publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statistici oficiale în România Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

3.

Cantitatea importată de substituenţi ODS (substituenţi ai substanţelor care degradează stratul de ozon): halocarburi

(HFC-23; HFC-32; HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; HFC-134a; HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; HFC-227ea; HFC-236fa; HFC-245ca; CF4; C2F6; C3F8; C4F10, c-C4F8; C5F12; C6F14) şi hexaflorură de sulf (SF6)

a) vrac;

b) alte produse.

kg/an

 

Agenţia Naţională de Administrare fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.


0

1

2

3

4

4.

Cantitatea exportată de halocarburi

(HFC-23; HFC-32; HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; HFC-134a; HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; HFC-227ea; HFC-236fa; HFC-245ca; CF4; C2F6; C3F8; C4F10, c-C4F8; C5F12; C6F14) şi hexaflorură de sulf (SF6)

a) vrac;

b) alte produse.

 

 

 

5.

Producţia de aluminiu

kg/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Eficienţa procesului de producţie a aluminiului

%

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Durata efectului anodic

min

 

6.

Producţia de magneziu

kg/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Consumul de SF6 în topitorii şi furnale

kg/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

7.

Echipamente electrice şi alte surse

Cantitatea de substanţă introdusă în echipamente

kg/an

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Cantitatea de SF6 prevăzută în documentaţia tehnică a echipamentului

kg/an

 

8.

Semiconductori

Tipul procesului de fabricare

-

 

Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Cantitatea de gaze F folosită în proces

kg/an

 

Fracţia de gaz F rămasă în containerul de transport după utilizare

%

 

Tehnologia de reducere a emisiilor atmosferice

-

 

Sectorul: Solvenţi (IPCC - 3A; IPCC - 3B; IPCC - 3C; IPCC - 3D)

Subsectorul: Consumul de solvenţi în următoarele procese:

1.

Aplicarea vopselelor:

a) construcţii de automobile;

b) reparaţii de maşini;

c) construcţii şi clădiri;

d) utilizare casnică;

e) lemn;

f) strat protector bobine;

g) construcţia ambarcaţiunilor, h) în alte industrii;

i) în activităţi nonindustriale.

t/an

 

 

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate Operatorii economici sunt obligaţi să raporteze către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

2.

Spălare, degresare, curăţare uscată:

a) degresarea suprafeţelor metalice;

b) curăţare uscată;

c) alte curăţări industriale.


0

1

2

3

4

3.

Fabricarea, procesarea produselor chimice:

a) prelucrarea poliesterilor;

b) prelucrarea policlorurii de vinii;

c) prelucrarea poliuretanilor;

d) prelucrarea spumei polistirenice;

e) prelucrarea cauciucului;

f) fabricarea produselor farmaceutice;

g) fabricarea vopselelor; h) fabricarea cernelurilor; i) fabricarea cleiurilor;

j) turnarea asfaltului;

k) fabricarea benzilor adezive, casetelor magnetice, benzilor de filme şi fotografice;

l) finisarea produselor textile;

m) tăbăcirea pielii;

n) fabricarea şi prelucrarea altor produse chimice.

 

 

 

4.

Alte activităţi de utilizare a solvenţilor şi a conexe:

a) mineralizarea lemnului;

b) industria tipografică;

c) extracţia grăsimilor din uleiuri comestibile şi necomestibile;

d) aplicarea cleiurilor şi a adezivilor;

e) conservarea lemnului;

f) folosirea casnică a solvenţilor;

g) fabricarea produselor farmaceutice;

h) utilizarea casnică a produselor farmaceutice

i) utilizarea de N2O pentru anestezie;

j) N2O de la aerosolii din tuburile de spray;

k) alte utilizări ale N2O;

l) extinctoare;

m) deceruirea vehiculelor;

n) activităţi de terosonare şi izolare a vehiculelor

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)

 

Date privind activitatea, elemente privind factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură

 

Nr. crt.

Parametrul solicitat

Unitatea de măsura

aferentă

parametrului

Termen

Autoritatea sau instituţia publică responsabilă care furnizează informaţiile

0

1

2

3

4

Sectorul: Agricultură

 

 

 

Subsectorul: Fermentaţia enterică şi gestionarea gunoiului de grajd (IPC C-4A)

1.

Efective de animale (mai, iunie, decembrie, după caz), diferenţiate conform următoarelor categorii:

a) vaci de lapte, alte bovine, bubaline;

b) oi;

c) capre;

d) cabaline;

e) catâri şi măgari;

f) porcine;

g) păsări. Notă:

I.N.S. va furniza datele privind efectivele de animale în acord cu structura utilizată pentru transmiterea acestora la Eurostat.

capete

15.10 anul n

pentru anul n

la porci pentru cercetarea statistică din luna mai

15.10 anul n

pentru anul n

la bovine pentru cercetarea statistică

din iunie;

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

 

 

Pentru catâri şi măgari datele sunt obţinute la Recensământul general agricol (RGA) sau Ancheta

structurală din agricultură (AS A) în perioada intercensitară.

 

15.5 anul n

pentru anul n-1

la efectivele de animale pentru cercetarea statistică din decembrie;

datele de la RGA vor fi disponibile în iulie 2012, iar datele de la ASA2013

vor fi disponibile în 2014

 

Efective de animale (aprilie, mai-iunie, decembrie, după caz), diferenţiate conform următoarelor categorii:

a) vaci de lapte, alte bovine, bubaline;

b) oi;

c) capre;

d) cabaline;

e) catâri şi măgari;

f) porcine;

g) păsări.

Notă:

Efectivele de animale se vor prezenta, în funcţie de caz, separat, după următoarele caracteristici: tipul de exploataţie, destinaţia - lapte, carne, mixtă, vârsta, greutatea, date despre sistemul de furajare (pe zi/lună/anotimp): sortimentul de furaje, cantitatea de apă şi standard minim de furajare şi întreţinere.

capete

 

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

2.

Date şi informaţii necesare calculului energiei brute necesare în acord cu prevederile la nivelul secţiunii 4.1 a IPCC GPG 2000:

a) greutatea animalului;

b) greutatea animalelor adulte;

c) spor mediu zilnic pe categorii exploatate;

d) cantitatea de lapte zilnică;

e) procentul de grăsimi din lapte;

f) producţia de lână;

g) regimul de muncă.

 

kg

kg

g/zi

l/zi

%

kg/an

kgm (lucru

mecanic)/zi

 

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

3.

Date şi informaţii necesare calculului energiei brute necesare utilizând elementele asociate raţiilor furajere:

a) valoarea nutritivă a furajului, valori medii ce pot fi valabile la nivel naţional;

b) standard minim de furajare pe specii şi categorii de exploatare, ce trebuie respectat de toţi fermierii, indiferent de tipul de exploataţii.

 

 

 

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

4.

Date şi informaţii asupra energiei digestibile şi ratei de conversie a metanului:

a) cantitatea de excreţii zilnice;

b) energia digestibilă;

c) rata de conversie a metanului.

%

kg/zi

%

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

5.

Date asupra conţinutului de cenuşă în gunoiul de grajd (%) şi capacităţii maxime de producere a metanului pentru gunoiul de grajd produs:

a) tipul şi cantitatea de furaje consumate;

b) conţinutul în cenuşă al gunoiului de grajd.

%

kg/zi şi MJ/zi

%

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală


0

1

2

3

4

6.

Informaţii privind tipurile sistemelor de gestionare a gunoiului de grajd (AWMS) utilizate pentru fiecare subcategorie de animale; procentajul producţiilor de gunoi de grajd, valori asociate fiecărei subcategorii de animale şi fiecărui AWMS, astfel:

a) depozitare in lagune, în condiţii anaerobe;

b) sistem lichid;

c) răspândit zilnic;

d) depozitat în stare solidă;

e) depozitat în urma păşunatului;

f) folosit ca şi combustibil;

g) alte sisteme.

%

 

Autoritatea publică centrală pentru

agricultură şi dezvoltare rurala

7.

Date asupra factorului de conversie a metanului pentru fiecare AWMS

%

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

8.

Cantitatea totală de gunoi de grajd generată

t

15.07 anul n pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

9.

Date asupra cantităţii medii de azot excretate anual (kg N/animal/an):

a) cantitatea medie de azot excretată azot pe cap de animal/an;

b) structura pe rase, la fiecare specie, standard minim de furajare, tip de exploataţie.

Observaţie: Datele/Informaţiile menţionate la pct. 1-5 vor fi furnizate pentru fiecare subcategorie de animale, considerând structura utilizată de către I.N.S. pentru transmiterea datelor privind efectivele de animale la Eurostat.

kg N/animal/an

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Subsectorul: Cultivarea orezului (IPCC - 4C)

1.

Suprafaţa cultivată cu orez, diferenţiată conform următoarelor categorii:

a) irigată - continuu inundată;

b) irigată - intermitent inundată - cu o singură aerare;

c) irigată - intermitent inundată - cu aerări multiple;

d) cu aport de apă din ploi - predispusă inundării;

e) cu aport de apă din ploi - predispusă secetei;

f) cu regim de apă adâncă - adâncimea apei între 50 -100 cm;

g) cu regim de apă adâncă - adâncimea apei > 100 cm.

ha

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

2.

Numărul anual de recolte

număr

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

3.

Suprafaţa pe care se aplică amendamente Suprafaţa pe care se aplică fertilizanţi organici (gunoi de grajd, compost şi altele asemenea)

ha

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

4.

Cantitatea medie de fertilizanţi organici aplicată suprafeţelor cultivate cu orez (t substanţă uscată/ha)

t substanţă

uscată/ha

 

Autoritatea publică centrală pentru

agricultură şi dezvoltare rurală

5.

Date şi informaţii asupra solurilor pe care se cultivă orezul:

Suprafaţa cultivată pe diferite tipuri de sol.

Observaţie: Datele şi informaţiile menţionate la pct. 2-5 vor fi diferenţiate conform categoriilor menţionate la pct. 1.

ha

 

Institute de cercetare şi dezvoltare aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţilor menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din hotărâre, precum şi din domeniile pajişti, viticultură şi pomicultură

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală


0

1

2

3

4

Subsectoarele: Soluri agricole şi Arderea în câmp a deşeurilor agricole vegetale (IPCC- 4D;IPCC -4F)

1.

Producţiile agricole vegetale diferenţiate pe următoarele categorii şi subcalegorii:

1.1. Cereale pentru boabe:

a) Grâu;

b) Secară;

c) Orz şi orzoaica;

d) Ovăz;

e) Porumb;

f) Sorg;

g) Orez;

h) Alte cereale.

1.2. Leguminoase pentru boabe:

a) Mazăre;

b) Fasole;

c) Alte leguminoase pentru boabe uscate.

1.3. Rădăcinoase:

a) Cartof de toamnă;

b) Cartof timpuriu, semitimpuriu şi de vară;

c) Sfeclă pentru zahăr;

d) Rădăcinoase furajere.

1.4. Plante industriale: 1.4.1. Textile:

a) in pentru fibră;

b) cânepă pentru fibră;

c) alte plante textile.

1.4.2. Uleioase: a) Floarea-soarelui;

b) Rapiţă;

c) Soia boabe;

d) În pentru ulei.

1.4.2.1. Alte plante uleioase (ricin, mac, şofrănel, camelina, susan şi altele asemenea)

1.4.2.2. Alte plante industriale (sorg pentru mături):

a) Tutun;

b) Hamei;

c) Plante medicinale, aromatice/condimente cultivate.

1.5. Legume:

a) Tomate;

b) Vinete;

c) Ceapă uscată;

d) Usturoi uscat;

e) Varză;

f) Ardei.

1.5.1. Legume cultivate pentru frunze (salată verde, spanac, andive, sparanghel şi altele asemenea)

1.5.2. Ciuperci cultivate

1.5.3. Rădăcinoase comestibile (morcov, păstâmac, ridiche şi altele asemenea)

1.5.4. Pepeni verzi şi galbeni

1.5.5. Alte legume 1.6. Furaje verzi din teren arabil

1.7. Furaje verzi anuale:

a) Graminee anuale pentru masă verde/însilozare;

b) Leguminoase anuale pentru masă verde/însilozare;

c) Plante pentru însilozare:

d) Porumb masă verde/însilozare;

e) Alte plante anuale pentru fân şi masă verde.

1.8. Plante furajere perene:

a) Lucerna;

b) Trifoi;

c) Alte plante furajere perene;

d) Alte plante graminee perene (culturi simple şi/sau amestecuri);

e) Alte plante leguminoase perene;

f) Alte producţii agricole vegetale.

t

1.06 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală


0

1

2

3

4

2.

Suprafeţele cultivate, diferenţiate pe categoriile şi subcategoriile de la pct. 1

Notă: Datele culese trebuie să cuprindă toate tipurile de ferme şi gospodăriile populaţiei.

ha

11.06 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Este necesar ca inclusiv autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală să fie furnizor al datelor în cauză.

3.

Conţinutul de apă al producţiilor agricole vegetale

diferenţiat şi conţinutul de apă al deşeurilor vegetale, conform categoriilor şi subcategoriilor menţionate ia pct. 1.

%

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

4.

Următoarele fracţii asociate subcategoriilor de producţii agricole vegetale menţionate la pct. 1

Raportul reziduuri agricole vegetale/recoltă; Fracţia de substanţă uscată în biomasă; Fracţia de azot; Fracţia arsă în câmp; Fracţia arsă drept combustibil; Fracţia utilizată pentru construcţii; Fracţia utilizată ca furaj; Fracţiile utilizate în alte scopuri; - Fracţia oxidată;

Fracţia de carbon din reziduurile agricole vegetale; Fracţia sau raportul carbon/azot (C/N) pentru fiecare dintre categoriile şi subcategoriile enumerate ia punctul 1.

Notă: Parametrii menţionaţi anterior sunt relevanţi biomasei de deasupra solului.

fracţie

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Subsectorul: Soluri agricole (IPCC - 4D)

1.

Cantitatea totală de fertilizanţi sintetici pe bază de azot utilizată şi cantităţile de fertilizanţi sintetici pe bază de azot pe categorii.

t

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală Institute de cercetare şi dezvoltare aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţilor menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)^g) din hotărâre, precum şi din domeniile pajişti, viticultură şi pomicultură.

2.

Suprafeţele de soluri organice cultivate

 

ha

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală; Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă Institute de cercetare şi dezvoltare aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţilor menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din hotărâre, precum şi din domeniile pajişti, viticultură şi pomicultură

3.

Zone umede drenate: soluri organice drenate şi soluri minerale drenate

ha

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală Institute de cercetare şi dezvoltare aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţilor menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din hotărâre, precum şi din domeniile pajişti, viticultură şi pomicultură


0

1

2

3

4

4.

Cantităţi de calcar şi dolomită aplicate pentru

amendarea solurilor agricole

t

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

5.

Cantitatea de azot din aplicarea pe soluri a nămolurilor din tratarea apelor uzate

kg

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

6.

Alte fracţii:

a) Fracţia de azot din sol care este pierdut prin scurgere şi şiroire. N este provenit din aplicarea pe soluri a fertilizanţilor sintetici şi gunoiului de grajd;

b) Fracţia de azot care se volatilizează ca NH3 şi NOx în urma aplicării fertilizanţilor sintetici;

c) Fracţia de azot care se volatilizează ca NH3 şi NOx în urma aplicării gunoiului de grajd;

fracţie

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

 

d) Fracţia de azot excretat şi depozitat pe sol în timpul păşunării.

fracţie

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Sectorul: Folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură

Subsectorul: Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor (IPCC - 5)

1.

Fondul funciar, structurat pe următoarele categorii şi subcategorii: suprafaţă agricolă: arabil, păşuni, fâneţe, vii şi pepiniere viticole, livezi şi pepiniere pomicole; păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră: păduri de folosinţă forestieră, păduri de folosinţă silvo-pastorală, alte terenuri cu vegetaţie forestieră; construcţii; drumuri şi căi ferate; ape şi bălţi; alte suprafeţe.

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, structurate pe următoarele categorii de specii: răşinoase; fag; stejar; diverse specii tari; diverse specii moi.

ha

 

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală; Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură; organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

2.

Schimbarea folosinţei terenurilor de la un an la altul, între categoriile menţionate la pct. 1. cu precizarea suprafeţelor care trec de la o subcategorie la fiecare din celelalte subcategorii

Observaţie: Se precizează elementele de producţie şi productivitate pe fiecare tip de vegetaţie asociat folosinţei anterioare, respectiv ulterioare schimbării categoriei de folosinţă

ha (care trec de la o subcategorie la alta, cu specificarea tipurilor de folosinţă: anterior şi ulterior)

 

 

Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală; autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură; organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabilă pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

3.

Numărul de titluri de proprietate eliberate şi suprafaţa pe care o acoperă

nr/ha

 

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru cadastru şi publicitate imobiliară; autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură

4.

Suprafeţe împădurite (includ numai suprafeţe provenind de la o altă folosinţă), pe fiecare subcategorie specificată la pct. 2, respectiv în sensul art. 3 alin. (3) al Protocolului de la Kyoto cu deciziile subsecvente:

a) suprafaţă împădurită - terenuri care nu au avut vegetaţie forestieră timp de minimum 50 de ani;

b) suprafaţă reîmpădurita - terenuri fără vegetaţie forestieră, care au avut pădure în ultimii 50 de ani, dar erau despădurite/defrişate la data de 31 decembrie 1989.

Observaţie: Se precizează şi următoarele date:

a) tipul de folosinţă anterior;

b) compoziţia pe specii;

c) clasa de producţie;

d) vârsta actuală a arboretului;

e) elementele precise de localizare şi identificare a acestor categorii: direcţia silvică, ocolul silvic, unitate de producţie/baza, unitate administrativ-teritorială, parcelă cadastrală, parcelă silvică, subparcelă cadastrală, subparcelă silvică, proprietar şi deţinător cu orice titlu, localitate, judeţ, după caz; acolo unde sunt disponibile, coordonatele geografice ale perimetrului: latitudine, longitudine.

ha

 

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură; autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

 

0

1

2

3

4

5.

Suprafeţe despădurite/defrişate (includ numai suprafeţe care trec la altă folosinţă), în sensul art. 3 alin. (3) al Protocolului de la Kyoto şi al deciziilor subsecvente.

Observaţie: Se precizează şi următoarele date:

a) tipul de folosinţă ulterior despăduririi/defrişării;

b) datele specifice folosinţei vechi:

c) compoziţia pe specii;

d) volumul la hectar;

e) diametrul mediu al arboretului defrişat şi înălţimea:

f) vârsta arboretului; tipul de sol;

g) elementele precise de localizare şi identificare a acestor categorii: direcţia silvică, ocolul silvic, unitate de producţie/bază, unitate administrativ-teritorială, parcelă cadastrală, parcelă silvică, subparcelă cadastrală, subparcelă silvică, proprietar şi deţinător cu orice titlu, localitate, judeţ, după caz; acolo unde sunt disponibile, coordonatele geografice ale perimetrului: latitudine, longitudine.

ha

 

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură

Subsectorul: Silvicultură (IPCC - 5A)

1.

Creşterea netă anuală în volum a pădurilor în total şi pe specii

Densitatea medie a lemnului, în total şi pe specii

Factorii de expansiune ai biomasei, în total şi pe specii

Alocarea creşterii în rădăcini relativ la tulpină, în total şi pe specii

Conţinutul mediu de carbon în lemn.

Raportul C/N pentru soluri

Procentul de biomasă lemnoasă rămas în păduri pentru fiecare dintre speciile menţionate în subsectorul: Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, pct. 2

m3/an/ha

kg/m3

adimensional

adimensional

%

adimensional

%

 

Autorităţi şi instituţii publice, institute de cercetare şi dezvoltare, precum şi alte organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură

2.

 

 

Volumul de lemn recoltat pentru fiecare dintre speciile menţionate în subsectorul: Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, la pct. 2, cu precizarea pe specii a componentelor recoltate:

a) tulpină - ax principal;

b) ramuri integral;

c) ramuri până la anumite dimensiuni şi altele asemenea.

m3

 

Organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură

Volumul de lemn recoltat pe specii (răşinoase, fag, stejar, diverse specii tari, diverse specii moi)

mii m3

30.07 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

3.

Volumul de lemn recoltat ilegal pentru fiecare dintre speciile menţionate în subsectorul: Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, pct. 2.

m3

 

Organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură

4.

Suprafaţa de pădure afectată de incendii pe fiecare specie menţionată în subsectorul: Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, pct. 2.

ha

 

Organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; autoritatea publică centrală în domeniul asigurării ordinii publice; autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură

5.

Cantitatea de fertilizanţi pe bază de azot aplicată în pădure şi pe alte suprafeţe aferente altor folosinţe convertite către pădure

t

 

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură; autoritatea publică centrală pentru agricultură şi

dezvoltare rurală

6.

Suprafeţe împădurite drenate: soluri organice drenate şi soluri minerale drenate

ha

 

Institute de cercetare şi dezvoltare aflate sub autoritatea, în subordinea şi în coordonarea autorităţilor menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din hotărâre, precum şi din domeniile pajişti, viticultură şi pomicultură; autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură; autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală

7.

Cantităţi de calcar şi cantităţi de dolomită aplicate pentru amendarea pădurilor şi terenurilor cu vegetaţie forestieră

t

 

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)

 

Date privind activitatea, elemente privind factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul deşeuri

 

Nr. crt.

Parametrul solicitat

Unitatea de măsură

aferentă

parametrului

Termen

Autoritatea sau instituţia responsabilă care furnizează informaţiile

0

1

2

3

4

Sectorul: Deşeuri

Subsectorul: Deşeuri solide depozitate (IPCC - 6A)

1.

Populaţia totală a României

locuitori

30.11.2012

pentru anul n-2

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

2.

Populaţia din mediul urban

locuitori

30.11.2012

pentru anul n-2

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

3.

Populaţia din mediul rural

locuitori

30.11.2012

pentru anul n-2

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

4.

Cantitatea de deşeuri municipale generate

t

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

5.

Valoarea medie de generare a deşeurilor municipale în mediul urban

kg/locuitor/zi

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

6.

Valoarea medie de generare a deşeurilor municipale în mediul rural

kg/locuitor/zi

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

7.

Cantitatea totala de deşeuri municipale depozitate

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

8.

Cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate în depozite conforme

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

9.

Cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate în depozite neconforme cu adâncimi mai mari sau egale cu 5 m

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

10.

Cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate în depozite neconforme cu adâncimi mai mici de 5 m

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

11.

Cantitatea anuală de deşeuri municipale depozitate în depozitele conforme, pe fiecare depozit în parte

 

 

Operatorii de depozite conforme

12.

Cantitatea anuală de deşeuri municipale depozitate în depozitele neconforme cu adâncimi mai mari sau egale cu 5 m, pe fiecare depozit în parte

 

 

Operatorii de depozite neconforme

13.

Cantitatea anuală de deşeuri municipale depozitate în depozitele neconforme cu adâncimi mai mici de 5 m, pe fiecare depozit în parte

 

 

Operatorii de depozite neconforme

14.

Compoziţia procentuală a deşeurilor municipale depozitate:

a) hârtie şi textile;

b) deşeuri provenite din grădinărit, amenajarea parcurilor, precum şi alte deşeuri organice biodegradabile, cu excepţia celor alimentare;

c) deşeuri alimentare;

d) lemne şi paie.

%

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate; operatorii de depozite

15.

Cantitatea de metan recuperată din depozitele de deşeuri conforme

t

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii de depozite conforme

16.

Cantitatea de metan recuperată din depozitele de deşeuri neconforme cu adâncimi mai mari sau egale cu 5 m

t

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii de depozite conforme

17.

Cantitatea de metan recuperată din depozitele de deşeuri neconforme cu adâncimi mai mici de 5 m

t

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii de depozite conforme

18.

Procentul de deşeuri municipale care se depozitează din cantitatea totală de deşeuri municipale generate

%

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

19.

Cantitatea de deşeuri municipale valorificate, pe fracţii de deşeuri

t

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

Subsectorul: Tratarea apelor uzate (IPCC - 6B)

1.

Volumul total anual de ape uzate generate:

a) menajere;

b) industriale.

mii m3

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

2.

Volumul de ape uzate tratate din volumul total de ape uzate:

a) menajere:

- tratate aerob;

- tratate anaerob;

b) industriale:

- tratate aerob;

- tratate anaerob.

%

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare

3.

Cantitatea de nămoluri rezultată în urma epurării apelor uzate:

a) menajere;

b) industriale.

t

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate; alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare


0

1

2

3

4

4.

Producţiile anuale pentru următoarele sectoare şi subsectoare industriale:

a) producţia de bere;

b) producţia de vinuri;

c) producţia de băuturi răcoritoare;

d) producţia de uleiuri comestibile;

e) producţia de lactate;

f) preparate din came de pasăre;

g) preparate din peşte;

h) producţia de celuloză şi hârtie;

i) producţia de materiale textile naturale;

j) producţia de ţiţei.

hl, t, P

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

5.

Componenta organică degradabilă îndepărtată sub formă de nămol

%

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare

6.

Cantitatea de metan recuperată în procesul de tratare a nămolului:

a) menajer;

b) industrial.

t

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare

7.

Cantitatea de apă uzată generată pe unitatea de produs, pentru ramurile industriale: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului

m3/t

 

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici

8.

încărcarea organică specifică pentru fiecare tip de apă uzată din industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului

kg CCO-Cr/m3 apă uzată

 

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici

9.

Volumul anual de ape uzate generate, pentru industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului

m3/an

 

 

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici.

10.

Încărcarea organică totală a apelor uzate generate, pentru industriile: bere, vin, uleiuri comestibile produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului

t

 

CCO-Cr/an

Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici.

11.

Schemele staţiilor de tratare a apelor uzate industriale pentru industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului, cu evidenţierea zonelor cu emisii majore de gaz metan (zonele cu tratare anaerobă)

 

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici

12.

Componenta organică degradabilă îndepărtată sub formă de nămol din apa uzata, pentru industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului

%

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici

13.

Schema instalaţiilor de tratare a nămolului provenit

din tratarea apelor uzate din industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului

 

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici.


14.

Populaţia totală racordată la reţeaua de canalizare, cu tratarea apei în staţii de tratare orăşeneşti

locuitori

17.07 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

15.

Populaţia neracordată la reţeaua de canalizare

locuitori

17.07 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

16.

Populaţia totală cu staţii de tratare independente

locuitori

17.07 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

17.

Populaţia din zona rurală cu staţii de tratare proprii

locuitori

 

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

18.

Volumul total anual de ape uzate evacuate pe tipuri de evacuări - tratări (staţii de epurare orăşeneşti, staţii de epurare independente)

mii m3/an

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

19.

Emisia de materie organică CB05, în total ape uzate exprimată în 102/zi

t O2/zi

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

20.

Schemele staţiilor de tratare a apelor uzate menajere. cu evidenţierea zonelor cu emisii majore de gaz metan (zonele cu tratare anaerobă)

 

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură

21.

Schemele staţiilor de tratare a apelor uzate menajere proprii, cu evidenţierea zonelor cu emisii majore de gaz metan (zonele cu tratare anaerobă)

 

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură

22.

CB05 colectat, pe tipuri de sisteme de canalizare

102/zi

30.11 anul n

pentru anul n-1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România

23.

Schema instalaţiilor de tratare a nămolului

 

 

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură

Subsectorul: Incinerarea deşeurilor (IPCC - 6C)

1.

Cantitatea de deşeuri medicale periculoase generate

t

 

Autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

2.

Cantitatea de deşeuri medicale periculoase incinerate

t

 

Autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

3.

Cantitatea de deşeuri medicale periculoase incinerate din cantitatea de deşeuri medicale periculoase generate

%

 

Autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

4.

Cantitatea de deşeuri industriale periculoase incinerate

t

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

 

NOTĂ:

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România are deja date referitoare la evacuarea apelor uzate în cadrul gospodăriilor, colectate la recensământul din anul 2011. Aceste date sunt necesare pentru calcularea emisiilor de metan din apele uzate eliminate în gospodăriile neracordate la canalizare. Estimarea acestor emisii a fost cerută prin ultimul raport echipei de experţi revizuitori asupra Inventarului naţional de gaze cu efect de seră transmis de către România în anul 2011.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Gelu-Ştefan Diaconu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi

completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gelu-Ştefan Diaconu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 iulie 2012.

Nr. 409.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către domnul Octavian Teodor Deaconu

 

Având în vedere propunerea formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi Avizul favorabil nr. 1.644.725 din 4 iulie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către domnul Octavian Teodor Deaconu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (V) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Octavian Teodor Deaconu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 iulie 2012.

Nr.410.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ladanyi Arpad Csaba din funcţia publică de comisar general al Gărzii Financiare în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ladanyi Arpad Csaba i se aplică mobilitatea din funcţia publică de comisar general al Gărzii Financiare în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 iulie 2012.

Nr. 411.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.