MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 482/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 482         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 iulie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 456 din 8 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

671. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

676. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 

677. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006

 

678. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile - construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

684. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

49. - Decizie privind aprobarea competenţelor medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist şi ale medicului primar în stomatologie generală

 

50. - Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia dento-alveolar

 

51. - Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară

 

52. - Decizie privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în ortodonţie şi ortopedie dento-facială

 

Rectificări la:

-          Decretul nr. 652/1997;

-          Ordinul ministrului sănătăţii nr. 649/2012;

-          Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

 

DECIZIA Nr. 456

din 8 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 559/45/2010 şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.035D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că nu se impune reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, menţionând, în acest sens, Decizia nr. 302 din 1 martie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 iunie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 559/45/2010, Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie ridicată de instanţă, din oficiu, într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a unui ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi a unei dispoziţii emise de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa autoare a acesteia susţine că textele de lege criticate contravin principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, întrucât puterilor legislativă şi executivă le este garantat accesul la informaţiile clasificate, în timp ce judecătorii trebuie să obţină autorizaţii/certificate de securitate printr-o procedură controlată exclusiv de puterea executivă. Arată că, atât timp cât puterilor legislativă şi executivă le este permis accesul la documentele clasificate doar sub condiţia validării alegerii sau numirii şi a depunerii jurământului, nefiind necesară parcurgerea procedurilor prevăzute de lege pentru alte categorii de persoane în vederea verificării „onestităţii şi profesionalismului”, nu există niciun argument din care să rezulte că, prin activitatea sa jurisdicţională, puterea judecătorească poate crea o breşă în sistemul naţional de protecţie a informaţiilor clasificate, iar celelalte două puteri nu ar prezenta un astfel de risc.

Condiţionarea exercitării activităţii de judecată de parcurgerea prealabilă a unei proceduri de certificare a accesului judecătorului la documente clasificate impietează, în opinia instanţei autoare a excepţiei de neconstituţionalitate, asupra independenţei şi imparţialităţii justiţiei, precum şi asupra dreptului la un proces echitabil, în condiţiile în care autorizaţiile/certificatele de securitate se eliberează în urma unor verificări prealabile făcute de instituţii aparţinând puterii executive ori subordonate acesteia, potrivit unor criterii netransparente, subiective şi neverificabile, ceea ce înseamnă că „executivul îşi alege judecătorul”.

Totodată, consideră că se încalcă dreptul la un proces echitabil şi din perspectiva egalităţii armelor, care presupune ca toate părţile din proces să îşi poată face apărările în cunoştinţă de cauză şi să poată administra probele ori să poată avea acces la actele atacate, astfel încât să nu se creeze un dezavantaj net pentru una dintre ele.

Arată că soluţionarea cauzei ce are ca obiect anularea unui act clasificat, luând în considerare doar afirmaţiile emitentului, fără ca judecătorul să aibă acces la actul clasificat contestat, în condiţiile în care niciunul dintre judecătorii instanţei nu posedă certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii clasificate, aşa cum este cazul Curţii de Apel Iaşi, înseamnă a-l plasa pe reclamant în faţa unei inechităţi intrinseci, fără a mai fi nevoie să se demonstreze alte efecte negative în această ipoteză.

În fine, apreciază că procedura emiterii autorizaţiei/certificatului de securitate intră în contradicţie şi cu dispoziţiile constituţionale referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, operând o suprapunere de atribuţii în ceea ce priveşte verificarea profesionalismului magistraţilor, având în vedere că una dintre componentele esenţiale ale conduitei profesionale a judecătorilor o constituie respectarea obligaţiei de confidenţialitate a lucrărilor care au acest caracter.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, completată prin Legea nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, care au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (2): „(2) Accesul Ia informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.”;

- Art. 7: „(1) Persoanele care vor avea acces la informaţii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaţii.

(2) Pentru candidaţii la funcţii publice ce implică lucrul cu asemenea informaţii, precum şi competenţa de a autoriza accesul la astfel de informaţii, verificarea este anterioare numirii în acele funcţii şi se solicită obligatoriu de autoritatea de învestire.

(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucrează in cadrul Autorităţii Naţionale de Securitate, care gestionează informaţii NATO, potrivit echivalenţelor nivelurilor de secretizare prevăzute prin prezenta lege.

(4) Accesul la informaţii clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 Ut. d) şi e), este garantat, sub condiţia validării alegerii sau numirii şi a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:

a) Preşedintele României;

b) primul-ministru;

c) miniştri;

d) deputaţi;

e) senatori,

care, în concordanţă cu atribuţiile specifice, sunt îndreptăţite să aibă acces la informaţiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale instituţiilor din care aceştia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoştinţă de responsabilităţile ce le revin privind protecţia informaţiilor clasificate şi au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).”;

- Art. 28 alin. (1): „(1) Accesul la informaţii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care deţine astfel de informaţii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

În opinia instanţei autoare a excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul părţilor ia un proces echitabil, art. 124 alin. (2) şi (3) potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi, iar judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii şi art. 125 alin. (2) care statuează că propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea si sancţionarea judecătorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că nu poate reţine susţinerile instanţei autoare a acesteia potrivit cărora textele de lege criticate contravin principiului separaţiei şi echilibrului puteri lor în stat, argumentate pe ideea că puterilor legislativă şi executivă le este garantat accesul la informaţiile clasificate, în timp ce judecătorii trebuie să obţină autorizaţii/certificate de securitate printr-o procedură controlată exclusiv de puterea executivă.

Analizând această critică, instanţa de contencios constituţional observă, mai întâi, că, în ceea ce priveşte puterea executivă, numai anumitor reprezentanţi ai acesteia le este garantat, potrivit art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002, accesul la astfel de informaţii. Este vorba despre reprezentanţii săi la cel mai înalt nivel, respectiv Preşedintele României, primul-ministru şi miniştrii. Referitor la Preşedintele României, este evident că acestuia trebuie să i se garanteze accesul la documente clasificate, ţinând cont de prerogativele sale constituţionale. Unul dintre cele mai elocvente exemple de activitate specifică acestuia care presupune accesul la documente clasificate îl reprezintă calitatea sa de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii, autoritate administrativă autonomă învestită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională.

De asemenea, referitor la primul-ministru şi la miniştri, prin natura activităţii lor şi în virtutea atribuţiilor corespunzătoare acestei funcţii, este de înţeles că trebuie să aibă o imagine cât mai completă, clară şi fidelă a tuturor domeniilor de activitate ce intră sub incidenţa competenţelor lor. Pentru a-şi putea îndeplini rolul stabilit prin Constituţie, acela de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, este justificat ca primul-ministru şi ceilalţi membri ai Guvernului să aibă garantat accesul la informaţiile necesare aducerii la îndeplinire a acestui obiectiv constituţional, printre care se pot număra şi informaţii clasificate. De altfel, primul-ministru este şi vice-preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, iar unii miniştri au calitatea de membri ai acestuia, funcţii care presupun în mod inevitabil accesul la informaţii şi documente clasificate.

Tot astfel, Curtea reţine că accesul necondiţionat al senatorilor şi deputaţilor la documente clasificate este justificat prin caracteristicile mandatului pe care îl exercită.

Curtea remarcă, totodată, că toate persoanele mai sus enumerate au statut de demnitari. Această calitate le conferă un grad de protecţie personală mai ridicat faţă de ceilalţi cetăţeni, inclusiv faţă de magistraţi - judecători şi procurori. De aceea, faptul că iau cunoştinţă de anumite informaţii cuprinse în documente clasificate nu generează un risc la fel de mare pe cât ar putea apărea în cazul celorlalte categorii de persoane. Este vorba despre riscul la care se expune persoana care intră în posesia unor informaţii clasificate: luând cunoştinţă de asemenea informaţii, ea devine vulnerabilă, întrucât se poate transforma într-o ţintă pentru persoane interesate să obţină în mod ilegal respectivele informaţii, existând pericolul ca asupra ei să se exercite presiuni fizice sau psihice pentru a divulga informaţiile secrete de care a luat cunoştinţă.

Potrivit art. 9 lit. d) teza întâi din Legea nr. 182/2002, protecţia informaţiilor clasificate vizează şi protecţia personalului care are acces la informaţiile clasificate. Or, având în vedere că judecătorii şi procurorii nu beneficiază în mod automat, de la numirea în funcţie, de un sistem special de protejare a propriei siguranţe fizice şi psihice, faptul că nu le este permis accesul permanent şi nelimitat la informaţii clasificate, ci li se acordă punctual şi individual un certificat de acces la anumite documente ce conţin informaţii clasificate. În măsura în care soluţionarea cauzei ce le este dedusă judecăţii necesită cunoaşterea acestora, este, în definitiv, o măsură de protecţie a integrităţii fizice şi psihice a lor.

Toate aceste argumente conduc la respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

În plus, Curtea constată că art. 2 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 182/2002 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, excepţiile de neconstituţionalitate fiind respinse, ca neîntemeiate.

Astfel, prin Decizia nr. 1.440 din 4 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2011, Curtea a observat că art. 1 din Legea nr. 182/2002 precizează că scopul reglementării TI constituie protecţia informaţiilor clasificate şi a surselor confidenţiale ce asigură acest tip de informaţii, scop care se realizează prin instituirea sistemului naţional de protecţie a informaţiilor. În acest sens, legea instituie principiul potrivit căruia toate persoanele care vor avea acces la informaţii clasificate secret de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informaţii.

Prin aceeaşi decizie, reiterând cele statuate prin Decizia nr. 1.335 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, Curtea a reţinut că prevederile art. 2 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 182/2002 nu înlătură posibilitatea judecătorului de a avea acces la informaţiile secrete de stat, cu respectarea regulilor de natură procedurală prevăzute de lege. Pe de o parte, din raţiuni ce ţin de oportunitate, nu toţi angajaţii unei instituţii trebuie să obţină certificate de securitate, iar, pe de altă parte, magistraţii acreditaţi să deţină, să aibă acces şi să lucreze cu informaţii clasificate, deşi întrunesc exigenţele de numire şi exercitare a funcţiei pe care o ocupă, în acord cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, sunt evaluaţi numai din perspectiva onestităţii şi profesionalismului referitoare la utilizarea acestor informaţii.

De asemenea, Curtea a arătat că nu poate fi pus semnul egalităţii între criteriile de numire în funcţia de magistrat si cele necesare obţinerii autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, mai cu seamă că, pentru acestea din urmă, accesul este limitat de respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, având în vedere aspectele de vulnerabilitate sau ostilitate ca urmare a unor stări preexistente (cum ar fi mediul de relaţii, locul de muncă anterior etc.), şi de loialitatea indiscutabilă ori de caracterul, obiceiurile, relaţiile, discreţia şi modul de viaţă ale persoanei în cauză. Curtea a considerat că este firesc să fie aşa deoarece, în caz contrar, există riscul creării în sistemul naţional de protecţie a informaţiilor clasificate a unei breşe care, spre deosebire de activitatea specifică actului de justiţie, nu poate fi acoperită prin invocarea unor cauze de incompatibilitate ori recuzare.

Totodată, prin Decizia nr. 1.440 din 4 noiembrie 2010, Curtea a mai arătat că cele statuate sunt în concordanţă şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, prin Hotărârea din 9 februarie 1995, pronunţată în Cauza Vereniging Weekblad Blufl împotriva Olandei (paragraful 28), instanţa de la Strasbourg a precizat că accesul la informaţiile publice poate fi îngrădit pentru protejarea interesului naţional, în conformitate cu prevederile art. 10 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din care rezultă că îngrădirile libertăţii de informare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie prevăzute de lege; b) să aibă un scop legitim; c) să fie necesare într-o societate democratică. Or, cu acel prilej, Curtea a observat că îngrădirile aduse accesului la informaţii sunt prevăzute de lege - Legea nr. 182/2002 -, au un scop legitim - protecţia informaţiilor clasificate şi a surselor confidenţiale ce asigură acest tip de informaţii, prin instituirea sistemului naţional de protecţie a informaţiilor -, şi sunt necesare într-o societate democratică.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.120 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 27 noiembrie 2008, Curtea a apreciat că este firesc ca Legea nr. 182/2002, care are ca obiect de reglementare protecţia informaţiilor clasificate, să conţină reguli specifice cu privire la accesul la astfel de informaţii al anumitor persoane care au calitatea de părţi într-un proces, respectiv cu condiţia obţinerii certificatului de securitate, fiind necesar a fi îndeplinite, în prealabil, cerinţele şi procedura specifică de obţinere a acestuia, prevăzute de aceeaşi lege De vreme ce prevederile de lege criticate nu au ca efect blocarea efectivă şi absolută a accesului la anumite informaţii, ci îl condiţionează de îndeplinirea anumitor paşi procedurali, justificaţi de importanţa pe care asemenea informaţii o prezintă, nu se poate reţine încălcarea dreptului la un proces echitabil sau a principiului statuat de art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.

Reglementarea mai strictă a accesului la informaţiile clasificate ca fiind secrete de stat, prin stabilirea unor condiţii pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor avea acces la astfel de informaţii, precum şi a unor proceduri de verificare, control şi coordonare a accesului la aceste informaţii, reprezintă o măsură necesară în vederea asigurării protecţiei informaţiilor clasificate, în acord cu dispoziţiile constituţionale ce vizează apărarea securităţii naţionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe a Curţii Constituţionale, soluţia pronunţată prin deciziile menţionate şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Iaşi - Secţia contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 559/45/2010.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea

Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului

şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea amenajării Casei Memoriale „Coandă”.

(2) Imobilul transmis potrivit alin. (1) este clasat ca monument istoric şi este înscris în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, la poziţia nr. 607 din cadrul Listei monumentelor istorice 2010 - municipiul Bucureşti, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional având obligaţia protejării acestuia potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 364 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 671.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

Denumirea şi locul unde se afla imobilii

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Elemente le-cadru de descriere tehnică

Codul de

clasificaţie

Nr. MFP

Imobil, str. Lascăr Catargiu

nr. 29, sectorul 1, Bucureşti

Domeniul privat

al statului şi

administrarea

Regiei Autonome

„Administraţia

Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Domeniul public

al statului şi

administrarea

Ministerului

Culturii şi

Patrimoniului

Naţional

Conform Cărţii funciare nr. 249.850-C1-U2:

unitate individuală dispusă pe subsol = 118,66 m2,

parter = 252,13 m2 şi mansardă = 74,47m2,

cu părţi comune indivize dispuse pe fiecare nivel

în parte conform relevee părţi comune (în

suprafaţă totală de 198,24 m2)

S teren = 290,15 m2

Regim de înălţime: S +P+M

Suprafaţă construită la sol: 428 m2

Suprafaţă desfăşurată: 654,69 m2 + 198,24 m2

părţi comune.

8.24.02

Se va

atribui.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană

de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti

la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii -

Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă,

semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 566/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile*) semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2002, aprobată prin Legea nr. 566/2002.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Dan Petre,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 iulie 2012.

Nr. 676.


*) Traducere.

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor 17, sectorul 5 RO-050741, Bucureşti România

 

În atenţia domnului Bogdan Drăgoi

Cc./Doamna Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

 

Luxemburg, 10 ianuarie 2012

 

Ops A/SEE-2/2000-0412/JMI/kg

 

Ref.:

 

Subiect: Infrastructura municipală în sectorul alimentării cu apă (Contractul de finanţare nr. 21.491, „Proiectul*)

Anularea sumei netrase

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Ne adresăm dumneavoastră pentru a vă informa asupra faptului că în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, după expirarea termenului-limită de tragere aferent Proiectului, suma rămasă netrasă din totalul împrumutului (254.755,92 euro) a fost anulată, în conformitate cu prevederile articolului 1.05 din Contractul de finanţare aferent Proiectului.

 

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

 

C. Murphy

 

J. Mcllwaine

(semnătură indescifrabilă)

 

(semnătură indescifrabilă)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Banca Europeană de Investiţii

Bd. Konrad Adenauer, 100 L - 2950, Luxemburg-Kirchberg

Marele Ducat al Luxemburgului

Fax: + 352 4379 67290; + 352 4379 67291

 

În atenţia: Domnului Cormac Murphy, şef serviciu

Domnului John Mcllwaine, ofiţer principal de credite

 

8 februarie 2012

 

Subiect: Infrastructura municipală în sectorul alimentării cu apă - Contractul de finanţare nr. 21.491 Anularea sumei netrase

 

Stimaţi domni,

Confirmăm primirea şi va mulţumim pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 10 ianuarie 2012 prin care ne informaţi cu privire la anularea sumei de 254.755,92 euro din sumele disponibile din împrumut, în conformitate cu prevederile articolului 1.05 din Contractul de finanţare aferent Proiectului.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană

de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti

la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii

pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a,

semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 183/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile*) semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 şi la Bucureşti la 8 februarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007, aprobată prin Legea nr. 183/2007.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Dan Petre,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 iulie 2012.

Nr. 677.


*)Traducere.

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor 17, sectorul 5 RO-050741, Bucureşti România

 

În atenţia domnului Bogdan Drăgoi

Cc./Doamna Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

Luxemburg, 10 ianuarie 2012

 

Ops A/SE E-2/2004-0228/J Ml/kg

 

Ref.:

Subiect: Infrastructura municipală în sectorul alimentării cu apă III (Contractul de finanţare nr. 23.746, „Proiectul*) Anularea sumei netrase

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Ne adresăm dumneavoastră pentru a vă informa asupra faptului că în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, după expirarea termenului-limită de tragere aferent Proiectului, suma rămasă netrasă din totalul împrumutului (910.413,69 euro) a fost anulată, în conformitate cu prevederile articolului 1.06 C (c) din Contractul de finanţare aferent Proiectului.

 

 

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

 

C. Murphy

 

J. Mcllwaine

(semnătură indescifrabilă)

 

(semnătură indescifrabilă)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Banca Europeană de Investiţii Bd. Konrad Adenauer, 100 L - 2950, Luxemburg-Kirchberg

Marele Ducat al Luxemburgului

 

Fax: + 352 4379 67290; + 352 4379 67291

 

În atenţia: Domnului Cormac Murphy, şef serviciu

 

Domnului John Mcllwaine, ofiţer principal de credite

8 februarie 2012

 

Subiect: Infrastructura municipală în sectorul alimentării cu apă IVI - Contractul de finanţare nr. 23.746

Anularea sumei netrase

 

Stimaţi domni,

Confirmăm primirea şi vă mulţumim pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 10 ianuarie 2012 prin care ne informaţi cu privire la anularea sumei de 910.413,69 euro din sumele disponibile din împrumut, în conformitate cu prevederile articolului 1.06 C (c) din Contractul de finanţare aferent Proiectului.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile -

construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea

Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării

de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile - construcţii şi terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională a Vămilor, în vederea realizării de Către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.

(2) Imobilele - construcţii şi terenuri date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie, iar în situaţia în care nu se respectă destinaţia, acestea revin de drept în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 5 iulie 2012.

Nr. 678.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor - construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, care se dau în administrarea

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea Naţională

a Vămilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Nr. crt.

Locul unde este situat

imobilul - construcţii

şi terenuri, care se dă în administrare

Persoana juridică

de la care se dă

în administrare mobilul

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Nr

de identificare M.F.P. (parţial)

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1

Judeţul Giurgiu

Ministerul Finanţelor

Publice

(CUI 4221306)

Autoritatea Naţională

a Vămilor

(CUI 4192650)

 Ministerul Transporturilor

si Infrastructurii - (CU113633330)

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CU116054368)

Teren 28417

Suprafaţa de teren = 205.921 mp

Nr. cadastral: parţial 2352

înscris în Cartea fundară nr. 33.913

Codul de clasificaţie: 8.29.06

2.

Judeţul Giurgiu

Ministerul Finanţelor

Publice

Ministerul Transporturilor

si Infrastructurii -

Construcţii 145259

Suprafaţa de teren construită/desfăşurată =

6.200,4 mp

 

 

(CUI 4221306)

Autoritatea Naţională

a Vămilor

(CUI 4192650)

(CU113633330)

Compania Naţională

de Autostrăzi

şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CU116054368)

 

Nr. cadastral: parţial 2352

înscris în Cartea funciară nr. 33.913-C43

33.913-C6; 33.913-C42; 33.913-C20

33.913-C46; 33.913-C15; 33.913-C14

33.913-C13; 33.913-C17; 33.913-C16

33.913-C45; 33.913-C44; 33.913-C7

33.913-C9; 33.913-C10; 33.913-C51

33.913-C11

Codul de clasificaţie: 8.29.06

C1 Clădire cântar-192,34 mp

C3 Grupuri sanitare -148,90 mp

C4 Post trafo - 121,72 mp

C5 Fundaţie - 96,50 mp

CB Clădire centrală - 4.190,53 mp

C7 Post trafo -104,21 mp

C8 Grupuri sanitare - 146,98 mp

C9 Pavilion exploatare - 122,76 mp

C10 Staţie clorinare - 49,62 mp

C11 Staţie pompe -86,18 mp

C12 Rezervor - 203,79 mp

C13 Clădire centrală termică - 259,87 mp

C14 Rezervoare combustie - 223,73 mp

C25 Grupuri sanitare - 56,10 mp

C26 Grupuri sanitare - 50,78 mp

C27 Grupuri sanitare - 46,61 mp

C28 Clădire cântar - 47,64 mp

C29 Filtru sanitar - 52,14 mp

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011

privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor

în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. 1.944 din 3 iulie 2012,

având în vedere art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezenta ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 684.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea competenţelor medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist

şi ale medicului primar în stomatologie generală

În temeiul art. 500, 502 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă competenţele medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist şi ale medicului primar în stomatologie generală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 3/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist şi medicul primar în stomatologie generală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2012.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

Competentele medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist si ale medicului primar în stomatologie generală

 

1. Consultaţia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv

2. Tehnici curente de anestezie în medicina dentară

3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale, în vederea menţinerii funcţiilor vitale

4. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale ale anesteziei loco-regtonale

5. Tehnici de extracţie a dinţilor temporari şi permanenţi

6. Tratamentul de urgenţă al accidentelor şi complicaţiilor extracţiei dentare

7. Odontectomia dinţilor incluşi ce nu au raport cu următoarele formaţiuni anatomice: canal mandibular, sinusul maxilar, fosele nazale

8. Rezecţia apicală pe 1-2 dinţi din grupul frontal maxilar/mandibular

9. Amputaţia radiculară, premolarizare

10. Replantarea dentară. Transplantarea dentară

11. Tratamentul de urgenţa al accidentelor erupţiei dentare la dinţii temporari şi permanenţi

12. Tratamentul gingivitelor şi parodontitelor marginale cronice

13. Tratamente chirurgicale preprotetice necomplicate (extracţia alveoloplastică, regularizări de creastă, îndepărtarea exostozelor, gingivoplastia, excizia şi plastia frenurilor şi bridelor)

14. Inserarea implanturilor în creasta alveolară edentată care nu necesită nicio procedură de adiţie/augmentare osoasă

15. Realizarea lucrărilor protetice pe implanturi

16. Tratamentul de urgenţă al plăgilor cavităţii orale

17. Tratamentul de urgenţă în fracturile maxilo-mandibulare

18. Tratamentul supuraţiilor periosoase (abces vestibular/palatinal, parodontal)

19. Tratamentul nechirurgical de reducere a luxaţiilor temporo-mandibulare

20. Tratamentul cariei simple la dinţii temporari şi permanenţi

21. Tratamentul pulpitelor acute şi cronice la dinţii temporari şi permanenţi

22. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare la dinţii temporari şi permanenţi

23. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice

24. Tratamentul unor afecţiuni ale mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, ulceraţii aftoase, infecţii virale, infecţii fungice, hipertrofii gingivale, manifestări alergice)

25. Tratamentul protetic al leziunilor coronare

26. Tratamentul edentaţiei parţiale

27. Tratamentul edentaţiei totale

28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare a dinţilor permanenţi şi a diferitelor forme de edentaţie la copii si adolescenţi

29. Reparaţii ale aparatelor ortodontice

30. Profilaxia cariei dentare

31. Stabilirea şi aplicarea planurilor de dispensarizare complexe, aplicabile în colectivităţile şcolare şt preşcolare

32. Diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare şi măsuri simple terapeutice (realizarea menţinătoarelor de spaţiu, decondiţionarea obiceiurilor vicioase)

33. Depistarea şi profilaxia anomaliilor dento-maxilare în colectivităţi

34. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice în medicina dentară

Competenţele care aparţin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care urmează o specializare în chirurgie dentoalveolară, chirurgie oro-maxilo-facială, ortodonţie şi ortopedie dento-facială, protetică, parodontologie, endodonţie.

Medicul dentist, medicul specialist şi medicul primar în stomatologie generală nu au dreptul de a practica incizii tegumentare cervico-faciale.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar

în chirurgia dento-alveolară

În temeiul art. 500, 502 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia dento-alveolară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 6/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar în chirurgia dento-alveolară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2012.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

Competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgie dento-alveolară

 

1. Consultaţia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv

2. Tehnici de anestezie în medicina dentară

3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale, în vederea menţinerii funcţiilor vitale

4. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale ale anesteziei loco-regionale

5. Tehnici de extracţie a dinţilor temporari şi permanenţi

6. Tratamentul de urgentă al accidentelor şi complicaţiilor extracţiei dentare

7. Odontectomia dinţilor incluşi

8. Rezecţia apicală, amputaţia, premolarizarea

9. Replantarea dentară. Transplantarea dentară

10. Tratamentul accidentelor erupţiei dentare la dinţii temporari şi definitivi

11. Redresarea chirurgical-ortodontică a dinţilor incluşi, în colaborare cu medicul specialist ortodont

12. Tratamentul (inclusiv chirurgical) al parodontopatiilor marginale cronice

13. Metode chirurgicale preprotetice: extracţia alveoloplastică, regularizări de creastă, îndepărtarea exostozelor, gingivoplastia, excizia şi plastia frenurilor şi bridelor, extirparea hiperplaziilor inflamatorii, extirparea fibromatozelor tuberozitare, excizia crestelor balanţe; plastia şanţurilor periosoase; remodelarea procesului alveolar; plastia modelantă a torusurilor)

14. Metode chirurgicale preimplantare: grefe de augmentare, adiţie şi interpoziţie; elevaţia membranei sinusale şi mărirea distanţei subsinusale (lifting sinus)

15. Inserarea implanturilor şi realizarea lucrărilor protetice pe implanturi

16. Tratamentul de urgenţă al plăgilor cavităţii orale

17. Tratamentul de urgenţă al fracturilor maxilo-mandibulare

18. Tratamentul supuraţii lor periosoase (abces vestibular/ palatinal/parodontal)

19. Biopsia leziunilor premaligne şi/sau cu potenţial de malignizare ale mucoasei orale

20. Biopsia glandelor salivare mici

21. Extirparea chirurgicală a tumorilor de tip „epulis-like”, papilom, fibrom, mucocel/sialochist, cu obligativitatea examenului histopatologic

22. Tratamentul chirurgical al chisturilor oaselor maxilare care nu implică sinusul maxilar, fosele nazale şi canalul mandibular)

23. Tratamentul nechirurgical de reducere al luxaţiilor temporo-mandibulare

24. Tratamentul cariei simple la dinţii temporari şi permanenţi

25. Tratamentul pulpitelor acute şi cronice la dinţii temporari şi permanenţi;

26. Tratamentul necrozei şi gangrenei pul pa re la dinţii temporari şi permanenţi

27. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice

28. Tratamentul afecţiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, ulceraţii aftoase, infecţii virale, infecţii fungice, hipertrofii gingivale, manifestări alergice)

29. Tratamentul protetic al leziunilor coronare

30. Tratamentul edentaţiei parţiale

31. Tratamentul edentaţiei totale

32. Tratamente specifice chirurgiei dento-alveolare la pacienţii cu afecţiuni asociate ce nu necesită spitalizare

33. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în medicina dentară.

Competenţele care aparţin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care urmează o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială, ortodonţie şi ortopedie dento-facială, protetică, parodontologie, endodonţie.

Medicul specialist şi medicul primar de chirurgie dento-alveolară nu au dreptul de a practica incizii tegumentare cervico-faciale, respectând Ghidul de practică în chirurgia dento-alveolară, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 128/2011 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cete de mai sus, titlul de doctor m ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar

în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală)

sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară

 

În temeiul art. 500,502 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie,

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 7/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2012.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

Competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară

 

1. Consultaţia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv

2. Anestezia în chirurgia oro-maxilo-facială şi medicina dentară

3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale în vederea menţinerii funcţiilor vitale

4. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale ale anesteziei loco-regionale

5. Extracţia dinţilor temporari şi permanenţi

6. Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor locale ale extracţiei dentare

7. Rezecţia apicală, amputaţia radiculară, premolarizarea

8. Replantări şi transplantări dentare

9. Tratamentul chirurgical al parodontopatiiior marginale cronice

10. Tratamentul chirurgical preprotetic şi preimplantar

11. Inserarea implanturilor şi realizarea lucrărilor protetice pe implanturi

12. Elevaţia mucoasei sinuzale şi mărirea distanţei subsinuzale (lifting sinus)

13. Tratamentul incluziei dentare şi a accidentelor erupţiei dentare

14. Tratamentul supuraţiilor oro-maxilo-faciale

15. Tratamentul afecţiunilor sinuzale de origine dentară

16. Tratamentul durerii în teritoriul oro-maxilo-facial

17. Tratamentul de urgenţă şi definitiv în traumatologia oro-maxilo-facială

18. Tratamentul chisturilor şi tumorilor benigne ale oaselor maxilare

19. Tratamentul tumorilor benigne ale părţilor moi oro-maxilo-cervico-faciale

20. Tratamentul tumorilor maligne oro-maxilo-cervico-faciale

21. Tratamentul afecţiunilor articulaţiei temporo-mandibulare

22. Tratamentul afecţiunilor glandelor salivare

23. Tratamentul malformaţiilor congenitale ale feţei şi maxilarelor

24. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare, în colaborare cu medicul specialist/primar ortodont

25. Plastia reconstructivă de părţi moi şi osoase în teritoriul oro-maxilo-cervico-facial

26. Tratamentul cariei simple şi complicate la dinţii temporari şi permanenţi

27. Tratamentul afecţiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, ulceraţii aftoase, infecţii virale, infecţii fungice, hipertrofii gingivale, manifestări alergice, leziuni cu potenţial de malignizare/premaligne)

28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare

29. Tratamentul edentaţiei parţiale

30. Tratamentul edentaţiei totale

31. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în teritoriul oro-maxilo-facial

Competenţele care aparţin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care urmează o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială, ortodonţie şi ortopedie dento-facială, protetică, parodontologie, endodonţie.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.\

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea competenţelor medicului specialist şi ale medicului primar în ortodonţie

şi ortopedie dento-facială

 

În temeiul art. 500,502 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în ortodonţie şi ortopedie dento-facială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi medicul primar în ortodonţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2012.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

Competenţele medicului specialist şi ale medicului primar în ortodonţie şi ortopedie dento-facială

 

1. Consultaţie primară de specialitate şi control oncologic preventiv

2. Completarea integrală şi obligatorie a foii de observaţie pe baza anamnezei, examenului clinic, examenelor complementare, rezultatelor altor specialităţi

3. Tehnici de amprentare pentru situaţii clinice diverse

4. Analiza relaţiilor intermaxilare şi înregistrarea ocluzie habituale

5. Analiza şi interpretarea documentaţiei ortodontice (fotografii, modele, radiografii, examen antropologic etc.) în vederea stabilirii diagnosticului anomaliilor dento-maxilare

6. Depistarea şi decondiţionarea obiceiurilor vicioase

7. Depistarea tulburărilor funcţionale şi modalităţi terapeutice de reeducare funcţională

8. Tratamentul profilactico-preventiv al anomaliilor dento-maxilare

9. Tratament ortodonţie interceptiv

10. Tratament ortodontico-pedodontic (asigurarea sănătăţi dentare, supravegherea evoluţiei sistemului dentar monitorizarea permutării dentare, extracţii dirijate etc.)

11. Diagnosticul şi tratamentul urgenţei ortodontice

12. Aplicarea şi conducerea tratamentului cu aparate ortodontice mobilizabile (adaptare, activare, control, reparaţi etc.)

13. Aplicarea şi conducerea tratamentului cu aparate funcţionale (ocluzie construită, adaptare, activare, control reparaţii etc.)

14. Aplicarea şi conducerea tratamentului anomaliilor dento-maxilare cu aparate fixe (parţiale şi totale)

15. Aplicarea şi conducerea tratamentului cu dispozitive de mărire a ancorajutui: aparate extraorale, implant ortodonţie etc

16. Realizarea şi aplicarea dispozitivelor de contenţie (temporară şi permanentă)

17. Tehnici speciale de tratament (ghidarea dezvoltări ocluzale, tratament ortodonţie la adult etc.)

18. Diagnosticul şi tratamentul ortodonţie al malformaţiilor congenitale

19. Diagnosticul şi tratamentul ortodonţie al sindroamelor genetice

20. Tratamente ortodontice complexe interdisciplinare (ortodontico-chirurgicale, ortodontico-protetice, ortodontico-parodontale etc.)

21. Proceduri terapeutice ortodontice specifice la copii cu nevoi speciale (copii cu dizabilităţi)

22. Stabilirea obiectivelor planului de tratament ortodonţie pentru diverse tipuri de anomalii, incluzând etapele de tratament, anticiparea rezultatelor, previziuni asupra creşterii şi evoluţiei cazului şi asupra recidivei, evaluarea duratei contenţiei

23. Efectuarea şi interpretarea examenelor radiologice şi imagistice în medicina dentară

Competenţele care aparţin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicină dentară care urmează o specializare în chirurgie dento-alveolară, chirurgie oro-maxilo-facială, ortodonţie şi ortopedie dento-facială, protetică, parodontologie, endodonţie.

Pentru toate specialităţile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatolog/medicul dentist, competenţele recunoscute de Ministerul Sănătăţii pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat, conform art. 11 alin. (4) din Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007.

Faţă de cele de mai sus, titlul de doctor în ştiinţe medicale nu se asimilează celui de medic specialist, în conformitate cu Adresa Ministerului Sănătăţii nr. VIII d/4.127 din 23 ianuarie 2008.

Cursurile de o zi, desfăşurate conform Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, nu reprezintă atestate de studii complementare (competenţe) şi nici nu pot fi asimilate cu acestea, potrivit Adresei Ministerului Sănătăţii nr. 112 din 7 ianuarie 2008.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 Ianuarie 1998, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la nr. crt. 9628, în loc de: „Pahontiu E. Petre”se va citi: „Pahonţu Elisabeta Petre”.

 

La Ordinul ministrului sănătăţii nr. 649/2012 pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 28 iunie 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. I, cu referire la nr. crt. 12 din anexa III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, în coloana a treia, la lit. c) din tabel, în loc de: „c) 2% H2O2 (40% volume) eliberat” se va citi: „c) 2% H2O2 prezent sau eliberat”.

 

La Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 19 iunie 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. 1 lit. b), în loc de: „Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» - S.A. Galaţi va citi: „Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - SA. Galaţi”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.