MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 491/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 491         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

102. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

450. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a inform aţii lor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011

 

128. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

 

482. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

 

130. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

484. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

692. - Hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

 

693. - Hotărâre privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

700. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 102.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare părţi,

în scopul asigurării protecţiei informaţiilor clasificate schimbate între părţi sau între instituţii de drept public şi privat supuse legislaţiei naţionale proprii, luând în considerare interesele naţionale şi de securitate, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

1. Prezentul acord va sta la baza oricărei activităţi care implică, în conformitate cu legislaţia naţională a părţilor, schimbul de informaţii clasificate între părţi sau între alte instituţii de drept public şi privat din statele acestora.

2. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.

3. În conformitate cu legislaţia lor naţională, părţile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate între acestea sau generate în baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În scopul prezentului acord, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:

a) informaţi clasificate înseamnă orice informaţie, indiferent de forma sa fizică, căreia i s-a atribuit un nivel de clasificare în conformitate cu legislaţia naţională şi care va fi protejată corespunzător;

b) contract clasificat înseamnă un contract, un subcontract sau un proiect, inclusiv activităţile precontractuale, care conţine informaţii clasificate sau implică accesul la acestea;

c) parte emitentă înseamnă partea, inclusiv orice entitate de drept public sau privat, care se supune legislaţiei naţionale şi

care generează şi transmite informaţii clasificate părţii primitoare;

d) parte primitoare înseamnă partea, inclusiv orice entitate de drept public sau privat, care se supune legislaţiei naţionale şi care primeşte informaţii clasificate de la partea emitentă;

e) parte terţă înseamnă un stat sau oricare altă entitate de drept public ori privat sau o organizaţie internaţională care nu este parte ia prezentul acord;

f) necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se poate acorda unei persoane numai în baza atribuţiilor şi sarcinilor sale oficiale;

g) certificatul de securitate a personalului înseamnă documentul emis în conformitate cu legislaţia naţională şi care certifică faptul că deţinătorul poate avea acces la informaţii clasificate de un anumit nivel de clasificare;

h) certificatul de securitate industrială înseamnă documentul emis în conformitate cu legislaţia naţională şi care certifică faptul că o persoană juridică îndeplineşte condiţiile necesare pentru gestionarea informaţiilor clasificate de un anumit nivel de clasificare şi este autorizată să desfăşoare activităţi legate de un contract clasificat;

i) compromiterea informaţilor clasificate înseamnă situaţia în care, datorită unui incident de securitate, informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea sau disponibilitatea.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţile competenta de securitate

 

1. Autorităţile naţionale de securitate desemnate de părţi pentru a fi responsabile de implementarea generală şi de controalele relevante ale tuturor aspectelor prezentului acord sunt:

în România:

Oficiul Registrului Naţional al Informaţii lor Secrete de Stat

în Republica Slovenia:

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

2. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa reciproc cu privire la oricare alte autorităţi competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord.

3. Părţile se vor informa reciproc cu privire la orice modificări ulterioare privind autorităţile naţionale de securitate.

 

ARTICOLUL 4

Clasificările de securitate

 

1. Informaţiile clasificate transmise în baza prezentului acord vor fi marcate cu nivelul corespunzător al clasificării conform legislaţiei naţionale a fiecăreia dintre părţi.

2. Echivalenţa marcajelor naţionale de clasificare de securitate este următoarea:

 

în România

în Republica Stovenia

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ

STROGO TAJNO

STRICT SECRET

TAJNO

SECRET

ZAUPNO

SECRET DE SERVICIU

INTERNO

 

ARTICOLUL 5

Accesul la informaţii clasificate

 

1. Accesul la informaţii clasificate SECRET DE SERVICIU/INTERNO este permis numai persoanelor cărora Ie-a fost acordat acest acces, în conformitate cu legislaţia naţională, care respectă principiul necesităţii de a cunoaşte şi au fost instruite corespunzător.

2. Accesul la informaţii clasificate SECRET/ZAUPNO şi de nivel superior este permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai persoanelor cărora, în conformitate cu legislaţia naţională, li s-a emis certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare al informaţiilor ce urmează a fi accesate şi care au fost instruite în acest sens.

3. Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului pentru acces la informaţii clasificate SECRET/ZAUPNO şi de nivel superior sau autorizaţiile scrise pentru acces la informaţii clasificate SECRET DE SERVICIU/INTERNO, care permit accesul la informaţii clasificate conform echivalenţei din art. 4 alin. 2.

 

ARTICOLUL 6

Protecţia informaţiilor clasificate

 

1. Părţile vor asigura acelaşi nivel de protecţie pentru informaţiile clasificate care fac obiectul prezentului acord ca şi în cazul propriilor informaţii cu nivel de clasificare corespunzător.

2. Partea emitentă va informa partea primitoare asupra oricăror condiţii de transmitere sau limitări în utilizarea informaţiilor clasificate, precum şi asupra oricăror modificări ulterioare ale clasificării.

3. Partea primitoare se va asigura că informaţiile clasificate sunt marcate cu nivelul de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4 alin. 2, precum şi că nivelul de clasificare nu este schimbat, scăzut sau declasificat fără aprobarea scrisă a părţii emitente.

 

ARTICOLUL 7

Restricţii de utilizare a informaţiilor clasificate

 

1. Partea primitoare va utiliza informaţiile clasificate numai în scopul pentru care acestea au fost transmise şi cu respectarea restricţiilor stabilite de partea emitentă.

2. Partea primitoare nu va transmite informaţii clasificate unei părţi terţe fără acordul prealabil scris al părţii emitente.

 

ARTICOLUL 8

Transmiterea informaţiilor clasificate

 

Informaţiile clasificate vor fi transmise între părţi prin canale diplomatice sau militare ori prin alte canale convenite de autorităţile naţionale de securitate, în conformitate cu legislaţia naţională.

 

ARTICOLUL 9

Multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţii lor clasificate

 

1. Toate multiplicările şi traducerile vor purta aceleaşi marcaje de clasificare ca şi informaţiile clasificate originale şi vor fi protejate corespunzător. Traducerile şi numărul de copii se vor limita la numărul minim necesar pentru scopurile oficiale.

2. Toate traducerile vor conţine o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse, prin care se va indica faptul că acestea conţin informaţii clasificate ale părţii emitente, inclusiv marcajul de clasificare şi numărul de referinţă ale documentului original.

3. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂDEOSEBITĂ/STROGO TAJNO vor fi multiplicate numai cu acordul scris al părţii emitente.

4. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢA DEOSEBITĂ/STROGO TAJNO nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate părţii emitente după ce partea primitoare consideră că nu îi mai sunt necesare.

5. În cazul unui pericol iminent, informaţiile clasificate vor fi distruse fără acord prealabil, autoritatea naţională de securitate a părţii emitente va fi notificată imediat despre această distrugere.

6. Informaţiile clasificate STRICT SECRET/TAJNO sau de nivel inferior vor fi distruse de către partea primitoare, după ce aceasta constată că nu îi mai sunt necesare, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordul prealabil scris al părţii emitente.

 

ARTICOLUL 10

Contracte clasificate

 

1. Înainte de diseminarea către contractanţi sau subcontractanţi a oricăror informaţii clasificate legate de un contract clasificat, autoritatea naţională de securitate a părţii primitoare va trebui:

a) să confirme deţinerea de către contractanţii şi subcontractanţii care participă la contracte clasificate a certificatelor de securitate industrială corespunzătoare, precum şi deţinerea de către angajaţii acestora, implicaţi în contracte clasificate, a certificatelor de securitate a personalului corespunzătoare; sau

b) să iniţieze, la cerere, procedurile necesare, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru emiterea certificatelor de securitate industrială sau a certificatelor de securitate a personalului corespunzătoare.

2. Oricare dintre autorităţile naţionale de securitate poate solicita efectuarea inspecţiei de securitate a unui obiectiv pentru a asigura conformitatea permanentă cu standardele de securitate în concordanţă cu legislaţia naţională.

3. Contractul clasificat va conţine o anexă cu prevederi referitoare la cerinţele de securitate şi nivelul de clasificare al fiecărui aspect sau element din contractul clasificat. O copie a acestei anexe va fi înaintată autorităţilor naţionale de securitate ale părţilor.

4. Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate industrială.

 

ARTICOLUL 11

Vizite

 

1. Vizitele care necesită acces la informaţii clasificate vor fi supuse unei aprobări prealabile din partea autorităţii naţionale de securitate a părţii gazdă.

2. Solicitarea de vizită va fi transmisă autorităţii naţionale de securitate cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea vizitei şi va cuprinde următoarele date personale:

a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul paşaportului/documentului de identitate;

b) funcţia vizitatorului şi specificarea angajatorului pe care acesta îi reprezintă;

c) specificarea activităţilor la care vizitatorul va participa;

d) valabilitatea şi nivelul certificatului de securitate a personalului deţinut de vizitator, dacă este cazul;

e) denumirea, adresa, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail şi punctul de contact ale obiectivului ce urmează a fi vizitat;

f) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel al informaţiilor clasificate ce urmează a fi accesate;

g) data şi durata vizitei - în cazul unor vizite periodice se va specifica perioada totală acoperită de vizite;

h) data, semnătura şi ştampila autorităţii naţionale de securitate a părţii trimiţătoare.

3. În cazuri urgente, autorităţile naţionale de securitate pot conveni asupra unei perioade mai scurte de transmitere a solicitării de vizită.

4. Autorităţile naţionale de securitate pot aproba de comun acord o listă cu vizitatorii îndreptăţiţi la vizitele periodice. Această listă va fi valabilă pe o perioadă iniţială ce nu va depăşi 12 luni şi va putea fi extinsă pe o perioadă ulterioară ce nu va depăşi 12 luni. O cerere pentru vizite periodice va fi supusă aprobării în conformitate cu paragraful 2. O dată ce lista a fost aprobată, vizitele pot fi organizate direct între instituţiile implicate.

5. Orice informaţie clasificată obţinută de către un vizitator va fi considerată informaţie clasificată şi va fi protejată conform prevederilor prezentului acord.

6. Fiecare parte va garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor conform legislaţiei naţionale proprii.

 

ARTICOLUL 12

Cooperarea de securitate

 

1. În scopul îndeplinirii şi menţinerii unor standarde comparabile de securitate, autorităţile naţionale de securitate îşi vor furniza, reciproc, la cerere, informaţii referitoare la standardele naţionale de securitate, procedurile şi practicile privind protecţia informaţiilor clasificate. În acest scop, autorităţile naţionale de securitate se pot vizita reciproc.

2. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa reciproc cu privire la riscurile de securitate care pot prejudicia informaţiile clasificate schimbate.

3. La cerere, autorităţile naţionale de securitate, în conformitate cu atribuţiile proprii, se vor asista reciproc cu privire la desfăşurarea procedurilor referitoare la verificările de securitate.

4. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa prompt asupra oricăror modificări intervenite în certificatele de securitate a personalului şi în certificatele de securitate industrială recunoscute reciproc.

5. Serviciile de informaţii şi de securitate ale părţilor pot schimba direct informaţii operative şi de securitate în conformitate cu legislaţia naţională.

 

ARTICOLUL 13

Compromiterea informaţiilor clasificate

 

1. Fiecare parte va notifica imediat în scris celeilalte părţi cu privire la orice suspiciune sau descoperire a compromiterii informaţiilor clasificate schimbate în baza prezentului acord.

2. Partea primitoare va întreprinde toate măsurile necesare posibile în conformitate cu legislaţia naţională proprie pentru a limita consecinţele compromiterii şi pentru a preveni incidentele ulterioare. La cerere, partea emitentă va oferi asistenţă în investigaţii; va fi informată în scris despre rezultatul investigaţiei şi despre măsurile întreprinse.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli

 

Fiecare parte va suporta propriile cheltuieli în legătură cu implementarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 15

Interpretarea şi soluţionarea diferendelor

 

Orice diferend între părţi privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat exclusiv prin mijloace de consultare între părţi.

 

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul acord se încheie pe o durată nedeterminată de timp. Acesta va fi supus aprobării în conformitate cu legislaţia naţională a părţilor şi va intra în vigoare în prima zi din cea de-a două lună de la data primirii ultimei notificări între părţi privind îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

2. Prezentul acord poate fi modificat oricând prin acordul scris al părţilor. Aceste amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

3. Fiecare parte are dreptul de a denunţa oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acordului va expira după 6 luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea de denunţare scrisă.

4. Fără a ţine cont de denunţarea prezentului acord, toate informaţiile clasificate transmise în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stabilite în prezentul acord până când partea emitentă eliberează partea primitoare de această obligaţie.

5. Pentru aplicarea prezentului acord pot fi încheiate aranjamente de implementare.

Drept dovadă, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de propriile guverne, am semnat prezentul acord. Semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovenă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Marius Petrescu,

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Milan Tarman,

Directorul Oficiului pentru Protecţia Informaţiilor Clasificate

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 2 iulie 2012.

Nr. 450.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pregătirea cetăţenilor români pentru apărare reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor întreprinse în scopul asigurării resurselor umane necesare forţelor armate şi celorlalte forţe puse la dispoziţie de instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit legii, denumite în continuare instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, şi cuprinde recrutarea, selecţia, pregătirea şi încadrarea acestora în unităţile instituţiilor respective.”

2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) La declararea mobilizării şi a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen devine obligatorie pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar.”

4. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) La declararea mobilizării şi a stării de război sau la instituirea stării de asediu, rezerviştii sunt mobilizaţi/concentraţi

potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”

5. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Perioada de timp în care o persoană îndeplineşte serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrată sau mobilizată constituie vechime în serviciu ori vechime în muncă, după caz, precum şi stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Sunt exceptaţi de la prevederile prezentului alineat elevii liceelor şi colegiilor militare.”

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Reglementarea îndeplinirii serviciului alternativ se adoptă prin lege.”

7. La articolul 6, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) cei clasaţi inapţi pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenţă, conform baremului medical;

c) persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe timpul executării pedepsei, precum şi cele arestate preventiv sau trimise în judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a soluţionat cauza penală.”

8. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Baremul medical pentru determinarea aptitudinii cetăţenilor de a îndeplini serviciul militar se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”

9. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Femeile pot îndeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar. Femeile în stare de graviditate întrerup, la cerere sau la recomandarea medicului, îndeplinirea serviciului militar.”

10. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Cetăţenii care au cetăţenie dublă/multiplă îndeplinesc serviciul militar la instituirea stării de asediu, a stării de mobilizare şi a stării de război conform acordurilor încheiate între România şi ţara/ţările a cărei/căror cetăţenie o mai deţine persoana respectivă.

(3) în situaţia în care nu există acorduri încheiate între România şi ţara/ţările a cărei/căror cetăţenie o mai deţin persoanele prevăzute la alin. (2), acestea îndeplinesc serviciul militar în condiţiile prevăzute la alin. (1).”

11. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Recrutarea, selecţionarea şi admiterea candidaţilor în structura de învăţământ aparţinând instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale se stabilesc prin metodologii proprii, aprobate prin ordin al miniştrilor/conducătorilor acestor instituţii, cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu.

(3) Tinerii care optează pentru a urma cursurile într-o structură de învăţământ prevăzută la alin. (1) efectuează examinarea psihologică şi medicală gratuit, la unităţile specializate, stabilite de conducătorii instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”

12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Rezerva de mobilizare cuprinde resursele umane care pot fi folosite pentru instruire şi îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de asediu, al stării de mobilizare sau al stării de război şi este formată din:

a) rezerva operaţională;

b) rezerva generală.

(2) Rezerva operaţională cuprinde:

a) rezerviştii voluntari încadraţi în funcţii din statele de organizare ale unităţilor;

b) rezerviştii cuprinşi în planurile de mobilizare ale unităţilor.

(3) Rezerva generală cuprinde cetăţenii cu obligaţii militare care nu fac parte din rezerva operaţională.”

13. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Rezerviştii, la solicitarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, pot participa pe o perioadă determinată la instruire sau misiuni, pe baza acordului acestora, ocupând funcţii în structurile militare. Pe această perioadă, rezerviştii au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru categoria de personal corespunzătoare funcţiei temporar ocupate.”

14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Rezerviştii pot fi concentraţi sau mobilizaţi, după caz, pentru instruire, îndeplinirea unor misiuni şi completarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale ori mobilizaţi la locul de muncă, potrivit legii.”

15. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Prin concentrare, în sensul prezentei legi, se înţelege:

a) chemarea rezerviştilor voluntari pentru instruire şi îndeplinirea unor misiuni;

b) chemarea rezerviştilor din rezerva de mobilizare pentru instruire, îndeplinirea unor misiuni şi completarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale pe timpul stării de asediu.

(2) La declararea mobilizării sau a stării de război, rezerviştii din rezerva operaţională şi cetăţenii prevăzuţi la art. 3 alin. (5) încorporaţi se consideră mobilizaţi, iar serviciul militar se prelungeşte până la data demobilizării.

(3) Serviciul militar în calitate de militar concentrat începe la data concentrării şi se termină la data deconcentrării, iar în calitate de militar mobilizat începe la data mobilizării şi se termină la data demobilizării.”

16. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (3), rezerviştii voluntari se prezintă la unităţile la care sunt încadraţi, la data şi ora prevăzute în ordinul de chemare.”

17. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Limita maximă de vârstă până la care cetăţenii români, bărbaţi, pot îndeplini serviciul militar în calitate de militar în termen este de 35 de ani.”

18. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

19. La articolul 27, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Recrutarea-încorporarea reprezintă activitatea executată de centrele militare în vederea luării în evidenţa militară, selecţiei şi stabilirii aptitudinilor privind îndeplinirea îndatoririlor militare, repartizarea şi trimiterea cetăţenilor români, bărbaţi, la unităţile militare, la datele şi în funcţie de criteriile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen.

(3) La recrutare-încorporare sau selecţie în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, fiecare tânăr prezintă documentul medical care atestă antecedentele patologice personale şi heredocolaterale, eliberat sub semnătura şi parafa medicului de familie. Tinerii care urmează a fi recrutaţi-încorporaţi, în situaţiile prevăzute de lege, inclusiv cei care nu posedă documentul menţionat, sunt examinaţi medical, gratuit, în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate stabilite de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de comun acord cu centrele militare. Rezultatele examinării sunt înscrise în fişa medicală; fondurile necesare acestor activităţi sunt alocate Ministerului Sănătăţii de către Guvernul României din bugetul de stat pentru război.

(4) Medicul de familie al tânărului are obligaţia ca, la prezentarea acestuia cu ordinul de chemare sau pentru selecţie în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, să îi elibereze documentul prevăzut ia alin, (3).

(5) Forma şi conţinutul documentului eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tânăr la centrul militar, în situaţiile prevăzute la alin. (3), se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale şi al ministrului sănătăţii.”

20. La articolul 27 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) membri: un delegat al consiliului local, un delegat al structurilor teritoriale de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, un delegat al autorităţii publice care încorporează, dacă aceasta este alta decât Ministerul Apărării Naţionale, un psiholog şi 2 medici desemnaţi de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;”.

21. La articolul 28 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) examinează medical şi testează psihologic tinerii la recrutare şi recruţii la încorporare, stabilind dacă sunt apţi sau nu pentru serviciul militar, în conformitate cu prevederile baremului medical;”.

22. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) membri: un delegat al consiliului judeţean, un delegat cu funcţie de conducere cel puţin de «adjunct al inspectorului şef» din structurile teritoriale de ordine şi siguranţă publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, un psiholog şi un medic din centrul militar, un medic desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti;”.

23. La articolul 34, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) recruţilor găsiţi la încorporare bolnavi de una dintre bolile prevăzute în baremul medical;”.

24. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cetăţenii încorporabili şi rezerviştii care îşi schimbă domiciliul au obligaţia să se prezinte, în termen de o lună, pentru luarea în evidenţă, la centrele militare pe raza cărora şi-au stabilit noul domiciliu.”

25. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 41. - (1) Soldaţii şi gradaţii în rezervă se ţin în evidenţă până la împlinirea vârstei de 55 de ani, astfel:

a) clasa I: până la 45 de ani inclusiv;

b) clasa a II-a: de la 46 de ani până la 50 de ani inclusiv;

c) clasa a III-a: de la 51 de ani până la 55 de ani inclusiv.”

26. La articolul 43 alineatul (€), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.”

27. La articolul 45 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) să întocmească anual tabele nominale cu datele de evidenţă ale cetăţenilor români, bărbaţi, care urmează să împlinească 18 ani în anul următor şi să le trimită centrului militar până la data de 1 noiembrie;”.

28. La articolul 46, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) să ţină evidenţa cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor prevăzuţi la art. 15 şi să comunice lunar centrelor militare încadrările, transferurile, încetarea relaţiilor de muncă, precum şi orice alte schimbări în datele de evidenţă militară ale acestora;

d) să suspende, în condiţiile legii, raporturile de muncă sau raporturile de serviciu care presupun absenţa de la locul de muncă, după caz, ale salariaţilor care participă la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, sunt concentraţi/mobilizaţi, conform legii, sau îndeplinesc serviciul militar în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (5) şi (51). Angajatorii sunt obligaţi să păstreze locul de muncă pe toată durata cât salariaţii îşi îndeplinesc îndatoririle militare.”

29. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Serviciile publice de asistenţă socială ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigură transmiterea la centrele militare, anual, până la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetăţenii, persoane cu handicap, având vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, din evidenţă, cu rezultatele examinărilor efectuate de comisiile de expertiză medicală.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură centralizat, prin inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, transmiterea de către şcolile speciale, şcolile profesionale speciale şi centrele de reeducare la centrele militare, anual, până la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani care au urmat cursurile acestora, însoţite de rezultatele examinărilor efectuate de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

30. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor este adeverinţa de recrutare, pentru rezervişti este livretul militar, iar pentru persoanele fără obligaţii militare, certificatul militar.

(2) Rezerviştii voluntari predau livretul militar şi ordinul de chemare la unitatea cu care au încheiat contract şi primesc legitimaţie militară, eliberată potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

(3) Pierderea livretului militar se comunică în scris centrului militar pe raza căruia domiciliază, în termen de 5 zile, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a 111-a, în termen de 10 zile de la constatare.”

31. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Alte forme de pregătire a populaţiei pentru apărare”

32. La articolul 60, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Participanţii la pregătirea premilitară a tinerilor beneficiază gratuit de asistenţă medicală, medicamente, spitalizare şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii, pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe timpul pregătirii şi în legătură cu activitatea de pregătire militară.”

33. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - Fondurile necesare pregătirii premilitare a tinerilor organizate şi desfăşurate în condiţiile art. 60 se asigură din bugetele ministerelor organizatoare.”

34. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Rezerviştii voluntari şi rezerviştii din planurile de mobilizare sunt obligaţi să participe la antrenamentele şi exerciţiile de mobilizare la solicitarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”

35. La articolul 73, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Contractele de muncă ale salariaţilor chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, pentru concentrare/mobilizare sau pentru participarea la antrenamentele/exerciţiile de mobilizare se suspendă în condiţiile prevăzute de lege.”

36. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - Tinerii chemaţi la recrutare, recruţii şi militarii rezervişti care au calitatea de salariaţi şi sunt chemaţi la centrele militare pentru clarificarea situaţiei militare sau ia unităţile militare pentru a participa la antrenamente/exerciţii de mobilizare au dreptul la concediu suplimentar plătit de maximum 5 zile şi sunt plătiţi de angajator pe baza unei adeverinţe eliberate de centrul militar.”

37. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - (1) Consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) sunt obligate să încheie, pentru centrele militare, contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, precum şi să achite contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor în vigoare.

(3) Obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor menţionate la alin. (2) este valabilă şi pentru situaţia în care terenurile, localurile si mijloacele fixe ale centrelor militare se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.”

38. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 77. - (1) Cheltuielile de reparaţii, întreţinere şi amenajare a localurilor centrelor militare zonale, judeţene şi de sector se suportă de autorităţile administraţiei publice locale.”

39. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 78. - Autorităţile administraţiei publice locale pot schimba total sau parţial destinaţia imobilelor asigurate centrelor militare numai cu acordul Ministerului Apărării Naţionale şi numai după ce au pus la dispoziţia centrelor militare alte imobile amenajate şi utilate conform prevederilor legale, în condiţii care să nu afecteze desfăşurarea activităţii specifice.”

40. La articolul 80 alineatul (.1), după litera I) se Introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) neprezentarea, în termen de o lună, în vederea luării în evidenţă la centrele militare pe raza cărora şi-au schimbat domiciliul.1

41. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Constituie contravenţie nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor art. 76, 77, 78 şi 79 referitoare la asigurarea materială şi financiară a centrelor militare.”

42. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1 punct la 2 puncte, faptele prevăzute la lit. d), e), g) şi j);

b) cu amendă de la 2 puncte la 6 puncte, faptele prevăzute la lit. c) şi h);

c) cu amendă de la 4 puncte la 8 puncte, fapta prevăzută la lit. b);

d) cu amendă de la 8 puncte la 16 puncte, faptele prevăzute la lit. a), f) şi i).

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 80 alin. (2) se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 16 puncte la 20 de puncte, faptele prevăzute la lit. a)-e);

b) cu amendă de la 160 de puncte la 200 de puncte, fapta prevăzută la lit. f).

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 80 alin. (3) se sancţionează cu amenda de la 160 la 200 de puncte.

(4) Valoarea unui punct este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie.”

43. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 81 alin, (1) şi (2) se fac de către persoanele împuternicite de Statul Major General, precum şi de comandantul centrului militar şi ofiţerii special desemnaţi de către acesta, numai pe raza teritorială de competenţă a centrului militar.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 80 alin. (3) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 81 alin. (3) se fac de către prefecţii judeţelor, respectiv de către prefectul municipiului Bucureşti.”

44. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 87. - Până la încadrarea cu rezervişti voluntari a funcţiilor din statele de organizare ale structurilor din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, acestea se completează cu rezervişti aflaţi în rezerva de mobilizare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 12 iulie 2012.

Nr. 128.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 12 iulie 2012.

Nr. 482.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 29 august 2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 16 iulie 2012.

Nr. 130.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 iulie 2012.

Nr. 484.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006- 2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. -(1) Programul «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» este coordonat de o comisie interministerială, organizată conform Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri.

(2) Comisia interministerială de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» este formată din preşedinte şi 5 membri cu funcţie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministerului Mediului şi Pădurilor,

(3) Ministrul delegat pentru administraţie îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort».

(4) Componenţa nominală a Comisiei interministeriale de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru administraţie, la propunerea reprezentanţilor legali ai ministerelor prevăzute la alin. (2).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Daniel Chiţoiu

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Corneliu Mugurel Cozmanciuc,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2012.

Nr. 692.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Pârtiei păţii lor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din componenţa Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului următoarele persoane:

a) Doina Variu - reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

b) Gabriel Tănăsescu - reprezentant al Ministerului Justiţiei;

c) Dan Constantin Tudurache - reprezentant al Corpului de control al primului-ministru;

d) Attila Dezsi - reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.

(2) Se numesc în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului următoarele persoane;

a) Toma Bogdan Costreie - reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

b) Florin Aurel Moţiu - reprezentant al Ministerului Justiţiei;

c) Ion Lazăr - reprezentant al Corpului de control al primului-ministru;

d) Sorin Dan Mihalache - reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Lucian Marius Obreja

 

Bucureşti, 11 iulie 2012.

Nr. 693.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

 

COMPONENŢA

Consiliului de supraveghere si îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.

Cristian Marius Sporiş

preşedinte, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

2.

Toma Bogdan Costreie

membru, reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

3.

Florin Aurel Moţiu

membru, reprezentant al Ministerului Justiţiei

4.

Ion Lazăr

membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru

5.

Sorin Dan Mihalache

membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.

(3) Finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 2. - (1) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii si intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea are ca principale obiective:

a) crearea unui cadru legislativ naţional în domeniul protecţiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeană;

b) desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;

c) desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;

d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;

e) efectuarea activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase;

f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;

g) asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a Procesului Kimberley.

Art. 3. - (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale:

a) participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

b) asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;

c) propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;

d) elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;

e) iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organisme neguvernamentale;

f) participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

g) prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;

h) desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;

i) controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

j) constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesi7ează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

k) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

l) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;

m) coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;

n) sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

o) efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;

p) efectuează sau finanţează studii, teste comparative şi cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului;

q) stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări şi teste comparative;

r) desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;

s) sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

ş) sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor;

t) susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor;

ţ) informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

u) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice cu privire Sa încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii;

v) desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;

w) acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici;

x) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii;

y) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, pentru activităţi de analiză, marcare şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;

z) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

aa) urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor;

bb) asigură aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnată;

ce) autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

dd) stabileşte şi aprobă mărcile de certificare, de garanţie proprie şi de trasabilitate, pe bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ee) efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ff) efectuează operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate;

gg) acordă consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici;

hh) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;

ii) comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele, regulamentele şi deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

(2) Autoritatea controlează respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeană din domeniul său de competenţă.

(3) Autoritatea este punct naţional de contact pentru sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre şi Comisie, în baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor - GPSD.

(4) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative pentru domeniul său de activitate.

(5) Taxele şi tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.

Art. 4. - (1) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale,

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informaţiile necesare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în baza unui protocol încheiat cu aceste instituţii, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate şi eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(2) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt asimilate cu funcţia de secretar de stat şi, respectiv, subsecretar da stat.

(3) Preşedintele Autorităţii are calitatea de ordonator secundar de credite.

(4) Preşedintele Autorităţii conduce activitatea acesteia şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine.

(5) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.

(6) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările delegate de preşedinte prin ordin.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, compartimente, precum şi birouri şi colective temporare, conform actelor normative în vigoare.

(2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din aparatul Autorităţii, precum şi ale structurilor teritoriale subordonate, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii, care se aprobă prin ordin al preşedintelui.

(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 668, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 107, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 561.

(4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte, conform actelor normative în vigoare.

(5) în cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita temporar atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat prin ordin.

(6) în structura Autorităţii funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice.

(7) Autoritatea îndrumă şi controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de preşedinte.

(8) Autoritatea, prin conducerea şi direcţiile/serviciile sale, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale subordonate şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de supraveghere şi control.

(9) Personalul din cadrul Autorităţii are atribuţii de supraveghere, inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.

Art. 7. - (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 8 comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului. Entităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse de comisari-şefi.

(3) Comisarii-şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv.

(4) Funcţiile publice de conducere de comisari-şefi sunt asimilate din punct de vedere salarial cu funcţia publică de conducere de director.

(5) Comisariatele regionale au în structură comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor, instituţii publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi, asimilaţi din punct de vedere salarial cu funcţia de conducere de şef serviciu sau şef birou, după caz.

(6) Structura organizatorică detaliată a Autorităţii, a comisariatelor regionale, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor/birourilor, statele de funcţii, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, conform actelor normative în vigoare.

Art. 8. - (1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere şi control, având calitatea de funcţionar public, numit în funcţii publice specifice, care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a constatării încălcării legislaţiei de protecţie a consumatorilor şi a măsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei.

(2) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu.

(3) Personalul Autorităţii beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control.

(4) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii, comisarii din cadrul structurilor teritoriale subordonate pot exercita atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întregul teritoriu al ţării.

Art. 9. - (1) Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verificări este obligat să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare.

(2) Procedura de control şi procedura de rezolvare a reclamaţiilor consumatorilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui.

Art. 10. - Contravaloarea mărfurilor şi a eşantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovăţia operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul economic.

Art. 11. - În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Autoritatea are în dotare 103 autoturisme, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale în vigoare, din care 97 de autoturisme pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, pentru desfăşurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control.

(2) Autoritatea poate avea în dotare o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale în vigoare, pentru Direcţia generală metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley.

Art. 13. - (1) Personalul structurilor subordonate Autorităţii se preia/se transferă, în limita posturilor aprobate, de către comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor.

(2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor nou-înfiinţate preiau de la comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor desfiinţate, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 14. - (1) Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în termenele şi cu procedurile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.

Art. 15. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera C, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 66S de posturi, exclusiv demnitarii”.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 88272010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 30 august 2010, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2012.

Nr. 700.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Numărul total de posturi: 107, exclusiv demnitarii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

 

PRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

CABINET DEMNITAR

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

SECRETAR GENERAL

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA DE CONTROL ŞI

SUPRAVEGHERE PIAŢĂ

 

DIRECŢIA ARMONIZARE EUROPEANĂ, STRATEGII, ASOCIAŢII ŞI JURIDIC

 

DIRECŢIA BUGET, ADMINISTRARE ŞI RESURSE UMANE

 

DIRECŢIA GENERALĂ METALE PREŢIOASE, PIETRE

PREŢIOASE ŞI PROCES KIMBERLEY

 

ANEXA Nr. 2

 

ENTITĂŢI

cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:

1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi), care grupează judeţele laşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău şi Vaslui, cu sediul în municipiul laşi

2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş), care grupează judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara, cu sediul în municipiul Timişoara

3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj), care grupează judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj

4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov), care grupează judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi Alba, cu sediul în municipiul Braşov

5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), care grupează judeţele Constanţa, Buzău, Tulcea, Brăila, Galaţi şi Vrancea, cu sediul în municipiul Galaţi.

6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti), care grupează judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman, cu sediul în municipiul Ploieşti

7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucureşti

8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova), care grupează judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi, cu sediul în municipiul Craiova

II. Instituţii finanţate din venituri proprii:

1. Centrul Naţional pentru încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” Bucureşti.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.