MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 493/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 493         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iulie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

9. - Decizie pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 8/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

9. - Decizie privind completarea ordinii de zi a Camerei Deputaţilor, convocata în sesiune extraordinară în perioada 18-19 iulie 2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

694. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2012

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene

 

697. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru actualizarea anexei nr. 42 ia Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

166. - Ordin al ministrului administraţiei si internelor pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 119/2012 privind delegarea unor competenţe de coordonare a activităţilor de resurse umane şi financiare în domeniul administraţie publică

 

2.302/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care se asigură consultanţa juridică pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

19. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului

nr. 8/2012 privind convocarea Senatului

în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea Biroului permanent al Senatului, în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Punctul I al anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 8/2012 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 17 iulie 2012, se completează după cum urmează:

„3. Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 21 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale”.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 9.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind completarea ordinii de zi a Camerei Deputaţilor,

convocată în sesiune extraordinară

în perioada 18-19 iulie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2} din Constituţia României, republicată, şi ale art. 31 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (2) şi (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, convocată în sesiune extraordinară în perioada 18-19 iulie 2012, se completează cu:

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x nr. 285/2012)

2. Proiectul de lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x nr. 332/2011)

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 9.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia

în domeniul afacerilor europene, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

 

Bucureşti, 11 iulie 2012.

Nr. 694.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părţi,

ţinând cont de cooperarea româno-turcă în domenii de interes comun,

având în vederea faptul că Ministerul Afacerilor Europene din România (MAEur) şi Ministerul Afacerilor Uniunii Europene din Republica Turcia (MAUE) sunt interesate de aprofundarea cooperării lor în domeniul gestionării afacerilor europene,

ţinând cont de interesul deosebit manifestat de ambele părţi pentru consolidarea cooperării bilaterale şi recunoscând avantajele unei colaborări susţinute pe plan european prin instituirea unui mecanism de schimb de informaţii şi consultări,

având în vedere dorinţa României de a susţine Turcia, prin împărtăşirea experienţei acumulate în procesul de negociere pentru aderarea la UE,

convin să semneze prezentul memorandum de înţelegere, care va fi reglementat de următoarele dispoziţii:

Obiectivul general

Părţile convin să îşi intensifice eforturile de cooperare în domeniul afacerilor europene, respectând principiul egalităţii şi avantajului reciproc.

Cooperarea vizează, într-o primă etapă, fructificarea experienţei României în procesul său de aderare la UE, în vederea acordării de sprijin Republicii Turcia în îndeplinirea criteriilor de aderare.

Obiective specifice

Cooperarea părţilor se va orienta pe următoarele aspecte: - armonizarea politicilor naţionale cu standardele şi politicile Uniunii Europene;

- dezvoltarea cadrului legal şi instituţional pentru implementarea legislaţiei europene la nivel naţional;

- identificarea celor mai bune practici pentru derularea procesului de armonizare a legislaţiei interne şi transpunerii acquis-ului Uniunii Europene la nivel naţional;

- realizarea unui schimb de bune practici cu privire la exercitarea/consolidarea rolului de coordonator al MAEur şi MAUE în procesul de verificare a compatibilităţii legislaţiei interne cu reglementările europene;

- identificarea coordonatorilor şi factorilor determinanţi la nivel naţional pentru diverse dosare aflate în negociere;

- împărtăşirea de bune practici în ceea ce priveşte medierea între anumite ministere/instituţii la nivel central pentru elaborarea documentelor de negociere;

- monitorizarea procesului de pregătire a aderării.

Activităţi

În scopul îndeplinirii obiectivelor menţionate, părţile vor realiza următoarele activităţi:

- schimb de experţi;

- cursuri pe diverse tematici europene;

- consultări pe proiecte de acte normative în cadrul activităţii de armonizare legislativă;

- organizarea unor vizite de studiu, seminare, conferinţe comune;

- schimb de informaţii şi de date ştiinţifice, în limitele admise de calitatea de stat membru al UE a României şi în conformitate cu normele europene în materie;

- cercetări comune;

- elaborarea de proiecte şi programe comune;

- orice altă formă de cooperare considerată necesară de către părţi,

Părţile vor avea în vedere cu prioritate, pentru atingerea obiectivelor de cooperare specifice, finanţarea programelor şi a activităţilor de cooperare bilaterală din fonduri puse la dispoziţie de UE în acest scop.

Cooperarea părţilor va avea la bază un schimb constant de informaţii, cu respectarea normelor europene în materie, privind problematica UE, prin consultări periodice între omologii MAEur şi MAUE, precum şi un transfer de expertiză, prin efectuarea de misiuni tehnice ale experţilor din cele două state.

Se va avea în vedere un program orientativ la nivel de experţi ai MAUE în România şi la nivel de experţi ai MAEur în Republica Turcia, pentru a contribui la consolidarea cooperării în domeniile de interes identificate.

MAEur şi MAUE vor facilita colaborarea ministerelor de linie şi a altor instituţii şi organisme interesate şi vor asigura cadrul adecvat derulării unor schimburi de experienţă între aceste instituţii, la nivel de experţi în afaceri europene.

MAEur şi MAUE vor organiza, anual, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe din cele două ţări, cel puţin un seminar în domeniul afacerilor europene, cu participarea ministerelor interesate, în vederea realizării unor schimburi de experienţă sectoriale.

Fiecare parte, pe baza legislaţiei naţionale în vigoare, va asigura asistenţa reprezentanţilor celeilalte părţi şi va acorda toate facilităţile necesare pe întreaga perioadă în care îşi desfăşoară misiunea care Ie-a fost încredinţată, în conformitate cu prevederile prezentului memorandum.

Cadru de gestiune

Gestionarea prezentului memorandum va fi asigurată de către Ministerul Afacerilor Europene (MAEur), din partea Guvernului României, şi de către Ministerul Afacerilor Uniunii Europene (MAUE), din partea Guvernului Republicii Turcia.

Pentru asigurarea implementării eficiente a prezentului memorandum de înţelegere, părţile stabilesc un comitet de coordonare, care va monitoriza şi va evalua punerea în aplicare a prezentului memorandum. Comitetul va avea ca misiune evaluarea cooperării în curs, elaborarea unor programe de activităţi periodice în domeniile de interes comun şi, dacă se impune, stabilirea unor noi modalităţi de cooperare în acest cadru.

Membrii Comitetului de coordonare se vor reuni cu regularitate, alternativ, în cele două ţări, (a date stabilite de comun acord.

Organizarea Comitetului de coordonare se va realiza după cum urmează:

- părţile îşi vor notifica reciproc, în 3 luni de la semnarea prezentului memorandum de înţelegere, numele reprezentanţilor în Comitetul de coordonare;

- 2 reprezentanţi, câte unul din partea fiecărei părţi, vor conduce întâlnirile Comitetului de coordonare, în cadrul cărora vor monitoriza implementarea deciziilor bilaterale.

Dispoziţii finale

Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se notifică reciproc, prin canale diplomatice, referitor la încheierea procedurilor interne legislative ale fiecăreia necesare pentru intrarea în vigoare a documentului în cauză.

Memorandumul de înţelegere va fi în vigoare pentru o perioadă de 2 ani. Validitatea acestui memorandum de înţelegere va fi extinsă automat pentru perioade succesive de 2 ani, cu excepţia cazului în care una dintre părţi o notifică pe cealaltă în scris, prin canale diplomatice, despre intenţia sa de a termina memorandumul de înţelegere, cu 6 luni înainte de data de expirare a acestuia.

Încheierea acestui memorandum de înţelegere nu va afecta activităţile şi proiectele aflate în curs de desfăşurare sau finalizate.

Acest memorandum de înţelegere poate fi modificat oricând prin acordul scris al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu aceeaşi procedură legală prevăzută la alineatul 1 al acestui articol.

Acest memorandum de înţelegere este întocmit în două exemplare, în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză. Semnat la data de 4 aprilie 2012 la Bucureşti.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Leonard Orban,

Egemen Bagiş,

ministrul afacerilor europene

ministru pentru afacerile Uniunii Europene şi negociator-şef

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază,

din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune

şi casării, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de

Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de

Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru actualizarea anexei

nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a construcţiilor situate în oraşul Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului În domeniul privat al acestuia a imobilului teren situat în oraşul Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova, aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Imobilul prevăzut la art. 3 se pune la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Paza în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate.

Art. 6. - Serviciul de Protecţie şi Pază îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2012.

Nr. 697.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază care se trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

1.

Imobil Căsuţa „Ciobănaşul”, Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova

Serviciul de

Protecţie si Pază CUI 4283635

Construcţie

Suprafaţă construită: 30,24 m2

Valoarea de inventar: 57 lei

Nr. MFP 120982

Cod de clasificare 8.19.01

Clădire 19

2.

Imobil Căsuţa „Mioriţa”, Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova

Serviciul de

Protecţie si Pază CUI 4283635

Construcţie

Suprafaţă construită: 30,24 m2

Valoarea de inventar: 57 lei

Nr. MFP 120983

Cod de clasificare 8.19.01

Clădire 20

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului teren care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

în domeniul privat al statului şi se pune la dispoziţia Serviciului de Protecţie şi Pază

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Persoana juridică căreia i se pune la dispoziţie imobilul

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Imobil teren, Sinaia, str. Cumpătu nr. 9, judeţul Prahova

Serviciul de Protecţie Serviciul de Protecţie si Pază si Pază CUI 4283635

 

Nr. MFP 120984 (parţial)

Cod de clasificare 8.19.01

 

Suprafaţa terenului: 438,84 m2

Valoarea de inventar: Teren 11121.725 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 119/2012 privind delegarea unor competenţe de coordonare a activităţilor de resurse umane şi financiare în domeniul administraţie publică

 

            În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 3 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 119/2012 privind delegarea unor competenţe de coordonare a activităţilor de resurse umane şi financiare în domeniul administraţie publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 5 iunie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Ministrul delegat pentru administraţie, secretarii de stat din domeniul administraţie publică şi directorul general al Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, conform competenţelor propuse de ministrul delegat pentru administraţie şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, se împuternicesc ca reprezentanţi ai ordonatorului principal de credite pentru activitatea de administraţie publică.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 12 iulie 2012.

Nr. 166.

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care se asigură consultanţa juridică pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 lit. p) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind condiţiile în care se asigură consultanţa juridică pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru faptele comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 2.302/C.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind condiţiile în care se asigură consultanţa juridică pentru funcţionarii publici

cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt cercetaţi penal,

urmăriţi penal sau Judecaţi pentru fapte comise în timpul ori în legătură

cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

 

Art. 1. - (1) Modul de asigurare a serviciilor de consultanţă juridică pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi cazurile în care se asigură aceste servicii se stabilesc prin prezenta metodologie.

(2) Sumele de bani necesare pentru asigurarea serviciilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în bugetele unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

(3) Nu pot beneficia de consultanţă juridică în condiţiile prezentei metodologii funcţionarii publici care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal ori judecaţi pentru:

a) infracţiuni împotriva patrimoniului unităţii;

b) infracţiuni pentru care sesizarea organului de urmărire penală s-a făcut prin plângere sau, după caz, denunţ al unităţii;

c) infracţiuni flagrante.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) consultanţă juridică - acordarea de opinii calificate în probleme juridice, în vederea apărării drepturilor şi intereselor funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, în cursul cercetării penale, al urmăririi penale sau al judecăţii, pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, concretizate într-un raport;

b) unitate - Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unitatea penitenciară.

Art. 3. - (1) Funcţionarii publici beneficiază de consultanţă juridică pe bază de cerere scrisă adresată directorului unităţii, în cuprinsul căreia este indicat şi numele avocatului ale cărui servicii sunt solicitate,

(2) în situaţia în care funcţionarul public este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de unul din membrii familiei acestuia sau de reprezentantul său legal.

(3) Cererea scrisă se înregistrează la secretariatul unităţii şi este însoţită de documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi de prezenta metodologie.

Art. 4. - (1) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, directorul unităţii poate hotărî, după caz:

a) aprobarea cererii de asigurare a consultanţei juridice, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

b) respingerea solicitării privind asigurarea consultanţei juridice şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(2) Ministerul Justiţiei poate încheia un protocol cu Uniunea Naţională a Barourilor din România cu privire la onorariul care se cuvine avocaţilor pentru acordarea consultanţei juridice în cazurile prevăzute de prezenta metodologie şi care se plăteşte avocatului din bugetul unităţii.

(3) Pe baza convenţiei încheiate între funcţionarul public şi avocat şi a raportului de consultanţă întocmit de avocat, sumele de bani se plătesc din fondurile alocate în buget cu această destinaţie.

(4) în cazul în care convenţia încheiată cu avocatul are ca obiect prestarea, pe lângă consultanţa juridică, şi a altor servicii juridice în favoarea funcţionarului public, se pot deconta din bugetul unităţii doar sumele care reprezintă contravaloarea onorariului prevăzut la alin. (2).

(5) Funcţionarul public poate beneficia de consultanţă juridică în baza unei singure convenţii încheiate, indiferent de faza procesuală în care aceasta se încheie.

Art. 5. - (1) în cazul în care funcţionarul public a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă, acesta este obligat să restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea consultanţei juridice. În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

(2) în cazul în care funcţionarul nu restituie sumele datorate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea se recuperează potrivit art. 76 din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011

privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate

şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2.175 din 22 iunie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare,

conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 211, 22, art. 23 lit. b) şi f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din cadru! şedinţei din data de 4 iulie 2012,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

preşedintele comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private,

Marian Sârbu

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 12/2012

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 211, 22, art. 23 lit. b) şi f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.”

2. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI1

Prevederi privind sistemul de raportare contabilă

semestrială aplicabil Fondului de garantare

Art. 21. - Fondul de garantare trebuie sa întocmească raportări contabile semestriale.

Art. 212. (1) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare trebuie să cuprindă:

a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, şi în format electronic;

b) balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină.

(2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform anexei nr. D1;

b) contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. D2;

c) date informative, conform anexei nr. D3.

Art. 213. - (1) Fondul de garantare depune la Comisie raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel:

a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/

b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, aşa cum sunt prevăzute la art. 212, semnate şi ştampilate, conform legii.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea către Comisie a raportărilor contabile aferente datei de 30 iunie a fiecărui an, Fondul de garantare are obligaţia de a le publica pe pagina web a acestuia.

Art. 214. - Fondul de garantare trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile semestriale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.”

3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neîntocmirea raportărilor contabile semestriale;

b) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea către Comisie a documentelor prevăzute la art. 9, 13,16,19 şi 212 cu date sau informaţii eronate;

c) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informaţiilor, prevăzut la art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (2) şi art. 213 alin. (2);

d) deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate;

e) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezenta normă.

(2) Săvârşirea de către entităţile prevăzute la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(11) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, si, respectiv, ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2)-(11) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv art. 30-33 din Legea nr. 187/2011.”

4. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Anexele nr. A1- A3, B1, B2r C1, C2 şi D1-D3 fac parte integrantă din prezenta normă.”

5. După anexa nr. C2 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. D1-D3, al căror cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. II. - Prevederile prezentei norme se aplică începând cu raportările contabile aferente semestrului I al anului 2012.

 

Anexă la normă

 

ANEXA Nr. D1 la Norma di. 9/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie anul N

 

Identificarea elementului

Rândul

Sold la 01.01.N

Sold la

3G.06.N

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 2 + 6 + 11)

1

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 3 + 4 + 5)

2

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ci. 201 - 2801)

3

 

 

2. Concesiuni, licenţe, drepturi si active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4

 

 

3. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2931)

5

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 7 + 8 + 9+10)

6

 

 

1. Terenuri, amenajări de terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

7

 

 

2. Mijloace de transport (ct. 213 - 2813 - 2913)

8

 

 

3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (ct. 214 - 2814 - 2914)

9

 

 

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2932)

10

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12+13)

11

 

 

1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)

12

 

 

2. Creanţe imobilizate (ct. 267 - 2967)

13

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 15+18 + 21+22)

14

 

 

I. MATERIALE CONSUMABILE (rd. 16 + 17)

15

 

 

1. Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar (ct. 302 + 303 - 3921 - 3922)

16

 

 

2. Avansuri pentru achiziţia de materiale consumabile (ct. 409)

17

 

 

II. CREANŢE (rd. 19 + 20)

18

 

 

1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii şi furnizorii de pensii private autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) (ct. 411 + 413 + 418 + 452** -4911 -4912)

19

 

 

2. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 461 +473**-4913+ 5182)

20

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598)

21

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 512 + 531 + 532 + 542)

22

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

23

 

 

D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (rd. 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31)

24

 

 

1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169)

25

 

 

2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct 162 + 167 + 1682 + 519)

26

 

 

3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea si funcţionarea

Fondului de garantare (ct. 401 + 404 + 408)

27

 

 

4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)

28

 

 

5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private si/sau terţi, precum si decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***)

29

 

 

6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)

30

 

 

7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +462 + 473*** + 509 + 5181)

31

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE = Active circulante (rd. 14) + cheltuieli în avans (rd. 23) - Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (rd. 24) - Venituri înregistrate în avans1) (rd. 43)

32

 

 

F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active imobilizate (rd. 1) + Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 32)

33

 

 

G. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

34

 

 

1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169)

35

 

 

2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519)

36

 

 

3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea si funcţionarea Fondului de garantare (ct. 401 + 404 + 408)

37

 

 

4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)

38

 

 

5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***)

39

 

 

6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)

40

 

 

7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181)

41

 

 

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

42

 

 

I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472 + 475)

43

 

 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

44

x

x

1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 102)

45

 

 

1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii (ct. 1021)

46

 

 

1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (ct. 1022)

47

 

 

1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate (ct. 1023)

48

 

 

1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor (ct. 1024)

49

 

 

1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile (ct. 1025)

50

 

 

1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse

51

 

 

financiare (ct. 1026)

 

 

 

 

2. Rezerve (ct. 106)

52

 

 

3. Rezerve din reevaluare (ct. 105)

53

 

 

4. Rezultatul reportat (ct. 117)

54

x

X

Profit (ct. 117 - sold creditor)

55

 

 

Pierdere (ct. 117 - sold debitor)

56

 

 

5. Rezultatul exerciţiului financiar (ct. 121)

57

x

X

Profit (ct. 121 - sold creditor)

58

 

 

Pierdere (ct. 121 - sold debitor)

59

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

60

 

 

6. Total capitaluri proprii (rd. 45 + 52 + 53 + 55 - 56 + 58 - 59 - 60)

61

 

 

 

Administrator

Numele si prenumele................... Semnătura....................................

Stampila entităţii...........................

Întocmit

Numele şi prenumele ............................................

Calitatea.......................................................

Semnătura ......................................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ..................

 

 1) Sume de reluat la venituri într-o perioadă de până într-un an.

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

 

ANEXA Nr. D2 la Norma nr. 9/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 30 iunie anul N

Identificarea elementului

 

Rândul

Col. 2

Realizări aferente perioadei de raportare

Precedentă

Curentă

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 2+3+4+5+6+7+8+9)

1

 

 

1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare (ct. 704)

2

 

 

2. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)

3

 

 

3. Venituri din investiţii pe termen scurt (ct. 762)

4

 

 

4. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763)

5

 

 

5. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)

6

 

 

6. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

7

 

 

7. Venituri din dobânzi (ct. 766)

8

 

 

8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 768+751+752+758)

9

 

 

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 11+12+13+14+15+29)

10

 

 

1. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate (ct. 664)

11

 

 

2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)

12

 

 

3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

13

 

 

4. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investiţiile pe termen scurt (ct. 686-786)

14

 

 

5. Alte Cheltuieli din activitatea curentă (rd. 16+17+20)

15

 

 

5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apă şi alte cheltuieli similare (ct. 602+603+604+605+608-741)

16

 

 

5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19)

17

 

 

a) Salarii (ct. 641+642)

18

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

19

 

 

5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21+24+25+26+27+28)

20

 

 

5.3.1 Ajustări de valoare (rd. 22+23)

21

 

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si imobilizările necorporale (ct. 6811+6813-7813)

22

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 654+6814-754-7814)

23

 

 

5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct. 6812-7812)

24

 

 

5.3.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe

(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627)

25

 

 

5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

26

 

 

5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 658)

27

 

 

5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (ct. 628)

28

 

 

6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte cheltuieli financiare (ct. 663+668)

29

 

 

C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

30

x

x

Profit (rd.1-10, dacă (1-10) >=0)

31

 

 

Pierdere (-(rd. 1-10), dacă (1-10) <0)

32

 

 

D. Venituri privind evenimente extraordinare (ct.771)

33

 

 

E. Cheltuieli privind evenimente extraordinare (ct.671)

34

 

 

F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

35

X

X

Profit (rd.33-34, dacă (33-34) >=0)

36

 

 

Pierdere (-(rd. 33-34), dacă (33-34) <0)

37

 

 

G. TOTAL VENITURI (rd. 1+33)

38

 

 

H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+34)

39

 

 

I. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

40

X

X

Profit (rd. 38-39, dacă (38-39) >=0)

41

 

 

Pierdere (-(rd. 38-39), dacă (38-39) <0)

42

 

 


Administrator

Numele si prenumele................... Semnătura....................................

Stampila entităţii...........................

Întocmit

Numele şi prenumele ............................................

Calitatea.......................................................

Semnătura ......................................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ..................

 

ANEXA Nr. D3

la Norma nr. 9/2011

 

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie anul N

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

 

 

 

 

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

 

Nr. rd.

Total Col. 2+3

Din care:

II. Date privind plăţile restante

 

 

 

 

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:

03

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care:

04

 

 

 

- peste 30 de zile

05

 

 

 

- peste 90 de zile

06

 

 

 

- peste 1 an

07

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

09

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

11

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

12

 

 

 

- alte datorii sociale

13

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

15

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 la 21), din care:

18

 

 

 

- restante după 30 de zile

19

 

 

 

- restante după 90 de zile

20

 

 

 

- restante după 1 an

21

 

 

 

Dobânzi restante

22

 

 

 

III. Număr mediu de salariaţi

 

30 iunie

an precedent

30 iunie

an curent

 

Număr mediu de salariaţi

23

 

 

 

IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe

 

 

 

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

 

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

 

 

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

 

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

 

 

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

 

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

 

 

V. Tichete de masă

 

 

 

 

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

30

 

 

 

VI. Cheltuieli de inovare - total (rd. 32 la 34), din care:

31

 

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

32

 

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

33

 

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

34

 

 

 

VII. Alte informaţii

 

 

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 +. 42), din care:

35

 

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:

36

 

 

 

- acţiuni cotate

37

 

 

 

- acţiuni necotate

38

 

 

 

- părţi sociale

39

 

 

 

- obligaţiuni

40

 

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

41

 

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:

42

 

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi/sau exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

43

 

 

 

- creanţe imobilizate în valută

44

 

 

 

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute

45

 

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate

46

 

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului

47

 

 

 

Alte creanţe

48

 

 

 

Dobânzi de încasat

49

 

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (rd. 51 la 55), din care:

50

 

 

 

- acţiuni cotate

51

 

 

 

- acţiuni necotate

52

 

 

 

- părţi sociale

53

 

 

 

- obligaţiuni

54

 

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

55

 

 

 

Alte valori de încasat

56

 

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din care:

57

 

 

 

- în lei

58

 

 

 

- în valută

59

 

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care:

60

 

 

 

- în lei

61

 

 

 

- în valută

62

 

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 64 + 65). din care:

63

 

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei

64

 

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută

65

 

 

 

Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:

66

 

 

 

- împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:

67

 

 

 

- în lei

68

 

 

 

- în valută

69

 

 

 

- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (rd. 71 + 72), din care:

70

 

 

 

- în lei

71

 

 

 

- în valută

72

 

 

 

- Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (rd. 74 + 75), din care:

73

 

 

 

 în lei

74

 

 

 

- în valută

75

 

 

 

- Credite bancare pe termen lung si dobânzile aferente (rd. 77 + 78), din care:

76

 

 

 

 în lei

77

 

 

 

- în valută

78

 

 

 

- Credite externe pe termen lung, din care:

79

 

 

 

- în lei

80

 

 

 

 în valută

81

 

 

 

- Credite de la Trezoreria Statului

82

 

 

 

- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (rd. 84 + 85), din care:

- în lei

83

84

 

 

 

- în valută

85

 

 

 

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute

86

 

 

 

- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate

87

 

 

 

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului

88

 

 

 

- Alte datorii

89

 

 

 

- Dobânzi de plătit

90

 

 

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

(ct. 102) (rd. 92 la 97), din care:

91

 

 

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii

92

 

 

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare

93

 

 

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate

94

 

 

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor

95

 

 

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile

96

 

 

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare

97

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

 

 

 

 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

98

 

 

 

 

Administrator

Numele si prenumele................... Semnătura....................................

Stampila entităţii...........................

Întocmit

Numele şi prenumele ............................................

Calitatea.......................................................

Semnătura ......................................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ..................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.