MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 512/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXIV - Nr. 512     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 25 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

135. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

 

500. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

 

510. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 

511. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

712. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a imobilului „Pasaj rutier Filimon Sârbu" situat pe un sector de drum de interes local, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 

714. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere centrul de îngrijire şi asistenţă Câţcău, judeţul Cluj" din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

716. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

 

717. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească

 

718. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

 

720. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 

723. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului de implementare dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006

 

Protocol de implementare între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.81. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind stabilirea locului de desfăşurare a ceremoniilor publice organizate în data de 29 iulie 2012, cu prilejul Zilei Imnului Naţional al României

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

305. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Afacerilor Externe coordonează conform sferei lor de responsabilitate procesul de formulare a poziţiilor naţionale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Europene urmăreşte respectarea angajamentelor României decurgând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezultă din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiinţează, precum şi activitatea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi subordonat direct primului-ministru, denumită în continuare ACIS, care se reorganizează ca direcţie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. Departamentul pentru Afaceri Europene se reorganizează ca departament în cadrul Ministerului Afacerilor Europene."

3. La articolul 3, partea introductivă a punctului I se modifică si va avea următorul cuprins:

„I. În domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene:".

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să transmită Ministerului Afacerilor Europene informaţiile solicitate conform alin. (1), în termenele legale, dar nu mai târziu de 30 de zile."

5. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:510

„(2) Ministerul Afacerilor Europene stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene, direct sau în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe - Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

(3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat să emită ordine şi instrucţiuni pentru instituţiile a căror activitate are impact asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora."

6. La articolul 7, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Europene funcţionează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii.

.................................

(3) Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental se comunică grefei Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi celorlalte instituţii europene."

7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În activitatea sa, agentul guvernamental urmăreşte totodată soluţionarea aspectelor problematice, evitând declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor europene."

8. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) În situaţii excepţionale, atunci când agentul

guvernamental, din motive întemeiate, nu poate îndeplini funcţia de reprezentare prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega personalului cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

(2) Dacă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive agentul guvernamental nu poate îndeplini funcţia de reprezentare prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui înlocuitor."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 135.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 16 iulie 2012.

Nr. 500.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 80 din 4 iulie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 iulie 2012.

Nr. 510.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie

semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011,

aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 79 din 4 iulie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012, şi Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 19 iulie 2012.

Nr. 511.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a imobilului „Pasaj rutier Filimon Sârbu" situat pe un sector de drum de interes local, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 12 alin. (1) şi art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a imobilului „Pasaj rutier Filimon Sârbu", situat pe un sector de drum de interes local, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 180 din 31 mai 2012, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Sectorul de drum de interes local aferent imobilului „Pasaj rutier Filimon Sârbu" va fi declasat din categoria funcţională a drumurilor de interes local şi încadrat în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în condiţiile legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea pasajului rutier prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 712.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului „Pasaj rutier Filimon Sârbu", situat pe un sector de drum de interes local, trecut în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., şi care se încadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 

Locul unde este situat pasajul rutier care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare pasajul rutier

Persoana juridică la care se dă în administrare pasajul rutier

Caracteristicile tehnice ale pasajului rutier

Indicativ vechi

Indicativ nou

Municipiul Constanţa,

judeţul Constanţa

Consiliul Local al Municipiului Constanţa

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 - lungime - 476,6 m;

- lăţime carosabil - 2x7,8 m;

- deschideri - 2x15,2 şi 7x16,0; deschideri între 20,83 şi 30,0 m;

- secţiune alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate;

- înălţime de la sol între 5-6,85 m;

- înălţime de la sol plus partea carosabilă - 8,5-10,35 m;

- stare de viabilitate nesatisfăcătoare;

- clasa de încărcare E;

- suprafaţa terenului din acte - 11.315 m2;

- suprafaţa construcţiilor din acte - 1.800 m2

Pasaj rutier Filimon Sârbu

DN 3F

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere centrul de îngrijire şi asistenţă Câţcău, judeţul Cluj" din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere centrul de îngrijire şi asistenţă Câţcău, judeţul Cluj" din cadrul Proiectului privind incluziunea socială, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se asigură din împrumutul acordat de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi de la bugetul local, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 714.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere centrul de îngrijire si asistenţă Câţcău, judeţul Cluj" din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Consiliul Judeţean Cluj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Cluj

Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Cluj

Amplasament: localitatea Câţcău nr. 90, judeţul Cluj

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA

(în preţuri în luna august 2011; 1 euro = 4,2650 lei), din care:

mii lei

 

4.245[1]*)

- construcţii+montaj:

 

mii lei

3.279

Eşalonarea investiţiei

 

 

 

anul I

INV

mii lei

2.580

 

C+M

mii lei

2.504

anul II

INV

mii lei

1.665

 

C+M

mii lei

775

Capacităţi:

 

 

 

- suprafaţa totală desfăşurată:

 

m2

2.295,60

- suprafaţa totală construită:

 

m2

2.058,30

- suprafaţa terenului

 

m2

13.512

- regim de înălţime:

 

 

S+P

- număr de beneficiari:

 

nr. pers.

50

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se asigură din împrumutul acordat de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi de la bugetul local, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 75 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor imobile situate în oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, în vederea realizării unor obiective sociale de interes public local, după cum urmează: reamenajarea unei baze sportive cu caracter recreativ şi educativ, construire de locuinţe şi amenajarea unui cămin pentru bătrâni.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului se diminuează cu valoarea evidenţiată în contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Consiliului Local al Oraşului Buhuşi se majorează cu aceeaşi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri şi cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru anul 2012 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea contabilă a imobilelor transmise potrivit art. 1.

Art. 5. - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Consiliul Local al Oraşului Buhuşi îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Ruxandra Elena Gîndu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 716.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit fără plată din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile imobilului care se transmite

Valoarea totală a imobilelor

1.

Oraşul Buhuşi,

Str. Stadionului,

judeţul Bacău

Statul român, din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

Statul român, prin darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

Teren intravilan, curţi, construcţii, împrejmuiri, reţele, instalaţii, în suprafaţă de 35.166 mp, înscris în C.F. nr. 60632 a oraşului Buhuşi, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2145, nr. top. 1603, denumit „Teren Stadion sportiv Textila"

3.042.000 lei

2.

Oraşul Buhuşi,

Str. Stadionului (Livada),

judeţul Bacău

Statul român, din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

Statul român, prin darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

Teren intravilan, în suprafaţă de 63.180 mp, împrejmuire, puţ forat, înscris în C.F. nr. 61088 a oraşului Buhuşi, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2146, nr. top. 1604, denumit „Livadă"

 

3.

Oraşul Buhuşi,

Str. Pionierului nr. 7,

judeţul Bacău

Statul român, din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

Statul român, prin darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

Teren intravilan în suprafaţă de 1.878 mp; curţi, construcţii, cămin de nefamilişti în suprafaţă construită de 810,05 mp şi cu o suprafaţă desfăşurată de 3.152 mp; magazie în suprafaţă construită de 26,70 mp, înscris în C.F. nr. 60633 a oraşului Buhuşi, provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 2144 nr. top. 81., denumit „Cămin de nefamilişti"

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească si a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 211/2011, precum şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2011, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011.

Art. 2. - (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I., ca autoritate naţională competentă pentru verificarea declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi pentru eliberarea certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România.

(2) M.A.I. exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1) prin intermediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi al Inspectoratului General pentru Imigrări, denumit în continuare I.G.I.

(3) Procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Ordinul prevăzut la alin. (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pentru prelucrările de date cu caracter personal efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se desemnează, în sensul dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, D.E.P.A.B.D., respectiv I.G.I., ca operatori de date cu caracter personal.

Art. 4. - Verificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) se efectuează de către D.E.P.A.B.D., respectiv de către I.G.I., numai în cazul declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească colectate în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 211/2011.

Art. 5. - (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 se desemnează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare M.C.S.I., ca autoritate naţională responsabilă pentru eliberarea certificatelor de confirmare a conformităţii sistemelor de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

(2) M.C.S.I. îşi exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1) prin intermediul Centrului Naţional România Digitală, denumit în continuare C.N.R.D., aflat în subordinea M.C.S.I.

(3) C.N.R.D. va elibera un certificat de confirmare a conformităţii unui sistem de colectare online cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 în termen de o lună de la data la care organizatorii iniţiativei cetăţeneşti au solicitat certificarea sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere şi după verificarea îndeplinirii de către acest sistem a specificaţiilor tehnice pentru colectarea online, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011.

Art. 6. - (1) Normele metodologice privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Declaraţiile de susţinere a unei propuneri de iniţiativă cetăţenească, colectate online în condiţiile Regulamentului (UE) nr. 211/2011 şi prezentate de către organizatori autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2), nu se verifică în situaţia în care nu sunt însoţite de certificatul de confirmare a conformităţii sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011, eliberat, pentru sistemul de colectare online utilizat, de M.C.S.I. şi/sau, după caz, de autoritatea competentă din alt stat membru, urmând a fi restituite organizatorilor în termen de 3 zile.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 717.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu următorul cuprins:

„d) fitilurilor, care sunt dispozitive inflamabile, nedetonante, de tip cordon; fitilurilor de siguranţă, care constau dintr-un miez din pulbere granulată fin de culoare neagră înconjurat de un material textil flexibil cu unul sau mai multe învelişuri exterioare de protecţie, care, atunci când sunt aprinse, ard cu o viteză predeterminată fără vreun efect exploziv exterior; capselor cu percuţie, care constau dintr-o capsulă metalică sau din plastic cu o cantitate mică de amestec exploziv primar uşor de aprins sub efectul unui impact şi care serveşte drept element de aprindere pentru cartuşele armelor de calibru mic sau în amorsele cu percuţie pentru încărcăturile de propulsie."

2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În plus, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pot utiliza un dispozitiv electronic din material inert, pasiv, ataşat la fiecare cartuş sau ambalaj şi, în acelaşi mod, un dispozitiv electronic conex pentru fiecare cutie cu cartuşe sau unitate de ambalare."

3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) În cazul capselor detonante pirotehnice, marcajul de identificare unică este constituit dintr-o etichetă adezivă, imprimare directă sau marcaj, aplicată/aplicat pe tubul capsei.

Operatorii economici prevăzuţi la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie de capse detonante pirotehnice.

În plus, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pot utiliza un dispozitiv electronic din material inert, pasiv, ataşat la fiecare capsă detonantă pirotehnică şi un dispozitiv electronic conex pentru fiecare cutie de capse detonante pirotehnice."

4. La articolul 15, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În plus, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pot utiliza un dispozitiv electronic din material inert, pasiv, ataşat la fiecare capsă detonantă electrică, neelectrică şi electronică şi un dispozitiv electronic conex pentru fiecare cutie de capse detonante electrice, neelectrice şi electronice."

5. Articolele 16 si 17 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) În cazul dispozitivelor de amorsare, altele decât cele prevăzute la art. 2, şi în cazul busterelor, marcajul de identificare unică trebuie să fie constituit dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe dispozitivul de amorsare ori pe buster.

Operatorii economici prevăzuţi la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie de dispozitive de amorsare sau bustere.

În plus, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pot utiliza un dispozitiv electronic din material inert, pasiv, ataşat la fiecare dispozitiv de amorsare sau buster şi un dispozitiv electronic conex pentru fiecare cutie de dispozitive de amorsare ori bustere.

Art. 17. - (1) În cazul fitilurilor detonante, marcajul de identificare unică este constituit dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe bobină.

Operatorii economici prevăzuţi la art. 3 aplică marcajul de identificare unică din 5 în 5 metri, fie pe învelişul exterior al fitilului detonant, fie pe stratul interior de plastic extrudat, situat sub fibra exterioară a fitilului detonant.

Operatorii economici prevăzuţi la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie de fitiluri detonante.

În plus, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pot utiliza un dispozitiv electronic din material inert, pasiv, inserat în fitiluri şi un dispozitiv electronic conex pentru fiecare cutie de fitiluri detonante."

6. La articolul 18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În plus, operatorii economici prevăzuţi la art. 3 pot utiliza un dispozitiv electronic din material inert, pasiv, ataşat la fiecare canistră sau bidon."

7. Articolul 30 se abrogă.

8. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008 de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 94 din 5 aprilie 2008, modificată şi completată prin Directiva 2012/4/UE a Comisiei din februarie 2012 de modificare a Directivei 2008/43/CE de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 50 din februarie 2012."

9. La anexă, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. a) În cazul articolelor prea mici pentru aplicarea codului unic al produsului şi a informaţiilor logistice concepute de producător, informaţiile prevăzute la pct. 1 lit. b), cu excepţia celor privind codul unic al produsului şi informaţiilor logistice concepute de producător, şi informaţiile prevăzute la pct. 2 se consideră suficiente.

b) În cazul articolelor prea mici, pentru aplicarea informaţiilor prevăzute la pct. 1 lit. b), cu excepţia celor privind codul unic al produsului şi informaţiilor logistice concepute de producător, şi la pct. 2 sau în cazul în care aplicarea identificării unice este imposibil de realizat din punct de vedere tehnic din cauza formei sau a concepţiei de proiectare, se aplică un număr unic de identificare pe cea mai mică unitate de ambalare.

c) Fiecare cea mai mică unitate de ambalare se sigilează.

d) Fiecare capsă detonantă pirotehnică sau buster care intră sub incidenţa lit. b) se marchează în mod durabil pentru a se asigura lizibilitatea informaţiilor prevăzute la pct. 1 lit. b), cu excepţia celor privind codul unic al produsului şi informaţiilor logistice concepute de producător.

e) Numărul de capse detonante pirotehnice şi bustere conţinut se tipăreşte pe cea mai mică unitate de ambalare.

f) Identificarea unică a fiecărui fitil detonant care intră sub incidenţa lit. b) este aplicată pe rolă sau bobină şi, dacă este cazul, pe cea mai mică unitate de ambalare."

Art. II. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 519/2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică începând cu data de 5 aprilie 2013, cu excepţia prevederilor art. 10 şi 20-24 care se aplică începând cu data de 5 aprilie 2015.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Administraţiei şi Internelor modifică în mod corespunzător Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 142/2010 privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 8 iulie 2010.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 718.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Dăbuleni" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 2, coloanele 3 şi 5 vor avea următorul cuprins:

„1. Victoriei - pe DN 54 A (trotuare în suprafaţă totală de 23500 mp) [...] 898380;

Unirii - pe DN 54 A (trotuare în suprafaţă totală de 32300 mp) [...] 1172650;

Caracal - pe DJ 542 (trotuare în suprafaţă totală de 16100 mp) [...] 1611770;

Constantin Brâncoveanu - 1000 m [...] 0;

Iancu Jianu - 500 m [...] 0;

Avram Iancu - 280 m [...] 0;

Tudor Arghezi - 650 m [...] 0;

Anton Pann - 270 m [...] 0;

Libertăţii - 300 m [...] 0;

Alexandru Odobescu - 76 m [...] 0;

Siliştea - 140 m [...] 0;

Viilor - 190 m [...] 0;

Tudor Vladimirescu - 1450 m [...] 0;

Camil Petrescu - 1550 m [...] 0;

Alexandru Vlahuţă - 870 m [...] 0;

Ion Minulescu - 280 m [...] 0;

Ion Turcea - 335 m [...] 0;

Vlad Călugărul - 1175 m [...] 0;

Ion Creangă - 600 m [...] 0;

Vlad Ţepeş - 600 m [...] 0;

Nicolae Labiş - 240 m [...] 0;

Gheorghe Lazăr - 1140 m [...] 0;

Elena Cuza - 195 m [...] 0;

Matei Basarab - 500 m [...] 0;

Andrei Mureşan - 430 m [...] 0;

Ioan Slavici - 265 m [...] 0;

Barbu Ştefănescu Delavrancea - 195 m [...] 0;

Buzeşti - 340 m [...] 0;

Ciprian Porumbescu - 540 m [...] 0;

Dabu - 400 m [...] 0;

Dosoftei - 145 m [...] 0;

Theodor Aman - 415 m [...] 0;

Henri Coandă - 450 m [...] 0;

Dealul Morii - 175 m [...] 0;

Ion Budai Deleanu - 450 m [...] 0;

Baba Novac - 600 m [...] 0;

Octav Băncilă - 625 m [...] 0;

Constantin Brâncuşi - 625 m [...] 0;

George Enescu - 915 m [...] 0;

Carol Davila - 350 m [...] 0;

Panait Istrati - 325 m [...] 0;

Marin Preda - 1345 m [...] 0;

Petre Ispirescu - 510 m [...] 0;

Dragoş Vodă - 225 m [...] 0;

Mihai Eminescu - 700 m [...] 0;

Mircea cel Bătrân - 1000 m [...] 0;

B.P. Haşdeu - 100 m [...] 0;

Ascunsa - 100 m [...] 0;

Alexandru Ioan Cuza - 950 m [...] 0;

Traian Vuia - 240 m [...] 0;

Liviu Rebreanu - 450 m [...] 0;

Gheorghe Asachi - 325 m [...] 0;

Mihai Viteazul - 1350 m [...] 0;

George Călinescu - 610 m [...] 0;

Alexandru Macedonski - 385 m [...] 0;

Frunzei - 220 m [...] 0;

Victor Babeş - 1020 m [...] 0;

Aurel Vlaicu - 685 m [...] 0;

Izvoarelor - 630 m [...] 0;

George Bacovia - 200 m [...] 0;

Alecu Russo - 1065 m [...] 0;

Pârâul Morilor - 405 m [...] 0;

Nicolae Bălcescu - 715 m [...] 0;

Titu Maiorescu -170 m [...] 0;

I. L. Caragiale - 625 m [...] 0;

Gheorghe Magheru - 660 m [...] 0;

C.A. Rosetti - 400 m [...] 0;

Ştefan O. Iosif - 275 m [...] 0;

Ştefan cel Mare - 325 m [...] 0;

Vasile Alecsandri - 1090 m [...] 0;

Ana Ipătescu - 1315 m [...] 0;

Nicolae Grigorescu - 280 m [...] 0;

Popa Şapcă - 305 m [...] 0;

Ştefan Lucian - 410 m [...] 0;

Costache Negruzzi - 215 m [...] 0;

Florilor - 225 m [...] 0;

Negru Vodă - 420 m [...] 0;

Dunării - 765 m [...] 0;

Cezar Bolliac - 360 m [...] 0;

George Coşbuc - 260 m [...] 0;

Mihail Kogălniceanu - 690 m [...] 0;

George Topârceanu - 445 m [...] 0;

Simion Bărnuţiu - 200 m [...] 0;

Traian - 425 m [...] 0;

Silvestru - 375 m [...] 0;

şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile

Izvoru Rece - 320 m [...] 0;Veronica Micle - 170 m [...] 0;

Nicolae Titulescu - 990 m [...] 0;

Nicolae Iorga - 235 m [...] 0;

Alexandru Lăpuşneanu - 150 m [.

Dimitrie Cantemir - 100 m [...] 0;

Decebal - 1641 m [...] 0;

Mihail Sadoveanu - 745 m [...] 0;

Traian Demetrescu - 345 m [...] 0;

Nicolae Filimon - 220 m [...] 0;

Nuferilor - 445 m 0".

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 720.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de implementare dintre Guvernul României si Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de implementare dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan-Nicolae Căbulea,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 723.

 

PROTOCOL DE IMPLEMENTARE

între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006

 

Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi,

dorind să creeze condiţiile necesare, în conformitate cu articolul 20 din Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006, denumit în continuare Acordul, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Autorităţi competente

 

Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea prevederilor Acordului sunt:

Pentru partea română:

Autoritatea competentă centrală:

Oficiul Român pentru Imigrări din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru cererile de readmisie a cetăţenilor ruşi, a cetăţenilor statelor terţe şi a apatrizilor, precum şi cererile de tranzit prin frontierele terestre; şi

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru cererile de readmisie a cetăţenilor români, precum şi cererile de tranzit prin aeroporturi.

Pentru partea rusă:

Autoritatea competentă centrală:

Serviciul Federal de Migraţie

Autorităţi competente:

Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse;

Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse.

Părţile se vor informa reciproc, fără întârziere, prin canale diplomatice, despre orice schimbări intervenite în lista autorităţilor competente, prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.

Pentru aplicarea prevederilor Acordului şi ale prezentului protocol de implementare, autorităţile competente centrale vor coopera în mod direct.

Pentru aplicarea prevederilor prezentului protocol de implementare, autorităţile competente centrale se vor notifica reciproc, în scris, cu privire la datele de contact, în decurs de 30 de zile calendaristice de la data semnării prezentului protocol de implementare.

Autorităţile competente centrale se vor notifica reciproc, fără întârziere, în scris, cu privire la orice modificări intervenite cu privire la datele de contact.

 

ARTICOLUL 2

Transmiterea cererii de readmisie şi răspunsul la aceasta

 

Cererea de readmisie, completată potrivit prevederilor articolului 7 din Acord, va fi transmisă de către autoritatea competentă centrală a părţii solicitante autorităţii competente centrale a părţii solicitate prin poştă, curier şi, atunci când este necesar, prin mijloacele tehnice de transmitere a informaţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a părţilor.

Răspunsul la cererea de readmisie va fi transmis de către autoritatea competentă centrală a părţii solicitate autorităţii competente centrale a părţii solicitante prin poştă, curier şi, atunci când este necesar, prin mijloacele tehnice de transmitere a informaţiei, în termenele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Acord.

Dacă una dintre autorităţile competente centrale ale Părţii române, menţionate în articolul 1 alineatul (1) al prezentului protocol de implementare, după o analiză preliminară a cererii de readmisie, constată că aceasta nu este de competenţa sa va transmite, fără întârziere, cererea de readmisie către cealaltă autoritate competentă centrală a părţii române.

 

ARTICOLUL 3

Alte documente

 

Dacă partea solicitantă consideră că alte documente, care nu sunt prevăzute în anexele 2-5 ale Acordului, pot fi esenţiale pentru stabilirea cetăţeniei persoanei care face obiectul readmisiei sau pentru stabilirea temeiului pentru readmisia cetăţenilor statelor terţe ori apatrizilor, aceste documente pot fi anexate la cererea de readmisie transmisă către partea solicitată.

Partea solicitată are dreptul de a decide dacă documentele menţionate în alineatul (1) al prezentului articol pot fi luate în considerare în procesarea cererii de readmisie.

 

ARTICOLUL 4

Interviul

 

În cazul în care partea solicitantă nu poate prezenta oricare dintre documentele prevăzute în anexele 2 şi 3 ale Acordului, partea solicitată va intervieva persoana care face obiectul readmisiei, în baza unei solicitări formulate de către partea solicitantă la punctul „D" al cererii de readmisie.

Principala sarcină de a conduce interviul îi revine reprezentantului autorităţii competente centrale la misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului părţii solicitate în statul părţii solicitante.

În lipsa reprezentantului autorităţii competente centrale, menţionat la alineatul (2) al prezentului articol, interviul va fi condus de către oficialii misiunii diplomatice sau ai oficiului consular al statului părţii solicitate în statul părţii solicitante.

Autoritatea competentă centrală a părţii solicitate va informa autoritatea competentă centrală a părţii solicitante despre rezultatele interviului în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de readmisie care conţine solicitarea pentru interviu. Termenele pentru răspuns în cazul unei asemenea cereri de readmisie vor începe să curgă de la data trimiterii informaţiilor privind rezultatele interviului de către autoritatea competentă centrală a părţii solicitate.

Dacă rezultatele interviului nu pot determina apartenenţa la cetăţenia statului părţii solicitate a persoanei care face obiectul readmisiei sau o asemenea persoană nu a putut fi prezentată la interviu, cererea de readmisie care conţine solicitarea pentru interviu va fi retransmisă autorităţii competente centrale a părţii solicitante fără soluţionare.

 

ARTICOLUL 5

Transmiterea cererii de tranzit şi răspunsul la aceasta

 

Cererea de tranzit va fi transmisă de către autoritatea competentă centrală a părţii solicitante autorităţii competente centrale a părţii solicitate prin poştă, curier şi, atunci când este necesar, prin mijloacele tehnice de transmitere a informaţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a statelor părţilor.

Răspunsul la cererea de tranzit va fi transmis de către autoritatea competentă centrală a părţii solicitate autorităţii competente centrale a părţii solicitante prin poştă, curier şi, atunci când este necesar, prin mijloacele tehnice de transmitere a informaţiei.

(3) Autoritatea competentă centrală a părţii solicitate transmite acceptul său pentru tranzit sau motivele privind refuzul tranzitului în decurs de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de tranzit.

 

ARTICOLUL 6

Procedura de readmisie si tranzit

 

Pentru readmisie sau tranzit, părţile stabilesc următoarele puncte de trecere a frontierei de stat:

Pentru partea română: toate aeroporturile internaţionale de pe teritoriul României, şi în special Aeroportul Internaţional „Henri Coandă" (Bucureşti).

Pentru partea rusă: toate aeroporturile internaţionale de pe teritoriul Federaţiei Ruse, şi în special Aeroportul Internaţional „Şeremetievo" (Moscova).

Părţile se vor informa reciproc, fără întârziere, prin canale diplomatice, despre orice schimbare intervenită privind punctele de trecere a frontierei de stat prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.

Data, ora, punctul de trecere a frontierei, precum şi necesitatea asigurării de escortă persoanei care face obiectul readmisiei sau tranzitului, precum şi condiţiile necesare de realizare a readmisiei sau tranzitului vor fi stabilite de comun acord de către autorităţile competente centrale ale părţilor în fiecare caz în parte.

Părţile stabilesc ca readmisia şi tranzitul persoanelor să se facă, în principal, pe cale aeriană.

 

ARTICOLUL 7

Escortarea persoanelor care fac obiectul readmisiei sau tranzitului

 

Dacă o persoană în procesul de readmisie sau tranzit este escortată, autoritatea centrală competentă a părţii solicitante va transmite autorităţii centrale competente a părţii solicitate următoarele informaţii: prenumele, numele, rangul, poziţia şi subordonarea escortei, tipul, numărul şi data eliberării paşaportului. Aceste informaţii vor fi specificate, dacă este posibil, la punctul „D" al cererii de readmisie sau al cererii de tranzit, completată în conformitate cu formularele prevăzute în anexele 1 şi 6 din Acord, şi vor fi transmise, în toate cazurile, autorităţii competente a părţii solicitate în avans.

In cazul în care intervin schimbări în informaţiile referitoare la escortă prevăzute în alineatul (1) al prezentului articol, autoritatea competentă centrală a părţii solicitante va notifica imediat despre aceasta autoritatea competentă centrală a părţii solicitate.

Pe durata şederii sale pe teritoriul statului părţii solicitate, escorta va respecta legislaţia statului părţii solicitate.

Escorta va purta haine civile şi va avea paşapoarte valabile, precum şi documente din care să reiasă convenirea readmisiei sau a tranzitului.

Escorta îşi va îndeplini îndatoririle fără a purta armament sau alte obiecte interzise ori care sunt permise numai în anumite condiţii pe teritoriul statului părţii solicitate.

Pe durata şederii escortei pe teritoriul statului părţii solicitate, autorităţile competente ale părţilor vor coopera în toate chestiunile legate de şederea escortei pe teritoriul statului părţii solicitate. În acest caz, autorităţile competente ale părţii solicitate, la cerere, vor asigura escortei asistenţă.

 

ARTICOLUL 8

Costuri

 

Costurile legate de readmisie şi tranzit ale părţii solicitate vor fi suportate de către partea solicitantă, în conformitate cu prevederile articolului 16 al Acordului, şi vor fi rambursate de către partea solicitantă în euro, în decurs de 30 de zile calendaristice după primirea de către partea solicitantă a documentelor necesare.

 

ARTICOLUL 9

Limba

 

Pentru aplicarea prezentului protocol de implementare documentele prevăzute la articolul 3 al prezentului protocol de implementare, precum şi în secţiunile III şi IV ale Acordului vor fi redactate:

- de către partea română - în limba română, cu traducere în limba rusă sau engleză;

- de către partea rusă - în limba rusă, cu traducere în limba română sau engleză.

Consultările între autorităţile competente ale părţilor privind aplicarea prezentului protocol de implementare se vor desfăşura în limba engleză, dacă părţile nu convin altfel în fiecare caz în parte.

 

ARTICOLUL 10

Modificări

 

Părţile pot, de comun acord, să modifice prezentul protocol de implementare. Modificările vor intra în vigoare potrivit procedurii prevăzute la articolul 11 al prezentului protocol de implementare.

 

ARTICOLUL 11

Intrarea în vigoare si încetarea valabilităţii

 

Părţile se vor notifica reciproc în scris despre îndeplinirea procedurilor legale interne prevăzute pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol de implementare.

Prezentul protocol de implementare va intra în vigoare a doua zi de la data notificării Comitetului comun de readmisie, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Acord, cu privire la prezentul protocol de implementare şi la faptul că ambele părţi şi-au îndeplinit procedurile interne legale necesare.

Prezentul protocol îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii Acordului.

Semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, rusă şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

Π          n caz de diferenţe în interpretarea prezentului protocol de implementare, părţile vor utiliza textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Nelu Pop,

director general al Oficiului Român pentru Imigrări, Ministerul Administraţiei şi Internelor

Pentru Guvernul Federaţiei Ruse,

Nikolai Matveevici Smorodin,

director adjunct al Serviciului Federal de Migraţie al Federaţiei Ruse

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind stabilirea locului de desfăşurare a ceremoniilor publice organizate în data de 29 iulie 2012, cu prilejul Zilei Imnului Naţional al României

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/1998 pentru proclamarea Zilei imnului naţional al României,

având în vedere prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

în scopul stabilirii unui cadru organizatoric care să permită desfăşurarea în bune condiţii atât a referendumului pentru demiterea Preşedintelui României, cât şi a ceremoniilor publice organizate cu prilejul Zilei Imnului Naţional al României,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (3) din Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 29 iulie 2012, ceremoniile publice de intonare a imnului naţional al României se desfăşoară astfel:

- în municipiul Bucureşti - la Mormântul Ostaşului Necunoscut;

- în municipiile reşedinţă de judeţ - într-un loc public cu semnificaţie istorică majoră, aflat la o distanţă de cel puţin 500 de metri de cel mai apropiat local de vot, stabilit de comun acord de comenduirea garnizoanei, prefectură şi primăria locală.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 23 iulie 2012.

Nr. M.81.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management si evaluarea activităţii acestora

 

Având în vedere:

Hotărârea nr. 8 din 23 iulie 2012 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; art. 18 pct. 20 şi 21 şi art. 33 alin. (3) şi (4) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor:

art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:


Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 1 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.       

3. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.        

4. Anexa nr. 4 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.       

5. Anexa nr. 6 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.       

6. Anexa nr. 7 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.        

7. Anexa nr. 8 la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

Bucureşti, 24 iulie 2012.

Nr. 305.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa la Ordinul nr. 15/2008)

 

METODOLOGIE

privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management si evaluarea activităţii acestora

 


Art. 1. - (1) Angajarea directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi a preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate judeţene, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor (denumite în continuare case de asigurări) se face prin concurs sau cu delegaţie, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, respectiv titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate", al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează de CNAS conform actelor normative prevăzute la alin. (1).

Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu. Proba scrisă se susţine din bibliografia anunţată. Interviul constă în susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management, utilizând resursele disponibile; planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Art. 2. - (1) Între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru o perioadă determinată în care să se exercite mandatul cu delegaţie.

Contractul cuprinde drepturile, obligaţiile, răspunderea părţilor, obiectivele şi indicatorii de performanţă ca cerinţe specifice ale postului de director general al CNAS, respectiv preşedinte-director general al casei de asigurări, cuprinse în planul de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Contractul are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat, prevăzute de Codul civil.

Modelul contractelor încheiate între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al casei de asigurări sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Directorul general al CNAS, respectiv preşedinţii-directori generali ai caselor de asigurări, în calitate de manageri ai sistemului la nivel local, au obligaţia realizării planului de management, urmărind atingerea obiectivelor prin execuţia indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management.

Obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru funcţia de director general al CNAS sunt prevăzuţi în anexa nr. 3 şi, respectiv, în anexa nr. 4.

Obiectivele şi indicatorii de performanţă generali şi specifici pentru funcţia de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt prevăzuţi în anexa nr. 5 şi, respectiv, în anexa nr. 6.

Obligaţia realizării obiectivelor şi indicatorilor revine directorului general şi preşedinţilor-directori generali, atât pentru cei numiţi prin concurs, cât şi prin delegaţie.

Art. 4. - (1) Condiţiile generale pentru ocuparea postului de director general al CNAS, respectiv de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:

- să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială);

- să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate;

- să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate);

- să nu fi fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal - dovada prin cazier fiscal;

- să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

- să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (adeverinţă).

(2) Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de director general al CNAS sunt următoarele:

a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

- pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în specialitatea medicală sau economică, dovedite cu diploma de licenţă (copie legalizată);

- pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/ competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);

- vechime în specialitate - minimum 10 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

- activitate desfăşurată în managementul sanitar de minimum 3 ani;

- candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

- candidaţii vor prezenta curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;

- candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de director general al CNAS.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de preşedinte-director general al casei de asigurări sunt următoarele:

- pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:

- pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, dovedite cu diplomă de licenţă (copie legalizată);

- pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/ competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte - copii legalizate);

- vechime în specialitate - minimum 5 ani (carnet de muncă - copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

- activitate desfăşurată în managementul sanitar de minimum 3 ani;

- candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

candidaţii vor prezenta curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;

candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) şi (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare.

Art. 5. - Nu pot ocupa postul de director general al CNAS, respectiv preşedinte-director general al casei de asigurări persoanele care:

- au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu funcţia;

- au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal;

- sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, precum şi titulari ai contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări.

Art. 6. - Persoanele care vor promova concursul şi cele care vor fi numite cu delegaţie în funcţia de director general al CNAS, respectiv de preşedinte-director general în cadrul caselor de asigurări vor îndeplini obligatoriu următoarele condiţii:

- se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior;

- nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală.

Art. 7. - După promovarea concursului, respectiv numirea cu delegaţie, persoanele respective vor depune o declaraţie notarială din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.

Art. 8. - Procedura de concurs este următoarea:

La nivelul CNAS, prin ordin al preşedintelui CNAS, se constituie o comisie de examinare, care verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi competenţa profesională a candidaţilor, precum şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Comisiile vor fi conduse de un preşedinte. Secretarul comisiei de examinare răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de prezenta metodologie.

Dosarele se depun la secretarul comisiei de examinare, iar verificarea lor de către comisie se va face în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, specificată în anunţul de concurs. Rezultatul verificării se anunţă la sediul unităţii, care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. În termen de 3 zile calendaristice de la afişare se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi se comunică petiţionarului în termen de 5 zile calendaristice.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină atât la proba scrisă, cât şi la interviu nota minimă 7 (şapte) = punctaj 3 (trei), iar punctajul final obţinut să fie cel puţin egal cu punctajul minim al postului, respectiv 3 (trei). Interviul va putea fi susţinut numai de către candidaţii care au obţinut note peste 7 (şapte) la proba scrisă. Proba scrisă şi cea orală vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare.

Rezultatele concursului se afişează la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la data ultimei probe de concurs şi se comunică personal candidaţilor declaraţi admişi, respectiv caselor de asigurări pentru care au candidat. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba scrisă, respectiv de rezultatul final al concursului pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor probei scrise, respectiv a rezultatelor finale ale concursului. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat la sediul CNAS în termen de două zile calendaristice de la depunerea contestaţiilor.

În termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a rezultatelor finale ale concursului şi afişării acestora, preşedintele CNAS emite ordinul de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi.

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post la data numirii prin ordin.

În cazul neprezentării la post la data stabilită prin ordin, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane care a obţinut punctajul minim al postului, dacă există, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Art. 9. - (1) Salariul de bază al directorului general al CNAS se stabileşte la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister.

(2) Modul de calcul al salariilor preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, se stabileşte pe baza următoarei formule:

 

 

FORMULA

 

unde:

Cm = limita minimă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Cm = limita maximă prevăzută de art. 288 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

x

P m = punctajul minim al postului, respectiv 3;

x

P = punctajul maxim al postului, respectiv 5;

M x

P = punctajul obţinut în urma evaluării conform art. 13 y alin. (1);

C = salariul rezultat în urma evaluării.

(3) Stabilirea salariilor de bază individuale între limite pentru preşedinţii-directori generali se face pe baza rezultatelor evaluării performanţelor profesionale, în raport cu obiectivele şi cerinţele postului stabilite în contractul de management.

Art. 10. - Persoanele declarate admise pentru postul de director general al CNAS şi de preşedinte-director general al casei de asigurări, respectiv persoanele numite cu delegaţie în funcţia de director general al CNAS şi de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate vor încheia cu CNAS un contract de management, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data numirii prin ordin al preşedintelui CNAS, în condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, respectiv pe perioada exercitării cu delegaţie a mandatului, pe o perioadă determinată stabilită prin ordin al preşedintelui CNAS.

Art. 11. - (1) Evaluarea directorului general al CNAS se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, semestrial şi anual, respectiv la expirarea numirii cu delegaţie.

Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.

Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:

- întocmirea de către directorul general al CNAS a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole:

Capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management);

Capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă, pentru perioada evaluată;

Capitolul III - Alte date considerate relevante de către preşedintele CNAS, pentru perioada evaluată;

Capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;

Capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală);

- întocmirea fişei de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

- comunicarea către directorul general al CNAS, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale şi a punctajului total. În situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător", acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă de către directorul general. În situaţia în care acesta este nemulţumit de rezultatul evaluării, se poate adresa, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă, instanţelor competente de contencios administrativ;

4. urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale directorului general al CNAS.

Art. 12. - (1) Evaluarea preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări, în vederea stabilirii salariilor conform art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face la numire, la expirarea perioadei de probă de 90 de zile, trimestrial, semestrial, anual şi, după caz, la încetarea perioadei de numire cu delegaţie.

Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8.

Principalele etape în activitatea de evaluare sunt:

1. transmiterea de către preşedinţii-directori generali la CNAS - cabinetul preşedintelui, în format electronic şi pe suport hârtie, a raportului de activitate aferent perioadei pentru care se realizează evaluarea. Raportul conţine în mod obligatoriu următoarele capitole:

Capitolul I - Datele necesare evaluării indicatorilor de performanţă (din anexa la contractul de management), conform machetei transmise de CNAS;

Capitolul II - Rezultatele obţinute din analiza indicatorilor de performanţă, pentru perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;

Capitolul III - Situaţia indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată, conform machetei transmise de CNAS;

Capitolul IV - Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri, plan de măsuri;

Capitolul V - Graficul GANT pentru realizarea obiectivelor (se întocmeşte numai pentru evaluarea anuală, conform machetei transmise de CNAS);

- colectarea datelor corespunzătoare indicatorilor de performanţă a preşedinţilor-directori generali de la direcţiile de specialitate ale CNAS, conform machetei;

- întocmirea fişei de evaluare pentru fiecare preşedinte-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

- comunicarea către preşedinţii-directori generali, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de evaluare, a rezultatelor finale, a punctajului total obţinut şi a salariului calculat conform formulei prevăzute la art. 9 alin. (2). Comunicarea se poate realiza prin fax la sediul instituţiei sau cu scrisoare recomandată. În situaţia în care în urma procedurii de evaluare punctajul obţinut conduce la calificativul „nesatisfăcător", acest calificativ se comunică prin ordin al preşedintelui CNAS, iar contractul de management încetează începând cu data luării la cunoştinţă. Preşedinţii-directori generali nemulţumiţi de rezultatul evaluării se pot adresa, în termen de 30 de zile de la data comunicării, instanţelor competente de contencios administrativ; urmărirea şi controlul rezultatelor evaluării, pentru determinarea evoluţiei în timp a performanţelor profesionale individuale ale preşedinţilor-directori generali (semestrial/anual).

(4) CNAS, prin direcţiile de specialitate, va transmite caselor de asigurări de sănătate instrucţiuni pentru întocmirea raportului de activitate, întocmirea şi utilizarea machetelor, conform prezentei metodologii.

Art. 13. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la metodologie)

 

CONTRACT DE MANAGEMENT

 

ARTICOLUL 1

Părțile contractante

 

1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul București, calea Călărași nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin președinte,

.............................................................................., în calitate de mandant,

și

2. Doamna/Domnul ............................................................., domiciliată/domiciliat în ........................................, județul ........................., str. ..................................... nr. ....,

posesoare/posesor a/al CI nr. ............ seria ..........., eliberată de ................................. la data de ........................................, în calitate de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate - mandatar,

au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

 

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredințează managerului un mandat, în baza art. 2.009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările ulterioare, având drept scop conducerea executivă a CNAS, în baza planului de management și a contractului de management încheiat în condițiile legii.

2. În vederea realizării mandatului, directorul general va acționa pe baza obiectivelor și a indicatorilor de performanță generali și specifici, care fac obiectul anexei la prezentul contract.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului

 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director general al CNAS, sau, după caz, pe o perioadă determinată, prin ordin al președintelui CNAS

pentru exercitarea cu delegație a mandatului.

 

ARTICOLUL 4

Drepturile și obligațiile managerului

 

A. Directorul general are următoarele drepturi:

1. să primească o plată lunară, în limita prevăzută de art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de …... lei;

2. să beneficieze de premii și stimulente conform normelor legale în vigoare;

3. să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituțiilor bugetare;

4. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

5. dreptul la egalitatea de șanse și de tratament;

6. dreptul la securitate și sănătate în muncă;

7. dreptul la formare profesională;

8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în țară și în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare;

9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum și de cele privind asigurările sociale de stat;

10. să beneficieze de dreptul de informare asupra activității instituției, potrivit normelor legale în vigoare.

B. Directorul general are următoarele obligații:

1. să realizeze planul de management și să urmărească execuția obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la prezentul contract de management;

2. să elaboreze și să aplice strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a CNAS în concordanță cu strategia acesteia;

3. să stabilească și să urmărească realizarea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare al CNAS, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate din subordine;

4. să acționeze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al CNAS, inițiind programe și măsuri eficace pentru o bună gestiune a bugetului CNAS, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

5. să nu transmită altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din contractul de management fără aprobarea prealabilă a președintelui CNAS;

6. să reprezinte CNAS în raporturile cu terții, pe baza mandatului dat de președintele CNAS;

7. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea CNAS;

8. să încheie acte juridice în numele și pe seama CNAS, în limita mandatului dat de președintele CNAS;

9. să stabilească și să ia măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției;

10. să dea dispoziții cu caracter administrativ obligatoriu pentru personalul CNAS, sub rezerva legalității lor;

11. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și obiectivelor de către personalul angajat al CNAS;

12. să îndeplinească toate demersurile în limita sa de competență pentru respectarea drepturilor asiguraților;

13. participă la promovarea imaginii CNAS;

14. participă la elaborarea politicilor și strategiilor CNAS;

15. asigură aplicarea regulamentului intern al CNAS;

16. participă la elaborarea și prezentarea raportului anual de activitate;

17. alte atribuții date în competența sa de actele normative în vigoare și de prezentul contract de management.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile și obligațiile părților

A. CNAS are următoarele drepturi:

1. să pretindă directorului general îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor și a celorlalte obligații asumate prin semnarea prezentului contract de management;

2. să solicite directorului general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management și a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

3. să modifice obiectivele și indicatorii de performanță;

4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligațiilor pe care și le-a asumat directorul general prin contractul de management;

5. să dispună încetarea prezentului contract dacă nu sunt îndeplinite obiectivele și indicatorii de performanță, precum și în celelalte cazuri prevăzute de lege sau de prezentul contract.

B. CNAS are obligația să asigure condițiile pentru ca directorul general să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale și de prezentul contract.

 

ARTICOLUL 6

Planul de management, obiectivele și indicatorii

 

1. Atribuțiile și obligațiile directorului general sunt stabilite prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea conducerii executive a activității CNAS.

2. Directorul general este obligat să elaboreze în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, defalcat pe luni, care va face parte integrantă din prezentul contract.

3. Directorul general realizează planul de management stabilit, urmărind execuția obiectivelor și a indicatorilor de performanță cuprinși în prezentul contract de management.

4. Pe parcursul executării contractului obiectivele și indicatorii pot fi modificați la inițiativa CNAS.

5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor și a indicatorilor stabiliți anual se evaluează pe baza criteriilor de performanță de către președintele CNAS și se definitivează în condițiile prevederilor prezentului contract.

 

ARTICOLUL 7

Loialitate, confidențialitate

 

1. Directorul general este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul CNAS.

2. Directorului general îi sunt interzise orice activități și manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul instituției.

 

ARTICOLUL 8

Răspunderea părților

 

1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul contract părțile răspund potrivit reglementărilor legale.

2. Răspunderea directorului general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor și a altor dispoziții emise de președintele CNAS.

3. Directorul general răspunde pentru daunele produse CNAS prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, în conformitate cu legislația muncii.

4. În cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu funcția pe care o deține, CNAS are obligația de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluționării sesizării contractul de management se suspendă.

 

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

 

1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

2. Părțile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adițional și care îi sunt aplicabile.

 

ARTICOLUL 10

Încetarea contractului

 

1. Prezentul contract încetează:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la inițiativa președintelui CNAS, prin revocarea mandatului, în cazul evaluării directorului general ca necorespunzător;

c) prin revocarea de către președintele CNAS ca urmare a modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanță care au stat la baza încheierii prezentului contract;

d) prin revocarea de către președintele CNAS pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și de prezentul contract;

e) prin renunțarea de către directorul general la mandatul încredințat;

f) prin acordul părților;

g) prin decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a directorului general;

h) prin desființarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate;

i) prin modificarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce privește statutul directorului general al CNAS.

2. Revocarea directorului general al CNAS se realizează prin ordin al președintelui CNAS și produce efecte de la data luării la cunoștință.

 

ARTICOLUL 11

Litigii

 

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract sunt de competența curților de apel - secțiile de contencios administrativ și fiscal.

 

ARTICOLUL 12

Dispoziții finale

 

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(mandant)

Președinte,

...................

 

(mandatar)

Director general,

...................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

CONTRACT DE MANAGEMENT

 

ARTICOLUL 1

Părțile contractante

 

1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în municipiul București, Calea Călărași nr. 248, bl. S19, sectorul 3, cod fiscal 11697800, reprezentată legal prin președinte,  .............................................................................., în calitate de mandant,

și

2. Doamna/Domnul .............................................................., domiciliată/domiciliat în .........................................................., județul........................, str. ....................................... nr. ....,

posesoare/posesor a/al CI nr. ......... seria ........, eliberată de ............................. la data de .................................., în calitate de manager al Casei de Asigurări de Sănătate .......................................... (mandatar),

au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

 

ARTICOLUL 2

Obiectul contractului

 

1. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) încredințează managerului un mandat, în baza art. 2.009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, având drept scop organizarea, conducerea și administrarea la nivel local a Casei de Asigurări de Sănătate ...................., precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acesteia, în condițiile realizării unui management eficace și de calitate.

2. În vederea realizării mandatului, managerul va acționa pe baza obiectivelor și a indicatorilor de performanță generali și specifici, care fac obiectul anexei la prezentul contract.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului

 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate .................. - manager al sistemului la nivel local sau, după caz, pe o perioadă determinată, prin ordin al președintelui CNAS pentru exercitarea cu delegație a mandatului.

 

ARTICOLUL 4

Drepturile și obligațiile mandatarului președinte-director general

 

A. Drepturile mandatarului președinte-director general:

1. să primească o plată lunară, în limita prevăzută de art. 288 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de ........... lei;

2. să beneficieze de premii și stimulente conform normelor legale în vigoare, în concordanță cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de realizare a obiectivelor stabilite;

3. să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituțiilor bugetare;

4. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

5. dreptul la egalitatea de șanse și de tratament;

6. dreptul la securitate și sănătate în muncă;

7. dreptul la formare profesională;

8. să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în țară și în străinătate, în

conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea președintelui CNAS;

9. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum și de cele privind asigurările sociale de stat;

10. să beneficieze de dreptul de informare nelimitată asupra activității casei de asigurări de sănătate pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea medicală,

economico-financiară etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare.

B. Obligațiile mandatarului președinte-director general:

1. să asigure gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului casei de asigurări de sănătate, în limita mandatului încredințat;

2. să realizeze planul de management și să urmărească execuția obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la prezentul contract de management;

3. să elaboreze și să aplice politici și strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a casei de asigurări de sănătate, în concordanță cu strategia CNAS, în limita mandatului încredințat;

4. să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancționeze și să concedieze personalul casei de asigurări de sănătate, cu respectarea dispozițiilor legale;

5. să stabilească și să urmărească realizarea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcționarilor publici și salariaților casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;

6. să acționeze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al casei de asigurări de sănătate, inițiind programe și măsuri eficace pentru o bună gestiune a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condițiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredințat;

7. să nu transmită altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din mandatul încredințat și din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilă a președintelui CNAS;

8. să respecte atribuțiile prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite;

9. să angajeze și să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

10. să reprezinte casa de asigurări de sănătate în raporturile cu terții;

11. să elaboreze planul de acțiune pentru situații speciale, cu aprobarea CNAS;

12. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea casei de asigurări de sănătate;

13. să încheie acte juridice în numele și pe seama casei de asigurări de sănătate, conform competențelor sale;

14. să prezinte lunar președintelui CNAS situația economico-financiară a casei de asigurări de sănătate, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor, a proiectelor și programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creșterea performanței;

15. să stabilească și să ia măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției;

16. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigurări de sănătate, sub rezerva legalității lor;

17. să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare și de funcționare și procedurile administrative unitare;

18. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și a obiectivelor de către personalul angajat al casei de asigurări de sănătate;

19. să asigure elaborarea statutului propriu al casei de asigurări de sănătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS și ale statutului-cadru aprobat de CNAS;

20. să convoace consiliul de administrație al casei de asigurări de sănătate, să conducă ședințele acestuia și să urmărească ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 287 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

21. să desemneze prin decizie un înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a președintelui CNAS;

22. să îndeplinească toate demersurile, în limita sa de competență, pentru respectarea drepturilor asiguraților;

23. să organizeze și să coordoneze activitatea de control al execuției contractelor de furnizare de servicii medicale;

24. să organizeze și să coordoneze activitatea de urmărire și control al colectării contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală;

25. să propună programe de acțiuni de îmbunătățire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;

26. să stabilească modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru și în limitele mandatului încredințat;

27. să organizeze împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraților și să propună măsuri în caz de nerespectare a acestora;

28. alte atribuții date în competența sa de actele normative în vigoare și de prezentul contract de management.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile și obligațiile CNAS în calitate de mandant

 

A. CNAS are următoarele drepturi:

1. să pretindă managerului îndeplinirea întocmai a obiectivelor, programelor, indicatorilor, precum și a celorlalte obligații asumate prin semnarea prezentului contract de management;

2. să solicite mandatarului președinte-director general prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor și programelor instituției, a situației economico-financiare și a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

3. să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetele anuale, precum și a indicatorilor din planul de management și programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii;

4. să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligațiilor pe care și le-a asumat mandatarul președinte-director general prin contract și să adopte măsuri de recompensare, dezvoltare profesională sau revocare a mandatului acordat.

B. CNAS are următoarele obligații:

1. să asigure casei de asigurări de sănătate, în limitele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, fondurile necesare;

2. să asigure condițiile pentru ca mandatarul președinte-director general să primească toate drepturile stabilite în prezentul contract;

3. să asigure casei de asigurări de sănătate asistență de specialitate și îndrumare metodologică.

 

ARTICOLUL 6

Planul de management, programul minimal,

obiectivele și indicatorii

 

1. Atribuțiile și obligațiile mandatarului președinte-director general sunt stabilite prin statutul casei de asigurări de sănătate și prin prezentul contract, avându-se în vedere un plan demanagement pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local.

2. Mandatarul președinte-director general este obligat să elaboreze în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract planul de management, care va face parte integrantă din prezentul contract. Acest plan va fi elaborat pe baza planului de management prezentat la concurs și va fi adaptat condițiilor specifice ale casei de asigurări de sănătate.

3. Mandatarul președinte-director general realizează planul de management stabilit, urmărind execuția obiectivelor și a indicatorilor de performanță cuprinși în prezentul contract.

4. Programul minimal, obiectivele și indicatorii la a căror realizare se obligă mandatarul președinte-director general sunt prevăzute în anexa la prezentul contract.

5. Realizarea planului de management, respectiv a obiectivelor și indicatorilor se evaluează pe baza criteriilor de performanță de către președintele CNAS și se definitivează în condițiile prevederilor prezentului contract. Evaluarea se face la încadrare, la expirarea perioadei de probă, trimestrial și anual.

 

ARTICOLUL 7

Loialitate, confidențialitate

 

1. Mandatarul președinte-director general este obligat să își folosească întreaga capacitate în interesul casei de asigurări de sănătate.

2. Mandatarului președinte-director general îi sunt interzise orice activități și manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul instituției.

 

ARTICOLUL 8

Răspunderea părților

 

1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul contract mandatarul președinte-director general răspunde potrivit reglementărilor legale, precum și clauzelor prezentului contract.

2. Răspunderea mandatarului președinte-director general este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract, a ordinelor și a altor dispoziții emise de președintele CNAS.

3. Mandatarul președinte-director general răspunde material pentru daunele produse casei de asigurări de sănătate prin orice act al său contrar intereselor casei de asigurări de sănătate, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor casei de asigurări de sănătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

4. În cazul în care există indicii privind săvârșirea de către mandatarul președinte-director general a unei infracțiuni în legătură cu atribuțiile mandatului încredințat, președintele CNAS are obligația de a sesiza de îndată organele competente și poate suspenda prezentul contract pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului.

 

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

           

1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

2. Părțile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adițional care îi pot fi aplicabile, cu excepția modificării cu peste 50% a indicatorilor de performanță care au stat la baza încheierii prezentului contract, caz în care contractul încetează.

 

ARTICOLUL 10

Încetarea contractului

 

1. Prezentul contract încetează:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) prin revocarea mandatului, la inițiativa președintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului președinte-director general ca necorespunzător;

c) prin revocarea mandatului, la inițiativa președintelui CNAS, în condițiile Codului civil, potrivit Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) prin revocarea mandatului, la inițiativa președintelui CNAS, în cazul în care mandatarul președinte-director general este în imposibilitate să își exercite mandatul încredințat, fiind în incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de 60 de zile cumulate/an calendaristic sau suspendat în condițiile art. 8 pct. 4 pentru o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice din cadrul mandatului;

e) la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanță care au stat la baza încheierii prezentului contract;

f) prin renunțarea de către mandatarul președinte-director general la mandatul încredințat;

g) prin acordul părților;

h) prin decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului președinte-director general;

i) prin desființarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate;

j) prin modificarea legislației specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce privește statutul președinteluidirector general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

2. Revocarea mandatului președintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate .................... se notifică prin ordin al președintelui CNAS și produce efecte de la data luării la cunoștință de către acesta.

 

ARTICOLUL 11

Litigii

 

Litigiile izvorâte din executarea, modificarea, interpretarea clauzelor și încetarea prezentului contract sunt de competența curților de apel - secțiile de contencios administrativ și fiscal sau a instanțelor civile, după caz.

 

ARTICOLUL 12

Dispoziții finale

 

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate,

(mandant)

Președinte,

................


(mandatar)

Președinte-director general - manager,

............................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la metodologie)

 

INDICATOR GENERAL

1. Capacitatea managerială a directorului general, definite prin:

a) capacitatea de previziune;

b) capacitatea de organizare;

c) capacitatea de conducere;

d) capacitatea de coordonare;

e) capacitatea de control și evaluare.

PONDERE: 25%

Indicatori specifici

1. Monitorizarea plăților restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare, din care:

- fără plăți restante - 5 puncte;

- existența plăților restante peste 90 de zile de la termenul de scadență - 0 puncte.

2. Monitorizarea disponibilului în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate:

- sub 100.000 lei - 5 puncte;

- între 100.001 lei-500.000 lei - 3 puncte;

- peste 500.000 lei - 0 puncte.

3. Monitorizarea procesului de contractare*:

- respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 5 puncte;

- nerespectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de contractare comunicată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

 

4. Monitorizarea organizării cadrului de implementare și sistemului prescrierii electronice prin:

4a) monitorizarea organizării întâlnirilor cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizarea soluției informatice:

- cel puțin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori și una cu furnizorii de medicamente - 5 puncte;

- mai puțin de două întâlniri - 0 puncte;

4b) monitorizarea asigurării respectării de către furnizori a obligației privind raportarea electronică, lunar, a prescripțiilor medicale off-line:

- peste 80% din medicii prescriptori - 5 puncte;

- sub 80% - 0 puncte;

4c) monitorizarea asigurării că până la 31 decembrie 2012 cel puțin 80% din medicii prescriptori utilizează prescripția medicală electronică:

- peste 80% - 5 puncte;

- sub 80% - 0 puncte.

5. Monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului național al cardului național de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS*:

- 100% - 5 puncte;

- sub 100% - 0 puncte.


* Indicatorul se va raporta și va fi notat începând de la data distribuției cardurilor către respectiva casă de asigurări de sănătate (CAS).

 

6. Monitorizarea asigurării respectării termenelor de raportare de către unitățile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis și centrele de dializă care au obligația raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață:

- respectarea termenelor - 5 puncte;

- nerespectarea termenelor - 0 puncte.

7. Monitorizarea planificării acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară: - acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

 

8. Monitorizarea planificării acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică:

- acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

 

9. Monitorizarea planificării acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate paraclinică:

- acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

 

10. Monitorizarea planificării acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească:

- acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

 

11. Monitorizarea planificării acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală:

- acoperirea a peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea a sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

INDICATOR GENERAL

2. Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate cu resursele disponibile:

a) utilizarea eficace a resurselor:

a1) financiare;

a2) materiale;

a3) umane;

a4) de timp;

a5) informatice;

b) capacitatea de implementare a modificărilor legislative;

c) capacitatea de asumare a responsabilităților;

d) capacitatea de a motiva și de a mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor;

e) creativitate și spirit de inițiativă;

f) abilități de mediere și negociere, capacitatea de identificare și orientare către soluții comun acceptate.

PONDERE: 50%

Indicatori specifici

1. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

2. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale și prestări de servicii cu caracter medical:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

3. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

4. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

5. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ: - sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

6. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

7. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

8. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

9. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

10. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

11. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

12. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

13. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

14. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

15. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare - reabilitare a sănătății:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

16. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală - îngrijiri medicale la domiciliu:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

17. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise pentru prestații medicale

acordate în baza documentelor internaționale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

18. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

19. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli conform titlului IX - Asistență socială:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

20. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a CAS:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

21. Monitorizarea asigurării necesarului cantitativ și calitativ de resurse umane la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parțială - 0 puncte.

22. Monitorizarea respectării termenelor în care sunt întocmite și transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăților externe, precum și situațiile către CNAS.

- în termen - 5 puncte;

- nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.

23. Monitorizarea ponderii formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăților externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parțială - 0 puncte.

24. Monitorizarea numărului de litigii* în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal.

- 0 - 5 puncte;

- 1- 3 puncte;

- 2 - 1 punct;

- peste 2 - 0 puncte.


* Indicatorul se raportează la perioada mandatului președintelui-director general al CAS.

 

25. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naționale:

- mai mare sau egal cu 90% - 5 puncte;

- sub 90% - 0 puncte.

26. Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor:

- da - 5 puncte;

- nu - 0 puncte.

27. Monitorizarea respectării obligației CAS de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale: - monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parțială - 0 puncte.

28. Monitorizarea gradului de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordin al președintelui CNAS și administrat de CAS - un chestionar pe semestru*):

- 50-100% - 5 puncte;

- 20-49% - 3 puncte;

- sub 20% - 1 punct.


*) Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru.

Numărul optim de asigurați intervievați care vor constitui eșantionul de lucru este de 1% din asigurați. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraților (valoarea absolută și procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.

 

29. Monitorizarea respectării termenelor de raportare a situațiilor privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parțială - 0 puncte.

30. Monitorizarea gradului de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispositive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni. La calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare.):

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parțială - 0 puncte.

31. Monitorizarea gradului de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parțială - 0 puncte.

INDICATOR GENERAL

3. Competență și răspundere decizională:

- capacitatea de a lua hotărâri rapid și cu simț de răspundere pentru realizarea corectă și la timp a tuturor atribuțiilor ce îi revin președintelui-director general asumate prin contractul de management;

- respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:

- realizarea atribuțiilor;

- respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;

- respectarea legalității în exercitarea funcției de președinte-director general, precum și în exercitarea activității personalului din subordine.

PONDERE: 15%

Indicatori specifici

1. Monitorizarea respectării cerințelor formulate în machetele de raportare ale CAS solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări) și a termenelor de raportare:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parțială - 0 puncte.

2. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CNAS: Da Nu

- existența registrului de riscuri 1,5 puncte 0 puncte;

- existența programului de dezvoltare a sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte;

- existența deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte;

- existența procedurilor de lucru formalizate pe activități, actualizate și complete 1,5 puncte 0 puncte.

INDICATOR GENERAL

4. Corectitudine și loialitate:

- relația cu CAS;

- relația cu asigurații;

- relația cu furnizorii;

- relația cu media;

- relația cu alți parteneri din sistem;

- relația cu subalternii;

- utilizarea întregii capacități pentru realizarea atribuțiilor CNAS.

PONDERE: 10%

Indicatori specifici

1. Management proactiv în domeniul relațiilor publice - analiză imagine:

- pozitivă - 5 puncte;

- neutră - 2 puncte;

- negativă - 0 puncte.

2. Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislației privind soluționarea petițiilor, pe trimestre:

- sub 5 - 5 puncte;

- peste 5 - 2 puncte.

3. Monitorizarea și rezolvarea sesizărilor înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS:

da - 5 puncte;

nu - 0 puncte.

4. Gradul de acces al asiguraților la informațiile de interes public specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- 100% - 5 puncte;

- 50-99% - 2 puncte;

- sub 50% - 0 puncte.

5. Gradul de asigurare a transparenței decizionale la nivelul CNAS pentru creșterea nivelului de responsabilitate față de asigurați:

- 100% - 5 puncte;

- 50-99% - 2 puncte;

- sub 50% - 0 puncte.

6. Întocmirea și transmiterea de către executivul CNAS a raportărilor către instituții și autorități (sub aspectul conținutului și respectării termenelor):

- sub 51% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

7. Numărul de litigii cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CNAS în termenul legal:

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 3 puncte;

- 2 - 1 punct;

- peste 2 - 0 puncte.

8. Gradul de implicare în procesul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control: - peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% - 0 puncte.

9. Monitorizarea respectării termenelor și procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:

- 100% - 5 puncte;

- 95-99% - 3 puncte;

- sub 95% - 0 puncte.

10. Numărul contractelor de asigurare încheiate la nivel național față de numărul total de asigurați:

- 91-100% - 5 puncte;

- 70-90% - 3 puncte;

- sub 70% - 0 puncte.

11. Gradul de implicare în realizarea și implementarea politicilor Uniunii Europene:

- sub 51% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

12. Gradul de implicare în susținerea eforturilor CAS pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% - 0 puncte.

13. Gradul de implicare în susținerea activității președinților-directori generali ai CAS pentru realizarea indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de management încheiate cu CNAS:

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% - 0 puncte.

14. Gradul de îndeplinire, în condiții de eficacitate, a ordinelor președintelui CNAS:

- 100% - 5 puncte;

- sub 100% - 0 puncte.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la metodologie)

 

INDICATOR GENERAL

1. Capacitatea manageriala a președintelui-director general,

definită prin:

a) capacitatea de previziune;

b) capacitatea de organizare;

c) capacitatea de conducere;

d) capacitatea de coordonare;

e) capacitatea de control și evaluare.

PONDERE: 25%

Indicatori specifici

1. Plăți restante peste 90 de zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare, din care:

- fără plăți restante - 5 puncte;

- existența plăților restante peste 90 de zile de la termenul de scadență - 0 puncte.

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate:

- sub 100.000 lei - 5 puncte;

- între 100.001 lei - 500.000 lei - 3 puncte;

- peste 500.000 lei - 0 puncte.

3. Planificarea procesului de contractare*:

- respectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 5 puncte;

- nerespectarea termenelor de finalizare a procesului de contractare - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de contractare comunicată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

 

4. Organizarea cadrului de implementare și monitorizare a sistemului prescrierii electronice prin:

4a) organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizare soluției informatice:

- cel puțin două întâlniri/trimestru, din care una cu medicii prescriptori și una cu furnizorii de medicamente - 5 puncte;

- mai puțin de două întâlniri - 0 puncte;

4b) asigurarea respectării de către furnizori a obligației privind raportarea electronică lunar a prescripțiilor medicale offline:

- peste 80% din medicii prescriptori - 5 puncte;

- sub 80% - 0 puncte;

4c) asigurarea că până la 31 decembrie 2012 cel puțin 80% din medicii prescriptori utilizează prescripția medicală electronică:

- peste 80% - 5 puncte;

- sub 80% - 0 puncte.

5. Organizarea cadrului de implementare a sistemului național al cardului național de asigurări sociale de sănătate, prin distribuirea acestuia în termenul stabilit de către CNAS*:

- 100% - 5 puncte;

- sub 100% - 0 puncte.


* Indicatorul se va raporta și va fi notat începând de la data distribuției cardurilor către respectiva casă de asigurări de sănătate (CAS).

 

6. Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unitățile sanitare cu paturi, farmaciile cu circuit deschis și centrele de dializă care au obligația raportării consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuției trimestriale datorate de deținătorii de autorizație de punere pe piață:

- respectarea termenelor - 5 puncte;

- nerespectarea termenelor - 0 puncte.

7. Planificarea acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală primară:

- acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

8. Planificarea acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie de specialitate clinică:

- acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

 

9. Planificarea acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală ambulatorie, de specialitate, paraclinică:

- acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

 

10. Planificarea acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani în asistența medicală spitalicească:

- acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS

.

11. Planificarea acțiunii de control* cel puțin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente cu sau fără contribuție personală:

- acoperirea peste 30% din furnizori - 5 puncte;

- acoperirea sub 30% din furnizori - 0 puncte.


* Se aplică doar pentru perioada de planificare comunicată de CNAS.

 

INDICATOR GENERAL

2. Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate cu resursele disponibile

a) utilizarea eficace a resurselor:

a1) financiare;

a2) materiale;

a3) umane;

a4) de timp;

a5) informatice;

b) capacitate de implementare a modificărilor legislative;

c) capacitate de asumare a responsabilităților;

d) capacitatea de a motiva și mobiliza resurse pentru

realizarea obiectivelor;

e) creativitate și spirit de inițiativă;

f) abilități de mediere și negociere, capacitatea de identificare și orientare către soluții comun acceptate.

PONDERE: 55%

Indicatori specifici

1. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pe total cheltuieli de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

2. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

3. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu și fără contribuție personală:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

4. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

5. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

6. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

7. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru dispozitive și echipamente medicale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

8. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală primară:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

9. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în specialități clinice:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

10. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală stomatologică:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

11. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală aferentă specialităților paraclinice:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

12. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în centre medicale multifuncționale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

13. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

14. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în spitale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

15. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală în unități sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătății:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

16. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru asistența medicală – îngrijiri medicale la domiciliu:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

17. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise pentru prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

18. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII – Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

19. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

20. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

21. Rata de fidelizare a personalului aferentă perioadei de raportare:

 

Rfp = Numărul de personal existent la sfârșitul perioadei de raportare* x Numărul de personal existent la începutul perioadei de raportare*/100

 

- sub 85% - 0 puncte;

- 86-90% - 2 puncte;

- 91-95% - 4 puncte;

- peste 95% - 5 puncte.


* Trimestrială, semestrială sau anuală.

 

22. Rata de fidelizare a personalului pe perioada mandatului de președinte-director general:

 

Rfpm = Numărul de personal existent la sfârșitul perioadei de raportare* x Numărul de personal existent la preluarea mandatului de PDG/100

 

- sub 85% - 0 puncte;

- 86-90% - 2 puncte;

- 91-95% - 4 puncte;

- peste 95% - 5 puncte.


* Trimestrială, semestrială sau anuală.

 

23. Respectarea termenelor în care sunt întocmite și transmise formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea plăților externe, precum și a situațiilor către CNAS:

- în termen - 5 puncte;

- nerespectarea termenelor mai mult de 10% - 0 puncte.

24. Ponderea formularelor europene, solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea plăților externe returnate de CNAS din totalul celor emise, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare:

- peste 15% formulare returnate - 0 puncte;

- între 5-15% - 3 puncte;

- sub 5% - 5 puncte.

25. Numărul de litigii* în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal:

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 3 puncte;

- 2 - 1 punct;

- peste 2 - 0 puncte.


* Indicatorul se raportează la perioada mandatului președintelui-director general.

 

26. Număr de litigii* pierdute prin Comisia de arbitraj:

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 3 puncte;

- 2 - 1 punct;

- peste 2 - 0 puncte.


* Indicatorul se raportează la perioada mandatului președintelui-director general.

 

27. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT, raportat la numărul de sesizări primate trimestrial de către CNAS din partea furnizorilor.

- da - 5 puncte;

- nu - 0 puncte.

28. Nivelul de implicare în implementarea sistemelor informatice naționale.

- mai mare sau egal cu 90% - 5 puncte;

- sub 90% - 0 puncte.

29. Respectarea obligațiilor legale cu privire la politicile de securitate și confidențialitate a datelor:

- da - 5 puncte;

- nu - 0 puncte.

30. Respectarea obligației caselor de asigurări de sănătate de a asigura informarea asiguraților conform prevederilor legale:

- da - 5 puncte;

- nu - 0 puncte.

31. Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui

CNAS - un chestionar pe semestru*):

- 50-100% - 5 puncte;

- 20-49% - 3 puncte;

- sub 20% - 1 punct.


* Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe semestru.

Numărul optim de asigurați intervievați care vor constitui eșantionul de lucru este de 1% din asigurați. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraților (valoarea absolută și procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.

 

32. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relație contractuală cu CAS:

- informare - 5 puncte;

- informare parțială - 0 puncte.

33. Respectarea termenelor de raportare a situațiilor proving activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceștia:

- respectarea termenului de raportare - 5 puncte;

- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste

1-11 zile - 2 puncte;

- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie - peste

12-15 zile - 1 punct;

- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie – peste 15 zile - 0 puncte.

34. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale, sancțiuni; la calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare.):

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% - 0 puncte.

35. Gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control care au termen perioada de raportare:

- 100% - 5 puncte;

- sub 100% - 0 puncte.

INDICATOR GENERAL

3. Competență și răspundere decizională:

- capacitatea de a lua hotărâri rapid și cu simț de răspundere pentru realizarea corectă și la timp a tuturor atribuțiilor ce revin președintelui-director general asumate prin contractul de management;

- respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru:

- realizarea atribuțiilor;

- respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS;

- respectarea legalității în exercitarea funcției de președinte-director general, cât și în exercitarea activității personalului din subordine.

PONDERE: 15%

Indicatori specifici

1. Respectarea cerințelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin direcțiile de specialitate referitoare la corectitudinea conținutului (respectarea formatului, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări) și a termenelor de raportare:

- respectarea tuturor cerințelor - 5 puncte;

- respectarea a două cerințe - 2 puncte;

- respectarea unei cerințe - 1 punct;

- respectare 0 cerințe - 0 puncte.

2. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS: Da Nu

- existența registrului de riscuri 1,5 puncte 0 puncte;

- existența programului de dezvoltare a sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte;

- existența deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte;

- existența procedurilor de lucru formalizate pe activități, actualizate și complete 1,5 puncte 0 puncte.

INDICATOR GENERAL

4. Corectitudine și loialitate:

- relația cu CNAS;

- relația cu asigurații;

- relația cu furnizorii;

- relația cu media;

- relația cu alți parteneri din sistem;

- relația cu subalternii;

- utilizarea întregii capacități pentru realizarea atribuțiilor CAS.

PONDERE: 5%

Indicatori specifici

1. Management proactiv în domeniul relațiilor publice:

1.1. Analiză imagine:

- pozitivă - 5 puncte;

- neutră - 2 puncte;

- negativă - 0 puncte.

1.2. Numărul aparițiilor în media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate și informării asiguraților, din total apariții:

- sub 60% - 0 puncte;

- 60-90% - 3 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

2. Respectarea principiului liberei concurențe între furnizorii care încheie contracte cu CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare:

- da - 5 puncte;

- nu - 0 puncte.

3. Numărul de sesizări înregistrate la CNAS referitoare la nerespectarea legislației privind soluționarea petițiilor, pe trimestre:

- sub 5 - 5 puncte;

- peste 5 - 2 puncte.

4. Numărul de sesizări înregistrate trimestrial la CNAS referitoare la activitatea desfășurată de președintele-director general al CAS:

- sub 5 - 5 puncte;

- peste 5 - 2 puncte.

5. Respectarea obligațiilor de afișare publică și actualizare pe site-ul CAS a tuturor informațiilor conform prevederilor contractului-cadru și normelor:

- da - 5 puncte;

- nu - 0 puncte.

 

 


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 7 la metodologie)

 

FIŞA DE EVALUARE

a directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

În vederea .................................

a doamnei/domnului .................................................................. director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

Nr.

 crt.

Criteriu de apreciere (Indicator general)

Pondere

Notă

1.

Capacitatea managerială

25%

 

2.

Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile

50%

 

3.

Competenţă şi răspundere decizională

15%

 

4.

Corectitudine şi loialitate

10%

 

Punctaj final ponderat

 

 

 

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5. Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:

până la 3 - calificativ „nesatisfăcător" (necorespunzător cerinţelor postului);

3-4 - calificativ „bine" (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

4-5 - calificativ „foarte bine".

Rezultatul evaluării

Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada , cu punctaj final , care corespunde calificativului ....................................

 

Evaluator,

Președintele Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate,

...........................

Luat la cunoștință.

Directorul general al Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate,

..................................

Data .................

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 8 la metodologie)

 

FIŞA DE EVALUARE

a preşedintelui-director general al Casei de Asigurări de Sănătate

 

În vederea ................................................

a doamnei/domnului .......................................................................

președinte-director general manager al sistemului la nivel local - Casa de Asigurări de Sănătate ...............................

 

Nr.

crt.

Criteriu de apreciere (Indicator general)

Pondere

Notă

1.

Capacitatea managerială

25%

 

2.

Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate cu resursele disponibile

55%

 

3.

Competenţă şi răspundere decizională

15%

 

4.

Corectitudine şi loialitate

5%

 

Punctaj final ponderat

 

 

 

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5. Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:

până la 3 - calificativ „nesatisfăcător" (necorespunzător cerinţelor postului);

3-4 - calificativ „bine" (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

4-5 - calificativ „foarte bine". Rezultatul evaluării

Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada , cu punctaj final , care corespunde calificativului ....................................

 

Evaluator,

Președintele Casei Naționale

de Asigurări de Sănătate,

...........................

Luat la cunoștință.

Președinte-director general al Casei

de Asigurări de Sănătate ..................................,

Data ................

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.