MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 521/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 521         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 iulie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

174. - Ordin al ministrului administraţiei si internelor privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei si Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum si pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie si a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei si Internelor

 

992/1.007/1.141. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A

 

994/1.008/1.139. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere si Reparaţii Locomotive si Utilaje „CFR IRLU” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015,

în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, denumit în continuare plan sectorial, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se desemnează şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale în calitate de coordonator al planului sectorial.

(2) Se desemnează secretarul de stat pentru relaţia cu comunităţile locale să coordoneze problematica ce vizează administraţia publică locală ce decurge din planul sectorial.

Art. 4. - (1) Se desemnează directorul general al Direcţiei Generale Anticorupţie să participe la activităţile desfăşurate în cadrul Platformei autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie şi a Platformei administraţiei publice centrale, constituite la nivelul Ministerului Justiţiei.

(2) Pentru platformele prevăzute la alin. (1) se desemnează directorul general adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie care coordonează activitatea de prevenire să asigure legătura cu Secretariatul tehnic.

Art. 5. - (1) Se desemnează directorul Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice să participe la activităţile desfăşurate în cadrul Platformei administraţiei publice locale.

(2) Pentru platforma prevăzută la alin. (1), persoana care va asigura legătura cu Secretariatul tehnic se desemnează din cadrul Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice, prin dispoziţie a directorului acestei structuri.

Art. 6. - Reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în Secretariatul tehnic se asigură de un ofiţer de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi un funcţionar public din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, desemnaţi de către conducătorii acestor structuri.

Art. 7. - (1) Se desemnează Direcţia Generală Anticorupţie ca instituţie responsabilă pentru implementarea documentelor prevăzute la art. 1 şi 2, cu atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportarea acestora către Secretariatul tehnic.

(2) Şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor răspund pentru implementarea măsurilor stabilite în sarcina acestora şi pentru comunicarea stadiului realizării lor la Direcţia Generală Anticorupţie.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 iulie 2012.

Nr. 174.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLANUL SECTORIAL DE ACŢIUNE

pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015

 

Nivel

Descriere

Indicatori

Surse de verificare

Riscuri

Responsabil

Resurse

Termen

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN MAI

Obiectiv specific 1.1

Remedierea vulnerabilităţilor specifice structurilor din MAI prin implementarea sistematică a măsurilor preventive

Măsura 1.1.1

Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin

Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar Modificarea şi completarea reglementărilor pentru implementarea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 2 la ordin

Raport de autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA

Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

Absenţa procedurilor de lucru

Coordonatorul planului sectorial Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat

Semestrial

Măsura 1.1.2

Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul entităţii publice centrale şi al entităţilor publice subordonate1

Numărul procedurilor elaborate

Număr de funcţii sensibile inventariate

Număr de riscuri identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul riscurilor

Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat

Proceduri aprobate

Proces de inventariere a funcţiilor sensibile finalizat

Registrul riscurilor completat

Raport asupra sistemului de control intern/managerial

Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control

intern/managerial

CCM

Conducerea entităţilor publice din MAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială şi anuală

Măsura 1.1.3

Sprijinul acordat de MAI instituţiilor publice selectate, în vederea introducerii treptate a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupţie ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate

Număr de solicitări

Număr de activităţi realizate

Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie Planuri de integritate elaborate şi adoptate de către instituţiile publice selectate

Resurse umane insuficiente pentru derularea activităţilor

DGA ANFP

În limita bugetului aprobat

În termenul stabilit de instituţiile publice selectate

 

1 Standardele de management/control intern sunt elaborate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat. Concepţia privind dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul MAI nr. 366.235 din 6 martie 2012.

 


Nivel

Descriere

Indicatori

Surse de verificare

Riscuri

Responsabil

Resurse

Termen

Măsura 1.1.4

Consolidarea statutului şi a rolului consilierului de etică

Recomandări formulate pentru consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică

Gradul de implementare a recomandărilor formulate pentru consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică

Număr de amendamente privind cadrul normativ în vigoare propuse şi adoptate

Număr de consilieri de etică desemnaţi

Stabilirea consilierii de etică drept activitate principală

Subordonarea ierarhică a consilierului de etică la un nivel superior Introducerea de sancţiuni pentru neexercitarea atribuţiilor specifice

Activităţi de formare a consilierilor de etică

Acţiuni de popularizare a rolului consilierului de etică

Raport de evaluare a instituţiei consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)

Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1

Act normativ adoptat

Raport semestrial privind respectarea normelor de conduită şi a standardelor etice

Întârzieri în adoptarea actului normativ

Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională

ANFP DGA

Conducerea structurilor în cadrul cărora se aplică instituţia consilierului de etică

În limita bugetului aprobat

2013

Măsura 1.1.5

Dezvoltarea rolului consilierului pentru integritate

Adoptare act normativ

Număr de consilieri pentru integritate desemnaţi

Număr de activităţi de instruire/informare desfăşurate cu consilierii pentru activitate

Sondaj de opinie

Act normativ adoptat Dispoziţii/Ordine ale şefilor structurilor MAI

Sondaj de opinie realizat

Întârzieri în adoptarea actului normativ

Resurse financiare insuficiente pentru realizarea sondajului de opinie

DGA

Conducerea tuturor structurilor

În limita  bugetului aprobat

Septembrie 2012

Măsura 1.1.6

Operaţionalizarea sistemului telefonic de tip call center care să faciliteze sesizarea neregularităţilor şi a  posibilelor fapte de corupţie

Număr de soluţii tehnice adoptate

Număr de sesizări primite

Număr de abateri disciplinare/infracţiuni constatate

Hotărâri ale comisiilor de disciplină/consiliilor de judecată şi ale consiliilor de onoare pentru cadrele militare/instanţelor judecătoreşti

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare funcţionării sistemului call center Sesizări care excedează competenţelor instituţiei sesizate

DGA DGCTI DGF DGL

În limita  bugetului aprobat

După crearea cadrului normativ privind înfiinţarea şi

Funcţionarea sistemului call center anticorupţie

Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial

 

Măsura 1.1.7

Realizarea unei campanii de promovare a sistemului call center

Număr de acţiuni de promovare realizate

Gradul de informare a publicului

Raport de evaluare

Nealocarea resurselor financiare necesare realizării campaniei

DGA DIRP DGL

În limita  bugetului aprobat

După crearea cadrului normativ privind înfiinţarea şi

Funcţionarea sistemului telefonic call center anticorupţie, dar nu mai târziu de decembrie 2014

Măsura 1.1.8

Implementarea standardelor internaţionale şi promovarea unui rol activ al României în cadrul iniţiativelor regionale şi internaţionale anti corupţie

Rata de implementare a recomandărilor organismelor internaţionale la care România este parte

Programe şi strategii regionale şi internaţionale în care sunt implicate activ instituţii din România

Număr de acţiuni realizate în cooperare cu Academia Internaţională Anticorupţie şi cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu

Rapoarte de evaluare independente

Rapoarte intermediare sau finale

Raport de autoevaluare privind implementarea Convenţiei ONU privind corupţia

Adoptarea cu întârziere a actelor normative sau măsurilor de ordin administrativ recomandate Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare implicării efective în programe internaţionale

DGAERI

DGA

IGPR

În limita  bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 1.1.9

Reglementarea domeniului de prevenire a corupţiei la nivelul MAI, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor

Act normativ elaborat

Act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

DGA

În limita  bugetului aprobat

Septembrie 2012

Măsura 1.1.10

Realizarea de sondaje de opinie pentru a evalua corupţia instituţională şi impactul acţiunilor de prevenire

Sondaje de opinie în rândul diverselor categorii de beneficiari ai serviciilor publice furnizate de MAI Sondaje de opinie având drept grup-ţintă personalul MAI

Rapoarte de analiză elaborate

Nealocarea resurselor financiare Dinamica de personal

DGA

Proiectul „Campanie care să contribuie la schimbarea culturii privind/luarea/ darea de mită pentru servicii administrative” (pentru anii 2012 şi 2013)

În limita bugetului aprobat, pentru perioada 2014-2015

Anual

Măsura 1.1.11

Îmbunătăţirea sistemului de management al riscurilor de corupţie prin:

reevaluarea cadrului normativ privind

managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor MAI;

realizarea şi implementarea unei aplicaţii informatice privind monitorizarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul MAI;

monitorizarea procesului de implementare a măsurilor de control al riscurilor de corupţie;

demersuri pentru modificarea cadrului normativ care determină expunerea la corupţie a structurilor MAI.

Metodologie privind managementul riscurilor revizuită

Aplicaţie informatică realizată şi implementată

Număr de rapoarte de monitorizare

Demersuri iniţiate pentru modificarea cadrului normativ

Metodologie revizuită

Aplicaţie implementată

Rapoarte de monitorizare

Raport de evaluare a cadrului normativ

Adoptarea cu întârziere a cadrului normativ

Dificultăţi practice de implementare a soluţiei IT

Dinamica personalului implicat în  utilizarea aplicaţiei

DGA DGJ

Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat Proiectul „îmbunătăţirea capacităţii MAI de a identifica riscurile şi vulnerabilităţile la corupţie, prin utilizarea soluţiilor IT” (finanţat de Comisia Europeană prin Programul de prevenire şi combatere a criminalităţii 2007-2013)

Decembrie 2015

 

Măsura 1.1.12

Sistematizarea cadrului normativ care reglementează activitatea de resurse umane la nivelul MAI (reducerea numărului de acte normative, îmbunătăţirea cadrului normativ prin reglementarea cuprinzătoare a situaţiilor şi reducerea volumului de excepţii de la aplicarea normelor)

Numărul actelor normative elaborate

Numărul procedurilor modificate

Numărul actelor normative care au făcut obiectul sistematizării;

Numărul actelor normative publicate

Actele normative elaborate şi/sau publicate.

Procedurile modificate

Adoptarea cu întârziere a actelor normative sau a procedurilor modificate

DGMRU

În limita  bugetului aprobat

Decembrie 2014

Măsura 1.1.13

Reevaluarea procedurii de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante

Adoptarea unei noi proceduri, după caz

Procedură elaborată

Elaborarea cu întârziere sau neadoptarea procedurii

DGMRU

În limita  bugetului aprobat

Decembrie 2013

Măsura 1.1.14

Reevaluarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI

Modificarea actualului ghid sau adoptarea unui nou document

Ghidul modificat/un nou ghid elaborat

Elaborarea cu întârziere sau neadoptarea modificărilor sau a noului ghid

DGMRU

În limita bugetului aprobat

Decembrie 2013

Măsura 1.1.15

Realizarea unui studiu criminologie privind evoluţia fenomenului corupţiei în MAI

Studiu realizat

Studiu realizat

Indisponibilitatea datelor privind persoanele condamnate

DGA

IGPR

APAIC

În limita bugetului aprobat

Proiecte cu finanţare externă

Decembrie 2015

Măsura 1.1.16

Monitorizarea măsurilor adoptate pentru înlăturarea cauzelor care au favorizat incidentele de integritate

Numărul incidentelor de integritate

Numărul măsurilor adoptate

Gradul măsurilor implementate

Rapoarte înaintate DGA Raport de evaluare

Neraportarea incidentelor de integritate

DGA

Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat

Anual

Obiectiv specific 1.2

Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către autorităţile publice

Măsura 1.2.1

Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional

Număr şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Rata de răspuns la solicitări de informaţii

Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu

Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale

Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzut la măsura 1.1.1 Raport de evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătoreşti

Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale

DIRP

Compartimente pentru relaţii publice sau personale desemnate din structurile MAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 1.2.2

Dezvoltarea soluţiei e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni

Platformă dezvoltată

Număr de utilizatori Frecventa utilizării

Tipul de servicii prestate

Site oficial

Rapoarte de activitate

Nealocarea resurselor necesare

Acces limitat la internet

Conducerea MAI Coordonatorul planului sectorial Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 1.2.3

Implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă

Număr protocoale de cooperare

Număr de proiecte comune cu organizaţiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA

Număr de proiecte finanţate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Rapoarte şi informări

publice

Publicaţii

Nealocarea resurselor necesare

Conducerea MAI Coordonatorul planului sectorial Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 1.2.4

îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media

Număr de comunicate de presă

Număr de răspunsuri la solicitările mass-media

Număr de emisiuni

Strategii de comunicare actualizate

Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare

Conducerea MAI Coordonatorul planului sectorial DIRP

Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

 

Obiectiv specific 1.3.

Consolidarea integrităţii, eficienţei şi transparenţei la nivelul administraţiei publice locale

Măsura 1.3.1

Simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor

Număr de domenii/sectoare identificate şi analizate în vederea măsurării sarcinilor şi costurilor administrative

Număr de proceduri identificate şi analizate

Număr de sarcini administrative identificate

Număr de planuri de simplificare elaborate

Număr de propuneri de modificare de acte normative

Planuri de simplificare elaborate

Documente elaborate în cadrul proiectului „Dezvoltarea Metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetăţeni”

Întârzieri în cadrul procesului de achiziţii publice

Reticenţa personalului din cadrul instituţiilor publice la nivelul cărora se face măsurătoarea

UCRAP DGRIP

Instituţia prefectului

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 1.3.2

Instituirea de standarde de cost şi bune practici privind principalele procese de lucru specifice administraţiei publice locale

Standarde de cost identificate

Bune practici identificate

Acte normative care stabilesc standardele de cost

Întârzieri în adoptarea de acte normative care să stabilească standarde de cost

DPFBL

În limita bugetului aprobat

Decembrie 2013

Măsura 1.3.3

Organizarea de consultări, dezbateri publice etc. periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul

administraţiei publice locale şi creşterea încrederii cetăţenilor

Număr de evenimente publice

Număr de instituţii publice şi organizaţii ale societăţii civile reprezentate

Numărul şi tipul de concluzii

Numărul şi tipul de sesizări şi nereguli transmise cu ocazia evenimentelor şi măsurile adoptate

Minute ale întâlnirilor Chestionare de evaluare Rapoarte de participare Evaluări postparticipare

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale

Instituţia prefectului UCRAP (în cadrul proiectului Politici anticorupţie pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă, PACAR, cod SMIS 40449,sunt prevăzute şi organizarea a 82 de reuniuni judeţene în vederea promovării documentelor strategice din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei) DGRIP CNI

În limita bugetului aprobat

Instituţiilor implicate

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 1.3.4

Elaborarea şi diseminarea unui studiu diagnostic privind fenomenul corupţiei din administraţia publică locală2

Numărul şi tipurile de instituţii cuprinse în studiu

Numărul şi tipurile de riscuri şi vulnerabilităţi instituţionale identificate

Numărul şi tipurile de recomandări

Evaluarea gradului de implicare a societăţii civile în monitorizarea exerciţiului bugetar

Cazuistica judiciară Carta publicată şi diseminată

Blocarea activităţii firmei contractate pentru cercetarea sociologică Eşantionarea greşită a grupului-ţintă

UCRAP în colaborare cu DGA

2.076.906,60 lei fără TVA (1.765.370,61 lei, valoare eligibilă nerambursabilă Fondul Social European şi 311.535,99 lei cofinanţare eligibilă de la MAI)

Semestrul I din 2012

 

2 Obiective cuprinse în proiectul „Studiu diagnostic privind fenomenul corupţiei în administraţia publică locală”, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” - axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.2 - „Creşterea responsabilităţii administraţiei publice”. Proiectul este implementat de UCRAP.

 

Nivel

Descriere

Indicatori

Surse de verificare

Riscuri

Responsabil

Resurse

Termen

Măsura 1.3.5

Dezvoltarea reţelelor de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local după modelul grupurilor de acţiune anticorupţie3

Număr de întâlniri

Număr de participanţi

Numărul şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în activitatea grupurilor

Număr de politici anticorupţie elaborate/evaluate

Număr de recomandări/stadiul implementării

Rapoarte publice Conferinţe de presă

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale

Instituţia prefectului

UCRAP

DGRIP

UPP

În limita bugetului aprobat

Programe cu finanţare internaţională

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 1.3.6

Emiterea unui ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea unor măsuri privind monitorizarea de către MAI a aplicării şi respectării Codului de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, prevăzut în Legea nr. 477/2004

Act normativ emis

Act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

Întârzierea emiterii

DGMRU

În limita  bugetului aprobat

Semestrul II din 2012

OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE

Obiectiv specific 2.1

Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al MAI

Măsura 2.1.1

Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri periodice privind normele etice şi de conduită

Număr de angajaţi care au participat la cursuri de pregătire

Numărul şi tipul de teme incluse în programul de formare

Chestionare de evaluare a cursurilor

Rapoarte de participare

Evaluări postparticipare

Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor

Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională

Conducerea MAI

DGMRU

ANFP

Conducerea structurilor din MAI

În limita  bugetului aprobat

Instituţiilor implicate

Programe cu finanţare internaţională

Anual


3 În cadrul Strategiei naţionale anticorupţie 2008-2010, în cooperarea dintre MAI şi Centrul Naţional pentru Integritate, au fost înfiinţate grupurile de acţiune anticorupţie, care reunesc reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai serviciilor publice deconcentrate şi ai instituţiilor descentralizate din teritoriu, reprezentanţi ai societăţii civile, ai Ministerului Public, mass-media etc.

 

Măsura 2.1.2

Introducerea tematicii anticorupţie în planurile de învăţământ, curriculumul instituţiilor de învăţământ din cadrul MAI

Număr de tematici introduse

Număr de instituţii în care s-au introdus

Număr de participanţi

Evoluţia percepţiei privind corupţia

Planurile de învăţământ şi curriculumul instituţiilor de învăţământ Chestionare de evaluare aplicate

Număr insuficient de formatori Reducerea numărului de ore de şcoală/săptămână

DGMRU

ANFP

DGA

Instituţiile de învăţământ din cadrul MAI

În limita bugetului aprobat

Anual

Măsura 2.1.3

Introducerea în tematica de formare profesională iniţială şi continuă a modulelor pe tema integrităţii

Numărul şi tipul de teme introduse în programă

Număr de exerciţii practice incluse în programă

Inventar programe de formare existente Selecţie teme relevante Programe standard dezvoltate

Număr insuficient de formatori

ANFP în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA şi DGA

În limita bugetului aprobat

Anual

Măsura 2.1.4

Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate

Numărul şi tipul de materiale informative elaborate/diseminate

Număr de instituţii şi autorităţi publice informate

Ghiduri, manuale publicate

Resurse financiare insuficiente

ANFP în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA şi DGA

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 2.1.5

Dezvoltarea de programe de formare profesională în următoarele domenii: etică, deontologie profesională şi conduită; declararea averilor; conflict de interese;

incompatibilităţi; consilieri de etică/consilieri pentru integritate;

transparenţă în procesul decizional;

acces la informaţii de interes public;

protecţia avertizorului de integritate;

conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE (după adoptarea actului normativ)

Număr de activităţi de formare (defalcat de domenii)

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională (defalcat de domenii)

Număr de sesiuni de informare (pentru conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE)

Număr de persoane participante la acţiunile de informare/prezentare (pentru conduita personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale UE)

Chestionare de evaluare

Rapoarte de activitate Liste de prezenţă cu participanţii

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor structurilor MAI

Nereprezentativitatea participanţilor la activităţile organizate

ANFP

DGMRU

DGA

Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 2.1.6

întocmirea Buletinului documentar şi de informare privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei

Tirajul publicat pentru fiecare număr

Buletine realizate

Resurse financiare insuficiente

DGA DIRP DGL

În limita bugetului aprobat

Semestrial

Obiectiv specific 2.2

Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie

Măsura 2.2.1

Participarea la nivel naţional şi local la dezbaterile publice anticorupţie

Număr de dezbateri publice

Număr de participanţi

Număr de recomandări şi concluzii

Agenda evenimentului Rapoarte prezentate Minute

Rapoarte de participare Evaluări postparticipare

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor MAI din motive obiective

DGA

În limita bugetului aprobat

Conform solicitărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

(MECTS)

- inspectorate şcolare, universităţi - sau, după caz,

Secretariatului tehnic al SNA

Măsura 2.2.2

Desfăşurarea de campanii naţionale şi locale pentru promovarea unui comportament de recunoaştere şi respingere a corupţiei

Numărul şi tipul de activităţi/campanii desfăşurate

Număr de parteneriate

Evoluţia percepţiei privind corupţia

Materiale de informare

Sondaje de opinie Evaluări postparticipare Rapoarte

Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor

DGA DIRP

Conducerea tuturor structurilor

Proiectul „Campanie care să contribuie la schimbarea culturii privind/luarea/ darea de mită pentru servicii administrative” (pentru anii 2012 şi 2013)

În limita bugetului aprobat, pentru perioada 2014-2015

Permanent

Evaluare anuală

Măsura 2.2.3

Iniţierea şi derularea de proiecte comune cu organizaţii neguvernamentale specializate în domeniul anticorupţie

Numărul şi tipul de activităţi/ proiecte/ programe organizate în parteneriat

Număr de protocoale

Protocoale de parteneriat semnate

Rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare a proiectelor

Resurse financiare insuficiente

DGA

IGPR

UCRAP

ANFP

CNI

Conducerea structurilor din MAI

În limita  bugetului aprobat

Proiecte cu finanţare externă

Permanent

Evaluare semestrială

 

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALE

Obiectiv specific 3.1

Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate şi soluţionare de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4)

Măsura 3.1.1

Realizarea unor analize privind evoluţia fenomenului corupţiei prin utilizarea datelor statistice anuale privind activitatea DNA, PÎCCJ, DGA şi DIF

Număr de riscuri şi vulnerabilităţi identificate

Numărul şi tipul de recomandări formulate

Gradul de implementare a recomandărilor

Raport anual

Date statistice necorelate

DGA

IGPR-DIF în cooperare cu Secretariatul tehnic al SNA

În limita bugetului aprobat

Semestrial şi anual

Măsura 3.1.2

Consolidarea transparenţei, a cooperării interinstituţionale şi internaţionale

Număr de dezbateri publice cu participarea societăţii civile şi mass-mediei

Număr de conferinţe de presă

Numărul şi tipul de informaţii publicate/diseminate

Număr de reuniuni internaţionale

Număr de intervenţii ale reprezentanţilor instituţiilor anticorupţie

Rapoarte şi informări publice

Publicaţii şi materiale informative distribuite

Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare implicării efective în programe internaţionale

DGA

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 3.1.3

Dezvoltarea sistemului de intervenţie în cadrul structurilor MAI expuse la corupţie

Număr de ofiţeri specializaţi pe linii de muncă şi obiective

Numărul documentelor realizate pentru cunoaşterea situaţiei operative din obiectivele MAI

Acte normative/proceduri de lucru

elaborate/adoptate

Dinamica personalului

DGA

În limita bugetului aprobat

Permanent

Măsura 3.1.4

îmbunătăţirea activităţii de colectare şi analiza a informaţiilor la nivelul structurilor DGA prin sisteme informatice adecvate

Aplicaţie informatică realizată şi implementată

Acte

normative/proceduri de lucru

elaborate/adoptate

Neachiziţionarea aplicaţiei informatice

DGA

În limita bugetului aprobat

Decembrie 2015

Măsura 3.1.5

Creşterea capacităţii de reacţie şi adaptarea instrumentelor instituţionale la noile forme de manifestare ale fenomenului de corupţie în rândul personalului ministerului

Număr de informări, comunicări şi acte de sesizare

Numărul de activităţi de punere în executare a actelor procedurale

Număr de întâlniri bilaterale între poliţia judiciară şi parchete

Număr de proceduri revizuite

Delegări finalizate Proceduri modificate sau adoptate/revizuite

Volumul mare de activităţi operative Lipsa de solicitudine din partea celor care au cunoştinţe despre fapte de corupţie pentru a da concursul organelor judiciare

DGA

În limita bugetului aprobat

Permanent

 

Obiectiv specific 3.2

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsura 3.2.1

Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi

conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control

intern/managerial

Număr de angajaţi raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate

Număr de recomandări formulate/implementate

Număr de misiuni de audit care abordează problematica sistemelor de control intern/managerial, raportat la număr total de misiuni realizate de către DGAI

Rapoarte anuale de activitate

Rapoarte semestriale/anuale de activitate

Resurse umane şi financiare

insuficiente

Conducerea MAI CCM DGAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 3.2.2

Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi control intern

Număr de sesizări transmise organelor judiciare

Număr de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive

Număr de activităţi de formare profesională comune

Rapoarte anuale de activitate

Protocoale de cooperare Statistică judiciară

 

Conducerea

MAI

CCM

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 3.2.3

Intensificarea cooperării DGAI cu structurile de control abilitate din cadrul MAI

Numărul de raportări adresate de către DGAI organelor de control abilitate

Note-raport adresate organelor de control abilitate

 

DGAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 3.2.4

Sprijinul acordat de MAI în vederea elaborării cadrului normativ necesar introducerii cu titlu experimental în instituţii publice a testelor de integritate

Număr de solicitări

Număr de sesiuni/module de formare profesională

Număr de instituţii care introduc testul de integritate

Acte normative elaborate de instituţiile care introduc testul de integritate

Informări interne privind participarea la activităţi

Resurse umane insuficiente pentru derularea activităţilor

DGA

În limita bugetuluiaprobat

în termenul stabilit de instituţiile publice

Măsura 3.2.5

Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice din MAI

Număr de sesizări primite

Număr de sesizări în curs de soluţionare

Număr de sesizări soluţionate

Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse

Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă

Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective

Documente ale Comisiilor de disciplină Acte administrative de sancţionare

Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină

Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni

Conducerea MAI Conducerea structurilor din MAI

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 3.2.6.

Introducerea în competenţa organelor de control ale MAI a obligaţiei de a răspunde într-un mod mai elaborat la întrebările adresate de cetăţean şi de a oferi îndrumări adecvate care să depăşească nivelul răspunsurilor-tip sau a sintagmelor-şablon

Număr de proceduri şi instrucţiuni interne privind modul de formulare a răspunsurilor

Număr de plângeri administrative

Număr de sesizări ale instanţei determinate de modul de formulare a răspunsului

Gradul de revenire la sesizări, plângeri

Raport publicat

 

CCM

Structurile de control din cadrul MAI

 

La solicitarea Secretariatului tehnic al SNA

 

Obiectiv specific 3.3

Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunii urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi consolidarea practicii judiciare

Măsura 3.3.1.

Intensificarea sprijinului potrivit competenţei în vederea iniţierii unui număr mai mare de investigaţii în cazurile de spălare de bani ca infracţiune de sine stătătoare

Număr de sesizări/informaţii transmise unităţilor de parchet

Număr de participări la sesiunile de formare profesională pentru poliţişti, procurori şi judecători

Număr de rapoarte elaborate

Număr de proiecte internaţionale

Număr de reuniuni de coordonare la nivel strategic şi tehnic

Număr de trimiteri în judecată

Număr de condamnări

Număr de achitări şi motivarea

Statistici complete în cazurile de spălare a banilor

Resurse umane insuficiente, din motive operative

IGPR-DCCO

În limita  bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

Măsura 3.3.2

Sprijinirea demersurilor pentru dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii şi a confiscărilor dispuse în cazul infracţiunilor grave, inclusiv al celor de corupţie, precum şi stadiul valorificării acestor bunuri confiscate

Număr de măsuri asigurătorii dispuse

Număr de dosare în care s-a dispus confiscarea specială şi cea extinsă

Valoarea confiscărilor dispuse de instanţe şi notificate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF)

Sume de bani recuperate la bugetul de stat

Sistem operaţional încărcarea automată a datelor statistice de cei care dispun măsurile asigurătorii, confiscări, valorificări Funcţii complexe de căutare şi analiză comparativă a datelor statistice

Statistica oficială MP Hotărâri definitive Statistica oficială ANAF Raport anual MJ privind recuperarea creanţelor rezultate din infracţiuni

Protocol de colaborare interinstituţională Soluţie informatică de tip platformă dezvoltată şi accesibilă

Raport anual publicat de MJ

Resurse umane insuficiente, din motive operative

DGA

IGPR

IGPF

În limita bugetului aprobat

Permanent

Evaluare semestrială

OBIECTIV GENERAL 4 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR SECTORIALE PENTRU REMEDIEREA VULNERABILITĂŢILOR SPECIFICE INSTITUŢIEI

Obiectiv specific 4.1

Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA

Măsura 4.1.1

Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi

comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA

Menţiuni exprese privind aderarea la:

valorile fundamentale

Principii obiective mecanismul de monitorizare

Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi a planului sectorial

Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu: planul sectorial

datele de contact ale coordonatorului planului sectorial

 

Conducerea MAI

În limita  bugetului aprobat

Semestrul I din 2012

Măsura 4.1.2

Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării şi comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA

Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1

Raport de autoevaluare iniţial elaborat şi transmis  Secretariatului tehnic al SNA

Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate

Absenţa procedurilor de lucru

Coordonatorul planului sectorial

În limita  bugetului aprobat

Semestrial

Măsura 4.1.3

Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie

Număr de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA

Preluarea în planul sectorial a măsurilor în mod minimal cuprinse în planul SNA

Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1

Raport naţional semestrial

Raport naţional anual

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere

Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial

Coordonatorul planului sectorial

În limita bugetului aprobat

Iulie pentru raportul intermediar

Februarie pentru raportul anual

Măsura 4.1.4

Participarea la activităţile de monitorizare ale SNA

Număr de experţi participanţi la misiunile tematice de evaluare

Liste de participanţi

Minute încheiate

Rapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate

-

Conducerea MAI

Coordonatorul planului sectorial

În limita bugetului aprobat

Platforme de cooperare -

la fiecare două luni

Reuniuni de coordonare - semestrial în coordonarea ministrului justiţiei

Misiuni tematice de evaluare - semestrial

 

ABREVIERI:

 

ANFP - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

APAIC - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

CCM - Corpul de Control al Ministrului

CNI - Centrul Naţional pentru Integritate

DGA - Direcţia Generală Anticorupţie

DGAI - Direcţia Generală Audit Intern

DGCTI - Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei DGAERI - Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale DGJ - Direcţia Generală Juridică DGL - Direcţia Generală Logistică

DGMRU - Direcţia Generală Management Resurse Umane

DGRCL - Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale

DGRIP - Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului

DIRP - Direcţia Informare şi Relaţii Publice

DNA - Direcţia Naţională Anticorupţie

DPFBL - Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale

IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române

IGPR-DCCO - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române IGPR-DIF - Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor MJ - Ministerul de Justiţie MP - Ministerul Public

PÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice UPP - Unitatea de Politici Publice

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIE

si indicatorii de evaluare la nivelul Ministerului Administraţiei si Internelor

 

Nr.

Măsură preventivă

Sediul materiei

Indicatori relevanţi

1.

Cod etic/deontologic/de conduită

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat

Ordine interne/memorandumuri

Număr de sesizări privind încălcări ale normelor

Număr de sesizări în curs de soluţionare

Număr de sesizări soluţionate

Durata procedurilor

Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei

Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri

Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor (chestionare de evaluare)

Număr de activităţi de formare privind normele de conduită

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor

Număr de persoane/instituţie care au săvârşit

abateri disciplinare

Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective

2.

Declararea averilor

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere

Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere

Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere

Număr de sesizări ale Agenţiei Naţionale de Integritate

Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie

Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate puse în aplicare

Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor Agenţiei Naţionale de Integritate

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor

Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese

Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare)

Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

3.

Declararea cadourilor

Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

Număr de cadouri primite şi înregistrate în registru

Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei

Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul

Valoarea cadourilor achiziţionate Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total) Valoarea bunurilor valorificate

4.

Conflicte de interese

Legea nr. 176/2010

Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare Codul penal

Număr de declaraţii de abţinere

Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situaţia de potenţial conflict de interese

Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese

Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat starea de conflict de interese

Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflicte de interese

Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflicte de interese Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)

Număr de activităţi de formare

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

 

5.

Consilier de etică/consilier pentru integritate

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 7/2004, republicată

Concepţia privind activitatea de prevenire a faptelor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru perioada 2009-2012

Număr de şedinţe de consultare

Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere

Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic/consilierul pentru integritate (chestionar de evaluare) Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică/consilierul pentru integritate

Număr de activităţi de formare

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

NOTĂ:

Raportările vor cuprinde inclusiv informaţiile şi datele prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare, cu modificările ulterioare

6.

Incompatibilităţi

Legea nr. 176/2010 Legea nr. 161/2003

Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate

Număr de sesizări ale Agenţiei Naţionale de Integritate formulate de către instituţie

Număr de sesizări primite de instituţie de  la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi

Număr de decizii ale Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la constatarea unor incompatibilităţi

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)

Număr de activităţi de formare

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

7.

Transparenţă în procesul decizional

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare

Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative

Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferenţiate pe tipologii

Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate)

Număr de şedinţe publice

Număr de participanţi la şedinţele publice

Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie

Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale

Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

 

8.

Acces la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

Număr de solicitări de informaţii de interes public

Număr de răspunsuri comunicate

Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal

Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns

Număr de reclamaţii administrative

Număr de reclamaţii administrative soluţionate pozitiv

Număr de reclamaţii administrative soluţionate negativ

Număr de plângeri în instanţă

Numărul si tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale

Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

9.

Protecţia avertizorului de integritate

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice si din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Număr de sesizări

Numărul si tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)

Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative

Număr de instituţii în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate

Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la protecţia avertizorilor de integritate

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii

Număr de situaţii de represalii la locul de muncă

Număr de plângeri depuse în instanţă

Număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate

Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică

Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

10.

Distribuirea aleatorie a sarcinilor de serviciu

Regulamente, ordine interne

Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a sarcinilor de serviciu

Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferenţiat pe tipologii

Număr de măsuri luate de conducătorul instituţiei pentru remedierea neregulilor constatate

Număr de proceduri, măsuri ori soluţii tehnice adoptate

 

11.

Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)

Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare [art. 13 alin. (1)]

Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage

Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens

Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici

Număr de persoane care îşi desfăşoară activitatea/dau consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie conform legii)

Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe tipuri

Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate

Număr de solicitări către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)

Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe

Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitatea persoane care au derulat anterior activităţi de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin. (1), diferenţiat pe domenii majore de activitate

12.

Registru abateri conduită ale demnitarilor, funcţionarilor publici, personalului contractual, cu atribuţii în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene

Act normativ

Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu)

Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiate pe tipuri

NOTĂ:

Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ Termen: semestrul I 2014

13.

Cod de conduită al personalului cu atribuţii de control în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene

Act normativ Ordine interne

Număr de sesiuni de informare/prezentare

Număr de persoane participante la acţiunile de informare/prezentare

Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) Măsuri administrativ-legislative adoptate în vederea remedierii eventualelor lipsuri Vor fi avuţi în vedere şi indicatorii de la pct. 1

NOTĂ:

Acest indicator va fi monitorizat după adoptarea actului normativ Termen: semestrul II 2013


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Nr. 992 din 6 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.007 din 23 iulie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.141 din 11 iunie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive „C.F.R. - SCRL Braşov” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 


p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE REPARAŢII LOCOMOTIVE „C.F.R. - S.C.R.L. BRASOV” - S.A.

Sediul: Braşov, str. Fundătura Harmanului nr. 2 Cod unic de înregistrare: 14257595

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

BVC 2012

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

63.779,58

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

63.779,58

 

 

a)

din producţia vândută

3

63.740,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

39,58

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

63.779,58

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

63.779,58

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

703,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

450,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

60.170,06

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

46.566,53

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

13.323,03

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

9.700,24

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

233,18

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

2.425,06

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

964,55

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

280,50

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

280,50

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

d3.2) tichete de masă

32

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

32,34

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2.354,92

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

69,26

 

i1) contract de mandat

39

69,26

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

32,34

 

1

 

Surse proprii

72

32,34

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

a)

- interne

75

 

b)

- externe

76

 

4

 

Fonduri europene

77

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

32,34

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

32,34

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

a)

interne

82

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

63.779,58

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

63.779,58

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.043

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.975

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

46.847,03

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

46.560,30

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6,23

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

280,50

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

1.964,57

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

98

1.976,67

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

10.454,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

102

1.000,00

 

11

 

Plăţi restante

104

45.619,00

 

 

a)

preţuri curente

105

45.619,00

b)

preţuri comparabile

106

45.619,00

 

12

 

Creanţe restante

107

17.645,00

 

 

a)

preţuri curente

108

17.645,00

b)

preţuri comparabile

109

17.645,00

 

indicator fizic - osii convenţionale

 


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 994 din 6 iunie 2012

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.008 din 23 iulie 2012

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE

Nr. 1.139 din 11 iunie 2012

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje „CFR IRLU” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi si instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar Internaţional, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, si ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Întreţinere si Reparaţii Locomotive si Utilaje - „CFR IRLU” - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prin ordin comun al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finanţelor publice si al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială Întreţinere si Reparaţii Locomotive si Utilaje - „CFR IRLU” - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA COMERCIALĂ ÎNTREŢINERE SI REPARAŢII LOCOMOTIVE SI UTILAJE - „CFR IRLU” - S.A.

Bucureşti, str. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul

CUI 14300920

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

 

 

BVC 2012

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

124.192,27

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

124.129,27

 

 

a)

din producţia vândută

3

107.055,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

736,50

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

1.500,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

14.837,77

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

63,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

1,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

62,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

123.492,32

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

123.122,32

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

28.600,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3.200,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

360,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

50.371,32

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

39.402,10

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

10.675,21

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

8.195,64

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

197,01

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

2.048,91

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

233,65

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

294,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

294,00

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

4.420,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.300,00

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

22.471,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

12.400,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

66,00

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

370,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

300,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

70,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

699,95

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

111,99

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

587,96

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

587,96

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.300,00

 

1

 

Surse proprii

72

600,00

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

700,00

 

 

a)

- interne

75

700,00

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.300,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

812,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

488,00

 

 

a)

interne

82

488,00

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

1

 

Rezerve legale

85

 

XI.

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

124.192,27

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

123.492,32

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.770

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.765

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala din care:

93

42.139,10

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

39.397,10

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5,00

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani si/sau natura

96

2.737,00

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

1.860,10

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

98

1.989,57

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

23,38

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

102

994,36

 

11

 

Plăţi restante

103

29.760,00

 

 

a)

preţuri curente

104

29.760,00

 

 

b)

preţuri comparabile

105

29.760,00

 

12

 

Creanţe restante

106

31.155,00

 

 

a)

preţuri curente

107

31.155,00

 

 

b)

preţuri comparabile

108

31.155,00

indicator fizic= nr. de revizii tehnice

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.