MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 385/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 385         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 iunie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. În scopul achitării obligaţiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrică

 

577. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

350. - Decizie pentru numirea domnului Sergiu Nistor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

351. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ortansa Luminiţa Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

352. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Modiga din funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

353. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

354. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Mioara Manea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 

355. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Păun-Jura Petru-Radu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

356. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

357. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

358. - Decizie privind numirea domnului Radu Dan Septimiu Popa în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.393. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

294. - Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

295. - Decizie privind sancţionarea domnului Păcurar Florin Ioan, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică

 

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României prin Scrisoarea de intenţie transmisă Fondului Monetar Internaţional, conform cărora vor fi luate măsuri pentru eliminarea arieratelor Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA (CNCF”C.F.R.”- S.A.) către furnizorii de energie electrică cu capital majoritar privat şi plata treptată a debitelor către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti şi pentru anularea penalităţilor la acestea,

în vederea diminuării arieratelor din economie,

luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar avea ca efect neaprobarea de către Consiliul director al Fondului Monetar Internaţional a Scrisorii de intenţie înaintate de autorităţile române şi intrarea în faliment a companiei,

ţinând cont de faptul că penalităţile şi majorările calculate pentru neplata datoriilor istorice influenţează negativ rezultatul exerciţiului financiar lunar şi anual prin creştere zilnică, şi

având în vedere lipsa fondurilor necesare plăţii, există posibilitatea executării silite prin valorificarea bunurilor imobile şi mobile ale CNCF „C.F.R.” - SA; în aceste condiţii, riscul de a ieşi din patrimoniul CNCF „C.F.R.” - SA al bunurilor necesare desfăşurării activităţii este accentuat, iar realizarea acestuia perturbă grav desfăşurarea activităţii companiei, dar şi activitatea de transport public de călători şi marfă, afectând economia naţională.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată şi

ţinând cont de Memorandumul nr. 20,896/15.05.2012 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin care a fost aprobată mandatarea reprezentanţilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA. În adunările generale ale acţionarilor Societăţii Comerciale „Electrica Furnizare” - S.A. şi Societăţii Comerciale „Electrica Distribuţie” - S.A. pentru a dispune măsurile legale ce se impun în vederea negocierii termenilor şi condiţiilor în care cele două societăţi dispun anularea penalităţilor calculate pentru neplata şi/sau plata cu întârziere a contravalorii energiei electrice datorate de către CNCF „C.F.R.” - SA,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Finanţelor Publice acordă Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, denumită în continuare Companie, un împrumut în sumă de 769.780 mii lei, cu scadenţa la 30 noiembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata obligaţiilor restante înregistrate în contabilitatea Companiei la data de 31 martie 2012 faţă de operatorii economici furnizori de energie electrică, în limita sumelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se va realiza cu condiţia renunţării de către furnizorii de energie electrică la penalităţile de întârziere calculate până la data plăţii obligaţiilor restante înregistrate la data de 31 martie 2012 de către Companie, în condiţiile legii.

(4) Suma prevăzută la alin. (1) are destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice încheie o convenţie cu Compania, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului.

(6) în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul distinct de disponibil deschis la solicitarea Companiei la Trezoreria Statului pe numele acesteia.

(7) Compania are obligaţia de a plăti obligaţiile restante prevăzute la alin. (2) până la data de 30 noiembrie 2012.

(8) Pentru plata sumelor prevăzute în anexă Compania prezintă la Trezoreria Statului ordine de plată la care anexează declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin, (3).

(9) La expirarea termenului prevăzut la alin. (7), sumele prevăzute la alin. (1)r rămase neutilizate în contul Companiei, se restituie de Trezoreria Statului în contul deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 2. - (1) împrumutul prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale şi se rambursează integral la termenul prevăzut la art. 1 alin. (1).

(2) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului şi se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului, din veniturile proprii ale Companiei.

(3) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(4) Compania restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.

Art. 3. - (1) Sumele aferente creanţelor rezultate din gestionarea împrumutului, neachitate la scadenţă, se recuperează pe baza notificării comunicate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de către Ministerul Finanţelor Publice, din transferurile între unităţi aferente întreţinerii infrastructurii feroviare, aprobate în bugetul acestuia pentru Companie, până la concurenţa sumei datorate.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), care fac obiectul notificării comunicate de către Ministerul Finanţelor Publice, se achită de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în contul prevăzut la art. 2 alin. (4).

(3) Compania operează în contabilitatea proprie diminuarea obligaţiilor de plată stinse în condiţiile alin. (1), pe baza extrasului de cont eliberat de Trezoreria Operativă Centrală, din care rezultă stingerea creanţelor rezultate din gestionarea împrumutului.

(4) în situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice nu recuperează sumele restante prin procedura prevăzută la alin. (1) şi (2), creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei, sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

Obligaţii restante înregistrate în contabilitatea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

la data de 31 martie 2012 faţă de operatorii economici furnizori de energie electrică

 

 

 

(mii lei)

Nr.  crt.

Denumirea furnizorului

Valoarea

1

S.C. EON - S.A.

 9.762

2

s.c. enel - S.A.

 347.057

3

S.C.CEZ - S.A.

 167.473

4

S.C. MUNTENIA NORD DISTRIBUŢIE

 11.274

5

S.C. ELECTRICA FURNIZARE

 234.214

 TOTAL

 

 769.780

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (5) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru anul 2012, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 milioane euro. Garanţiile se acordă în baza protocoalelor încheiate de finanţatori cu FNGCIMM, în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin FNGCIMM, şi finanţatori.

(7) Nivelul costurilor totale aferente finanţărilor garantate din plafonul prevăzut la alin. (6) se menţine la nivelul comunicat de finanţatori în aplicarea prevederilor art. VII alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă».

(8) Finanţatorii au obligaţia de a notifica FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice cu privire la intenţia de a solicita alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care estimează că vor acorda garanţii până la limita plafonului reutilizat stabilit prin protocoalele încheiate în condiţiile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, respectiv sumele alocate în condiţiile alin. (7).

(9) în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (8), FNGCIMM solicită acordul Ministerului Finanţelor Publice privind alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) către finanţator.

(10) Sumele din plafonul prevăzut la alin. (6) se alocă de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, finanţatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011, aprobată prin Legea nr. 171/2011, şi sumele alocate potrivit alin. (7), după caz, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în condiţiile împărţirii riscului şi de intervalul rămas până la sfârşitul anului 2012.

(11) Dispoziţiile art. VII alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 se aplică în mod corespunzător plafonului alocat în condiţiile alin. (6).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 577.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Sergiu Nistor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sergiu Nistor se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 350.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ortansa Luminiţa Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional formulată prin Adresa nr. 15/V.O. din 5 iunie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.639.444 din 25 mai 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ortansa Luminiţa Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ortansa Luminiţa Constantin exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 351.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Modiga din funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1)lit. b)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Georgeta Modiga i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale prin Adresa nr. 459/M.C. din 31 mai 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie,

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau de reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Evaluarea anuala se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 353.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Mioara Manea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Apărării Naţionale nr. M920 din 6 iunie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Mioara Manea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 354.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Păun-Jura Petru-Radu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Adresa nr. 456/M.C. din 30 mai 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.640.034 din 29 mai 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Păun-Jura Petru-Radu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2^) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Păun-Jura Petru-Radu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 355.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere Adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 153/G.B./2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Aurel Moţiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, se numeşte în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul doamnei Lidia Barac.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 356.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor prin Adresa nr. 193/GB din 6 iunie 2012,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (2) lit. b) şi c) şi ale art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. I. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Florin Teodorescu se revocă din funcţia de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

(2) începând cu data prevăzută la alin. (1), domnul Dan Cornel Baranga se numeşte în funcţia de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Narcis Godeanu se revocă din funcţia de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

(4) începând cu data prevăzută la alin. (3), domnul Ioan Nasleu se numeşte în funcţia de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Art. II. - La articolul 1 punctul 2 din Decizia primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) Dan Cornel Baranga - vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

c) Ioan Nasleu - vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;”-

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 357.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Radu Dan Septimiu Popa în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Dan Septimiu Popa se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 iunie 2012.

Nr. 358

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

În conformitate cu Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se numeşte în funcţia de preşedinte domnul Teodor Petrescu şi în funcţia de vicepreşedinte domnul Muraru Virgil.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.735/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 4 noiembrie 2011, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 8 iunie 2012.

Nr. 4.393.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul şi atribuţiile

 

Art. 1. - Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare CNECSDTI, este un consiliu consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2- - CNECSDTI are misiunea de a coordona şi monitoriza aplicarea normelor de bună conduită morală şi profesională în activităţile de cercetare-dezvoltare din România. În acest scop CNECSDTI are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte aplicarea şi respectarea de către unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispoziţiilor legale referitoare la normele de conduită morală şi profesională;

b) realizează rapoarte cu analize, opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii şi cu etica şi deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare;

c) analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor sau contestaţiilor ori prin autosesizare;

d) emite hotărâri prin care constată dacă a fost realizată o abatere de la normele de bună conduită; în cazurile în care au fost constatate abateri, în hotărâri se numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri şi se stabilesc sancţiunile ce urmează a fi aplicate, conform legii;

e) propune modificări ale Codului de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare;

f) elaborează coduri de etică pe domenii ştiinţifice, pe care le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.

Art. 3. - CNECSDTI are şi următoarele atribuţii:

a) întocmeşte anual un raport de activitate pe care îl prezintă conducerii MECTS şi Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare ANCS;

b) analizează respectarea normelor de bună conduită în cadrul programelor de finanţare a cercetării-dezvoltării şi inovării şi face propuneri referitoare la respectarea normelor de bună conduită în activitatea de evaluare a proiectelor înscrise în cadrul competiţiilor de proiecte, precum şi referitoare la evaluarea, monitorizarea şi controlul bunei conduite în cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul activităţilor finanţate sau ce urmează a fi finanţate;

c) analizează şi face propuneri pentru stabilirea condiţiilor de colaborare cu structuri şi organisme străine sau internaţionale cu responsabilităţi similare;

d) colaborează, în realizarea atribuţiilor sale, cu Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Consiliul de etică şi management universitar, cu Academia Română, academiile de ramură, cu ministerele, cu reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.

Art. 4. - La solicitarea MECTS sau a ANCS, CNECSDTI derulează activităţi de analiză sau evaluare a bunei conduite în activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, incluzând evaluarea instituţiilor, a centrelor, a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare sau a cercetătorilor.

Art. 5. - CNECSDTI poate elabora recomandări către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, la solicitarea acesteia, în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor, procedurilor şi standardelor de evaluare a bunei conduite în cercetarea ştiinţifică universitară, utilizate în evaluarea şi ierarhizarea programelor de studii universitare sau în evaluarea şi clasificarea instituţiilor de învăţământ superior.

Art. 6. - CNECSDTI poate coopera cu alte organisme, naţionale, internaţionale sau străine, din domeniul eticii şi deontologiei profesionale din activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, potrivit mandatului acordat de MECTS sau ANCS.

Art. 7. - Pe baza mandatului acordat de MECTS sau ANCS, CNECSDTI poate desfăşura şi alte activităţi sau acţiuni în domeniul eticii şi deontologiei profesionale din activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare,

Art. 8. - Raportul anual de activitate al CNECSDTI, precum şi alte documente cuprinzând analize, opinii şi recomandări se publică pe site-ul web al acestuia, administrat de către compartimentul de specialitate din cadrul ANCS.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea CNECSDTI

 

Art. 9. - CNECSDTI este format din 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 10. - (1) Membrii CNECSDTI sunt persoane CU activitate recunoscută în domeniul educaţiei şi/sau cercetării-dezvoltării.

(2) CNECSDTI este sprijinit în activitatea sa de către specialişti în domeniul juridic, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 11. - Înlocuirea membrilor CNECSDTI se realizează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 12. - Revocarea membrilor CNECSDTI se realizează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 13. - (1) CNECSDTI are un preşedinte şi un vicepreşedinte.

(2) Odată cu numirea componenţei CNECSDTI ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului desemnează preşedintele şi vicepreşedintele.

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele CNECSDTI pot fi înlocuiţi în urma alegerilor desfăşurate conform alin. (4), care pot avea loc după cel puţin un an de activitate a consiliului nou-numit.

(4) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3), preşedintele şi vicepreşedintele CNECSDTI sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate simplă, de către membrii CNECSDTI, pe baza propunerilor făcute de oricare din membrii CNECSDTI, inclusiv a autopropunerilor.

(5) O persoană nu poate ocupa funcţia de preşedinte al CNECSDTI pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.

(6) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3), preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi din respectivele funcţii de conducere prin votul secret a cel puţin 8 dintre membrii CNECSDTI, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNECSDTI.

Art. 14. - Preşedintele CNECSDTI are următoarele atribuţii:

a) propune planificarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea misiunii atribuite explicit prin prezentul regulament şi o supune aprobării membrilor;

b) conduce şi moderează şedinţele de lucru ale CNECSDTI şi aprobă minuta întâlnirilor;

c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNECSDTI; ordinea de zi se transmite prin mijloace electronice tuturor membrilor cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţelor, se aprobă la începutul fiecărei şedinţe şi, la cererea oricărui membru al CNECSDTI, poate fi modificată prin decizie a membrilor CNECSDTI;

d) asigură legătura operativă a CNECSDTI cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi cu preşedintele ANCS, în vederea informării acestora despre activitatea CNECSDTI;

e) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat explicit de către membrii acestuia, pe perioade determinate.

Art. 15. - În cazul indisponibilităţii preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte.

Art. 16. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CNECSDTI poate constitui comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt numite, restructurate, desfiinţate şi coordonate de către CNECSDTI şi cărora CNECSDTI le poate delega unele din atribuţiile proprii.

Art. 17. - CNECSDTI poate adopta un regulament intern de funcţionare.

Art. 18. - (1) Toate sesizările şi contestaţiile direcţionate către CNECSDTI se înregistrează la registratura ANCS din Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25.

(2) CNECSDTI funcţionează cu sprijinul unui secretariat numit prin decizie a preşedintelui ANCS; secretariatul înregistrează toate sesizările sau contestaţiile primite şi le transmite, în format electronic, către toţi membrii CNECSDTI, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

(3) Compartimentul informatizare al ANCS pune la dispoziţia membrilor CNECSDTI un forum de discuţii online securizat pentru facilitarea colaborării la distanţă şi administrează site-ul web al CNECSDTI.

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, CNECSDTI are acces la toate datele existente în cadrul compartimentelor informatizare din cadrul ANCS sau al Unităţii executive pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi la orice alte date care sunt necesare pentru desfăşurarea activităţilor sale.

Art. 19. - (1) Pentru a adopta o hotărâre sau o decizie, membrii CNECSDTI votează în cadrul şedinţelor; în situaţia în care o hotărâre sau o decizie nu poate fi supusă votului pe parcursul şedinţei, se poate adopta procedura de vot la distanţă, prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului şi a termenului-limită până la care acesta poate fi exprimat.

(2) Acei membri care se află în conflict de interese conform cap. V nu vor participa la dezbateri şi se vor abţine de !a vot.

Art. 20. - Cvorumul de lucru al CNECSDTI este de minimum 8 membri. În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotărârea sau decizia poate fi adoptată dacă cel puţin 8 membri votează până la termenul limită stabilit conform prevederilor art. 19.

Art. 21. - Şedinţele CNECSDTI se convoacă de către preşedintele CNECSDTI, de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, de către preşedintele ANCS sau la cererea a cel puţin 4 dintre membrii CNECSDTI.

Art. 22. - Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia şi preşedintele ANCS sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la şedinţele CNECSDTI, în calitate de observatori.

Art. 23. - CNECSDTI poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau consultanţi.

Art. 24. - (1) Secretariatul CNECSDTI pune la dispoziţia membrilor, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic.

(2) Minuta consemnează lista membrilor participanţi, fie fizic, fie prin mijloace electronice, subiectele discutate şi hotărârile adoptate, fie prin consens, fie prin vot; în cazul hotărârilor adoptate prin vot, minuta va consemna numărul de voturi pentru, împotrivă şi abţinerile.

(3) Secretariatul asigură transmiterea invitaţiilor şi a documentelor aferente subiectelor de discuţie din ordinea de zi cu cel puţin 48 de ore înaintea fiecărei şedinţe.

 

CAPITOLUL III

Finanţarea CNECSDTI

 

Art. 25. - Sprijinul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNECSDTI sunt asigurate de către ANCS. Cheltuielile salariale ale membrilor CNECSDTI şi cheltuielile de transport şi cazare necesare funcţionării CNECSDTI şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestuia sunt asigurate prin UEFISCDI.

Art. 26. - (1) Membrii CNECSDTI pot fi remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional celui mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare stabilit pentru unităţile bugetare.

(2) Membrilor CNECSDTI şi organelor de lucru constituite de către acesta le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Analiza sesizărilor şi contestaţiilor

 

Art. 27. - CNECSDTI analizează cazurile referitoare la abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, în urma sesizărilor, contestaţiilor sau prin autosesizare, conform legii.

Art. 28. - (1) CNECSDTI este obligat să analizeze cazurile sesizate în oricare dintre următoarele situaţii:

a) dacă la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după raportul elaborat de către comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a produs;

b) dacă comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a produs nu a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dacă sesizarea ori contestaţia vizează un conducător de unitate sau instituţie de cercetare-dezvoltare ori al unei instituţii publice, un membru al unui consiliu de administraţie, al unui comitet de direcţie, al unui consiliu ştiinţific ori al unei comisii de etică a unei unităţi sau instituţii de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică.

(2) în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), CNECSDTI transmite sesizarea către conducerea unităţii de cercetare-dezvoltare, în vederea analizei de către comisia de etică a acesteia, conform legii.

Art. 29. - (1) Sesizările şi contestaţiile pot include orice date, documente sau probe materiale care susţin textul sesizării, în copie simplă, legalizată sau în original, în limba română ori în limbi străine.

(2) Dacă sesizarea nu conţine numele expeditorului sau expeditorilor, atunci CNECSDTI poate folosi datele, documentele şi probele materiale pentru a iniţia o autosesizare.

(3) în vederea respectării prevederilor art. 42 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (6) din Legea nr. 206/2004. cu modificările şi completările ulterioare, şi a termenelor prevăzute de acestea, secretariatul CNECSDTI are obligaţia de a informa conducerea unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc, cel puţin prin fax şi scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind recepţia unei contestaţii sau a unei sesizări şi data la care aceasta a fost primită.

Art. 30. - (1) în urma fiecărei sesizări sau contestaţii CNECSDTI elaborează un raport în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii sesizării sau a contestaţiei ori de la data autosesizării.

(2) în cadrul analizei sale, CNECSDTI poate realiza audieri cu persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate sau contestate, cu expeditorul/expeditorii sesizării ori contestaţiei, cu persoane din conducerea unităţilor sau instituţiilor implicate în faptele sesizate, precum şi cu experţi independenţi, cu păstrarea anonimităţii expeditorului/expeditorilor.

(3) în vederea analizării sesizărilor şi contestaţiilor, CNECSDTI poate constitui grupuri de lucru permanente sau pe perioadă determinată, cărora le poate delega unele din propriile atribuţii; componenţa grupurilor de lucru se stabileşte prin hotărâre a CNECSDTI şi se face publică pe site-ul web al acestuia.

(4) Raportul final al CNECSDTI pentru flecare sesizare sau contestaţie se aprobă prin hotărâre a CNECSDTI, pentru luarea căreia nu votează membrii aflaţi în conflicte de interese, conform art. 19 şi cap. V.

(5) Hotărârile CNECSDTI referitoare la aprobarea rapoartelor care stabilesc sancţiunile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-i) şi I) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau sancţiunile prevăzute la art. 324 lit. c)-h) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valide dacă întrunesc cel puţin 8 voturi favorabile.

(6) Deciziile CNECSDTI, precum şi hotărârile, altele decât cele prevăzute la alin. (5), sunt valide dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de jumătate din numărul membrilor prezenţi, cu respectarea cvorumului de lucru conform art. 20.

(7) Modul în care a votat fiecare membru al CNECSDTI pentru luarea hotărârilor vizând cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, poziţiile luate individual de membrii CNECSDTI sau ai grupurilor de lucru în cadrul discuţiilor referitoare la încălcarea normelor de bună conduită şi minutele şedinţelor în care au loc astfel de discuţii constituie secrete profesionale şi nu pot fi dezvăluite decât ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, preşedintelui ANCS, reprezentanţilor acestora ori organelor abilitate de control.

(8) Pentru încălcarea prevederilor alin. (5), persoanele în culpă răspund conform legii.

Art. 31. - (1) Raportul final al CNECSDTI pentru fiecare sesizare sau contestaţie conţine cel puţin următoarele elemente;

a) o sinteză a conţinutului sesizării sau contestaţiei;

b) o discuţie şi o analiză a informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul sesizării sau contestaţiei, precum şi a oricăror altor elemente semnificative obţinute în cursul analizei, inclusiv în cursul audierilor;

c) constatarea argumentată a existenţei sau, după caz, a absenţei uneia ori a unor abateri de la buna conduită, etica şi deontologia în activitatea de cercetare-dezvoltare;

d) în cazul în care o abatere a fost constatată, identificarea argumentată a persoanei/persoanelor vinovate, precum şi sancţiunile care se aplică acestora; persoanele vinovate pot fi diferite de cele vizate de sesizare sau de contestaţie;

e) o discuţie comparativă a concluziilor analizei CNECSDTI cu concluziile comisiei de analiză a unităţii sau instituţiei în cadrul căreia presupusa abatere a avut loc, în cazul în care a existat o analiză anterioară la nivelul unităţii ori instituţiei, conform legii; în urma analizei proprii, CNECSDTI se poate autosesiza dacă constată existenţa unor abateri de la normele de bună conduită, conform art. 2 şi 21 din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate stabili anularea sancţiunilor stabilite de comisia de analiză, dacă este cazul.

(2) Hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului prevăzut la alin. (1) este avizată de Direcţia generală juridică din cadrul MECTS, conform art. 323 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi transmisă de către secretariatul CNECSDTI, în termen de două zile lucrătoare de la avizarea acestuia, către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, către ANCS, către conducătorul unităţii sau instituţiei şi către organismele ori persoanele îndreptăţite legal pentru aplicarea sancţiunilor recomandate, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi este publicată în acelaşi termen pe site-ul web al CNECSDTI.

 

CAPITOLUL V

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 32. - Membrii CNECSDTI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a respecta reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale.

Art. 33. - (1) Membrii CNECSDTI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta CNECSDTI, respectiv organelor de lucru orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea hotărârilor sau deciziilor supuse direct conflictului de interese.

(2) Membrii CNECSDTI şi ai organelor de lucru ale acestuia, persoanele nominalizate de către aceştia sau care participă la şedinţe şi evaluări, precum şi personalul secretariatului CNECSDTI au obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra identităţii expeditorilor sesizărilor sau contestaţiilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.

Art. 34. - Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care o persoană, membru al CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, analizează o sesizare ori o contestaţie ce implică persoane care se află în una dintre următoarele relaţii cu membrul CNECSDTI sau al grupului de lucru al acestuia:

a) sunt soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;

b) sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;

c) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;

d) furnizează sau au furnizat membrului CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.

Art. 35. - Hotărârile CNECSDTI sunt avizate de Direcţia generală juridică din cadrul MECTS; răspunderea juridică pentru hotărârile CNECSDTI revine MECTS, conform legii.

Art. 36. - Întreaga activitate a CNECSDTI se va baza pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.

 

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

 

Art. 37. - Pentru nerespectarea atribuţiilor, competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin prezentul regulament, membrii CNECSDTI, evaluatorii, membrii panelurilor, ai comisiilor sau grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI răspund disciplinar, contravenţional şi penal, în condiţiile legii.

Art. 38. - Membrii CNECSDTI, membrii comisiilor sau grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI se sancţionează în conformitate cu prevederile generale ale legislaţiei în vigoare.

Art. 39. - Procedura de sancţionare disciplinară a membrilor CNECSDTI se desfăşoară de către o comisie de disciplină numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Pentru evaluatori, membrii panelurilor, ai comisiilor sau ai grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI, sancţionarea disciplinară se desfăşoară de către o comisie numită prin hotărâre a CNECSDTI, sancţiunea fiind aplicată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

 

ANFXA Nr. 2

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

 

Nr. crt.

Prenumele

Numele

Instituţia

1.

Romiţă

Iucu

Universitatea din Bucureşti

2.

Doru Vladimir

Puşcaşu

CEPROCIM

3.

Nicolae

Bumete

Universitatea Tehnică Cluj

4.

Mihai

Vladimirescu

Universitatea din Craiova

5.

Virgil

Muraru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare

6.

Teodor

Petrescu

Universitatea Politehnica din Bucureşti

7.

 Petru

Andea

Universitatea Politehnica din Timişoara

8.

 Victor

Stoica

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

9.

 Horia

Iovu

Universitatea Politehnica din Bucureşti

10.

 Florin

Ionescu

Steinbeis University Berlin

11.

Paul

Dobrescu

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii Comerciale „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 18 aprilie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L, cu sediul în şos. Moara de Foc nr. 18, bl. 408, sc. C, et. 5, ap. 22, municipiul Iaşi, J22/1372/11.08.2009, CUI 25873612/12.08.2009, RBK-581/25.09.2009, reprezentată la data controlului de domnul Păcurar Florin Ioan, persoană semnificativă/conducător executiv,

a constatat următoarele:

I.1. Încasările şi plăţile sumelor reprezentând prime de asigurare nu au fost derulate prin conturi deschise la instituţiile de credit, altele decât conturile prin care Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. Îşi derulează activitatea curentă.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. La data controlului Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L, nu are desemnată nicio persoană cu responsabilităţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi nu are elaborate politicile, procedurile şi mecanismele adecvate în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. La data controlului Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. nu are desemnată nicio persoană cu responsabilităţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind sancţiunile internaţionale.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (1) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Potrivit evidenţelor Societăţii Comerciale „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L., la data de 28 februarie 2012 are înregistrate în evidenţele contabile prime de asigurare încasate şi nedecontate asigurătorilor.

Nu au fost puse la dispoziţia echipei de control balanţele de verificare pentru perioada 1 aprilie 2011-31 decembrie 2011 şi nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările aferente semestrului I 2011 şi raportările aferente trimestrelor II, III şi IV 2011.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în sos. Moara de Foc nr. 18, bl. 408, sc. C, et. 5, ap. 22, municipiul Iaşi, J22/1372/11.08.2009, CUI 25873612/12.08.2009, RBK-581/25.09.2009, se sancţionează cu interzicerea temporară a activităţii, până la data comunicării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a următoarelor:

- copia extrasului de cont din care să rezulte deschiderea unui cont bancar distinct prin care să fie derulate încasările şi plăţile sumelor reprezentând prime de asigurare, altele decât conturile prin care Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. Îşi derulează activitatea curentă;

- politicile, procedurile şi mecanismele adecvate în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, în conformitate cu prevederile Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- numele, funcţia şi responsabilităţile stabilite pentru persoanele cu atribuţii în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, precum şi cu atribuţii în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind sancţiunile internaţionale;

- dovada achitării primelor de asigurare către asigurători;

- balanţele de verificare pentru perioada 1 aprilie 2011- 31 decembrie 2011, raportările contabile aferente semestrului I 2011 şi raportările aferente trimestrelor II, III şi IV 2011.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere temporară a activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Reluarea activităţii Societăţii Comerciale „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. se dispune de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin decizie motivată, după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare.

Art. 5. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 22 mai 2012.

Nr. 294.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea domnului Păcurar Florin Ioan, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 18 aprilie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L, cu sediul în şos. Moara de Foc nr. 18, bl. 408, sc. C, et. 5, ap. 22, municipiul Iaşi, J22/1372/11.08.2009, CUI 25873612/12.08.2009, RBK-581/25.09.2009, reprezentată la data controlului de domnul Păcurar Florin Ioan, persoană semnificativă/conducător executiv,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost puse la dispoziţia echipei de control balanţele de verificare pentru perioada 1 aprilie 2011-31 decembrie 2011.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2 Nu au fost transmise raportările aferente semestrului I 2011 şi trimestrelor II, III şi IV 2011.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II şi III din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Au fost transmise cu întârziere raportările aferente trimestrelor II, III şi IV 2010 şi trimestrului I 2011.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. III din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m*) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele semnificative ale brokerilor de asigurare răspund de respectarea termenelor de transmitere a raportărilor către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării domnul Păcurar Florin Ioan, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială „Kall Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Iaşi, Str. Tabacului nr. 63, bl. W1, et. 1, ap. 7, judeţul Iaşi, CNP 1750306221238, CI seria MX nr. 376573.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii persoana sancţionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 22 mai 2012.

Nr. 295.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.