MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 388/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 388         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 iunie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 306 din 27 martie 2012 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

127. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 

130/777. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale

 

536. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

4334 - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013

 

4.345. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 306

din 27 martie 2012

asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Emil Moise în Dosarul nr. 9.042/200/2011 al Judecătoriei Buzău şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.311 D/2011.

Dezbaterile au avut loc la data de 20 martie 2012 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 27 martie 2012, la cererea autorului excepţiei, în vederea depunerii la dosar a unor concluzii scrise.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 250 din 13 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.271/114/2011, Tribunalul Buzău - Secţia penală - admiţând recursul împotriva încheierii din 29 septembrie 2011 pronunţate de Judecătoria Buzău în Dosarul nr. 9.042/200/2011, prin care s-a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei - a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de petentul Emil Moise în faţa Judecătoriei Buzău într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri penale întemeiate pe dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală, formulată împotriva soluţiei dispuse de procuror în Dosarul nr. 477/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, menţinută de prim-procurorul parchetului, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de profesorii de religie Marius Adrian Rădulescu şi Mihaela Ionescu pentru infracţiunile prevăzute la art. 247 din Codul penal - abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi şi art. 318 din acelaşi cod - Împiedicarea libertăţii cultelor, întrucât faptele nu există.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi constituţionale: art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 4 privind unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 23 privind libertatea individuală, art. 29 privind libertatea conştiinţei, cu trimitere la art. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În acest sens, arată că fiica sa a fost obligată să asiste la evenimente religioase - ora de religie şi să aibă acte de natură religioasă - se închină la începutul şi sfârşitul fiecărei ore de religie, iar ca părinte niciodată nu şi-a dat acordul pentru această oră timp de 8 ani. Mai arată că în clasa a 9-a, când fiica sa a refuzat să se prezinte la orele de religie, aceasta a cumulat absenţe, fiind în situaţia de a fi discutată în colegiul profesoral. Consideră că nimeni, nici chiar legea, nu îl poate obliga să facă o cerere prin care să solicite să oprească pe cineva să săvârşească o infracţiune împotriva fetiţei sale. Consideră că cei care doresc să facă ora de religie, aceia trebuie să facă o cerere în acest sens.

Tribunalul Buzău - Secţia penală consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Astfel, prin faptul că Religia a fost inclusă în planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal, elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, asigurându-li-se dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii, nu se aduce atingere prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, în condiţiile în care, la solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie, în acest caz, situaţia şcolară încheindu-se fără disciplina Religie. Astfel, aşa cum s-a reţinut şi în considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 72/1995, potrivit art. 32 alin. (7) din Constituţie, în şcolile de stat învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege, iar, potrivit art. 29 alin. (6) din Constituţie, părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

Art. 18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 18 alin. (1) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, art. 13 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sunt reluate, în esenţă, de art. 29 alin. (1) şi (6) din Constituţia României.

Introducerea în sistemul de învăţământ românesc a disciplinei Religie, ca disciplină obligatorie, nu echivalează cu obligativitatea religiei pentru elevi, fără a se ţine cont de dreptul părintelui sau al tutorelui de a asigura educaţia copiilor minori potrivit propriilor convingeri, obligativitatea privind numai includerea religiei ca disciplină în planurile de învăţământ, religia şi confesiunea rămânând să fie alese sau nu, conform dispoziţiilor legale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 84/1995 este inadmisibilă, faţă de dispoziţiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992.

Cât priveşte dispoziţiile art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, apreciază că acestea sunt constituţionale. În acest sens, arată că studiul religiei, în conformitate cu opţiunea elevului şi acordul părintelui sau tutorelui legal, în măsura în care obiectul materiei şi modalitatea de predare se integrează procesului normal de învăţământ şi se axează pe prezentarea unor elemente de cultură religioasă generale, abordate într-o manieră neutrală, nu poate fi considerat, ca şi în cazul altor discipline, o modalitate de constrângere a subiecţilor în aderarea la o anumită religie.

În plus, prevederile criticate trebuie examinate prin prisma art. 32 alin. (7) teza finală, art. 29 alin. (1) teza finală şi alin. (6) din Legea fundamentală, art. 18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 18 alin. (1) şi (2) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, art. 13 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În esenţă, toate aceste prevederi sunt reluate de art. 29 alin. (1) şi (6) din Constituţie. În concluzie, dispoziţiile de lege criticate nu pot fi interpretate decât în strictă conformitate cu art. 29 din Constituţie.

Totodată, dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere principiului egalităţii în faţa legii, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementată de ipoteza normelor juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 72/1995.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în actul de sesizare a Curţii Constituţionale, îl constituie dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicata în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, şi ale art. 18 alin. (1)şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

Legea învăţământului nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

În speţa de faţă, dispoziţiile Legii nr. 84/1995, deşi nu mai sunt în vigoare, produc în continuare efecte juridice, ele guvernând în anul 2010, când a fost înregistrată plângerea penală formulată de petentul Emil Moise, raporturile de serviciu ale cadrelor didactice - profesori de religie Marius Adrian Rădulescu şi Mihaela Ionescu.

Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a statuat că, o dată sesizată, are sarcina de a controla normele supuse controlului, „fără a condiţiona acest control de eliminarea, indiferent sub ce formă, din fondul activ al legislaţiei a actului criticat pentru neconstituţionalitate”, şi că „sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”.

Prin urmare, Curtea a stabilit că este obligată să se pronunţe asupra constituţionalităţii textului aplicabil cauzei potrivit principiului tempus regit actum, şi nu numai asupra textului nou care ar prelua soluţia legislativă criticată. În acelaşi sens este şi Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012.

Aşadar, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă atât dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, cât şi ale art. 18 aţin. (1) şi {2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, având următorul conţinut:

- Art. 9 alin. (1 j şi (2) din Legea nr. 84/1995: „(1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.”;

- Art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011: „(1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun, Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.

(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 29 alin. (1) din Constituţie, „Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale”, iar potrivit art. 29 alin. (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine”.

În conformitate cu art. 32 alin. (7) din Constituţie, „Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult în şcolile de stat, învăţământul religios este organizat si garantat prin lege”.

În sensul art. 18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei, acest drept implicând libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile sale prin învăţământ.

Art. 18 alin. (1) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice cuprinde o reglementare identică, iar alin. (2) prevede că „nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând aduce atingere libertăţii sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa”.

Prin art. 13 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, statele-părţi la acest pact s-au angajat să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali de ..a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri”.

Art. 9 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că „Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, În public sau în particular prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor”.

Ţinând cont de toate aceste dispoziţii, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 84/1995- în cadrul controlului de constituţionalitate a priori- prin Decizia nr. 72 din 18 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 31 iulie 1995, constatând că prevederile art. 9 alin. (1) din Legea învăţământului sunt constituţionale numai dacă se respectă, conform art. 29 alin. (1) şi (6) din Constituţie, dreptul părinţilor sau tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

În cauza de faţă, Curtea constată că este asigurat dreptul părinţilor sau tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere !e revine, întrucât, potrivit dispoziţiilor de lege criticate, la solicitarea scrisă a elevului major, respectiva părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie, iar în acest caz situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie.

În concluzie, Curtea constată că atât art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, cât şi art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevăd acordul părinţilor pentru ca elevul să participe la ora de religie. Prin urmare, susţinerile autorului excepţiei în sensul că fiica sa a fost obligată să asiste la evenimente religioase - ora de religie şi să aibă acte de natură religioasă - se închină la începutul şi sfârşitul fiecărei ore de religie, iar ca părinte niciodată nu şi-a dat acordul pentru această oră timp de 8 ani nu pot fi primite, deoarece, dacă nu se dorea frecventarea orelor de religie, părintele avea posibilitatea prevăzută de lege de a solicita în scris şcolii respective ne pârtiei pa rea la orele de religie.

De altfel, în aceeaşi materie a libertăţii religioase s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin Hotărârea din 18 martie 2011, în Cauza Lautsi împotriva Italiei, constatând că prezenţa crucifixelor în sălile de clasă face parte din mediul şcolar, ca element al dreptului la educaţie în sens larg, în acest sens, Curtea de la Strasbourg a invocat diversitatea spaţiului european în materia conservării şi perpetuării tradiţiilor culturale şi religioase, diversitate ce este permisă prin recunoaşterea unei largi marje de apreciere a statelor în materie de educaţie, cu respectarea dreptului părinţilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri religioase şi filozofice, educaţia copiilor minori.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că expunerea crucifixului în sălile de clasă nu reprezintă o formă de îndoctrinare, iar marja de apreciere a statului italian nu a depăşit limita impusă de obligaţiile sale rezultate din Convenţie.

În concluzie, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, astfel cum a fost motivată, este neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Emil Moise în Dosarul nr. 9.042/200/2011 al Judecătoriei Buzău.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.674/86.721/16.217/2012 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal, al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiei pentru Agricultură,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) pajişti permanente - terenuri consacrate în mod permanent pentru o perioadă de 5 ani şi mai mult culturii de plante furajere erbacee, fie că acestea sunt cultivate (semănate), fie că sunt naturale (autoînsămânţate), care nu intră în sistemul de rotaţie a culturilor al exploataţiei. Terenurile pot fi utilizate pentru păşunat sau pot fi cosite pentru însilozare, fân sau pentru producerea de energie regenerabilă. Pajiştile permanente sunt terenuri agricole cu folosinţă ca păşuni sau fâneţe;

b) teren necultivat - orice teren arabil inclus în sistemul de rotaţie a culturilor, lucrat sau nu, dar fără intenţia de a se produce o recoltă pe durata unui an agricol. Caracteristica esenţială a terenului necultivat este ca acesta se lasă în repaus pentru a se reface în mod normal pe toată durata unui an agricol. Sunt incluse toate suprafeţele de teren arabil păstrat în bune condiţii agricole şi de mediu, astfel cum sunt definite la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 cu modificările şi completările ulterioare, sau, unde este cazul, în legislaţia cea mai recentă.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, înscrisuri sub semnătură privată şi alte acte care fac dovada utilizării terenului, cum ar fi adeverinţa eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, sau alte acte doveditoare.”

3. La articolul 5, alineatele (1), (6), (7) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile permanente comunale utilizate pentru păscut sau producerea de fân, documentele solicitate sunt cele prevăzute la art. 4, iar la acestea se anexează următoarele documente:

a) copie a cârdului exploataţiei conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;

b) copie a registrului activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi, potrivit modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 36/888/2012 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România.

…………………………………………………………………………………………..

(6) în cazul pajiştilor permanente comunale, dovada dreptului de folosinţă a pajiştii se face pe baza contractelor încheiate între crescătorii de animale şi consiliile locale în calitate de administratori ai pajiştilor, din care să reiasă suprafaţa utilizată, iar dovada utilizării suprafeţelor se face pe bază de adeverinţă eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol.

(7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plată pentru pajiştile permanente aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pentru care nu au fost încheiate contracte, sau pe care nu păşunează animalele fermierilor, iar pe aceste terenuri trebuie să desfăşoare propria activitate agricolă, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

…………………………………………………………………………………………..

(11) Consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (10), stabilesc în baza solicitărilor crescătorilor de animale, suprafeţele rămase disponibile, pentru care depun cererea de plată.”

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se prezintă, după caz, la depunerea cererii de plată de către producătorul agricol sau la solicitarea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., în vederea efectuării procedurilor de administrare şi control.

(2) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se încheie până la data depunerii cererii de plată şi/sau a modificării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt valabile pentru întregul an de cerere.

(3) în situaţia în care este necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 şi 5 la depunerea cererii de plată de către producătorul agricol, data-limită de depunere a acestora este aceeaşi cu data-limită de depunere a cererilor de plată.”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în situaţia în care, în cadrul aceleiaşi scheme de sprijin pe suprafaţă, un bloc fizic face obiectul unei cereri de plată a 2 sau mai mulţi producători agricoli, în cazul în care suprafaţa totală declarată este mai mare decât suprafaţa agricolă din sistemul de referinţă - LPIS (Sistemul de identificare a parcelelor agricole), cu o diferenţă de maximum 1 hectar, şi se încadrează în toleranţa definită printr-o zonă-tampon de maximum 1,5 metri aplicată la perimetrul blocului fizic, A.P.I.A. poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 34 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

(2) Producătorii agricoli sunt înştiinţaţi de A.PI.A. prin notificare despre faptul că li s-a aplicat o reducere pentru supradeclararea blocului fizic, iar aceştia pot depune contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare şi trebuie să prezinte acte doveditoare privind utilizarea suprafeţei declarate.”

6. La articolul 10 alineatul (3), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) un producător agricol încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;

…………………………………………………………………………………………..

g) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat, care trebuie să conţină viza reprezentantului desemnat al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru atestarea calităţii tutunului livrat; lipsa vizei pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru pachetele PNDC 1 - culturi în teren arabil şi PNDC 4 - tutun.”

7. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - În conformitate cu art. 68 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă plăţi în cadrul schemei de sprijin pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană, producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate:

a) exploataţiile trebuie să fie localizate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, conform anexei 4 A din PNDR;

b) sprijinul specific se acordă tuturor exploataţiilor orizicole eligibile, sub formă de plată anuală suplimentară pe hectar, care îndeplinesc criteriile Schemei de plăţi unice pe suprafaţă.”

8. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cazurile de forţă majoră sunt cele prevăzute în art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 127.

 


 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 130 din 7 iunie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 777 din 30 mai 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi a! ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, pentru unele judeţe se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Florin Georgescu

 

ANEXĂ

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim ai cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

1.

Arad

315.540

8.500

324.040

2.

Argeş

494.958

1.500

496.458

3.

Bacău

500.886

5.700

506.586

4.

Buzău

332.603

4,700

337.303

5.

Bistriţa-Năsăud

247.748

2.650

250.398

6.

Dâmboviţa

361.843

3.600

365.443

7.

Galaţi

437.201

3.400

440.601

8.

Gorj

339.381

3.900

343.281

9.

Ilfov

146.300

16.000

162.300

10.

Mureş

445.423

8.500

453.923

11.

Neamţ

386.161

3.000

389.161

12.

Satu Mare

316.181

2.600

318.781

13.

Sibiu

348.568

2.500

351.068

14.

Teleorman

240.551

25.000

265.551

15.

Vaslui

359.375

4.500

363.875

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Valentin Răducu Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 iunie 2012.

Nr. 536.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 

Denumirea punctului/ locului de operare

Operatorul portuar

Limitele punctului/ locului de operare

Suprafaţa teritoriilor

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Limite radă portuară

Limite zonă de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pasarela MAMAIA

Primăria Municipiului Constanţa

 

1.250 m2

- Zona Hotel Victoria, staţiunea Mamaia

- Digul sparge-val

 

 

Căpitănia Zonală Constanţa

Loc de operare-acostare ambarcaţiuni de agrement - fără zonă de radă, acostare la debarcader

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013,

având în vedere:

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor;

- rezultatele ierarhizării programelor de studii ale universităţilor acreditate din sistemul naţional de învăţământ din România;

- capacitatea de şcolarizare a programelor de studii performante;

- numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2012 şi din promoţiile anterioare;

- cifrele de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile instituţiilor de învăţământ superior de stat pe baza capacităţii lor de şcolarizare,

luând în considerare:

- propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior privind repartizarea cifrelor de şcolarizare, prin alocarea de granturi de studii finanţate de la buget pentru universităţile de stat;

- propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea unor tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013, este alocată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului instituţiilor de învăţământ superior de stat conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în vederea admiterii la studii universitare de licenţă a unor tineri de etnie romă, se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat un număr de 555 de locuri, conform anexei nr. 1.

(3) în vederea admiterii la studii universitare de licenţă a unor tineri de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) În vederea admiterii la studii universitare de licenţă a unor tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(5) Alocarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă, organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, s-a realizat pe baza rezultatelor clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, având în vedere capacitatea de şcolarizare a programelor de studii performante şi propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior privind repartizarea cifrelor de şcolarizare.

(6) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 3 se alocă luând în considerare propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea unor tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă.

Art. 2. - (1) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexele nr. 1 şi nr. 2 se repartizează de către senatul universitar, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi programele de studii performante.

(2) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 3 se repartizează pentru programele de studii care au fost comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene.

(3) Senatul universitar repartizează cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă finanţate de la bugetul de stat numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv de acreditare, pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară.

Art. 3. - (1) Cifra de şcolarizare pentru programele de studii universitare de licenţă organizate în regim cu taxă de către instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi particulare autorizate să funcţioneze provizoriu se aprobă de către senatul universitar.

(2) Senatul universitar aprobă cifra de şcolarizare cu taxă numai pentru programe de studii universitare de licenţă care funcţionează legal, în condiţiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv de acreditare, pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară.

Art. 4. - Cifra totală de şcolarizare pentru fiecare program de studii universitare de licenţă finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă nu poate depăşi capacitatea maximă de şcolarizare aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

Art. 5. - (1) în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a comunica Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Refuzul de a furniza datele privind repartizarea cifrei de şcolarizare sau raportarea falsă încalcă principiul răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ superior, prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 5 iunie 2012.

Nr. 4.334.

 

ANEXA Nr. 1

 

Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul universitar 2012-2013

 

a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care romi

1

Universitatea din Bucureşti

4.650

60

2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.870

60

3

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

3.450

35

4

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2.700

17

5

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

860

2

6

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

800

4

7

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

700

3

8

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

600

3

9

Universitatea Politehnica din Bucureşti

4.750

8

10

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

2.950

5

11

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3.200

13

din care pentru Centrul Universitar Nord din Baia Mare

500

9

12

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

2800

4

 

b) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care romi

1

Universitatea de Vest din Timişoara

2.000

30

2

Universitatea din Craiova

2.900

30

3

Universitatea „ Transilvania” din Braşov

2.750

18

4

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

1.300

18

5

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

2.000

15

din care pentru Facultatea de Inginerie din Brăila

130

0

6

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.620

15

7

Universitatea din Oradea

1.550

27

8

Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative din Bucureşti

580

15

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

490

3

10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

900

2

11

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

630

2

12

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

580

3

13

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

357

3

14

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

1.800

3

15

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

440

2

 

c) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică - învăţământ militar

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care romi

1

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

207

 

2

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

55

 

3

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

255

-

4

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

0

-

5

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

30

-

6

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

42

-

7

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

248

-

8

Institutul Medico-Militar

50

-

 

d) Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care romi

1

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

205

2

2

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

265

1

3

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „1. L Caragiale” din Bucureşti

154

2

4

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

289

1

5

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

160

5

6

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

150

2

7

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

161

2

8

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

84

2

 

e) Universităţi centrate pe educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care romi

1

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

500

5

2

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

1.000

10

3

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

900

18

4

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

870

14

5

Universitatea Maritimă din Constanţa

123

1

6

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

560

6

7

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

525

15

8

Universitatea din Piteşti

775

16

9

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

335

7

10

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

350

13

11

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

180

3

12

Universitatea din Petroşani

625

5

13

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

425

25

 

ANEXA Nr. 2

 

Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013 a unor tineri de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România

 

a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea din Bucureşti

10

0

2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

20

0

3

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

30

0

4

Academia de Studii Economice din Bucureşti

18

0

5

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

15

0

6

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

2

0

7

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

6

0

8

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

3

0

9

Universitatea Politehnica din Bucureşti

20

0

10

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

15

0

11

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

15

0

din care pentru Centrul Universitar Nord din Baia Mare

0

0

12

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

16

0

 

b) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică

 

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea de Vest din Timişoara

15

15

2

Universitatea din Craiova

20

20

3

Universitatea „Transilvania” din Braşov

24

24

4

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

2

2

5

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

20

18

6

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

15

14

7

Universitatea din Oradea

10

8

8

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

10

8

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

15

12

10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

16

12

11

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

5

3

12

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

3

0

13

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

2

0

14

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

13

13

15

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

2

0

 

c) Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

2

1

2

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

2

1

3

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „1. L. Caragiale” din Bucureşti

1

1

4

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

5

3

5

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

2

1

6

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

3

2

7

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

2

1

8

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

1

1

 

d) Universităţi centrate pe educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

2

2

2

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

30

30

3

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

10

10

4

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

10

10

5

Universitatea Maritimă din Constanţa

1

1

6

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

10

10

7

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

25

25

8

Universitatea din Piteşti

13

13

9

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

10

10

10

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

5

5

11

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

4

4

12

Universitatea din Petroşani

10

10

13

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

10

10

 

ANEXA Nr. 3

 

Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013 a unor tineri de origine română din Republica Moldova, din ţări învecinate şi diasporă

 

a) Universităţi de cercetare avansată si educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea din Bucureşti

52

10

2

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

113

9

3

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

209

3

4

Academia de Studii Economice din Bucureşti

94

15

5

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

36

0

6

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

28

4

7

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

15

3

8

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

7

1

9

Universitatea Politehnica din Bucureşti

83

6

10

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

109

0

11

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

177

3

din care pentru Centrul Universitar Nord din Baia Mare

0

0

12

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

65

10

 

b) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică


 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea de Vest din Timişoara

143

69

2

Universitatea din Craiova

179

149

3

Universitatea „Transilvania” din Braşov

72

25

4

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

26

12

5

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

384

189

6

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

85

0

7

Universitatea din Oradea

34

3

8

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

12

2

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

35

9

10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

32

9

11

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

24

10

12

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

29

0

13

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

23

0

14

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

32

30

15

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

14

4

 

c) Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

8

2

2

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

10

4

3

Universitatea Naţională de Artă Teatrală si Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

7

2

4

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

21

0

5

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

1

0

6

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

12

3

7

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

10

2

8

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

1

0

 

c) Universităţi centrate pe educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

1

1

2

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

106

106

3

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

52

52

4

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

32

32

5

Universitatea Maritimă din Constanţa

2

1

6

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

33

33

7

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

118

118

8

Universitatea din Piteşti

35

35

9

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

94

94

10

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

6

6

11

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

25

5

12

Universitatea din Petroşani

105

105

13

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

24

24

 

ANEXA Nr. 4

 

Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în anul universitar 2012-2013

 

Universitatea...................................................................

 

Nr. crt.

Categoria de ierarhizare a domeniului de studii 1)

Domeniul de

erarhizare1)

Programul da studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)2)

Acreditare/ Autorizare

provizorie (A/AP)2)

Forma de învăţământ2)

Capacitatea de şcolarizare

(Numărul maxim de studenţi care pot fi

şcolarizaţi)2)

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de şcolarizare

pentru studii cu taxă

Cifra totală de şcolarizare

3)

4)

5)

6)

7)

8)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=7+9+11+13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) În conformitate cu rezultatele ierarhizării programelor de studii ale universităţilor acreditate din sistemul naţional de învăţământ din România.

2) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, al structurii instituţiilor de învăţământ superior, al domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, al locaţiilor geografice de desfăşurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi al numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, în vigoare pentru anul universitar 2012-2013.

3) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.334/2012 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013 (ordin).

4) Cifra de şcolarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.

5) Cifra totală de şcolarizare pentru tineri de origine română din Republica Moldova care au diploma de bacalaureat obţinută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

6) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru tineri de origine română din Republica Moldova care au diploma de bacalaureat obţinută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

7) Cifra totală de şcolarizare pentru tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, alocată conform anexei nr. 3 la Ordin.

8) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, alocată conform anexei nr. 3 la ordin.

 

NOTĂ:

Instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu şi instituţiile de învăţământ superior acreditate care au programe de studii neevaluate în vederea ierarhizării repartizează cifra de şcolarizare pentru aceste programe şi completează tabelul fără a menţiona categoria de ierarhizare a domeniului de studii.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

 

În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 şi 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;

- Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi

- al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2012- 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 13 martie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română sau într-o limbă străină, pentru programele de licenţă la care şcolarizarea este organizată în limba străină respectivă.

(2) Pentru programele de licenţă şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidaţilor care au susţinut la bacalaureat şi proba la limba şi literatura maternă, examenul de admitere se poate susţine şi în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.”

2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat şi/sau media de la bacalaureat, licenţă sau disertaţie, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile ori notele din anii de studii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 6 iunie 2012.

Nr. 4.345.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.