MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 397/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iunie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

564. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti ia 5 aprilie 2012 şi la Paris la 26 aprilie 2012, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”

 

581. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al judeţului Ialomiţa

 

582. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan

 

583. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Cozma Vasile

 

584. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Iuoraş Mihnea Remus

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

115. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari, indicativ NP 126:2010

 

809. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

 

17. - Decizie privind procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 5 aprilie 2012 şi la Paris la 26 aprilie 2012, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la Bucureşti la 5 aprilie 2012 şi la Paris la 26 aprilie 2012, dintre Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 30 mai 2012.

Nr. 564.


*) Traducere.

 

[SIGLA MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE]

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

5 aprilie 2012

Către: dl Imre Tarafas, viceguvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax:+331.47.55.37.52

 

Subiect: F/P 1.573 (2006) - Proiect de reformă a educaţiei timpurii

 

Stimate domnule Tarafas,

În conformitate cu noua Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011, clasa pregătitoare pentru şcoală a fost transferată de la grădiniţe în şcoli.

Ca urmare, copiii cu vârste de 6 şi 7 ani incluşi în proiectul menţionat mai sus, care este cofinanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, nu vor mai fi educaţi în grădiniţe, ci în şcoli.

Având în vedere cele de mai sus şi la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, vă rugăm să fiţi de acord cu modificarea Acordului-cadru de împrumut menţionat anterior.

În acest sens, articolul 2 „Proiectul” şi anexa 1 „Descrierea Proiectului” la Acordul-cadru de împrumut vor fi modificate după cum urmează, toate modificările fiind scrise cu caractere italice:

Articolul 2 - Proiectul

„BDCE acordă împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1.573 (2006) aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE în data de 7 septembrie 2006 şi care priveşte înfiinţarea şi reabilitarea unor grădiniţe, dotarea cu personal de instruire şi crearea facilităţilor-suport pentru grădiniţe şi clasa pregătitoare pentru şcoală în şcolile din România”.

Anexa 1 - Descrierea Proiectului. Planificarea lucrărilor Componenta 3: Furnizarea materialelor didactice şi a facilităţilor-suport

A. Furnizarea materialelor pentru învăţământul timpuriu şi pentru clasa pregătitoare din şcoli „Materialul didactic de bază pentru predare/învăţare şi jocurile educaţionale vor fi puse la dispoziţia tuturor copiilor înscrişi în grădiniţe şi în clasele pregătitoare din şcolile de pe teritoriul României. Aspectele legate de echitate şi faptul că grădiniţele din zonele rurale nu dispun de material didactic vor fi luate în considerare de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la alocarea bugetului destinat fiecărei grădiniţe beneficiare şi fiecărei clase pregătitoare din şcoli”

Vă rugăm să luaţi notă de faptul că acest amendament nu va duce nici la majorarea costului total al proiectului şi nici a fondurilor alocate pentru componentele implementate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin unitatea de management al proiectului privind învăţământul pre-universitar.

În speranţa că solicitarea noastră va găsi înţelegere şi sprijin, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Al dumneavoastră,

Cristian Marius Sporiş,

secretar de stat

[semnătura indescifrabilă]

 

[SIGLA BDCE]

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Direcţia generală credite

 

Dl Cristian Marius Sporiş

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5, România

Paris, 26 aprilie 2012

 

Subiect: Amendament la Acordui-cadru de împrumut F/P 1.573 (2006) Proiect de reformă a educaţiei timpurii

 

Stimate domnule Sporiş,

Facem referire la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice din data de 5 aprilie 2012 privind modificarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus.

CEB ia notă de faptul că în conformitate cu noua Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011, clasa pregătitoare pentru şcoală a fost transferată de la grădiniţe la şcoli; astfel, copiii cu vârsta între 6 şi 7 ani vizaţi prin Proiectul ref. F/P 1.573 vor fi educaţi în şcoli.

CEB nu are nicio obiecţie faţă de modificările propuse şi de recunoaştere a faptului că:

- împrumutul aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE în data de 7 septembrie 2006 pentru înfiinţarea şi reabilitarea grădiniţelor, asigurarea pregătirii personalului şi crearea facilităţilor-suport pentru grădiniţele de pe teritoriul României va fi de acum înainte utilizat şi în beneficiu! copiilor cu vârsta între 6 şi 7 ani care în prezent urmează cursurile clasei pregătitoare în şcoli;

- aspectele legate de echitate şi faptul că grădiniţele din zonele rurale nu dispun de material didactic vor fi luate în considerare de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ta atacarea bugetului pentru fiecare grădiniţă beneficiară şi pentru fiecare clasă pregătitoare pentru şcoală.

Dorim să vă asigurăm de aprecierea noastră pentru strânsa cooperare stabilită între instituţiile noastre.

 

Al dumneavoastră,

Thierry Poirel,

director general

[semnătura indescifrabilă]

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al judeţului Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile ari. 19 alin. (1) Iii a) şi art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează raportul de serviciu al domnului Cazacu Marinică, prefect al judeţului Ialomiţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 581.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Vuşcan Gheorghe Ioan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Cluj.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 582.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Cozma Vasile

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Cozma Vasile.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 583.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Iuoraş Mihnea Remus

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin, (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Iuoraş Mihnea Remus exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 584.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari, indicativ NP 126:2010”

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 13 din 10 mai 2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 6 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari, indicativ NP 126:2010”, elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnică „Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari”, indicativ NE 0001-1996**), îşi încetează aplicabilitatea.

*

Prezenta reglementare tehnică a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/471/2010 din 11 octombrie 2010, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Ofcial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2012.

Nr. 115.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 397 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

**) Reglementarea tehnică „Cod de proiectare ş execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari” a fost aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajări teritoriului nr. 11/N/1996 ş publicată în Buletinul construcţiilor nr. 7/1996, editat de către Institutul Naţional de Cercetare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

În temeiul:

- prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene;

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi având în vedere prevederile Convenţiei nr. 3/82.851 din 4 aprilie 2012, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

Viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia de buget şi contabilitate internă şi Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 8 iunie 2012.

Nr. 809.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

Art. 1. - (1) în procesul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, pentru instalaţiile staţionare (EUA-uri) şi pentru sectorul aviaţie (EUAA-uri) pe platforma comună de licitaţie la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Finanţelor Publice acţionează în calitate de adjudecător pentru România.

(2) în cadrul Ministerului Finanţelor Publice întreg procesul de comercializare este în sarcina Biroului vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012, sub directa coordonare a secretarului general adjunct. Încasarea sumelor în valută obţinute din vânzarea prin licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, vânzarea valutei, plata costurilor (obligaţiilor) generate de gestionarea sistemului comunitar şi plata sumelor în lei potrivit destinaţiilor legale şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă se efectuează prin Direcţia de buget şi contabilitate internă.

Art. 2. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din obligaţiile (obiectivele) prevăzute la art. 1 se întreprind următoarele:

1. Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012

a) la primirea înştiinţării emise de platforma de licitaţie comună referitoare la vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, notifică Băncii Naţionale a României data la care se va face alimentarea contului Ministerului Finanţelor Publice, cu ce! puţin două zile lucrătoare înainte de data când va avea loc schimbul valutar, conform prevederilor Convenţiei nr. 3/82.851 din 4 aprilie 2012, încheiată între Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice. O copie a notificării se trimite şi Direcţiei de buget şi contabilitate internă;

b) la primirea notificării de la Banca Naţională a României de alimentare a contului în valută, întocmeşte adresă de înştiinţare a Direcţiei de buget şi contabilitate internă şi, de asemenea, înştiinţează operativ (prin mesaj electronic) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică. În adresă, se specifică ce sumă să fie vândută din valuta încasată şi cu ce dată, astfel încât vânzarea valutei să fie efectuată în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare;

c) la primirea înştiinţării de la Direcţia de buget şi contabilitate internă privind suma în lei obţinută ca urmare a vânzării valutei, întocmeşte Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare (anexa nr. 1b), Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 2), Ordonanţarea de plată (anexa nr. 3) şi listele de verificare aferente pentru anexe, completând toate datele necesare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, cu sumele cuvenite şi pentru fiecare destinaţie prevăzută de lege. Întocmeşte o notă prin care se va detalia modul de calcul şi sumele destinate ministerelor beneficiare şi bugetului de stat, notă care va fi aprobată de şeful biroului, acordându-se astfel „Bun de plată”. Anexele semnate la compartimentul de specialitate de şeful biroului şi nota sunt înaintate, cu adresă, Direcţiei de buget şi contabilitate internă;

d) pentru achitarea obligaţiilor către Autoritatea de monitorizare a licitaţiilor şi a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar întocmeşte Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare (anexa nr. 1b), Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 2), Ordonanţarea de plată (anexa nr. 3) şi listele de verificare aferente pentru anexe, completând toate datele necesare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Toate aceste documente sunt înaintate, cu adresă, Direcţiei de buget şi contabilitate internă după acordarea vizei „Bun de plată” pe documentul care atestă suma datorată pentru serviciile de monitorizare şi după semnarea anexelor de mai sus la compartimentul de specialitate de către şeful biroului;

e) după primirea de la Direcţia generală trezorerie şi datorie publică a adresei cu situaţia comisioanelor datorate pentru luna precedentă la operaţiunile derulate prin contul de euro, întocmeşte Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare (anexa nr. 1b), Angajamentul bugetar individual/global (anexa nr. 2), Ordonanţarea de plată (anexa nr. 3) şi listele de verificare aferente pentru anexe, completând toate datele necesare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Toate aceste documente sunt înaintate, cu adresă, Direcţiei de buget şi contabilitate internă după acordarea vizei „Bun de plată” pe situaţia comisioanelor şi după semnarea anexelor de mai sus la compartimentul de specialitate de către şeful biroului;

f) după efectuarea plăţilor către ministerele beneficiare întocmeşte adresă pentru a informa fiecare minister cu privire la suma cuvenită în lei, precum şi echivalentul acesteia în euro. Adresa este transmisă sub semnătura secretarului general adjunct. Modelul adresei este prezentat în anexa nr. 1a.

2. Direcţia de buget şi contabilitate internă

a) la primirea de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 a adresei privind vânzarea valutei, întocmeşte ordinul de schimb valutar pentru vânzare valută pe care îl transmite Băncii Naţionale a României pe fax şi apoi în original până la sfârşitul zilei;

b) în ziua efectuării schimbului valutar, după primirea notificării de la Banca Naţională a României privind efectuarea operaţiunii de vânzare a valutei, comunică, cu adresă, Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică şi spre ştiinţă Biroului de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 şi operativ (prin mesaj electronic) Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică informaţii referitoare la suma în valută care a fost vândută şi echivalentul în lei al acesteia, cu care să alimenteze contul 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, pe numele Ministerului Finanţelor Publice, CUI 4221306;

c) la primirea de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 a adresei şi documentelor privind plata sumelor în lei potrivit destinaţiilor prevăzute, acestea urmează circuitul necesar obţinerii tuturor avizărilor [verificare la nivelul serviciului financiar, calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, acordarea vizei de control financiar preventiv propriu (CFPP) şi control financiar preventiv delegat (CFPD), dacă este cazul], inclusiv aprobarea ordonatorului principal de credite. Virarea către bugetul de stat a sumelor cuvenite ca urmare a comercializării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru instalaţiile staţionare se va efectua într-un subcapitol distinct ce urmează să se introducă la capitolul 30.01 „Venituri din proprietate”;

d) în baza tuturor documentelor aprobate întocmeşte ordinul de plată în lei pentru sumele şi destinaţiile ordonanţate;

e) la primirea de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 a adresei şi documentelor privind plata serviciilor autorităţii de monitorizare şi a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar, acestea vor urma circuitul necesar obţinerii tuturor avizărilor (verificare la nivelul serviciului financiar, calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, acordarea vizei de CFPP şi CFPD, dacă este cazul), inclusiv aprobarea ordonatorului principal de credite;

f) în baza tuturor documentelor aprobate întocmeşte dispoziţia de plată externă pe care o transmite Băncii Naţionale a României pe fax şi apoi în original, până la sfârşitul zilei;

g) la primirea de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 a adresei şi documentelor privind plata comisionului reţinut de Banca Naţională a României pentru operaţiunile efectuate prin contul de euro, acestea urmează circuitul necesar obţinerii tuturor avizărilor (verificare la nivelul serviciului financiar, calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, acordarea vizei de CFPP şi CFPD, delegat, dacă este cazul), inclusiv aprobarea ordonatorului principal de credite;

h) în baza tuturor documentelor aprobate, întocmeşte ordinul de plată în lei şi virează din creditele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice, deschise la capitolul 51.01 titlul 20, în contul Trezoreriei Operative Centrale suma reprezentând comisioane aferente operaţiunilor derulate prin contul în euro îr luna precedentă;

i) în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, dobânzile încasate la disponibilităţile contului analitic în euro se fac venit la bugetul de stat, prin vânzarea valutei la Banca Naţională a României. Contravaloarea în lei se virează cel târziu în prima zi lucrătoare de la data creditării contului 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, CUI 4221306, în contul de venituri bugetare 20.31.01.03 „Alte venituri din dobânzi” cod IBAN RO68TREZ70020310103XXXXX, CUI 4221306;

j) evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se efectuează după cum urmează:

- evidenţierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se efectuează cu ajutorul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” analitic distinct.

Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră acordate României se evidenţiază în debitul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” analitic distinct.

În creditul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” analitic distinct se evidenţiază certificatele de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie sau ieşite din circuit, potrivit legii. În acest caz, evidenţierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră are caracter statistic, soldul contului reprezentând numărul certificatelor deţinute;

- evidenţierea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră acordate României se efectuează în baza notificării primite de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012, prin care se precizează numărul de certificate acordate României şi cadrul legal prin care acestea au fost alocate;

- evidenţierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie şi a obligaţiilor către beneficiarii sumelor obţinute din vânzare (destinaţiile legale: bugetul de stat, ministere şi autoritatea de monitorizare sau alte autorităţi pentru costuri generate de gestionarea sistemului comunitar) se va face în baza notificării primite de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 privind numărul certificatelor vândute şi valoarea obţinută la licitaţie:

 

461 „Debitori”

 = %

4481 „Alte datorii faţă de buget” (cu sumele datorate bugetului de stat) 29% din valoarea certificatelor de gaze EUA

462 „Creditori7analitic distinct ministere beneficiare (cu sumele datorate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 70% din valoarea certificatelor de gaze EUAA, Ministerului Mediului şi Pădurilor, 30% din valoarea certificatelor de gaze EUAA, şi ministerelor beneficiare, 71 % din valoarea certificatelor de gaze EUA)

 

- înregistrarea sumei datorate Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor:

 

462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare

 = 462 „Creditori”/analitic Distinct Autoritatea de monitorizare a licitaţiilor

 

- înregistrarea în creditul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie;

- încasarea sumelor în euro în contul distinct deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie:

- când cursul de schimb valutar la data încasării este mai mare decât cursul valutar la data vânzării:

 

5124 „Conturi la bănci în valută”

 = %

461 „Debitori”

765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

 

- când cursul de schimb valutar la data încasam este mai mic decât cursul valutar la data vânzării:

 

%

5124 „Conturi la bănci în valută”

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

 = 461 „Debitori”

 

- efectuarea plăţii Autorităţii de monitorizare şi a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar din sumele în euro încasate în contul distinct deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie:

- când cursul de schimb valutar la data plăţii este mai mic decât cursul de schimb valutar la data înregistrării datoriei:

 

462 „Creditori”/analitic distinct autoritatea de monitorizare a licitaţiilor

 = %

5124 „Conturi la bănci în valută”

765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

 

- când cursul de schimb valutar la data plăţii este mai mare decât cursul de schimb valutar la data înregistrării datoriei:

 

%

462 „Creditori”/analitic distinct autoritatea de monitorizare

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

= 5124 „Conturi la bănci în valută”

 

- efectuarea schimbului valutar al sumelor rămase în euro după plata sumelor cuvenite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor şi virarea sumelor din contul deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice:

 

581 „Viramente interne”

550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră*)

 = 5124 „Conturi la bănci în valută

 = 581 „Viramente interne”

 

- corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mică decât datoria constituită - în roşu:

 

117 „Rezultatul reportat”

= 4481 „Alte datorii faţă de buget”

 

- corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mare decât datoria constituită - în negru:

 

117 „Rezultatul reportat”

 = 4481 „Alte datorii faţă de buget”

 

- Virarea sumelor datorate bugetului de stat:

 

4481 „Alte datorii faţă de buget”

 = 550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră*)

 

Înregistrarea se efectuează la cursul de vânzare a valutei.

Suma datorată bugetului de stat = suma în euro încasată x 29% x cursul de vânzare a valutei

 

- corectarea datoriei către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi alte ministere - mai puţin sumele plătite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor, în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mică decât datoria constituită - în roşu:

 

117 „Rezultatul reportat

= 462 „Creditori /analitic distinct ministere beneficiare

 

- corectarea datoriei către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi alte ministere - mai puţin sumele plătite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor, în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mare decât datoria constituită - în negru:

 

117 „Rezultatul reportat”

 = 462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare

 

Suma datorată ministerelor = [suma în euro încasată x 71 % (sau 70%, 30%) - suma plătită Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor şi a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar] x cursul de vânzare a valutei

 

- virarea sumelor datorate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi altor ministere - mai puţin sumele plătite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor:

 

462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare

 = 550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră*)

 

- evidenţierea dobânzilor de încasat la contul de disponibil deschis la Banca Naţională a României:

 

5187 „Dobânzi de încasat”

 = 4481 „Alte datorii faţă de buget”

 

- încasarea dobânzilor la contul de disponibil deschis la Banca Naţională a României:

 

5124 „Conturi la bănci în valută”

 = 5187 „Dobânzi de încasat”

 

- vânzarea valutei obţinute din dobândă

 

581 „Viramente interne”

550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie = 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră*)

 = 5124 „Conturi la bănci în valută”

 = 581 „Viramente interne”

 

- corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mică decât datoria constituită - în roşu:

 

117 „Rezultatul reportat”

 = 4481 .Alte datorii faţă de buget

 

- corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mare decât datoria constituită - în negru:

 

117 „Rezultatul reportat”

 = 4481 „Alte datorii faţă de buget

 

- virarea dobânzilor încasate la bugetul de stat în contul „Alte venituri din dobânzi „

 


4481 „Alte datorii fată de buget”

 = 550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră*)

 

- evidenţierea comisioanelor datorate Contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru operaţiunile derulate prin contul analitic în euro deschis la Băncii Naţională a României:

 

627 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate”

 = 462 „Creditori”/analitic distinct contul curent general al Trezoreriei Statului

 

- evidenţierea reconstituirii comisioanelor achitate Băncii Naţionale a României pentru operaţiunile derulate prin contul analitic în euro:

 

462 „Creditori”/analitic distinct contul curent general al Trezoreriei Statului

 = 7701 „Finanţarea de la bugetul de stat”

 

- reevaluarea creanţelor, disponibilităţilor şi datoriilor exprimate în euro la sfârşitul perioadei:

a) reevaluarea creanţelor.

- când cursul de schimb valutar creşte înregistrând o diferenţă favorabilă de curs valutar:

 

461 „Debitori”

 = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

 

- când cursul de schimb valutar scade înregistrând o diferenţă nefavorabilă de curs valutar:

 

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar11

 = 461 „Debitori”

 

b) reevaluarea datoriilor:

- când cursul de schimb valutar creşte înregistrând o diferenţă nefavorabilă de curs valutar:

 

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

 = 462 „Creditori”

 

- când cursul de schimb valutar scade înregistrând o diferenţă favorabilă de curs valutar:

 

462 „Creditori”

 = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

 

c) reevaluarea disponibilităţilor:

- când cursul de schimb valutar creşte înregistrând o diferenţă favorabilă de curs valutar:

 

5124 „Conturi la bănci în valută”

 = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

 

- când cursul de schimb valutar scade înregistrând o diferenţă nefavorabilă de curs valutar:

 

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

 = 5124 „Conturi la bănci în valută”

 

3. Direcţia generală trezorerie şi datorie publică

- la începutul fiecărei luni transmite cu adresă Biroului vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră post 2012 „Situaţia privind comisioanele datorate pentru operaţiunile efectuate în contul în euro „Disponibil din EUA-uri şi EUAA-uri, la nivelul Uniunii Europene”, în luna încheiată, şi solicită virarea sumei datorate în contul cod IBAN RO11TREZ99971510920XXXXX deschis la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468.

4. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică

- la primirea de la Direcţia de buget şi contabilitate internă a adresei cu privire la suma în lei obţinută din vânzarea valutei deţinute în contul de euro de !a Banca Naţională a României, dispune transferarea acesteia în contul 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, pe numele Ministerului Finanţelor Publice, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Finanţelor Publice 4221306.

Art. 3. - Evidenţierea în contabilitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a operaţiunilor privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se va efectua după cum urmează:

 

5201 „Disponibil al bugetului de stat”

 = 750 „Venituri din proprietate

 

- încasarea veniturilor obţinute ca urmare a vânzării la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră:

 

5201 „Disponibil al bugetului de stat

 = 766 „Venituri din dobânzi”

 

- încasarea dobânzilor aferente contului în valută deschis la Banca Naţională a României:

Art. 4. - Evidenţierea în contabilitatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Mediului şi Pădurilor sau a altor ministere beneficiare:

- încasarea sumelor obţinute ca urmare a scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră:

 

562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”

= 750 „Venituri din proprietate”

 

Art. 5. - Monografia contabilă cuprinde principalele operaţiuni, acestea nefiind limitative. Înregistrările contabile pot fi dezvoltate ulterior conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. - Ministerele beneficiare care vor înfiinţa activităţi finanţate integral din veniturile încasate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 urmează a gestiona aceste sume prin intermediul contului 50.03 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi  instituţiilor publice de subordonare centrală” dacă aceste activităţi vor funcţiona în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Ministerele beneficiare ale sumelor încasate din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră poartă întreaga responsabilitate pentru administrarea acestor fonduri.

 

ANEXA Nr. 1a

la normele metodologice

 

STEMA MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet Secretar general adjunct

 

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucureşti

 

 

Stimate domnule Secretar general,

 

Prin prezenta vă comunicăm că Ministerul Finanţelor Publice, prin Ordinul de plată nr.................../......................a efectuat virarea către Ministerul...........................................................a echivalentului în lei al sumei de........................euro, la cursul de schimb 1 euro =......................lei, comunicat de Banca Naţională a României la data de........................................

Această sumă reprezintă veniturile obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EUA/EUAA) cuvenite instituţiei dumneavoastră, după deducerea costurilor generate de gestionarea sistemului comunitar, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a normelor metodologice aplicabile.

 

Cu stimă,

Secretarul general adjunct,

………………………………..

 

ANEXA Nr. 1b

la normele metodologice

 

- Model -

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Data emiterii:

Compartimentul de specialitate:

Nr..........

 

PROPUNERE DE ANGAJARE

a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare

Scopul:

Beneficiar:

Calculul disponibilului de credite bugetare:

 

 

 

 

 

 

- lei –

Subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat cap., subcap., titlu, art., alin.

Credite bugetare aprobate (cont)

Credite bugetare angajate (cont)

Disponibil de credite ce mai poate fi angajat

Suma angajată

 

Valută

Curs valutar

Lei

Disponibil de credite

rămas de angajat

Felul

Suma

0

1

2

3 (col. 1-2)

4

5

6

7

8 (col. 3-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

lei


Compartimentul de specialitate:

…………………………………….

Data:...............

 

Semnătura:...........

 

Compartimentul de contabilitate*:

…………………………………….

Data:.........

 

Semnătura:...........

 

Control Financiar Preventiv

CFPP

 

Data:...............

Viza:................

 

Semnătura:...........

 

CFPD

 

Data:...............

Viza:................

 

Semnătura:...........

 

 

Ordonator de credite,

…………………………..

Data:...............

Semnătura:...............

* Răspunde de datele înscrise în coloanele 1,2, şi 3.

CFPP = control financiar preventiv propriu

CFPD = control financiar preventiv delegat.

 

ANEXA Nr. 2

Ia normele metodologice

- Model -

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Data emiterii:

Compartimentul de specialitate:

Nr..........

 

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

 

Beneficiar ………………………………………………….

 

Înregistrarea bugetară

cap., subcap., titlu, art., alin.

 

Tipul angajamentului: global/individual

Suma

 

Suma totală:.........................lei

Spaţiu rezervat CFPP

- viză

- refuz de viză

- înregistrare individuală

Spaţiu rezervat CFPD

- viză

- intenţia de refuz de viză

- refuz de viză

- înregistrare individuală

Data:.........

Semnătura:..................

 

Nr.............Data.......

Data:...........................

 

Semnătura:..................

 

Nr.............Data.........

 

Ordonator de credite,

…………………………..

Data:...............

Semnătura:...............

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

- Model -

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Data emiterii:

Compartimentul de specialitate:

Nr..........

 

ORDONANŢARE DE PLATĂ

 

Natura cheltuielii:

Lista documentelor justificative:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Nr./data angajamentului legal:.........................................................

Modul de plată (virament/numerar):..............................

Suma datorată beneficiarului:......................

Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului:

Suma de plata (lei):

 

Suma de plată

- felul valutei:

- suma în valută:

- cursul valutar:

- suma în lei:

 

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

 

 

 

- lei -

Subdiviziunea clasificaţiei bugetare cap., subcap., titlu, art.. alin.

Disponibil înaintea efectuării plăţii (cont …… )

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plăţii

0

1

2

3 = col. 2-1

 

 

 

 

 

Numele si adresa beneficiarului:

…………………………………………

Nr. de cont ………………………………..

Trezoreria (Banca):.......................................

Cod:..............................................................

 

Compartimentul de specialitate:

…………………………………….

Data:...............

 

Semnătura:...........

 

Compartimentul de contabilitate*:

…………………………………….

Data:.........

 

Semnătura:...........

 

Control Financiar Preventiv

CFPP

 

Data:...............

Viza:................

 

Semnătura:...........

 

CFPD

 

Data:...............

Viza:................

 

Semnătura:...........

 


* Răspunde de datele înscrise în coloana 1.

CFPP = control financiar preventiv propriu

CFPD = control financiar preventiv delegat.

 

Ordonator de credite,

…………………………..

Data:...............

Semnătura:...............

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR

 

DECIZIE

privind procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar

În temeiul prevederilor:

- art. 61 lit. i) şi art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 2.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*),

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, întrunit în şedinţa din 23 aprilie 2012, decide:

Art. 1. - Se adoptă procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,

Tiberiu Tudoran

 

Bucureşti, 23 aprilie 2012.

Nr. 1


*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Procedura de informare şi consultare în vederea elaborării şi adoptării normelor şi reglementărilor proprii cu privire la supravegherea publică a activităţii de audit statutar

 

Art. 1. - Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) transmite Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) proiectul de act normativ atât pe suport fizic - hârtie, cât şi pe suport electronic (prin e-mail), înainte ca acesta să fie supus atenţiei membrilor Consiliului superior al CSPAAS.

Art. 2. - CSPAAS va publica proiectul de act normativ pe site-ul propriu, în vederea consultării publice, însoţit de o notă de fundamentare sau de o expunere de motive, cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptare, acordând un termen de consultare de minimum 10 zile.

Art. 3. - (1) în termen de 10 zile de la primirea proiectului la care se face referire la art. 1, executivul CAFR va transmite către executivul CSPAAS eventualele propuneri de modificare şi completare.

(2) în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), CAFR poate propune motivat CSPAAS prelungirea acestui termen, de cel mult două ori, pentru aceeaşi perioadă de 10 zile.

Art. 4. - Pentru clarificarea anumitor aspecte pot fi stabilite întâlniri între membrii executivului CSPAAS şi cei ai executivului CAFR, în cadrul termenului stabilit prin art. 3.

Art. 5. - După primirea răspunsului de la CAFR sau la expirarea termenului prevăzut la art. 3, în cazul în care CAFR nu prezintă propuneri de modificare şi completare, executivul CSPAAS va transmite, pe cale electronică, proiectul de act normativ membrilor Comisiei tehnice a CSPAAS pentru eventuale sugestii de modificare şi completare.

Art. 6. -”În cazul în care se consideră necesar, Comisia tehnică a CSPAAS se poate întruni la sediul CSPAAS, al CAFR sau la o altă locaţie adecvată pentru discutarea proiectului de act normativ.

Art. 7. - După finalizarea procesului de consultare publică, iniţiatorul proiectului de act normativ operează modificările şi completările considerate ca fiind necesare, iar forma finală a proiectului actului normativ va fi introdusă pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului superior al CSPAAS, cu propunerea de adoptare.

Art. 8. - Pentru propunerile de modificare şi completare care nu au fost reţinute se va justifica în scris nepreluarea propunerilor formulate.

Art. 9. - Adoptarea proiectului de act normativ se realizează prin emiterea unei decizii a Consiliului superior al CSPAAS, semnată de preşedintele acestuia.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.