MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 401/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 iunie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

84. - Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 

421. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 

422. - Decret pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 367 din 26 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 528 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

133. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

548. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

214. - Ordin privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salariată ale personalului plătit din fonduri publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege se aplică personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în baza:

a) contractelor sau acordurilor colective de muncă încheiate, înregistrate la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, la inspectoratele teritoriale de muncă şi necontestate la instanţele judecătoreşti competente;

b) hotărârilor consiliilor locale şi judeţene;

c) contractelor de muncă/convenţiilor civile încheiate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, conform Ghidului de finanţare, în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau unităţile şi instituţiile aflate în subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener.

Art. 2. - (1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială stabilite în condiţiile art. 1 pe care personalul din sectorul bugetar trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.

(2) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, prevederile prezentei legi se aplică pentru contractele încheiate înainte de 1 ianuarie 2011 plăţilor efectuate pe bază de contract de muncă/convenţie civilă in cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, conform Ghidului de finanţare, în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau unităţile şi instituţiile aflate în subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener până la data de 1 ianuarie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 84.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 421.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 422.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 367

din 26 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Petre Lăzăroiu - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Mei Ies Elod în Dosarul nr. 3.660/96/2010 al Tribunalului Harghita - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.414D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 22 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.660/96/2010, Tribunalul Harghita - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Melles Elod într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat este discriminatoriu, deoarece instituie un regim diferit între proprietarii construcţiilor vechi care nu efectuează lucrări de întreţinere a imobilului şi cei care efectuează astfel de lucrări. De asemenea, consideră că

textul criticat contravine şi prevederilor art. 44 şi art. 56 din Constituţie.

Tribunalul Harghita - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Dispoziţiile de lege criticate se aplică tuturor persoanelor care efectuează lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere la imobilul proprietate personală.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că reglementarea criticată nu este de natură a aduce atingere dreptului de proprietate privată sau principiului privind justa aşezare a sarcinilor fiscale. Stabilirea unui nivel al impozitului pentru o anumită categorie de imobile reprezintă o măsură de politică fiscală, statul fiind cel care îşi stabileşte sistemul legal de impunere, în vederea asigurării unei juste aşezări a sarcinilor fiscale. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, se arată că prevederile criticate nu au caracter discriminatoriu, aplicându-se în mod egal proprietarilor aceleiaşi categorii de clădiri.

Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementată de ipoteza normelor juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. Totodată, dispoziţiile legale criticate nu conţin norme contrare dreptului de proprietate privată şi nici regulilor constituţionale privind contribuţiile financiare. Potrivit art. 56 din Constituţie, contribuţia cetăţenilor la cheltuielile publice constituie o îndatorire fundamentală a acestora, astfel încât nu se poate reţine că prin stabilirea pe cale legală a unui impozit s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu următorul conţinut:”În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări,

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autoarea excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată şi art. 56 referitor la contribuţiile financiare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine, potrivit jurisprudenţei sale constante, că regula generală în materia impozitelor şi taxelor este cuprinsă în art. 139 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. De asemenea, potrivit art. 56 din Constituţie, contribuţia cetăţenilor la cheltuielile publice constituie o îndatorire fundamentală a acestora, neputându-se reţine, în consecinţă, că prin stabilirea pe cale legală a unui impozit s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane.

În continuare, Curtea reţine că textul de lege criticat are în vedere acele intervenţii realizate la construcţiile existente, intervenţii care au o anumită amploare şi pentru care este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire (potrivit art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii). Astfel, la actualizarea din punct de vedere fiscal a anului terminării lucrărilor, organul fiscal nu are în vedere orice acţiune asupra imobilului, ci numai pe acelea care prin natura lor au un grad ridicat de intervenţie asupra acestuia.

Prin urmare, este firesc ca, în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, anul terminării să se actualizeze din punct de vedere fiscal, astfel încât acesta să fie considerat ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

În continuare, Curtea constată că reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, adică tuturor proprietarilor care au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere a clădirii, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, astfel încât critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie nu este întemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Melles Elod în Dosarul nr. 3.660/96/2010 al Tribunalului Harghita - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTE,

PETRE LĂZĂROIU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 528

din 15 mai 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 

Augustin Zegrean – preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Lăzăroiu – judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie invocată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 291/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 107D/2012.

La apelul nominal răspunde pentru autorul excepţiei, avocatul Maria Ramayana Nesvadba, cu delegaţie depusă la dosar, şi pentru partea Consiliu! Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, consilierul juridic Mihaela Jugaru, cu delegaţie depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care arată că înţelege să extindă obiectul excepţiei de neconstituţionalitate şi la prevederile art. 1 pct. 11, art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, texte de lege care nu au fost incluse de către instanţa de judecată în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale.

În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 arată că practica Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii de a anonimiza pasaje din documentele existente în arhiva acestei instituţii încalcă prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 24 din Constituţie. Reiterează anumite aspecte ce privesc elemente de fapt ale fondului cauzei deduse judecăţii şi solicită admiterea excepţiei, de punând note scrise în acest sens.

Reprezentantul părţii Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, invocând deciziile Curţii Constituţionale nr. 980 din 25 iunie 2009 şi nr. 572 din 14 aprilie 2009.

Reprezentantului Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece vizează aspecte privind interpretarea şi aplicarea textelor de lege criticate. În continuare, arată că, în situaţia în care instanţa de contencios constituţional ar trece peste

 

concluziile ce susţin respingerea excepţiei ca inadmisibilă, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie, excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 noiembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 291/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie invocată de Gheorghe Popa într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în constatarea calităţii de lucrător/colaborator al Securităţii.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat este retroactiv, deşi, având natura unei norme procedurale, ar trebui să fie de strictă şi imediată aplicare.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, apreciază că textul de lege criticat este o normă cu caracter tranzitoriu, care nu intră în contradicţie cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie. Pe de altă parte, consideră că procedura instituită prin actul normativ criticat nu este una administrativ-jurisdicţională, natura Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii fiind aceea a unei autorităţi administrative autonome, fără atribuţii jurisdicţionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Avocatul Poporului apreciază că actul normativ criticat este constituţional invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 980 din 25 iunie 2009.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei şi ale părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

 

 

precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul acesteia îl reprezintă prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, modificat prin articolul unic punctul 26 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008, potrivit cărora:

„(l)Verificările aflate în curs de desfăşurare la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta.

(2)Actele şi lucrările efectuate în cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securităţii, altele decât cele supuse reexaminării potrivit prevederilor prezentului capitol, până la data intrării m vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile.

În opinia autorului excepţiei, aceste prevederi legale contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că solicitarea autorului acesteia referitoare la extinderea obiectului excepţiei de neconstituţionalitate şi la alte texte de lege, faţă de cele cuprinse în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, nu poate fi reţinută. Astfel, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti (...)”, iar alin. (4) al aceluiaşi articol prevede că „Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi

(...)”. Cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate este, aşadar, cel fixat prin încheierea de sesizare a instanţei de judecată în faţă căreia a fost invocată excepţia, astfel că în faţa Curţii Constituţionale obiectul acesteia nu poate fi altul decât cel stabilit prin încheierea de sesizare. O extindere a acestuia de către instanţa de contencios constituţional ar echivala cu sesizarea din oficiu a Curţii Constituţionale, ceea ce depăşeşte cadrul legal stabilit de Legea nr. 47/1992.

În cele ce privesc prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Textul de lege criticat reprezintă o normă cu caracter tranzitoriu ce reglementează legea aplicabilă în cazul procedurilor aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a legii noi, respectiv situaţia actelor şi a faptelor juridice deja efectuate la acest moment. Astfel, conformându-se principiului general al aplicării legii în timp, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie şi de art. 6 din noul Cod civil, art. 33 alin. (1} din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 prevede că verificările aflate în curs de desfăşurare la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii - faptele juridice în curs de formare la data intrării în vigoare a legii noi - facta pendentia intră sub incidenţa legii noi. În acelaşi sens, în privinţa actelor şi faptele juridice deja efectuate - facta praeterita legea nouă nu poate interveni, fără a fi retroactivă, şi, în acest sens, prevederile art. 33 alin. (2) din acelaşi act normativ stipulează că actele şi lucrările efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile.

De altfel, asupra constituţionalităţii acestor prevederi legale, prin raportare la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea s-a mai pronunţat, prin Decizia nr. 9B0din 25 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009, statuând că prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 nu încalcă principiul neretroactivităţii legii, ele fiind norme cu caracter tranzitoriu.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie invocată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 291/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 mai 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 732/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 532/2012 privind reorganizarea Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative*),

în temeiul art. 7 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 50/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Direcţia generală management resurse umane şi Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 133.


*) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 532/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative, denumită în continuare direcţie, este o structură de specialitate a aparatului central, segmentul administraţie publică, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, denumit în continuare PODCA, având responsabilitatea gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program, conform prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Activitatea direcţiei este coordonată de către un secretar de stat.

Art. 2. - Direcţia asigură în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi a instrucţiunilor emise de ministrul delegat pentru administraţie, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat coordonator, în domeniul său de competenţă.

Art. 3. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor, direcţia cooperează cu celelalte direcţii ale MAI şi colaborează cu unităţi aflate în subordinea acestuia, pe probleme de interes comun, potrivit legii şi ordinelor ministrului delegat pentru administraţie, cu instituţii şi autorităţi din administraţia publică centrală şi locală, precum şi cu instituţii ale Uniunii Europene (UE).

(2) Diagrama de relaţii a direcţiei este prevăzută în anexele nr. 5a) şi 5b).

 

CAPITOLUL II

Organizarea direcţiei

 

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a direcţiei este următoarea:

a) conducerea direcţiei;

b) Unitatea nereguli, recuperări debite şi monitorizare audit;

c) Unitatea de gestionare documente;

d) Serviciul de coordonare şi asistenţă tehnică;

e) Biroul contractare şi monitorizare a implementării proiectelor;

f) Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS şi Tehnologia informaţiei - IT, denumită în continuare Unitatea de comunicare, SMIS şi IT;

g) Biroul control şi antifraudă;

h) Serviciul management financiar.

(2) Structura organizatorică a direcţiei este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 5. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor, între structurile organizatorice ale direcţiei se stabilesc relaţii de colaborare.

Art. 6. - (1) Personalul direcţiei este format din funcţionari publici, personal contractual şi, după caz, funcţionari publici cu statut special - poliţişti, încadraţi în condiţiile legii.

(2) întregul personal al direcţiei este subordonat directorului.

(3) Personalul direcţiei răspunde pentru realizarea atribuţiilor de serviciu stabilite potrivit legii şi prevăzute în fişa postului.

Art. 7. - Fişa postului pentru personalul direcţiei va fi întocmită de către şeful structurii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea titularul postului, contrasemnată de către superiorul acestuia şi aprobată de către conducătorul direcţiei sau al instituţiei publice, conform structurii ierarhice.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile direcţiei

 

Art. 8. - Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi regulamentelor Comisiei Europene (CE), direcţia are următoarele atribuţii principale:

a) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

b) contribuie la elaborarea şi modificarea documentelor programatice specifice activităţii PODCA;

c) negociază cu Comisia Europeană PODCA, în conformitate cu prevederile art. 32, 33 si 37 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) asigură implementarea şi monitorizarea implementării PODCA şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care acesta se finanţează;

e) analizează şi propune modificări ale PODCA pe care le supune Comitetului de monitorizare;

f) asigură şi răspunde pentru buna gestionare financiar-contabilă a operaţiunilor finanţate şi derulate prin PODCA;

g) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării PODCA, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006; informează Comitetul de monitorizare a PODCA cu privire la observaţiile CE şi colaborează cu Autoritatea de coordonare a instrumentelor structurale, denumită în continuare ACIS, şi Autoritatea de certificare şi plată, denumită în continuare ACP, pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor;

h) asigură corelarea operaţiunilor din PODCA cu cele din programele finanţate din fondurile structurale şi, dacă este cazul, cu cele din programele operaţionale finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit, sub coordonarea ACIS;

i) dezvoltă parteneriate în procesul de programare şi în fazele de implementare a PODCA, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

j) asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor proprii ale MAI implicate în derularea PODCA, sub coordonarea şi cu sprijinul ACIS;

k) asigură dezvoltarea competenţelor profesionale şi pregătirea profesională continuă a personalului propriu în domeniile specifice de competenţă;

l) elaborează proceduri pentru gestionarea PODCA, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor specifice;

m) păstrează înregistrări pentru fiecare activitate în forma originală sau versiuni certificate, conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate şi în condiţii corespunzătoare;

n) furnizează ACIS informaţiile solicitate pentru verificarea ex-ante, monitorizarea anuală şi verificarea ex-post a respectării principiului adiţionalităţii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

o) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare ACIS, ACP şi Autorităţii de audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor ce le revin conform reglementărilor în vigoare;

p) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;

q) transmite ACP rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;

r) pune la dispoziţia CE, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

s) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri funcţionale din cadrul aparatului propriu al MAI, proceduri, instrucţiuni cu privire la detalierea sistemelor de management si control pentru PODCA;

ş) elaborează, implementează şi monitorizează Planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării Programului operaţional;

t) elaborează si implementează Planul de comunicare pentru PODCA;

ţ) contribuie, împreună cu ACIS, la dezvoltarea şi implementarea Sistemului unic de management al informaţiilor - Cadrul strategic naţional de referinţă (SMIS - CSNR);

u) colaborează cu ACIS în vederea asigurării unui cadru procedural eficient şi armonios pentru implementarea instrumentelor structurale;

v) colaborează cu ACIS pentru realizarea activităţilor de informare privind fondurile structurale;

w) verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea fondurilor structurale la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea PODCA;

x) iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a PODCA;

y) colaborează cu alte instituţii din sistemul naţional de management şi control al instrumentelor structurale, prin acorduri şi înţelegeri încheiate în acest scop.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea direcţiei

 

Art. 9. - (1) Conducerea direcţiei se exercită de către un director şi 2 directori adjuncţi.

(2) Directorul este subordonat nemijlocit secretarului de stat coordonator şi direct ministrului delegat pentru administraţie.

(3) Directorul are în subordine întregul personal al direcţiei. Art. 10. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi ale aparatului central din minister, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora, cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului, autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu instituţii ale UE, în limitele de competenţă stabilite de coordonatorul direcţiei sau de către ministrul delegat pentru administraţie.

(2) Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi sau altor persoane din subordine.

(3) Raporturile de coordonare şi îndrumare ale activităţilor structurilor direcţiei de către directorii adjuncţi se stabilesc prin dispoziţie a directorului.

(4) în baza şi în executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului delegat pentru administraţie şi a dispoziţiilor secretarului de stat coordonator, directorul direcţiei emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi dispoziţii privind activitatea direcţiei.

Art. 11. - (1) Directorul răspunde, în condiţiile legii, în faţa ministrului delegat pentru administraţie şi a secretarului de stat coordonator de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 2a).

(2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de direcţie, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului.

(3) Directorii adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 3, respectiv 3a) şi 4, respectiv 4a), în faţa directorului de activitatea serviciilor şi compartimentelor pe care le au în coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii ce le sunt dispuse sau delegate de către director.

Art. 12. -(1) Directorii adjuncţi, personalul Unităţii nereguli, recuperări debite şi monitorizare audit, personalul Unităţii de gestionare documente, şeful Biroului contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, personalul Unităţii de comunicare, SMIS şi IT, şeful Serviciului de coordonare şi asistenţă tehnică, şeful Biroului control şi antifraudă şi şeful Serviciului management financiar se subordonează directorului şi răspund în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii, aşa cum sunt prevăzute în cap. V.

(2) Şeful Biroului control şi antifraudă, precum şi şeful Serviciului management financiar se subordonează directorului adjunct financiar şi control şi răspund în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii şi ale personalului din subordine, aşa cum sunt prevăzute în cap. V şi în fişele posturilor; în absenţa directorului adjunct financiar şi control, şeful Biroului control şi antifraudă şi şeful Serviciului management financiar răspund pentru activitatea desfăşurată în faţa directorului.

(3) Şeful Biroului contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, precum şi personalul Unităţii de comunicare, SMIS şi IT se subordonează directorului adjunct implementare şi răspund în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii, aşa cum sunt prevăzute în cap. V şi în fişele posturilor; în absenţa directorului adjunct implementare, şeful Biroului contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, precum şi personalul Unităţii de comunicare, SMIS şi IT răspund pentru activitatea desfăşurată în faţa directorului.

(4) Şeful Serviciului de coordonare şi asistenţă tehnică se subordonează directorului şi răspunde în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii, aşa cum sunt prevăzute în cap. V şi în fişa postului; asigură reprezentarea legală a MAI în calitate de beneficiar al fondurilor alocate prin axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA; în absenţa şefului Serviciului de coordonare şi asistenţă tehnică, personalul serviciului răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa directorului.

Art. 13. - Conducerea direcţiei analizează modul în care sunt îndeplinite obiectivele asumate prin documente strategice şi atribuţiile prevăzute prin fişele posturilor şi dispune măsurile care se impun sau formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile structurilor din cadrul direcţiei

 

SECŢIUNEA 1

Unitatea nereguli, recuperări debite şi monitorizare audit

 

Art. 14. - Personalul Unităţii nereguli, recuperări debite şi monitorizare audit asigură desfăşurarea activităţii de înregistrare, recuperare, raportare şi monitorizare a neregulilor constatate la nivelul PODCA, având următoarele atribuţii;

a) îndeplineşte obligaţiile de primire, analiză primară şi înregistrare în Registrul neregulilor a tuturor sesizărilor de nereguli care privesc PODCA, primite direct sau prin intermediul altor instituţii ale statului;

b) informează în scris conducerea direcţiei cu privire la necesitatea declanşării verificărilor sesizărilor validate şi îndeplineşte obligaţia de transmitere a acestora către structura de control abilitată pentru constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din nereguli;

c) primeşte rezultatul investigaţiilor structurilor de control, documentele de constatare cu impact financiar emise de Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României, actele de control emise de Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi rapoartele de inspecţie emise de Oficiul European de Luptă Antifraudă şi le înregistrează în Registrul neregulilor, în condiţiile legii şi ale procedurilor interne specifice;

d) îndeplineşte obligaţiile de înregistrare în Registrul debitorilor a actelor administrative care reprezintă titluri de creanţă emise de către structurile de control, precum şi recuperarea debitelor;

e) monitorizează progresele realizate în procesul de recuperare administrativă şi/sau judiciară a debitelor generate de nereguli, în colaborare cu Serviciul management financiar şi/sau consilierul juridic desemnat la nivelul Autorităţii de management pentru PODCA, denumită în continuare AMPODCA, asigurând caracterul complet şi corect al înregistrărilor în Registrul neregulilor şi în Registrul debitorilor;

f) în cazul constatării unor nereguli determinate de necorelarea dintre legislaţia naţională şi reglementările comunitare, iniţiază procedura de recuperare, conform prevederilor legale în vigoare;

g) în cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăţi/rambursări următoare, în termenul scadent stabilit, transmite titlurile devenite executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii legale şi vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prin excepţie, în cazul beneficiarilor publici organizaţi ca autorităţi publice centrale, recuperarea sumelor înscrise în titlurile de creanţă devenite executorii se efectuează pe baza unui referat adresat unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare ale debitorului;

h) asigură notificarea ACP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor reglementărilor comunitare şi/sau naţionale şi ale acordului privind managementul financiar şi controlul PODCA în vigoare, asupra: suspiciunilor de nereguli şi/sau posibile fraude, procese lor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, contestărilor titlurilor de creanţă şi modului de soluţionare a acestora, hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată, recuperării creanţelor bugetare şi, după caz, a dobânzilor aferente;

i) întocmeşte rapoartele de nereguli şi le înaintează spre aprobare directorului direcţiei, în vederea transmiterii către ACP - Departamentul pentru Lupta Antifraudă sau Comisia Europeană (Oficiul European de Luptă Antifraudă), după caz, pentru toate cazurile de nereguli care au făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă, în termenele şi cu respectarea pragurilor şi excepţiilor prevăzute în regulamentele europene;

j) întocmeşte şi transmite către ACP Declaraţia anuală privind sumele retrase şi recuperate şi privind recuperările în curs şi cele care nu pot fi recuperate, conform anexei XI din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;

k) înregistrează informaţiile specifice activităţii proprii în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor din competenţa sa;

l) înregistrează rapoartele cazurilor de nereguli noi/ulterioare, constatate peste pragul de minimis stabilit de reglementările europene, în sistemul electronic de raportare AFIŞ - IMS (Anti-Fraud Information System - Irregularity Management System), conform dreptului autorizat de utilizare acordat, şi colaborează cu autorităţile din sistemul naţional de raportare a neregulilor în vederea asigurării transmiterii rapoartelor către Oficiul European de Luptă Antifraudă;

m) efectuează reconcilieri periodice interne (cu înregistrările din contabilitatea proprie şi înregistrările SMIS - CSNR) şi externe (cu înregistrările din contabilitatea ACP) privind înregistrarea debitelor constatate şi recuperările acestora;

n) sprijină activitatea de identificare, evaluare şi prioritizare a riscurilor identificate pentru fiecare obiectiv/activitate specifică direcţiei şi consemnează evoluţia acestora în Registru! riscurilor;

o) asigură documentarea, implementarea, controlul si îmbunătăţirea activităţii proprii, prin proceduri scrise, care garantează o pistă de audit adecvată, şi gestionează istoricul ediţiilor şi reviziilor procedurilor aplicabile la nivelul AMPODCA;

p) în baza datelor şi informaţiilor primite de la toate structurile organizatorice ale direcţiei, transmite către Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României informările cu privire la modificările intervenite în sistemul de management şi control al PODCA, în raport cu informaţiile cuprinse în descrierea sistemului de management şi control furnizată Comisiei Europene;

q) transmite către ACP rapoartele finale de audit elaborate de auditul intern/extern, precum şi, trimestrial, stadiul implementării recomandărilor prevăzute în rapoartele de audit intern/extern;

r) monitorizează, centralizează şi transmite către Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României şi către Direcţia generală de audit intern, la termenele stabilite, stadiul implementării recomandărilor din rapoartele finale de audit emise de către acestea;

s) participă în grupurile de lucru de raportare a neregulilor organizate la nivel naţional şi la elaborarea actelor normative în domeniu, în baza dispoziţiei directorului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Unitatea de gestionare documente

 

Art. 15. - Personalul Unităţii de gestionare documente are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură circuitul documentelor în cadrul direcţiei, în conformitate cu documentul independent, aprobat de conducerea direcţiei;

b) organizează, identifică şi arhivează documentele din sfera sa de competenţă (electronic şi pe hârtie) şi răspunde de depozitarea şi predarea acestora către arhiva din cadrul MAI;

c) asigură trasabilitatea documentelor referitoare la operaţiunile finanţate prin PODCA:

d) identifică riscurile asociate obiectivelor procesului de control al documentelor şi înregistrărilor şi răspunde de implementarea măsurilor de reducere/eliminare a acestora, conform dispoziţiei directorului direcţiei;

e) colaborează cu întregul personal din cadrul AMPODCA;

f) elaborează procedurile specifice activităţii proprii şi asigură pistele de audit corespunzătoare;

g) gestionează procesul de soluţionare a contestaţiilor la nivelul direcţiei, în condiţiile legii şi conform procedurii interne proprii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Serviciul de coordonare şi asistenţă tehnică

 

Art. 16. - (1) Serviciul de coordonare şi asistenţă tehnică este format din Secretariat tehnic comitet de monitorizare şi Unitatea asistenţă tehnică program, având următoarele atribuţii comune:

a) asigură monitorizarea implementării PODCA şi legătura cu reprezentanţii Comisiei Europene în cadrul procesului de analiză a performanţei acestuia;

b) asigură colectarea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor fizice şi financiare privind implementarea PODCA de la structurile direcţiei şi din surse externe;

c) elaborează raportul anual de implementare, precum şi raportul final de implementare a PODCA, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi le supune aprobării Comitetului de monitorizare a PODCA;

d) centralizează de la structurile direcţiei materialele elaborate privind progresul PODCA în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea pregătirii reuniunilor Comitetului de monitorizare a PODCA;

e) elaborează materiale de sinteză privind activitatea direcţiei de gestionare a fondurilor alocate prin PODCA, pe baza informaţiilor primite de la structurile direcţiei;

f) asigură centralizarea de la structurile direcţiei şi transmiterea informaţiilor şi a punctelor de vedere solicitate de către structuri din cadrul MAI sau de către alte instituţii ori organizaţii, după caz;

g) asigură legătura cu instituţiile şi/sau structurile implicate în gestionarea fondurilor structurale;

h) asigură legătura cu reprezentanţii altor autorităţi de management şi/sau organisme intermediare din ţară sau din străinătate;

i) asigură gestionarea fondurilor alocate axei prioritare 3 - Asistenţă tehnică a PODCA;

j) elaborează cereri de finanţare pentru solicitarea finanţării din axa prioritară 3- Asistenţă tehnică a PODCA, în colaborare cu personalul celorlalte structuri ale direcţiei, după caz, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei;

k) implementează proiectele finanţate din axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA, în colaborare cu personalul celorlalte structuri ale direcţiei, după caz, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei, şi desfăşoară următoarele activităţi: elaborează caiete de sarcini şi specificaţii tehnice, participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice, derulează activităţile proiectelor, elaborează şi depune cereri de rambursare şi rapoarte tehnice de progres;

l) solicită finanţare şi implementează proiecte transnaţionale şi proiecte de asistenţă tehnică cu altă sursă de finanţare decât axa prioritară 3 - Asistenţa tehnică, în colaborare cu organizaţiile sau structurile partenere din proiecte, după caz;

m) asigură legătura direcţiei cu structurile MAI responsabile de gestionarea procedurilor de achiziţie publică pentru care direcţia are calitatea de beneficiar;

n) asigură legătura direcţiei cu structurile MAI responsabile de gestiunea financiară a angajamentelor legale pentru care direcţia are calitatea de beneficiar;

o) asigura legătura direcţiei cu operatorii economici care derulează activităţi în baza angajamentelor legale în cadrul proiectelor pentru care MAI are calitatea de beneficiar;

p) asigură legătura direcţiei cu structurile responsabile de coordonarea activităţilor de asistenţă tehnică a programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale;

q) realizează, actualizează şi implementează strategia de resurse umane a direcţiei;

r) gestionează. În colaborare cu Direcţia generală management resurse umane, resursele umane ale direcţiei;

s) colaborează cu Direcţia generală management operaţional în cadrul activităţilor de planificare structurală şi management organizatoric ale direcţiei;

ş) coordonează procesul de formare continuă a personalului direcţiei, în baza planului de formare aprobat de către conducerea direcţiei;

t) evaluează şi monitorizează procesul de formare continuă, elaborează rapoarte privind stadiul realizării măsurilor planificate pentru personalul direcţiei, beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai PODCA şi membrii Comitetului de monitorizare a PODCA;

ţ) elaborează rapoarte privind activităţile-cheie în domeniul managementului resurselor umane şi formulează recomandări în vederea îmbunătăţirii activităţii personalului din cadrul direcţiei, la solicitarea autorităţilor sau structurilor care se află în relaţii de subordonare şi/sau colaborare cu direcţia;

u) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unităţi şi asigură pistele de audit corespunzătoare;

v) asigură înregistrarea st actualizarea informaţiilor în SMIS - CSNR şi în SFC (System for Fund Management in the European Community 2007-2013), având responsabilităţi privind acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor din propria competenţă;

w) previn, detectează şi raportează în scris ofiţerului de nereguli şi riscuri neregulile identificate în activitatea curentă.

(2) Atribuţiile Secretariatului tehnic comitet de monitorizare sunt următoarele:

a) asigură constituirea şi actualizarea componenţei Comitetului de monitorizare a PODCA, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigură organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a PODCA, precum şi derularea tuturor activităţilor ulterioare;

c) menţine şi actualizează evidenţa componenţei Comitetului de monitorizare a PODCA şi păstrează legătura cu membrii acestuia în perioadele dintre reuniuni;

d) gestionează procesul de consultare scrisă a membrilor Comitetului de monitorizare a PODCA.

(3) Atribuţiile Unităţii asistenţă tehnică program sunt următoarele:

a) asigură coordonarea operaţiunilor finanţate din axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA, din alte surse de finanţare şi în cadrul proiectelor transnaţionale, în vederea evitării suprapunerilor;

b) raportează structurilor responsabile de coordonarea activităţilor de asistenţă tehnică a programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale stadiul implementării operaţiunilor finanţate în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică;

c) asigură planificarea activităţilor finanţate din axa prioritară şi din alte surse de finanţare, prin întocmirea următoarelor documente de planificare: planul de asistenţă tehnică, programul de achiziţii publice şi orice alte documente afarente acestor activităţi;

d) asigură gestiunea financiară a fondurilor alocate proiectelor finanţate din axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul MAI şi din cadrul direcţiei;

e) verifică şi aprobă cererile depuse spre finanţare din axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA;

f) verifică şi aprobă cererile de rambursare, rapoartele tehnice de progres şi rapoartele financiare depuse în cadrul proiectelor finanţate din axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA;

g) asigură viza compartimentului de specialitate pentru documentele care se întocmesc în cadrul procesului de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor publice pentru proiectele finanţate în cadrul axei prioritare 3- Asistenţă tehnică a PODCA;

h) în calitate de beneficiar al proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare 3 - Asistenţă tehnică a PODCA, certifică realitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Structuri aflate in coordonarea directorului adjunct implementare

 

Art. 17, - Directorul adjunct implementare coordonează următoarele structuri: Biroul contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, format din Unitatea de evaluare şi programare, Compartimentul de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, precum şi Unitatea de comuricare, SMIS şi IT, având următoarele atribuţii comune:

a) asigură elaborarea şi amendarea Documentului-cadru de implementare (DCI), în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin programul operaţional, şi TI supune avizării Ministerului Afacerilor Europene;

b) asigură elaborarea manualelor de proceduri specifice biroului, respectiv fiecărei unităţi/fiecărui compartiment şi asigură pistele de audit corespunzătoare;

c) organizează lansarea cererilor de proiecte şi de idei de proiecte;

d) asigură corespondenţa cu potenţialii beneficiari pe întreaga durată a procesului de evaluare, contractare şi monitorizare a implementării proiectelor;

e) acordă asistenţă potenţialilor beneficiari/beneficiarilor prin asigurarea unui helpdesk pe toată perioada de derulare a PODCA;

f) urmăreşte îndeplinirea de către beneficiari a obligaţiilor de informare şi publicitate;

g) previne, detectează şi raportează în scris ofiţerului de nereguli şi riscuri neregulile identificate în activitatea curentă;

h) coordonează organizarea de activităţi de informare şi diseminare a bunelor practici;

i) asigură păstrarea, în vederea arhivării, a documentelor proprii, conform reglementărilor legale naţionale şi comunitare în materie.

Art. 18. - (1) Biroul contractare şi monitorizare a implementării proiectelor este format din Unitatea de evaluare şi programare şi Compartimentul de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor.

(2) Atribuţiile Unităţii de evaluare şi programare sunt următoarele:

a) coordonează activităţile de evaluare a PODCA;

b) elaborează şi implementează Planul multianual de evaluare;

C) monitorizează îndeplinirea indicatorilor de program, prelucrează informaţiile referitoare la indicatorii din fiecare proiect aflat în implementare şi elaborează materiale de analiză şi sinteză privind stadiul implementării PODCA;

d) colaborează cu principalele structuri implicate în evaluarea PODCA;

e) informează Comitetul de monitorizare a PODCA asupra rezultatelor evaluărilor şi soluţiilor propuse pentru implementarea acestora;

f) convoacă şi conduce activităţile Comitetului de coordonare pentru evaluarea PODCA;

g) organizează evaluările intermediare ale PODCA;

h) propune Comitetului de monitorizare realizarea de evaluări ad-hoc ale PODCA, atunci când rezultatele diferă semnificativ de obiectivul prevăzut iniţial;

i) participă în procesul de contractare a proiectelor de asistenţă tehnică care au ca obiect evaluarea programului;

j) asigură recepţia calitativă a rapoartelor de evaluare primite;

k) întocmeşte planuri de acţiune pentru implementarea recomandărilor privind evaluarea programului şi monitorizează progresul realizat;

l) înregistrează informaţiile specifice activităţii proprii în SMIS - CSNR şi răspunde de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa;

m) elaborează procedurile specifice activităţilor proprii şi asigură pistele de audit corespunzătoare;

n) previne, detectează şi raportează, în scris, ofiţerului de nereguli şi riscuri neregulile identificate în activitatea curentă şi identifică riscurile asociate obiectivelor şi activităţilor proprii, potrivit prevederilor legale în materie;

o) asigură păstrarea şi clasarea, în vederea arhivării, a documentelor proprii;

p) elaborează şi negociază cu Comisia Europeană programul operaţional pe care îl gestionează, în conformitate cu reglementările europene; analizează şi propune, după caz, eventuale modificări ale PODCA şi le supune aprobării comitetului de monitorizare aferent;

q) asigură corelarea operaţiunilor din cadrul programului operaţional aferent, cu cele din programele finanţate din instrumente structurale, sub coordonarea ACIS;

r) urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a PODCA, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare;

s) elaborează şi actualizează capitolele specifice din CSNR;

ş) propune, în vederea negocierii, modificări ale PODCA reprezentanţilor Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006;

t) derulează toate activităţile necesare pregătirii următoarei perioade de programare;

ţ) coordonează procesul de contractare a proiectelor de evaluare a PODCA.

(3) Atribuţiile Compartimentului de contractare şi monitorizare a implementării proiectelor sunt următoarele:

a) elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru programul operaţional aflat în gestiune şi supune aprobării comitetului de monitorizare aferent criteriile de selecţie;

b) elaborează documentaţia necesară care să asigure exercitarea atribuţiilor Comitetului de monitorizare;

c) realizează evaluarea preliminară a ideilor de proiect şi acordă asistenţă potenţialilor beneficiari în dezvoltarea ideii de proiect;

d) organizează procesul de evaluare a cererilor de finanţare;

e) asigură verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare;

f) întocmeşte documentaţia care stă la baza emiterii deciziei privind acordarea finanţării nerambursabile şi asigură îndeplinirea măsurilor dispuse;

g) elaborează contractele/ordinele de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile AMPODCA şi, respectiv, ale beneficiarilor, precum şi condiţiile specifice referitoare la implementarea proiectelor, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;

h) răspunde de gestionarea dosarului proiectului;

i) are competenţe în faza de angajare şi lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare, în condiţiile legii şi în conformitate cu procedurile proprii;

j) analizează şi evaluează stadiul implementării proiectului, astfel cum rezultă din datele cuprinse în rapoartele de monitorizare;

k) planifică şi efectuează vizitele de monitorizare în teritoriu şi, după caz, verificări suplimentare privind stadiul de desfăşurare a activităţilor stabilite prin contract şi asigură corespondenţa cu beneficiarul, conform procedurilor proprii;

l) înregistrează informaţiile specifice activităţii proprii în SMIS -CSNR şi răspunde de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa.

Art. 19.  - Atribuţiile Unităţii de comunicare, SMIS şi IT sunt următoarele:

a) asigură îndeplinirea atribuţiilor de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile cap. I din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006;

b) asigură comunicarea cu potenţialii beneficiari/beneficiarii PODCA şi cu publicul larg, prin diseminarea informaţiilor relevante şi îndrumarea acestora;

c) realizează si pune în aplicare Planul de comunicare pentru PODCA;

d) asigură informarea cetăţenilor şi a mass-mediei cu privire la rolul UE în derularea PODCA şi conştientizarea potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile generate de implementarea acestuia, în conformitate cu prevederile comunitare;

e) acordă avizul de conformitate pentru măsurile de informare şi publicitate luate de beneficiari, în vederea respectării legislaţiei comunitare şi a prevederilor contractuale;

f) asigură accesul cetăţenilor la informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) asigură buna funcţionare a SMIS, prin coordonarea şi îndrumarea personalului implicat în operarea şi verificarea datelor şi colaborează în acest sens cu ACIS;

h) dezvoltă si gestionează bazele de date la nivelul AMPODCA;

i) realizează rapoarte şi sinteze privind situaţia ideilor de proiecte şi a cererilor de finanţare aflate în diferite etape de implementare, în cadrul direcţiei;

j) asigură planificarea, dezvoltarea, întreţinerea şi monitorizarea unitară a sistemului IT din cadrul direcţiei, precum şi eliminarea disfuncţionalităţi lor acestuia, în limita competenţelor;

k) analizează şi întocmeşte necesităţile de programe informatice, precum şi solicitările tehnice pentru componente hardware;

l) asigură planificarea, proiectarea şi implementarea sistemului de securitate a reţelei proprii;

m) asigură implementarea sistemului de baze de date (conform cerinţelor de implementare) şi accesul la conţinutul acesteia;

n) administrează serverele proprii de reţea;

o) asigură actualizarea site-ul u i/portal ului web al direcţiei;

p) reprezintă direcţia, din punct de vedere tehnic, în relaţia cu structura de specialitate din cadrul MAI, pentru achiziţiile de IT;

q) asigură securitatea echipamentelor IT şi a datelor prin măsuri IT specifice;

r) asigură salvarea datelor şi informaţiilor la nivelul direcţiei, prin mecanisme IT specifice;

s) elaborează cereri de finanţare pentru solicitarea finanţării din axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA, după caz, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei;

ş) implementează proiectele finanţate din axa prioritară 3 - Asistenţă tehnică a PODCA, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei, şi desfăşoară următoarele activităţi: elaborează caiete de sarcini şi specificaţii tehnice, participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice, derulează activităţile proiectelor, elaborează şi depune cereri de rambursare şi rapoarte tehnice de progres, precum şi alte documente necesare activităţii de implementare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Structuri în coordonarea directorului adjunct financiar şi control

 

Art. 20. - Directorul adjunct financiar şi control coordonează următoarele structuri: Biroul control şi antifraudă şi Serviciul management financiar, format din Unitatea de plăţi şi contabilitate şi Unitatea de validare.

Art. 21. - Atribuţiile Biroului control şi antifraudă sunt următoarele:

a) fundamentează şi elaborează Planul de control pentru proiectele finanţate prin PODCA pe baza analizei de risc şi îl supune aprobării conducerii direcţiei;

b) în baza Planului de control aprobat, realizează verificări la faţa locului a furnizării de produse şi de servicii cofinanţate şi controlează dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi sunt în conformitate cu regulile comunitare şi naţionale;

c) întocmeşte procesul-verbal de control la faţa locului şi raportul de control pentru fiecare misiune de control realizată, conform procedurilor proprii;

d) efectuează activităţile de verificare, în vederea constatării neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare, dacă e cazul, pentru sesizările primite la nivelul direcţiei din surse interne/externe, în conformitate cu prevederile actelor normative incidente;

e) ca urmare a acţiunilor de verificare în vederea constatării neregulilor, întocmeşte procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, nota de constatare a corecţiilor financiare sau, după caz, note de control şi alte acte administrative, conform prevederilor legale şi procedurale;

f) efectuează misiuni de control ad-hoc la nivelul beneficiarilor, dispuse de către directorul direcţiei, ori de câte ori acesta consideră că este necesar;

g) sesizează ofiţerul de nereguli cu privire la suspiciunile de nereguli/fraudă pentru toate constatările cu implicaţii financiare sau posibile implicaţii financiare constatate în timpul verificărilor la faţa locului, conform prevederilor legale;

h) realizează verificări la faţa locului ex-post, conform planului de control aprobat, pentru verificarea documentelor în original aferente proiectelor finanţate prin instrumente structurale, inventarului asupra activelor dobândite prin proiect, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a PODCA/proiectului;

i) previne, detectează şi raportează, în scris, ofiţerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentă şi identifică riscurile asociate obiectivelor/activităţilor proprii, conform cerinţelor legale;

j) monitorizează modul de îndeplinire de către beneficiari a măsurilor dispuse ca urmare a misiunilor de control efectuate, întocmind, în acest sens, analize trimestriale cu propuneri de măsuri corective, pe care le supune aprobării conducerii direcţiei;

k) transmite Serviciului management financiar şi Unităţii nereguli, recuperări debite şi monitorizare audit actele administrative rezultate din verificările sesizărilor de neregulă şi asigură înregistrarea corectă şi completă a titlurilor de creanţă aprobate de către conducerea direcţiei, în SMIS - CSNR;

l) transmite rezultatele verificărilor la faţa locului Serviciului management financiar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;

m) colaborează cu instituţiile şi autorităţile naţionale cu atribuţii în domeniu, în scopul protecţiei intereselor financiare ale UE;

n) înregistrează rapoartele de control la faţa locului în SMIS - CSNR şi răspunde de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa;

o) elaborează procedurile specifice activităţilor proprii şi asigură pistele de audit corespunzătoare.

Art. 22. - (1) Serviciul management financiar este format din Unitatea de plăţi şi contabilitate şi Unitatea de validare, având următoarele atribuţii comune:

a) gestionează financiar-contabil operaţiunile finanţate prin PODCA;

b) elaborează, implementează şi revizuieşte procedurile operaţionale ale procesului de management financiar al fondurilor derutate prin PODCA şi asigură o pistă de audit adecvată;

c) autorizează şi efectuează plăţile pentru prefinanţare şi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile/TVA efectuate de către beneficiarii proiectelor finanţate prin PODCA;

d) previne, detectează şi raportează, în scris, ofiţerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentă şi identifică riscurile asociate obiectivelor/activităţilor proprii, conform cerinţelor legale;

e) are competenţe în fazele de execuţie bugetară: angajarea cheltuielilor prin controlul financiar preventiv propriu şi Unitatea de plăţi si contabilitate, lichidarea cheltuielilor prin Unitatea de validare, ordonanţarea cheltuielilor prin Unitatea de plăţi şi contabilitate şi controlul financiar preventiv propriu, plata cheltuielilor prin Unitatea de plăţi şi contabilitate;

f) asigură păstrarea şi clasarea, în vederea arhivării, a documentelor proprii conform cerinţelor naţionale şi comunitare;

g) efectuează reconcilieri periodice interne şi externe pentru a se asigura controlul intern al datelor şi raportărilor;

h) înregistrează informaţiile specifice activităţii proprii în SMIS - CSNR, fiind responsabil de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa.

(2) Unitatea de validare are următoarele atribuţii specifice:

2.1. În cadrul procesul de verificare administrativă a achiziţiilor publice:

a) verifică, în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA, respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare incidente, în baza documentelor justificative aferente cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii proiectelor finanţate prin PODCA, în conformitate cu competenţele direcţiei în acest domeniu;

b) asigură implementarea prevederilor referitoare la cooperarea interinstituţională în baza acordului de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, în scopul implementării eficiente a proiectelor finanţate prin PODCA, precum şi angajarea, utilizarea corectă şi eficientă a fondurilor comunitare şi evitarea aplicării corecţiilor financiare ca urmare a nerespectării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de către beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul PODCA;

c) elaborează şi transmite ACP situaţii de sinteză cu privire la contractele de achiziţii publice verificate în cadrul cererilor de rambursare cuprinse în declaraţiile lunare de cheltuieli validate, la nivelul PODCA;

d) verifică respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, cu privire la conflictul de interese;

e) previne, detectează şi raportează, în scris, ofiţerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentă şi identifică riscurile asociate obiectivelor/activităţilor proprii, conform cerinţelor legale.

2.2. În cadrul procesului de verificare financiară:

a) se implică în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare, prin determinarea sumelor datorate beneficiarilor proiectelor finanţate prin PODCA, conform raportului de validare;

b) asigură recuperarea integrală a prefinanţării acordate beneficiarilor, progresiv, din cererile de rambursare depuse înainte de plata finală a proiectului;

c) verifică din punct de vedere financiar şi validează cererile de rambursare depuse de către beneficiari, în vederea efectuării plăţilor din fonduri comunitare şi a celor de la bugetul de stat;

d) asigură deducerea sumelor reprezentând debite de recuperat, stabilite prin titlurile de creanţă, din cererile de rambursare depuse de către beneficiari;

e) asigură diminuarea corespunzătoare a cuantumului rambursărilor, conform corecţiilor financiare stabilite prin actele administrative ce constituie titluri de creanţă.

(3) Unitatea de plăţi şi contabilitate are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi fundamentează estimările privind creditele de angajament şi creditele bugetare pentru fonduri UE şi contribuţie naţională;

b) asigură fundamentarea programării bugetare a sumelor necesare finanţării proiectelor, pentru sursele de finanţare reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din Fondul Social European (FSE), precum şi pentru cele alocate de la bugetul de stat;

c) efectuează deschiderile de credite bugetare, în limita creditelor bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli;

d) elaborează şi transmite ACP cereri de fonduri lunare pentru sumele aprobate ca fiind eligibile la nivelul PODCA, însoţite de prognoze ale fluxului de fonduri aferente contribuţiei UE;

e) elaborează şi transmite ACP notificări de prefinanţare însoţite de prognoze ale fluxului de fonduri de prefinanţare de la UE, pe baza contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii PODCA;

f) are competenţe în fazele de angajare şi ordonanţare a execuţiei bugetare, prin care se confirmă că sumele angajate/ordonanţate se încadrează în liniile bugetare aprobate şi în disponibilul existent la momentul angajării/ordonanţării;

g) are competenţe în faza de plată a cheltuielilor publice, prin efectuarea plăţilor conform ordonanţărilor de plată;

h) gestionează sumele aferente programului operaţional primite de la ACP şi efectuează plăţile, din fondurile UE şi din cofinanţarea de la bugetul de stat, către beneficiari, în mod regulat, fără deduceri nejustificate;

i) asigură înregistrarea şi raportarea operaţiilor financiare într-un sistem contabil computerizat, în conformitate cu planul contabil şi procedurile în vigoare, utilizând coduri pentru toate operaţiile contabile aferente PODCA, pe categorii de surse de finanţare (FSE, bugetul de stat etc.);

j) se asigură că debitele constatate prin titlul de creanţă şi recuperate prin deducere/plată voluntară se înregistrează în conformitate cu planul contabil;

k) elaborează şi transmite ACP situaţii financiare de sinteză, respectiv declaraţii lunare de cheltuieli validate la nivelul PODCA. declaraţii de cheltuieli pentru închideri parţiale, precum şi orice alte documente necesare;

l) transmite ACP, Comisiei Europene şi altor organisme abilitate informări financiare privind angajările bugetare şi legale, validarea cheltuielilor, plata sumelor, evidenţa financiar-contabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

m) actualizează tabelul centralizator privind proiectele pentru care au fost declarate cheltuieli la CE, precum şi tabelul privind monitorizarea regulii n+2/n+3.

Art. 23. - (1) în cadrul Serviciului management financiar este acordată viza de control financiar preventiv propriu, prin care se asigură verificarea sistematică şi identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia fondurile publice naţionale şi comunitare.

(2) Persoanele responsabile cu controlul financiar preventiv propriu acordă viză pentru proiectele de operaţiuni derulate în cadrul activităţilor specifice ale direcţiei, stabilite prin reglementări interne ale MAI.

(3) Persoanele desemnate cu controlul financiar preventiv propriu au şi rolul de supraveghere a organizării, ţinerii sub control, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor bugetare şi legale.

(4) Persoanele desemnate cu controlul financiar preventiv propriu întocmesc şi transmit rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu către Direcţia generală financiară din cadrul MAI şi alte structuri cu competenţe în acest domeniu.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - Personalul direcţiei execută deplasări interne şi externe în interes de serviciu, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei.

Art. 25. - Personalul direcţiei respectă confidenţialitatea datelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 26. - După aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei se aduce la cunoştinţa personalului direcţiei, care este obligat să îl cunoască în părţile ce îl privesc şi să aplice întocmai prevederile acestuia.

Art. 27. - Anexele nr. 1,2, 2a), 3, 3a), 4,4a), 5a) şi 5b) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

MINISTERUL ADMINISTRAŢI El ŞI INTERNELOR

Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE GESTIONARE DOCUMENTE

 

 

UNITATEA NEREGULI. RECUPERĂRI DEBITE ŞI MONITORIZARE AUDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

(implementare)

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

(financiar şi control)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL CONTRACTARE ŞI MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

 

UNITATEA DE COMUNICARE SMIS ŞI IT

 

 

BIROUL CONTROL ŞI ANTIFRAUDĂ

 

SERVICIULMANAGEMENT FINANCIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DEEVALUARE SI

PROGRAMARE

 

COMPARTIMENTUL CONTRACTARE ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

 

 

UNITATEA DE PLĂŢI ŞI CONTABILITATE

 

UNITATEA DE VALIDARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE COORDONARE ŞI ASISTENŢA TEHNICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT TEHNIC COMITET DE MONITORIZARE

 

 

UNITATEA ASTISTENŢĂ PROGRAM

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

Aprob

Ministrul administraţiei si internelor,

……………………………………………

 

FIŞA POSTULUI Nr. 1

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere

3. Scopul principal al postului:

- îndeplineşte activităţi specifice utilizării fondurilor structurale,

- coordonează, îndrumă, verifică şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de personalul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative.

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă

2. Perfecţionări (specializări): managementul fondurilor europene

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook, nivel avansat

4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleza - nivel avansat

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitate de adaptare la activităţi complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor;

- abilităţi pentru susţinerea de prezentări;

- capacitate de a lucra atât în echipă, cât şi independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

6. Cerinţe specifice:

- cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă.

7. Competenţă managerială:

- capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, în gestionarea resurselor umane, de a dezvolta abilităţile personalului, abilităţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

 

Atribuţii specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:

- coordonează eventualele modificări aduse documentelor strategice pentru fundamentarea accesării fondurilor europene: Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA), precum şi a Documentului-cadru de implementare (DCI);

- negociază, în baza mandatului acordat, eventualele modificări ale PODCA cu reprezentant» Comisiei Europene;

- urmăreşte identificarea şi pregătirea listei de proiecte care vor fi incluse în PODCA;

- coordonează activitatea de resurse umane la nivelul direcţiei;

- supervizează elaborarea rapoartelor anuale şi a raportului final privind implementarea tehnică şi financiară a PODCA;

- face parte din Comitetul de monitorizare al PODCA;

- participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

- coordonează actualizarea documentelor strategice potrivit recomandărilor venite ca urmare a rapoartelor de monitorizare şi evaluare;

- dispune identificarea măsurilor ce trebuie întreprinse în vederea remedierii eventualelor nereguli constatate prin rapoartele de monitorizare şi evaluare;

- aprobă raportul direcţiei privind neregulile în vederea transmiterii acestuia Autorităţii de certificare şi plată;

- realizează sinteze şi raportări solicitate de şefii ierarhici;

- asigură stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii;

- analizează ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

- participă la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

- diseminează informaţii generale în domeniul administraţiei publice;

- ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director

2. Clasa: I

3. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani

 

Sfera relaţională a titularului postului:

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice:

- subordonat direct ministrului delegat pentru administraţie şi nemijlocit secretarului de stat coordonator;

- superior personalului din cadrul direcţiei;

b) relaţii funcţionale: cu celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

c) relaţii de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din cadrul direcţiei;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii, autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, şi ministerul;

b) cu şeful de misiune desemnat pentru managementul Fondului Social European de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

c) în relaţie cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

3. Limite de competenţă:

- îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea departamentului sau a ministerului.

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

- în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişă vor fi preluate de către directorul adjunct financiar şi control.

 

Întocmit de:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele:

……………………………………

Funcţia publică de conducere:

Secretar de stat

 

Semnătura:........................

Data întocmirii:..................

Numele şi prenumele:

……………………………………

Funcţia publică de conducere:

Director

 

Semnătura:.......................

Data:.................................

 

ANEXA Nr. 2a)

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

Neclasificat

Nr. .......

din........

Exemplar nr. ......

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Denumirea şi codul postului: director

2. Poziţia postului în statul de organizare: -

3. Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice: subordonat direct ministrului delegat pentru administraţie şi nemijlocit secretarului de stat coordonator;

b) funcţionale: cu celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

c) de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din cadrul direcţiei;

d) de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii, autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

e) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi ministerul, după caz, pe bază de mandat;

f) cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi ministerul, după caz, pe bază de mandat.

4. Definirea sumară a atribuţiilor postului: îndeplineşte activităţi specifice utilizării fondurilor structurale; coordonează, îndrumă, verifică şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de către personalul direcţiei.

 

B. Cerinţele postului:

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional şi clasa necesară ocupantului postului: chestor principal

Pregătirea necesară ocupantului postului:

2.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă

2.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare/managementul fondurilor europene

2.3. alte cunoştinţe: cultură generală, management, capacitate de adaptare la activităţi complexe, în continuă modificare, aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor, abilităţi pentru susţinerea de prezentări, corectitudine, disciplină şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informatică

2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzătoare nevoii de a cunoaşte

2.5. limbi străine: cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat

3 Experienţă:

3.1. vechime în muncă: conform prevederilor legale

3.2. vechime în specialitate: conform prevederilor legale

3.3. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni

4. Aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de planificare organizatorică, de analiză şi sinteză, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipă; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi

5. Atitudini necesare/comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analiză, sinteză, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţă, flexibilitate a gândirii şi trăsături pozitive de caracter

6. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţia de ofiţer de poliţie

7. Trăsături psihice şi de personalitate: rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emoţional, fără tendinţe impulsive sau depresive, rezistenţă la stres

 

C. Condiţii specifice de muncă:

1. Locul de muncă: sediul direcţiei şi al unităţilor la care se efectuează verificări/cercetări sau exterioare acestora în funcţie de sarcinile dispuse

2. Programul de lucru: 8 ore zilnic, 5 zile/săptămână, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii

3. Deplasări curente: în unităţile centrale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în ţară şi în străinătate

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou şi dinamică de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: stres, oboseală fizică şi psihică, boli profesionale

6. Compensări: indemnizaţie de comandă, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncă, concediu de odihnă suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:

Munca desfăşurată în fiecare zi - specifică gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:

a) coordonează eventualele modificări aduse documentelor strategice pentru fundamentarea accesării fondurilor europene: Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA), precum şi a Documentului-cadru de implementare (DC/);

b) organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

c) negociază, în baza mandatului acordat, eventualele modificări ale PODCA cu reprezentanţii Comisiei Europene;

d) urmăreşte identificarea şi pregătirea listei de proiecte care vor fi incluse în PODCA;

e) coordonează activitatea de resurse umane la nivelul direcţiei;

f) coordonează elaborarea rapoartelor anuale şi a raportului final privind implementarea tehnică şi financiară a PODCA;

g) face parte din Comitetul de monitorizare a! PODCA;

h) participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

i) coordonează actualizarea documentelor strategice potrivit recomandărilor din rapoartele de monitorizare şi evaluare;

j) dispune identificarea măsurilor ce trebuie întreprinse în vederea remedierii eventualelor nereguli constatate prin rapoartele de monitorizare şi evaluare;

k) aprobă raportul direcţiei privind neregulile în vederea transmiterii acestuia la Autoritatea de certificare şi plată;

l) realizează sinteze şi raportări solicitate de şefii ierarhici;

m) asigură stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii;

n) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare.

Săptămânal/ocazional/temporar:

a) participă la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

b) diseminează informaţii generale în domeniul administraţiei publice.

E. Standarde de performanţă asociate postului:

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului;

2. Indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite;

3. Costuri: îşi desfăşoară activitatea cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop;

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activităţi de concepţie, analiză, control, documentare şi studiu;

5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie;

6. Mod de realizare: individual şi în echipă (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implică nemijlocit în rezolvarea problemelor.

 

Secretar de stat,

……………………………………

 

_. .201_

 

Titularul postului

Director,

……………………………………

 

_. .201_

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

Aprob

Ministrul administraţiei şi internelor,

……………………………………

 

FIŞA POSTULUI Nr. 1

 

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct implementare

2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere

3. Scopul principal al postului:

- îndeplinirea unor activităţi specifice utilizării fondurilor structurale;

- asigurarea funcţionării şi utilizării sistemului de implementare.

 

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă

2. Perfecţionări (specializări): managementul fondurilor europene

3. Cunoştinţe de operare calculator; Windows, Word, Excel, Power Point, internet Explorer, utilizare programe specifice de e-mail

4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleza - nivel avansat

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- abilităţi de a lucra cu resursele umane disponibile;

- capacitatea de adaptare la activităţi complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză şi sinteză;

- abilităţi de reprezentare a compartimentului pe care îl conduce şi comunicare;

- capacitatea de a coordona activităţile personalului din subordine echipă, cât şi independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

6. Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări):

- cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă.

7. Competenţă managerială:

- capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, gestiona resursele umane, de a dezvolta abilităţile personalului, abilităţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

 

Atribuţii specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile reprezintă 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:

- se asigură de ducerea la îndeplinire a activităţilor personalului din subordine;

- coordonează elaborarea manualelor şi procedurilor privind evaluarea, selecţia şi monitorizarea proiectelor, precum şi a instrucţiunilor aferente;

- coordonează elaborarea manualelor şi procedurilor privind procesul de comunicare şi cel de tehnologia informaţiei;

- analizează ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

- asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programului cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene;

- notifică conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedură;

- coordonează activitatea de elaborare a criteriilor de selecţie şi transmiterea lor spre aprobare Comitetului de monitorizare;

- asigură respectarea criteriilor de selecţie, monitorizare, raportare şi comunicare stabilite în Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA),

- asigură derularea unui proces de selecţie şi contractare rapid, simplu, eficient şi flexibil;

- coordonează monitorizarea constantă a proiectelor selectate (contractelor) pentru a se asigura respectarea legislaţiei şi regulilor naţionale şi comunitare;

- are competenţe în faza de angajare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin acordarea vizei de specialitate pe angajamentul bugetar individual, pe angajamentul legal (contractul de finanţare) şi pe propunerea de angajare a unei cheltuieli;

- are competenţe în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin semnarea şi aplicarea sigiliului pentru certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii operaţiunilor pe solicitarea de acordare a prefinanţării şi pe cererea de rambursare a beneficiarului;

- îndrumă promovarea eficientă a PODCA şi sprijinirea corespunzătoare a potenţialilor beneficiari;

- coordonează punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare exercitării atribuţiilor Comitetului de monitorizare (inclusiv oferă date de implementare pentru elaborarea rapoartelor anuale şi finale);

- îndrumă activitatea de administrarea sistemului IT şi coordonează managementul Sistemului unic de management al informaţiei din cadrul direcţiei;

- participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

- ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat;

- realizează sinteze şi raportări solicitate de şefii ierarhici;

- îndeplineşte alte atribuţii necesare bunei funcţionări a direcţiei în limita competenţelor dispuse de superiorul ierarhic.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa: I

3. Vechime în specialitate necesară: 3 ani

 

Sfera relaţională a titularului postului:

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice:

- subordonat nemijlocit faţă de directorul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative;

b) relaţii funcţionale: cu experţii din cadrul direcţiei şi cu personalul din celelalte direcţii de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- coordonat de secretarul de stat;

c) relaţii de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din cadrul Compartimentului contractare şi monitorizare a implementării proiectelor;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat ministerul în relaţia cu alte instituţii naţionale.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat reprezintă ministerul;

b) în relaţie cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat reprezintă ministerul.

3. Limite de competenţă:

- îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea direcţiei, departamentului, ministerului;

- în lipsa directorului are delegate atribuţii de conducere a direcţiei. 4 Delegarea de atribuţii şi competenţă:

- în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişă vor fi preluate de persoana desemnată de şeful ierarhic superior.

 

Întocmit de:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Contrasemnează:

Numele şi prenumele:

Funcţia publică de conducere:

Director

 

Semnătura:...............

Data:.........................

Numele şi prenumele

………………………………

Funcţia publică de conducere:

Director adjunct Implementare

 

Semnătura:..............

Data:........................

 

Numele şi prenumele:

………………………………

Funcţia: Secretar de stat

 

Semnătura:...............

Data:.........................

 

ANEXA Nr. 3a)

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

Neclasificat

Nr. .......

din........

Exemplar nr. ......

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Denumirea şi codul postului: director adjunct implementare

2. Poziţia postului în statul de organizare:

3. Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice: este subordonat directorului, coordonează în mod nemijlocit activitatea Biroului contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, format din Unitatea de evaluare şi programare şi Compartimentul contractare şi monitorizare a implementării proiectelor, precum şi Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS şi Tehnologia informaţiei - IT;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; coordonat de secretarul de stat;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit legii;

e) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din ţară ori străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.

4. Definirea sumară a atribuţiilor postului: îndeplinirea unor activităţi specifice utilizării fondurilor structurale şi asigurarea funcţionării şi utilizării sistemului de implementare

 

B. Cerinţele postului:

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: chestor

Pregătirea necesară ocupantului postului:

2.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă;

2.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare;

2.3. alte cunoştinţe: cultură generală, management, capacitate de adaptare la activităţi complexe, în continuă modificare, aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor, abilităţi pentru susţinerea de prezentări, corectitudine, disciplină şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informatică;

2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzătoare nevoii de a cunoaşte;

2.5. limbi străine: cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat

3. Experienţă:

3.1. vechime în muncă: conform prevederilor legale

3.2. vechime în specialitate: conform prevederilor legale

3.3. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni

Aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de planificare organizatorică, de analiză şi sinteză, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipă; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului

4 Atitudini necesare/Comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analiză, sinteză, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţă, flexibilitate a gândirii şi trăsături pozitive de caracter, disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare

5. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţia de ofiţer de poliţie

6. Trăsături psihice şi de personalitate: rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emoţionai, fără tendinţe impulsive sau depresive, rezistenţă la stres

 

C. Condiţii specifice de muncă:

1. Locul de muncă: Sediul direcţiei şi al unităţilor la care se efectuează verificări/cercetări sau exterioare acestora în funcţie de sarcinile dispuse

2. Programul de lucru: 8 ore/zilnic, 5 zile/săptămână, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii

3. Deplasări curente: în unităţile centrale ale ministerului, în ţară şi străinătate

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou şi dinamică de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: stres, oboseală fizică şi psihică, boli profesionale

6. Compensări: indemnizaţie de comandă, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncă, concediu de odihnă suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:

Munca desfăşurată în fiecare zi - specifică gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:

a) se asigură de ducerea la îndeplinire a activităţilor personalului din subordine;

b) coordonează elaborarea manualelor şi procedurilor privind evaluarea, selecţia şi monitorizarea proiectelor, precum şi a instrucţiunilor aferente;

c) coordonează elaborarea manualelor şi procedurilor privind procesul de comunicare şi cel de tehnologia informaţiei;

d) analizează ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

e) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programului cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene;

f) notifică conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedură;

g) coordonează activitatea de elaborare a criteriilor de selecţie şi transmiterea lor spre aprobare Comitetului de monitorizare;

h) asigură respectarea criteriilor de selecţie, monitorizare, raportare şi comunicare stabilite în Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA);

i) asigură derularea unui proces de selecţie şi contractare rapid, simplu, eficient şi flexibil;

j) coordonează monitorizarea constantă a proiectelor selectate (contractelor) pentru a se asigura respectarea legislaţiei şi regulilor naţionale şi comunitare;

k) are competenţe în faza de angajare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin acordarea vizei de specialitate pe angajamentul bugetar individual, pe angajamentul legal (contractul de finanţare) şi pe propunerea de angajare a unei cheltuieli;

l) are competenţe în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin semnarea şi aplicarea sigiliului pentru certificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii operaţiunilor pe solicitarea de acordare a prefinanţării şi pe cererea de rambursare a beneficiarului;

m) îndrumă promovarea eficientă a PODCA şi sprijinirea corespunzătoare a potenţialilor beneficiari;

n) coordonează punerea (a dispoziţie a documentaţiei necesare exercitării atribuţiilor Comitetului de monitorizare (inclusiv oferă date de implementare pentru elaborarea rapoartelor anuale şi finale);

o) îndrumă activitatea de administrare a sistemului IT şi coordonează managementul SMIS din cadrul direcţiei;

p) participă la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;

q) realizează sinteze şi raportări solicitate de şefii ierarhici.

Săptămânal/ocazional/temporar:

- participă la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

- diseminează informaţii generale în domeniul administraţiei publice.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului:

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului.

2. Indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite.

3. Costuri: îşi desfăşoară activitatea cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activităţi de concepţie, analiză, control, documentare şi studiu.

5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implică nemijlocit în rezolvarea problemelor,

 

Secretar de stat,

……………………………………

 

_. .201_

 

Titularul postului

Director adjunct implementare,

……………………………………

 

_. .201_

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

Aprob

Ministrul administraţiei şi internelor,

……………………………………

Avizat

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă

Director general,

……………………………………

 

 

 

FIŞA POSTULUI Nr. 3

Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: director adjunct financiar şi control

2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere

3. Scopul principal al postului:

- îndeplinirea unor activităţi specifice gestionării fondurilor structurale;

- asigurarea funcţionării şi utilizării sistemului de gestionare financiar-contabilă şi de control al operaţiunilor finanţate şi derulate prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA)

 

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă

2. Perfecţionări (specializări): managementul fondurilor europene

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook - nivel avansat

4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleza - nivel avansat

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de adaptare la activităţi complexe în continuă modificare;

- aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor;

- abilităţi pentru susţinerea de prezentări;

- capacitatea de a lucra atât în echipă, cât şi independent;

- spirit constructiv în abordarea problemelor;

- corectitudine, disciplină şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.

6. Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări):

- cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului;

- disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare;

- capacitate de comunicare eficientă.

7. Competenţă managerială:

- capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, gestiona resursele umane, de a dezvolta abilităţile personalului, abilităţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

 

Atribuţii specifice gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100% din totalul atribuţiilor de serviciu

- coordonează, îndrumă şi verifică activităţile desfăşurate de personalul din cadrul Compartimentului control şi antifraudă şi al Compartimentului de management financiar;

- asigură funcţionarea şi gestionarea sistemului financiar-contabil al operaţiunilor finanţate şi derulate prin PODCA;

- gestionează derularea activităţilor privind controlul la faţa locului al operaţiunilor desfăşurate de beneficiari;

- semnează şi aplică sigiliul pentru „bun de plată” pe solicitarea de acordare a prefinanţării şi pe raportul de validare în vederea rambursării către beneficiari a cheltuielilor eligibile din Fondul Social European şi bugetul de stat;

- aprobă previziunile fluxurilor de numerar (lunare) şi plăţi (trimestriale) înaintate de Autoritatea de management a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţi administrative” către Autoritatea de certificare şi plată;

- verifică şi semnează notificarea cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate între un beneficiar şi un operator economic;

- verifică şi semnează informarea privind plăţile de prefinanţare efectuate, respectiv declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivelul de axă prioritară a PODCA;

- coordonează elaborarea manualelor şi procedurilor privind managementul financiar şi sistemul de control;

- analizează ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

- supervizează elaborarea rapoartelor periodice şi finale privind implementarea financiară a programului;

- notifică conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedură;

- efectuează informări financiare către Autoritatea de certificare şi plată, Comisia Europeană şi alte organe abilitate, la solicitarea acestora;

- îndeplineşte atribuţii în conformitate cu activităţile de management financiar şi control solicitate de şefii ierarhici;

- participă la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

- diseminează informaţii generale în domeniul administraţiei publice;

- ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director adjunct

2. Clasa: I

3. Vechime în specialitate necesară: 3 ani

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice:

- subordonat nemijlocit faţă de directorul Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative;

b) relaţii funcţionale: cu personalul direcţiei şi celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- coordonat de secretarul de stat;

c) relaţii de control: îndrumă şi controlează activităţile personalului din cadrul direcţiei;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii naţionale.

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul;

b) cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

3, Limite de competenţă:

a) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea direcţiei, departamentului, ministerului;

b) în absenţa directorului asigură conducerea direcţiei;

c) în relaţia cu organizaţii internaţionale: reprezintă direcţia şi, după caz, pe bază de mandat, ministerul.

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

- în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişă vor fi preluate de persoana desemnată de şeful ierarhic superior, respectiv directorul adjunct implementare.

 

Întocmit de:

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Contrasemnează:

Numele şi prenumele:

Funcţia publică de conducere:

Director

 

Semnătura:...............

Data:.........................

Numele şi prenumele

………………………………

Funcţia publică de conducere:

Director adjunct financiar şi control

Semnătura:..............

Data:........................

 

Numele şi prenumele:

………………………………

Funcţia: Secretar de stat

 

Semnătura:...............

Data:.........................

 

ANEXA Nr. 4a)

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

Neclasificat

Nr. .......

din........

Exemplar nr. ......

Bucureşti

 

FIŞA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Denumirea şi codul postului: director adjunct financiar şi control

2. Poziţia postului în statul de organizare: -

3. Relaţii cu alte posturi:

a) ierarhice: este subordonat directorului, coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului management financiar, Biroului control şi antifraudă; are în subordine nemijlocita pe şefii structurilor pe care le coordonează;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; coordonat de secretarul de stat;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit legii;

e) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare;

f) definirea sumară a atribuţiilor postului: îndeplineşte activităţi specifice utilizării fondurilor structurale; asigură funcţionarea şi utilizarea sistemului de gestionare financiar-contabilă şi de control al operaţiunilor finanţate şi derulate prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA); îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile primite de la conducerea direcţiei, ministerului.

 

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: chestor

Pregătirea necesară ocupantului postului:

2.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă;

2.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare;

2.3. alte cunoştinţe: cultură generală, management, capacitate de adaptare la activităţi complexe, în continuă modificare, aptitudini deosebite de analiză şi sinteză şi de întocmire a rapoartelor, abilităţi pentru susţinerea de prezentări, corectitudine, disciplină şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informatică;

2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzătoare nevoii de a cunoaşte;

2.5. limbi străine: cel puţin o limbă de circulaţie internaţională - nivel avansat.

3. Experienţă:

3.1. vechime în muncă: conform prevederilor legale;

3.2. vechime în specialitate: conform prevederilor legale;

3.3. vechime în funcţii de conducere: conform prevederilor legale;

3.4. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: conform prevederilor legale.

4. Aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de planificare organizatorică, de analiză şi sinteză, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipă; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi, abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivă în raport cu atribuţiile postului.

5. Atitudini necesare/Comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analiză, sinteză, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţă, flexibilitate a gândirii şi trăsături pozitive de caracter, disponibilitate pentru călătorii, delegări în ţară şi peste hotare.

6. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţia de ofiţer de poliţie.

7. Trăsături psihice şi de personalitate: rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emoţional, fără tendinţe impulsive sau depresive, rezistenţă la stres.

 

C. Condiţii specifice de muncă:

1. Locul de muncă: sediul direcţiei şi al unităţilor la care se efectuează verificări/cercetări sau exterioare acestora în funcţie de sarcinile dispuse

2. Programul de lucru: 8 ore/zilnic, 5 zile/săptămână, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii

3. Deplasări curente: în unităţile centrale ale ministerului, în ţară şi în străinătate

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou şi dinamică de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post: stres, oboseală f zică şi psihică, boli profesionale

6. Compensări: indemnizaţie de comandă, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncă, concediu de odihnă suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Munca desfăşurată în fiecare zi - specifică gestionării asistenţei financiare nerambursabile - reprezintă 100 % din totalul atribuţiilor de serviciu:

a) coordonează, îndrumă şi verifică activităţile desfăşurate de personalul din cadrul Biroului control şi antifraudă şi al Serviciului management financiar;

b) asigură coordonarea sistemului financiar-contabil al operaţiunilor finanţate şi derulate prin PODCA;

c) coordonează activităţi privind controlul la faţa locului al operaţiunilor desfăşurate de beneficiari;

d) semnează şi aplică sigiliul pentru „bun de plată” pe solicitarea de acordare a prefinanţării şi pe raportul de validare în vederea rambursării către beneficiari a cheltuielilor eligibile din Fondul Social European şi bugetul de stat;

e) avizează şi supune aprobării conducerii direcţiei previziunile fluxurilor de numerar (lunare) şi plăţi (trimestriale) înaintate de Autoritatea de management către Autoritatea de certificare şi plată;

f) avizează informarea privind plăţile de prefinanţare efectuate, respectiv declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară a PODCA;

g) coordonează elaborarea procedurilor privind managementul financiar şi sistemul de control;

h) analizează, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile personalului din subordine, prevăzute prin fişele posturilor, şi dispune măsurile necesare;

i) coordonează elaborarea rapoartelor periodice şi finale privind implementarea financiară a programului;

j) notifică conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedură;

k) coordonează activitatea de informare financiară a Autorităţii de certificare şi plată, Comisiei Europene şi altor organe abilitate, la solicitarea acestora;

l) îndeplineşte atribuţii în conformitate cu activităţile de management financiar şi control solicitate de către şefii ierarhici.

Săptămânal/ocazional/temporar:

- participă la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publică şi conexe;

- diseminează informaţii generale În domeniul administraţiei publice;

- îndeplineşte atribuţii specifice funcţionarului de securitate:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificare şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţia a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiile de acces la informaţii clasificate;

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului:

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului

2. Indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite

3. Costuri: îşi desfăşoară activitatea cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activităţi de concepţie, analiză, control, documentare si studiu

5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie

6. Mod de realizare: individual şi în echipă (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implică nemijlocit în rezolvarea problemelor

 

Secretar de stat,

……………………………………

 

_. .201_

 

Titularul postului

Director,

……………………………………

 

_. .201_

 

Avizat

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă

Director general,

……………………………………

 

 

ANEXA Nr. 5a)

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”

 

DIAGRAMA DE RELAŢII INTERNE

a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

 

MINISTRU DELEGAT PENTRU ADMINISTRATIE

 

 

 

 

 

 

 

D.G.A.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală audit intern

 

Corpul de control al Ministrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.J.

 

 

 

Comitet de monitorizare

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.M.R.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea nereguli, recuperări debite şi monitorizare audit

 

 

Unitatea de gestionare documente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.P.F.B.L

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

(implementare)

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

(financiar şi contabil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.R.I.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF BIROU

Contractare şi monitorizare a implementării proiectelor

 

Unitatea de comunicare, SMIS si IT

 

 

SEF BIROU

Control şi antifraudă

 

şef serviciu

management financiar

 

 

 

U.C.R.A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.P.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de evaluare şi programare

 

Compartimentul contractare şi monitorizare a implementării proiectelor

 

 

Unitatea de plăţi şi contabilitate

 

Unitatea de validate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.C.T.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şef serviciu

coordonare şi asistenţă tehnică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.R.C.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat tehnic

Comitet de monitorizare

 

Unitatea asistenţă tehnică program

 

 

 

D.A.E.R.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă:

 

 

 

structuri / unităţi subordonate M.A.I., agenţii / instituţii autorităţi în coordonarea M.A.I.

 

 

 

 

Relaţii de subordonare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaţii de colaborare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5b)

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”

DIAGRAMA DE RELAŢII EXTERNE

a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanţa C.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.F.P.

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A.

 

 

A.N.R.M.A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.N.A.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.N.G.

 

 

 

 

M.A.I.

 

 

 

 

 

U.C.V.A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.D.C.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITĂŢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.C.R.B.U.E.

 

 

Mass-media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.G.G. – U.P.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.E.-ur

 

 

 

 

 

 

 

Autorităţi ale A.P.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.I.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instituţii şi autorităţi

 

 

AM POS DRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurile asociative ale autorităţilor

administraţiei publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM POS CCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţiile de dezvoltare

intercomunitară

 

 

 

 

 

 

AM POS Regional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM POS Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM POS Mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul de lucru al Guvernului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului nr. CV. 1.050/2012,

având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul de achiziţie al medicamentelor corespunzătoare denumirii comune internaţionale Natrii Iodidum (1311) reprezintă preţul de decontare al acestora de la nivelul unităţii sanitare.”

2. În anexa nr. 1, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

„Art. 3. - În cazul iniţierii sau al menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare de referinţă pentru bolnavii în status posttransplant şi care au obţinut, în condiţiile legii, aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant, preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare.”

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 8 iunie 2012.

Nr. 548.


*) Anexa se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

 

ORDIN

privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

Având în vedere:

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 77 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice,

în temeiul art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012,

preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Procura specială la care se face referire la art. 103 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

Art. 2. - Procura specială se autentifică conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele condiţii:

a) de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, in cazul cetăţenilor români sau străini stabiliţi în străinătate, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun;

b) de către notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini;

c) de către notarii publici dintr-o altă ţară în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, în cazul cetăţenilor români şi străini stabiliţi în străinătate.

În acest caz procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului din care emană documentul;

d) de către notarii publici dintr-o ţară, în condiţiile prevăzute în tratatele sau convenţiile de asistenţă juridică bilaterală la care România este parte.

Art. 3. - Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum şi numărul şi seria actului menţionat;

b) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum şi numărul şi seria actului menţionat;

c) obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de cârd, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente şi restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original, precum şi a taloanelor de plată a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimaţiei de transport etc;

d) precizarea că mandatarul are toate obligaţiile ce îi revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, intervenită în situaţia titularului, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află.

Art. 4. - Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi apostila (când este cazul) vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

Art. 5. - Procura specială este valabilă o perioadă de maximum 18 luni de ia data autentificării.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Ileana Ciutan

 

Bucureşti, 7 iunie 2012.

Nr. 214.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.