MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 403/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 403         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 iunie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 351 din 24 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Decizia nr. 363 din 24 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 66, art. 69, art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

585. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Diaconu Victoriţa din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 

586. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 

588. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

589. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate, precum şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 507/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate

 

590. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

591. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

592. - Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în anul 2012

 

594. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

366. - Decizie privind numirea prin mobilitate a doamnei Diaconu Victoriţa în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

367. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

368. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

369. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Iulian Marian Butnaru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

370. - Decizie privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Staicu Mircea Cristian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

371. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

3. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 351

din 24 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Mirela Muşat în Dosarul nr. 8.541/1.748/2010 al Judecătoriei Cornetu. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 547D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 11 aprilie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 8.541/1.748/2010, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Mirela Muşat într-o cauză ce are ca obiect o plângere contravenţională.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 25 alin. (1), art. 45 şi ale art. 53. Textul de lege criticat creează o situaţie discriminatorie şi aduce atingere drepturilor proprietarilor de autoturisme care au achitat rovinieta. Modificarea numărului de înmatriculare este posibilă cu achitarea unei taxe fixe, indiferent de valoarea rovinietei deja existente sau de tipul autovehiculului pentru care a fost încheiată, ceea ce adânceşte situaţia discriminatorie invocată.

Judecătoria Cornetu apreciază că dispoziţiile legale criticate sancţionează utilizatorii care nu parcurg procedura de modificare a înregistrărilor din baza de date a CNADNR cu nulitatea rovinietei şi cu pierderea dreptului de a utiliza reţeaua de drumuri naţionale din România, deşi acest drept se născuse odată cu achitarea tarifului de utilizare. Reţinând că achitarea unui tarif de utilizare a reţelei de drumuri constituie un act juridic civil, guvernat de principiul libertăţii de voinţă, instanţa consideră că dispoziţia legală criticată sancţionează cu nulitatea un act juridic civil, deşi în momentul încheierii acestuia au fost respectate toate condiţiile de valabilitate, atât cele de fond, cât şi cele de formă. Astfel, se apreciază că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 25 alin. (1), art. 45 şi ale art. 53.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că dreptul persoanelor fizice la liberă circulaţie în ţară şi în străinătate se exercită în condiţiile legii, iar articolul criticat nu contravine acestui drept, ci instituie reguli speciale privind valabilitatea rovinietei începând cu data de 1 octombrie 2010, pentru toate categoriile de vehicule, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului. În plus, textul de lege criticat nu constituie o restrângere a exerciţiului unor drepturi, ci reprezintă reglementarea dată prin lege pentru respectarea condiţiilor exprese pe care trebuie să le îndeplinească toate categoriile de vehicule, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului. Prevederile art. 45 din Constituţie nu au incidenţă în cauza de faţă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, cu următorul conţinut: „începând cu data de 1 octombrie 2010t în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 25 alin. (1) referitor la libera circulaţie, art. 45 referitor la libertatea economică şi ale art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că în jurisprudenţa sa, de exemplu Decizia nr. 982 din 25 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, a statuat că dreptul la liberă circulaţie vizează libertatea de mişcare a cetăţeanului, textul constituţional reglementând ambele aspecte care formează acest drept fundamental, şi anume: libera circulaţie pe teritoriul României şi libera circulaţie în afara teritoriului ţării. Dreptul la libera circulaţie, astfel cum este reglementat de Constituţie, prin receptarea sa din Pactul internaţional privitor la drepturile civile şi politice, nu include şi dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a deţine un permis de conducere auto în acest scop, prevederile constituţionale nefăcând referire şi la mijloacele de transport prin care se realizează libera circulaţie. Ca urmare, fiecare cetăţean poate folosi mijloacele de transport pe care le consideră potrivite (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale, navale, mijloace de transport în comun sau personale), cu respectarea însă a regulilor impuse prin actele normative care reglementează utilizarea acestora.

Stabilirea regulii potrivit cărei utilizatorul unui vehicul trebuie să informeze în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, pentru ca rovinieta să îşi menţină valabilitatea, nu este de natură să încalce dreptul fundamental reglementat de art. 25 din Constituţie.

În ceea ce priveşte prevederile constituţionale ale art. 45 referitor la libertatea economică, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în cauza de faţă.

Întrucât nu s-a constatat restrângerea exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertăţi fundamentale, nu se poate reţine nici pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 53 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Mirela Muşat în Dosarul nr. 8.541/1.748/2010 al Judecătoriei Cornetu.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 363

din 24 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Ion Vlăduţi în Dosarul nr. 1.511/101/2010 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.234D/2011.

La apelul nominal răspunde personal autorul excepţiei, lipsă fiind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public, făcând referire la deciziile Curţii Constituţionale nr. 223/2012 şi nr. 224/2012, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Sentinţa din 27 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.511/101/2010, Tribunalul Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Ion Vlăduţi într-o cauză ce are ca obiect soluţionarea unei contestaţii privind alte drepturi de asigurări sociale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că stabilirea în sarcina pensionarilor cu pensii ce depăşesc un anumit cuantum de a plăti impozit şi contribuţii la asigurări sociale contravine prevederilor art. 16 din Legea fundamentală.

Tribunalul Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul arată că stabilirea obligaţiei de plată a impozitului doar pentru pensiile ce depăşesc un anumit cuantum nu are un caracter discriminatoriu, aceasta fiind o expresie a principiului aşezării juste a sarcinilor fiscale prevăzut în cuprinsul art. 56 alin. (2) din Constituţie. Astfel, pentru a-şi realiza rolul şi funcţiile, statul trebuie să-şi construiască venituri şi să facă cheltuieli băneşti. În acest scop, statul procedează la repartiţia sarcinilor fiscale cât mai echitabil posibil. În continuare, face referire la

Decizia nr. 539 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, şi ale art. 257 alin. (2) fit. f) şi alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi. De asemenea, sunt considerate a fi încălcate şi prevederile art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin sentinţa prin care a fost sesizată, instanţa de judecată a admis excepţia autorităţii de lucru judecat, respingând acţiunea formulată de reclamantul Ion Vlăduţi.

În aceste condiţii, Curtea reţine că, indiferent de soluţia pronunţată în prezenta cauză, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o cerere care a fost deja respinsă ca urmare a admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat, Rezultă că excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. Astfel, întrucât excepţia de neconstituţionalitate nu îndeplineşte o condiţie de admisibilitate, Curtea o va respinge ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 257 alin. (2) lit. f) şi alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, excepţie ridicată de Ion Vlăduţi în Dosarul nr. 1.511/101/2010 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

 Daniela Ramona Mariţiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Diaconu Victoriţa din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Diaconu Victoriţa i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 585.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21} şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Dan Carmen Daniela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 586.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 10.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul „Bunuri şi servicii”, în vederea achiziţiei carburanţilor necesari mobilităţii mijloacelor de transport.

Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 588.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate, precum şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 507/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 cu suma de 106 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate domnului Şerban Ionescu, domiciliat în Bucureşti, str. Jean-Louis Calderon nr. 1-5, sectorul 2.

(2) Ajutorul se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012.

Art. 5. - (I) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 507/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea acordării unui ajutor pentru tratament medical în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 mai 2012.

(2) în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii restituie Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului suma de 88 mii lei cu care s-a suplimentat bugetul aprobat acestei instituţii pe anul 2012, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 507/2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 589.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012 cu suma de 432 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - .Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 590.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe anul 2012 cu suma de 131 mii lei, la capitolul 85.01 „Comunicaţii”, titlul 10

„Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 591.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, în anul 2012

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Articol unic. - (1) Se aprobă efectuarea de concedieri colective, în anul 2012, precum şi numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Salariaţii concediaţi potrivit alin. (1) beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 592.

 

ANEXĂ

 

NUMĂRUL DE SALARIAŢI

ce urmează să fie disponibilizaţi în anul 2012 de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri

 

Denumirea operatorului economic

 

Numărul de persoane

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucureşti

TOTAL 2012

din care:

iunie 2012

noiembrie 2012

 

500

 200

300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin, (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2012 cu suma de 220 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 594.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a doamnei Diaconu Victoriţa în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1)lit. b)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Diaconu Victoriţa se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 366.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul delegat pentru administraţie prin Adresa nr. 74.065/VPD din 12 iunie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilorfuncţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 353/2012 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

.Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în domeniul administraţiei publice. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru administraţie. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de ponta] şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 367.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cuprinsă în Adresa nr. 2.836 din 12 iunie 2012,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11 j din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 368.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Iulian Marian Butnaru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere propunerea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cuprinsă în Adresa nr. 2.835 din 12 iunie 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.641.827 din 13 iunie 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Iulian Marian Butnaru a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 aiin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul iulian Marian Butnaru exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 369.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Staicu Mircea Cristian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Cererea domnului Staicu Mircea Cristian înregistrată sub nr. 20/13.119/I.M. din 13 iunie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 97 lit. b) din Legea nf. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Staicu Mircea Cristian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 370.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMU L-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Sănătăţii prin Adresa nr. 28.808 din 8 iunie 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 76 lit. b) din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările ulterioare,”

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. I. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rorian Dorel Bodog, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, se revocă din calitatea de reprezentant al Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social.

(2) începând cu data prevăzută la alin. (1), domnul Răzvan Teohari Vulcănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, se desemnează în calitatea de reprezentant al Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social.

Art. II. - Punctul 10 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. Crt.

Instituţia

Reprezentant

„10.

Ministerul Sănătăţii

Răzvan Teohari Vulcănescu”

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr.371.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 15 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

1. UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

2. PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

3. ALIANŢA PENTRU ARGEŞ ŞI MUSCEL

4. ALIANŢA PENTRU BACĂU

5. ALIANJA PENTRU VIITORUL BRĂILEI

6. ALIANŢA POPULAR CREŞTINĂ

7. ALIANŢA CIVICĂ PENTRU COMUNITATE

8. ALIANŢA PENTRU CONSTANŢA

9. ALIANŢA PENTRU PROGRES

10. MIŞCAREA PENTRU NOUL GIURGIU

11. UNIUNEA SOCIAL POPULARĂ

12. ALIANŢA PENTRU TELEORMAN

13. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL + PARTIDUL POPORULUI

14. PARTIDUL VERDE

15. PARTIDUL NOUA GENERAŢIE CREŞTIN DEMOCRAT

16. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Numele şi prenumele

Funcţia pentru care a candidat

1

Arad

Şeitin

Roşu Re mus

consilier local

2

Arad

Ususău

Iovescu Alexandru

consilier local

3

Arad

Dezna

Gardău Ioan-Viorel

consilier local

4

Arad

Semlac

Stoian Letiţia

primar

5

Arad

Moneasa

Dragoş Vasile

consilier local

6

Arad

Ususău

Vesalom Marinei Florentin

consilier local

7

Arad

Ususău

Ţole Florin

primar

8

Arad

Şicula

Monta Flavius-Călin

consilier local

9

Arad

Şiştarovăţ

Nedelcu Gheorghe Moisa

consilier local

10

Arad

Macea

Otlăcan Cristian

consilier local

11

Arad

Macea

Săcui Stelian

consilier local

12

Arad

Macea

Ardelean Bogdan Florin

consilier local

13

Arad

Macea

Ardelean Ioan Alexandru

primar

14

Arad

Apateu

Mişca Teodor

consilier local

15

Arad

Ineu

Chiria Alexandru

consilier local

l6

Arad

Peregu Mare

Cengyel-Fischer Ladislau-Pavel

primar

17

Arad

Semlac

Hai Daniela

consilier local

18

Bacău

Târgu Ocna

Sultanei Dănuţ Dumitru

consilier local

19

Bacău

SIănic Moldova

Mocanu Liviu

consilier local

20

Bacău

Dofteana

Spoială Gheorghe

consilier local

21

Bacău

Odobesti

Cristea Gheorghiţă

primar

22

Bihor

Tulea

Buda Mihai

consilier local

23

Bistriţa-Năsăud

Rodna

Pop Ioan

consilier local

24

Bistriţa-Năsăud

Şanţ

Filipoi Victor

consilier local

25

Bistriţa-Năsăud

Rod na

Szenftleben Carol Vasile

consilier local

26

Botoşani

Cristeşti

Crăciun Andrei Marian

consilier local

27

Botoşani

Concesti

Alupoaie Gheorghe

consilier local

26

Botoşani

Mitoc

Smicală lonuţ Radu

consilier local

29

Botoşani

Dumesti

Smicală Cristina Lansa

consilier local

30

Caraş-Severin

Anina

Găman Gheorghe

consilier local

31

Caraş-Severin

Bocşa

Marisescu Ioan

consilier local

32

Caraş-Severin

Bocşa

Romostean Meda

consilier local

33

Caraş-Severin

Copăcele

Ţîru Viorel

consilier local

34

Caraş-Severin

Cornea

Bosioc Ştefan

consilier local

35

Caraş-Severin

Cornea

Lupulescu Ştefan

consilier local

36

Caraş-Severin

Ticvaniu Mare

Fiştea Ioana Camelia

consilier local

37

Caraş-Severin

Marga

Grozav Nistor

consilier local

36

Caraş-Severin

Grădinari

Drăghina Ion Dan

consilier local

39

Caraş-Severin

Prigor

Boldea Grigore losif

consilier local

40

Cluj

Apahida

Codor Ştefan

consilier local

41

Cluj

Floreşti

Bonda Maria

consilier local

42

Cluj

Măguri-Răcătău

Mariş Ioan

consilier local

43

Cluj

Huedin

Matiş Horea Dorin

consilier local

44

Cluj

Izvoru Crişului

Tamaş Margareta

consilier local

45

Cluj

Mociu

Ban Claudia Cristina

consilier local

46

Cluj

Măguri-Răcătău

Tomoş David

consilier local

47

Cluj

Floreşti

Vaida Florentina Voichiţa

primar

48

Cluj

Floreşti

Vaida Florentina Voichiţa

consilier local

49

Cluj

Mociu

Pop Vasile Horea

consilier local

50

Cluj

Măguri-Răcătău

Bodea Vasile

consilier local

51

Cluj

Bonţida

Berki Elemer

consilier local

52

Cluj

Dâbâca

Bogdan Stelian

consilier local

53

Cluj

Cluj-Napoca

Giurgiu Mircia

primar

54

Dolj

Bechet

Popescu Mirel Costel

consilier local

55

Giurgiu

Giurgiu

Beianu Dumitru

preşedinte de consiliu judeţean

56

Giurgiu

Giurgiu

Nicolae Florian

primar

57

Gorj

Baia de Fier

Turbăceanu Dumitru

primar

58

Gorj

Rovinari

Duţă Nelu

consilier local

59

Gorj

Dăneşti

Stoian Vasile

consilier local

60

Gorj

Bălăneşti

Pungan Danut,

consilier local

61

Gorj

Târgu Cărbuneşti

Ghiţă Aurelian

consilier local

62

Hunedoara

Uricani

Muzuran Cristian Constantin

consilier local

63

Hunedoara

Vata de Jos

Dam ian Ioan

consilier local

64

Hunedoara

Ilia

Omotă Gabriel Marius

primar

65

Hunedoara

Totesti

Barboni Valeriu Dorel

consilier local

66

Hunedoara

Călan

Petroi Miron

consilier local

67

Hunedoara

Deva

Pisoiu Dorin Ioan

consilier local

68

Hunedoara

Deva

Ţoţa Paul

consilier local

69

Hunedoara

Orăştioara de Sus

Vinereanu Doinei

consilier local

70

Hunedoara

Uricani

Stănescu Ion

consilier local

71

Iaşi

Româneşti

Stegariu Ioan

consilier local

72

Iaşi

Gropniţa

Boboc Vasile

consilier local

73

Iaşi

Lespezi

Petrescu Alexandru

consilier local

74

Iaşi

Scânteia

Săcăleanu Silvica

consilier local

75

Iaşi

Băltaţi

Donisă Gheorghe

consilier local

76

Iaşi

Prisăcani

Drăgan Elena

consilier local

77

Iaşi

Vânători

Amariei Petrică

consilier local

78

Ilfov

Voluntari

Toma Ninel

consilier local

79

Ilfov

Jilava

Mladin Adrian

primar

80

Maramureş

Şişeşti

Bud Gheorghe

consilier local

81

Maramureş

Cicârlău

Dorea Nicolae

consilier local

82

Maramureş

Cerneşti

Mureşan Vasile

consilier local

83

Maramureş

Cerneşti

Mureşan Daniel Cristian

primar

84

Maramureş

Cerneşti

Şălnicean Ioan

consilier local

85

Maramureş

Cerneşti

Bota Dinu Augustin

consilier local

86

Maramureş

Cerneşti

Petrehuş Ioan

consilier local

87

Maramureş

Cerneşti

Florian Viorel

consilier local

86

Maramureş

Cerneşti

Danciu Gavril

consilier local

89

Maramureş

Călineşti

Chindriş Cristinel Ion

primar

90

Maramureş

Călineşti

Bledea Vasile Dănuţ

consilier local

91

Maramureş

Petrova

Ardelean Vasile

consilier local

92

Maramureş

Şiseşti

Bîrda Ioan

consilier local

93

Maramureş

Budeşti

Toporan Gheorghe

consilier local

94

Maramureş

Câmpulung la Tisa

R. Fekete Ludovic

primar

95

Olt

lanca

Dan Ştefan

consilier local

96

Olt

Drăgăneşti

Neamţu Dumitru

consilier local

97

Satu Mare

Craidorolţ

Vik Otto Anton

primar

98

Satu Mare

Craidorolţ

Vik Otto Anton

consilier local

99

Sălaj

Zalău

Şipoş Gheorghe

consilier local

100

Suceava

Adâncată

Spătaru Gheorghe

consilier local

101

Suceava

Todireşti

Tipa Gheorghe

consilier local

102

Suceava

Şiret

Dobrincu Ionel

consilier local

103

Suceava

Marginea

Olărean Liviu-Napoleon

consilier local

104

Timiş

Jebel

CioncaAurel-Ioan

consilier local

105

Timiş

Ştiuca

Boc Ioan

consilier local

106

Timiş

Biled

Csonti Adam

consilier local

107

Timiş

Liebling

Domşa Marian Ioan

consilier local

108

Timiş

Boldur

Artan Valentin Dănuţ

consilier local

109

Timiş

Dumbrava

Gherghina Petru

consilier local

110

Vaslui

Puieşti

Duca Ion

consilier local

111

Vaslui

Banca

Irimia Cătălin-Relu

consilier local

112

Vâlcea

Oteşani

Prodescu Ştefan

primar

113

Vâlcea

Ioneşti

Neagoie Constantin

primar

114

Vâlcea

Galicea

Cîrneanu A. Ion

consilier local

115

Vâlcea

Nicolae Bălcescu

Moşteanu Landor

primar

116

Vâlcea

Nicolae Bălcescu

Sîrbu Gheorghe Cătălin

consilier local

117

Vâlcea

Nicolae Bălcescu

Pătraşcu Ilie

consilier local

118

Vâlcea

Nicolae Bălcescu

Bălan Gheorghe Adrian

consilier local

119

Vâlcea

Nicolae Bălcescu

Niculescu Gheorghe

consilier local

120

Vâlcea

Nicolae Bălcescu

Lută Andrei Lucian

consilier local

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 3.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.