MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 405/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 405         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 iunie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 328 din 10 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, 8 şi 11 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

596. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 

597. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

598. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

823. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

513. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

514. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 

515. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 328

din 10 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, 8 şi 11 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, 8 şi 11 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Cuciumita în Dosarul nr. 6.965/256/2010 al Judecătoriei Medgidia şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 496D/2011.

La apelul nominal răspunde personal autorul excepţiei, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, reiterând argumentele invocate în faţa Judecătoriei Medgidia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 425 din 7 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.965/256/2010, Judecătoria Medgidia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, 8 şi 11 din Codul de procedură penală.

Excepţia a fost ridicată de Ioan Cuciumita cu ocazia soluţionării plângerii împotriva unui act al procurorului de netrimitere în judecată.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 2781 alin. 7,8 şi 11 din Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, întrucât judecătorul verifică rezoluţia sau ordonanţa atacată doar pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a înscrisurilor noi prezentate, petentul neputând solicita alte probe necesare unei juste soluţionări a cauzei. Astfel, judecătorul pronunţă o soluţie sau alta fără a cerceta pe fond plângerea persoanei vătămate, iar hotărârea are putere de lucru judecat şi îl scuteşte pe făptuitor de a mai răspunde pentru faptele sale. Consideră că atingerea adusă dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare este cu atât mai evidentă în situaţia reglementată de dispoziţiile art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, potrivit cărora judecătorul admite plângerea, prin încheiere, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi, apreciind că probele existente la dosar sunt suficiente, reţine cauza spre judecare, în condiţiile în care persoana vătămată nu are posibilitatea de a aduce noi probe în susţinerea plângerii sale, dat fiind faptul că „probele existente la dosar sunt suficiente”. Or, persoana vătămată reclamă tocmai insuficienţa, dintr-un motiv sau altul, a probelor administrate în faza de urmărire penală.

Judecătoria Medgidia apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală este întemeiată, în condiţiile în care prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor a fost înlăturată posibilitatea atacării cu recurs a sentinţei pronunţate în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.042/2008, nr. 1.138/2009 şi nr. 1.226/2009, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2781 alin. 7, 8 şi 11 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins:

„Judecătorul, soluţionând plângerea, verifică rezoluţia sau ordonanţa atacată, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei şi a oricăror înscrisuri noi prezentate.

Judecătorul pronunţă una dintre următoarele soluţii:

a) respinge plângerea, prin sentinţă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, menţinând rezoluţia sau ordonanţa atacată;

b) admite plângerea, prin sentinţă, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele şi împrejurările ce urmează a fi constatate şi prin care anume mijloace de probă;

c) admite plângerea, prin încheiere, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi, când probele existente la dosar sunt suficiente, reţine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispoziţiile privind judecata în primă instanţă şi căile de atac aplicându-se in mod corespunzător.

[...] În situaţia prevăzută în alin. 8 lit. a), persoana în privinţa căreia judecătorul, prin hotărâre definitivă, a decis că nu este cazul să se înceapă ori să se redeschidă urmărirea penală nu mai poate fi urmărită pentru aceeaşi faptă, afară de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmărire penală şi nu a intervenit unul dintre cazurile prevăzute în art. 10.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor prevederi de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instanţei de contencios constituţional prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 770 din 1 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, reţinând că limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen al rezoluţiei sau al ordonanţei procurorului, atacate sub aspectul legalităţii acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea soluţionării plângerii, instanţa să verifice, pe baza lucrărilor şi a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonanţei sau a rezoluţiei de netrimitere în judecată atacate, dacă această soluţie a fost sau nu dispusă cu respectarea dispoziţiilor legale. Cu aceeaşi ocazie, Curtea a statuat că dispoziţiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul la un proces echitabil, astfel cum este acesta consfinţit de prevederile constituţionale şi de reglementările internaţionale, petentul având deplina libertate de a demonstra în faţa instanţei de judecată nelegalitatea actului atacat, în raport cu lucrările şi materialul din dosarul cauzei, precum şi posibilitatea prezentării unor probe suplimentare faţă de cele deja administrate, respectiv „înscrisuri noi”.

În acelaşi sens este şi Decizia nr. 1.129 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011.

De asemenea, prin Decizia nr. 753 din 7 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 16 septembrie 2011, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8, 9 şi 10 din Codul de procedură penală, Curtea a statuat că, în situaţia admiterii plângerii cu reţinerea cauzei spre judecare, dispoziţiile privind judecarea în primă instanţă şi căile da atac se aplică în mod corespunzător şi, prin urmare, nu este restrâns în niciun fel dreptul părţii de a se adresa instanţei, de a formula apărări şi de a se prevala de toate garanţiile ce caracterizează un proces echitabil. Mai mult, după pronunţarea unei hotărâri de către instanţa de fond, se pot exercita căile de atac prevăzute de lege, partea având posibilitatea să îşi exercite neîngrădită dreptul de acces liber la justiţie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru aceleaşi motive, nici prevederile art. 2781 alin. 11 din Codul de procedură penală, cu privire la care nu au fost formulate critici distincte, nu aduc vreo atingere dispoziţii or din Constituţie invocate de autorul excepţiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7, 8 şi 11 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Cuciumita în Dosarul nr. 6.965/256/2010 al Judecătoriei Medgidia.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare, la lista A, după litera b)se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) Teste varianta bolii Creutzfeldt-Jakob (vCJD) pentru screeningul sângelui, diagnostic şi confirmare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2011/100/UE a Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Directivei 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 341 din 22 decembrie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 596.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Mircea Cătălin Ghenea se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Los Angeles, Statele Unite ale Americii.

Art. 2. - Domnul Mircea Cătălin Ghenea îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 597.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2012 cu suma de 21.400 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 128 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2012 cu suma de 722 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 9.450 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 cu suma de 200 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 46 mii iei la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 5. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 598.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 136/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2012,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 823.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu

 

Art. 1. - (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se realizează prin conturi distincte de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului, potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005,

(2) Conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1) se deschid pe capitole, subcapitole şi paragrafe, după caz, iar conturile de cheltuieli bugetare şi de deschideri de credite bugetare se deschid pe capitole şi titluri de cheltuieli bugetare.

Art. 2. - (1) Utilizarea creditelor bugetare aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se efectuează la cererea ordonatorului de credite al Fondului pentru mediu prin deschiderea de credite bugetare, în limita prevederilor de credite bugetare aprobate.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc de regulă lunar, avându-se în vedere veniturile bugetare şi sumele care pot fi utilizate din excedentul anilor precedenţi, potrivit bugetului aprobat aferent perioadei de raportare, şi se transmit pentru avizare şi aprobare Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Formularul utilizat pentru deschiderea de credite din bugetul Fondului pentru mediu este cel aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare. La completarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare vor fi avute în vedere prevederile art. 2 din Instrucţiunile privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.276/2011, în care lit. f) se completează cu codul contului contabil „09” care se utilizează pentru bugetul Fondului pentru mediu.

Art. 3. - (1) Plăţile dispuse în limita creditelor bugetare deschise nu pot depăşi veniturile bugetare încasate, inclusiv sumele din excedentul anilor precedenţi transferate în bugetul Fondului pentru mediu, în condiţiile prevederilor art. 5.

(2) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (1) se restituie de unitatea Trezoreriei Statului Administraţiei Fondului pentru Mediu, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.

(3) Plăţile efectuate în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate se evidenţiază în conturi distincte de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului a Sectorului 6, pe capitole şi titluri de cheltuieli bugetare, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu aprobat. Conturile de cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu se codifică astfel: 75 xxxx yy, în care:

75 - reprezintă codul contului contabil „Cheltuieli ale Fondului pentru mediu”;

xxxx - reprezintă capitolul bugetar (de exemplu, 74.10 „Protecţia mediului*);

yy- reprezintă titlul de cheltuieli bugetare (de exemplu, 55 „Alte transferuri*).

(4) Sumele utilizate de Administraţia Fondului pentru Mediu din bugetul Fondului pentru mediu, de la titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, se raportează în execuţie distinct, respectiv la alineatele 55.01.51 .Transferuri interne către bugetele locale” şi 55.01.52 „Transferuri interne către operatorii economici”.

Art. 4. - (1) Conturile de venituri ale Fondului pentru mediu sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) în cazul în care în bugetul Fondului pentru mediu vor fi aprobate şi alte subdiviziuni de venituri bugetare decât cele aprobate în anexă, acestea vor fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în structura aprobată în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, la solicitarea ordonatorului de credite al Fondului pentru mediu.

Art. 5, - (1) în situaţia în care prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu sunt aprobate sume din excedentul anilor precedenţi care pot fi utilizate pentru cheltuielile anului curent, sumele respective vor fi transferate pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul 88.98.10 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu” în contul de venituri al Fondului pentru mediu 74.aa.bb.cc „Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, pe bază de decizie a ordonatorului de credite, cu avizul prealabil al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în care „aa.bb.cc” reprezintă subcapitolul de venituri bugetare.

(2) Pe tot parcursul anului bugetar, sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de cheltuieli nu pot depăşi nivelul aprobat prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.

Art. 6. - (1) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli potrivit art. 5 se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri al Fondului pentru mediu 74.aa.bb.ce „Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli” în contul de excedent al anilor precedenţi 88.98.10 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu”.

(2) în cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (1), bugetul Fondului pentru mediu înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenţi, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exerciţiului bugetar, potrivit următoarei operaţiuni efectuate cu notă contabilă de Trezoreria Statului a Sectorului 6:

 

88.98.10 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu”

=  88.99.10 „Deficit al bugetului Fondului pentru mediu”

 

Art. 7. - (1) Plăţile efectuate în anul 2012 din contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu” se preiau în conturile de cheltuieli bugetare deschise potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), astfel:

a) ordonatorul de credite întocmeşte cerere pentru deschiderea de credite bugetare, cu respectarea prevederilor art. 2, la nivelul plăţilor de casă efectuate, determinate pe baza datelor din contabilitatea proprie a Administraţiei Fondului pentru Mediu;

b) după avizarea şi aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, se va proceda la regularizarea plăţilor de casă, în care scop vor fi reconstituite plăţile dispuse din contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu” prin virarea sumelor corespunzătoare din conturile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 3 alin. (3), în funcţie de natura obligaţiei de plată achitate.

(2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se efectuează de către Administraţia Fondului pentru Mediu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 8. - (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunilor de regularizare a plăţilor prevăzute la art. 7, Administraţia Fondului pentru Mediu va vira în conturile prevăzute în anexă sumele reprezentând venituri ale Fondului pentru mediu, încasate în anul 2012 în contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu” deschis la Trezoreria Statului a Sectorului 6. Eventualele sume încasate în contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu” care nu reprezintă venituri ale Fondului pentru mediu se transferă în contul 50.05 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit”, urmând să fie dispuse măsurile necesare pentru clarificarea acestora.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1), Administraţia Fondului pentru Mediu va vira în contul 88.98.10 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu” sumele reprezentând excedentul din anii precedenţi al Fondului pentru mediu, la nivelul soldului înregistrat la data de 31 decembrie 2011.

(3) în termenul prevăzut la alin. (1) sumele existente în contul 44.01 „Depozite ale instituţiilor publice pe 1 lună” şi contul 44.02 „Depozite ale instituţiilor publice pe 3 luni” se virează în contul 88.98.10 „Excedent a! bugetului Fondului pentru mediu”. La depozitele desfiinţate Trezoreria Statului a Sectorului 6 aplică rata dobânzii la vedere, iar suma dobânzii se înregistrează ca venit al Fondului pentru mediu.

(4) în cazul în care, în anul 2012, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, au fost utilizate sume din excedentul din anii precedenţi al Fondului pentru mediu pentru efectuarea de cheltuieli, sumele respective se transferă de Administraţia Fondului pentru Mediu, pe bază de decizie a ordonatorului de credite, din contul 88.98.10 „Excedent al Fondului pentru mediu” în contul de venituri al Fondului pentru mediu 74.aa.bb.cc „Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli”, în Urnita bugetului aprobat.

Art. 9. - (1) După efectuarea operaţiunilor de la art. 7 şi 8, în contul 50.1 ( „Disponibil al Fundului pentru mediu deschis la Trezoreria Statului a Sectorului 6 pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu nu mai trebuie să existe disponibilităţi.

(2) în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, Administraţia Fondului pentru Mediu va înştiinţa contribuabilii şi celelalte entităţi care datorează sume Fondului pentru mediu, cu excepţia contribuabililor care datorează sume privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru care conturile de venituri bugetare rămân nemodificate, în legătură cu noile conturi de venituri bugetare prevăzute la pct. 2-4 din anexă.

(3) Pentru o perioadă de două luni calendaristice de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, eventualele venituri cuvenite Fondului pentru mediu, virate eronat de contribuabili în contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu”, se transferă de Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de două zile lucrătoare de la încasare, în conturile prevăzute în anexă. După expirarea acestui termen, contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu” se închide şi eventualele sume virate de contribuabili în acest cont se returnează în conturile plătitorilor pentru a fi achitate în conturile prevăzute în anexă.

Art. 10. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, taxele pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care sunt colectate în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului în ultima zi lucrătoare a lunii în contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu - Taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule” deschis la Trezoreria Statului a Sectorului 6, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

(2) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează din contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.

(3) începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, sumele necesare efectuării compensărilor sau a restituirilor către contribuabili aferente taxei pe poluare pentru autovehicule şi taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, care potrivit reglementărilor în vigoare se transferau din contul 50.17 „Disponibil al Fondului pentru mediu” în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), vor fi transferate de Administraţia Fondului pentru Mediu în termen de două zile lucrătoare de la solicitarea unităţilor Trezoreriei Statului, din contul de venituri al Fondului pentru mediu 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu - Taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule” deschis la Trezoreria Statului a Sectorului 6, codificat cu codul de identificare fiscală a! Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Art. 11. - Potrivit art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, disponibilităţile Fondului pentru mediu sunt purtătoare de dobândă. Condiţiile de acordare a dobânzilor la disponibilităţile curente şi din anii precedenţi se stabilesc prin convenţie încheiată între părţi.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CONTURILE DE VENITURI ALE FONDULUI PENTRU MEDIU*

 

Nr. crt.

Simbolul contului

Denumirea contului

Natura veniturilor

CUI al beneficiarului contului

Structura Trezoreriei Statului la care sunt

deschise conturile

1.

74.16.10.09

Taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Taxele pentru emisiile poluante transferate lunar de unităţile Trezoreriei Statului

CUI Administraţia Fondului pentru Mediu (.....................)

Trezoreria Statului Sectorul 6

2.

74.18.10.50

Alte impozite si taxe

Taxele si contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b}, c). d), e), f), i), i), n) p), q), s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, achitate de contribuabili

CUI Administraţia Fondului pentru Mediu (.....................)

Trezoreria Statului Sectorul 6

3.

74.31.10.03

Alte venituri din dobânzi

Dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului pentru mediu

CUI Administraţia Fondului pentru Mediu (.....................)

Trezoreria Statului Sectorul 6

4.

74.37.10.01

Donaţii si sponsorizări

Sume încasate din donaţii şi sponsorizări

CUI Administraţia Fondului pentru Mediu (.....................)

Trezoreria Statului Sectorul 6

 

*) Conturile de venituri din prezenta anexă pot fi completate cu arte subdiviziuni de venituri care vor fi aprobate în bugetul Fondului pentru mediu.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând dispoziţiile art. I pct. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Poate fi admisa la Institutul Naţional al Magistraturii persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 4 alineatul (8), literele g) şi h) se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiţii. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior aî Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit c) din aceeaşi lege, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de mai sus, afişează lista finală a candidaţilor;”.

5. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

„161. efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după afişarea rezultatelor definitive ale concursului;”.

6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d), precum şi a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului.

(2) Rezultatele verificării se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(4) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax. comisiei de admitere a concursului.

(5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal;

2. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic.

(3) La testul-grilă de verificare a raţionamentului logic participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute la alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice-70%, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic- 30%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

(5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

(6) A două etapă constă în susţinerea unui interviu.”

8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 15 alin. (2) pct. 1.

(2) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de ia 1 la 10.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.”

9. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La expirarea timpului acordat, candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (3). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.”

10. La articolul 19, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice se afişează ta centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea baremului la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la acesta, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(4) în cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.”

11. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).”

12. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse protestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare.

(2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte.

(3) Dispoziţiile art. 16 alin. (3) şi ale art. 17-21 se aplică în mod corespunzător.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.”

13. La articolul 26, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului se publică simultan pe paginile de internat ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişării la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(3) Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în succesiunea susţinerii acestora.”

14. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) După afişarea rezultatelor definitive ale concursului, candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii prevăzute fa art. 14 alin, (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică.

(2) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Recitatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul «Admis» sau «Respins».

(3) în funcţie de numărul candidaţilor, aceştia vor putea fi repartizaţi pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susţină testarea psihologică în faţa câte unui psiholog.

(4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi

4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin

publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(5) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris şi susţinerea unui nou interviu.

(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (4).”

15. După articolul 27 se Introduc trei noi articole, articolele 271-273, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:

- curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;

- caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative;

- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază candidaţii centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndată comisiei de admitere a concursului.

(4) în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organi7are din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.

(5) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) şi (4) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, care se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) şi validează rezultatele concursului. Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.

(8) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept Penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(9) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.

Art. 272. - (1) Pentru locurile ce au devenit vacante în condiţiile art. 271 alin. (7) pot opta, în termenul prevăzut de comisia de admitere a concursului, candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31), în ordinea descrescătoare a notei obţinute la concurs, stabilită conform art. 25.

(2) La note egale, departajarea candidaţilor se face conform art. 26 alin. (3).

(3) Dispoziţiile art. 27 şi 271 se aplică în mod corespunzător. Art. 273. - Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la Institutul Naţional al Magistraturii se comunică pentru afişare la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internat ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 513.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând dispoziţiile art. I pct. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii CU studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cei puţin 5 ani la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi. după caz. la art. 32 din Legea nr. 303/2004.

2. La articolul 3 alineatul (10), literele j) şi k) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege sau a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiţii. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

4. La articolul 6 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, precum şi a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de mai sus, afişează lista finală a candidaţilor;”.

5. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

„161. efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, după afişarea rezultatelor definitive ale concursului;”.

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege şi a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de admitere a concursului.

(2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(4) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului.

(5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.”

7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal;

2. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic.

(3) La testul-grilă de verificare a raţionamentului logic participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute la alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice - 70%, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic- 30%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

(5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

(6) A două etapă constă în susţinerea unui interviu.”

8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 14 alin. (2) pct. 1.

(2) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de !a 1 la 10.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul îh care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.”

9. La articolul 18, alineatele (1) şi (5} se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice se afişează la centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea acestuia la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(5) în cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.”

10. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).”

11. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare.

(2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte.

(3) Dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.”

12. Articolul 25 se modifică siva avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişării la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(2) în situaţia în care există posturi vacante de judecători şi procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase ta concurs, astfel încât să poată fi repartizaţi toţi candidaţii care au obţinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului.

(3) Dacă nu există posturi vacante sau dacă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu decide suplimentarea numărului de posturi scoase la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în succesiunea susţinerii acestora. Când notele obţinute de candidaţi la toate cele 3 probe de concurs sunt identice, departajarea se face în funcţie de vechimea în specialitate juridică.

(4) Candidaţii clasificaţi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs, stabilite conform art. 24, formulează, în această ordine, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, opţiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs. Candidaţii pot formula o singură opţiune, care nu poate fi modificată decât în situaţiile expres prevăzute de prezentul regulament. La note egale, departajarea candidaţilor se face conform alin. (3).”

13. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) După afişarea rezultatelor definitive ale concursului, candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii prevăzute ta art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică.

(2) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul «Admis» sau «Respins».

(3) în funcţie de numărul candidaţilor, aceştia vor putea fi repartizaţi pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susţină testarea psihologică în faţa câte unui psiholog.

(4) în vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi

4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(5) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris şi susţinerea unui nou interviu.

(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (4).”

14. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:

- curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;

- caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative;

- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază candidaţii centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndată comisiei de admitere a concursului.

(4) în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.

(5) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) şi (4) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui

obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror, care se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(8) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.”

15. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de către candidaţii declaraţi admişi după cele două etape ale concursului.

(2) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical ori psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.”

16. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Tabelul cu rezultatele definitive, stabilite conform art. 24, se supune spre validare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.”

17. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Dacă unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile art. 27, procedura prevăzută la art. 25 alin. (4) se reia pentru candidaţii admişi care ocupă poziţiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului. În termenul prevăzut de comisia de admitere a concursului, candidaţii îşi pot menţine opţiunea iniţială sau pot formula o nouă opţiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas astfel neocupat, după caz.

(2) Pentru posturile ce au devenit vacante după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (1) pot opta, în termenul prevăzut de comisia de admitere a concursului, candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (4), art. 21 alin. (4) şi art. 22 alin. (7), în ordinea descrescătoare a notei obţinute la concurs, stabilită conform art. 24.

(3) La note egale, departajarea candidaţilor se face conform art. 25 alin. (3). „

(4) Dispoziţiile art. 26-27 se aplică în mod corespunzător.” Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 514.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Hotărârile colegiului de conducere, adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), b1), c) şi d), se publică pe pagina de internet a instanţei.”

2. La articolul 78, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în situaţii excepţionale, purtătorii de cuvânt vor oferi informaţii şi în afara orelor de program.”

3. La articolul 79 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1). cu următorul cuprins:

,,d1) asigură publicarea pe pagina de internet a instanţei a următoarelor informaţii, referitoare la fiecare judecător al instanţei:

- facultatea de drept absolvită, instituţia de învăţământ superior din care aceasta face parte şi anul absolvirii, respectiv, dacă este cazul, instituţia de învăţământ superior care a eliberat diploma de licenţă şi anul promovării examenului de licenţă;

- funcţiile de specialitate juridică ocupate, unităţile la care judecătorul a exercitat aceste funcţii şi perioadele în care au fost exercitate;

- concursurile sau examenele de promovare în funcţii de execuţie sau de numire în funcţii de conducere promovate;

- funcţiile de conducere ocupate şi perioadele în care judecătorul a ocupat aceste funcţii;”.

4. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 92. - (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă.

(2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.

(4) Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile privind consultarea dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei se soluţionează de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul acestuia, cu consultarea preşedintelui completului de judecată care soluţionează cauza sau a preşedintelui instanţei la care dosarul este arhivat, în situaţia cauzelor soluţionate definitiv în materie penală, respectiv irevocabil în materie civilă.

(5) Dacă dosarul se află înaintea primului termen de judecată, se va permite reprezentanţilor mass-mediei doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului, după asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează desfăşurarea procesului penal.

(6) La cerere, reprezentanţilor mass-mediei le pot fi eliberate, în condiţiile alin. (4), fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotărârilor pronunţate ori extrase din acestea, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează rezultatul cercetării judecătoreşti.

(7) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la mapele de hotărâri ale instanţei, pe baza solicitării personale, în condiţiile legii. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.

(8) Documentele prevăzute la alin. (2), (5) şi (7) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul reprezentanţilor mass-mediei, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor.

(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (2) teza finală, în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total sau parţial doar de persoanele menţionate la alin. (2) teza finală.

(10) în cazul dosarelor menţionate la alin. (9) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (2) teza finală.”

5. La articolul 95, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Încheierile şi procesele-verbale întocmite în procedura repartizării aleatorii a cauzelor sau în situaţiile de modificare a compunerii completului de judecată se depun la dosarul cauzei, iar copii de pe acestea, certificate de persoana desemnată cu repartizarea aleatorie sau, după caz, de grefierul de şedinţă, se păstrează în mape separate. La dosarul cauzei se depun şi copii de pe hotărârile colegiului de conducere prin care este modificată compunerea completului de judecată, certificate de grefierul de şedinţă.”

6. La articolul 103, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Lista de şedinţă cuprinde şi numele şi prenumele judecătorilor care compun completul de judecată, numele şi prenumele grefierului de şedinţă, precum şi numele şi prenumele procurorului de şedinţă. În cazul în care la şedinţa de judecată participă un alt procuror decât cel menţionat în lista de şedinţă, grefierul cauzei anunţă numele şi prenumele acestuia înainte de a face referatul cauzei.”

7. La articolul 104, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Fotografierea şi înregistrarea audiovideo în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului. Cererile se adresează în prealabil biroului de informare şi relaţii publice din cadrul instanţei, cu indicarea cauzei pentru care se solicită fotografierea sau înregistrarea. Pentru desfăşurarea normală a procedurilor, instanţa poate acorda permisiunea doar unui număr limitat de solicitanţi, în ordinea formulării cererilor.”

8. La articolul 104, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Este interzisă difuzarea fotografiilor, a înregistrărilor sau a imaginilor captate fără acordul preşedintelui completului de judecată. În cazul încălcării acestei interdicţii, va fi sesizat Consiliul Naţional al Audiovizualului.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Alina Nicoleta Ghica

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 515.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.