MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 422/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 422         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 iunie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

429. - Decret pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 

430. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

624. - Hotărāre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 

625. - Hotărāre pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărārea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.353. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

6. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor romāni aparţinānd minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus pānă la data de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

Īn temeiul ari. 85 alin. (2), al art. 100 alin. (1) şi al art. 106 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi al art. 5 şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Mircea Diaconu, ministrul culturii şi patrimoniului naţional, şi se constată īncetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 429.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

Īn temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), al art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi al art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte domnul Puiu Haşotti īn funcţia de ministru al culturii şi patrimoniului naţional.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 430.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba” la Hotărārea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 114, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Situat administrativ īn intravilanul satului Tău-Bistra, comuna Şugag, zona turistică Poarta Raiului”, judeţul Alba. Īnscris īn C.F. nr. 70504 Şugag, cu nr. cadastral 70504 şi nr. top. 1011/25/2, 1012/25/2, 1005/25/2, 996/1/25/2 şi 1006/1/25/2. Suprafaţa totală: 26.697 mp. Vecinătăţi: la Nord - teren proprietate privată a comunei Săsciori, la Sud - pădure Romsilva, la Vest - pārāul Caneiu, la Est - pădure Romsilva”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „803.579,70”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Alba, potrivit Hotărārii Guvernului nr. 426/2011 şi Hotărārii Consiliului Judeţean Alba nr. 227/2011”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 624.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărārea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suharău” la Hotărārea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002,

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „2.911.056,00”;

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „1.308.340,00”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 625.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 185.637 din 5 iunie 2012 al Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră, īn conformitate cu prevederile art. 88, art. 92 alin. (4) şi art. 93 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) lit. a), art. 42 alin. (1) lit. a), art. 47 alin. (2), art. 91 şi art. 101 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 31 alin. (1) lit. a) şi art. 32 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, precum şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 938/2010 privind preluarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fa Ministerul Mediului şi Pădurilor, precum şi ale art. 16 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului si al ministrului administraţiei si internelor nr. 499/521/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 634 din 5 septembrie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 14 iunie 2012.

Nr. 2.353.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

 

Art. 1. - Sursele de constituire a Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică sunt următoarele:

a) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

b) dobānzi īncasate, īn condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti, la depozitele constituite din venituri īncasate din realizările activităţii prevăzute la lit. a).

Art. 2. - Īn utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, Ministerul Mediului şi Pădurilor īndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar Regia Naţională a Pădurilor Romsilva şi structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au calitatea de autoritate contractantă.

Art. 3. - Virarea şi decontarea sumelor din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se vor efectua īn conformitate cu Normele metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Potrivit reglementărilor legale, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se asigură:

a) finanţarea cercetării, proiectării şi executării lucrărilor prevăzute īn proiectele de amenajare, ameliorare şi punere īn valoare prin īmpădurire a terenurilor degradate constituite īn perimetre de ameliorare;

b) finanţarea īntocmirii de studii şi documentaţii tehnico-economice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie;

c) finanţarea īmpăduririi terenurilor pentru realizarea pe categorii a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie;

d) compensaţia pierderii de venit corespunzător suprafeţei efectiv ocupate de perdelele forestiere de protecţie, prevăzută la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin direcţiile care au atribuţii īn domeniu, īntocmeşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii – obiective noi, obiective īn continuare şi programul de proiectare -, finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

(2) Lista obiectivelor īn continuare se elaborează pe baza propunerilor īnaintate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - pentru obiectivele ce se execută pe terenurile proprietate publică a statului pe care aceasta le are īn administrare, respectiv de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - pentru celelalte categorii de terenuri.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se īntocmeşte potrivit documentaţiilor tehnico-economice, inventarelor de lucrări de la finele anului precedent şi rezultatelor controlului anual al regenerărilor, efectuat conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor.

Art. 6. - (1) Proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere īn valoare prin īmpădurire a terenurilor degradate cuprinse īn perimetrele de ameliorare se realizează, conform prevederilor legale, de către persoane juridice atestate de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

(2) Documentaţiile tehnico-economice se avizează de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură şi de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi se aprobă conform reglementărilor īn vigoare.

(3) Serviciile de proiectare şi execuţie a lucrărilor din lista aprobată a obiectivelor de investiţii finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se realizează īn conformitate cu reglementările privind achiziţiile publice.

Art. 7. - (1) Decontarea lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere in valoare prin īmpădurire a terenurilor degradate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, se efectuează de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin:

a) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pe baza situaţiilor de lucrări aprobate de direcţiile silvice şi avizate de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe baza proceselor-verbale de recepţie - pentru lucrările executate pe terenuri situate īn fondul forestier, preluate īn proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva īn acest scop;

b) structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, pe baza situaţiilor de lucrări īntocmite de executantul lucrărilor, īnsuşite de proprietarul terenului, verificate şi aprobate de structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, şi pe baza proceselor-verbale de recepţie - pentru lucrările executate pe alte categorii de terenuri decāt cele prevăzute la lit. a).

(2) Recuperarea fondurilor investite, īn situaţia īn care deţinătorul sau administratorul terenului cuprins īn obiectivul de investiţii sistează lucrările īn amplasamente cu lucrări īn continuare, se va face prin executare silită.

Art. 8. - (1) Decontarea lucrărilor se asigură prin Trezoreria Statului, prin contul 50.57 „Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvic㔠al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi prin contul curentai Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

(2) īn funcţie de derularea procesului investiţional şi de soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, Ministerul Mediului şi Pădurilor, īn calitate de ordonator principal de credite, poate reactualiza īn cursul anului, conform legislaţiei īn vigoare, bugetul şi lista obiectivelor de investiţii care se finanţează din acest fond.

Art. 9. - Soldul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică rămas neutilizat la finele anului se reportează īn anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

Art. 10. - (1) Evidenţierea īn contabilitate a veniturilor, cheltuielilor şi a disponibilităţilor Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se face potrivit Planului de conturi pentru instituţii publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare, utilizāndu-se īn principal următoarele conturi:

- 550 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială”;

- 481 „Decontări īntre instituţia superioară şi instituţiile subordonate”;

- 776 „Fonduri cu destinaţie specială”, analitic 776.5057 „Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică”;

- 629.5057 „Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială”.

(2) Disponibilităţile, veniturile şi cheltuielile din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică se raportează īn anexa nr. 14a la situaţiile financiare anuale şi trimestriale pentru instituţii publice, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Monografia privind īnregistrarea īn contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(4) Anual, direcţia cu atribuţii īn domeniu din cadrul Ministerul Mediului şi Pădurilor comunică Direcţiei generale păduri din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pānă la data de 31 ianuarie a anului următor, balanţa de venituri şi cheltuieli pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

Art. 11. - (1) Pentru lucrările executate se va organiza recepţia lucrărilor şi se va īntocmi un proces-verbal de recepţie.

(2) La finalizarea lucrărilor, respectiv la realizarea stării de masiv a plantaţiilor, se organizează recepţia finală şi se īntocmeşte procesul-verbal de recepţie finală.

(3) Recepţia lucrărilor se face de către comisii de specialişti numite de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - pentru obiectivele de investiţii situate pe terenurile proprietate publică a statului pe care le are īn administrare, respectiv de structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - pentru obiectivele de investiţii situate pe celelalte categorii de terenuri.

(4) Comisiile de recepţie sunt constituite din 5-7 membri, din care trebuie să facă parte şi:

- reprezentantul deţinătorului cu orice titlu al terenului;

- reprezentantul structurii teritoriale silvice din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor;

- reprezentantul unităţii specializate pentru executarea lucrării de īmpădurire;

- reprezentantul administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află lucrările executate.

(5) Comisia de recepţie are obligaţia de a verifica dacă au fost executate toate lucrările de amenajare şi ameliorare la parametrii prevăzuţi īn documentaţia tehnico-economică aprobată.

(6) īn situaţia īn care lucrările de amenajare şi ameliorare nu au fost executate la parametrii prevăzuţi īn documentaţia tehnico-economică aprobată, Comisia de recepţie, īn termen de 10 zile de la constatare, notifică executantului, īn vederea remedierii lucrărilor, stabilindu-se un termen īn acest scop.

(7) īn situaţia īn care lucrările de amenajare şi ameliorare au fost executate la parametrii prevăzuţi īn documentaţia tehnico-economică aprobată, Comisia de recepţie procedează la predarea-primirea lucrărilor finalizate, prin proces-verbal īncheiat īntre executantul lucrărilor, deţinătorii terenurilor, reprezentantul structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi reprezentantul administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află lucrările executate, după caz.

(8) īn actul de predare-primire se vor specifica:

a) suprafaţa şi lucrările de amenajare şi ameliorare aferente realizate;

b) mijloacele fixe realizate;

c) fondurile utilizate;

d) recomandările şi obligaţiile privind respectarea regimului silvic de către deţinătorul terenului.

 

ANEXĂ

Ia normele metodologice

 

MONOGRAFIA

privind īnregistrarea īn contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

 

Nr. crt.

La Ministerul Mediului şi Pădurilor

Simbol cont

1.

 īncasarea taxelor datorate de persoanele fizice şi juridice, potrivit legii, pentru scoaterea definitivă din circuitul silvic a terenurilor

562.5057

776.5057

2.

 īnregistrarea dobānzii calculate pentru disponibilităţile aflate īn cont

562.5057

776.5057

3.

 Transmiterea sumelor la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vānătoare pentru efectuarea cheltuielilor

481.5057

562,5057 īnregistrare īn roşu

4.

 Transmiterea sumelor la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva pentru efectuarea cheltuielilor

562.5057

776.5057

5.

 La sfārşitul anului, īnchiderea contului de venituri

776.5057

121

6.

 īncasarea garanţiilor pentru scoaterea temporară a terenurilor din circuitul silvic

550.5057

4621.83

7.

 Restituirea garanţiilor pentru scoaterea temporară a terenurilor din circuitul silvic

550.5057

4621.83 īnregistrare īn roşu

La Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva (RNP)

8.

 Pentru sumele primite de RNP de la Ministerul Mediului şi Pădurilor

5121

4722

9.

Īnregistrarea investiţiei efectuate de RNP (cu īntreaga valoare, inclusiv TVA) (garanţia de bună execuţie de 5%)

23113

404

404

5121

404

167

10.

 Īnregistrarea consumului din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

4722

23113

47511

23112

11.

Īnregistrarea la 10 ani cānd se atinge starea de masiv şi se face recepţia finală (īnregistrare extracontabilă)

4722

23113

La autoritatea teritorială competentă a Ministerului Mediului şi Pădurilor

l2

Evidenţierea sumelor de la Ministerul Mediului şi Pădurilor distinct pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute īn bugetul aprobat

562.5057

481.5057

l3

Efectuarea investiţiei potrivit bugetului aprobat

404.5057

562.5057

l4

Īnregistrarea investiţiei īn curs

231.5057

404.5057

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor romāni aparţinānd minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus pānă la data de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

1. FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMĀNIA

2. ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMĀNIA- RO. AS.IT.

3. PARTIDUL ALIANŢA SOCIALISTĂ

4. UNIUNEA POPULARĂ SOCIAL CREŞTINĂ

5. ALIANŢA UNIŢI PENTRU TIMIŞOARA

6. PARTIDUL POPORULUI

7. UNIUNEA NAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR DE RROM1

8. PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE

9. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN

10. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI, conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Alba

Abrud

Burde Claudiu Valentin

primar

2

Alba

Aiud

Vīntu Iulian

consilier local

3

Alba

Alba Iulia

Bora Vasile Voicu

consilier local

4

Alba

Unirea

Metea Ioan

consilier local

5

Arad

Almaş

Groza Florin Teodor

consilier local

6

Arad

Almaş

Daşcău Vasile

consilier local

7

Arad

Dieci

Iovănuţ Iulius

primar

8

Arad

Gurahonţ

Haiduc Ioan-Nicuşor

primar, consilier local

9

Arad

Gurahonţ

Hanciu-Coţoi Simion

consilier local

10

Arad

Gurahonţ

Muj Ana

consilier local

11

Arad

Gurahonţ

Tābīrcă Ion

consilier local

12

Arad

Semlac

Boticiu Ioan-Gheorghe

consilier local

13

Arad

Şicula

Danciu Mircea Adrian

consilier local

14

Argeş

Băiculesti

Cimpoca Dionisie

consilier local

15

Argeş

Bārla

Mămăliga Ion Danut

consilier local

16

Argeş

Curtea de Argeş

Păun Ion

primar, consilier local

17

Bacău

Căiuţi

GaborS. Paul

consilier local

18

Bacău

Rācăciuni

Bītlă Gheorghe

consilier local

19

Bacău

Traian

Fechet losif

consilier local

20

Bihor

Beiuş

Ianc Viorel

consilier local

21

Bihor

Celca

Balint Grigore Doru

consilier focar

22

Bihor

Derna

Tivadar Ioan

primar

23

Bihor

Derna

Tivadar Ioan

consilier local

24

Bihor

Derna

Kovacs Attila

consilier local

25

Bihor

Derna

Kovacs Attila

primar

26

Bihor

Finiş

Iştoc Ion Sorin

primar

27

Bihor

Finiş

Iştoc Ion Sorin

consilier local


28 Bihor

Holod

Seica Petrică Dănuţ

primar

29 Bihor

Holod

Ghebu Eugen

consilier local

30 Bihor

Holod

lancu Vasile Gabriel

consilier local

31 Bihor

Holod

Toma Ioan

consilier local

32 Bihor

Uileacu de Beiuş

Boroş Istvan

consilier local

33 Bihor

Valea lui Mihai

Breban Gheorghe

consilier local

34 Bistriţa-Năsăud

Maieru

Hădărău Doruţ

consilier local

35 Bistriţa-Năsăud

Maieru

NegruşerViluţ

consilier local

36 Bistriţa-Năsăud

Miceştii de Cāmpie

Maier Marinei

primar

37 Bistriţa-Năsăud

Şieu

Furdui Gavril

consilier local

38 Botoşani

Dorohoi

Apurcioie Dumitru

consilier local

39 Botoşani

Hăneşti

Nemeş Nicolae Florin

consilier local

40 Botoşani

Hilişeu-Horia

Gireadă Dumitru

consilier local

41 Botoşani

Suliţa

Ionescu Romei

primar, consilier local

42 Botoşani

Vlădeni

Podaru Angela

consilier local

43 Braşov

Codlea

Cadar Robert Daniel

consilier local

44 Braşov

Codlea

Florea Lucian Nicolae

consilier local

45 Braşov

Codlea

Hotāreanu Ştefan

consilier local

46 Braşov

Codlea

Cīrstolovean Ioan Florin

consilier local

47 Braşov

Codlea

Lupu Ioan

consilier local

48 Braşov

Drăguş

Trīmbiţaş losif Gheorghe

consilier local

49 Braşov

Ghimbav

Parascan Mihai Marius

consilier local

50 Braşov

Tărlungeni

BotAlbert

consilier local

51 Braşov

Victoria

Zamfirescu Victor

consilier local

52 Bucureşti

Bucureşti

Florescu Ştefan Viorel

primar

53 Bucureşti

Bucureşti

Dan Nicuşor Daniel

primar, consilier general

54 Buzău

Costeşti

Barchizeanu Ciprian Mihai

consilier local

55 Buzău

Costeşti

Guşă Ionel

consilier local

56 Buzău

Costeşti

Mihaiu Laurenţiu

consilier local

57 Buzău

Costeşti

Nichita Nicuşor

consilier local

58 Buzău

Costeşti

Rădulescu Nicolae

consilier local

59 Buzău

Costeşti

Şerbănoiu Vasile

consilier local

60 Buzău

Costeşti

Toader Horia

primar

61 Buzău

Stālpu

Danciu Ioan

consilier local

62 Buzău

Vipereşti

Oprea Elvis Eusebio

primar

63 Caraş-Severin

Bocşa

Moldovan Petru Ioan

primar

64 Caraş-Severin

Pojejena

Rachici Sava

consilier local

65 Caraş-Severin

Reşiţa

Jenar Gheorghe

consilier local

66 Călăraşi

Crivăţ

Ungureanu Dorel

primar

67 Călăraşi

Crivăţ

Neagu Marin

consilier local

68 Călăraşi

Cuza-Vodă

Cīrjilă Viorel

consilier local

69 Călăraşi

Dragalina

Tănase Ionel

consilier local

70 Călăraşi

Dragalina

Dumitru Vasile

consilier local


71 Călăraşi

Grădiştea

Movilaru Octavia

consilier local

72 Călăraşi

Luica

Constantin Georgeta

consilier local

73 Călăraşi

Luica

Bucur Marian

consilier local

74 Călăraşi

Luica

Eftimie Niculae

consilier local

75 Călăraşi

Luica

Cristescu Stavre

consilier local

76 Călăraşi

Ştefan-Vodă

Şerban Ion

consilier local

77 Cluj

Suatu

Inclezan Dănilă Dorel

consilier local

78 Cluj

Turda

Găină Ioan

consilier local

79 Constanţa

Lumina

Coteş Gheorghe

consilier local

80 Constanţa

Mangalia

Cotlet Marios-Thiera

primar

81 Constanţa

Mangalia

Niculescu Ion

primar, consilier local

82 Covasna

Īntorsura Buzăului

Macoş Bogdan-Gheorgne

consilier local

83 Covasna

Īntorsura Buzăului

Popica Alexe

consilier local

84 Covasna

Moacşa

MolnarArpad

consilier local

85 Covasna

Ojdula

Tamas Elemer

consilier local

86 Covasna

Sānzieni

Bartaiis Almos

consilier local

87 Covasna

Sānzieni

Goga Lazar

consilier local

88 Covasna

Sita Buzăului

Banciu Ioan-Dorel

consilier local

89 Covasna

Sita Buzăului

Secelean Gheorghe

consilier local

90 Dāmboviţa

Comişani

Pahontu Gheorghe

consilier local

91 Dāmboviţa

Dărmăneşti

Stoica Nicolae

consilier local

92 Dāmboviţa

Dărmăneşti

Sterie V. Ion

consilier local

93 Dāmboviţa

Lunguleţu

Necula Gheorghe

consilier local

94 Dāmboviţa

Moroieni

Buzea Cristinet Vasile

consilier focal

95 Dāmboviţa

Moroieni

Buzea Cristinel

consilier local

96 Dāmboviţa

Nucet

Matei Daniela

primar, consilier local

97 Dāmboviţa

Pucioasa

Sprinceana Eugen Danut

primar

98 Dāmboviţa

Şotānga

Nicolae Constantin Laurenţiu

consilier local

99 Dāmboviţa

Tārgovişte

Diaconu Maria Cristina

consilier local

100 Dāmboviţa

Tărtăşeşti

Badea Constantin

primar, consilier local

101 Dāmboviţa

Tărtăşeşti

Corneteanu Razvan Cătălin

primar, consilier local

102 Dolj

Bechet

Solea George Miron

consilier local

103 Dolj

Bechet

Stroilă Petrică

consilier local

104 Dolj

Cernăteşti

Stancu Florian

consilier local

105 Dolj

Craiova

Istodor Ioan

consilier judeţean

106 Dolj

Dăneţi

Antonie Mircea

consilier local

107 Dolj

Dāneţi

Stăvărache Gheorghe

consilier local

108 Dolj

Dăneţi

Drīmboi Titi Mugurel

consilier local

109 Dolj

Filiaşi

Zidaru Dan

consilier local

110 Dolj

Gherceşti

Voican Păuna

consilier local

111 Dolj

Segarcea

Marica Tudor

consilier local

112 Dolj

Segarcea

Cioromela Florentin Caius

consilier local

113 Dolj

Segarcea

Bobocel Constantin

primar, consilier local


114 Dolj

Dăneţi

Gancea Mircea

consilier local

115 Galaţi

Galaţi

Bocănială Tache

consilier local

116 Galaţi

Galaţi

Drăgoi Eugen Dan

consilier local

117 Galaţi

Galaţi

Gafiţuc Antoneta-Magdalena

consilier local

118 Galaţi

Galaţi

Trifan Angel Liviu

consilier local

119 Galaţi

Galaţi

Ungureanu Ioan

consilier local

120 Galaţi

Galaţi

Oprea Radu Adrian

consilier local

121 Galaţi

Galaţi

Bădărāu Didel

consilier local

122 Galaţi

Griviţa

Creangă Mihai

consilier local

123 Galaţi

Iveşti

Gavrilă Elena

consilier local

124 Galaţi

Tudor Vladimirescu

Rădulescu Florin-Liviu

primar, consilier local

125 Galaţi

Umbrăreşti

Cazacu Viorel

primar, consilier loca!

126 Giurgiu

Gogoşari

Pīrvu Iulian

consilier local

127Gorj

Alimpeşti

Popescu Petre

consilier local

128Gorj

Alimpeşti

Birceanu Ion

primar

129Gorj

Alimpeşti

Mosor Elena

consilier local

130Gorj

Alimpeşti

Solea Gheorghe

consilier local

131 Gorj

Alimpeşti

Staicu Marius

consilier local

132Gorj

Alimpeşti

Şerban Gheorghe

consilier local

133 Gaj

Alimpeşti

Solea Răzvan

consilier local

134Gorj

Aninoasa

Nicolcioiu Ilie

consilier local

135 Gorj

Aninoasa

Mandia Ştefan

consilier local

136 Gorj

Baia de Fier

Bărculeanu Vasile

consilier local

137 Gorj

Bălăneşti

Gută Cristina Florentina

consilier focal

138 Gorj

Bălăneşti

Ciolan Vasile

consilier local

139 Gorj

Bumbeşti-Jiu

Geică Ion

consilier loca!

140 Gorj

Bumbeşti-Piţic

Creţoiu Emil ian

consilier local

141 Gorj

Crasna

Vulpe Constantin

consilier local

142 Gorj

Crasna

Tiriplică Emil

consilier local

143 Gorj

Fărcăşeşti

Mihai D. Tiberiu

consilier local

144 Gorj

Glogova

Drăghici Sever

consilier local

145 Gorj

Licurici

Diaconescu I. Mircea

consilier local

146 Gorj

Mătăsari

Gīrjoabă Ion

consilier local

147 Gorj

Mătăsari

Geamănu Ion

consilier local

148 Gorj

Mătăsari

Turturea Gheorghe

consilier local

149 Gorj

Motru

Cojocaru Ioan

consilier local

150 Gorj

Muşeteşti

Brānzan Grigore

consilier local

151 Gorj

Muşeteşti

Filiş Daniela Ana

consilier local

152 Gorj

Muşeteşti

Păsătoiu Gheorghe

primar, consilier local

153 Gorj

Muşeteşti

Lărgeanu Daniel

consilier local

154 Gorj

Novaci

Leuştean Nicolae

consilier local

155 Gorj

Padeş

Luca Nicolae

consilier local

156 Gorj

Padeş

Cioflan Nicolae

primar, consilier local


157 Gorj

Peştişani

Pavel Sever

consilier local

158 Gorj

Peştişani

Bogdan Iulian Alexandru

primar, consilier local

159 Gorj

Plopşoru

Calistrate Gabriel

consilier local

160 Goi]

Polovragi

Popa Vasile (Dan)

consilier local

161 Gorj

Rovinari

Predescu Tache

consilier local

162 Gorj

Rovinari

Cracovschi Mihai

consilier local

163 Gorj

Stejari

Mateiaş Ion

consilier local

164 Gorj

Tārgu Jiu

Răuţ Ion

consilier judeţean

165 Goi]

Tārgu Jiu

Borduşanu Marin

consilier local

166 Gorj

Turceni

Bicău Costin

primar

167 Gorj

Vladimir

Piţulescu Gheorghe

consilier local

168 Gorj

Ţānţăreni

Dumitru Constantin

consilier local

169 Harghita

Bălan

Cojocaru Costel-Marian

consilier local

170 Harghita

Bălan

Potoroacă Ovidiu

consilier local

171 Harghita

Cristuru Secuiesc

Ratz Istvan

consilier local

172 Harghita

Joseni

Baricz Gergely

consilier local

173 Harghita

Mădăraş

Balint Zsolt

consilier local

174 Harghita

Mădăraş

Bogacs Ferenc

consilier local

175 Harghita

Mădăraş

Peter Laszlo

consilier local

176 Harghita

Mădăraş

Szocs Maria

consilier local

177 Harghita

Mihăileni

Bucur Marina

consilier local

178 Harghita

Bălan

Cojocaru Costel-Marian

primar

179 Hunedoara

Hunedoara

Roşu Constantin

consilier local

180 Hunedoara

Hunedoara

Bende Bārna Gavril

primar

181 Hunedoara

Hunedoara

Schiau Nicolae

primar

182 Hunedoara

Hunedoara

Ardelean Daniel Cosmin

consilier local

183 Hunedoara

Hunedoara

Bera Dan Marcel

consilier local

184 Hunedoara

Hunedoara

Goghiţă Daniel Gheorghe

consilier local

185 Hunedoara

Mărtineşti

Hendrea Ovidiu Cristian

consilier local

186 Ialomiţa

Bucu

Avram Florian Dorin

consilier local

187 Iaşi

Belceşti

Tanasă Nelu

primar, consilier local

188 Iaşi

Drăguşeni

Moraru Georgeta

consilier local

189 Iaşi

Tom eşti

Leahu Liviu

primar, consilier local

190 Iaşi

Tom eşti

Irimia Iuliana

consilier local

191 Iaşi

Valea Lupului

Zara Ciocīrlea Briscan

primar, consilier local

192 Iaşi

Vlădeni

Pană Dumitru

consilier local

193 Iaşi

Vlădeni

Pascaru Mircea

consilier local

194 Ilfov

Cernica

Bolboja Vasile

consilier local

195 Ilfov

Ciorogārla

Baciu Florin

consilier local

196 Ilfov

Ciorogārla

Nicula George

primar, consilier local


197 Ilfov

Domneşti

Luizescu Andreea-Cristina

consilier local

198 Ilfov

Glina

Coman Claudia Beatrice

consilier local

199 Ilfov

Glina

Borbely Vlad-Marian

consilier local

200 Ilfov

Jilava

Nedelciu Marian

consilier local

201 Ilfov

Jilava

Mustăţea Aurel

consilier local

202 Ilfov

Popeşti-Leordeni

Năstase Tănase

consilier local

203 Ilfov

Snagov

Stan Adrian

consilier local

204 Ilfov

Snagov

Andrei Marius

consilier local

205 Ilfov

Snagov

Oprea Gabriel

consilier local

206 Ilfov

Snagov

Ionescu Cristian Ştefan

consilier local

207 Ilfov

Snagov

Muşat Apostol

primar

208 Ilfov

Vidra

Simion Gabriel

primar, consilier local

209 Maramureş

Cavnic

Lacner Manuela Camelia

consilier local

210 Maramureş

Cavnic

Bindiu Gavrilă

primar

211 Maramureş

Vişeu de Jos

Vlad Vasile IIie

consilier local

212 Mehedinţi

Baia de Aramă

Ionescu N. Aurelian

consilier local

213 Mehedinţi

Eşelniţa

Brīnzei Gheorghe

consilier local

214 Mehedinţi

Eşelniţa

Costescu Nicolae

consilier local

215 Mehedinţi

Gogoşu

Guran Constantin

consilier local

216 Mehedinţi

Podeni

Răescu Petre

consilier local

217 Mehedinţi

Devesel

Ţiganele Traian

primar

218 Mehedinţi

Voloiac

Ovreiu Alexandra

consilier local

219 Mureş

Albeşti

Pintea Adrian Ironim

primar

220 Mureş

Albeşti

Pintea Adrian Ironim

consilier local

221 Mureş

Corunca

Antal Sandor

consilier local

222 Mureş

Corunca

Argya Csaba

consilier local

223 Mureş

Corunca

Orban Zoltįn

primar

224 Mureş

Iclănzel

Andrei Adela Ioana

consilier local

225 Mureş

Miercurea Mirajului

Szavuj Zsigmond

primar

226 Mureş

Nadeş

Piri Emil

consilier local

227 Mureş

Ungheni

Nistor Ioan

consilier local

228 Mureş

Vānători

Coman Gheorghe

primar

229 Mureş

Vānători

Coman Gheorghe

consilier local

230 Mureş

Vānători

Coman Nicolae

consilier local

231 Mureş

Vānători

Otvos Alexandru

consilier local

232 Mureş

Voivodeni

Santa Iuliu

consilier local

233 Neamţ

Farcaşa

Petrescu Dragomir

consilier local

234 Neamţ

Farcaşa

Apalaghiţei Dorinei

primar, consilier local

235 Neamţ

Icuşeşti

Rusu Bogdan

consilier local

 

236 Neamţ

Piatra-Neamţ

Chirilă Viorel

primar, consilier local

237 Olt

Corabia

Tălăban Adrian

consilier local

238 Olt

Drăgăneşti

Martin Marin

consilier local

239 Olt

Gostavăţu

Mitrică Constantin

consilier local

240 Olt

Grajd ibodu

Niţă Adrian

consilier local

241 Olt

Grajd ibodu

Vasile Minus

consilier local

242 Olt

Ianca

Achim M. Nicuşor

consilier local

243 Olt

Ianca

Irimin Ion

consilier local

244 Olt

Iancu Jianu

Corbeanu P. Constantin

consilier local

245 Olt

Iancu Jianu

Bălaşea I. Dumitra

consilier local

246 Olt

Slatina

Matei Valeriu

primar, consilier 1ocal, consilier judeţean

247 Olt

Călui

Niţu Ion

primar, consilier local

248 Olt

Spineni

Florea Gheorghe

primar

249 Olt

Ştefan cel Mare

Cristea Stelian Augustin

consilier local

250 Prahova

Bertea

Lupu Ion

primar

251 Prahova

Bertea

Sinea Adrian

primar

252 Prahova

Bertea

Sinea Gheorghe

consilier local

253 Prahova

Bertea

Corcodel Vasile

consilier local

254 Prahova

Bertea

Paraschiv Mihai

consilier local

255 Prahova

Blejoi

Stoica Vasile

consilier local

256 Prahova

Chiojdeanca

Samoila Ion Valeriu

consilier local

257 Prahova

Izvoarele

Cepoiu Florentin

primar, consilier local

258 Prahova

Izvoarele

Miclea Lepadatu Lucian

primar, consilier local

259 Prahova

Măgurele

Voinescu Antonel Darius

primar, consilier local

260 Prahova

Măgurele

Cornea Ioana Georgiana Loredana

primar, consilier local

261 Prahova

Măneşti

Lixandru Constantin Valentin

consilier local

262 Prahova

Şirna

Radu Eugen Danut

consilier local

263 Prahova

Sima

Stanila Ionel

consilier local

264 Prahova

Şirna

Baicu Cătălin

consilier local

265 Prahova

Şirna

Martin Ion

consilier local

266 Prahova

Şirna

Oancea Ionel

consilier local

267 Prahova

Tătaru

Dobrescu Traian

consilier local

268 Satu Mare

Beltiug

Erseki Csaba

primar

269 Satu Mare

Beltiug

Bisi Ludovic

consilier local

270 Satu Mare

Beltiug

Pop Angelica Mariana

primar

271 Satu Mare

Benzeni

Kiş Hajnalka

primar

272 Satu Mare

Gherţa Mică

Bura Iacob

consilier local

273 Satu Mare

Halmeu

Mariţa Vasile

consilier local

274 Satu Mare

Livada

Meszaroş Ştefan

primar


275 Satu Mare

Livada

Meszaroş Ştefan

consilier local

276 Satu Mare

Livada

Cardoş Erica

consilier local

277 Satu Mare

Livada

Cardoş Erica

primar

278 Satu Mare

Livada

Sebeşi Ioan

primar

279 Satu Mare

Negreşti-Oaş

Szalay Mikloş Attila

consilier local

280 Satu Mare

Pomi

Şimon Terezia

primar

281 Satu Mare

Pomi

Aniţaş Ioan

consilier local

282 Satu Mare

Turţ

Pop Ioan

consilier local

283 Satu Mare

Turţ

Pop Aurel

consilier local

284 Satu Mare

Turţ

Farcaş Grigore

consilier local

285 Satu Mare

Turţ

Catalan Vasile

consilier local

286 Satu Mare

Turţ

Sima Nicolae

consilier local

287 Satu Mare

Turţ

Irime Ioan

primar

288 Sălaj

Bocşa

Unimătan Valentin

primar

289 Sălaj

Bocşa

Unimătan Valentin

consilier local

290 Sălaj

Romānaşi

Brindea Ioan

primar

291 Sălaj

Sānmihaiu Almaşului

Simea Ioan

consilier local

292 Sălaj

Şimişna

Cāmpean Aurel

consilier local

293 Sălaj

Şimleu Silvaniei

Teieru Ovidiu

consilier local

294 Sălaj

Treznea

Lazăr Mioara

consilier local

295 Sibiu

Hoghilag

Morar Cornel Ovidiu

primar

296 Sibiu

Hoghilag

Morar Cornel Ovidiu

consilier local

297 Sibiu

Miercurea Sibiului

Buta Liviu-loan

consilier local

298 Sibiu

Orlat

Muntean Petru

consilier local

299 Sibiu

Răşinari

Coşuleţ Florin

primar

300 Sibiu

Răşinari

Trestariu Ioan

primar

301 Sibiu

Turnu Roşu

Sima Dorin

primar

302 Suceava

Arbore

Pşeniţchi Roman

consilier local

303 Suceava

Cacica

Cojocaru Călin Mircea

primar, consilier local

304 Suceava

Cacica

Cojocaru Gheorghe

consilier local

305 Suceava

Cajvana

Iacobanu Vasile

consilier local

306 Suceava

Cajvana

Boca Daniela

consilier local

307 Suceava

Crucea

Habătă Constantin

consilier local

308 Suceava

Marginea

Lazăr Toader

consilier local

309 Suceava

Moara

Găitan Constantin

consilier local

310 Suceava

Putna

Creţan Ciprian-Florentin

consilier local

311 Suceava

Raşca

Ciocan Neculai

consilier local

312 Suceava

Todireşti

Ignat Mircea

consilier local

313 Suceava

Todireşti

Ciocīrian Gherasim Constantin

primar

314 Suceava

Todireşti

Procopiuc Marcel Liviu

consilier local


315 Suceava

Todireşti

Moraru Sergiu Marian

consilier local

316 Teleorman

Blejeşti

Savulescu Constantin

primar

317 Teleorman

Buzescu

Ciofalca I. Dumitru

consilier local

318 Teleorman

Dobrotesti

Braşoveanu Anghel

consilier local

319 Teleorman

Salcia

Hagiu Ionel

primar, consilier local

320 Teleorman

Siliştea-Gumeşti

Petrescu Marian

consilier local

321 Teleorman

Turnu Măgurele

Sulgerescu George

primar

322 Teleorman

Zimnicea

Vata Dumitru Cristian

primar, consilier local

323 Timiş

Recas

Palici Ionuţ Florin

primar, consilier local

324 Tulcea

Turcoaia

Dăineanu Vasilică

consilier local

325 Vaslui

Vaslui

Vrīnceanu Gabriel

consilier local

326 Vaslui

Văleni

Ochiană Constantin

consilier local

327 Vālcea

Berbeşti

Nica Ion

consilier local

328 Vālcea

Călimăneşti

Berbece Aurel

consilier local

329 Val cea

Drăgăşani

Căpraru Ilie

primar

330 Vālcea

Grădiştea

Măriuţa Ion

consilier local

331 Vālcea

Horezu

Bīscu Stelian

consilier local

332 Vālcea

Sineşti

Păun Daniel

consilier local

333 Vālcea

Stoileşti

Monceanu Gh. Emil

consilier local

334 Val cea

Zătreni

Cobrescu Liliana

consilier local

335 Vālcea

Zătreni

Trăistaru Ion

consilier local

336 Vālcea

Lădeşti

Stănciulescu Petrişor Iacob

primar, consilier local

337 Vālcea

Stoileşti

Marinescu Vasile

consilier local

338 Vālcea

Zătreni

Bălăşoiu Victor

consilier local

339Vrancea

Adjud

Anton Emanuel

consilier local

340Vrancea

Fitioneşti

Banciu Viorel

primar, consilier local

341 Vrancea

Fit ion eşti

Hrănăceru Viorica

primar, consilier local

342vrancea

Năneşti

Năstase Emil

consilier local

343Vrancea

Paltin

Păun Valentin-Valerianovici

primar

344Vrancea

Pufeşti

Străoanu Ion

consilier local

345 Vrancea

Răcoasa

Găman Gheorghe

consilier local

346Vrancea

Rugineşti

Enache Neculai

consilier local

347 Vrancea

Tătara nu

Vişan Tudora

consilier local

348 Vrancea

Vidra

Ene Lenuţa

consilier local

349 Vrancea

Vizantea-Livezi

Herchea Nicolae

primar

350 Vrancea

Vānători

Fotachi Grigore

consilier local

351 Vrancea

Vulturu

Neagu-Stanciu Stan

consilier local

352 Vrancea

Vulturu

Sandu Niculai

consilier local

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 6.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.