MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 423/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 423         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 26 iunie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

615. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011 şi la Paris la 6 decembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 

616. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, semnat la laşi la 3 martie 2012

 

Acord de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

 

622. - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile şi pentru aprobarea scăderii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, sau ca urmare a unei erori materiale de înscriere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

142. - Ordin al ministrului delegat pentru administraţie privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale „Industrial Parc” - S.R.L.

 

543. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

1.316/C.- Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

114. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011 şi la Paris la 6 decembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011 şi la Paris la 6 decembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Mircea Diaconu

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 615.


*) Traducere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

Tel: 021 319 97 59/2430 Fax: 021 312 67 92

Bucureşti, 2 decembrie 2011

 

Domnului Raphael Alomar, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Ref: Amendament la F/P 1562 - Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice

 

Stimate domnule guvernator,

În primul rând aş dori să reînnoiesc aprecierile noastre pentru flexibilitatea şi sprijinul continuu al băncii în a răspunde nevoilor specifice ale României.

În acest context, având în vedere stadiul actual al activităţilor proiectului menţionat mai sus, pentru asigurarea finalizării cu succes a acestora şi pentru utilizarea eficientă a sumelor împrumutului, la cererea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN), vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea graficului de lucrări cu 36 de luni.

Cea mai mare parte a obiectivelor proiectului au fost pe deplin finalizate sau sunt în stadii avansate de implementare. Cu toate acestea, dat fiind stadiul actual al procesului de adjudecare a unor lucrări de reabilitare şi restaurare, complexitatea acestora şi perioada de execuţie, în ciuda eforturilor MCPN, acestea nu pot fi finalizate în mod corespunzător în calendarul stabilit. De aceea, se aşteaptă ca proiectul să se finalizeze în anul 2014.

Această modificare va conduce la modificări specifice în cadrul anexei nr. 1, după cum urmează:

 

Graficul lucrărilor

2006-2014

 

Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră afirmativ.

 

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia generala pentru împrumuturi

 

Domnului Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 6 decembrie 2011

 

Ret: Amendament la Acordul-cadru de împrumut F/P 1562 (2006) - reabilitarea monumentelor istorice din România

 

Stimate domnule Drăgoi,

Ne referim la solicitarea dumneavoastră primită pe fax la data de 2 decembrie 2011, privind amendarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus.

Date fiind întârzierile în procesul de adjudecare a lucrărilor de reabilitare şi restaurare rămase de executat, complexitatea acestora şi perioada de execuţie estimativă mai lungă, avem plăcerea să vă informăm că BDCE nu are nicio obiecţie să confirme că graficul de implementare va fi modificat 2006-2014.

Aşteptăm să continuăm colaborarea noastră strânsă în implementarea proiectului.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, semnat la laşi la 3 martie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, semnat la laşi la 3 martie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 616.

 

ACORD

de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,

recunoscând importanţa aprofundării colaborării economice reciproc avantajoase,

luând în considerare interesele comune şi avantajele acţiunii coordonate la elaborarea şi promovarea politicilor,

în scopul cooperării reciproc avantajoase în domeniul dezvoltării regionale şi al intensificării eforturilor de reducere a dezechilibrelor de dezvoltare economică, socială şi teritorială dintre localităţile rurale şi urbane şi în scopul folosirii resurselor de materie primă şi a bazei tehnico-materiale a construcţiilor, precum şi al colaborării investiţionale, tehnico-ştiinţifice şi al altor forme de colaborare în activitatea de construcţie, au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile, dispunând de deplină independenţă în problemele elaborării, implementării, gestionării şi monitorizării politicii în domeniul dezvoltării regionale, investiţionale şi tehnico-ştiinţifice, precum şi ale coordonării complexului construcţiilor:

- cooperează în vederea elaborării cadrului legislativ şi normativ în domeniul construcţiilor şi dezvoltării regionale şi armonizării acestuia cu reglementările Uniunii Europene;

- realizează schimburi de experienţă în domeniul funcţionării instituţiilor şi organismelor de implementare a politicii de dezvoltare regională;

- întreprind acţiuni în vederea obţinerii şi utilizării fondurilor în cadrul programelor de asistenţă ale Uniunii Europene, precum şi ale Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională;

- realizează schimburi de experienţă în scopul dezvoltării capacităţilor tehnice de elaborare şi implementare a proiectelor prin aplicarea unor programe de instruire la nivel local şi regional;

- cooperează în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii capacităţii autorităţilor publice din ambele ţări în promovarea cooperării transfrontaliere în conformitate cu reglementările şi practica Uniunii Europene;

- colaborează prin elaborarea şi îndeplinirea programelor interstatale de investiţii şi proiecte comune;

- întreprind acţiuni pentru formarea pieţei comune a serviciilor şi producţiei tehnico-ştiinţifice, lucrărilor de construcţii şi de antrepriză, dezvoltarea legăturilor directe între întreprinderi cu orice formă de proprietate în construcţii, în industria materialelor de construcţie, detaliilor şi structurilor de construcţie, industriei constructoare de maşini pentru construcţii, utilaj edilitar, luând în consideraţie legăturile de cooperare şi de integrare stabilite;

- realizează schimburi de experienţă în domeniul arhitecturii, proiectării, urbanismului, planificării utilizării terenurilor, precum şi amenajării teritoriilor;

- desfăşoară analize şi cercetări comune şi efectuează schimburi de experienţă privind aplicarea politicii locative, în special în construcţia de locuinţe, inclusiv în regim social, modernizarea locuinţelor existente, managementul fondului locativ şi în domeniul stabilirii preţurilor în construcţii;

- evaluează resursele naturale şi antropice în vederea iniţierii unor proiecte de dezvoltare regională care să se bazeze pe exploatarea în comun a acestor resurse;

- asigură schimbul reciproc de informaţii, efectuează consultări reciproce în domeniile legislativ, normativ, tehnico-ştiinţific, economic, financiar şi în alte domenii de interes reciproc.

 

ARTICOLUL 2

 

Cooperarea dintre părţi se va realiza prin următoarele modalităţi:

- asistenţă tehnică;

-- cursuri de instruire, întâlniri de lucru şi seminare specializate;

- schimb de vizite la nivel ministerial;

- schimb de vizite la nivel de înalţi funcţionari publici;

- schimb de experienţă şi informaţii în domeniile construcţiilor şi dezvoltării regionale;

- schimb de informaţii şi materiale documentare relevante;

- stabilirea şi executarea unor proiecte comune;

- orice altă formă de cooperare convenită de comun acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile se abţin de la întreprinderea unor acţiuni care ar putea cauza prejudicii uneia sau alteia dintre părţi şi acordă sprijin intensificării colaborării bilaterale în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor. În acest scop, părţile vor depune toate eforturile necesare pentru armonizarea legislaţiilor naţionale şi metodelor de reglementare a activităţii investiţionale şi de construcţie, precum şi pentru armonizarea normativelor în construcţie conform cerinţelor Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 4

 

Părţile au convenit că furnizările de materiale de construcţie, detalii şi articole, servicii cu caracter tehnologic şi tehnico-ştiinţific se realizează în baza contractelor încheiate de operatorii economici din cele două state referitoare la condiţiile şi mecanismul de susţinere a dezvoltării cooperării de producţie.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru desfăşurarea activităţilor propuse şi în vederea coordonării eforturilor în stabilirea şi dezvoltarea în continuare a relaţiilor bilaterale în domeniul construcţiilor şi dezvoltării regionale, se formează Grupul de lucru pentru coordonarea activităţilor derulate.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile vor delega specialişti pentru definirea şi implementarea temelor şi programelor planificate, costurile de participare pentru persoanele delegate fiind suportate de fiecare parte. Partea gazdă se obligă să asigure condiţii tehnice adecvate pentru desfăşurarea activităţii specialiştilor pe parcursul deplasărilor, precum şi expedierea documentelor necesare.

Grupul de lucru se va întruni cel puţin o dată pe an pentru precizarea activităţilor de cooperare.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord nu afectează drepturile şi obligaţiile asumate de către părţi în alte acorduri încheiate.

Prezentul acord nu va afecta obligaţiile care rezultă din calitatea României de membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 8

 

Eventualele diferende referitoare la interpretarea şi aplicarea prezentului acord se rezolvă de către părţi prin intermediul negocierilor, pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 9

 

Toate cheltuielile ce vor surveni pentru implementarea acestui acord vor fi suportate de instituţiile implicate, în limita bugetului aprobat în acest scop.

 

ARTICOLUL 10

 

Pe baza consimţământului reciproc al părţilor, în prezentul acord pot fi introduse modificări şi completări prin protocoale separate, care sunt parte integrantă a acestuia şi intră în vigoare conform prevederilor articolului 11 al prezentului acord.

În eventualitatea schimbării numelor şi/sau atribuţiilor structurilor/organismelor responsabile pentru implementarea prevederilor prezentului acord, părţile îşi vor notifica reciproc pe canale diplomatice.

Părţile convin ca la data intrării în vigoare a prezentului acord Protocolul dintre Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din România şi Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului din Republica Moldova privind cooperarea în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi gospodăriei comunale, semnat la laşi la 20 iulie 2000, să îşi înceteze valabilitatea.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord se încheie pe un termen de 5 ani şi perioada sa de valabilitate se va prelungi in mod automat pentru noi perioade de câte un an dacă niciuna din părţi nu va notifica în scris, prin canale diplomatice, celeilalte părţi intenţia sa de a-l denunţa, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 12

 

Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris, pe canale diplomatice, privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

Semnat la laşi la 3 martie 2012, în două exemplare originale.

 

Pentru

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului al României,

Cristian Petrescu,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului

Pentru

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova,

Anatolie Zolotcov,

Viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile şi pentru aprobarea scăderii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, sau ca urmare a unei erori materiale de înscriere

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi înlocuirea acestora cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor identificate potrivit alin. (1), ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului cuprinse în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a unui bun imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 622.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se modifică şi se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedărilor efectuate persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

Nr./data actului normativ în temeiul căruia bunul imobil a fost retrocedat

Descrierea tehnică

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov/CUI 11287567

62485

8.29.11

Clădirea sediului DSP Braşov

P+E

C.F. nr. 17959

Braşov, str. A. I. Cuza nr. 20

540.096

A7 - Sentinţa civilă nr. 335/S/21 mai 2007 a Tribunalului Braşov

62486

8.29.11

Teren aferent clădirii sediului DSP Braşov

S teren = 1.472 mp C.F. nr. 17959

Braşov, str. A. I. Cuza nr. 20

0

A7 - Sentinţa civilă nr. 335/S/21 mai 2007 a Tribunalului Braşov

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba/CUI 4331562

100453

8.29.11

Compartiment teritorial de sănătate publică, Sebeş

Cărămidă, planşee beton şi lemn Suprafaţa 223 mp, C.F. nr. 23562/a, topo 1646/1/2

Judeţul Alba, Sebeş, str. L. Blaga nr. 26

155

Dispoziţia de restituire a Primăriei Municipiului Sebeş nr. 1.385/2009

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad/CUI 3519496

100454

8.25.07

Laborator

Clădire D+P cărămidă C.F. nr. 6116 Arad

Judeţul Arad, Arad, str. E. Gojdu nr. 11

24

Dispoziţia nr. 67/15 mai 2006 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad

100456

8.29.11

Compartiment teritorial de sănătate publică, Ineu

P, cărămidă, C.F. nr. 955, Ineu

Judeţul Arad, Ineu, Calea Traian nr. 1

5

Dispoziţia nr. 53/4 iunie 2007 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului înscris în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii ca urmare a unei erori materiale şi care se scoate din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

Nr./data actului normativ în temeiul căruia bunul imobil a fost retrocedat

Descrierea tehnică

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj/CUI 11333620

145202

8.25.07

Punct de lucru radiaţii nucleare Gighera

Casă cărămidă Se = 30,20 m

Judeţul Dolj, comuna Gighera

540.096

Contract de închiriere nr. 7.136 din 31 octombrie 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale „Industrial Parc” - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 8 din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,

fiind îndeplinită procedura de înştiinţare a societăţii administrator Societatea Comercială „Industrial Parc” - S.R.L., prin Notificarea nr. 2.207.055/321/DDL din 21 februarie 2012,

în considerarea procesului-verbal de verificare încheiat la data de 28 mai 2012 şi a Notei nr. 2.207.768 din 29 mai 2012 prin care se arată că de la data acordării titlului de parc industrial în infrastructura de afaceri nu a fost atras niciun operator economic, respectiv nu se realizează activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) Se anulează titlul de parc industrial acordat Societăţii Comerciale „Industrial Parc” - S.R.L. prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 552/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 17 octombrie 2003.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 18 iunie 2012.

Nr. 142.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Stancovici

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 543.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de ordine interioară în Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte normele de ordine interioară, principiile şi regulile privind desfăşurarea activităţilor structurilor organizatorice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare administraţie, precum şi relaţiile organizatorice dintre acestea, în scopul realizării funcţiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare şi control, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a administraţiei este stabilită prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Structurile din componenţa administraţiei, denumite în continuare structuri, au competenţa, în domeniile lor de activitate, de a îndruma, coordona, controla şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 3. - Domeniile de competenţă ale structurilor sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al administraţiei.

Art. 4. - (1) Personalul structurilor este compus din funcţionari publici cu statut special şi personal civil.

(2) Personalul structurilor se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.

Art. 5. - (1) Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de personal din structuri, precum şi personalului delegat/detaşat de la alte instituţii, elevilor şi studenţilor care

desfăşoară activităţi de practică în structuri şi, în părţile care le privesc, tuturor persoanelor care au acces în incinta acestora. (2) Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Principiile privind desfăşurarea activităţilor în cadrul Administraţiei

 

Art. 6. - Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor ce îi revin, administraţia colaborează cu instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu alte instituţii ale statului, precum şi cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale.

Art. 7. - Principiile care stau la baza activităţii administraţiei sunt:

a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor, personalul structurilor este obligat să respecte legea, precum şi drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor;

b) nediscriminarea şi echidistanţa - în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul structurilor este obligat să aplice prevederile legale în mod nediferenţiat, fără discriminări pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie, acţionând cu imparţialitate şi într-o manieră echitabilă;

c) disponibilitatea - reprezintă obligaţia personalului structurilor de a acţiona pentru soluţionarea problemelor de serviciu repartizate de şeful ierarhic, contribuind permanent la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii unităţii din care face parte;

d) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, personalul structurilor este obligat să respecte şi să promoveze atributul ce fundamentează activitatea administraţiei;

e) profesionalismul - obligaţia personalului structurilor de a cunoaşte şi de a aplica corect şi responsabil, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevederile actelor normative în vigoare cu incidenţă asupra domeniilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a-şi dezvolta în mod continuu, prin dobândirea de cunoştinţe, abilităţile profesionale, în vederea obţinerii şi menţinerii unui standard înalt de calitate a muncii specifice;

f) confidenţialitatea - reprezintă obligaţia personalului structurilor de a garanta securitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea autorităţii conferite de lege.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de relaţii al administraţiei

 

Art. 8. - Principalele relaţii la nivelul administraţiei sunt relaţiile de autoritate, relaţiile de cooperare/colaborare, relaţiile publice şi relaţiile cu publicul.

Art. 9. - Relaţiile de autoritate, la nivelul administraţiei, pot fi ierarhice, funcţionale şi de coordonare.

Art. 10. - (1) Relaţiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocită între nivelurile ierarhice ale administraţiei, între acestea şi eşaloanele subordonate, precum şi între funcţiile de conducere şi cele de execuţie.

(2) Relaţia ierarhica funcţionează, cu caracter temporar, şi în situaţia constituirii organelor colective de lucru, analiză şi decizie.

Art. 11. - (1) Autoritatea funcţională reprezintă competenţa acordată unei structuri/persoane de a dispune măsuri obligatorii faţă de celelalte structuri/persoane care concură la îndeplinirea obiectivelor stabilite.

(2) Relaţiile funcţionale se stabilesc între două sau mai multe structuri sau între structurile administraţiei şi instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea administraţiei, dintre care una are asupra celeilalte/celorlalte autoritate funcţională, derivată din domeniul de responsabilitate al acesteia.

Art. 12. - (1) Relaţiile de cooperare instituţională se stabilesc între structuri sau între structuri şi instituţiile/structurile aflate în subordinea/coordonarea administraţiei.

(2) Relaţiile de colaborare interinstituţională/cu societatea civilă se stabilesc, după caz, între administraţie şi alte instituţii publice, asociaţii şi organizaţii neguvemamentale, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice.

Art. 13. - (1) Relaţiile publice sunt gestionate, la nivelul administraţiei, de structura de informare şi relaţii publice, cu respectarea interesului public.

(2) Relaţiile publice se realizează prin comunicarea internă, prin comunicarea cu cetăţenii, prin comunicarea externă, prin comunicarea internaţională, prin gestionarea crizelor mediatice şi a imaginii publice a administraţiei.

(3) în situaţiile în care reprezentanţii mass-mediei solicită personalului administraţiei precizări, declaraţii, interviuri, acesta are obligaţia de a-i îndruma către structura de specialitate.

Art. 14. - (1) Organizarea şi desfăşurarea comunicării interne revin şefilor de structuri şi se realizează cu toate categoriile de personal, în conformitate cu obiectivele prioritare stabilite şi cu nevoile de informare ale personalului. Comunicarea internă este o componentă a conducerii, având drept scop informarea celor interesaţi asupra deciziilor.

(2) Comunicarea externă urmăreşte promovarea sistematică, prin presa scrisă şi audiovizuală, a unor date şi informaţii publice referitoare la activitatea administraţiei.

(3) Comunicarea internaţională are drept scop promovarea sistematică, prin presa scrisă şi audiovizuală internaţională, a datelor publice referitoare la activitatea administraţiei.

Art. 15. - Relaţiile cu publicul la nivelul administraţiei şi al structurilor sale asigură relaţionarea instituţiei cu cetăţenii şi cu organizaţiile legal constituite, prin activităţi de primire, înregistrare, repartizare şi soluţionare a petiţiilor adresate conducerii administraţiei, precum şi prin organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă.

 

CAPITOLUL IV

Procesul managerial în cadrul administraţiei

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 16. - (1) în sensul prezentului regulament, procesul managerial reprezintă ansamblul de activităţi prin care personalul de conducere/managerii planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea subordonaţilor lor, în scopul realizării obiectivelor generale şi specifice, în condiţii de eficienţă şi de responsabilitate profesională.

(2) Funcţiile procesului managerial în structurile administraţiei sunt:

a) planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor;

b) coordonarea structurii şi stimularea personalului;

c) controlul activităţilor;

d) evidenţa şi urmărirea executării dispoziţiilor;

e) monitorizarea performanţelor;

f) identificarea riscurilor;

g) separarea atribuţiilor;

h) asigurarea continuităţii activităţii; i) asigurarea accesului la resurse;

j) autoevaluarea.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Planificarea, organizarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor structurilor

 

Art. 17. - (1) Planificarea, având ca principale instrumente de cunoaştere diagnoza şi prognoza, reprezintă alegerea sarcinilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea obiectivelor propuse, prezentarea modului în care trebuie îndeplinite sarcinile şi precizarea momentului în care trebuie îndeplinite.

(2) Etapele planificării sunt:

a) identificarea şi stabilirea obiectivelor;

b) formularea variantelor de acţiune, pe baza rezultatelor diagnozelor şi prognozelor;

c) stabilirea priorităţilor;

d) stabilirea etapelor acţiunii planificate;

e) normarea acţiunii corespunzător etapelor;

f) programarea acţiunii;

g) alocarea resurselor.

Art. 18. - Stabilirea şi structurarea activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către structurile administraţiei se concretizează în:

a) documente de planificare strategică;

b) documente de planificare operaţională.

Art. 19. - Planurile unice prevăd, în mod expres, necesarul de fonduri pentru finanţare, pe activităţi şi perioade de timp.

Art. 20. - Planificarea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate se realizează în limita fondurilor alocate prin bugetul aprobat.

Art. 21. - Organizarea şi conducerea structurilor sunt activităţi coordonate, după caz, de directorul general sau directorii generali adjuncţi.

Art. 22. - Organizarea activităţilor presupune stabilirea nivelurilor ierarhice, responsabilităţilor şi/sau sarcinilor fiecărei structuri.

Art. 23. - Pentru eficientizarea sistemului informaţional/decizional, creşterea operativităţii în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor curente, evitarea omisiunilor şi/sau di stors ion arii deciziilor ori a perturbării fluxului de transmitere a datelor şi informaţiilor, se respectă nivelurile ierarhice, de la cel superior la cel inferior.

Art. 24. - Activităţile şi sarcinile ce revin structurilor se stabilesc corespunzător funcţiilor şi nivelurilor ierarhice şi se materializează în:

a) dispoziţii ale directorului general, necesare îndeplinirii atribuţiilor;

b) dispoziţia zilnică a şefului structurii, document emis cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor curente;

c) dispoziţiile şefilor structurilor, necesare reglementării unor activităţi punctuale în cadrul acestora, obligatorii pentru personalul din subordine.

Art. 25. - (1) Activităţile planificate, în a căror rezolvare sunt implicate mai multe structuri, se organizează de către şeful primei structuri cu competenţă de soluţionare, denumită în continuare structură titulară, şi sunt coordonate, după caz, de directorul general/directorul general adjunct care coordonează structura titulară sau de persoana desemnată de acesta.

(2) Structura titulară poate colabora şi cu alte structurii dacă este atins domeniul de activitate al acestora, cu informarea din timp a structurilor respective.

(3) Structurile solicitate contribuie la activitatea iniţiată de structura titulară şi preiau din responsabilităţile acesteia, potrivit competenţelor pe care le au în domeniul respectiv.

(4) Desfăşurarea activităţilor neplanificate, în a căror rezolvare sunt implicate mai multe structuri, se asigură prin grija şefului structurii titulare şi sub coordonarea, după caz, a directorului general, respectiv a directorului general adjunct care coordonează structura titulară.

Art. 26. - (1) Coordonarea îndeplinirii sarcinilor se execută de către şefii structurilor implicate, prin informare reciprocă.

(2) Informarea reciprocă şi colaborarea dintre structuri se desfăşoară, în principal, prin:

a) discuţii/convorbiri/consultări;

b) stabilirea procedurilor de lucru şi a colectivelor;

c) schimb de materiale/documente/informaţii şi date;

d) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente;

e) analiza rezultatelor parţiale şi finale.

Art. 27. - (1) Pentru problemele ample, a căror soluţionare necesită o colaborare intensă şi directă între mai mulţi specialişti ai unor domenii, pot fi constituite temporar, prin decizie, grupuri de lucru pe domenii de activitate, programe sau proiecte.

(2) Constituirea grupului de lucru nu afectează responsabilitatea structurilor în ceea ce priveşte atribuţiile ce le revin.

Art. 28. - (1) La constituirea unui grup de lucru se stabilesc: denumirea, compunerea, mandatul, autoritatea şi competenţele, persoana desemnată coordonator, tipul relaţiilor de lucru, modul de lucru, durata de funcţionare, locul de desfăşurare a activităţii, finalitatea activităţii.

(2) în compunerea grupurilor de lucru trebuie să se regăsească personal a cărui competenţă face obiectul soluţionării problemei, desemnat de către şefii de structuri.

(3) Personalul desemnat trebuie să aibă competenţa şi experienţa necesare pentru rezolvarea problemei stabilite şi să poată gestiona date şi informaţii specifice.

(4) Conducerea grupului de lucru revine unei persoane din cadrul structurii titulare.

Art. 29. - La fiecare structură, organizarea, coordonarea activităţilor şi analiza eficienţei îndeplinirii sarcinilor se realizează după cum urmează:

a) şefii structurilor organizează săptămânal activitatea pentru intervalul următor, în cadrul şedinţelor de lucru. Problemele dezbătute şi măsurile stabilite în aceste şedinţe se pot consemna în registrul cu procese-verbale ale şedinţelor de lucru, de regulă prin grija structurii de secretariat;

b) şefii organizează activitatea pentru propria structură, de regulă, după stabilirea priorităţilor de către şeful ierarhic;

c) activităţile individuale se organizează, zilnic, la începutul programului, pentru ziua curentă, sau la sfârşitul programului, pentru ziua următoare;

d) structurile care organizează şi desfăşoară inspecţii şi controale, precum şi alte acţiuni complexe, care angajează mai multe forţe, îşi detaliază activităţile, de regulă, în ultima săptămână a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Art. 30. - (1) Comisiile pe domenii de activitate se constituie prin decizie a directorului general sau a înlocuitorului legal al acestuia şi funcţionează pe baza dispoziţiilor acestuia. Din comisii pot face parte reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative.

(2) Comisiile se constituie numai pentru rezolvarea problemelor deosebit de importante şi complexe, care excedează competenţelor/atribuţiilor unei structuri.

Art. 31. - Constituirea comisiilor se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) problematica să fie limitată temporar şi corespunzător din punctul de vedere al complexităţii, astfel încât să se evite depăşirea competenţelor membrilor comisiei;

b) selecţia specialiştilor să vizeze, după caz, şi cuprinderea domeniilor conexe celui în a cărui sferă se află problema de rezolvat;

c) eliberarea, totală sau parţială, a membrilor comisiei de obligaţiile de serviciu curente sau cel puţin acordarea de prioritate colaborării în cadrul comisiei faţă de celelalte activităţi;

d) participarea fiecărui membru la rezolvarea problemelor în ansamblu;

e) obligaţia tuturor structurilor de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la dispoziţie a documentelor şi datelor solicitate;

f) obligaţia preşedintelui comisiei de a prezenta rezultatele, nemijlocit, conducerii administraţiei;

g) asigurarea spaţiilor de lucru şi a sprijinului logistic necesar. Art. 32. - Verificarea semestrială şi anuală a pregătirii continue a personalului din structuri, precum şi evidenţa rezultatelor se desfăşoară/se ţine potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 33. - Evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de structuri se realizează, pe niveluri ierarhice şi pe domenii de responsabilitate, prin verificare, control, analize, comparaţii şi observare personală.

Art. 34. - Bilanţul anual al administraţiei este precedat de bilanţurile anuale ale structurilor.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Conducerea şi mecanismul decizional

 

Art. 35. - (1) Conducerea administraţiei se exercită de către directorul general.

(2) în absenţa directorului general, conducerea administraţiei se exercită de către persoana desemnată de către acesta, prin decizie.

(3) Directorul general răspunde de întreaga activitate a administraţiei şi reprezintă administraţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(4) Directorii generali adjuncţi răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite de directorul general.

Art. 36. - Structurile organizează, coordonează, controlează, îndrumă, sprijină şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către unităţile subordonate administraţiei.

Art. 37. - (1) în sensul prezentului regulament conducerea reprezintă ansamblul activităţilor prin care persoanele cu funcţii de conducere asigură coordonarea activităţii personalului subordonat, în sensul şi cu scopul realizării obiectivelor stabilite la nivelul administraţiei.

(2) Cerinţele conducerii constau în: cunoaşterea situaţiei existente în domeniul de competenţă; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor şi mijloacelor optime de acţiune; identificarea modalităţilor optime de motivare a personalului.

(3) Metoda de conducere este maniera prin care persoanele cu funcţii de conducere desfăşoară procesul de conducere, transformând, prin decizii, informaţiile în acţiuni, în scopul creşterii eficienţei/operativităţii acţiunilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor din competenţă.

Art. 38. - Dispoziţia şefului ierarhic, ca esenţă a atributului de conducere, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie legală;

b) sa fie emisă în baza unei autorităţi instituţionale;

c) să fie emisă în timp optim;

d) să asigure condiţiile care fac posibilă executarea ei.

Art. 39. - (1) Fundamentarea deciziilor conducerii administraţiei se realizează în scris de către şefii structurilor, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate, cu respectarea principiilor de eficienţă şi eficacitate a actului decizional.

(2) în funcţie de problematica abordată, procesul de fundamentare a deciziilor presupune şi consultarea unităţilor subordonate administraţiei, a organizaţiilor sindicale reprezentative, a asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, a altor persoane juridice, precum şi a persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 40. - Fundamentarea deciziilor şefilor de structuri se realizează de către subordonaţi, precum şi de către grupurile de lucru anume desemnate, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate.

Art. 41. - Persoanele cu funcţii de conducere pot atribui temporar, prin delegare de competenţă, îndeplinirea atribuţiilor ce le revin unor persoane subordonate ierarhic.

Art. 42. - Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului regulament se realizează, după caz, de către persoanele cu funcţii de conducere, fiecare pentru componenta pe care o coordonează, respectiv de către structurile cu atribuţii şi competenţe de control, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Evidenţa, păstrarea şi manipularea deciziilor, precum şi a protocoalelor de cooperare/colaborare

 

Art. 43. - (1) La nivelul structurii secretariat şi registratură generala se constituie registre pe suport hârtie şi/sau registre electronice, ce au drept scop evidenţa şi păstrarea deciziilor comune emise de directorul general.

(2) Evidenţa deciziilor cu caracter normativ emise de directorul general se realizează de structura juridică, prin publicarea în Monitorul Oficial al României.

(3) Evidenţa deciziilor de gestiune a resurselor umane se realizează de structura resurse umane.

(4) Evidenţa deciziilor pe linie de management organizatoric se realizează de structura iniţiatoare.

(5) Difuzarea deciziilor directorului general se realizează de către structura iniţiatoare, prin structura secretariat şi registratură generală.

(6) Protocoalele de colaborare interinstituţională se păstrează la structurile iniţiatoare, iar un exemplar la structura secretariat şi registratură generală.

(7) Evidenţa acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul administraţiei se realizează de structura juridică.

 

CAPITOLUL V

Desfăşurarea activităţilor în structurile administraţiei

 

SECŢIUNEA 1

Programul de lucru

 

Art. 44. - (1) Programul de lucru în structurile administraţiei se desfăşoară în intervalul orar 8,00-16,00.

(2) Prin excepţie, pentru desfăşurarea unor activităţi temporare cu caracter specific, se poate organiza programul de lucru în alt interval orar, cu obligaţia de a se asigura corespunzător compensarea cu timp liber.

(3) Programul de lucru al structurilor care desfăşoară activităţi cu publicul se stabileşte de către conducătorul administraţiei, în raport cu amploarea activităţii, asigurându-i-se personalului respectarea programului de lucru legal şi repartizarea corespunzătoare a volumului de muncă.

(4) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore se stabileşte prin dispoziţie a directorului general.

(5) Stabilirea programului de lucru se face cu avizul consultativ al organizaţiilor sindicale reprezentative.

Art. 45. - (1) în situaţii de urgenţă personalul este obligat, potrivit prevederilor legale în vigoare, să se prezinte de îndată la unitate.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), personalul acţionează potrivit atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza planurilor de creştere a capacităţii operaţionale/intervenţie/ alertare/anunţare, după caz, elaborate la nivelul administraţiei.

Art. 46. - (1) Şeful administraţiei poate dispune reducerea programului de lucru în perioadele cu temperaturi extreme şi în alte condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.

(2) Programul de lucru pentru personalul detaşat se stabileşte de către şeful structurii unde acesta este detaşat.

(3) Personalul delegat îşi desfăşoară activitatea conform programului de lucru al structurii la care este delegat.

Art. 47. - (1) în situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata programului de lucru, şeful structurii dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale şi în condiţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare, efectuarea de ore suplimentare.

(2) Sarcinile care presupun desfăşurarea de activităţi după încheierea programului de lucru şi cele care necesită chemarea personalului la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestuia, se îndeplinesc în condiţiile alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (2).

Art. 48. - (1) Orele de serviciu prestate de personal peste durata programului de lucru se consideră ore suplimentare şi se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Orele de serviciu prestate de personal în zilele libere sau pe timpul sărbătorilor legale stabilite potrivit legii, în afara programului de lucru, se consideră ore suplimentare şi se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 49. - (1) Personalul care, din motive întemeiate, întârzie sau absentează de la serviciu este obligat să anunţe imediat şeful nemijlocit.

(2) Personalul poate părăsi locul de muncă, în timpul programului, în situaţii temeinic justificate, numai cu acordul şefului nemijlocit, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile în vigoare.

Art. 50. - (1) Personalul aflat în timpul liber, după efectuarea serviciului, nu participă la executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, la activităţile de pregătire fizică, la analize profesionale sau la orice alte activităţi, exceptând situaţiile în care neparticiparea la aceste activităţi ar face imposibilă evaluarea acestuia.

(2) Pentru participarea la astfel de activităţi din timpul liber, personalului i se acordă compensarea în mod corespunzător, cu timp liber sau cu plata orelor suplimentare, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Munca de noapte se prestează de către personal în limitele şi cu acordarea drepturilor compensatorii prevăzute de lege.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli privind asigurarea spaţiilor administraţiei, în afara programului de lucru

 

Art. 51. - (1) La terminarea programului de lucru, uşile încăperilor se încuie, iar, în condiţiile în care se deţin documente clasificate, uşile se încuie şi se sigilează.

(2) Un rând de chei de la uşile încăperilor se păstrează la panoul instalat jn acest sens la dispeceratul unităţii.

Art. 52. - În afara orelor de program, accesul în spaţiile structurilor se face numai cu aprobarea conducerii unităţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Circuitul documentelor la nivelul administraţiei

 

Art. 53. - (1) Primirea, sortarea, înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei adresate administraţiei se realizează de structura secretariat şi registratură generală.

(2) La nivelul celorlalte structuri, persoanele desemnate de şeful nemijlocit sunt responsabile de soluţionarea corespondenţei adresate administraţiei, în funcţie de competenţă.

(3) Circuitul corespondenţei interne şi externe a administraţiei se asigură prin aplicaţia informatizată de evidenţă a documentelor.

(4) Toate structurile administraţiei sunt responsabile de clasarea şi arhivarea corespondenţei, conform Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea administraţiei.

(5) Multiplicarea documentelor şi urmărirea termenelor de soluţionare constituie atribute ale fiecărei structuri din componenţa administraţiei şi se realizează potrivit prevederilor în vigoare.

(6) Formatul şi modalitatea de transmitere a corespondenţei se fac potrivit prevederilor în vigoare.

Art. 54. - Atunci când documentele adresate administraţiei conţin informaţii clasificate, acestea se gestionează de către structura informaţii clasificate, cu respectarea prevederilor în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Ţinuta personalului

 

Art. 55. - (1) în sediul administraţiei, în timpul programului de lucru, personalul îşi desfăşoară activitatea în uniformă sau în ţinută civilă, în condiţiile stabilite prin reglementările interne în vigoare.

(2) Ţinuta personalului trebuie să fie decentă.

(3) Administraţia are obligaţia asigurării unei ţinute de serviciu complete.

Art. 56. - Pentru evenimentele oficiale ale administraţiei, ţinuta se stabileşte de către persoana care conduce organizarea evenimentului.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Concedii şi învoiri

 

Art. 57. - Acordarea concediilor şi învoirilor personalului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 58. - Evidenţa prezenţei personalului se ţine la secretariatul fiecărei structuri, iar mişcările zilnice ale personalului se consemnează în decizia zilnică.

 

CAPITOLUL VI

Accesul şi paza în administraţie

 

Art. 59. - Accesul persoanelor în administraţie se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 60. - (1) Structura de resurse umane asigură gestionarea documentelor de legitimare a personalului administraţiei.

(2) Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar coordonează activitatea personalului care asigură paza, accesul, supravegherea video şi intervenţia la sediul administraţiei.

(3) Cartelele individuale de acces în sediul administraţiei se eliberează prin grija personalului care deserveşte structura IT a administraţiei.

 

CAPITOLUL VII

Măsurile de protecţie privind informaţiile clasificate, securitatea şi sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor, protecţia mediului şi regulile privind fumatul în administraţie

 

SECŢIUNEA 1

Măsuri de protecţie privind informaţiile clasificate

 

Art. 61. - În administraţie accesul la informaţii clasificate este permis în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniu, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.

Art. 62. - Evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea, distrugerea şi măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate, la nivelul administraţiei, se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă în administraţie

 

Art. 63. - (1) Şefii structurilor administraţiei au obligaţia de a asigura aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă.

(2) în cadrul responsabilităţilor pe care le au, şefii structurilor administraţiei au obligaţia să ia măsurile necesare/să solicite luarea măsurilor necesare, potrivit competenţelor, pentru:

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii personalului;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea şi instruirea personalului;

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art. 64. - Şefii structurilor administraţiei au obligaţia de a comunica de îndată structurii de securitate şi sănătate în muncă orice accident suferit de personalul din subordine, atât la locul de muncă şi/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât şi în timpul deplasării la/de la domiciliu, precum şi situaţiile de persoane date dispărute şi intoxicaţiile acute profesionale.

Art. 65. - Fiecare persoană din cadrul structurilor administraţiei trebuie sa îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea conducătorilor administraţiei, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare ori de îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale, în timpul procesului de muncă.

Art. 66. - Personalul structurilor are următoarele obligaţii:

a) să utilizeze, conform prevederilor legale, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport etc.;

b) să utilizeze, conform prevederilor legale, echipamentul individual de protecţie din dotare, pe care, după utilizare, să îl depună la locul destinat pentru păstrare;

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate instalate pe aparatură, unelte, instalaţii tehnice şi clădire şi să le utilizeze corect;

d) să comunice imediat şefului unităţii şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pentru care există motive întemeiate să fie considerată un pericol pentru securitatea şi sănătatea personalului, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

e) să aducă de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau a şefului unităţii accidentele de muncă suferite de sine ori de altul, atât la locul de muncă şi/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât şi în timpul deplasării la/de la domiciliu;

f) să coopereze cu şeful unităţii şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri ori cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu şeful unităţii şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite acestuia/acestora să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

h) sa îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul administraţiei

 

Art. 67. - Şefii structurilor administraţiei răspund pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de prevenire şi stingere, pentru spaţiile şi bunurile materiale pe care le administrează.

Art. 68. - Pe linia apărării împotriva incendiilor, şeful administraţiei are următoarele atribuţii:

a) verifică, prin persoana desemnată, modul în care sunt respectate măsurile privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, instalaţiile şi materialele de stins incendii, precum şi pregătirea pentru intervenţie a personalului;

b) dispune efectuarea de cercetări, potrivit regulilor stabilite în reglementările de specialitate, privind împrejurările şi cauzele care au provocat incendii;

c) stabileşte modul de efectuare a instructajului de prevenire şi stingere a incendiilor, conform normelor în vigoare;

d) organizează activităţi de anunţare şi alarmare în caz de incendiu.

Art. 69. - Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor se organizează de către persoana desemnată astfel:

a) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit normelor în vigoare, în toate încăperile administraţiei;

b) urmăreşte, prin personalul desemnat, modul de amplasare a materialelor de stins incendii şi verifică starea tehnică, întreţinerea şi funcţionarea acestora;

c) interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în alte locuri decât cele stabilite şi amenajate în acest scop;

d) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;

e) afişează la loc vizibil documentele aferente şi urmăreşte prelucrarea şi însuşirea lor de către întregul personal al administraţiei;

f) asigură marcarea locurilor periculoase cu indicatoare avertizoare, conform reglementărilor legale în vigoare;

g) asigură materialele de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit normelor de dotare;

i) verifică periodic, cel puţin o dată pe trimestru, starea de întreţinere a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalaţiilor şi utilajelor de stins incendii şi ia măsuri de remediere a neajunsurilor constatate;

j) organizează şi asigură desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor cu foc deschis;

k) asigură păstrarea şi depozitarea corespunzătoare a materialelor periculoase.

Art. 70. - Personalul structurilor răspunde de cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi are următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să aplice normele de apărare împotriva incendiilor;

b) să respecte regulile privind fumatul instituite în spaţiile unităţii aparatului central, precum şi pe cele referitoare la executarea lucrărilor cu pericol de incendiu: sudura, folosirea aparatelor electrice de încălzire şi altele asemenea;

c) să controleze, la începerea şi încheierea programului, locurile de muncă, în vederea depistării şi înlăturării cauzelor generatoare de incendii;

d) să cunoască modul de funcţionare şi să nu deterioreze mijloacele de protecţie împotriva incendiilor;

e) să anunţe imediat orice incendiu sau început de incendiu declanşat;

f) să participe la stingerea incendiilor, evacuarea oamenilor şi a documentelor importante, înlăturarea efectelor incendiilor sau dezastrelor, potrivit planurilor de evacuare în caz de incendiu;

g) să participe la instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor;

h) să nu intervină în afara atribuţiilor de serviciu pentru remedierea unor defecţiuni la instalaţia de iluminat şi de forţă: schimbarea siguranţelor, mutarea sau instalarea lămpilor, întrerupătoarelor, prizelor etc;

i) să nu cureţe pardoselile şi mobilierul cu substanţe inflamabile;

j) să se asigure că resturile de la ţigări, din coşurile dispuse în locurile amenajate pentru fumat, să fie stinse şi, pe cât posibil, acestea să nu vină în contact cu materiale combustibile sau inflamabile;

k) să nu blocheze căile de acces şi de evacuare, hidranţii, sursele de apă, stingătoarele, tablourile electrice, total sau parţial, definitiv sau temporar, cu materiale, chiar dacă sunt incombustibile;

l) să nu utilizeze pentru încălzire radiatoare, aparate de aer condiţionat, aeroterme şi altele asemenea, cu excepţia celor aflate în inventarul de gestiune al administraţiei;

m) să nu distrugă prin ardere, decât în locuri special amenajate, deşeuri, reziduuri, gunoaie şi alte materiale combustibile.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Măsuri de protecţie antiseismică în administraţie

 

Art. 71. - Şefii structurilor răspund de:

a) verificarea şi analizarea periodică a dispunerii mobilierului din încăperi, pentru evitarea blocării ieşirilor şi căilor de acces - holuri, scări, în caz de seism;

b) verificarea periodică a stării de fixaţie din încăperi - mobilier, hărţi, planşe, cuier, rafturi, lustre etc. şi executarea lucrărilor necesare pentru fixarea acestora;

c) pregătirea şi antrenarea personalului cu privire la modul de acţiune (protecţie şi intervenţie) la producerea unui seism major.

Art. 72. - Activităţile de protecţie antiseismică se organizează de Direcţia economico-administrativă prin:

a) evaluarea nivelului de protecţie a clădirilor în care sunt dispuse structurile administraţiei;

b) planificarea inspectării de urgenţă postseism a clădirilor;

c) intervenţii de consolidare a clădirilor;

d) cunoaşterea punctelor de întrerupere (oprire) a instalaţiilor de alimentare cu apă, gaze şi energie electrică şi stabilirea personalului pentru executarea acestor operaţiuni.

Art. 73. - Personalului structurilor i se recomandă să respecte următoarele reguli de protecţie antiseismică la locul de muncă:

a) să îşi însuşească cunoştinţe necesare supravieţuirii în caz de seism;

b) să evite aglomerarea spaţiilor cu piese de mobilier sau cu echipamente tehnice şi/sau casnice; amplasarea pieselor de mobilier sau a echipamentelor tehnice şi/sau casnice trebuie să se facă astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieşirilor din încăperi, pentru a nu bloca prin deplasarea lor accesul în caz de seism;

c) să fixeze aparatura astfel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de seism;

d) să poziţioneze obiectele fragile/valoroase într-un loc mai jos şi sigur;

e) să amplaseze chimicalele/combustibilii în dulapuri asigurate/fixate împotriva răsturnării, în încăperi în care nu se lucrează şi în care nu există pericol de contaminare/incendiu;

f) să asigure, prin fixarea de pereţi, mobilierul înalt sau instabil.

Art. 74. - Pe timpul producerii seismului, întregului personal al administraţiei i se recomandă să respecte următoarele reguli de comportare raţională, de protecţie individuală şi de grup:

a) să rămână în încăpere, departe de ferestre, şi să se protejeze sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou/masă suficient de rezistent/rezistentă sau, cunoscând în prealabil elementele de construcţie rezistente, să acţioneze în consecinţă;

b) dacă este posibil, să închidă potenţialele surse de incendii sau să acţioneze în acest sens imediat după încetarea seismului;

c) să nu părăsească încăperea, să nu sară pe ferestre, să nu utilizeze scările şi nici ascensoarele şi, dacă este posibil, să deschidă spre exterior uşa încăperii, spre a preveni blocarea acesteia, în perspectiva evacuării după încetarea mişcării seismice;

d) să nu alerge în stradă;

e) dacă se află în afara unei clădiri, să se deplaseze cu calm cât mai departe de aceasta, spre un loc deschis şi sigur, ferindu-se de eventualele căderi de tencuială, cărămizi, geamuri, coşuri, parapete, ornamente;

f) în situaţia în care a fost surprins de căderi de tencuială, mobilier etc.,să îşi asigure supravieţuirea în primul rând prin protejarea cu mâinile a capului, dar şi prin alte metode, în funcţie de situaţie.

Art. 75. - Ulterior producerii seismului, se recomandă ca întreg personalul să respecte următoarele reguli de comportare:

a) să nu părăsească imediat spaţiul, camera, clădirea în care a fost surprins de seism, acordând primul ajutor persoanelor rănite şi calmând persoanele speriate sau panicate;

b) să utilizeze telefoanele exclusiv pentru apeluri de urgenţă, spre a nu bloca circuitele sau reţelele telefonice;

c) dacă s-a declanşat un incendiu, să acţioneze prin forţe proprii pentru stingerea acestuia;

d) să verifice instalaţiile electrice si/sau, după caz, de apă, gaze, canal şi, vizual, starea clădirii în interior; în cazul constatării de avarii, să anunţe unitatea pentru intervenţie şi să nu utilizeze foc deschis;

e) să iasă cu calm şi prudenţă din clădire, fără a lua cu sine lucruri inutile, verificând în prealabil starea scării şi a căii de ieşire, spre a nu se expune la pericole;

f) pentru orice eventualitate la ieşirea din încăpere/clădire se recomandă protejarea capului cu 6 cască de protecţie, iar, în lipsa acesteia, cu un taburet, o carte mai groasă, o geantă etc;

g) dacă întâlneşte uşi blocate, să acţioneze cu calm pentru deblocarea acestora; dacă uşile respective sunt prevăzute cu vitraj, să procedeze la spargerea geamului utilizând un scaun sau orice obiect la îndemână;

h) dacă sesizează blocarea unor persoane în ascensor, să acţioneze pentru calmarea acestora şi să solicite ajutor de la personalul autorizat;

i) să acorde ajutor echipelor de intervenţie/salvare;

j) să urmeze recomandările de acţiune ale structurilor specializate, difuzate de posturile naţionale de radio şi televiziune;

k) la evacuare, să acorde prioritate răniţilor, femeilor şi persoanelor în vârstă.

Art. 76. - Persoanelor surprinse sub dărâmături li se recomandă ca, adaptat la situaţie, să respecte următoarele reguli generale:

a) să rămână calme şi să încerce deblocarea căilor de acces şi/sau eliberarea proprie sau a altor persoane de sub dărâmături/mobilier;

b) să îi calmeze pe cei din preajmă şi să nu permită propagarea reacţiilor specifice panicii;

c) să îşi semnaleze prezenţa prin lovirea în conducte sau în pereţi, la intervale regulate de timp;

d) după stabilirea contactului verbal cu salvatorii, să solicite acestora primul ajutor şi să le furnizeze pe cât posibil datele solicitate;

e) să nu se preocupe de durata acţiunii de salvare, conservându-şi şi canalizându-şi energia pentru a face faţă situaţiei.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Protecţia mediului în administraţie

 

Art. 77. - Îndrumarea şi controlul activităţilor de protecţie a mediului în cadrul administraţiei se realizează de către structura proprie de specialitate.

Art. 78. - La nivelul structurilor, şeful acestora răspunde de realizarea activităţilor de protecţie a mediului în spaţiile repartizate acesteia.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Reguli privind fumatul în administraţie

 

Art. 79. - (1) Fumatul este interzis în spaţiile publice închise aflate în administraţie.

(2) Fumatul este permis numai în spaţii special amenajate, delimitate, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:

a) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale, care să asigure evacuarea fumului de tutun;

b) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

c) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: „Loc pentru fumat”, „Spaţiu pentru fumat”, „în acest spaţiu fumatul este permis”.

Art. 80. - Şefii structurilor au obligaţia de a dispune măsurile necesare, în cadrul structurilor proprii, pentru afişarea la loc vizibil a simbolurilor care interzic fumatul.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate

 

Văzând Referatul de aprobare al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 30.584/2011,

potrivit reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2012.

Nr. 1.316/C.


*) Anexa se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 bis. care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. Bucureşti. şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG H/5599 din 15 iunie 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 6, pronunţată la data de 21 mai 2012, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 70/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 7 iunie 2012.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 15 iunie 2012.

Nr. 114.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.