MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 425/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 425         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 26 iunie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 268 din 22 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 370 din 26 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 si art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.64. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Consiliului consultativ al şefului Statului Major General

 

M.65. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.41/2012 privind metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe timp de pace

 

601. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii

 

1.068. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.309(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010

 

4.301. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

9. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la finalul zilei de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 268

din 22 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Compania Naţională Poşta Română - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 331/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 412D/2011.

La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepţiei, consilierul juridic Radu Diaconescu, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar, prin care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că textul criticat instituie un tratament identic atât pentru debitorul care nu achită obligaţia bugetară, cât şi pentru debitorul care achită la termen obligaţia bugetară, dar efectuează plata în alt cont bugetar decât cel corect. Existenţa unui termen de decădere mai lung de un an ar da posibilitatea debitorului să poată solicita îndreptarea erorilor materiale din documentele de plată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 4 iunie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 331/2/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Compania Naţională Poşta Română - S.A. din Bucureşti într-o cauză ce are ca obiect soluţionarea unei acţiuni în contencios administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că instituirea aceluiaşi termen de decădere atât pentru debitorul care nu achită obligaţia bugetară, cât şi în cazul unui debitor care achită la termen obligaţia bugetară, dar efectuează plata în alt cont bugetar decât cel corect, contravine prevederilor art. 16 din Constituţie. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale este constantă în a reţine că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, aşa încât, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că normele supuse controlului de constituţionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută de ipoteza normelor legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Dispoziţiile legale criticate, reglementând posibilitatea depunerii cererii pentru stingerea creanţei fiscale în termen de un an de la data plăţii, sub sancţiunea decăderii, nu sunt de natură să aducă atingere principiului egalităţii în drepturi. Decăderea este o sancţiune de drept procesual pentru lipsa de diligentă a celui care nu îşi exercită la timp dreptul sau şi-a exercitat dreptul cu nerespectarea prevederilor legale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care la data sesizării aveau următorul conţinut: „Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data plăţii, sub sancţiunea decăderii.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autoarea excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor egalitatea în drepturi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că legiuitorul a stabilii în art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 regula generală potrivit căreia organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului.

În ceea ce priveşte creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate, potrivit art. 114 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta. Cererea

pentru îndreptarea acestor erori trebuie depusă în termen de un an de la data plăţii, sub sancţiunea decăderii.

În continuare, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate se aplică exclusiv acelor debitori care au efectuat plata obligaţiilor fiscale, dar aceasta este viciată de anumite erori intervenite în actul care face dovada plăţii.

Astfel, cererea prevăzută de textul de lege criticat nu poate fi depusa decât de debitorul care a efectuat plata, actul doveditor al acesteia conţinând erori materiale. Prin urmare, textul de lege criticat se aplică doar acelui debitor care a efectuat o plată, iar nu şi acelui debitor care nu a efectuat plata obligaţiilor sale fiscale, astfel că nu se poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16.

În ceea ce priveşte stabilirea de către legiuitor a unui termen de decădere, Curtea a statuat în jurisprudenţa sa constantă că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă.

Pe de altă parte, împrejurarea că debitorul care a efectuat o plată afectată de erori materiale, deşi cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască termenul în care putea să solicite îndreptarea erorilor din documentele de plată, precum şi consecinţele juridice ale nerespectării acestuia, nu s-a conformai exigenţei legale dă expresie propriei sale culpe, potrivit principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Compania Naţională Poşta Română - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 331/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 370

din 26 aprilie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Petre Lăzăroiu - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. g), art. 250 şi art. 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Centrul Internaţional pentru învăţământ Superior Tehnoeconomia Europeană (fostul Institut Academic de Consultanţă, Instruire, Editură şi Servicii „Tehnoeconomia Europeană*) în Dosarul nr. 12.516/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 578D/2011.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepţiei, Bogdan Dumitraşcu, cu delegaţie depusă la dosar, lipsă fiind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia. Dispoziţiile de lege criticate acordă scutirea de la plata impozitului doar instituţiilor autorizate sau acreditate. Acest tratament diferenţiat se răsfrânge asupra cetăţenilor, iar aplicarea acestui tratament numai unei singure instituţii duce la majorarea taxelor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Dispoziţiile de lege criticate instituie excepţii de la plata impozitului pe clădiri şi pe profit. Distincţia pe care textul de lege criticat o realizează reprezintă opţiunea legiuitorului, fără a se crea o discriminare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 22 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 12.516/2/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. g), art. 250 şi art. 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Centrul Internaţional pentru învăţământ Superior Tehnoeconomia Europeană (fostul Institut Academic de Consultanţă, Instruire, Editură şi Servicii „Tehnoeconomia Europeană*) într-o cauză având ca obiect anularea unui act.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile criticate instituie o discriminare, din perspectiva plăţii impozitelor pe profit, pe clădiri şi pe teren, între instituţiile de învăţământ înfiinţate în perioada 1989-1993 şi cele înfiinţate anterior sau ulterior acestei perioade. Astfel, se susţine că cele obligate la plata acestor impozite sunt doar instituţiile de învăţământ înfiinţate în perioada arătată, nu şi celelalte. Se susţine, de asemenea, că prin dispoziţiile criticate se încalcă regimul proprietăţii private, deoarece operează un transfer de proprietate injust din patrimoniul particular în cel public, ceea ce echivalează cu o expropriere contrar prevederilor constituţionale ale art. 44 şi 135. În continuare, autoarea excepţiei susţine că textele criticate conţin o măsură contrară principiului aşezării juste a sarcinilor fiscale, astfel cum acesta este reglementat de prevederile art. 56 din Legea fundamentală.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului arată că dispoziţiile legale criticate, care reglementează scutirea de la plata impozitului pe profit, pe teren şi pe clădiri pentru unităţi şi instituţii de învăţământ, se aplică tuturor contribuabililor aflaţi în aceeaşi situaţie, fără privilegii şi fără discriminări. Problema condiţiilor legale de funcţionare a unei instituţii de învăţământ, invocată de autorul excepţiei, este distinctă de cea a egalităţii fiscale, astfel că nu poate fi reţinută nici încălcarea principiului aşezării juste a sarcinilor fiscale. În continuare, arată că textele criticate reglementează scutirea de la plata impozitului pe profit, pe teren şi pe clădiri pentru unităţi şi instituţii de învăţământ. Regula generală în materia impozitelor şi taxelor este cuprinsă în art. 139 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. Curtea, în jurisprudenţa sa constantă, a statuat că stabilirea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat intră în competenţa exclusivă a legiuitorului. acesta având dreptul exclusiv de a stabili cuantumul impozitelor şi taxelor şi de a opta pentru acordarea unor exceptări sau scutiri de la aceste obligaţii în favoarea anumitor categorii de contribuabili. În ceea ce priveşte critica dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Codul fiscal prin raportare la dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. g) din acelaşi cod, se arată că aceasta nu poate fi reţinută. Examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispoziţii din Constituţie, nu compararea prevederilor legale între ele şi nici coroborarea lor sau posibilele contradicţii dintre ele.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, susţinerile părţii prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Instanţa de judecată a sesizat Curtea cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. g), art. 250 şi art. 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate rezultă însă că autorul acesteia critică dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu următorul conţinut:

- Art. 15 alin. (1) lit. g): „(1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: (...)

g) instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior, cu modificările ulterioare;”;

- Art. 250 alin. (1) pct. 4: „(1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...)

4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;”;

- Art. 257 lit. d): „Impozitul pe teren nu se datorează pentru: (...)

d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 32 referitoare la dreptul la învăţătură, art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 56 referitoare la contribuţiile financiare şi art. 135 referitoare la economie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că în ceea ce priveşte instituţiile de învăţământ înfiinţate în perioada 1989-1993, potrivit art. 28 (devenit art. 27 după republicarea legii) din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, acestea „sunt obligate să solicite autorizaţia de funcţionare provizorie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi”, iar potrivit art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, „toate instituţiile şi unităţile de învăţământ care funcţionează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul şi se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă”.

Astfel, Curtea reţine că orice unitate de învăţământ superior, inclusiv autorul excepţiei de neconstituţionalitate, putea face demersurile necesare autorizării provizorii/acreditării, deşi a fost înfiinţată în perioada 1989-1993.

Din analiza dispoziţiilor criticate Curtea constată că scutirea de la plata impozitului pe profit, pe teren şi pe clădiri se aplică deopotrivă atât instituţiilor de învăţământ înfiinţate anterior sau ulterior perioadei 1989-1993, cât şi celor înfiinţate în perioada aceasta. Astfel, dispoziţiile criticate se aplică în mod egal tuturor instituţiilor de învăţământ, condiţia impusă de legiuitor pentru a beneficia de scutirea de la plata acestor impozite fiind aceea ca respectivele instituţii să funcţioneze legal, cu respectarea legislaţiei în materie.

Totodată, Curtea reţine că în jurisprudenţa sa constantă a statuat că stabilirea prin lege a obligaţiei de plată a anumitor impozite sau taxe, precum şi a eventualelor scutiri de la plata acestora ţine de opţiunea exclusivă a legiuitorului, cu condiţia ca aceste reglementări să se aplice în mod uniform pentru situaţii egale. Astfel, nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal contravin prevederilor constituţionale ale art. 44. Stabilirea obligaţiei de plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri sau pentru anumite categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constituţie.

În final, Curtea observă că autorul excepţiei este nemulţumit de modul în care autoritatea fiscală a interpretat şi a aplicat dispoziţiile de lege criticate. Or, controlul unei eventuale aplicări greşite a legii de către organele fiscale, concretizată într-o decizie de impunere, nu ţine de resortul contenciosului constituţional, Curtea neputând analiza temeinicia acestui act. Partea care se consideră vătămată are, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, posibilitatea contestării acestui act în faţa organului emitent, iar apoi în faţa instanţei de judecată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 şi art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Centrul Internaţional pentru învăţământ Superior Tehnoeconomia Europeană (fostul Institut Academic de Consultanţă, Instruire, Editură şi Servicii „Tehnoeconomia Europeană*) în Dosarul nr. 12.516/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 aprilie 2012.

 

PREŞEDINTE,

PETRE LĂZÂROIU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al şefului Statului Major General

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) şi ale art. 44 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează Consiliul consultativ al şefului Statului Major General, care se organizează şi funcţionează potrivit regulamentului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 19 iunie 2012.

Nr. M.64.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al şefului Statului Major General

 

Art. 1. - Consiliul consultativ al şefului Statului Major General, denumit în continuare Consiliul, funcţionează ca organ consultativ la nivelul şefului Statului Major General, în baza prevederilor Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) în sensul prezentului regulament, prin organ consultativ se înţelege abilitarea Consiliului de a efectua analize şi de a formula opinii şi propuneri în legătură cu obiectivele şi acţiunile de importanţă majoră în domeniul apărării naţionale, aflate în competenţa Statului Major General sau pentru care se solicită punctul de vedere ori expertiza Statului Major General.

(2) Accesul la informaţiile vehiculate pe timpul desfăşurării şedinţelor Consiliului se va face cu respectarea prevederilor actelor normative din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

Art. 3. - (1) Consiliul este compus din şeful Statului Major General în funcţie şi generalii şi amiralii care au exercitat mandatul de şef al Statului Major General.

(2) Preşedinte executiv al Consiliului este şeful Statului Major General în funcţie, iar preşedinte de onoare este decanul de vârstă dintre foştii şefi ai Statului Major General.

(3) Participarea membrilor la lucrările Consiliului este opţională.

Art. 4. - Membrii Consiliului îşi exprimă liber punctele de vedere asupra problematicii supuse analizei.

Art. 5. - (1) La dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi, în funcţie de importanţa acestora, poate participa şi ministrul apărării naţionale.

(2) La lucrările Consiliului pot participa, cu aprobarea şefului Statului Major General şi în raport cu tematica şedinţei, şi alte persoane în afara celor prevăzute la art. 3.

Art. 6. - Consiliul se constituie cu următoarele scopuri:

a) dezbaterea unor probleme cu care se confruntă Statul Major General, identificarea de soluţii concrete şi formularea de propuneri pentru gestionarea acestora;

b) valorificarea experienţei acumulate de membrii Consiliului;

c) stimularea preocupărilor pentru efectuarea de studii, sinteze, analize şi formularea de idei, opinii sau propuneri referitoare la probleme de interes pentru Statul Major General;

d) facilitarea realizării unui canal de comunicare atât între membrii Consiliului, cât şi între instituţiile, autorităţile sau organizaţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, pentru popularizarea, înţelegerea şi sprijinirea iniţiativelor/ demersurilor în domeniul militar.

Art. 7. - (1) întreaga activitate administrativă a Consiliului se coordonează prin Secretariatul Consiliului, care se asigură de către Serviciul secretariat al Statului Major General.

(2) Conducerea Secretariatului Consiliului se exercită de şeful Serviciului secretariat al Statului Major General sau de o altă persoană desemnată de către acesta.

Art. 8, - Secretariatul Consiliului are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul ordinii de zi pentru şedinţele Consiliului, pe baza tematicii prevăzute în Planul de activitate anual, ordinelor şefului Statului Major General sau a propunerilor membrilor Consiliului;

b) prezintă preşedintelui Consiliului pentru aprobare proiectul ordinii de zi şi lista cu persoanele convocate/invitate la şedinţă, pe baza dispoziţiilor primite sau a propunerilor membrilor Consiliului;

c) pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele Consiliului şi întreprinde măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea acestora;

d) elaborează documentele care cuprind opiniile şi propunerile Consiliului şi asigură comunicarea acestora structurilor sau persoanelor implicate;

e) asigură punctul de contact între Consiliu şi structurile Statului Major General sau ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit domeniilor de responsabilitate ale acestora şi sarcinilor rezultate în urma desfăşurării şedinţelor Consiliului;

f) păstrează arhiva Consiliului.

Art. 9. - (1) Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în locaţia stabilită de şeful Statului Major General.

(2) Dacă perspectiva problemelor ce urmează a fi abordate permite, şeful Statului Major General poate stabili un plan de activitate anual, care se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului, prin grija secretariatului acestuia.

(3) Şedinţele Consiliului sunt conduse de şeful Statului Major General.

(4) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului şi data de desfăşurare a acestora se comunică participanţilor de către Secretariatul Consiliului, împreună cu documentele ce urmează a fi analizate, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.

Art. 10. - (1) Secretariatul Consiliului constituie, pe timpul desfăşurării şedinţelor, secretariatul de şedinţă.

(2) Secretariatul de şedinţă este format din 2 ofiţeri, unul din cadrul Serviciului secretariat al Statului Major General şi unul din cadrul Cabinetului şefului Statului Major General.

Art. 11. - (1) Secretariatul de şedinţă consemnează conţinutul dezbaterilor pentru formularea opiniilor şi propunerilor.

(2) La terminarea şedinţei, secretariatul de şedinţă întocmeşte procesul-verbal cu concluziile şi măsurile rezultate, semnat pentru conformitate de şeful Serviciului secretariat al Statului Major General.

Art. 12. - Opiniile şi propunerile Consiliului se aduc la cunoştinţa ministrului apărării naţionale sau, după caz, a şefilor structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.41/2012 privind metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe timp de pace

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.41/2012 privind metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe timp de pace, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 15 mai 2012.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 22 iunie 2012.

Nr. M.65.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. CV. 1.106/2012,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, audienţele în cadrul Ministerului Sănătăţii se ţin de către ministrul sănătăţii şi secretarii de stat.

Art. 2. - Înainte de a se adresa Ministerului Sănătăţii, persoana care solicită înscrierea în audienţă trebuie să se adreseze direcţiei de sănătate publică judeţene din raza domiciliului său sau celei în care are sediul autoritatea publică reclamată, solicitând programarea unei audienţe.

Art. 3. - (1) Persoana nemulţumită de răspunsul direcţiei de sănătate publică sau persoana care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut de lege, precum şi în cazurile în care cererea sau situaţia de fapt nu poate fi rezolvată la nivelul direcţiei de sănătate publică se poate adresa Ministerului Sănătăţii.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) persoana solicită direcţiei de sănătate publică programarea unei audienţe la Ministerul Sănătăţii.

(3) Direcţia de sănătate publică transmite, telefonic sau în scris, Ministerului Sănătăţii solicitarea prevăzută la alin. (2), cerând, în numele şi pentru această persoană, programarea unei audienţe la Ministerul Sănătăţii.

(4) în funcţie de problematica ce face obiectul audienţei, structura de relaţii publice a Ministerului Sănătăţii planifică audienţa la ministrul sănătăţii sau la unul dintre secretarii de stat care răspunde de domeniul ce face obiectul audienţei şi informează direcţia de sănătate publică cu privire la data, ora şi locul stabilite pentru audienţă.

(5) Direcţia de sănătate publică are obligaţia de a informa şi de a îndruma persoana care a solicitat audienţa cu privire la data, ora şi locul stabilite în condiţiile alin. (4).

(6) După desfăşurarea audienţei, structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii transmite direcţiei de sănătate publică o informare cu privire la decizia luată de către persoana care a ţinut audienţa.

Art. 4. - Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică pot solicita, telefonic sau în scris, audienţe la ministrul sănătăţii ori la unul dintre secretarii de stat care răspunde de domeniul care face obiectul audienţei, pentru rezolvarea unor situaţii specifice activităţii desfăşurate în baza raporturilor de munca.

Art. 5. - (1) Audienţele în cadrul Ministerului Sănătăţii se ţin în fiecare zi de joi a săptămânii, prin rotaţie, începând cu ora 14,00, cu excepţia sărbătorilor legale, potrivit graficului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Graficul prevăzut la alin. (1) va fi completat de structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii.

(3) în cazul în care, din motive obiective, ministrul sănătăţii sau unul dintre secretarii de stat nu poate acorda audienţa în ziua programată, va desemna un înlocuitor dintre directorii generali/directorii încadraţi în structurile pe care le coordonează.

(4) Numele persoanei desemnate ca înlocuitor în condiţiile alin. (3) se comunica structurii de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii de către cabinetul demnitarului care a ţinut audienţa.

(5) Structura de relaţii publice din cadrul Ministerului Sănătăţii are obligaţia dea ţine un registru de audienţe, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Şefii structurilor Ministerului Sănătăţii pot solicita audienţe la ministrul sănătăţii pentru rezolvarea unor situaţii specifice activităţii desfăşurate în baza raporturilor de muncă sau de serviciu, de luni până vineri, orele 9,00-11,00.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) solicită directorului de cabinet al ministrului sănătăţii programarea unei audienţe.

Art. 7. - Structurile şi persoanele care ocupă funcţiile nominalizate în prezentul ordin vor duce la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 52/2012 privind stabilirea modului de acordare a audienţelor în cadrul Ministerului Sănătăţii*).

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 12 iunie 2012.

Nr. 601.


*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 52/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

- model –

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII GRAFIC DE AUDIENŢE

 

Perioada.......................................

Luna

Săptămâna

Persoana care ţine audienţa

 

1

Secretar de stat, Departamentul de asistenţă medicală şi politici publice

 

2

Secretar de stat, Departamentul de sănătate publică şi relaţii externe

 

3

Secretar de stat, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, control şi achiziţii publice

 

4

Ministrul sănătăţii

 

ANEXA Nr. 2

 

- model –

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUDIENŢELOR

 

Nr. crt.

Data audienţei

Numele şi prenumele solicitantului/Date de contact

Numele şi prenumele demnitarului care ţine audienţa

Obiectul solicitării

Soluţia

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.309(88) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 3 decembrie 2010

 

Având în vedere prevederile art. VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), precum şi ale art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi art. VIII(b)(vii)(2) din SOLAS 1974,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.309(88) a Comitetului de Siguranţa Maritimă din 3 decembrie 2010. prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 iunie 2012.

Nr. 1.068.

 

 

ANEXA

 

REZOLUŢIA MSC.309(88)

(adoptată la 3 decembrie 2010)

 

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

Comitetul de Siguranţă Maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia) şi articolul VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia (denumit în continuare Protocolul din 1988 la SOLAS) referitor la procedura de amendare a Protocolului din 1988 la SOLAS,

luând în considerare, la cea de-a optzeci şi opta sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS:

 

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1988 la SOLAS, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2012, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1988 la SOLAS sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile interesate să noteze că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2012, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie şi cu articolul VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, să transmită tuturor părţilor la Protocolul din 1988 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1988 la SOLAS.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.309(88)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat

 

Modificări şi completări la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

APENDICE

Modificări şi completări la apendicele anexei la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

 

Model de Certificat de siguranţă pentru navele de pasageri

1. Textul existent al actualelor paragrafe 2.10 şi 2.11 se înlocuieşte după cum urmează:

„2.10 nava a făcut/nu a făcuţi obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu cerinţele regulii/regulilor 11-1/55/II-2/17/111/381 din Convenţie;

2.11 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare1 este/nu este1 anexat prezentului certificat.

1 Ştergeţi, după caz.”

 

Model de Certificat de siguranţă a construcţiei pentru navele de marfă

2. Textul existent al actualelor paragrafe 5 şi 6 se înlocuieşte după cum urmează:

„5 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu cerinţele regulii/regulilor 11-1/55/11-2/17* din Convenţie;

6 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.

4 Ştergeţi, după caz.”

 

Model de Certificat de siguranţă a echipamentului pentru navele de marfă

3. Textul existent al actualelor paragrafe 2.7 şi 2.8 se înlocuieşte după cum urmează:

„2.7 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu cerinţele regulii/regulilor 11-2/17/IH/384 din Convenţie;

2.8 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.

4 Ştergeţi, după caz.”

 

Model de Certificat de siguranţă pentru navele de marfă

4. Textul existent al actualelor paragrafe 2.11 şi 2.12 se înlocuieşte după cum urmează:

„2.11 nava a făcut/nu a făcut4 obiectul unor metode de proiectare şi dispozitive alternative în conformitate cu cerinţele regulii/regulilor 11-1/55/11-2/17/1 N/384 din Convenţie;

2.12 un document de aprobare a unor metode de proiectare şi dispozitive alternative pentru maşini şi instalaţii electrice/protecţie contra incendiului/instalaţii şi mijloace de salvare4 este/nu este4 anexat prezentului certificat.

4 Ştergeţi, după caz.”

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012

În temeiul:

- procesului-verbal din data de 25 mai 2012;

- art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4, art. 9 alin. (3) lit. (c) şi ale art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2012, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 de euro destinat achiziţionării unui calculator în anul 2012, cuprinzând 20.610 de beneficiari ai Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivii anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuţi în listă, conform anexei, este de 140 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală juridică, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, Direcţia modernizarea patrimoniului, informatizare şi investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 31 mai 2012.

Nr. 4.301.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la finalul zilei de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

1. PARTIDUL „TOTUL PENTRU ŢARĂ”

2. UNIUNEA SOCIALIST PROGRESISTĂ ECO

3. PARTIDUL PRODEMO

4. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR - PSDM

5. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

6. ALIANŢA PENTRU MEDGIDIA

7. ALTERNATIVA CIVICĂ ARĂDEANĂ

8. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI, conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Alba

Alba Iulia

Homoştean-Milaciu Ioan-Florin

primar

2

Alba

Alba Iulia

Homoştean-Milaciu Ioan-Florin

consilier local

3

Alba

Unirea

Crişan Teodor

consilier local

4

Alba

Unirea

Gherasim Tudor Cosmin

consilier local

5

Argeş

Călineşti

Vilnoiu Cătălin Constantin

consilier local

6

Argeş

Rucăr

Simion Neculae

consilier local

7

Bihor

Hoiod

Bondar Leontin Emilian

consilier local

8

Bihor

Holod

Leş Eleodor Florin

consilier local

9

Bihor

Holod

Gale Ioan

consilier local

10

Bihor

Marghita

Mârza Vasile Alexandru

consilier local

11

Bihor

Salonta

Leucţua Ioan Nicolae

consilier local

12

Bihor

Stei

Borza Viorel

consilier local

13

Bistriţa-Năsăud

Prundu Bârgăului

Monda Nicolae Toma

consilier local

14

Bistriţa-Năsăud

Năsăud

Sîngeorzan Iuliana

consilier local

15

Botoşani

Corlăteni

Stanciu Ionel

consilier local

16

Botoşani

Unţeni

Pavel Petru

primar, consilier local

17

Botoşani

Vlădeni

Mania Dorica

consilier local

18

Braşov

Bran

Dia Dorin Leonte

consilier local

19

Braşov

Codlea

Moldoveanu Marius Adorian

primar

20

Braşov

Mândra

Boeriu Constantin Gabriel

consilier local

21

Braşov

Mândra

Pirâu Ioan

consilier local

22

Braşov

Recea

Răduleţ Sorin

primar

23

Braşov

Recea

Răduleţ Sorin

consilier local

24

Braşov

Săcele

Medianu Gheorghe

consilier local

25

Braşov

Vulcan

Pătraşcu Valerică

consilier local

26

Brăila

Brăila

Moise Eugen

primar

27

Bucureşti

Bucureşti

Filip Constantin Tiţian

primar, consilier local

28

Buzău

Buzău

Ilie I. Nicolae

consilier local

29

Buzău

Buzău

Ion Mircea

consilier judeţean, consilier local

30

Buzău

Săhăţeni

Matache Ion

consilier local

31

Buzău

Smeeni

Mocanu Minai

consilier local

32

Caraş-Severin

Bozovici

Miloi Marian

primar

33

Călăraşi

Budeşti

Ciună Dumitru

consilier local

34

Călăraşi

Budeşti

Sandu Gheorghe

consilier local

35

Călăraşi

Dichiseni

Stan Vasilică

primar, consilier local

36

Călăraşi

Lehliu-Gară

Bucur Cornel

consilier local

37

Călăraşi

Lehliu-Gară

Bujor Geani

consilier local

38

Cluj

Dej

Todea Ovidiu Petru

consilier local

39

Cluj

Feleacu

Rus Dănuţ

consilier local

40

Cluj

Huedin

Şandor Nicolae

consilier local

41

Cluj

Huedin

Drăgan Sandu Mircea

consilier local

42

Cluj

Negreni

Buliga Râducu

consilier local

43

Cluj

Unguraş

Szatmari Csaba

consilier local

44

Constanţa

Mangalia

Oprea Marin

primar, consilier local

45

Constanţa

Costineşti

Popoiu M. Marcel

consilier local

46

Covasna

Aita Mare

Barabas Andras

primar

47

Covasna

Aita Mare

Barabas Andras

consilier local


48

Covasna

Aita Mare

Benko Ferenc

primar

49

Covasna

Aita Mare

Lukacs Ana

consilier local

50

Covasna

Arcuş

Balinth Zoltán

consilier local

51

Covasna

Arcuş

Kurta Levente

consilier local

52

Covasna

Bixad

Herbszt Odon

consilier local

53

Covasna

Vâlcele

Socaciu Adela

primar

54

Covasna

Vâlcele

Socaciu Adela

consilier local

55

Covasna

Zagon

Macovei Octavian-Petru

consilier local

56

Dâmboviţa

Cândeşti

Dina Adrian

primar, consilier local

57

Dâmboviţa

Moroieni

Soreanu Justin

consilier local

58

Dâmboviţa

Moroieni

Soreanu Nicolae

consilier local

59

Dâmboviţa

Potlogi

Radu Constantin

consilier local

60

Dâmboviţa

Şotânga

Baila Niculae

consilier local

61

Dâmboviţa

Târtăşeşti

Petrescu Mircea

primar

62

Dâmboviţa

Vişineşti

Latea Sorin

consilier local

63

Dolj

Segarcea

Boboc Petre

primar

64

Galaţi

Galaţi

Antoniu Comeliu-Dan

consilier local

65

Galaţi

Galaţi

Nini Florin

consilier local

66

Galaţi

Galaţi

Zaharia Viorel

consilier local

67

Gorj

Fărcăşeşti

Voichiţa Doinei

consilier local

68

Gorj

Fărcăşeşti

Sărăcin Constantin

consilier local

69

Gorj

Novaci

Leuştean Nicolae

consilier local

70

Gorj

Padeş

Rogobete Mariana

consilier local

71

Gorj

Turceni

Racoceanu Grigore

consilier local

72

Gorj

Ţicleni

Lumezeanu Radu Mihai

consilier local

73

Harghita

Băile Tuşnad

Bertalan Andras Csaba

consilier local

74

Harghita

Căpâlniţa

Both Lajos

primar

75

Harghita

Lunca de Jos

Nagy Imre

consilier local

76

Harghita

Lunca de Sus

Fiko Szilveszter

primar

77

Harghita

Sânsimion

Csog Zoltán

consilier local

78

Harghita

Sânsimion

Szep Robert

consilier local

79

Harghita

Topliţa

Becica Mihai

consilier local

80

Harghita

Topliţa

Hirişcău Horaţiu Sever Nicu

consilier local

81

Hunedoara

Deva

Oancea Nicolae Florin

primar

82

Hunedoara

Haleg

Andrioni Alin Constantin

primar, consilier local

83

Hunedoara

Hărău

Ocolişan Alexandru

consilier local

84

Hunedoara

Hă rău

Buzatu Marian

primar


85

Hunedoara

Hunedoara

Hâda Ovidiu Marius

primar

86

Hunedoara

Veţel

Oncoş Olivia

consilier local

87

Ilfov

Dârăşti

Bunea Ion

primar, consilier local

88

Ilfov

Moara Vlăsiei

Paraschiv Nicolae

primar, consilier local

89

Ilfov

Moara Vlăsiei

Costache Vasile Nicolae

consilier local

90

Ilfov

Pantelimon

Georgescu Sorin Adrian

primar, consilier local

91

Maramureş

Băiuţ

Muţ Grigore

consilier local

92

Maramureş

Băiuţ

Puklus Zoltán

consilier local

93

Maramureş

Leordina

Tăuţ Ioan Florin

primar

94

Maramureş

Leordina

Tăuţ Ioan Florin

consilier local

95

Maramureş

Băiuţ

Puklus Zoltán

primar

96

Mehedinţi

Balta

Paloş N. Vasile

consilier local

97

Mehedinţi

Brezniţa-Motru

Sârbu Alexandru

primar

98

Mehedinţi

Orşova

Raescu Dorin Costică

consilier local

99

Mehedinţi

Strehaia

Duicu Emanoil

primar

100

Mehedinţi

Grozeşti

Coman A. Iuliana

consilier local

101

Mehedinţi

Grozeşti

Pagubă L. Elena

consilier local

102

Mehedinţi

Strehaia

Popescu Gheorghe Viorel

consilier local

103

Mureş

Albeşti

Nagy Lehel Ferencz

consilier local

104

Mureş

Apold

Fodor Octavian

primar

105

Mureş

Coroisânmărtin

Demeter Ştefan

primar

106

Mureş

Cucerdea

Simu Ioan

primar

107

Mureş

Deda

Bendreş Vasile

consilier local

108

Mureş

Ibăneşti

Chirteş Zaharie Dumitru

consilier local

109

Mureş

Iclănzel

Luduşan Gheorghe

consilier local

110

Mureş

Miercurea Nirajului

Gligor Robert Laszlo

consilier local

111

Mureş

Miercurea Nirajului

Kocsis Iosif

consilier local

112

Mureş

Sâncraiu de Mureş

Benţe Lazăr

consilier local

113

Mureş

Sântana de Mureş

Radu Vasile Ioan

primar

114

Mureş

Solovăstru

Ichim Teodor

consilier local

115

Mureş

Stânceni

Ujică Dănilă

consilier local

116

Mureş

Târg li Mureş

Enache Smaranda

primar

117

Mureş

Ungheni

Gyongy Vasile

consilier local

118

Neamţ

Horia

Corban Mihaela

primar

119

Neamţ

Horia

Mihăilâ Sandu

primar, consilier local

120

Neamţ

Urecheni

Cimpoeşu Dânicâ

consilier local

121

Olt

Drăgăneşti-Olt

Drăgoi F. Ion

consilier local


122

Olt

Priseaca

Luţu Nicolae

consilier local

123

Olt

Vlâdila

Bîrsan N. Ion

consilier local

124

OU

Voineasa

Barbu Ion

primar, consilier local

125

Prahova

Brazi

Rizea Gh. Adriana Ştefania

consilier local

126

Prahova

Izvoarele

Maracineanu Manolescu Liviu

consilier local

127

Prahova

Izvoarele

Trica Elena

primar, consilier local

128

Prahova

Sângeru

Balaceanu Elena

primar

129

Prahova

Sima

Iordache Emil Gabriel

primar

130

Satu Mare

Halmeu

Marozsan Cristian

consilier local

131

Satu Mare

Satu Mare

Drăgan Mircea

consilier local

132

Satu Mare

Târna

Ciorbă Vasile

consilier local

133

Satu Mare

Vetiş

Toth Stela Marcela

consilier local

134

Satu Mare

Vetiş

Toth Stela Marcela

primar

135

Sălaj

Chieşd

Mălan Mircea Ioan

consilier local

136

Sălaj

Chieşd

Ember Radu Traian

consilier local

137

Sălaj

Ileanda

Rapilat Augustin

consilier local

138

Sălaj

Nuşfalău

Benedek Vasile

consilier local

139

Sibiu

Cisnădie

Jula Ioan

primar

140

Sibiu

Cisnădie

Jula Ioan

consilier local

141

Sibiu

Gura Râului

Sasu Costel

consilier local

142

Sibiu

Roşia

Popa Dumitru

consilier local

143

Suceava

Arbore

Dolinski Gheorghe

consilier local

144

Suceava

Broşteni

Bordianu Petru

consilier local

145

Suceava

Broşteni

Candrea Maria

consilier local

146

Suceava

Grămeşti

Macovei Bogdan-Vasile

consilier local

147

Suceava

Liteni

Achiţei Mihai

consilier local

148

Suceava

Milişăuţi

Pîslariu Mircea

consilier local

149

Teleorman

Turnu Măgurele

Dinu Benone Nicolae

consilier local

150

Teleorman

Nanov

Botorogeanu Ilie

consilier local

151

Teleorman

Saelele

Gogoaşa Marin

consilier local

152

Tulcea

Turcoaia

Stanca Mircea

consilier local

153

Vâlcea

Băile Olăneşti

Onuţ Ion

consilier local

154

Vâlcea

Orleşti

Alexandru Dragoş

consilier local

155

Vrancea

Pufeşti

David V Mitică

primar

156

Vrancea

Nereju

Enache Mirel-Liviu

primar

157

Vrancea

Adjud

Munteanu Valentin Cătălin

consilier local

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 9.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.