MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 430/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 430         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iunie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

157. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind forma şi conţinutul permisului de conducere

 

892. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 ..Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind forma şi conţinutul permisului de conducere

În temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3C/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul permisului de conducere eliberat de autorităţile române.

Art. 2. - Forma şi conţinutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica „Restricţii” din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se înscriu în permisul de conducere de către personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului.

Art. 4. - Punerea în circulaţie a permisului de conducere a cărui formă şi conţinut sunt stabilite prin prezentul ordin se face începând cu data de 19 ianuarie 2013.

Art. 5. - Permisele de conducere eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006;

b) art. 23 alin. (1) şi (4) şi anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 1 alin. (1) şi ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 314 din 29 noiembrie 2011.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 157.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMA ŞI CONŢINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE

(modelul Uniunii Europene de permis de conducere)

 

I. Forma

A. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.

Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis de conducere sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 şi ISO 7816-1.

Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere în vederea asigurării conformităţii cu normele internaţionale sunt în concordanţă cu standardul ISO 10373.

Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:

- suport inert UV;

- model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;

- microscriere;

- printare curcubeu;

- gravare guilloche pozitiv şi negativ;

- elemente optice variabile;

- în zona fotografiei, modelul de fundal şi fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei;

- elemente vizibile şi opace fluorescente;

- elemente opace şi transparente IR;

- caracteristici swoosh ale tiparului;

- tipărire prismatică;

- tipărire cu grosime variabilă;

- hologramă;

- fereastră transparentă;

- tipărire parţială tactilă.

B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează:

- lăţime -85,60 mm;

- înălţime - 53,98 mm;

- grosime - 0,76 mm;

- raza de racordare a colţurilor - 3,18 mm.

II. Conţinutul

11.1. Permisul de conducere este confecţionat în sistem duplex (faţa I şi faţa II verso). Informaţiile înscrise pe feţele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe faţa II (verso), în cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu înălţimea de 5 puncte.

11.2. Faţa I, prezentată în figura nr. 1, conţine următoarele:

- denumirea documentului înscrisă cu majuscule - PERMIS DE CONDUCERE;

- înscrisul „ROMÂNIA” şi indicativul statului în circulaţia internaţională, „RO”, încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene;

- rubrici care cuprind următoarele date:

1. numele;

2. prenumele;

3. data şi locul naşterii;

4. a) data emiterii permisului de conducere;

b) data expirării permisului de conducere;

c) autoritatea emitentă;

d) codul numeric personal;

5. numărul permisului de conducere;

6. fotografia titularului;

7. semnătura titularului;

9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;

- cuvintele „Model al Uniunii Europene”, precum şi denumirea „Permis de conducere” tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.

11.3. Faţa II (verso), prezentată în figura nr. 2, conţine următoarele:

- un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificaţii:

9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;

10. data obţinerii fiecărei categorii: este data obţinerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);

11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);

12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripţionată pe orizontală cu acelaşi număr (12) din subsolul tabelului;

- rubricile 13 şi 14 pentru înscrieri administrative, respectiv:

13. spaţiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului;

14. spaţiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranţa rutieră;

- denumirea explicativă a principalelor rubrici cuprinse pe faţa I şi faţa II a permisului;

- codul de bare.

 

Figurile nr. 1 şi 2*) ale permisului de conducere, model al Uniunii Europene

 

Figura nr. 1 - Faţa I a permisului de conducere

 

 

Figura nr. 2 - Faţa II (verso) a permisului de conducere


*) Figurile nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CODURI ARMONIZATE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Conducătorul auto (probleme medicale)

01. Corecţia şi/sau protecţia vederii

01.01 Ochelari

01.02 Lentile de contact

01.03 Sticlă protectoare

01.04 Lentile opace

01.05 Acoperitoare pentru ochi

01.06 Ochelari sau lentile de contact

 

02. Proteză auditivă/aparat auditiv

02.01 Proteză auditivă pentru o ureche

02.02 Proteză auditivă pentru ambele urechi

 

03. Proteză/Orteză pentru membre

03.01 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre superioare

03.02 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre inferioare

 

05. Conducere cu restricţie (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusă restricţiilor din motive medicale)

05.01 Restricţie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apus)

05.02 Restricţie la călătoria pe o rază de ... km de la locul de reşedinţă a titularului sau doar în interiorul unui oraş, în perimetrul unei zone/regiuni

05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului

05.04 Restricţie de utilizare în timpul deplasării a unei viteze mai mici sau egale cu... km/h

05.05 Conducere doar atunci când este însoţit de un titular de permis de conducere

05.06 Fără remorcă

05.07 Interzicerea conducerii pe autostradă

05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice

 

Adaptări ale vehiculului

 

10. Cutie de viteze adaptată

10.01 Schimbător de viteze manual

10.02 Schimbător de viteze automat

10.03 Schimbător de viteze cu comandă electronică

10.04 Levier adaptat de schimbat viteza

10.05 Fără cutie de transmisie secundară

 

15. Ambreiaj adaptat

15.01 Pedală de ambreiaj adaptată

15.02 Ambreiaj manual

15.03 Ambreiaj automat

15.04 Compartimentare în faţa pedalei de ambreiaj/pedală de ambreiaj neutralizată/suprimată

 

20. Mecanisme de frânare adaptate

20.01 Pedală de frână adaptată

20.02 Pedală de frână mărită

20.03 Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng

20.04 Pedală de frână pentru talpă

20.05 Pedală de frână cu basculă

20.06 Frână de serviciu acţionată cu mâna (adaptată)

20.07 Folosire maximă a frânei de serviciu ranforsate

20.08 Folosire maximă a frânei de siguranţă integrate în frâna de serviciu

20.09 Frână de mână (de staţionare) adaptată

20.10 Frână de mână (de staţionare) cu comandă electrică

20.11 Frână de mână cu comandă acţionată de picior (adaptată)

20.12 Compartimentare în faţa pedalei de frână/pedală de frână neutralizată/suprimată

20.13 Frână cu comandă acţionată la nivelul genunchiului

20.14 Frână principală cu comandă electrică

25. Mecanisme de acceleraţie adaptate

25.01 Pedală de acceleraţie adaptată

25.02 Pedală de acceleraţie pentru talpă

25.03 Pedală de acceleraţie cu basculă

25.04 Acceleraţie manuală

25.05 Acceleraţie acţionată la nivelul genunchiului

25.06 Servoacceleraţie (electronică, pneumatică etc.)

25.07 Pedală de acceleraţie plasată la stânga pedalei de frână

25.08 Pedală de acceleraţie plasată la stânga

25.09 Compartimentare în faţa pedalei de acceleraţie/Pedală de acceleraţie neutralizată/ suprimată

 

30. Mecanisme de frânare şi de acceleraţie combinate adaptate

30.01 Pedale paralele

30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelaşi plan

30.03 Acceleraţie şi frână cu glisieră

30.04 Acceleraţie şi frână cu glisieră cu orteză

30.05 Pedale de frână si de acceleraţie neutralizate/suprimate

30.06 Podea înălţată

30.07 Compartimentare pe o latură a pedalei de frână

30.08 Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de frână

30.09 Compartimentare în faţa pedalelor de acceleraţie şi de frână

30.10 Rezemătoare pentru călcâi/picior

30.11 Acceleraţie şi frână cu comandă electrică

35. Dispozitive de comandă adaptate (comutatoare pentru faruri, ştergător şi spălător de parbriz, avertizor sonor, semnalizatoare etc.)

35.01 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a influenţa negativ conducerea

35.02 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.03 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna stângă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.04 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna dreaptă fără eliberarea vofanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.05 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.) oh a comenzilor de acceleraţie sau de frână combinate

 

40. Direcţie adaptată

40.01 Servodirecţie standard

40.02 Servodirecţie ranforsată

40.03 Servodirecţie cu sistem de securitate

40.04 Coloană de direcţie alungită

40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subţire, volan cu diametru redus etc.)

40.06 Volan cu basculare

40.07 Volan vertical

40.08 Volan orizontal

40.09 Acţionare cu piciorul

40.10 Acţionare cu dispozitiv adaptat (manşă etc.)

40.11 Mâner ia volan

40.12 Orteză pentru mână pe volan

40.13 Orteză de tendon

42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e)

42.01 Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta

42.02 Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă

42.03 Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului

42.04 Oglindă retrovizoare interioară panoramică

42.05 Oglindă retrovizoare de unghi mort

42.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară (exterioare) cu comandă electrică

43. Scaun pentru şofer modificat

43.01 Scaun pentru conducător cu înălţime adecvată pentru vizibilitate şi distanţă normală faţă de volan şi pedale

43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului

43.03 Scaun pentru conducător cu susţinere laterală pentru o bună stabilitate

43.04 Scaun pentru conducător cu rezemătoare pentru braţ

43.05 Scaun pentru conducător cu glisieră alungită

43.06 Centură de siguranţă adaptată

43.07 Centură de siguranţă de tip jug

44. Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu)

44.01 Frână cu comandă unică

44.02 Frână de mână (adaptată) (pentru roata din faţă)

44.03 Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate)

44.04 Manetă de acceleraţie (adaptată)

44.05 Cutie de viteze manuala şi ambreiaj manual (adaptate)

44.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e)

44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de direcţie, lumini de frână etc.)

44.08 înălţimea scaunului permite conducătorului, în poziţia şezând, să aibă în acelaşi timp ambele picioare pe suprafaţa drumului.

45. Numai motocicletă cu ataş

 

50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de şasiu (numărul de identificare al vehiculului, VIN)

51. Limitat la un anumit vehicul/o anumită plăcuţă cu numărul de înmatriculare (numărul de înmatriculare al vehiculului)

 

Aspecte administrative

 

70. Schimbarea permisului nr. .......eliberat de.....(semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţări terţe, de exemplu: 70.0123456789.NL)

71. Duplicatul permisului nr......(semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţâri terţe, de exemplu: 71.987654321HR)

72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrică maximă de 125 cm3 şi o putere maximă de 11 kW (A1)

73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roţi şi motor (B1}

74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1)

75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1)

76. Limitat la vehiculele din categoria C, a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură (C1E)

77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca:

a) masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură; şi

b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1E).

78. Limitat la vehiculele cu schimbător de viteze automat

79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condiţiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (91/439/CEE).

90.01: la stânga

90.02: la dreapta

90.03: stânga

90.04: dreapta

90.05: mână

90.06: picior

90.07: utilizabil

95. Conducătorul auto deţinător de certificat de competenţă profesională care îndeplineşte obligaţia de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului până la.... [de exemplu, 95(01.01.12)].

96. Conducătorul auto care a finalizat un curs de formare sau care a promovat un test de verificare a aptitudinilor şi comportamentului în conformitate cu dispoziţiile anexei V la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată).

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 771 alin. (6) şi art. 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţie] Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. 1*):

a) 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;

b) 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se depune în format electronic, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 2. - (1) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2012.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, începând cl data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. 892.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

DECLARAŢIE

privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i

 

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembra minte lor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

1. Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune semestrial:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

- ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative, conform art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

2. Organul fiscal competent

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, în declaraţie se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

3. Modul de completare şi depunere

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă., care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML) prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse in secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;

- copia se păstrează de către notarul public.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

 

NOTĂ:

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului, acestea se vor soluţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor si al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniu) personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica „Semestrul” se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al anului de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).

Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012)

2. Secţiunea A „Date de identificare a notarului public”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcţia” din formular se înscrie „împuternicit”.

În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

În rubrica „Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele notarului public.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

3. Secţiunea 8 „Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia.

Col. 1-4 se completează cumulat, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii.

4. Secţiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Col. 1 „Nume, Prenume” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 „CNP/NIF” - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 „Nume, Prenume/Denumire” - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.

Col. 4 „Cod de identificare fiscală” - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, la completarea declaraţiei, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 şi col. 4, cele ale donatorului.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia prin moştenire, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia, iar col. 3 şi col. 4 nu se completează.

Col. 5 „Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia” - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacţie {vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie etc.).

Col. 6 „Valoarea înscrisă în documentul de transfer”- se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacţie, pe flecare beneficiar de venit.

Col. 7 „Baza de calcul al impozitului”- se înscrie, după caz, suma reprezentând valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau desmembrămintele sale ori valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 8 „Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de rotarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Col. 9 „Taxele notariale aferente transferului” - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie.

Prin taxe notariale se înţelege tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare.

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10

 

I. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.

În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere. În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

1. Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune la organul fiscal competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

2. Organul fiscal competent

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

3. Modul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Declaraţia se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012).

2. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului”

În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubricile „Nume” şi „Prenume” se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3. Secţiunea II „Date privind tranzacţia imobiliară”

1. Numele şi prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entităţi cărora li se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia - se completează numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, conform documentului de transfer.

În situaţia în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi desmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

2. Documentul de transfera dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia - se înscriu numărul, data şi emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.

3. Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate - se înscrie adresa completă a proprietăţii imobiliare înstrăinate,

4. Perioada deţinerii - se bifează căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a bunului înstrăinat.

4. Secţiunea III „Date privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

rd.1 - Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal - se înscrie suma reprezentând venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în documentul de transfer ai dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

5. Secţiunea IV „Date de identificare a împuternicitului”

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCŢIUNI

pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei Informative privind Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i

 

Structura fişierului XML pentru Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 208):

 

Data modificării

Nr. crt.

Elemente/Atribute

Denumirea câmpului

Tipul şi lungimea câmpului

Câmp obligatoriu

Câmp calculat

Formule şi restricţii

Erori

 

1.

<declaraţie208>

 

 

 

 

 

 

 

2.

Luna

Perioada de raportare - Luna

N(2)

DA

 

luna în (06,12)

ERR - luna raportare

 

3.

an

Perioada de raportare - An

N(4)

DA

 

an > = 2012

ERR - an raportare

 

4.

d_rec

Declaraţie rectificativă

N(1)

DA

 

d_rec=(0-iniţiala, 1-rectificativă)

 

 

5.

nume_declar

Nume declarant

C(75)

DA

 

 

ERR - nume declarant necompletat

 

6.

prenumedeclar

Prenume declarant

C(75)

DA

 

 

ERR - prenume declarant necompletat

 

7.

funcţiedeclar

Funcţie declarant

C(50)

DA

 

 

ERR - funcţie declarant necompletată

 

8.

 

Notar public

 

 

 

 

 

 

9.

cui

Cod de înregistrare fiscală

N(13)

DA

 

Verificare cui

ERR - CIF notar invalid sau necompletat

 

10.

Den

Denumire / Nume şi Prenume

C(200)

DA

 

 

ERR - denumire notar necompletată

 

11.

adresa

Adresă domiciliu fiscal

C(1000)

DA

 

 

ERR - adresă notar necompletată

 

12.

telefon

Telefon domiciliu fiscal

C(15)

 

 

 

 

 

13.

fax

Fax domiciliu fiscal

C(15)

 

 

 

 

 

14.

mail

E-mail domiciliu fiscal

C(200)

 

 

 

 

 

15.

nrben

Nr. beneficiari devenit

N(15)

DA

DA

Tvalt = suma(op1)

ERR - mod de calcul eronat pentru Nr. beneficiari devenit

 

16.

Tvalt

Total valoare înscrisă în documentul de transfer (lei)

N(15)

DA

DA

Tvalt = suma(ival_bv)

ERR - mod de calcul eronat pentru Total valoare înscrisă în documentul de transfer

 

17.

Tbaza

Total bază de calcul al impozitului (lei)

N(15)

DA

DA

Tbaza = suma(baza_bv)

ERR - mod de calcul eronat pentru Total bază de calcul al impozitului

 

18.

Timp

Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare

N(15)

DA

DA

Timp - suma(impj)v)

ERR - mod de calcul eronat pentru Total impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare

 

19.

total Plată_A

Suma de control

N(15)

DA

DA

totalPlată_A= suma{imp_bv)

ERR - mod de calcul eronat pentru suma de control

 

20.

<op1>

1-n apariţii

 

 

 

 

 

 

21.

 

Beneficiar de venit

 

 

 

 

 

 

22.

cif_bv

1.CNP/NIF

N(13)

 

 

Verificare cif

ERR - CIF beneficiar invalid

 

23.

den_bv

2. Nume, Prenume

C(100)

DA

 

 

ERR - denumire beneficiar necompletată

 

24.

mod_tr

5, Modalitatea de transfer al dreptului de proprietate

N(2)

DA

 

- modjr =(1,2,3,4)

1- (V) prin acte de vânzare-cumpărare

2- (M) prin moştenire

3- (D) prin donaţie

4- (A) altele

ERR - modalitatea de transfer necompletată

 

25.

explicaţie

Explicaţie modalitatea de transfer

C(200)

 

 

dacă modtr =4 atunci explicaţie<>null

ERR - mod_tr =4 şi explicaţie nu e completată

 

26.

val_bv

6. Valoarea înscrisă în documentul de transfer (lei)

N(15)

DA

 

 

 

 

27.

baza__bv

7.Baza de calcul al impozitului (lei)

N(15)

DA

 

 

ERR - bază de calcul necompletată

 

28.

imp_bv

8.lmpozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (lei)

N(15)

DA

 

 

ERR - impozit necompletat

 

29.

taxe_bv

9,Taxele notariale aferente transferului (lei)

N(15)

 

 

 

 

 

30.

<op11>

1-n apariţii

 

 

 

 

 

 

31.

 

Cealaltă parte contractantă

 

 

 

 

 

 

32.

den ce

3. Denumire/ Nume şi prenume

C(200)

DA

 

 

ERR - denumire cealaltă parte contractantă necompletată

 

33.

cif_cc

4. Cod de identificare fiscală (CF/CNP/NIF)

N(13)

 

 

Verificare cif

ERR - CIF cealaltă parte contractantă invalid

 

34.

</op11>

 

 

 

 

 

 

 

35.

<op1>

 

 

 

 

 

 

 

36.

<declaraţie208>

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.