MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 431/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 431         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iunie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

628. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.529. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013

 

4.607. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005

 

4.608. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

10. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la finalul zilei de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la capitolul VIII, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Inspecţia animalelor din fiecare exploataţie nonprofesională se realizează de două ori pe an, respectiv în perioadele mai-iulie şi octombrie-noiembrie, de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi.”

2. La anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea a 9-a, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Radioactivitate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Pinţur

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cornel iu Mugurel Cozmanciuc,

secretar de stat

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 628.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013,

luând în considerare:

- propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior privind repartizarea cifrelor de şcolarizare, prin alocarea de granturi de studii finanţate de la buget pentru universităţile de stat;

- propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea tinerilor de origine etnică română şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012- 2013, este alocată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului instituţiilor de învăţământ superior de stat, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Alocarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master, organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, s-a realizat având în vedere capacitatea de şcolarizare a programelor de studii performante şi propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior privind repartizarea cifrelor de şcolarizare.

Art. 2. - (1) în vederea admiterii la studii universitare de masterat tinerilor de origine etnică română şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, se alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat cifra de şcolarizare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 2 se alocă luând în considerare propunerile universităţilor de stat privind programele de studii şi numărul de locuri pentru şcolarizarea tinerilor de origine etnică română şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.

Art. 3. - (1) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 1 se repartizează de către universităţi pe programe de studii, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare şi programele de studii universitare de master performante.

(2) Cifra de şcolarizare prevăzută în anexa nr. 2 se repartizează de către universităţi pentru programele de studii care au fost comunicate Direcţiei generale relaţii internaţionale şi europene.

Art. 4. - (1) Pentru anul universitar 2012-2013 se poate organiza admitere numai la programele de studii universitare de master evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, aprobă:

a) repartizarea, pe programe de studii, a cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, în limita cifrei de şcolarizare alocate prin prezentul ordin;

b) cifra de şcolarizare pentru programele de studii universitare de master organizate în regim cu taxă.

(3) Pentru fiecare program de studii universitare de master, cifra totală de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă nu poate depăşi capacitatea de şcolarizare a programului respectiv, aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

Art. 5. - (1) în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a comunica Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de master organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Refuzul de a furniza datele privind repartizarea cifrei de şcolarizare sau raportarea falsă încalcă principiul răspunderii publice şi duce la sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ superior, prin Direcţia strategii de finanţare instituţională, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, tineretului şi Spoitului, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2012.

Nr. 4.529.

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de master alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul universitar 2012-2013 a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

1.

Universitatea Politehnica din Bucureşti

3.500

2.

Universitatea din Bucureşti

3.450

3.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

20

4.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

1.750

5.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

375

6.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1.970

7.

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.450

8.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

60

9.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

1.750

10.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2.300

11.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

110

12.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

1.300

 

b) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

1.

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

700

2.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

600

3.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

700

4.

Universitatea „Transilvania” din Braşov

1.250

5.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

620

6.

Universitatea din Craiova

1.620

7.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

45

8.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

770

9.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

360

10.

Universitatea din Oradea

700

11.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

900

12.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

0

13.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

320

14.

Universitatea de Vest din Timişoara

1.100

15.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

35

 

c) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifica - învăţământ militar

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

1.

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

 67

2.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

 62

3.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

 60

4.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

 197

5.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

0

6.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

0

7.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

0

 

d) Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 

Nr. Crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

1.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

 80

2.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

 80

3.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

 151

4.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

 85

5.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

 72

6.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

 90

7.

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

 140

8.

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

42

 

e) Universităţi centrate pe educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

1.

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

120

2.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba lulia

180

3.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

200

4.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

300

5.

Universitatea Maritimă din Constanţa

100

6.

Universitatea din Petroşani

150

7.

Universitatea din Piteşti

400

8.

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

300

9.

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

200

10.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

400

11.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

400

12.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

100

13.

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

200

 

ANEXA Nr. 2

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE

pentru studii universitare de master alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013 a tinerilor de origine română şi etnicilor români cu domiciliul în străinătate

 

a) Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1.

Universitatea Politehnica din Bucureşti

20

0

2.

Universitatea din Bucureşti

10

0

3.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

0

0

4.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

22

0

5.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5

0

6.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

20

0

7.

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

20

0

8.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

0

0

9.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

20

0

10.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

20

0

11.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T Popa” din Iaşi

0

0

12.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

20

0

 

b) Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1.

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

20

10

2.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

14

4

3.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

3

0

4.

Universitatea „Transilvania” din Braşov

30

5

5.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

16

4

6.

Universitatea din Craiova

35

14

7.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

0

0

8.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

35

10

9.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

15

2

10.

Universitatea din Oradea

20

5

11.

Universitatea ^Lucian Blaga” din Sibiu

34

4

12.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

0

0

13.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

10

2

14.

Universitatea de Vest din Timişoara

35

10

15.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

0

0

 

c) Universităţi de educaţie şi creaţie artistică

 

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

3

0

2.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

2

0

3.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

5

0

4.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

1

0

5.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

3

0

6.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

5

0

7.

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

5

0

8.

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

2

0

 

d) Universităţi centrate pe educaţie

 

Nr. crt.

Universitatea

 

Cifra de şcolarizare

Total

din care cu bursă

1.

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

5

0

2.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba lulia

35

10

3.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

3

3

4.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

35

10

5.

Universitatea Maritimă din Constanţa

0

0

6.

Universitatea din Petroşani

35

10

7.

Universitatea din Piteşti

25

10

8.

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

25

10

9.

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

25

10

10.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

35

10

11.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

20

5

12.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

20

5

13.

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

20

10

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE

pentru studiile universitare de master în anul universitar 2012-2013

 

Universitatea....................................................................................................................

 

Nr. crt.

Domeniul 1)

Programul de studii universitare de master 1)

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)

Forma de învăţământ 1)

Capacitatea de şcolarizare 1)

(numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi)

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat

Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă

Cifra totală de şcolarizare

2)

3)

4)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=5+6+8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de master pentru anul 2012-2013, evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

2) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordin.

3) Cifra totală de şcolarizare pentru tineri de origine româna şi etnici români cu domiciliul în străinătate, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

4) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru tineri de origine română şi etnici români cu domiciliul în străinătate, alocată conform anexei nr. 2 la ordin.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005

 

Având în vedere prevederile art. 71-73 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îh temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 57, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

„(61) Elevii care au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, teza la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.

(62) Aprobarea echivalării tezei se face de către directorul unităţii de învăţământ, în urma solicitării scrise şi a prezentării dovezilor privind obţinerea premiului individual la concursuri/ olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

Bucureşti, 28 iunie 2012.

Nr. 4.607.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă structura CNATDCU, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Procesul validării doctoratelor susţinute până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară conform dispoziţiilor în vigoare la data susţinerii acestora.

(2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia.

(3) Contestaţie formulate împotriva rezoluţiilor CNATDCU emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului.

(4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi care funcţionează exclusiv pe perioada soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor pentru care au fost numite.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.504/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2012;

c) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

 

 

Bucureşti, 28 iunie 2012.

Nr. 4.608.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.

Art. 2. - CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Art. 3. - CNATDCU are următoarele atribuţii: a) propune comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologică gradele I şi II, denumite în continuare CSI, CS II, IDT I şi IDT II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea ori neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

d) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări, conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) verifică, la solicitarea MECTS, modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi, conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II şi IDT I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

i) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

j) evaluează şi formulează propuneri ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în legătură cu acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit si a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;

k) evaluează şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşterea/echivalarea, după caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obţinute în străinătate;

l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.

Art. 4. - (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:

a) Consiliul general;

b) panelurile pe domenii fundamentale;

c) birourile comisiilor de specialitate;

d) comisiile de specialitate.

(2) Structura pe domenii fundamentale şi specialităţi a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

 

CAPITOLUL II

Constituire

 

Art. 5. - Membrii CNATDCU sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan internaţional sau naţional, care au recomandarea comunităţii academice din care provin, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 6. - Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.

Art. 7. - Toţi membrii structurilor din componenţa CNATDCU prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt membri ai CNATDCU.

Art. 8. - (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este compus din preşedinţii panelurilor pe domenii fundamentale şi din alţi membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Numărul membrilor Consiliului general este de maximum 45.

{2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, câte unul provenind din instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi, respectiv, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, care sunt şi membri ai Consiliului general.

{3) Conducerea Consiliului general este numită de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(4) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.

Art. 9. - Membrii Consiliului general şi ai panelurilor pe domenii fundamentale sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.

Art. 10. - (1) Fiecare panel pe un domeniu fundamental este constituit din preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor de specialitate din cadrul panelului şi din alţi membri, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Fiecare panel este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care sunt şi membri ai respectivului panel.

Art. 11. - (1) în cadrul fiecărei comisii de specialitate funcţionează un birou format din 5 sau 7 membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Preşedintele şi vicepreşedintele sau vicepreşedinţii comisiei de specialitate sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi sunt membri de drept în biroul comisiei de specialitate.

(2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. În acest scop, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandatai CNATDCU.

Art. 12. - Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele activităţi:

a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale;

b) verificarea modului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi;

c) elaborarea raportului privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior;

d) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU;

e) derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU.

Art. 13. - În cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 14. - (1) Membrii CNATDCU au următoarele obligaţii:

a) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională;

b) de a nu absenta de la şedinţele la care sunt convocaţi;

c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute.

(2) Membrii CNATDCU pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.

(3) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate proceda la revocare.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului un nou membru, care îndeplineşte condiţiile stipulate la art. 6.

(5) Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu noi membri a componenţei Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, în limita numărului maxim specificat în prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Organizare

 

Art. 15. - Consiliul general are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU si procedurile de derulare a proceselor din cadrul CNATDCU;

b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea panelurilor şi comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe sau autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora;

d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării şi controalelor menţionate anterior;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 16. - (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările Consiliului general;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;

c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) în cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.

(3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.

Art. 17. - Consiliul general şi penelurile sunt convocate de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.

Art. 18. - Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 19. - Pentru a adopta o decizie, membrii Consiliului general pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 20. - (1) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total ai membrilor Consiliului general.

(2) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1 > votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 21. - Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la şedinţele Consiliului general, la şedinţele pandurilor pe domenii fundamentale şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.

Art. 22. - (1) Preşedintele panelului pe un domeniu fundamental are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările panelului;

b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricărui membru al panelului;

c) reprezintă panelul în cadrul Consiliului general;

d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) în cazul absenţei preşedintelui panelului, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor panelului se fac de către vicepreşedinte sau de către unul dintre vicepreşedinţi. În cazul în care există mai mulţi vicepreşedinţi, vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.

(3) Preşedintele panelului poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor panelului unele din atribuţiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.

Art. 23. - Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.

Art. 24. - {1) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor de către panel este de două treimi din numărul total al membrilor panelului.

(2) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1} votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 25. - Consiliul general poate decide convocarea unei şedinţe a unui panel pe un domeniu fundamental.

Art. 26. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea biroului comisiei de specialitate;

b) reprezintă comisia, alături de vicepreşedinte sau vicepreşedinţi, în cadrul panelului pe un domeniu fundamental;

c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Art. 27. -(1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform următoarei proceduri:

a) fiecare panel pe un domeniu fundamental propune standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de panel, prin decizie a panelului, pe baza propunerilor făcute de către membrii panelului;

b) Consiliul general propune standardele minimale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, prin decizie a Consiliului general, pe baza propunerilor făcute de către panelurile pe domenii fundamentale;

c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general.

(2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru acceptarea dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare vor fi identice.

(3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II vor fi identice.

(4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).

Art. 28. - CNATDCU propune - în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a acestui regulament - spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul de funcţionare interioară în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege şi în prezentul regulament.

Art. 29. - Activitatea CNATDCU este asistată din punct de vedere tehnic de către un compartiment tehnic asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi, după caz, de compartimentele de specialitate ale MECTS.

Art. 30. - Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau alte fonduri legal constituite.

Art. 31. - Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU si comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.

Art. 32. - În termen de 30 de zile de !a intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament, Consiliul general al CNATDCU propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul acestui consiliu.

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

Nr. panelului

Panelul

Comisiile

Domeniile ştiinţifice arondate

1

2

3

4

P1

MATEMATICĂ SI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

Matematică

Informatică

Informatică

Fizică

Fizică

Chimie

Chimie

Ştiinţele Pământului

Geologie şi planetologie

Geofizică şi geodezie

Geografie, geomorfologie, hidrologie

Ştiinţele atmosferei

Oceanografie

 

P2

 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă şi management

Inginerie civilă şi instalaţii

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor

Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale

Inginerie chimică

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie energetică

Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Electronică

 Telecomunicaţii

 Nanotehnologie

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

 Inginerie geologică

 Mine, petrol şi gaze

Inginerie aerospaţială, autovehicule Ingineria autovehiculelor şi transporturi

 Ingineria transporturilor

 Inginerie marină şi navigaţie

Ingineria resurselor vegetale şi animale

 Inginerie forestieră

 Ingineria produselor alimentare

 Biotehnologii Agronomie Horticultura

Silvicultură

Zootehnie

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

Mecatronică

Robotică

Ingineria mediului

Ştiinţa şi ingineria mediului

 

P3

ŞTIINŢE BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

Biochimie

Medicină

Medicină

Medicină veterinară

Medicină veterinară

Medicină dentară

Medicină dentară

Farmacie

Farmacie

 

P4

ŞTIINŢE SOCIALE

Ştiinţe juridice

Drept

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

Ştiinţe politice

Relaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

Informaţii şi securitate naţională

Ordine publică şi siguranţă naţională

Economie

Administrarea afacerilor

 Finanţe

Ştiinţe economice şi administrare afacerilor

 Contabilitate Cibernetica, statistica şi informatica economică

Economie şi afaceri internaţionale

 Management

 Marketing

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei 

Educaţie fizică şi sport


P5

ARTE ŞI ŞTIINŢE UMANISTE

Filologie

Filologie

Filosofie

Filosofie

Istorie şi studii culturale

Istorie Studii culturale

Teologie

Teologie

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură Urbanism

Arte plastice

Arte plastice, decorative şi design

Artele spectacolului

Teatru

Coregrafie

Cinematografie şi media

Muzică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la finalul zilei de 25 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

1. CANDIDAŢI INDEPENDENŢI, conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

Judeţul

Localitatea

Numele şi prenumele

Funcţia pentru care a candidat

1.

Gorj

Urdari

Marcu Ion

consilier local

2

Gorj

Polovragi

Pătraşcu Ecaterina Teodora

consilier local

3.

Olt

Corabia

Popa Laurenţiu

consilier local

4.

Dolj

Bechet

Popescu Daniel

consilier local

5.

Mehedinţi

Obârşia Cloşani

Achim Claudiu Marius

primar, consilier local

6.

Gorj

Turceni

Tismănaru Mircea

consilier local

7.

Gorj

Ţicleni

Şofei I. Andrei

consilier local

8.

Gorj

Bâlteni

Bărboi George Narcis

consilier local

9.

Gorj

Teleşti

Jugravu Dumitru

consilier local

10.

Mehedinţi

Corcova

Giurcă I. George

consilier local

11.

Mehedinţi

Vânju Mare

Marinchescu M. Sebastian Valter

consilier local

12.

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Gulei Ion

consilier local

13.

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bureţea Gheorghe

consilier local

14.

Mehedinţi

Corcova

Rezeanu Ghe. Dorel

consilier local

15.

Gorj

Rovinari

Ladic Liviu

consilier local

16.

Gorj

Rovinari

Ducan B. Ion

consilier local

17.

Vâlcea

Berbeşti

Răducan Viorel

consilier local

18.

Caraş-Severin

Băile Herculane

Cristescu Ilie

primar, consilier local

19.

Hunedoara

Deva

Cristoi Eduard

consilier local

20.

Hunedoara

Rapoltu Mare

Cismaş Emilia

consilier local

21.

Hunedoara

Zam

Crişan Gheorghe

primar

22.

Timiş

Timişoara

Gârboni Ioan Coriolan

primar

23.

Neamţ

Târgu-Neamţ

Luca Virginia

consilier local

24.

Neamţ

Răucesti

Gorea Mihai

consilier local

25.

Vaslui

Bârlad

Nechita Tiberius Daniel

consilier local

26.

Iaşi

Ungheni

Mălăescu Vasile

consilier local

27.

Botoşani

Unţeni

Apostol Dan

consilier local

28.

Suceava

Vatra Domei

Ioja Cezar

primar

29.

Suceava

Muşeniţa

Huc Adrian loan

consilier local

30.

Botoşani

Hilişeu-Horia

Cuţic Viorel

consilier local

31.

Suceava

Vereşti

Ciomodolea Vasile

consilier local

32.

Iaşi

Ungheni

Luca Aurelia

consilier local

33.

Iaşi

Ungheni

Luca Vasile

primar


34.

Iaşi

Probota

Pralea Maria

primar

35.

Iaşi

Ungheni

Petrache Constantin

consilier local

36.

Iaşi

Ungheni

Opria Petru

consilier local

37.

Suceava

Marginea

Bodnarescu Constantin

primar, consilier local

38.

Gorj

Peştişani

Pigui Cosmin

primar

39.

Gorj

Peştişani

Cucu Ion

consilier local

40.

Dolj

Bucovăţ

Preda Ion

primar, consilier local

41.

Dolj

Bechet

Glâvan Marius

consilier local

42.

Gorj

Târgu Cărbuneşti

Novac Victor Romulus

consilier local

43.

Gorj

Crasna

Bocşe Iulian

primar

44.

Gorj

Bărbăteşti

Rogojanu Sabin

consilier local

45.

Gorj

Peştişani

Tivig Silvestru

consilier local

46.

Gorj

Padeş

Şaman Gheorghe

primar, consilier local

47.

Olt

Pleşoiu

Bălăşoiu llie

consilier local

48.

Olt

Vlădila

Bănculescu D. Nicolae

consilier local

49.

Bistriţa-Năsăud

Nimigea

Roşiu Viorel

consilier local

50.

Satu Mare

Păuleşti

Farcău Petru

consilier local

51.

 Sălaj

Plopiş

Cote Gavril

consilier local

52.

Maramureş

Baia Mare

Pop Liviu

consilier local

53.

Maramureş

Dumbrăviţa

Mărginean Alexandru

consilier local

54.

Maramureş

Repedea

Sauciuc Vasile

consilier local

55.

Constanţa

Constanţa

Wagner Silviu Ian

consilier local

56.

Buzău

Stâlpu

Anton Corneliu

primar, consilier local

57.

Buzău

Luciu

Stratone Constantin

consilier local

58.

Tulcea

Ceamurlia de Jos

Ştefan Roman

consilier local

59.

Vrancea

Păuneşti

Ionescu Constantin

primar, consilier local

60.

Vrancea

Slobozia Ciorăşti

Brătilă Traian

primar

61.

Suceava

Milişăuţi

Danileţ Gheorghe

consilier local

62.

Vaslui

Negreşti

Mardare Florin

consilier local

63.

Iaşi

Podu Iloaiei

Căpăţînă Mariana Lidia

consilier local

64.

Constanţa

Cernavodă

Soare Ionel

primar, consilier local

65.

Tulcea

Topolog

Blidaru Gheorghe

primar, consilier local

66.

Brăila

Tudor VIadimirescu

Gavrilă I. Angela

consilier local

67.

Constanţa

Mangalia

Munteanu Teodor

primar, consilier local

68.

Constanţa

Mangalia

Radu Cristian

primar

69.

Botoşani

Văculeşti

Gutău Lăcrămioara

primar

 

Bucureşti, 28 iunie 2012.

Nr. 10.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.