MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 433/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 433         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iunie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” – S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, si transferul Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

31. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 

631. - Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.67. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific in Serviciu! Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale

 

1.089. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” - S.A. Arad si acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere că, în prezent, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este acţionar la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - SA, context în care se impune luarea celor mai bune decizii în privinţa unei cât mai bune administrări a societăţii,

faptul că Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. este una dintre societăţile ce fac parte din cadrul unui grup de societăţi controlate de un investitor din Republica Kazahstan şi care au peste 8,000 de angajaţi în România, context în care contribuţia acestora la bugetul general consolidat este substanţială,

în considerarea relaţiilor diplomatice dintre România şi Kazahstan, care impun alegerea de către stat, ca acţionar al Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” - S.A., a celei mai bune soluţii privind exercitarea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute la societatea respectivă,

luând în calcul că Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, are atribuţii specifice legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din portofoliul său şi, în special, pe experienţa actuală rezultată din exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţi cu acelaşi obiect de activitate ca al Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” - S.A.,

întrucât Ministerul Finanţelor Publice nu are, potrivit actului său de organizare şi funcţionare, atribuţii în privinţa aplicării strategiei şi Programului de guvernare în domeniul industriei, energiei şi comerţului,

ţinând seama că în lipsa transmiterii dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, administrarea societăţii şi negocierile cu societatea şi acţionarul din Republica Kazahstan ar putea fi afectate,

având în vedere că intenţia declarată a părţilor este aceea ca negocierile referitoare la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanţa, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005, să se finalizeze într-un interval maxim de 6 luni,

este necesar să se transmită dreptul de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

În lipsa reglementării de urgenţă a transmiterii dreptului de administrare a acţiunilor către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, interesele statului, ca acţionar, ar fi afectate, impunându-se deci ca participaţia statului la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. să fie gestionată de către autoritatea publică centrală care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, energiei şi comerţului.

De asemenea, neexercitarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a unui control adecvat asupra activităţii Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” - S.A. ar putea avea implicaţii negative asupra veniturilor prognozate ale bugetului general consolidat şi asupra negocierilor purtate cu reprezentanţii societăţii.

Având în vedere şi faptul că, prin raportare la obiectul de activitate al Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” - SA, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, nu ar avea posibilitatea de a propune desemnarea unor persoane de specialitate în Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” - SA,

totodată, având în vedere prelungirea şi agravarea efectelor crizei financiare a Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” - S.A. şi luând în considerare necesitatea aplicării unui program investiţional la nivelul societăţii şi obiectivele privind crearea de noi locuri de muncă, ca parte a strategiei de continuare a creşterii economice a României, în perspectiva următorilor ani, se impune eficientizarea cât mai urgentă a Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” - S.A. De asemenea, în acord cu soluţiile recomandate de Fondul Monetar Internaţional de a se efectua demersuri privind privatizarea sau vânzarea unor pachete de acţiuni la unele companii de stat, trebuie considerat faptul că transferarea acţiunilor deţinute de Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin promovarea unei ordonanţe de urgenţă ar permite atingerea celui mai bun rezultat posibil în valorificarea drepturilor conferite de acţiunile deţinute de stat şi recuperarea întârzierilor apărute în refacerea şi promovarea economiei modeme.

Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânata,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acţiunile deţinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. trec din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Art. 2. - În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, al căror obiect este în strânsă legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale „Rompetrol Rafinare” - SA Constanţa, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/2005, statul este reprezentat, până la finalizarea acestora, de către Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 3. - Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad se transferă de sub autoritatea şi administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea şi sub autoritatea Ministerului Economiei. Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea administrării, privatizării şi/sau restructurării/reorganizării judiciare, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri urmând să exercite,

În numele statului român, drepturile şi obligaţiile ce îi revin în calitate de acţionar la Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad.

Art. 4. - (1) Pachetul de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad se transferă din administrarea Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

(2) La transferul societăţii, salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor, prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu completările ulterioare.

(3) Transferul acţiunilor se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, statul este reprezentat, până la finalizarea acestora, de către Ministerul Sănătăţii.

Art. 6. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este împuternicit, în numele statului, să exercite toate drepturile şi să îşi asume toate obligaţiile aferente acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Sanevit 2003” - S.A. Arad

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Valorificarea Activelor Statului,

Marius Lucian Obreja

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 30.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

 

Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal privind procedurile extrajudiciare de soluţionare a diferendelor în domeniul serviciilor financiare, în scopul implementării în mod unitar şi eficient la nivel naţional a dispoziţiilor relevante cuprinse în legislaţia Uniunii Europene,

luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate duce la perpetuarea caracterului neadecvat al procedurii de soluţionare a diferendelor în domeniul serviciilor financiare care, în prezent, este de natură să genereze confuzie şi incertitudine în rândul consumatorilor cu privire la rolul Băncii Naţionale a României, din cauza faptului că soluţionarea pe cale extrajudiciară a diferendelor de către banca centrală nu se circumscrie atribuţiilor sale de autoritate de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit şi a instituţiilor de plată, ci vizează mai curând domeniul protecţiei consumatorilor, din acelaşi motiv fiind întâmpinate dificultăţi în soluţionarea reclamaţiilor, existând riscuri juridice şi reputaţionale semnificative pentru banca centrală. Din ansamblul aspectelor menţionate rezultă consecinţa neîndeplinirii obligaţiei României, decurgând din actele legislative ale Uniunii Europene, de a asigura proceduri extrajudiciare adecvate şi eficace de soluţionare a litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.

Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă,

 

Art. I. - Articolul 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 179. - (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată şi alte părţi interesate pot recurge la procedura medierii, în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii cooperează în mod activ cu organismele din alte state membre care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.”

Art. II. - Articolul 101 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 22 iunie2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - Dispoziţiile art. 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte procedurile extrajudiciare de reparaţie adecvate şi eficace pentru soluţionarea diferendelor decurgând din prezenta lege.”

Art. III. - Cererile de soluţionare a diferendelor înregistrate la Banca Naţională a României până la data intrării în vigoarea prezentei ordonanţei de urgenţă vor fi soluţionate conform procedurii în vigoare până la această dată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 31.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 20 mii lei, în vederea organizării Zilei Justiţiei pe data de 1 iulie 2012, potrivit normativelor de cheltuieli prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă din bugetul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul II „Bunuri şi servicii”, articolul bugetar 20.30.30, potrivit normativelor de cheltuieli prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(3) Manifestările prilejuite de acest eveniment se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii şi se desfăşoară în municipiul Bucureşti, la Cercul Militar Naţional.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2012.

Nr. 631.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru acţiunile de protocol ocazionate de desfăşurarea Zilei Justiţiei pe anul 2012

 

Masă oficială Ziua Justiţiei - 72 lei/persoană

Cadouri - 15 lei/persoană

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 25 iunie 2012.

Nr. M.67.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

 

Art. 1. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2) în sensul prezentelor instrucţiuni, prin activitate în domeniu! apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se înţelege activitatea desfăşurată în calitate de cadru militar, respectiv de la data acordării gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate, în condiţiile legii.

Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă pe viaţă, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în număr nelimitat pentru fiecare corp de cadre militare.

Art. 3. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin al ministrului apărării naţionale, pe baza propunerilor comandanţilor/şefilor structurilor Ministerului Apărării Naţionale, înaintate ierarhic şi prezentate centralizat, spre aprobare, de către Direcţia management resurse umane, respectiv de către Direcţia generală de informaţii a apărării, pentru cadrele militare din această structură şi structurile subordonate.

(2) Activităţile specifice conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, care se desfăşoară la nivelul structurilor Ministerului Apărării Naţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul, validat prin semnătura sau parafa ministrului apărării naţionale.

Art. 5. - (1) Fondurile financiare necesare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei se asigură anual, prin bugetele programelor majore ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru cadrele militare din structurile finanţate prin fiecare program major.

(2) Pentru fundamentarea necesarului de resurse financiare corespunzătoare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, directorii programelor majore estimează anual, în luna ianuarie, costurile aferente conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor.

(3) Pentru estimarea costurilor, potrivit prevederilor alin. (2), structurile finanţate comunică directorilor programelor majore numărul de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care urmează a fi propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor.

Art. 6. - (1) Costurile estimate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) se iau în calcul la elaborarea proiectelor programelor majore şi proiectelor bugetelor, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative specifice în vigoare privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea în Ministerul Apărării Naţionale.

(2) Fondurile financiare alocate pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se evidenţiază în bugetele gestionate de către Comandamentul logistic întrunit şi Centrul Tehnic Editorial al Armatei, cu destinaţia confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, respectiv editării/tipăririi atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei.

 

CAPITOLUL II

Condiţii pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

 

Art. 7. - (1) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime de 15 ani în calitate de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin „bun” în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.

(2) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime de 20 de ani în calitate de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin „bun” în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.

(3) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime de 25 de ani în calitate de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;

b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin „bun” în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.

Art. 8. - (1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se calculează calendaristic, în ani împliniţi până la data de 31 august a anului în care ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate sunt propuşi în acest sens.

(2) La stabilirea duratei activităţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se iau în calcul inclusiv perioadele în care ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii transferaţi în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi-au desfăşurat activitatea, anterior transferului, în alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, având calitatea de cadre militare în activitate sau de funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.

Art. 9. - (1) Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:

a) timpul în care cadrele militare au fost condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;

b) timpul în care cadrele militare au fost suspendate din funcţii potrivit legii, cu excepţia cazului scoaterii de sub urmărire penală şi al încetării urmăririi penale ori a procesului penal;

c) anii calendaristici din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, în care cadrele militare au obţinut prin aprecierile de serviciu anuale calificative inferioare celui de „bun”,

(2) Cadrele militare se propun pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei după parcurgerea unor perioade de activitate egale cu perioadele prevăzute la alin. (1), în care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Art. 10. - Anii care, potrivit legii, nu au fost luaţi în calcul, în condiţiile art. 9 alin. (1) lit. c), se valorifică la stabilirea vechimii în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, astfel:

a) anii în care cadrele militare au fost apreciate cu calificativ anual inferior celui de „bun”, din ultimii 4 ani premergători anului în care urma să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 şi, respectiv, 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) anii în care cadrele militare au fost apreciate cu calificativ anual inferior celui de „bun”, din ultimii 4 ani premergători celui în care urma să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific în Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Art. 11. - (1) Ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi care au fost sancţionaţi pentru săvârşirea de abateri grave, definite conform Regulamentului disciplinei militare, de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi până la data emiterii ordinului de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, nu li se conferă semnul onorific în anul respectiv, numai în situaţia în care abaterea gravă săvârşită ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului „bun” în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.

(2) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1), sancţionaţi în perioada de la ultima apreciere de serviciu până la data de 31 august a anului în curs, nu mai sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, iar dacă sancţiunile s-au aplicat în perioada 31 august-1 decembrie, comandanţii/şefii celor în cauză solicită în regim de urgenţă, pe cale ierarhică, radierea acestora din tabelele cu propuneri, respectiv modificarea în parte a anexei la ordinul privind conferirea semnului onorific.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se motivează prin menţionarea sancţiunii aplicate şi a datei aplicării, cu descrierea sintetică a împrejurărilor în care s-a produs abaterea.

Art. 12. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei nu se conferă în anul respectiv ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi care au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, prin hotărâre judecătorească definitivă, în perioada cuprinsă între data expirării termenului de Înaintare a propunerilor nominale de către structurile în care sunt încadraţi şi data de 31 august a anului în curs.

(2) Comandanţii/Şefii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) solicită, în regim de urgenţă, pe cale ierarhică, radierea lor din tabelele cu propuneri privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se motivează prin menţiuni cu privire la hotărârea judecătorească definitivă prevăzută la alin. (1).

Art. 13. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă inclusiv ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care au îndeplinit condiţiile în acest sens şi au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, din motive neimputabile lor, în perioada cuprinsă între data de 31 august a anului în curs şi data emiterii ordinului de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei.

Art. 14. - (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate conferi retroactiv numai în următoarele situaţii:

a) pronunţarea achitării de către instanţa competentă, în urma rejudecării cauzei, în cazul ofiţerilor aflaţi în situaţia prevăzută la ari. 8 lit. a) din Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare;

b) pronunţarea achitării de către instanţa competentă, în urma rejudecării cauzei, în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 8 lit. a) din Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare;

c) repunerea în drepturile avute la data suspendării din funcţii, potrivit prevederilor art. 89 alin. 7 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, a cadrelor militare suspendate din funcţii prin aplicarea dispoziţiilor art. 89 alin. 2 din aceeaşi lege;

d) acordarea calificativelor de cel puţin „bun” cadrelor militare prevăzute la art. 11 în anul în care urmau să fie propuse pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;

e) omiterea propunerii cadrelor militare pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, caz în care semnul onorific se conferă de la data constatării sau sesizării acestei situaţii.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1), propunerile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se formulează şi se înaintează, ierarhic, Direcţiei management resurse umane, respectiv Direcţiei generale de informaţii a apărării, după caz, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data la care intervin situaţiile respective.

 

CAPITOLUL III

Elaborarea, redactarea şi evidenţa ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a documentelor însoţitoare

 

Art. 15. -. (1) Proiectele de ordine privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se elaborează separat pentru ofiţeri, respectiv maiştri militari şi subofiţeri, potrivit legii, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

(2) Ordinele privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se emit prin semnătura ministrului apărării naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - (1) Numerotarea, evidenţa şi păstrarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se realizează în condiţii similare actelor normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei conţin codul persoanei şi denumirile structurilor în care sunt încadrate cadrele militare propuse în acest sens, au caracter clasificat şi se semnează de către şeful Direcţiei management resurse umane, respectiv de către directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.

Art. 17, - Atestatul, document însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei, se editează având conţinutul şi forma prevăzute în anexa nr. 4 şi se contrasemnează de către şeful Direcţiei management resurse umane, respectiv de către directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.

Art. 18. - (1) Pentru constituirea evidenţei statistice, precum şi pentru asigurarea posibilităţii reconstituirii datelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul Direcţiei management resurse umane şi al Direcţiei generale de informaţii a apărării se constituie câte un registru pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei se constituie pentru fiecare corp de cadre militare, au caracter nesecret şi se păstrează permanent.

Art. 19. - Pe baza datelor înscrise în registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, Direcţia management resurse umane şi Direcţia generală de informaţii a apărării pot emite documente care atestă calitatea de titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 20. - (1) în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anii 2012 şi 2013, estimarea numărului ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care urmează a fi propuşi în acest sens se realizează prin grija Direcţiei management resurse umane, pe baza evidenţei informatizate, şi se comunică directorilor programelor majore ale Ministerului Apărării Naţionale şi Centrului Tehnic Editorial al Armatei, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni.

(2) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anii 2012 şi 2013, directorii programelor majore ale Ministerului Apărării Naţionale întreprind demersurile legale, cu sprijinul Direcţiei financiar-contabile şi al structurilor care furnizează estimările costurilor unitare pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, respectiv pentru editarea şi tipărirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni.

(3) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul 2012, termenele pentru desfăşurarea activităţilor specifice, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), se stabilesc prin dispoziţii ale şefului Direcţiei management resurse umane şi directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, care se emit în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni.

Art. 21. - (1) Comandanţii/Şefii structurilor de la toate eşaloanele şi şefii structurilor de gestiune a resurselor imane răspund de aducerea la cunoştinţa întregului personal a prevederilor prezentelor instrucţiuni şi de aplicarea lor întocmai.

(2) Nominalizarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care nu îndeplinesc condiţiile legale în tabelele cu propuneri privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, precum şi omiterea nominalizării sau radierea eronată a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în/din tabelele cu propuneri nominale constituie superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi se sancţionează disciplinar în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Acordarea unor drepturi financiare necuvenite sau neacordarea unor drepturi financiare cuvenite legal, ca urmare a acţiunilor sau inacţiunilor prevăzute la alin. (2), atrage răspunderea materială şi sancţionarea, după caz, a celor ce se fac vinovaţi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 22. - Solicitările cadrelor militare în activitate şi în rezervă/retragere în legătură cu conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se soluţionează, pe cale legală, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind evidenţa şi soluţionarea petiţiilor.

Art. 23. - (1) Pentru unităţile şi formaţiunile militare la nivelul cărora nu funcţionează structură de gestiune a resurselor umane, activităţile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, prevăzute de prezentele instrucţiuni, se realizează de către structurile de gestiune a resurselor umane ele la eşaloanele superioare sau de la nivelul structurilor care au stabilite competenţe de coordonare şi control, precum şi, după caz, de către structurile de resurse umane ale altor unităţi militare, care desfăşoară această activitate în baza aprobării ministrului apărării naţionale.

(2) în situaţia în care, în perioada cuprinsă între data expirării termenului de înaintare a propunerilor nominale de către structurile în care sunt încadrate şi data conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, cadrele militare cărora Ie-a fost conferit sunt numite în funcţii la alte unităţi militare sau sunt trecute în rezervă/retragere, semnele onorifice şi atestatele aferente se remit, în cel mai scurt timp, de către unităţile militare de la care au fost eliberate din funcţii sau trecute în rezervă/retragere unităţilor militare în care au fost numite în funcţii sau centrelor militare pe raza cărora rezerviştii şi-au stabilit domiciliul, urmând a fi înmânate de către comandanţii/ şefii acestora.

Art. 24. - Gestionarea activităţilor privind conferirea/ retragerea Semnului onorific În Serviciul Patriei cadrelor militare din Direcţia generală de informaţii a apărării şi structurile subordonate se realizează de către această direcţie generală, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni şi cu dispoziţiile interne emise de către directorul general.

Art. 25. - (1) Pentru clarificarea tuturor aspectelor referitoare la formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la solicitarea Direcţiei management resurse umane sau a Direcţiei generale de informaţii a apărării pentru structurile subordonate/aflate în coordonare, transmisă pe cale ierarhică sau direct, în scris ori prin alte mijloace de comunicaţii, comandanţii/şefii unităţilor militare, indiferent de eşalon, furnizează toate informaţiile necesare în termenul solicitat.

(2) Conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în condiţiile prevăzute la art. 13 şi art. 14 alin. (1), ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor trecuţi în rezervă sau direct în retragere se comunică de către structurile prevăzute la alin. (1) Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 26. - În scopul aplicării prevederilor prezentelor instrucţiuni în condiţii optime, comandanţii/şefii structurilor din Ministerul Apărării Naţionale pot dispune, potrivit necesităţilor proprii fiecărei structuri, elaborarea şi utilizarea de proceduri operaţionale, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare de reglementare a domeniului controlului intern/managerial.

Art. 27. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele Instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei

 

Art. 1. - În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul structurilor Ministerului Apărării Naţionale se desfăşoară activităţi specifice pentru:

a) determinarea numărului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cărora li se conferă anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, în scopul iniţierii demersurilor pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor şi pentru tipărirea atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, în baza aprobării ministrului apărării naţionale;

b) formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în scopul elaborării proiectelor şi emiterii ordinelor în acest sens;

c) confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;

d) editarea, tipărirea şi validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei;

e) emiterea şi publicarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;

f) înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor, cutiilor şi atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei.

Art. 2. - (1) Pentru determinarea numărului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cărora li se conferă anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, structurile de gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) identifică ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structura proprie care îndeplinesc condiţiile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei\n anul în curs, pe baza documentelor de evidenţă nominală, până la data de 1 aprilie a fiecărui an;

b) centralizează şi verifică propunerile numerice primite de la structurile subordonate, după caz;

c) înaintează ierarhic propunerile numerice, pe categorii ale semnului onorific raportate la durata activităţii în domeniul apărării şi pe corpuri de cadre militare, structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, după caz, până la data de 1 mai a fiecărui an.

(2) Pentru formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de

gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) întocmesc tabelele cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structura proprie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei În anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a, care face parte integrantă din prezenta anexă, până la data de 15 aprilie a fiecărui an;

b) întocmesc tabelele cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structura proprie care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1b, care face parte integrantă din prezenta anexă, până la data de 15 aprilie a fiecărui an;

c) centralizează tabelele cu propuneri nominale primite de la structurile subordonate, după caz, şi verifică îndeplinirea condiţiilor legale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de către cadrele militare propuse;

d) înaintează centralizat tabelele prevăzute la lit. a) şi b), ierarhic, structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, după caz, până la data de 1 iunie a fiecărui an.

(3) Pentru înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor, cutiilor şi atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, comandanţii/şefii şi structurile de gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) comandanţii/şefii structurilor militare care au formulat propunerile nominale înmânează însemnele, panglicile, ba reţele şi cutiile aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi atestatele însoţitoare cadrelor militare cărora li s-au conferit, pe baza extraselor din ordinele ministrului apărării naţionale, primite pe cale ierarhică;

b) structurile de gestiune a resurselor umane consemnează conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei cadrelor militare din structura proprie în ordinul de zi pe unitate şi în documentele de evidenţă nominală, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi atestatelor însoţitoare, ocazie cu care ataşează la memoriile originale copiile atestatelor, certificate pentru conformitate cu originalul de către ofiţerul cu activitatea de gestiune a resurselor umane şi purtând semnătura cadrelor militare pentru primirea atestatului în original;

c) structurile de gestiune a resurselor umane actualizează, potrivit competenţelor, datele referitoare la conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii extraselor din ordinele ministrului apărării naţionale, pe cale ierarhică.

Art. 3. - Înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a atestatelor însoţitoare are loc, de regulă, cu ocazia evenimentelor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a României şi se desfăşoară în cadru organizat, cu participarea întregului efectiv.

Art. 4. - (1) Pentru determinarea numărului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cărora li se conferă anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, structurile de gestiune a resurselor umane de la nivelul structurilor centrale şi celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale centralizează propunerile numerice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, le verifica şi le transmit Direcţiei management resurse umane până la data de 15 mai a fiecărui an.

(2) Pentru formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de gestiune a resurselor umane prevăzute la alin. (1) centralizează propunerile nominale ale structurilor subordonate/aflate în coordonare şi control, verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de către cadrele militare propuse şi transmit tabelele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) Direcţiei management resurse umane până la data de 30 iunie a fiecărui an.

(3) Pentru înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a atestatelor însoţitoare, structurile de gestiune a resurselor umane prevăzute la alin. (1) desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) retransmit, pe cale ierarhică, structurilor subordonate/ aflate în coordonare şi control extrase din ordinele ministrului apărării naţionale de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, însoţite de atestate şi însemne, panglici, barete şi cutii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la Direcţia management resurse umane;

b) consemnează, pe baza extraselor din ordinele ministrului apărării naţionale prevăzute la lit. a), conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în documentele de evidenţă aparţinând cadrelor militare din structurile subordonate/aflate în coordonare şi control, pe care le deţin potrivit reglementărilor în vigoare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii extraselor din ordinele ministrului apărării naţionale.

Art. 5. - (1) Pentru determinarea numărului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cărora li se conferă anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, Direcţia management resurse umane desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) identifică, numeric şi nominal, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apărării Naţionale care ar îndeplini condiţiile privind vechimea în serviciu pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, pe baza evidenţei m formalizai.»,

b) centralizează propunerile numerice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, transmise potrivit prevederilor art. 4 alin. (1);

c) elaborează raportul în vederea informării ministrului apărării naţionale asupra numărului total de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care urmează a fi propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs şi solicitării aprobării pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor si cutiilor şi tipărirea atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;

d) înaintează raportul prevăzut la lit. c) ministrului apărării naţionale, însoţit de tabelul centralizator cu propunerile numerice formulate de către structurile centrale şi subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, întocmit pe categorii ale semnului onorific raportate la durata activităţii în domeniul apărării şi pe corpuri de cadre militare, până la data de 1 iunie a fiecărui an.

(2) Pentru formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs şi emiterea ordinelor în acest sens de către ministrul apărării naţionale, Direcţia management resurse umane desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) centralizează propunerile nominale transmise potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de către cadrele militare propuse şi elaborează proiectele de ordine ale ministrului apărării naţionale în acest sens;

b) înaintează ministrului apărării naţionale proiectele de ordine privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, prin Secretariatul general, însoţite de documentele şi avizele prevăzute de reglementările în vigoare, până la data de 31 august a fiecărui an.

(3) Pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, Direcţia management resurse umane remite o copie a raportului prevăzut la alin. (1) lit. c) Comandamentului logistic întrunit, în termen de cei mult 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia.

(4) Pentru editarea, tipărirea şi validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei. Direcţia management resurse umane desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) remite o copie a raportului prevăzut la alin. (1) lit. c) Centrului Tehnic Editorial al Armatei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia;

b) transmite Centrului Tehnic Editorial al Armatei comanda titularului de plan, întocmită conform instrucţiunilor în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii editoriale şi poligrafice în Ministerul Apărării Naţionale, şi copiile ordinelor ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora prin semnătura autorităţii de decizie. Copiile sunt însoţite de formatul electronic ai anexelor, în care se atribuie pentru fiecare cadru militar nominalizat un număr de evidenţă al atestatului, corespunzător numărului din Registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei;

c) verifică înscrierea corectă a datelor de identificare ale cadrelor militare şi a numerelor de evidenţă pe atestatele tipărite şi le transmite Cabinetului ministrului apărării naţionale, în scopul validării, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

(5) Pentru înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a atestatelor însoţitoare, Direcţia management resurse umane desfăşoară următoarele activităţi specifice:

a) verifică existenţa tuturor atestatelor validate, primite de la Cabinetul ministrului apărării naţionale, şi a însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, primite de la Comandamentul logistic întrunit;

b) distribuie extrase din ordinele ministrului apărării naţionale de conferire a Semnului onorific în Se/viciu! Patriei, însorite de însemnele, panglicile, baretele, cutiile şi atestatele aferente, structurilor centrale şi subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale care au formulat propunerile nominale, până la data de 10 noiembrie a fiecărui an.

Art. 6. - (1) După emiterea ordinelor ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, prin semnătura autorităţii de decizie, Secretariatul general remite Direcţiei management resurse umane, respectiv Direcţiei generale de informaţii a apărării câte o copie a acestora, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

(2) Pentru publicarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în Monitorul Oficial al României, Partea I, Secretariatul general întreprinde demersurile prevăzute de reglementările în vigoare, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 7. - Pentru validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, Cabinetul ministrului apărării naţionale întreprinde demersurile necesare semnării sau parafării acestora şi le remite Direcţiei management resurse umane până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

Art. 8. - (1) Comandamentul logistic întrunit întreprinde demersurile necesare pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, pe baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3), astfel încât materialele respective să fie trimise Direcţiei management resurse umane cel mai târziu până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

(2) Pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute la alin. (1), Comandamentul logistic întrunit se abilitează să încheie, pentru Ministerul Apărării Naţionale, contracte de achiziţii şi alte acte necesare cu furnizori autorizaţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

(3) La solicitarea directorilor programelor majore, Comandamentul logistic întrunit furnizează date privind costurile unitare estimate pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei.

Art. 9. - (1) însemnele, panglicile, baretele şi cutiile aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei se confecţionează anual în numărul aprobat de către ministrul apărării naţionale, cu o rezervă de 1% pentru fiecare corp de cadre militare şi pentru fiecare categorie a semnului onorific raportată la durata activităţii în armată, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

(2) Rezerva prevăzută la alin. (1) se păstrează la dispoziţia ministrului apărării naţionale, prin grija Direcţiei management resurse umane, şi se utilizează, de regulă, pentru conferirea retroactivă a Semnului onorific În Serviciul Patriei.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (2), tipărirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei se realizează prin grija Direcţiei management resurse umane, cu sprijinul Centrului Tehnic Editorial al Armatei.

Art. 10. - (1) Centrul Tehnic Editorial al Armatei include editarea/tipărirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei în planul editorial-poligrafic, potrivit estimărilor numerice comunicate centralizat prin grija directorilor programelor majore, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(2) în baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a) şi b), Centrul Tehnic Editorial al Armatei editează şi tipăreşte atestatele însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, pe care le trimite Direcţiei management resurse umane cel mai târziu până la data de 10 octombrie a fiecărui an.

(3) La solicitarea directorilor programelor majore, Centrul Tehnic Editorial al Armatei furnizează date privind costurile unitare estimate pentru editarea şi tipărirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei.

 

ANEXA Nr. 1a

- model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

(eşalonul)

 

 

 

 

 

(categoria/nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. ........

S.E...................

 

TABEL

cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul ................

 

Nr. crt.

- Gradul, arma

- Vechimea în grad

- Numele, prenumele tatălui, prenumele

- Unitatea

- Codul persoanei

Data de când este cadru militar1)

Calificativele aprecierilor de serviciu din ultimii 4 ani

Observaţii

 

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării2)

 

 

 

 

 

 

Semnul onorific fa Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării2)

 

 

 

 

 

 

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării2)

 

 

 

 

 

 

Comandantul/Seful..................................................

…………..

 (gradul)

...............................................................

(prenumele şi numele)

Şeful......................................................................3)

…………..

(gradul)

...............................................................

(prenumele şi numele)


1) Se menţionează inclusiv perioadele de întrerupere a activităţi în calitate de cadru militar în activitate, precum şi cele care nu se au în calcul pentru stabilirea duratei activităţii în armată.

2) Se nominalizează pe corpuri de cadre militare - ofiţer, maiştri militari, subofiţeri - în ordinea gradelor, alfabetic.

3) Denumirea structuri de gestiune a resurselor umane.

 

ANEXA Nr. 1b

- model –

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

(eşalonul)

 

 

 

 

 

(categoria/nivelul de clasificare)

Exemplarul nr. ........

S.E...................

 

TABEL

cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul................

 

Nr. crt.

- Gradul, arma

- Vechimea în grad

- Numele, prenumele tatălui, prenumele

- Unitatea

- Codul persoanei

Data de când este cadru militar1)

Calificativele aprecierilor de serviciu din ultimii 4 ani

Condiţii care nu sunt îndeplinite

Observaţii

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate

 

 

 

 

 

 

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării2)

 

 

 

 

 

 

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării2)

 

 

 

 

 

 

 

Comandantul/Seful..................................................

…………..

 (gradul)

...............................................................

(prenumele şi numele)

Şeful......................................................................3)

…………..

(gradul)

...............................................................

(prenumele şi numele)


1) Se menţionează inclusiv perioadele de întrerupere a activităţii în calitate de cadru militar în activitate, precum şi cele care nu se iau în calcul pentru stabilirea duratei activităţii în armată.

2) Se nominalizează pe corpuri de cadre militare - ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri - în ordinea gradelor, alfabetic.

3) Denumirea structurii de gestiune a resurselor umane.

 

ANFXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

- model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. ..........

din.........

 

 

 

 

 

 

NESECRET

Exemplarul nr. ......

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie.......... (anul) se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie.......... (anul) se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie.......... (anul) se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

(prenumele şi numele)


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

- model -

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. ..........

din.........

 

 

 

 

 

 

NESECRET

Exemplarul nr. ......

 

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, CU modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie............ (anul) se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie............ (anul) se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie............ (anul) se conferă Semnul onorific În Serviciul Patrieii pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

(prenumele şi numele)

 


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

 

 

ANEXA Nr. 4*

la instrucţiuni

 

ATESTAT

 

 


* Atestatul este reprodus îh facsimil.

 

NOTE:

1. Atestatul se redactează pe coală A4 dublu cretat mat de 250g/m2.

2. ROMÂNIA - se scrie la 10 mm de marginea superioară a colii, cu font Times New Roman, mărime 16, spaţiat 90%, de culoare black, centrat în pagină.

3. MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - se scrie cu font Times New Roman, mărime 14, spaţiat 40%, de culoare black, centrat în pagină.

4. Drapelul României aranjat pe orizontală, cu o lungime de 135 mm şi o lăţime de 2 mm

5. La 29 mm de marginea superioară a colii se află simbolul Ministerului Apărării Naţionale amplasat în cerc:

- cerc exterior: culoare cyan 100%, magenta 60%;

- contur cerc exterior: diametru 28 mm, grosime linie 1,500 puncte, culoare magenta 20%, culoare yellow 100%;

- cerc interior: culoare cyan 80%, magenta 20%;

- contur cerc interior: diametru 19 mm, grosime linie 0,750 puncte, culoare magenta 20%, culoare yellow 100%;

- simbolul Ministerului Apărării Naţionale amplasat central în cercul interior, dimensiune orizontală 10 mm, verticală 14 mm;

- ROMÂNIA din cercul exterior se scrie cu font Arial, mărime 7, bold, culoare alb;

- MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE din cercul exterior se scrie cu font Arial, mărime 6, bold, culoare alb.

6. Atestat - este amplasat sub simbolul cerc, se scrie cu font HSCoperta, mărime 35, spaţiat 100%, italic, de culoare black.

7. Prin Ordinul nr. ... din............se conferă - se scrie cu font

Times New Roman, mărime 18, bold, italic, centrat în pagină, de culoare black.

8. Semnul onorific - se scrie cu font Commercial ScrDEE, mărime 37r centrat în pagină, de culoare black.

9. În Serviciul Patriei - se scrie cu font Commercial ScrDEE, mărime 50r centrat în pagină, de culoare black.

10. pentru ofiţeri/maiştri militari/subofiţeri - se scrie cu font Commercial ScrDEE, mărime 37, centrat în pagină, de culoare black.

11. Domnului/Doamnei (numele, iniţiala tatălui si prenumele titularului) - se scrie cu font Arial, mărime 10, centrat în pagină, de culoare black 30%.

12. din Ministerul Apărării Naţionale - se scrie cu font Times New Roman, mărime 22, bold, italic, spaţiat 50%, de culoare black, centrat în pagină.

13. pentru XV(XX/XXV) ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională-se scrie cu font Times New Roman, mărime 18, bold, italic, spaţiat 40%, de culoare black, centrat în pagină.

14. MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE- se scrie cu font Times New Roman, mărime 14, spaţiat 20%, de culoare black, aliniat la dreapta.

15. ŞEFUL DIRECŢIEI MANAGEMENT RESURSE UMANE/DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE INFORMAŢII A APĂRĂRII - se scrie cu font Times New Roman, mărime 12, de culoare black, aliniat la stânga.

16. (semnătura şi parafa) - se scrie cu font Arial, mărime 10, de culoare black 30%.

17. Bucureşti - se scrie cu font Times New Roman, marine 12, de culoare black, aliniat la stânga,

18. (data) - se scrie cu font Arial, mărime 10, de culoare black 30%. Se înscrie data emiterii ordinului.

19. Nr. - se scrie cu font Times New Roman, mărime 12, de culoare black, aliniat stânga. Se scrie iniţiala corpului de cadre militare, respectiv O - ofiţeri, M - maiştri militari sau S - subofiţeri/numărul anilor de activitate în armată pentru care se conferă, respectiv XV, XX sau XV/numărul de înregistrare din Registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific în Serviciul Patrie i/ anul conferirii cu font Arial, mărime 10, de culoare black 30%. Numerotarea specifică Direcţiei generale de informaţii a apărării se realizează conform normelor proprii.

20. Simbolul Ministerului Apărării Naţionale în fundal - 154/185 mm, 10% negru.

 

ANFXA Nr. 5

la instrucţiuni

- model -

.

REGISTRUL

pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru.............................................................

(ofiţeri/maiştri militari/subofiţeri)

 

Numărul* atestatului

Numărul şi data ordinului prin care s-a conferit

Numărul si data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care s-a publicat ordinul

Cadre militare cărora li se conferă

Observaţii**

- Gradul, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului

- Codul persoanei

Durata activităţii în domeniul apărării pentru care se conferă

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Numerotarea se realizează începând cu atestatele emise pentru fiecare corp de cadre militare în anul 2011, iar în fiecare an atestatele se înregistrează în ordinea conferiri Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15,20 şi 25 de ani de activitate în domeniul apărării, pe grade şi alfabetic.

** Se înscriu menţiuni privind radierea sau retragerea, cu consemnarea numărului şi datei ordinului ministrului apărării naţionale, după caz.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. d), ale art. 22 alin. (1) şi ale art. 43 alin. (2) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi u) şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.28 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În vederea participării la sistemul informaţional naţional şi internaţional, a tratării unitare a datelor statistice specifice aviaţiei civile, se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca organism tehnic responsabil pentru culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian.

(2) Procedura privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice prevăzute la alin. (1), elaborată cu respectarea prevederilor specifice ale Legii organizării şi funcţionării statistice oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuarea Legea nr. 226/2009, şi luând în considerare activităţile de raportare statistică rezultate din obligaţiile României în calitate de stat membru al organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă, se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române şi se publică pe site-ul acesteia www.caa.ro

(3) Datele statistice colectate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în baza prezentului ordin se transmit on-line Direcţiei generale aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care constituie şi administrează fondul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de date statistice în domeniul aviaţiei civile.

(4) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură colaborarea cu Institutul Naţional de Statistică în vederea includerii în programul statistic naţional a activităţilor de raportare statistică rezultate din obligaţiile României în calitate de stat membru al organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă.

Art. 2. - (1) Agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi specifice în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României în baza unei certificări sau autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumiţi în continuare furnizori de date, vor transmite acesteia datele statistice referitoare la activitatea desfăşurată la termenele, cu periodicitatea şi în forma prevăzute în procedura menţionată la art. 1 alin. (2).

(2) Datele statistice furnizate în conformitate cu alin. (1) se referă, în funcţie de activitatea desfăşurată, la:

a) traficul realizat şi capacitatea de transport;

b) originea şi destinaţia etapelor de zbor;

c) rezultatele financiare ale activităţilor de aviaţie civilă desfăşurate;

d) structura flotei şi a personalului;

e) consumul de carburant;

f) personalul aeronautic.

Art. 3. - Furnizorii de date au următoarele obligaţii:

a) să transmită, în mod gratuit, Autorităţii Aeronautice Civile Române date statistice corecte, actuale şi complete, la termenele, cu periodicitatea, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în procedura menţionată la art. 1 alin. (2);

b) să corecteze, să actualizeze şi, după caz, să completeze datele statistice transmise, ori de câte ori constată că este necesar, şi să le transmită de îndată Autorităţii Aeronautice Civile Române;

c) la solicitarea Autorităţii Aeronautice Civile Române să corecteze, să actualizeze şi, după caz, să completeze datele statistice deja transmise şi să le retransmită potrivit măsurilor şi termenelor dispuse;

d) să prezinte persoanelor autorizate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română documentele şi evidenţele necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate.

Art. 4. - (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română are următoarele obligaţii:

a) să elaboreze în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin procedura privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian şi să o publice pe site-ul propriu;

b) să informeze furnizorii de date, înainte de momentul colectării datelor statistice, cu privire la baza legală a colectării acestora, obiectivul pentru care se solicită colectarea, caracterul obligatoriu al furnizării datelor; consecinţele care rezultă din refuzul de a furniza date sau ca urmare a furnizării de date incomplete, incorecte sau după expirarea datei-limită stabilite în conformitate cu prezentul ordin.

(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură diseminarea datelor statistice la termenele prevăzute în programul statistic naţional, precum şi transmiterea raportărilor statistice privind aviaţia civilă către organisme europene şi organizaţii internaţionale de aviaţie civilă, în conformitate cu angajamentele şi obligaţiile asumate de partea română faţă de acestea.

Art. 5. Diseminarea şi utilizarea datelor statistice colectate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în conformitate cu prezentul ordin, confidenţialitatea şi protecţia acestora se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009.

Art. 6. - (1) Persoanele cuprinse în activitatea de statistică pentru aviaţia civilă care iau cunoştinţă de conţinutul datelor statistice colectate în conformitate cu prezentul ordin sunt obligate să asigure confidenţialitatea acestora conform legislaţiei în vigoare.

(2) în scopul garantării caracterului confidenţial al datelor statistice, Autoritatea Aeronautică Civilă Română este obligată să adopte, pe parcursul întregului proces statistic, măsuri administrative, organizatorice şi tehnice pentru protecţia confidenţialităţii datelor statistice individuale, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora.

Art. 7. - Neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor prevăzute la art. 3 poate atrage sancţionarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 1.089.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.