MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 291/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 291         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 102 din 9 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

343. – Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011  

 

36. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colecta re/exploataţii lor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011

 

37. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

 

DECIZIA Nr. 102

din 9 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 4 si art. 9 alin, (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Iproeb" - S.A. din Bistriţa în Dosarul nr. 9.037/55/2010 al Judecătoriei Chişineu-Criş şi care constituie obiectul Dosarului nr, 166D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează Curţii că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a transmis la dosar note scrise în sensul admiterii acesteia.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Consideră că textele de lege criticate au ca scop realizarea unei siguranţe sporite a circulaţiei, fără ca acestea să limiteze conducătorului autovehiculului libertatea muncii, care presupune dreptul persoanelor fizice de a intra în relaţii de munca, şi fără să nesocotească nici dreptul la liberă circulaţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 ianuarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 9.037/55/2010, Judecătoria Chişineu-Criş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Iproeb" - S.A. din Bistriţa într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii introduse împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că obligarea unui conducător auto angajat cu contract de muncă să conducă numai într-un anumit interval de timp şi să efectueze repaus tot la un anumit interval de timp constituie limitări ale dreptului la libera circulaţie, la muncă şi de a conduce un autovehicul. Or, limitarea este permisă de art. 53 din Constituţie doar dacă este făcută prin lege, ca act normativ emis de Parlament, fiind excluse actele emise de Guvern. De altfel, limitarea dreptului la muncă şi de a conduce nici măcar nu este făcută prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, ci în baza normelor de aplicare. Susţine, de asemenea, că, sub aspectul legii care trebuia să instituie o astfel de restricţie, având în vedere şi dispoziţiile Codului rutier, Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 ar fi trebuit aprobată printr-o lege organică, iar nu printr-o lege ordinară.

Judecătoria Chişineu-Criş apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât impunerea unor perioade maxime de conducere neîntreruptă nu aduce nicio restrângere drepturilor la liberă circulaţie sau la muncă. Stabilirea unor sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea timpilor de odihnă după o anumită perioadă de conducere neîntreruptă are ca scop întărirea siguranţei rutiere.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, nefiind încălcat dreptul la liberă circulaţie sau dreptul la muncă. Arată că dispoziţiile art. 53 din Constituţie se referă exclusiv la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi prevăzute de Legea fundamentală, or, textele de lege criticate nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere, ceea ce nu poate fi considerată o limitare a exerciţiului unui drept sau unei libertăţi fundamentale, în opinia Guvernului, în cauză nu se pune o problemă de constituţionalitate, ci una de aplicare a legii în raport cu situaţia de fapt ce urmează să fie reţinută de instanţa de judecata.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale. Arată că nu se aduce atingere dreptului la liberă circulaţie, întrucât acesta vizează libertatea de mişcare a cetăţeanului, fără să includă şi dreptul de a conduce autovehicule. Consideră, totodată, că stabilirea unor sancţiuni contravenţionale pentru depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 30 de minute nu reprezintă o îngrădire a dreptului la muncă sau a libertăţii alegerii locului de muncă. Precizează, de asemenea, că dreptul de a conduce un autovehicul nu face parte din categoria drepturilor fundamentale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 8 alin. (3) pct. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 martie 2010. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 8 alin. (3) pct. 4: „Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006. ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şir după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii: (...)

4. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 30 de minute;";

- Art. 9 alin. (1) lit. e): „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează: (...)

e) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prevăzute la alin. (3) pct. 1-12, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, şi faptele prevăzute la alin. (3) pct. 13-19, aplicabilă conducătorului auto."

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate invocă următoarele dispoziţii din Legea fundamentală: art. 25 referitor la libera circulaţie, art, 41 alin. (1) privind dreptul la muncă, art. 53 care stabileşte condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 alin. (3) lit. p) potrivit căruia prin lege organică se reglementează regimul general privind raporturile de munca, sindicatele, patronatele şi protecţia socială şi art. 76 alin. (1) care prevede că legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 8 alin. (3) pct. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 cuprind descrierea uneia dintre faptele considerate încălcare minoră a unor acte normative europene din domeniul transporturilor rutiere, iar art. 9 alin. (1) lit. e) din aceeaşi ordonanţă stabileşte sancţiunea corespunzătoare. Curtea observă că acestea au fost edictate în spiritul celor prevăzute la pct. 26 din preambulul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 102 din 11 aprilie 2006. Potrivit acestuia, statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancţiunile pentru încălcarea regulamentului menţionat şi să se asigure că acestea sunt aplicate, sancţiunile urmând să aibă un caracter efectiv, proporţionat, disuasiv şi nediscriminatoriu. Pct. 17 din preambulul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 menţionează, ca justificare a reglementării, îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru lucrătorii cărora li se aplică şi creşterea siguranţei rutiere.

În acest context, Curtea constată că nu poate reţine criticile formulate de autorul excepţiei. Astfel, reglementarea anumitor obligaţii în ceea ce priveşte perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor de autovehicule nu reprezintă nicidecum încălcări ale dreptului la muncă, ci, dimpotrivă, constituie măsuri de protecţie a angajaţilor, impunerea anumitor măsuri care să aibă ca scop diminuarea riscurilor în trafic generate de oboseala conducătorilor de autovehicule nefiind de natură să contravină prevederilor din Constituţie care consacră acest drept.

Curtea constată că sunt neîntemeiate şi criticile referitoare la faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 ar fi trebuit aprobată prin lege organică (iar nu adoptată, aşa cum îri mod greşit arată autorul excepţiei). Ordonanţa menţionată nu este un act normativ prin care să se reglementeze ,.regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială", astfel că nu se poate reţine pretinsa nesocotire a prevederilor art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţie.

În fine, art. 25 din Legea fundamentală nu este incident în cauză, iar întrucât nu există încălcări ale unui drept sau ale unei libertăţi fundamentale nu se poate reţine nici nesocotirea dispoziţiilor art. 53 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr, 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 4 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Iproeb" - S.A. din Bistriţa în Dosarul nr. 9.037/55/2010 al Judecătoriei Chişineu-Criş.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca" la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 şi 378 bis din 4 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 33;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu SMÂ Ianca - intravilan; suprafaţă totală: 41.684 mp; lungime stradă 3.585 ml; lungime trotuar: 7.171 ml; lungime spaţiu verde: 3.585 ml; indicatoare: 2 buc.; plantaţii In aliniament: 102 buc.", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012",

- la poziţia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B—DC 35 (lot 1 DN 2B - staţie CFR; suprafaţă totală: 13.431 mp; lungime stradă: 1.588 ml; lungime trotuar: 1.588 ml; lungime spaţiu verde: 1.588 ml); (lot 2 - staţie CFR- DC 35; Suprafaţă totală: 8.119 mp, lungime stradă: 507 ml; lungime trotuar: 507 ml; lungime spaţiu verde: 507 ml); plantaţii în aliniament: 34 buc.; indicatoare: 2 buc.;", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan; suprafaţă totală: 33 687 mp; lungime stradă: 2.300 ml; lungime trotuar: 4.600 ml; lungime spaţiu verde: 4.600 ml; plantaţii în aliniament: 34 buc.; indicatoare; 2 buc.", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 7, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan; suprafaţă totală: 12.840 mp; lungime stradă: 725 ml; lungime trotuar: 1.450 ml; lungime spaţiu verde: 1.450 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan; suprafaţă totală: 16.381 mp; lungime stradă: 1.076 ml; lungime trotuar: 2.152 ml; lungime spaţiu verde: 2.152 mi", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 9, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - linie CFR sud - lot 1; suprafaţă totală: 19.962 mp; lungime stradă: 1.272 ml; lungime trotuar: 2.544 ml; lungime spaţiu verde: 2.544 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan nord - lot 2; suprafaţă totală: 6.600 mp; lungime stradă: 810 ml; lungime trotuar: 1.620 ml; lungime spaţiu verde: 1.620 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 11, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - spital lot 2; suprafaţă totală: 4.353 mp; lungime stradă: 270 ml; lungime trotuar: 540 ml; lungime spaţiu verde: 540 ml; plantaţii în aliniament: 14 buc.", iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan nord - lot 1; suprafaţă totală: 5.933 mp; lungime stradă: 1.011 ml; lungime trotuar: 2.022 ml; lungime spaţiu verde: 2.022 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 13, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan nord - lot 1; suprafaţă totală: 7.238 mp; lungime stradă: 1.016 ml; lungime trotuar: 2.032 ml; lungime spaţiu verde: 2.032 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - linia CFR sud - lot 2; suprafaţă totală: 5.785 mp; lungime stradă: 900 ml; lungime trotuar: 900 ml; lungime spaţiu verde: 1.800 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Albinei - Str. Castanilor; suprafaţă totală: 7.489 mp; lungime stradă: 563 ml; lungime trotuar: 1.126 ml; lungime spaţiu verde: 1.126 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Primăverii - Str. Mecanizatorilor; suprafaţă totală: 6,565 mp; lungime stradă: 611 ml; lungime trotuar: 1.222 ml; lungime spaţiu verde: 1.222 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord - intravilan sud (lot 1 DN 2B - intravilan nord; suprafaţă totală: 5.535 mp); (lot 2 DN 2B - intravilan sud; suprafaţă totală; 6.392 mp); lungime stradă: 1450 mi; lungime trotuar: 2.900 ml; lungime spaţiu verde: 2.900 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord - intravilan sud (lot 1 DN 2B - intravilan nord; suprafaţă totală: 7.645 ml); (lot 2 DN 2B - intravilan sud; suprafaţă totală: 6.573 mp); lungime stradă: 1.035 ml; lungime trotuar: 2.070 ml; lungime spaţiu verde: 2.070 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 21, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - UM; suprafaţă totală: 16.403 mp; lungime stradă: 1.100 ml; lungime trotuar: 1.100 ml; lungime spaţiu verde: 2.200 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu sos. Plopu - intravilan (Str. nr. 3 - intravilan - lot 1); suprafaţă totală: 7.701 mp; lungime stradă: 569 ml; lungime trotuar: 1.138 ml; lungime spaţiu verde: 1.138 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 25, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. tir. 1 - DN 2B; suprafaţă totală: 6.028 mp; lungime stradă: 471 ml; lungime trotuar: 471 ml; lungime spaţiu verde: 471 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - Str. nr. 9; (lot 1 - DS 441; suprafaţă totală: 5.399 mp); (lot 2 - DS 461; suprafaţă totală: 3.706 mp); lungime stradă: 716 ml; lungime trotuar:1.432 ml; lungime spaţiu verde: 1.432 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 29, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - intravilan est; (lot 1 - DS 407; suprafaţă totală: 4.976 mp); (lot 2 - DS 406; suprafaţă totală: 3.595 mp};(lot 3 - DS 381; suprafaţă totală: 3.155 mp); (lot 4 - DS 342; suprafaţă totală: 3.724 mp); plantaţii în aliniament: 11 buc; lungime stradă: 1.223 ml; lungime trotuar: 2.446 ml; lungime spaţiu verde: 2.446 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public ai oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 30, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - intravilan est; (lot 1 - DS 264; suprafaţă totală: 3.787 mp); (lot 2 - DS 287; suprafaţă totală: 3.816 mp); (lot 3 - DS 306; suprafaţă totală: 3.197 mp); (lot 4 - DS 321; suprafaţă totală: 3.740 mp); plantaţii în aliniament: 15 buc.; lungime stradă: 1.189 ml; lungime trotuar: 2.378 ml; lungime spaţiu verde: 2.378 ml", iar coloana nr, 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 31, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - intravilan est; (lot 1 - DS 247; suprafaţă totală: 3.579 mp); (lot 2 - DS 246; suprafaţă totală: 3.622 mp); (lot 3 - DS 214; suprafaţă totală: 3.124 mp); (lot 4 - DS 197; suprafaţă totală: 3.549 mp); lungime stradă: 1.162 ml; lungime trotuar: 2,324 ml; lungime spaţiu verde: 2.324 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr, 32, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Lacul Ianca - Str. nr. 1; (lot 1 - DS 125; suprafaţă totală: 2.974 mp); (lot 2 - DS 140; suprafaţă totală: 3.586 mp); (lot 3 - DS 164; suprafaţă totală: 3.443 mp); (lot 4 - DS 177; suprafaţă totală; 4.226 mp); lungime stradă: 1.030 ml; lungime trotuar: 2.060 ml; lungime spaţiu verde: 2.060 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 34, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Str. nr. 7+8 satul Plopu", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu extravilan nord - intravilan sud şi intravilan vest - intravilan est; (DS 8 + DS 54+ DS 114: suprafaţă totală: 26.449 mp); lungime stradă: 1.993 ml; lungime trotuar: 3.986 ml; lungime spaţiu verde: 3.986 ml; plantaţii în aliniament: 20 buc", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 35, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord - Str. nr. 10; (lot 1 - DS 21: suprafaţă totală: 2.145 mp); (lot 2 - DS 95 + DS 163 + DS 226 + DS 305 + DS 381/1: suprafaţă totală: 12.811 mp); lungime stradă: 793 ml; lungime trotuar: 1.586 ml; lungime spaţiu verde: 1.586 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 36, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. nr. 9 - intravilan est (lot 1 - DS 489/1: suprafaţă totală: 3.872 mp); (lot 2 - DS 538: suprafaţă totală: 3.370 mp); lungime stradă: 537 ml; lungime trotuar: 1.074 ml; lungime spaţiu verde: 1.074 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan vest - intravilan est; (lot 1 - DS 512: suprafaţă totală: 3.305 mp); (lot 2 - DS 513: suprafaţă totală: 3.682 mp); lungime stradă: 540 ml; lungime trotuar: 1.080 ml; lungime spaţiu verde: 1.080 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 38, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord - intravilan sud; (lot 1 - DS 38: suprafaţă totală: 1.958 mp); (lot 2 - DS 79 + DS 176 + DS 213 + DS 320 + DS 364+ DS 511+ DS 489; suprafaţă totală: 14.746 mp); lungime stradă: 902 ml; lungime trotuar: 1.804 ml; lungime spaţiu verde: 1.804 ml; plantaţii în aliniament: 7 buc., iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 39, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu şosea asfaltată - cimitir (DS 22); suprafaţă totală: 6.838 mp; lungime stradă: 576 ml; lungime trotuar: 1.152 ml; lungime spaţiu verde: 1.152 mi", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 40, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu drum de centură N - Str. nr. 174; suprafaţă totală: 15.848 mp; lungime stradă: 1.255 ml; lungime trotuar: 2.510 ml; lungime spaţiu verde: 2.510 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 42, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. 622 - DC 36; suprafaţă totală: 2.199 mp; lungime stradă: 165 ml; lungime trotuar: 230 ml; lungime spaţiu verde: 230 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 43, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan - DC 36; suprafaţă totală: 1.161 mp; lungime stradă: 98 ml; lungime trotuar: 196 ml; lungime spaţiu verde: 196 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 906 - Str. nr 918; suprafaţă totală: 520 mp; lungime stradă: 88 ml; lungime trotuar: 88 ml; lungime spaţiu verde: 88 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 918; suprafaţă totală; 536 mp; lungime stradă: 127 ml; lungime trotuar: 127 ml; lungime spaţiu verde: 127 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu centură - Str. nr. 904; suprafaţă totală: 4.178 mp; lungime stradă: 387 ml; lungime trotuar: 774 ml; lungime spaţiu verde: 774 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 47, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan sud - DC 35; suprafaţă totală: 13.980 mp; lungime stradă: 1.227 ml; lungime trotuar: 2.454 ml; lungime spaţiu verde: 2.454 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 48, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. nr. 102 - Str. nr. 472; suprafaţă totală: 10.855 mp; lungime stradă: 1.065 ml; lungime trotuar: 2.130 ml; lungime spaţiu verde: 2.130 ml", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 49, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 2; suprafaţă totală: 1.739 mp; lungime stradă: 127 ml; lungime trotuar: 254 ml; lungime spaţiu verde: 254 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 51, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 2; suprafaţă totală: 1.080 mp; lungime stradă: 125 ml; lungime trotuar: 250 ml; lungime spaţiu verde: 250 ml", iar coloana nr, 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 52, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 2; suprafaţă totală: 900 mp; lungime stradă: 136 ml; lungime trotuar: 272 ml; lungime spaţiu verde: 272 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca. conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 53, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 2; suprafaţă totală: 791 mp; lungime stradă: 129 ml; lungime trotuar: 129 ml; lungime spaţiu verde: 129 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 54, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 2; suprafaţă totală: 1.110 mp; lungime stradă: 140 ml; lungime trotuar: 140 ml; lungime spaţiu verde: 140 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 55, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 2; suprafaţă totală: 1.649 mp; lungime stradă: 133 ml; lungime trotuar: 266 ml; lungime spaţiu verde: 266 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca. conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 56, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 2 (incinta fostei C.A.P); (lot 1 - suprafaţă totală: 5.336 mp); (lot 2 - suprafaţă totală: 4.669 mp); lungime stradă: 950 ml; lungime trotuar: 1,900 ml; lungime spaţiu verde: 1.900 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 60, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 1; suprafaţă totală: 1.340 mp; lungime stradă: 135 ml; lungime trotuar: 270 ml; lungime spaţiu verde: 270 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 61, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 1; suprafaţă totală: 1.178 mp; lungime stradă: 137 ml; lungime trotuar: 274 ml; lungime spaţiu verde: 274 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 62, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 1; suprafaţă totală: 957 mp; lungime

stradă: 135 ml; lungime trotuar: 135 ml; lungime spaţiu verde: 135 ml, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 63, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 1; suprafaţă totală: 1.191 mp; lungime stradă: 142 ml; lungime trotuar: 284 ml; lungime spaţiu verde: 284 ml”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 64, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DC 36 - Str. nr. 1; suprafaţă totală: 1.432 mp; lungime stradă: 141 ml; lungime trotuar: 282 ml; lungime spaţiu verde: 282 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 71, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan nord (DS 99); suprafaţă totală: 2.690 mp; lungime stradă: 280 ml; lungime trotuar: 560 ml; lungime spaţiu verde; 560 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 72, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan nord (DS 118); suprafaţă totală: 3.249 mp; lungime stradă: 394 ml; lungime trotuar: 788 ml; lungime spaţiu verde: 788 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 73, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan nord (DS 62); suprafaţă totală: 2.807 mp; lungime stradă: 313 ml; lungime trotuar: 570 ml; lungime spaţiu verde: 570 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 74, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan sud (DS 173); suprafaţă totală: 4.204 mp; lungime stradă: 379 ml; lungime trotuar: 758 ml; lungime spaţiu verde: 758 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 75, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „Traseu DN 2B - intravilan (DS 27); suprafaţă totală: 2.666 mp; lungime stradă: 278 ml; lungime trotuar: 556 ml; lungime spaţiu verde: 556 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 76, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN* 2B - intravilan (DS 215); suprafaţă totală: 3.490 mp; lungime stradă: 372 ml; lungime trotuar: 744 ml; lungime spaţiu verde: 744 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 78, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B - intravilan sud (DS 237 + DS 238); suprafaţă totală: 2.341 mp; lungime stradă: 277 ml; lungime trotuar: 554 ml; lungime spaţiu verde: 554 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 79, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului - Str. Şcolii sud (DS 129); suprafaţă totală: 2.687 mp; lungime stradă: 251 ml; lungime trotuar: 502 ml; lungime spaţiu verde: 502 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 80, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului - Str. Şcolii sud (DS 148); suprafaţă totală: 2.699 mp; lungime stradă: 251 ml; lungime trotuar: 502 ml; lungime spaţiu verde: 502 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 81, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului - Str. Şcolii sud (DS 159); suprafaţă totală: 1.753 mp; lungime stradă: 259 ml; lungime trotuar: 518 ml; lungime spaţiu verde: 518 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 82, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolii - Str. Bufetului sud (DS 189); suprafaţă totală: 2.195mp; lungime stradă: 210 ml; lungime trotuar: 420 ml; lungime spaţiu verde: 420 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 83, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolii - Str. Bufetului sud (DS 203); suprafaţă totală: 2.163 mp; lungime stradă: 214 ml; lungime trotuar: 428 ml; lungime spaţiu verde: 428 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 84, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Specialistului - Str. Şcolii nord (DS 77); suprafaţă totală: 2.603 mp; lungime stradă: 253 ml; lungime trotuar: 506 ml; lungime spaţiu verde: 506 ml", iar coloana nr 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr, 17/2012";

- la poziţia nr. 85, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins; „Traseu Str. Specialistului - Str. Şcolii nord (DS 91}; suprafaţă totală: 2.878 mp; lungime stradă: 250 ml; lungime trotuar: 500 ml; lungime spaţiu verde: 500 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 86, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolii - Str. Bufetului nord (DS 34); suprafaţă

totală: 2.186 mp; lungime stradă: 219 ml, lungime trotuar: 438 ml, lungime spaţiu verde: 438 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 87, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Şcolii - Str. Bufetului nord (DS 49); suprafaţă totală: 2.109 mp; lungime stradă: 215 ml; lungime trotuar: 430 ml; lungime spaţiu verde: 430 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 139, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Zonă bl. B (zona blocuri B3 - B6) mozaic; lungime: 335 ml; suprafaţă totală: 5.085 mp; suprafaţă spaţiu verde: 2.900 mp; zona casa de cultură, lungime: 25 ml; suprafaţă totală: 400 mp pavaj", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

- la poziţia nr. 217, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Traseu Str. Morii - Str. Mecanizatorilor; suprafaţă totală: 8.022 mp; lungime stradă: 784 ml; lungime trotuar: 1.568 ml; lungime spaţiu verde: 1.568 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr, 17/2012";

- la poziţia nr. 218, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str. Sărăţeni - Str. Mecanizatorilor; suprafaţă totală: 3.825 mp; lungime stradă: 306 ml; lungime trotuar: 612 ml; lungime spaţiu verde: 612 ml", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al oraşului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 233 se introduc 8 noi poziţii, poziţiile nr. 234-241, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 343.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

 

Nr.

Crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

 

0

1

2

3

4

5

6

 

234

1.6.2

Stadion comunal satul Plopu

Extravilan Vecinătăţi:

N - teren domeniu! privat al oraşului S - teren domeniul privat al oraşului E - teren domeniul privat al oraşului V - drum comunal 37 Suprafaţă teren: 12.500 mp, din care: suprafaţă construită vestiar: 190 mp Construcţie: fundaţie beton, zidărie, BCA, planşeu beton armat, şarpantă

Tribune - 3 module x 40 mp: 120 mp

Construcţie: fundaţie din beton şi gradene beton

2009

737.655

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012

 

235

1.6.2

Dispensar medical uman satul Oprişeneşti

Drum stradal nr. 173 Vecinătăţi: N - cămin cultural S - proprietate privată E - drum stradal nr. 173 V - proprietate privată Suprafaţă teren: 150 mp, din care: suprafaţă construită: 70 mp Construcţie: fundaţie beton, zidărie cărămidă GVP, planşeu beton armat monolit

Sala de aşteptare, suprafaţă utilă: 9,80 mp

Cabinet medic, suprafaţă utilă: 24 mp Vestiar medic, suprafaţă utilă: 5,20 mp Grup sanitar, suprafaţă utilă: 7,50 mp

2010

128.068

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012

 

236

1.3.7

Str. nr. 14 satul Plopu

Traseu: DS 54 - intravilan est

(fot 1 - DS 275/1, suprafaţă: 8.686 mp) +

(lot 2 - DS 275/2, suprafaţă: 3 632 mp)

Suprafaţa totală: 12,318 mp

Lungime stradă: 912 ml; lungime trotuar:

912 ml; lungime spaţiu verde: 912 ml

2010

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012

 

237

1.3.7

Str. nr. 15 satul Plopu

Traseu: DS 54 - intravilan est

(lot 1 - DS 275/3, suprafaţă: 5,728 mp) +

(lot 2 - DS 275/4, suprafaţă: 2.951 mp)

Suprafaţa totală: 8.679 mp;

lungime stradă: 770 ml;

lungime trotuar: 770 ml;

lungime spaţiu verde; 770 ml

2010

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012

 

238

1.3.7

Str. nr. 16 satul Plopu

Traseu: Str. nr. 14 - Str. nr. 15 (DS 275/5)

Suprafaţa totală: 2.149 mp

Lungime stradă: 165 ml; lungime trotuar:

165 ml; lungime spaţiu verde: 165 ml

2010

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr, 17/2012

 

239

1.3.7

Str. nr. 17 satul Plopu

Traseu: Str. nr. 14 - Str. nr. 15 (DS 275/6)

Suprafaţa totală: 1.576 mp

Lungime stradă: 121 ml; lungime trotuar:

121 ml; lungime spaţiu verde: 121 ml

2010

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012

 

240

1.3.7

Str. nr. 18 satul Plopu

Traseu: Str. nr, 13 - Str. nr, 4 Suprafaţa totală: 8.236 mp Lungime stradă: 486 ml; lungime trotuar: 972 ml; lungime spaţiu verde: 972 ml

2010

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012

 

241

1.3.7

Str. Brăilei (DN 2B) satul Oprişeneşti

Traseu: intravilan vest - intravilan est Lungime stradă: 1.200 ml; lungime trotuar: 2.400 ml; suprafaţă trotuar: 2.400 mp

2010

Domeniul public al oraşului Ianca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2012

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 7,8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 714 din 7 martie 2012, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şl funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din

27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modificaşi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatiş Cheţan Radu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2012.

Nr. 35.

 

ANFXA Nr. 1

(Anexa nr 7 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii

Tariful operaţiunii

- lei -

1.

Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar

2.370

2.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecareserie/lot/şarjă

593

3.

Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă

1.185

4.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I

356

5.

Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II

593

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

Tariful pentru testare

- lei -

1.

Set de diagnostic RSAR

298

2.

Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor

708

3.

Set de diagnostic RFC

866

4.

Set de diagnostic conjugat IFD

957

5.

Set de diagnostic ID

828

6.

Set de diagnostic RIHA

1.625

7.

Set de diagnostic rapid de diagnostic

2.590

8.

Teste rapide biotoxine

5.477

9.

Set de diagnostic ELISA micotoxine

847

10.

Set de diagnostic ELISA

1.917

11.

Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi)

3.797

12.

Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic

8.438

13.

Set de diagnostic EST imunoblotare

9.883

14.

Set de diagnostic EST imunocromatografic

7.870

15.

Set de diagnostic EST imunohistochimic

4.886

16.

Test PCR clasic

8.411

17.

Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR

8.623

18.

Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici

8.304

19.

Set de diagnostic pentru genotipare

8.835

20.

Set de diagnostic pentru secvenţiere

9.368

21.

Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză

1.631

22.

Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză

1.452

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)

 

TARIF

pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie

 

Tarif produs - 3.555 lei

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 706 din 7 martie 2012, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatiş Cheţan Radu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2012.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 27 la norma sanitară-vetarinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

UM

TarifeJe de autorizaţie

- lei/UM -

 

1.

Unităţi specializate care asigură servicii DDD

unitate

294

 

2.

Exploataţie comercială de bovine*

unitate

252

 

3.

Exploataţie comercială de ovine*

Exploataţie comercială de caprine*

Exploataţie comercială de ecvine*

unitate

252

 

4.

Exploataţie comercială de porcine*

unitate

252

 

5.

Exploataţie comercială de păsări*

unitate

252

 

6.

Staţie de incubaţie tip industrial

unitate

294

 

7.

Exploataţie apicolă comercială

unitate

252

 

8.

Exploataţie de iepuri şi animale de blană*

unitate

252

 

9.

Exploataţie pentru creşterea animalelor ballai

unitate

252

 

10.

Exploataţie didactică şi experimentală

unitate

252

 

11.

Baze de achiziţii pentru animale vii

unitate

252

 

12.

Centre de colectare animale vii

unitate

252

 

13.

Exploataţie de carantină

unitate

252

 

14.

Puncte de control

unitate

252

15.

Târguri de animale vii

unitate

219

16.

Exploataţie de producţie în domeniul acvaculturii

unitate

252

17.

Biobază pentru animale de experienţă

unitate

109

18.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din categoria I în scopul neutralizării prin procesare

unitate

754

19.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din categoria a II-a îh scopul neutralizării prin procesare

unitate

754

20.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din categoria a III-a în scopul neutralizării prin procesare

unitate

754

21.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică

unitate

754

22.

Unităţi de prelucrare a subproduselor animale care nu sunt destinate consumului uman pentru utilizări tehnice

unitate

629

23.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin

compostare

unitate

754

24.

Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

unitate

754

25.

Centru de colectare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate

consumului uman

unitate

503

26.

Unitate oleochimicâ - categoria a II-a

unitate

629

27.

Unitate oleochimică - categoria a III-a

unitate

629

28.

Unitate intermediară de subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoriile I şi a II-a

unitate

503

29.

Unitate intermediară de subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoria a III-a

unitate

503

30.

Depozit de subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

629

31.

Unitate de depozitare a produselor procesate - categoriile I, a II-a şi a III-a

unitate

252

32.

Unitate pentru producerea produselor din peşte pentru hrana animalelor Fabrică de făină de peşte - categoria a III-a

unitate

378

33.

Genotecă de animale

unitate

11

34.

Mijloc de transport cu dotări specifice

unitate

314

35.

Transportator animale vii

unitate

314

36.

Mijloc de transport al animalelor vii în călătorii rutiere de scurtă durată

unitate

314

37.

Mijloc de transport al animalelor vii în călătorii rutiere de lungă durată

unitate

513

38.

Mijloc de transport naval pentru animale vii

unitate

997

39.

Mijloc de transport al subproduselor de origine animală care nu sunt destinate

consumului uman

unitate

378

40.

Unitate utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

41.

Unitate utilizatoare de produse pentru obţinerea hranei nerumegătoarelor şi rumegătoarelor, conform anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

42.

Unitate producătoare de hrană pentru animale de companie - hrană uscată, articole de masticaţie, hrană crudă, hrană umedă

unitate

378

43.

Instalaţie de combustie a grăsimilor animale ecarisate, conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu amendamentele ulterioare

unitate

219

 


* În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploatare comercială de porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de ovine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătone; exploataţie de păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de incubaţie; broiler; pui ecluzionaţi, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă de animale de blană. Exploataţiile de origine care intenţionează să realizeze comerţ intracomunitar/exportîn ţări terţe trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar pentru comerţ intracomunitar/export îh ţări terţe.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi In domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 712 din 7 martie 2012, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2011.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatiş Cheţan Radu

 

Bucureşti, 19 aprilie 2012.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

 

A.    Tarife pentru evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitare veterinare

B.      

Nr.

crt.

Unitatea

Activitatea

Codul

CAEN

Tariful de evaluare în vederea autorizării sanitare veterinare

- lei/unitate -

1.

Unitate de producere a aditivilor şi/sau a preamestecurilor de aditivi furajeri, a preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

562

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile exclusive ale propriei exploataţii, cu utilizarea aditivilor furajeri, a preamestecurilor de aditivi saua preamestecurilor conţinând aditivi - menţionaţi în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

562

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă-aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4778

361

4.

Depozit de produse destinate hranei pentru animale de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV lâ Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Depozitări

5210

461

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Activităţi de ambalare

8292

511

6.

Unitate de producere a furajelor medicamentate

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

562

7.

Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - aditivi destinaţi hranei pentru animale, menţionaţi în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preamestecuri preparate cu ajutorul unor aditivi destinaţi hranei pentru animale menţionaţi în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fără a deţine produse în incintele lor

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4619

311

 

B. Tarife pentru înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale

 

Nr. crt.

Unitatea

Activitatea

Codul CAEN

Tariful pentru înregistrarea sanitară veterinară

- lei/unitate -

1.

Unitate pentru producerea aditivilor şi/sau preamestecurilor de aditivi furajeri, preamestecurilor conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

207

2.

Unitate de producere a hranei destinate animalelor de fermă, pentru punerea pe piaţă sau pentru nevoile proprii ale exploataţiei - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

207

3.

Magazin de furaje pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4778

207

4.

Depozit de aditivi furajeri, preamestecuri de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, furaje combinate pentru animalele de fermă - altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Depozitări

5210

207

5.

Unitate pentru ambalarea produselor destinate nutriţiei animalelor de fermă—altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare

Activităţi de ambalare

8292

207

6.

Unitate comercială care pune pe piaţă aditivi şi/sau preamestecuri de aditivi furajeri, preamestecuri conţinând aditivi furajeri şi alte materii prime destinate hranei animalelor de fermă, furaje combinate-altele decât cele care se supun autorizării sanitare veterinare, fără a deţine produse în incintele lor

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4619

207

7.

Unitate pentru fabricarea furajelor pentru animalele de fermă: mori, ferme cu malaxor propriu de furaje, malaxoare mobile pentru furaje

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă

1091

207

8.

Transportator al hranei pentru animalele, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transporturi rutiere de mărfuri

4941

6024

207

9.

Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale, care furnizează subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă

Activităţi din industria alimentară, industria biogazului şi alte activităţi din alte domenii

 

207

10.

Mijloc de transport al hranei pentru animale, al aditivilor furajeri, al preamestecurilor de aditivi/conţinând aditivi furajeri sau alte furaje, al furajelor combinate

Transport exclusiv al hranei pentru animale

 

128

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 şi art. 8 lit. a)-e) şi k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în şedinţa din data de 21 aprilie 2012, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă materialele prezentate în cadrul Conferinţei ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România, după cum urmează:

a) raportul anual de activitate a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2011;

b) raportul privind situaţiile financiare anuale ale Camerei Auditorilor Financiari din România la 31 decembrie 2011;

c) raportul Comisiei de auditori statutari privind gestiunea Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2010;

d) raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011;

e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012;

f) programul de activităţi al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2012;

g) înfiinţarea Reprezentanţei regionale Braşov, pentru zona de dezvoltare „Centru", care va cuprinde judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 21 aprilie 2012.

Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.