MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 295/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 295         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 mai 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

367. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

368. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

369. - Decret privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 131 din 16 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 

Decizia nr. 208 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

299. - Hotărâre privind normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

103. - Decizie pentru eliberarea domnului Cristian Apostol din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 

105. - Decizie pentru numirea domnului Bogdan Adrian Panait în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

41. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, condiţiile de comercializare a produselor medicinale veterinare şi a altor produse pentru animalele de companie, În magazinele pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea, condiţiile de funcţionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum şi autorizarea sâni tar-veterinară a unităţilor, activităţilor si a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

218. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale S.I.N. INSURANCE BROKER -S.R.L

 

220. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONSENS ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

221. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BEST TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8lit.Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, în semn de apreciere a activităţii desfăşurate în întreaga carieră militară, pentru curajul şi devotamentul de care au dat dovadă pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militarăm grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului general de brigadă (l.) în retragere Tudora Ion Alexandru;

2. domnului colonel (l.) în retragere Androne Kiriţă Ilie;

3. domnului colonel (Com. Infm.) în retragere Bălan Ioan Mihai;

4. domnului colonel (Ra. Art.AA.) în retragere Cenan Alexandru Alexandru;

5. domnului colonel (I.) în retragere Coca Pantelimon Petru;

6. domnului colonel (Smed.) în retragere Frântescu-Vlad Ioan Simion;

7. domnului colonel (Com. Infm.) în retragere Ghiţescu Simion Mihail;

8. domnului colonel (l.) în retragere Ispas Sevastian Aron;

9. domnului colonel (Com. Infm.) în retragere Măcelaru Vasile Mircea;

10. domnului colonel (Art.) în retragere Năstase Vasile Dumitru;

11. domnului colonel (Smed.) în retragere Pusta Ioan George;

12. domnului colonel (I.) în retragere Stan Dumitru Dumitru;

13. domnului colonel (I.) în retragere Zaharia Niculae Dumitru;

14. domnului maior (I.) în retragere Balmeş Radu Gheorghe;

15. domnului maior (I.) în retragere Condrea Gheorghe Gheorghe;

16. domnului sublocotenent (Art.) în retragere Anton Ion Ştefan.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 367.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere deosebită pentru activitatea de excepţie desfăşurată în cadrul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului aspirant (M) în retragere Turcu Vasile Stan, preşedintele Filialei Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 368.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Bărbătie şi Credinţă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit.Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor,

cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, în semn de apreciere a activităţii desfăşurate îri întreaga carieră militară, pentru curajul şi devotamentul de care au dat dovadă pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Bărbăţie si Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

- domnului colonel în retragere Borcea Vasile Ilie;

- domnului colonel în retragere Crăciun Dumitrache Ghiţă.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului colonel în retragere Drăguţu Neculai Minai

- domnului colonel în retragere Mălinoiu Nicolae Nicolae;

- domnului colonel în retragere Mocanu Vasile Valeriu;

- domnului colonel în retragere Nechita Constantin Ioan;

- domnului colonel în retragere Pitică Gheorghe Gheorghe;

- domnului colonel în retragere Turcu Iancu Ion.

 

REŞEDINŢELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 369.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 131

din 16 februarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie ridicată de Nicanor George Ene în Dosarul nr. 8.916/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.235D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 8.916/2/2010, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Nicanor George Ene într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anulare a unui act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prorogarea termenului pentru înregistrarea şedinţelor de judecată încalcă dreptul la apărare şi este neconstituţională, de vreme ce, în absenţa consemnării unor susţineri ale reclamantului, făcute în şedinţa publică, şansele acestuia de a-i fi admisă acţiunea sunt diminuate. De asemenea, faptul că şedinţele de judecată nu se înregistrează prin mijloace audiovideo deschide calea unor abuzuri judiciare.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate nu aduc atingere dispoziţiilor cuprinse în art. 15, 16, 24,124,125,126,127 şi 131 din Constituţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, având, la momentul adoptării lor, următorul cuprins: „Dispoziţiile prezentei legi privind înregistrarea şedinţelor de judecată, precum şi cele privind numirea la birourile de informare şi relaţii publice a absolvenţilor unei facultăţi de jurnalistică sau a specialiştilor în comunicare se aplică de la 1 iulie 2006.”

Din analiza motivării formulate de autorul excepţiei şi a considerentelor cuprinse în încheierea de sesizare, Curtea constată că, în realitate, critica de neconstituţionalitate vizează soluţia legislativă a prorogării termenului prevăzut de lege pentru înregistrarea şedinţelor de judecată.

Curtea observă că termenul prevăzut de art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 a fost succesiv prorogat prin diverse ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, iar, în prezent, acesta este prorogat prin art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, având următorul conţinut:

„Termenul prevăzut la art. fii din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până la data de 1 iulie 2012,”

Curtea constată că prevederile legale menţionate, deşi se referă la termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, având, din această perspectivă, caracterul unei norme de trimitere, au, totuşi, un conţinut normativ de sine stătător, astfel că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, în realitate, prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 30 privind libertatea de exprimare, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, art. 125 privind statutul judecătorilor, art. 126 privind instanţele judecătoreşti, art. 127 privind caracterul public al dezbaterilor şi art. 131 privind rolul Ministerului Public.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea constată că soluţia legislativă a prorogării termenului prevăzut de art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 a mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate, exercitat din perspectiva unor critici similare celor formulate în prezenta cauză (a se vedea, spre exemplu. Decizia nr. 835 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008, Decizia nr. 1.385 din 29 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 15 decembrie 2009, Decizia nr. 492 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, Decizia nr. 112 din 9 februarie 2012*), nepublicată până la data pronunţării prezentei decizii).

Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut, în esenţă, că prorogarea termenului pentru înregistrarea prin mijloace audio-video a şedinţelor de judecată s-a realizat în vederea unei bune administrări a justiţiei ca serviciu public, ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocate în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

De asemenea, Curtea a reţinut că, potrivit art. 147 din Codul de procedură civilă, „Dezbaterile urmate în şedinţă se vor trece în încheierea de şedinţă, care va fi semnată de judecători şi de grefier”. Astfel, consemnarea activităţii desfăşurate la fiecare termen de judecată se face în încheierea de şedinţă, act procedural care oferă instanţei de control judiciar posibilitatea de a aprecia asupra desfăşurării în condiţii legale a procesului civil şi de a verifica legalitatea măsurilor dispuse, asigurându-se, în acest mod, dreptul la un proces echitabil.

Curtea a constatat, totodată, dispoziţie criticate se aplică tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fără a se institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare.

Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, excepţie ridicată de Nicanor George Ene în Dosarul nr. 8.916/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţata în şedinţa publică din data de 16 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 


*) Decizia nr. 112 din 9 februarie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2012.

 

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 208

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, excepţie ridicată de Dragos Marian Ene si Nicanor George Ene în Dosarul nr. 3.800/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.606D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând, în esenţă, că prorogarea unor termene nu constituie, în sine, o problemă de constituţionalitate şi invocând totodată jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, de pildă Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 25 octombrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 3.800/2/2011, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Dragoş Marian Ene şi Nicanor George Ene într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în anularea unui act administrativ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că nu au acces la stenogramele şedinţelor de judecată în care au calitatea de părţi şi că, prin urmare, în încheierile de şedinţă se consemnează aspecte contrare adevărului, această stare de fapt fiind datorată amânării înregistrărilor şedinţelor de judecată, pe motivul imposibilităţii de achiziţionare a echipamentelor necesare până la termenul iniţial stabilit de Legea nr. 247/2005.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens considerentele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011, a căror valabilitate se menţine şi pentru această cauză.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare sunt constituţionale. Se observă însă că această ordonanţă de urgenţă, prin care s-a dispus prorogarea până la 1 ianuarie 2012 a termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, şi-a încetat aplicabilitatea, acest termen fiind în continuare prorogat până la 1 iulie 2012, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011.

Cât priveşte critica de neconstituţionalitate a art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005, apreciază că aceasta nu poate fi reţinută, deoarece prorogarea succesivă a termenului de la care seva proceda la înregistrarea şedinţelor de judecată şi numirea la birourile de informare şi relaţii publice a absolvenţilor unei facultăţi de jurnalistică sau a specialiştilor în comunicare sunt măsuri temporare, adoptate de legiuitor în considerarea consecinţelor de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocate în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ii constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 16 decembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 70/2011, care au următorul conţinut: „Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile ari. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.”

Dispoziţiile art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, la care textul de lege menţionat face trimitere, aveau, la momentul adoptării legii, următorul conţinut: „Dispoziţiile prezentei legi privind înregistrarea şedinţelor de judecată, precum şi cele privind numirea ta birourile de informare şi relaţii publice a absolvenţilor unei facultăţi de jurnalistică sau a specialiştilor în comunicare, se aplică de la 1 iulie 2006.”

Termenul menţionat în art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 a fost succesiv prorogat prin diverse ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, iar în prezent acesta este prorogat prin art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, având următorul conţinut: „Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până ia data de 1 iulie 2012.”

Având în vedere că dispoziţiile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, iniţial criticate, şi-au încetat aplicabilitatea, iar conţinutul lor normativ a fost preluat de art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, rezultă că asupra acestor din urmă prevederi urmează a se pronunţa Curtea Constituţională.

Textele din Constituţie invocate ca fiind încălcate sunt următoarele: art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 30 - Libertatea de exprimare, art. 124 - înfăptuirea justiţiei, art. 125 - Statutul judecătorilor, art. 126 - Instanţele judecătoreşti şi art. 131 - Rolul Ministerului Public.

Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, Curtea Constituţională constată că a mai analizat constituţionalitatea dispoziţiilor de lege prin care a fost prorogat termenul prevăzut de art. iiI din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu privire la înregistrarea prin mijloace audiovideo a şedinţelor de judecată, prin raportare la critici de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză. Exemplu în acest sens este Decizia nr. 574 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Decizia nr. 492 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, sau Decizia nr. 1.179 din 15 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011. Respingând excepţia, Curtea a reţinut, de pildă prin Decizia nr. 1.259 din 8 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 17 noiembrie 2009, că dispoziţiile de lege criticate prorogă unele termene în vederea unei bune administrări a justiţiei ca serviciu public, ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocate în cadrul proceselor p3 rolul instanţelor de judecată.

Întrucât faţă de cele analizate de instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa la care s-a făcut referire autorul prezentei excepţii nu a relevat elemente noi, de natură a determina reconsiderarea acesteia, Curtea constată că cele reţinute în deciziile amintite îşi menţin valabilitatea.

Prin urmare, Curtea nu poate reţine încălcarea vreuneia dintre normele fundamentale invocate, din moment ce prorogarea termenului referitor la asigurarea de către instanţele judecătoreşti, a înregistrării şedinţelor de judecată este, pe de o parte, justificată, în condiţiile expuse mai sus, iar pe de altă parte, aceasta nu este de natură a leza drepturile părţilor ce vizează, în general, realizarea justiţiei şi respectarea statului de drept.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene, excepţie ridicată de Dragoş Marian Ene şi Nicanor George Ene în Dosarul nr. 3.800/2/2011 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul legal necesar acordării ajutorului de stat pentru despăgubirea producătorilor de cartofi de sămânţă şi a producătorilor de cartofi de consum care au utilizat sămânţă de cartof certificată, afectaţi de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi şi/sau Ralstonia solanacearum- putregaiul brun al cartofului.

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se implementează cu respectarea prevederilor pct. V.B.4 din Liniile directoare comunitare privind ajutoarele în sectorul agricol şi forestier 2007-2013r precum şi ale Deciziei Comisiei Europene C (2011) 8512 din 18 noiembrie 2011.

(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clâvibacter michiganensis ssp, sepedonicus, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 93/85/CEE a Consiliului din 4 octombrie 1993 privind combaterea vestejirii bacteriene a cartofului, amendată de Directiva Comisiei 2006/56/CE, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 586/2007 privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., care transpune Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind controlul Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., amendată de Directiva Comisiei 2006/63/CE.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - (1) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1)sunt:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupurile de producători recunoscute sau organizaţiile de producători recunoscute, după caz, şi care deţin suprafeţe de teren însămânţate cu sămânţă de cartof certificată conform legislaţiei în vigoare, în scopul producerii de cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a căror producţie este afectată de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus şi Ralstonia solanacearum;

b) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi care desfăşoară activităţi agricole în scop comercial.

(2) Schema de ajutor de stat nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) dacă se află în următoarele situaţii:

a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004;

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat rămasă definitivă, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;

c) nu asigură şi nu respectă măsurile de control conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 586/2007, după caz;

d) nu au utilizat la înfiinţarea culturii sămânţă de cartof certificată;

e) au comercializat cartofi de sămânţă şi/sau cartofi de consum după prelevarea probelor şi înainte de primirea rezultatelor analizelor de laborator;

f) au comercializat cartofi de sămânţă şi/sau cartofi de consum declaraţi contaminaţi;

g) au comercializat cartofi de sămânţă şi/sau cartofi de consum declaraţi probabil contaminaţi, fără acordul inspectorilor fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare;

h) au încălcat legislaţia fitosanitară în vigoare conform constatării inspectorilor fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare.

 

CAPITOLUL III

Forma şi obiectivul ajutorului

 

Art. 3. - (1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă sub forma unei despăgubiri în valoare de până la 100% din valoarea producţiei afectate, conform anexei nr. 1, producătorilor de cartofi prevăzuţi la art. 2 alin. (1), a căror producţie a fost declarată de către inspectorii fitosanitari din cadrul unităţilor fitosanitare contaminată şi probabil contaminată, în urma analizelor de laborator efectuate de laboratorul Central Fitosanitar.

(2) Din valoarea ajutorului de stat menţionată la alin. (1) se scad, după caz, următoarele:

a) orice sumă primită în cadrul unui regim de asigurare;

b) valoarea producţiei care poate fi industrializată/ comercializată în vederea consumului uman şi/sau consumului animalier, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 586/2007, după caz.

(3) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă în baza notificării cu privire la confirmarea prezenţei bolilor de carantină, emisă de inspectorii fitosanitari din cadrul unităţii fitosanitare către producătorii agricoli.

(4) Suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kilogram, aferentă perioadei 2010-2013, pe categorii de cartofi şi grad de contaminare, este prevăzută în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL IV

Criterii minime de eligibilitate

 

Art. 4. - Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1) dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;

b) au în folosinţă suprafeţe agricole:

(i) însămânţate cu sămânţă de cartof certificată, destinată producerii de cartof de sămânţă; sau

(ii) însămânţate cu sămânţă de cartof certificată, destinată producerii de cartof de consum;

c) sunt înregistraţi de către inspectorii fitosanitari conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 580/2007 privind procedura de înregistrare a producătorilor şi importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte şi de stabilire a anumitor obligaţii pentru aceştia sau Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 698/2007 privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor unor plante care nu sunt prevăzute în partea A a anexei nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producţie;

d) sunt înregistraţi conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, cu modificările şi completările ulterioare;

e) deţin notificare/notificări emisă/emise de inspectorii fitosanitari din cadrul unităţii fitosanitare cu privire la confirmarea prezenţei bolilor de carantină, respectiv putregaiul inelar al cartofului produs de bacteria Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus şi/sau putregaiul brun al cartofului produs de bacteria Ralstonia solanacearum, ca urmare a rezultatelor analizelor de laborator;

f) aplică măsurile de control specifice ce se întreprind conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 586/2007.

 

CAPITOLUL V

Modul de acordare şi documentele necesare solicitării ajutorului de stat

 

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) trebuie să depună, anual, o cerere de solicitare a ajutorului de stat pentru producţia afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în termen de 120 de zile de la data primirii notificării din partea inspectorilor fitosanitari din cadrul unităţii fitosanitare, dar nu mai târziu de 1 iulie pentru recolta anului anterior, excepţie făcând cartoful timpuriu, pentru care cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune începând cu data de 16 octombrie a anului de recoltă.

(2) Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, în termenul legal, la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza cărora se află exploataţia unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru recolta anului 2010 se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat depusă în termen legal trebuie să fie însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz;

b) copie a certificatului de înregistrare, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 580/2007 şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 698/200/;

c) copie a autorizaţiei pentru producerea seminţelor şi materialului săditor în vederea producerii cartofului de sămânţa, eliberată de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor;

d) documentul din care să reiasă înscrierea în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

e) declaraţii pe propria răspundere că beneficiarul nu se află în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b);

f) copie a notificării primite de la unitatea fîtosanitară de pe raza judeţului unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător;

g) copie a documentelor care atestă faptul că la însămânţare a folosit sămânţă de cartof certificată oficial, respectiv copia documentului oficial de certificare a seminţei şi/sau copia documentului de calitate şi conformitate a furnizorului şi eticheta oficială, după caz;

h) copia facturii prin care beneficiarul a achiziţionat sămânţa şi/sau copia documentelor care atestă cantitatea de sămânţă certificată din producţie proprie utilizată la înfiinţarea culturii, după caz;

i) copie a documentelor eliberate de unitatea fîtosanitară de pe raza judeţului unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător, prin care se specifică faptul că beneficiarul a respectat prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004, cu modificările şi completările ulterioare, si/sau ale Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 586/2007;

j) declaraţie pe propria răspundere că beneficiarul nu a înstrăinat niciun tubercul de cartof după prelevarea probelor în vederea analizelor de laborator pentru confirmarea prezenţei organismului dăunător;

k) documente din care să reiasă producţia obţinută;

l) copie a documentului oficial de inspecţie în câmp, în cazul cartofilor de sămânţă, eliberat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă;

m) copie a facturilor fiscale de vânzare şi/sau a altor documente, după caz, din care să reiasă că toată producţia declarată contaminată de către inspectorii fitosanitari a fost dată în consum animalier după fierbere, distrusă sau industrializată, precum şi valoarea producţiei;

n) copie a facturilor fiscale de vânzare şi/sau a altor documente, după caz, din care să reiasă că toată producţia declarată probabil contaminată de inspectorii fitosanitari a fost dată în consum uman fără reambalare/industrializare, precum şi valoarea producţiei;

o) copie a documentului din care rezulta ca beneficiarul ajutorului de stat a primit o sumă în cadrul unui regim de asigurare, după caz;

p) copie a documentelor care atestă sumele de bani încasate, după caz, în urma:

(i) valorificării prin industrializare a producţiei declarate

contaminate/probabil contaminate; şi/sau (ii) comercializării în vederea consumului animalier a

producţiei declarate contaminate; şi/sau (iii) comercializării în vederea consumului uman a producţiei declarate probabil contaminate;

q) dovada contului de trezorerie;

r) copie a BI/CI al/a administratorului/reprezentantului legal/împuternicitului/delegatului;

s) document de împuternicire/delegaţie, după caz;

ş) declaraţie pe propria răspundere că beneficiarul nu a încasat o sumă în cadrul unui regim de asigurare, după caz.

Art. 6. - Documentele care se depun la centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru acordarea ajutorului de stat se păstrează timp de 5 ani de acestea şi de către beneficiari.

Art. 7. - (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti verifică şi aprobă, în limita plafonului anual alocat, sumele aferente cererilor depuse potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(3).

(2) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului cu suma totală aprobată, în limita plafonului anual alocat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru despăgubirea producătorilor agricoli afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(4) în baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(5) în cazul în care suma anuală solicitată şi determinată depăşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat.

Art. 8. - (1) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care alimentează conturile centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, care, la rândul lor, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor formelor de ajutor de stat, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Plăţile pentru ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se efectuează începând cu data de 16 noiembrie, după încheierea anului pentru care se solicită ajutor de stat şi după aplicarea prevederilor art. 3, dar nu mai târziu de sfârşitul primului trimestru al anului următor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), plăţile pentru ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) pentru recolta anului 2010 se efectuează în termen de 60 de zile de la data alocării sumei acestui ajutor de stat.

 

CAPITOLUL VI

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 9. - Schema de ajutor de stat se aplică până la 31 decembrie 2013.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 10. - Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin schema de ajutor de stat, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării” determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, conform prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

(3) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) care prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentate de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pe o perioadă de 3 ani de la data încasării sumelor necuvenite.

Art. 12. - (1) în baza prevederilor prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a condiţiilor de eligibilitate, aprobate prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) în baza prevederilor prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului care va cuprinde: detalierea condiţiilor de eligibilitate, documentaţia specifică obţinerii ajutorului de stat, termene de depunere şi formularistica necesară, ghid aprobat prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe site-ul oficial al instituţiei, în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 299.

 

ANEXA Nr. 1

 

Suma maximă anuală pe unitatea de măsură, respectiv pe kilogram, aferentă perioadei 2010-2013

 

Nr. crt.

Specificare

Suma maximă lei/kg)*

Cartofi de sămânţă

 

Prebază

Bază

Certificată

(cls. A şi cls. B)

Cartofi de consum

1.

Cartof declarat contaminat

2,6

2

1,5

2.

Cartof declarat probabil contaminat

1,1

0,5

 

 

* Stabilită în baza informaţilor transmise de unităţile fitosanitare şi staţiunile de cercetare de specialitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean...............................................

 

CERERE

pentru solicitarea ajutorului de stat pentru producţia afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului în perioada ..........

 

Număr unic de identificare solicitant (ID- APIA): RO..............................................................................................................

Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organisme/organizaţii de cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol:

Subsemnatul (Subsemnata),........................................................... (numele, prenumele, iniţiala tatălui) domiciliat(ă) în localitatea............................................. (satul, comuna, oraşul) sectorul............judeţul...................., str. .........................nr. ......., codul poştal..............nr. telefon.......................fax.............. adresa de e-mail..........................., CUI/CIF............................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit/delegat, posesor al BI/CI seria.........nr. ................, CNP..................................cont trezorerie nr. ..........................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică.......................................................,

Persoană juridică:

Subscrisa.......................................................................... (denumirea solicitantului) cu sediul în localitatea .............................................................. (satul, comuna, oraşul) str. .............................nr. .......judeţul......................................înregistrată la registrul comerţului cu nr. ....................................... CUI/CIF......................................, reprezentată prin........................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria.........nr. ................CNP..............................................., cont trezorerie nr. .............................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică..........

solicit acordarea ajutorului de stat, în valoare de........lei, aferent anului.........................în baza calculaţiei de mai jos:

 

Nr. crt. 

Specificare

UM

Cantitate totală, din care:

Cartofi de sămânţă

Cartofi de consum

Valoare totală(lei)

Prebază +Bază

Certificată (cls. A+ cls. B)

 

Cantitate(kg)

Suma maximă (lei/kg)

Valoare(lei)

Cantitate(kg)

Suma maximă(lei/kg)

Valoare (lei)

Cantitate(kg)

Suma maximă(lei/kg)

Valoare(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

1.

Suprafaţa totală afectată

ha

 

 

X

X

 

X

X

 

X

X

X

2.

Producţia totală afectată, din care:

kg

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

3.

Contaminată total

kg

 

 

2,6

 

 

2

 

 

1,5

 

 

4.

Probabil contaminată total:

kg

 

 

1,1

 

 

0,5

 

 

X

 

 

5.

Valoarea totală a producţiei industrializate/comercializate în vederea consumului animalier/consumului uman, din care:

le,

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

5.1.

contaminată

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

5.2.

probabil contaminată

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

6.

Suma primită în cadrul unui regim de asigurare

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

7.

valoarea ajutorului de stat

lei

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

NOTA:

Valoarea ajutorului de stat prevăzută la nr. crt. 7 se completează în coloana 13 şi se calculează prin scăderea valorilor înscrise la nr. crt. 5 şi 6 din valoarea producţiei afectate înscrise la nr. crt. 2.

Valorile de la coloana 13 se calculează prin însumarea valorilor înscrise în coloanele 6,9 şi 12.

Câmpurile aferente poziţiilor pentru care nu se solicită ajutor de stat şi care rămân necompletate vor fi barate cu o linie de către solicitant.

Ajutorul de stat pentru despăgubirea producţiei probabil contaminate se acordă numai pentru cartofii de sămânţă declaraţi probabil contaminaţi.

Ataşez următoarele documente:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

 

Data

………………………..

Semnătura şi ştampila

………………………..

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului în perioada..........

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judeţean.............................

 

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Valoarea ajutorului de stat pentru producţia contaminată

(lei)

Valoarea ajutorului de stat pentru producţia probabil contaminată

(lei)

Total ajutor de stat

(lei)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

………………………..

Directorul centrului judeţean,

………………………..

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea ajutorului de stat pentru despăgubirea producătorilor agricoli afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal: 9596

 

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Valoarea ajutorului de stat pentru producţia contaminată

(lei)

Valoarea ajutorului de stat pentru producţia probabil contaminată

(lei)

Total ajutor de stat

(lei)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

………………………..

Director general,

………………………..

 

ANFXA Nr. 5

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pentru încasarea ajutorului de stat pentru producţia afectată de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului în perioada..........

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Se aprobă

Ordonator principal de credite..........................

 

Nr. crt.

 

Judeţul

Valoarea ajutorului de stat pentru producţia contaminată

(lei)

Valoarea ajutorului de stat pentru producţia probabil contaminată

Total ajutor de stat

(lei)

0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,

………………………..

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cristian Apostol din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Apostol se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 3 mai 2012,

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Bogdan Adrian Panait în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii

 

Având în vedere propunerea formulată de Consiliul de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii prin Adresa nr. 2 din 3 mai 2012, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/8.556/A.D. din 3 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Adrian Panait se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii, pentru un mandat de 5 ani.

 

PRIM-MIN/STRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. 105.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, condiţiile de comercializare a produselor medicinale veterinare şi a altor produse pentru animalele de companie, în magazinele pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea, condiţiile de funcţionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum şi autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor, activităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 19 din 27 aprilie 2012, întocmit de Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, reglementare şi controlul activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia» cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, condiţiile de comercializare a produselor medicinale veterinare şi a altor produse pentru animalele de companie, în magazinele pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea, condiţiile de funcţionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum şi autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor, activităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele naţionale veterinare de referinţă şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de companie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, publicat în Monitorul Oficial al României, Pălea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatiş Cheţan Radu

 

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 41.


*) Anexa se publică Di Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRI LOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale S.I.N. INSURANCE BROKER - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 aprilie 2012 prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale S.I.N. INSURANCE BROKER - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială S.I.N. INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 86, bl. T8, sc. 1, ap. 7, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/335/05.08.2011, cod unic de înregistrare 28965958/08.08.2011, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea are obligaţia ca în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii să transmită certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, doamna Banta Dorica, sub sancţiunea retragerii aprobării.

Art. 3. - Societatea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data comunicării prezentei decizii să transmită dovada înscrierii doamnei Banta Dorica la cursul de calificare profesională pentru conducătorul executiv.

Art. 4. - În cazul în care, în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii, societatea nu va transmite certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, aceasta va fi sancţionată, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 6. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail;, copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediari or în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2012.

Nr. 218.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONSENS ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 aprilie 2012 prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale CONSENS ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială CONSENS ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galaţi, Bd. Siderurgiştilor nr. 24, bl. SD6A, sc. 3, ap. 41, parter, judeţul Galaţi, număr de ordine în registrul comerţului J17/1527/15.12.2011, cod unic de înregistrare 29456073/15.12.2011, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2012.

Nr. 220.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BEST TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 aprilie 2012 prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale BEST TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE - SRL. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială BEST TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Pechea nr. 10-12, pod, ap. 22, camera 2, sectorul 1, număr de ordine în registrul comerţului J40/4572/13.04.2011, cod unic de înregistrare 28344039/13.04.2011, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2, - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări, pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi, trimestrial, copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2012.

Nr. 221.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.