MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 299/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

10. - Hotărâre privind demisia unui membru al Biroului permanent al Senatului

 

11. - Hotărâre pentru alegerea unui chestor al Senatului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

104. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Constantin Tudurache din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 

106. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian-Valentin Nidelea din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.697. - Ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

3.778. – Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui membru al Biroului permanent al Senatului

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 29 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de demisia din funcţia de chestor al Senatului a domnului senator Fekete Szabó András Levente, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 mai 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 10.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru alegerea unui chestor al Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 26 şi 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege în funcţia de chestor al Senatului domnul senator Verestóy Attila, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, în locul domnului senator Fekete Szabó András Levente, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, care a demisionat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 mai 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 11.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Constantin Tudurache din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Dan Constantin Tudurache, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.973 din 3 mai 2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 7 mai 2012, domnul Dan Constantin Tudurache se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. 104.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian-Valentin Nidelea din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

Având în vedere Cererea domnului Marian-Valentin Nidelea, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.972 din 3 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 7 mai 2012, domnul Marian-Valentin Nidelea se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. 106.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetăm, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,

în baza propunerilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare de modificare şi completare a standardelor minimale pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului P4 - Ştiinţe sociale, înaintate cu Adresa nr. 8.752 din 9 martie 2012,

în baza propunerilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare de modificare a denumirii comisiilor de specialitate aferente panelului P4 - Ştiinţe sociale,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Se stabileşte câte o listă a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii sau grupe de domenii:

a) ştiinţe juridice;

b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

c) ştiinţe economice;

d) sociologie;

e) ştiinţe politice şi administrative;

f) ştiinţe ale comunicării;

g) psihologie;

h) ştiinţe ale educaţiei;

i) educaţie fizică şi sport.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Se stabileşte câte o listă a revistelor ştiinţifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii sau grupe de domenii:

a) ştiinţe juridice;

b) ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

c) ştiinţe economice;

d) sociologie;

e) ştiinţe politice şi administrative;

f) ştiinţe ale comunicării;

g) psihologie;

h) ştiinţe ale educaţiei; i) educaţie fizică şi sport.”

Art. II. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii

acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, denumirea Comisiei de „Sociologie, ştiinţe politice şi administrative”, de la Panel P4 - Ştiinţe sociale, se modifică în Comisia de „Sociologie, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţe ale comunicării”.

2. În anexa nr. 2, denumirea Comisiei de „Psihologie şi ştiinţe comportamentale”, de la Panel P4 - Ştiinţe sociale, se modifică în Comisia de „Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport”.

Art. III. - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,

Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexă, denumirea Comisiei de „Sociologie, ştiinţe politice şi administrative” se modifică în Comisia de „Sociologie, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţe ale comunicării”.

2. În anexă, denumirea Comisiei de „Psihologie şi ştiinţe comportamentale” se modifică în Comisia de „Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport”.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 10 aprilie 2012.

Nr. 3.697.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1Ia Ordinul nr. 4 691/2011)

 

STANDARDE MINIMALE

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

1. Ştiinţe juridice

1.1. Definiţii, condiţii şi proceduri

- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).

- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

- Pentru cărţi, capitole în cărţi sau studii în volume colective ori în volume ale conferinţelor se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

- 2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);

- 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională şi a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2);

- 1, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2), într-o limbă care nu este de circulaţie internaţională;

- 0,5, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B).

- Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

Scopus

www.scopus.com

3.

EBSCO

www.ebscohost.com

4.

CEEOL

www.ceeol.com

5.

SpringerLink

www.springerlink.coni

6.

Science Direct

www.sciencedirect.con

7.

West Law

www.westlaw.com

8.

Francrs

www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php

9.

Doctrina I

www.doctrinal.fr

10.

Hein Online

www.heinonline.org

11.

JSTOR

www.jstor.org

12.

Lexis Nexis

www.lexisnexis.com

13.

ProQuest

www.proquest.com

14.

SSRN

www.ssm.com

15.

Persee

www.persee.fr

 

- O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Cărţi de autor

8 x m

Pe carte

I2

Cărţi realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contribuţie de peste 50% la realizarea acestora

5 x m

Pe carte

I3

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s

1 + 18 x s

Pe articol/studiu

I4

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute

1

Pe articol/studiu

I5

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor

1 x m

Pe publicaţie

I6

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările)

0,2 x  m

Pe citare

I7

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s (nu se iau în considerare autocitările)

0,6 + 1,5 x s

Pe citare

I8

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I9

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

2

Pe revistă

I10

Editor al unei reviste editate în ţară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revistă

I11

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional

6

Pe volum editat

I12

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut

3

Pe volum editat

I13

Organizator de conferinţe şi paneluri organizate în străinătate

2

Pe conferinţă/panel

I14

Organizator de conferinţe şi paneluri organizate în ţară

1

Pe conferinţă/panel

I15

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

I16

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 100.000 lei de o entitate din ţară

2

Pe proiect

I17

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an la o universitate din străinătate sau obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

2

Pe universitate

I18

Moderator/keynote speaker la conferinţe naţionale sau internaţionale

2

Pe conferinţă

I19

Beneficiar al unor granturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant

I20

Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

0,5

Pe revistă

I21

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I22

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

 

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriu

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Numărul de cărţi

Cel puţin 4 cărţi, din care:

- cel puţin 3 cărţi sunt cărţi de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel puţin două cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor.

Cel puţin 3 cărţi, din care:

- cel puţin două cărţi sunt cărţi de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel puţin o carte este realizată după obţinerea titlului de doctor.

C2

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaţionale recunoscute

25

 15

C3

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaţionale recunoscute, publicate după obţinerea titlului de doctor

15

5

C4

Numărul de publicaţii la edituri cu prestigiu internaţional din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate

1

Nu se aplică.

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 11-15

56

38

C6

Suma punctajului pentru indicatorii 16-18

5

3

C7

Suma punctajului pentru indicatorii 117-120

5

3

C8

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122)

100

60

C9

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122), obţinut după obţinerea titlului de doctor

50

30

 

2 Sociologie, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţe ale comunicării

2.1. Definiţii, condiţii şi proceduri

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţă cu acestea

- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B)

- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

- Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

- 2, dacă publicaţia a apărut la o editura cu prestigiu internaţional (A1);

- 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională si a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2);

- 1, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2) într-o limbă care nu este de circulaţie internaţională;

- 0,5, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).

Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, JStor, Caim, ERIH, DOAJ, Perséé, ProjectMuse, Hein Online, SpringerLink, RePEC, PA@BABEL, IBSS. n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

 

1 Se includ domeniile de studii: Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării, Publicitate, Relaţii publice. Activitatea Comisiei C2 include şi domeniul Asistenţă socială.

 

- O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

 

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Articole care prezintă contribuţii originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact /care este mai mare sau egal cu 0,1

(2+4x/) * 2/n

Pe articol

I2

Articole care prezintă contribuţii originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact mai mic de 0,1 sau în reviste indexate în cel puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute

4/n

Pe articol

I3

Cărţi publicate ca unic autor sau ca prim autor

10 x m

Pe carte

I4

Cărţi coordonate, având n coordonatori

7 x m/n

Pe carte

I5

Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN)

2 x m/n

Pe studiu/capitol

I6

Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute sau termeni de minimum o pagină în dicţionare de specialitate

1/n

Pe recenzie sau termen

I7

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate în cel puţin una din bazele de date internaţionale recunoscute

1/n

Pe lucrare

I8

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, care au un factor de impact f (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicaţiei citate.

(0,2+4 x f) x 2/n

Pe citare

I9

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume ori în reviste indexate în baze de date internaţionale (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicaţiei citate.

0,4/n

Pe citare

I10

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

2

Pe revistă

I11

Editor al unei reviste editate în ţară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revistă

I12

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internaţional

2

Pe colecţie/serie

I13

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

I14

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 100.000 lei de o entitate din tară

2

Pe proiect

I15

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an la o universitate din străinătate sau obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

2

Pe universitate

I16

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

2

Pe conferinţă

I17

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în ţară

1

Pe conferinţă

I18

Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant/bursă

I19

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I20

Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanţat pe bază de competiţie cu cel puţin 100.000 lei

1

Pe proiect

I21

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

 

2.2. Standarde minimale

 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriu

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Punctajul pentru indicatorul 11

4

-

C2

Numărul de articole care prezintă contribuţii originale, in extenso, în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute

6

4

C3

Numărul de cărţi la care este unic autor, prim autor sau coordonator

Cel puţin o carte publicată la o editură cu prestigiu internaţional (A1) sau cel puţin două cărţi publicate la alte edituri cu prestigiu recunoscut (A2)

1

C4

Suma punctajului pentru indicatorii

11-17

60

35

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 18-19

3

1

C6

Suma punctajului pentru indicatorii

115-118

3

1

C7

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-121)

100

60

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-121}, acumulat după obţinerea titlului de doctor

50

30

 

3. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

3.1. Definiţii, condiţii şi proceduri

- Cărţile, volumele sau lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 200 de exemplare.

- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B)

- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

- Pentru cărţi, capitole în cărţi sau studii în volume colective ori în volume ale conferinţelor se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

- 2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);

-1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională şi a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2);

- 1, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2) într-o limbă care nu este de circulaţie internaţională;

- 0,5, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).

- Pentru Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, Francis, JSTOR, ProQuest, Persee.

- O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă urătoarele punctaje:

 

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Cărţi de autor

8 x m

Pe carte

I2

Cărţi realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contribuţie de peste 50% la realizarea acestora

5x/n

Pe carte

I3

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s

1 + 18 x s

Pe articol/studiu

 

I4

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic  autor sau ca prim autor în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internaţionale recunoscute

1

Pe articol/studiu

 

I5

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor

1 x m

Pe publicaţie

 

I6

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare (nu se iau în considerare autocitările)

0,2 x m

Pe citare

 

I7

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s (nu se iau în considerare autocitările)

0,6 + 1,5 x s

Pe citare

 

I8

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)

0,2

Pe citare

 

I9

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

2

Pe revistă

 

I10

Editor al unei reviste editate în ţară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revistă

 

I11

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional

6

Pe volum editat

 

I12

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut

3

Pe volum editat

 

I13

Organizator de conferinţe şi paneluri organizate în străinătate

2

Pe conferinţă/panel

 

I14

Organizator de conferinţe şi paneluri organizate în ţară

1

Pe conferinţă/panel

 

I15

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

 

I16

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 100.000 lei de o entitate din ţară

2

Pe proiect

 

I17

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an la o universitate din străinătate sau obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

2

Pe universitate

 

I18

Moderator/keynote speaker la conferinţe naţionale sau internaţionale

2

Pe conferinţă

 

I19

Beneficiar al unor granturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant

 

I20

Membru în consiliul editorial al unei reviste care este cu prestigiu recunoscut, indexata ISI sau indexata de o baza de date internaţională recunoscută

0,5

Pe revistă

 

I21

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

 

I22

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

 

3.2. Standarde minimale

 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriu

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Numărul de cărţi

Cel puţin 4 cărţi, din care:

- cel puţin 3 cărţi sunt cărţi de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel puţin două cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor.

Cel puţin 3 cărţi, din care:

- cel puţin două cărţi sunt cărţi de autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel puţin o carte este realizată după obţinerea titlului de doctor.

C2

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaţionale recunoscute

25

15

C3

Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaţionale recunoscute, obţinute după obţinerea titlului de doctor

15

5

C4

Numărul de publicaţii la edituri cu prestigiu internaţional din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate

1

Nu se aplică.

C5

Suma punctajului pentru indicatorii 11-15

56

38

C6

Suma punctajului pentru indicatorii 16-18

5

3

C7

Suma punctajului pentru indicatorii

117-120

5

3

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122)

100

60

C9

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-122), acumulat după obţinerea titlului de doctor

50

30

 

4 Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

 

4.1. Definiţii, condiţii şi proceduri

 

- Se iau în considerare numai lucrările al căror conţinut corespunde subdomeniului postului didactic/profesional sau în care se solicita abilitarea.

- O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- ni reprezintă numărul de autori ai publicaţiei / la care candidatul este autor sau coautor.

- Indicatorul /, caracterizează numeric articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţă mai marc sau egal cu 0,25.

/1 = 100 x Ssi / ni, unde /enumera articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI care au un scor relativ de influenţă mai mare sau egal cu 0,25; si reprezintă scorul relativ de influenţă al revistei.

- Indicatorul l2 caracterizează numeric articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influenţă mai mic decât 0,25 şi în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute. Pentru Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabell’s, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest.

I2 = Sj Wj/nj, unde; enumera articolele care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, în reviste care corespund categoriilor din tabelul următor, iar Wj este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Categoria în care se încadrează articolul i

Wj

Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influenţă nenul şi mai mic de 0,25

8

Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influenţă egal cu 0

7

Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute

6

 

- indicatorul I3 caracterizează numeric publicarea in cărţi de specialitate şi volume. Cărţile, volumele colective sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut.

- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).

- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

- pk este ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/volumului k. Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului.

- I3 = Sk pk x CSk, unde k enumera cărţile de specialitate sau studiile/capitolele în cărţi de specialitate, volume colective sau volume ale conferinţelor, publicate de candidat, ca autor sau coautor, iar CSk este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Categoria în care se încadrează publicaţia k

CSk

Carte de specialitate publicată la 0 editură cu prestigiu internaţional (cu ISBN)

16

Studiu/capitol într-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al unei conferinţe, publicată la 0 editură cu prestigiu internaţional (cu ISBN sau ISSN]

12

Carte de specialitate publicată la 0 editură cu prestigiu recunoscut (cu ISBN)

8

Studiu/capitol într-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al unei conferinţe, publicat la 0 editură cu prestigiu recunoscut (cu ISBN sau ISSN)

6

 

- Indicatorul 14 caracterizează numeric prezentarea de studii ştiinţifice (working papers) la conferinţe internaţionale. Se iau în considerare numai studiile ştiinţifice prezentate direct de către candidat. Studiile ştiinţifice prezentate trebuie comentate în cadrul conferinţei de către cel puţin un referent ştiinţific desemnat de către organizatorii acesteia. Programul conferinţei va dovedi că studiul ştiinţific a fost comentat de către cel puţin un referent ştiinţific şi că prezentarea studiului ştiinţific a fost făcută de către candidat. De asemenea, studiile prezentate la conferinţă sau cel puţin rezumatul lor trebuie să fie făcute publice prin diverse mijloace de difuzare: website-ul conferinţei, CD-uri, volume tipărite etc. O conferinţă internaţională desfăşurată în străinătate este considerată conferinţa în care studiile ştiinţifice sunt prezentate într-o limbă de circulaţie internaţionala care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola, în caz contrar conferinţa este asimilată, ca punctaj, conferinţelor internaţionale desfăşurate în ţară.

I4 = SICFI,, unde I enumera studiile ştiinţifice, iar CFI este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Studiul ştiinţific (working paper) / prezentat la 0 conferinţă internaţională

CFI

Studiu ştiinţific (working paper) prezentat la 0 conferinţă internaţională desfăşurată în străinătate

2

Studiu ştiinţific (working paper) prezentat la 0 conferinţă internaţională desfăşurată în ţară

1

 

- Indicatorul !$ caracterizează numeric citările lucrărilor publicate. Se iau în considerare numai citările provenind din reviste cotate ISI, reviste indexate de cel puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute sau din cărţi ori volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional. Nu se iau în considerare autocitările sau semiautocitările (un coautor citează lucrarea comună). Lucrarea citată trebuie să fie în mod clar descrisă prin elemente de identificare în bibliografia lucrării care citează (autori, titlu lucrare, an de apariţie, revista/editura, număr revistă etc.). O citare multiplă (citări ale mai multor lucrări) într-o singură publicaţie se consideră ca fiind o singură citare.

I5 = Sm Clm, unde m enumera lucrările care citează, iar Clm este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

 

Citarea în lucrarea m

Clm

Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influenţă mai mare sau egal cu 0,25

7,5

Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat la 0 editură cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut din străinătate (cu ISBN)

4

Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influenţă nenul şi mai mic decât 0,25

3

Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influenţă egal cu 0 sau indexată de 0 bază de date internaţională recunoscută

2

Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat la 0 editură cu prestigiu recunoscut din ţară (cu ISBN)

1

 

- Indicatorul C este suma indicatorilor I1... I5: C = I1 + I2 + I3 + I4 + I5

- 3 din cei 5 indicatori (I1, I2, I3, I4, I5) trebuie determinaţi numai pe baza rezultatelor obţinute în ultimii 5 ani. Candidatul decide care sunt cei 3 indicatori şi nu include în calculul acestora rezultate care nu au fost obţinute în ultimii 5 ani. Dacă anul în care se depune dosarul este a, ultimii 5 ani se consideră a fi anii calendaristici a-1,..., a-5, la care se adaugă perioada scursă din anul a.

4.2. Standarde minimale

Pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi abilitare, toţi cei 5 indicatori trebuie să fie diferiţi de zero şi cumulativ:

I1 25 şi I1 +I2 30 şi C 50.

Pentru conferenţiar universitar şi cercetător ştiinţific gradul II, 4 din 5 indicatori trebuie să fie diferiţi de zero şi cumulativ:

I1 +I2 15 şi C 30.

5. Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport

5.1. Definiţii, condiţii şi proceduri

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei, respectiv educaţiei fizice şi sportului sau în domenii de graniţă cu acestea.

- Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).

- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

- Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

- 2, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);

- 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională si a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2);

- 1, dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2) într-o limbă care nu este de circulaţie internaţională;

- 0,5, dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la o editură din România acreditată CNCS (categoria B).

Pentru Psihologie, ştiinţe ale educaţiei şi Educaţie fizică şi sport bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, Psychlnfo, PubMed/Medline, ERIH, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ, Hein Online, SpringerLink.

- n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Se stabileşte un prag p de relevanţă pentru scorul relativ de influenţă al revistelor luate în considerare pentru indicatorul I1, care are următoarele valori:

- 0,25, pentru Psihologie;

- 0.1, pentru Ştiinţe ale educaţiei şi Educaţie fizică şi sport.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s care este mai mare sau egal cu p

(2 + 4 x s) x 2/n

Pe articol

I2

Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă mai mic decât p sau în reviste indexate în cel puţin 3 dintre bazele de date internaţionale recunoscute

4/n

Pe articol

I3

Cărţi publicate ca unic autor sau ca prim autor (cu ISBN)

10 x m

Pe carte

I4

Cărţi publicate în calitate de coautor (fără a fi unic autor sau prim autor) (cu ISBN)

7 x m/n

Pe carte

I5

Cărţi coordonate/editate, având n coordonatori/editori (cu ISBN)

4 x m/n

Pe carte

I6

Capitole de carte (volume cu ISBN)

2 x m/n

Pe capitol

I7

Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferinţe (volume cu ISSN)

1/n

Pe lucrare

I8

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m şi care au un scor relativ de influenţă s (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicaţiei citate.

(0,2+4 x S) x 2/n

Pe citare

I9

 

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume ori în reviste indexate în baze de date internaţionale (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicaţiei citate.

0,4/n

 

Pe citare

 

I10

Editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste editate în străinătate, indexată ISI sau editor al unei reviste editate în străinătate, indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1,5

Pe revistă

I11

Editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste editate în ţară, indexată ISI sau editor al unei reviste editate în ţară, indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revistă

I12

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editată de o editură cu prestigiu internaţional

2

Pe colecţie/serie

I13

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 100.000 lei de o entitate din străinătate

4

Pe proiect

I14

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 100.000 lei de o entitate din ţară

2

Pe proiect

I15

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an la o universitate din străinătate; sau obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

2

Pe universitate

I16

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

1

Pe conferinţă

I17

Keynote speaker la conferinţe internaţionale organizate în ţară

0,5

Pe conferinţă

I18

Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant/bursă

I19

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I20

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior. Pentru Educaţie fizică şi sport, membru în comitete/comisii/consilii de conducere de nivel naţional ale federaţiilor sportive naţionale afiliate la cele internaţionale de profil

1

Pe consiliu/comisie

 

5.2. Standarde minimale

 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ.

 

Criteriu

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Punctajul pentru indicatorul 11

4

-

C2

Suma punctajului pentru indicatorii 11 şt 13

20

10

C3

Suma punctajului pentru indicatorii 11-17

60

35

C4

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-120)

≥ 100

60

C5

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11-120), acumulat după obţinerea titlului de doctor

50

30

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza:

- prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia;

- propunerilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare de modificare a Comisiei de Ştiinţele pământului din cadrul panelului 1 - Matematică şi Ştiinţe ale naturii;

- propunerilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare de modificare a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - În anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, denumirea „Arte plastice” de la panelul P5 „Arte şi ştiinţe umaniste” se modifică în „Arte vizuale”.

Art. II. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.931/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Denumirea „Comisia de arte plastice” se modifică în „Comisia de arte vizuale”.

2. Comisia de arte vizuale va avea următoarea componenţă:

 

Nr. crt.

Funcţia

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Preşedinte al comisiei

Ruxandra Demetrescu

Universitatea Naţionala de Arte din Bucureşti

2 .

Vicepreşedinte al comisiei

Dana Acea- Constantin

Universitatea de Vest din Timişoara

3.

Membru al biroului comisiei

Cătălin Bălescu

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

4.

Membru al biroului comisiei

Ioan Sbîrciu

Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca

5.

Membru al biroului comisiei

Maria Urma

Universitatea de Arte «George Enescu» din Iaşi

6.

Membru

Jeno Bartoş

Universitatea de Arte «George Enescu» din Iaşi

7.

Membru

Iosif Kiraly

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

8.

Membru

Dan Mohanu

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

9.

Membru

Radu Moraru

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

10.

Membru

Ileana Pintilie

Universitatea de Vest din Timişoara

11.

Membru

Unda Popp

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

12.

Membru

Radu Pulbere

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

13.

Membru

Aurei Vlad

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

14.

Membru

Victor Ieronim Stoichiţă

Universitatea din Fribourg, Elveţia

15.

Membru

Jean-Pierre Greff

The Geneva University of Art and Design”

 

Art. III. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.980/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică şi Ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, se modifică după cum urmează:

- Comisia de ştiinţele pământului va avea următoarea componenţă:

 

,Nr. crt.

Funcţia

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Preşedinte al comisiei

Marian Ivan

Universitatea din Bucueşti

2 .

Vicepreşedinte al comisiei

Maria Radoane

Universtatea «Ştefan cel Mare» din Suceava

3.

Membru al  biroului comisie

Mihai Ducea

Universty of Arizona, SUA

4.

Membru al  biroului comisie

Corina Ionescu

Universtatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca

5.

Membru al biroului comisie

Bogdan Petroniu Onac

Universtatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca

6.

Membru

Constantin Andronache

Boston College, SUA

7.

Membru

Jozsef Benedek

Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca

8.

Membru

Mirel Bîrlan

Observatoire de Paris, Franţa

9.

Membru

Ioan Bucur

Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca

10.

Membru

Alexandru T. Codilean

GFZ German Research. Centre for Geosciences, Germania

11.

Membru

Vlad Codrea

Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca

12.

Membru

Silviu Constantin

Academia Română, Institutul de Speologie «Emil Racoviţă», Bucureşti

13.

Membru

Mihai Robert Dima

Universitatea din Bucureşti

14.

Membru

Sorina Fărcaş

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, Cluj-Napoca

15.

Membru

Maria Gavrilescu

Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iaşi

16.

Membru

Ion Ioniţa

Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi

17.

Membru

Ştefan Marincea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei (Institutul Geologic al României)

18.

Membru

Gheorghe Mărmureanu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti

19.

Membru

Mihaela Carmen Melinte-Dobrinescu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină -GEOECOMAR Bucureşti

20.

Membru

Cristian George Panaiotu

Universitatea din Bucureşti

21

Membru

Ioan Seghedi

Institutul de Geodinamică «Sabba S. Ştefănescu» al Academiei Române

22.

Membru

Zoltán Sylvester

Shell Research & Development, Houstor, Texas, SUA

23.

Membru

Angheluţă Vădineanu

Universitatea din Bucureşti

24.

Membru

Mirela Voiculeseu

Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi

25.

Membru

Petre Urdea

Universitatea de Vest din Timişoara”

 

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 23 aprilie 2012.

Nr. 3.778.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.