MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 304/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 304         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 8 mai 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

14. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1.222 din 9 aprilie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare,

conform prevederilor art. 29 alin. (10) şi (12), art. 101-104 şi art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 11/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucureşti, 26 aprilie 2012.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 11/2012

pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), art. 101-104 şi art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se abrogă.

2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Săptămânal, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative următoarele rapoarte periodice:

a) situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii, conform structurii prevăzute în anexa nr. 2;

b) situaţia detaliată a investiţiilor, prevăzută în anexa nr. 4. (2) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite Comisiei în a două zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru săptămâna anterioară, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii, inclusiv sâmbătă şi duminică.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite Comisiei în a două zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare.

(4) în cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se face raportarea conform prevederilor alin. (3), raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acestuia realizându-se în termen de două zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(5) Comisia poate decide ca raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) să fie întocmit şi transmis zilnic.”

3. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) situaţia privind comisionul datorat de către administrator/ fondul de pensii depozitarului, prevăzută în anexa nr. 9.”

4. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite Comisiei în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare”

5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Trimestrial, agenţii de marketing întocmesc pentru activitatea proprie declaraţia privind taxa de funcţionare, conform structurii prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Raportul trimestrial prevăzut la alin. (1) se transmite Comisiei până în data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.”

6. După articolul 261 se introduce un nou articol, articolul 262, cu următorul cuprins:

„Art. 262. - Cuantumul tarifului pentru informaţiile prevăzute la art. 103 alin. (5) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a informaţiilor.”

7. Anexa nr. 1C se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 1C

la normă

 

Administrator de fond.....................

Fond de pensii....................

 

Situaţia transferurilor de tip «out» şi utilizarea activului personal al participanţilor pentru luna.....anul........

 

Codul de comandă

Codul de operaţiune

Codul administratorului

CNP participant

Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi

Numărul de unităţi de fond anulate (TO)

VUAN convertire

(TO)

Data VUAN convertire

(TO)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

 

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

 

 

Penalitatea de transfer reţinută participantului

(TO)

Valoarea taxelor, impozitelor

şi comisioanelor bancare suportate de participant

(TO)

Valoarea minimă garantată (TO)

Valoarea totală plătită participantului, din care:

(TO)

Valoarea plătită din fond

(TO)

Valoarea plătită din provizion

(TO)

Codul noului fond la care s-a transferat

Participantul

(TO)

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15”

 

8. La „Instrucţiuni tehnice de completare a anexei nr. 1C”, la punctul (3), după rândul 4 „Cod numeric personal al participantului (CNP)” se introduce un nou rând, rândul 4> „Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi”, cu următorul cuprins:

 

„4”.

Data convertim unităţilor de fond in lichidităţi

Data la care unităţile de fond ale participantului au fost convertite m lichidităţi”

 

9. La „Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1E”, după punctul (4) se introduce un nou punct, punctul (41), cu următorul cuprins:

„(4) Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMM_nota_anx1E_1_FFF_EEE.pdf.p7s,

unde:

- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul Comisiei;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15.

c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat «anxl E».

d) Fişierele definite conform pct. (4) şi lit. a)-c) ale prezentului punct se transmit concomitent.”

10. Anexele nr. 2 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta normă.

11. La „Instrucţiuni de completare şi de transmitere a anexei nr. 12”, la câmpul „Instrucţiuni de transmitere”, punctul 7 se abrogă.

Art. II. - Prezenta normă intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 11, care intră în vigoare la data publicării prezentei norme.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

(Anexa nr. 2 la Norma nr. 11/2010)

 

Administratorul fondului de pensii................................

Fondul de pensii...........................................................

Codul de comanda.......................................................

 

Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii la data de...../...../.........

 

Nr. crt.

Codul elementului

Denumirea elementului

Valoare de achiziţie

(pentru elementele cu indicativul A)/

Suma plătită

(pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată

(pentru elementele cu indicativul A)/

Suma datorată

(pentru elementele eu indicativul B)

Suma în curs de decontare, net (+/-)

(pentru elementele cu indicativul A)

0

1

2

3

4

5

1

AC000000

Total active, din care:

 

 

 

2

AC100000

România, din care:

 

 

 

3

AC110000

Instrumente ale pieţei monetare, din care: (RO)

 

 

 

4

AP111000

Conturi curente (RO)

 

 

 

5

AP112000

Depozite în lei şi valută convertibilă (RO)

 

 

 

6

AP113000

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an (RO)

 

 

 

7

AP114000

Reverse repo (RO)

 

 

 

8

AC 120000

Valori mobiliare tranzacţionate, din care: (RO)

 

 

 

9

AP121000

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an (RO)

 

 

 

10

AP122000

Obligaţiuni emise de administraţia publică locală (RO)

 

 

 

11

AC123000

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, din care: (RO)

 

 

 

12

AP123100

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, cu garanţia integrală a statului (RO)

 

 

 

13

AP123200

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, fără garanţia integrală a statului (RO)

 

 

 

14

AC124000

Acţiuni, din care: (RO)

 

 

 

15

AP124100

Acţiuni tranzacţionate (RO)

 

 

 

16

AP124200

Acţiunile suspendate de la tranzacţionare conform art. 48 alin. (1)din Norma nr. 11/2011 (RO)

 

 

 

17

AP124300

Acţiuni retrase de la tranzacţionare (RO)

 

 

 

18

AP124400

Acţiuni aferente majorărilor de capital social (RO)

 

 

 

19

AP124500

Drepturi (RO)

 

 

 

20

AP125000

Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) (RO)

 

 

 

21

AC130000

Organisme de plasament colectiv, din care: (RO)

 

 

 

22

AC131000

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, din care: (RO)

 

 

 

23

AP131100

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind monetare (RO)

 

 

 

24

AP131200

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind de obligaţiuni (RO)

 

 

 

25

AP131300

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de obligaţiuni (RO)

 

 

 

26

AP132000

OPCVM tranzacţionabile - ETF (RO)

 

 

 

27

AP133000

Alte organisme de plasament colectiv - AOPC (RO)

 

 

 

28

AC160000

Instrumente de acoperire a riscului, din care: (RO)

 

 

 

29

AC161000

Futures, din care: (RO)

 

 

 

30

AP161100

Pentru acoperire risc valutar (RO)

 

 

 

31

AP161200

Pentru acoperire risc de dobândă (RO)

 

 

 


0

1

2

3

4

5

32

AP161300

Pentru acoperire risc de piaţă (RO)

 

 

 

33

AC162000

Opţiuni, din care; (RO)

 

 

 

34

AP1 62110

CALL Pentru acoperire risc valutar (RO)

 

 

 

35

AP162120

PUT Pentru acoperire risc valutar (RO)

 

 

 

36

AP162210

CALL Pentru acoperire risc de dobândă (RO)

 

 

 

37

AP162220

PUT Pentru acoperire risc de dobândă (RO)

 

 

 

38

AP162310

CALL Pentru acoperire risc de piaţă (RO)

 

 

 

39

AP162320

PUT Pentru acoperire risc de piaţă (RO)

 

 

 

40

AC163000

Swap, din care: (RO)

 

 

 

41

AP163100

Pentru acoperire risc valutar (RO)

 

 

 

42

AP163200

Pentru acoperire risc de dobândă (RO)

 

 

 

43

AP163300

Cross-currency swap (RO)

 

 

 

44

AC164000

Forward, din care: (RO)

 

 

 

45

AP164100

Pentru acoperire risc valutar (RO)

 

 

 

46

AP164200

Pentru acoperire risc de dobândă (RO)

 

 

 

47

AC170000

Investiţii private de capital - private equity, din care: (RO)

 

 

 

48

AP171000

Acţiuni (RO)

 

 

 

49

AP172000

Fonduri de private equity (RO)

 

 

 

50

AC180000

Infrastructură, din care: (RO)

 

 

 

51

AP181000

Obligaţiuni (RO)

 

 

 

52

AP182000

Acţiuni (RO)

 

 

 

53

AP183000

Titluri de participare (RO)

 

 

 

54

AP190000

Alte instrumente financiare (RO)

 

 

 

55

AC200000

UE şi Spaţiul Economic European, din care:

 

 

 

56

AC210000

Instrumente ale pieţei monetare, din care: (UE)

 

 

 

57

AP211000

Conturi curente (UE)

 

 

 

58

AP212000

Depozite în lei şi valută convertibilă (UE)

 

 

 

59

AP213000

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an (UE)

 

 

 

60

AP214000

Reverse repo (UE)

 

 

 

61

AC220000

Valori mobiliare tranzacţionate, din care: (UE)

 

 

 

62

AP221000

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an (UE)

 

 

 

63

AP222000

Obligaţiuni emise de administraţia publică locală (UE)

 

 

 

64

AC223000

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, din care: (UE)

 

 

 

65

AP223100

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, cu garanţia integrală a statului (UE)

 

 

 

66

AP223200

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, fără garanţia integrală a statului (UE)

 

 

 

67

AC224000

Acţiuni, din care: (UE)

 

 

 

68

AP224100

Acţiuni tranzacţionate (UE)

 

 

 

69

AP224200

Acţiunile suspendate de la tranzacţionare (UE)

 

 

 

70

AP224300

Acţiuni retrase de la tranzacţionare (UE)

 

 

 

71

AP224400

Acţiuni aferente majorărilor de capital social (UE)

 

 

 

72

AP224500

Drepturi (UE)

 

 

 

73

AP225000

Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (UE)

 

 

 

74

AC230000

Organisme de plasament colectiv, din care: (UE)

 

 

 

75

AC231000

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, din care: (UE)

 

 

 

76

AP231100

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind monetare (UE)

 

 

 


0

1

2

3

4

5

77

AP231200

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind de obligaţiuni (UE)

 

 

 

78

AP231300

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de obligaţiuni (UE)

 

 

 

79

AP232000

OPCVM tranzacţionabile - ETF (UE)

 

 

 

80

AP233000

Alte organisme de plasament colectiv - AOPC (UE)

 

 

 

81

AC260000

Instrumente de acoperire a riscului, din care: (UE)

 

 

 

82

AC2G1000

Futures, din care: (UE)

 

 

 

83

AP261100

Pentru acoperire risc valutar (UE)

 

 

 

84

AP261200

Pentru acoperire risc de dobândă (UE)

 

 

 

85

AP261300

Pentru acoperire risc de piaţă (UE)

 

 

 

86

AC262000

Opţiuni, din care: (UE)

 

 

 

87

AP262110

CALL Pentru acoperire risc valutar (UE)

 

 

 

88

AP262120

PUT Pentru acoperire risc valutar (UE)

 

 

 

89

AP262210

CALL Pentru acoperire risc de dobândă (UE)

 

 

 

90

AP262220

PUT Pentru acoperire risc de dobândă (UE)

 

 

 

91

AP262310

CALL Pentru acoperire risc de piaţă (UE)

 

 

 

92

AP262320

PUT Pentru acoperire risc de piaţă (UE)

 

 

 

93

AC263000

Swap, din care: (UE)

 

 

 

94

AP263100

Pentru acoperire risc valutar (UE)

 

 

 

95

AP263200

Pentru acoperire risc de dobândă (UE)

 

 

 

96

AP263300

Cross-currency swap (UE)

 

 

 

97

AC264000

Forward, din care: (UE)

 

 

 

98

AP264100

Pentru acoperire risc valutar (UE)

 

 

 

99

AP264200

Pentru acoperire risc de dobândă (UE)

 

 

 

100

AC270000

Investiţii private de capital - private equity, din care: (UE)

 

 

 

101

AP271000

Acţiuni (UE)

 

 

 

102

AP272000

Fonduri de private equity (UE)

 

 

 

103

AC280000

Infrastructură, din care: (UE)

 

 

 

104

AP281000

Obligaţiuni (UE)

 

 

 

105

AP282000

Acţiuni (UE)

 

 

 

106

AP283000

Titluri de participare (UE)

 

 

 

107

AP290000

Alte instrumente financiare (UE)

 

 

 

108

AC300000

State terţe, din care:

 

 

 

109

AC320000

Valori mobiliare tranzacţionate, din care: (ST)

 

 

 

110

AC321000

Titluri de stat, din care: (ST)

 

 

 

111

AP321300

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an (ST)

 

 

 

112

AP321400

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an (ST)

 

 

 

113

AP322000

Obligaţiuni emise de administraţia publică locală (ST)

 

 

 

114

AP325000

Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (ST)

 

 

 

115

AC330000

Organisme de plasament colectiv, din care: (ST)

 

 

 

116

AC331000

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, din care: (ST)

 

 

 

117

AP331100

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind monetare (ST)

 

 

 

118

AP331200

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind de obligaţiuni (ST)

 

 

 


0

1

2

3

4

5

119

AP331300

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de obligaţiuni (ST)

 

 

 

120

AP332000

OPCVM tranzacţionabile - ETF (ST)

 

 

 

121

AC360000

Instrumente de acoperire a riscului, din care: (ST)

 

 

 

122

AC361000

Futures, din care: (ST)

 

 

 

123

AP361100

Pentru acoperire risc valutar (ST)

 

 

 

124

AP361200

Pentru acoperire risc de dobândă (ST)

 

 

 

125

AP361300

Pentru acoperire risc de piaţă (ST)

 

 

 

126

AC362000

Opţiuni, din care: (ST)

 

 

 

127

AP362110

CALL Pentru acoperire risc valutar (ST)

 

 

 

128

AP362120

PUT Pentru acoperire risc valutar (ST)

 

 

 

129

AP362210

CALL Pentru acoperire risc de dobândă (ST)

 

 

 

130

AP362220

PUT Pentru acoperire risc de dobândă (ST)

 

 

 

131

AP362310

CALL Pentru acoperire risc de piaţă (ST)

 

 

 

132

AP362320

PUT Pentru acoperire risc de piaţă (ST)

 

 

 

133

AC363000

Swap, din care: (ST)

 

 

 

134

AP363100

Pentru acoperire risc valutar (ST)

 

 

 

135

AP363200

Pentru acoperire risc de dobândă (ST)

 

 

 

136

AP363300

Cross-currency swap (ST)

 

 

 

137

AC364000

Forward, din care (ST)

 

 

 

138

AP364100

Pentru acoperire risc valutar (ST)

 

 

 

139

AP364200

Pentru acoperire risc de dobândă (ST)

 

 

 

140

AP390000

Alte instrumente financiare (ST)

 

 

 

141

AP400000

Obligaţiuni BERD, BEI, BM

 

 

 

142

AC500000

Alte active, din care:

 

 

 

143

AC510000

Sume în tranzit, din care:

 

 

 

144

AP511000

Sume în tranzit la bănci

 

 

 

145

AP512000

Sume în tranzit la intermediari

 

 

 

146

AP520000

Sume în curs de rezolvare

 

 

 

147

AC530000

Sume în curs de decontare, din care:

 

 

 

148

AP531000

Dividende de încasat

 

 

 

149

AP532000

Principal şi cupoane de încasat

 

 

 

150

AP533000

Alte sume

 

 

 

151

AC600000

Metale preţioase şi mărfuri, din care:

 

 

 

152

AP610000

Metale preţioase

 

 

 

153

AP620000

Mărfuri

 

 

 

154

AP630000

Fonduri de metale preţioase (exclusiv)

 

 

 

155

AP640000

Fonduri de metale preţioase şi de mărfuri

 

 

 

156

BC500000

Total obligaţii, din care:

 

 

X

157

BC510000

Comisioane, din care:

 

 

X

158

BP511000

Comision de administrare din activ net

 

 

X

159

BP512000

Comision de depozitare şi custodie

 

 

X

160

BP513000

Comision de tranzacţionare

 

 

X

161

BC520000

Taxe, din care:

 

 

X

162

BP521000

Taxa de auditare

 

 

X

163

BC530000

Obligaţii din decontări cu participanţii, din care:

 

 

X

164

BP531000

Transferuri

 

 

X

165

BP532000

Decese

 

 

X

166

BP533000

Invaliditate

 

 

X

167

BP534000

Plata activ personal net ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

 

 

X

168

BP539000

Alte obligaţii de decontare cu participanţii

 

 

X

169

BP590000

Alte obligaţii

 

 

X

170

GR

Gradul de risc asociat fondului de pensii privat (%)

 

X

X

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 2

 

(1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii.

(3) Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul elementului

Codurile elementelor de activ şi de obligaţii

3

Denumirea elementului

Denumirea elementului de activ/obligaţie

4

Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)

Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare de achiziţie”. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Pentru instrumentele financiare exprimate în valută se utilizează cursul valutei respective de la data decontării acestora.

a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziţie reprezintă preţul brut de achiziţie al acestora, preţ care include dobânda aferentă perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului şi data achiziţiei, conform documentelor de achiziţie. Această valoare exprimată în lei nu se va modifica pe durata existenţei în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv.

b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziţie reprezintă valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Această valoare este exprimată în lei.

5

Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul B se completează „suma plătită” numai la data efectuării plăţii, cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Această valoare este exprimată în lei.

6

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/

Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare actualizată”, iar pentru elementele cu indicativul B se completează „suma datorată”. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.

Pentru „Gradul de risc asociat fondului de pensii privat”, administratorul are obligaţia de a completa gradul de risc asociat fondului de pensii private, în conformitate cu art. 50 şi 51 din Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011. Această valoare se exprimă în procente, cu două poziţii zecimale.

7

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Valoarea activelor din portofoliul fondului, aflate în curs de decontare (cumpărare/vânzare), în valoare netă, (sume de încasat - sume de plată)., cu plus sau cu minus. Se completează pentru toate elementele de activ (cele care încep cu codul A, cu excepţia celulelor marcate cu X. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. Suma acestor elemente, exprimate în lei, trebuie să (ie egală cu valoarea raportată la cod AP533000 în coloana „valoare actualizată”.

 

Raportare iniţială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2

a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_anx21_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz;

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul Comisiei;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15.

c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat ,.anx21”.

(5) Anexa nr. 2 se întocmeşte şi se transmite Comisiei conform art. 12 din prezenta normă. Pentru fiecare zi calendaristică se întocmeşte un fişier.

Raportare rectificativă (cod 5)

(6) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(7) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ anx21_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_anx21_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

(8) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (7) determină respingerea raportării rectificative.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „anx2”.

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

(Anexa nr. 4 la Norma nr. 11/2010)

 

Codul administratorului

Codul fondului..............

 

Situaţia detaliată a investiţiilor la data de ..../..../.

 

Codul de comandă

Codul fondului

Codul administratorului

Data evaluării

Codul activului

Denumirea activului

Tipul acţiunii

ISIN

Simbol piaţa evaluare/

sursă evaluare

CUI

emitent

Denumirea emitentului/

contrapartidei

Codul ţării emitentului/

contrapartidei

Col.1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

 

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Valoarea echivalentă în lei a activului

Cantitatea

Unitatea de măsură

Preţul unitar de evaluare

Codul monedei în care este achiziţionat

Valoarea totală de achiziţie/ constituire

Valoarea nominală/ marjă/

colateral

Dobândă curentă

Col. 13

Col. 14

Col. 15 Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

 

Rata dobânzii

Data emisiunii

Data maturităţii

Activ-suport

Multiplicator

Tipul contractului

Discount/Primă

Data achiziţiei

Data decontării

Col. 23

Col. 24

Col. 25

Col. 26

Col. 27

Col. 28

Col. 29

Col. 30

Col. 31


Investment grade

Pondere aplicată activului

{%)

Valoarea activului ajustata cu valoarea derivatului

Valoarea ajustată la risc

Noţional fond

Cod monedă noţional fond

Noţional contrapartidă

Cod monedă noţional contrapartidă

Col. 32

Col. 33

Col. 34

Col. 35

Col. 36

Col. 37

Col. 38

Col. 33

 

Noţionalul schimbat la iniţiere/maturitate

Obligaţii de plată fond conform contract derivat

Obligaţii de plată contrapartidă conform contract derivat

Tip decontare contracte derivate

Col. 40

Col. 41

Col. 42

Col. 43

 

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 4

 

(1) Anexa nr. 4 se completează de către administratorii de fonduri de pensii, pentru activitatea de investire a activelor fiecărui fond de pensii, pentru toate codurile din anexa nr. 2 care au valori de raportare.

(2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de fiecare fond de pensii.

(3) Câmpurile anexei nr. 4 se completează după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul fondului

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul CSSPP

3

Codul administratorului

Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrată în Registrul CSSPP

4

Data evaluării

Se va completa pentru toate codurile de activ cu data de referinţă a raportării.

5

Codul activului

Se va completa pentru toate codurile de activ cu codul de activ conform anexei nr. 2.

6

Denumirea activului

Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2.

7

Tipul acţiunii

Se va completa cu „C” pentru tipul de acţiune ordinară/comună sau cu „P” pentru tipul de acţiune preferenţială. Se va completa pentru activele AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP171000, AP172000 (după caz)i, AP182000, AP224100. AP224200, AP224300. AP224400, AP271000, AP272000 (după caz), AP282000.

1 După caz - se completează dacă este aplicabil; în caz contrar, câmpul nu se completează. Se referă la toate situaţiile în care în instrucţiunea de completare a anexei nr. 4 apare sintagma „după caz”.

8

ISIN

Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP131100 (după caz), AP131200 (după caz), AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după caz), AP172000 (după caz), AP181000 (după caz). AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400, AP224500, AP225000, AP231100 (după caz), AP231200 (după caz), AP231300 (după caz), AP232000, AP233000 (după caz), AP272000 (după caz), AP281000 (după caz), AP282000 (după caz), AP283000 (după caz), AP290000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP331100 (după caz), AP331200 (după caz), AP331300 (după caz), AP332000, AP390000 (după caz), AP400000, AP630000.

9

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform Standardului ISO 10383 al pieţei reglementate pe care este tranzacţionat activul fondului. Se va completa pentru AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP132000, AP133000 (după caz), AP161100, AP161200, AP161300, AP162110 (după caz), AP162120 (după caz). AP162210 (după caz), AP162220 (după caz), AP162310 (după caz), AP162320 (după caz), AP172000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP213000, AP221000. AP222000. AP223100, AP223200, AP224100. AP224200, AP224300, AP224400, AP224500, AP225000, AP232000, AP233000 (după caz), AP261100, AP261200, AP261300, AP262110 (după caz), AP262120 (după caz), AP262210 (după caz), AP262220 (după caz), AP262310 (după caz), AP262320 (după caz), AP272000 (după caz), AP281000 (după caz), AP282000 (după caz), AP283000 (după caz), AP290000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP332000, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110 (după caz), AP362120 (după caz), AP362210 (după caz), AP362220 (după caz), AP362310 (după caz), AP362320 (după caz), AP390000 (după caz). Pentru activele achiziţionate în ofertă publică primară şi care nu sunt încă tranzacţionate se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Thomson Reuters S.A se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcţie de o cotaţie furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC.

10

CUI emitent

Se va completa cu codul de identificare fiscală din ţara emitentului instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, AP112000, AP211000, AP212000, AP511000 se va completa cu codul de identificare fiscală al sediului central al sucursalei bancare din tara respectivă. Pentru activele AP114000, AP162110 (după caz), AP162120 (după caz), AP162210 (după caz), AP162220 (după caz), AP162310 (după caz), AP162320 (după caz), AP163100. AP163200, AP163300 AP164100, AP164200, AP214000, AP262110 (după caz), AP262120 (după caz), AP262210 (după caz), AP262220 (după caz), AP262310 (după caz), AP262320 (după caz), AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP362110 (după caz), AP362120 (după caz), AP362210 (după caz), AP362220 (după caz), AP362310 (după caz), AP362320 (după caz), AP363100, AP363200, AP364100, AP364200, AP314000, AP362110 (după caz), AP362120 (după caz), AP362210 (după caz), AP362220 (după caz), AP362310 (după caz), AP362320 (după caz), AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200, AP512000 se va completa cu codul de identificare fiscală al contrapartidei cu care este încheiată tranzacţia respectivă. Pentru activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, APÎ 33000, AP172000 (după caz), AP183000 (după caz), AP231100, AP231200, AP231300, AP232000, AP233000, AP272000 (după caz), AP283000 (după caz), AP331100, AP331200, AP331300, AP332000, AP630000 se va completa cu codul de identificare fiscală a societăţii care administrează fondul respectiv. Nu se va completa pentru activele AP533000, AP610000 şi AP620000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului.

11

Denumirea emitentului/contrapartidei

Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana „cui_emitent” şi se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz. Excepţie fac activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP172000 (după caz), AP183000 (după caz), AP231100, AP231200, AP231300, AP232000, AP233000, AP272000 (după caz), AP283000 (după caz), AP331100, AP331200, AP331300, AP332000, AP630000 pentru care se vor completa atât denumirea fondului, cât şi denumirea societăţii de administrare a activelor fondului respectiv sub formatul: „denumire fond/denumire societate de administrare”.

12

Codul ţării emitentului/contrapartidei

Se va completa cu codul ISO al ţării în care este localizat sediul social al emitentului/contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Se va completa pentru toate activele, cu excepţia AP533000, AP610000 si AP620000.

13

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie activele care sunt tranzacţionate pe mai multe pieţe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziţie.

14

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 11 „Codul monedei în

care este emis/evaluat activul*. Se va completa pentru toate activele. Pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310. AP162320. AP163100, AP163200, AP163300. AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP252320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200. AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100, AP363200, AP36330Q, AP364100, AP364200 se va completa cu valoarea la zi a contractelor respective, inclusiv valoarea marjei şi/sau a colateralului. Valoarea câmpului va fi egală cu valoarea câmpului „Cantitatea” înmulţită cu valoarea câmpului „Preţul unitar de evaluare”.

15

Valoarea echivalentă în lei a activului

Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei „Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat”, calculată conform Normei 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 (Norma nr. 11/2011). Se va completa pentru toate activele.

16

Cantitatea

Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din activul respectiv. Nu se va completa pentru activele AP111000, ÂP112000, AP114000, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP211000, AP212000, AP214000, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200, AP511000, AP512000, AP520000, AP531000, AP532000, AP533000.

17

Unitatea de măsură

Se va completa cu unitatea de măsură a activului respectiv. Se va completa pentru activele AP610000 şi AP620000.

18

Preţul unitar de evaluare

Se va completa cu preţul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana „Codul monedei în care este emis/evaluat activul”, pentru o unitate de măsură.

19

Codul monedei în care este achiziţionat activul

Se va completa cu codul monedei în care este achiziţionat activul, conform Standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.

20

Valoarea totală de achiziţie/constituire

Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/constituire a activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP120000, AP214000 se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP131100. AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP171000, AP172000, AP181000, AP182000, AP183000, AP190000 (după caz), AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400, AP224500, AP225000, AP231100, AP231200, AP231300, AP232000, AP233000, AP271000, AP272000, AP281000, AP282000, AP283000, AP290000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP331100, AP331200, AP331300, AP332000, AP390000, AP400000, AP610000, AP620000, AP630000 se va completa cu valoarea totală de achiziţie.

21

Valoarea nominală/marjă/colateral

Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ sau cu valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300. AP124400, AP125000, AP171000, AP172000 (după caz), AP181000, AP182000, AP190000 (după caz), AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP224100, AP224200, AP224300, AP224400, AP225000, AP271000, AP272000 (după caz). AP281000, AP282000, AP290000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ. Pentru activeleAP161100,AP161200,AP161300,AP162110,AP162120,AP162210, AP162220, AP162130, AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262130, AP262320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362130, AP362320, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200 se va completa cu valoarea marjei/colateralului aferentă contractului respectiv.

22

Dobândă curentă

Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, AP212000 şi AP214000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate de zi minus orice sume primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru activele AP121000. AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP181000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate aferente cuponului curent.

23

Rata dobânzii

Seva completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP 114000. AP212000 şi AP214000 se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP181000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321400, AP322Q00, AP325000, AP400000 se va completa cu cuponul activului respectiv. În cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil se va trece formula după care se calculează dobânda/cuponul.

24

Data emisiunii

Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP212000 se va completa cu data constituirii depozitului. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu data încheierii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100. AP123200, AP125000, AP181000, AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 se va completa cu data iniţială a emisiunii pentru activul respectiv. Pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220. AP162310, AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100, AP263200. AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200 se va completa cu data începerii contractului respectiv (inclusiv la achiziţii ulterioare).

25

Data maturităţii

Se va completa cu data maturităţii/scadenţei activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP212000 se va completa cu data maturităţii depozitului. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP181000, AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP225000, AP281000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 se va completa cu data maturităţii activului. Pentru activeleAP161100,AP161200,AP161300,AP162110,AP162120.AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100, AP363200, AP363300 AP364100, AP364200 se va completa cu data maturităţii contractului respectiv (inclusiv la achiziţii ulterioare).

26

Activ-suport

Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul în care activul-suport nu are ISIN se va trece denumirea acestuia. Pentru activele AP114000, AP214000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP162110, AP162120, AP163100, AP163300, AP164100, AP261100, AP262110, AP262120, AP263100, AP264100, AP361100, AP362110, AP362120, AP363100, AP364100 se va completa cu perechea valutară pentru care se încheie contractul. Pentru activele AP161200, AP162210, AP162220, AP163200, AP164200, AP261200, AP262210, AP262220, AP263200, AP263300 AP264200, AP361200, AP362210, AP362220, AP363200, AP363300 AP364200 se va completa cu ISIN-ul activului-suport. Pentru activele AP161300, AP162310, AP162320, AP261300, AP262310, AP262320, AP361300, AP362310, AP362320 se va completa cu ISIN-ul activului-suport, iar pentru cazurile în care nu este aplicabil se va completa cu simbolul/denumirea activului-suport.

27

Multiplicator

Seva completa cu multiplicatorul activului-suport. Pentru activeleAP114000, AP214000 se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120,

 

 

AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320 se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport aferente unui contract încheiat.

28

Tipul contractului

Se va completa cu poziţia fondului de pensii private pe respectivul contract (se va completa cu cumpărare-long sau vânzare-short). Se va completa pentru 3ctiveleAPl61l00,AP161200,AP161300,AP1621l0,AP162120,AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100. AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200 se va completa cu „C” pentru poziţiile long (de cumpărare) şi cu „V” pentru poziţiile short (de vânzare),

29

Discount/Primă

Se va completa cu valoarea discountului/primei calculat/calculate şi se reprezintă ca sumă totală pe tranzacţie. Se completează pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, ÂP123100, AP123200, AP181000, AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP281000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 cu valoarea totală a discountului/primei la data încheierii tranzacţiei, conform documentelor de achiziţie.

30

Data achiziţiei

Se va completa cu data de achiziţie a activului. Se completează pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP181000, AP213000, AP221000. AP222000, AP223100, AP223200, AP281000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000.

31

Data decontării

Se va completa cu data de decontare a activului. Se completează pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP181000. AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP281000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000.

32

Investment grade

Se va completa cu „DA” ori „NU” în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade prevăzute în Norma nr. 11/2011. Se va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP211000, AP212000 în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de instituţia bancară unde este constituit activul; în cazul în care instituţia bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de Norma nr. 11/2011, se va verifica şi se va completa cu „DA” sau cu „NU” în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de credit respective. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP213000, AP221000, AP222000. AP223100, AP223200, AP225000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000 se va completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de activul respectiv; în cazul în care activul nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de Norma nr. 11/2011, se va verifica şi se va completa cu „DA” sau cu „NU” în funcţie de ratingul emitentului activului. Pentru activele AP162110 (după caz), AP162120 (după caz), AP162210 (după caz). AP162220 (după caz), AP162310 (după caz), AP162320 (după caz), AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP262110 (după caz), AP262120 (după caz), AP262210 (după caz), AP262220 (după caz), AP262310 (după caz), AP262320 (după caz), AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP362110 (după caz), AP362120 (după caz), AP362210 (după caz), AP362220 (după caz), AP362310 (după caz), AP362320 (după caz), AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200 se va completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de instituţia bancară ce acţionează drept contrapartidă; în cazul în care instituţia bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de Norma nr. 11/2011, se va verifica şi se va completa cu „DA” sau cu „NU” în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de credit respective.

33

Ponderea aplicată activului (%)

Se va completa cu gradul de ajustare al activului respectiv. Se va completa pentru toate activele. Pentru activele AP113000, AP121000, AP123100 se va completa cu „100”. Pentru activele AP114000, AP131100, AP214000, AP231100, AP331100 se va completa cu „75”. Pentru activele AP131200, AP231200, AP331200 se va completa cu „50”. Pentru activele AP124100.

AP131300, AP132000, AP133000, AP224100, AP231300, AP232000, AP23300, AP331300, AP332000, AP610000, AP630000 se va completa cu „25”. Pentru activele AP125000, AP213000, AP221000, AP223100, AP225000, AP321300, AP321400, AP325000, AP400000 se va completa cu „0” dacă valoarea din coloana „IG” este „NU” sau cu „100” dacă valoarea din coloana „IG” este „DA”. Pentru activele AP111000, AP112000, AP122000, AP211000, AP212000, AP222000, AP322000 se va completa cu „0” dacă valoarea din coloana „IG” este „NU” sau cu „75” dacă valoarea din coloana „IG” este „DA”. Pentru activele AP 123200, AP223200 se va completa cu „0” dacă valoarea din coloana „IG” este „NU” sau cu „50” dacă valoarea din coloana „IG” este „DA”. Pentru toate celelalte active se va completa cu „0”.

34

Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului

Se va completa cu valoarea activului cumulată cu valoarea instrumentului derivat (exclusiv valoarea marjei şi/sau colateralului) pentru acoperirea riscului de dobândă si/sau riscului de piaţă a activului respectiv. Se va completa pentru activele AP1Î3000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200. AP124100, AP125000, AP181000, AP213000, AP221000, AP222000, AP223100, AP223200, AP224100, AP225000, AP281000, AP321300, AP321400, AP322000, AP325000, AP400000, AP610000, AP620000.

35

Valoarea ajustată la risc

Se va completa cu valoarea ajustată în funcţie de gradul de risc. Valoarea va fi obţinută prin înmulţirea valorii din coloana „Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului” cu ponderea din coloana „Ponderea aplicată activului”. Se va completa pentru toate activele.

36

Noţional fond

Se va completa cu valoarea noţională folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100,” AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210. AP162220, AP162310, AP162320, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220. AP362310, AP362320, AP364100, AP364200 se va completa cu valoarea noţionalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100, AP163200, ÂP163300, AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200, AP363300 se va completa cu noţionalul folosit la calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul contractului.

37

Cod monedă noţional fond

Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit la calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217.Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, AP162120, AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320. AP363100, AP363200, AP363300, AP364100.AP364200.

38

Noţional contrapartidă

Se va completa cu valoarea noţională folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP163100, AP163200, AP163300, AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200, AP363300 se va completa cu noţionalul folosit la calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în cadrul contractului.

39

Cod monedă noţional contrapartidă derivat

Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit la calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP163300 AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200, AP363300.

40

Noţionalul schimbat la iniţiere/maturitate

Se va completa cu „DD” în cazul în care noţionalul se schimbă între participanţii la contract atât la iniţierea contractului, cât şi la maturitatea acestuia, se completează cu „ND” în cazul în care noţionalul se schimbă între participanţii la contract doar la maturitate şi se completează cu „NN” în cazul în care noţionalul nu se schimbă între participanţii la contract nici la iniţiere, nici la maturitate. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP163300 AP164100, AP164200, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200.

41

Obligaţii de plată fond conform contract

derivat

Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată dobândă/preţ) aplicată noţionalului

folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110, AP162120. AP162210, AP162220, AP162310, AP162320, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP364100, AP364200 cu cotaţia aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP163300. AP263100. AP263200, AP263300, AP363100, AP363200, AP363300 cu cotaţia aplicată noţionalului în baza căruia fondul de pensii private efectuează plăţile.

42

Obligaţii de plată contrapartidă conform

contract derivat

Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată dobânda/preţ) aplicată noţionalului

folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP163300, AP263100, AP263200, AP263300, AP363100, AP363200, AP363300 cu cotaţia aplicată noţionalului în baza căruia contrapartida efectuează plăţile.

43

Tip decontare contracte derivate

Se va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare derivate. Pentru contractele financiare derivate cu decontare în fonduri se va completa cu „F”, iar pentru contractele financiare derivate cu decontare cu livrare se va completa cu „L”. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP161300, AP162110.AP162120, AP162210.AP162220, AP162310.AP162320, AP163100, AP163200, AP163300, AP164100, AP164200, AP261100, AP261200, AP261300, AP262110, AP262120, AP262210, AP262220, AP262310, AP262320, AP263100, AP263200, AP263300, AP264100, AP264200, AP361100, AP361200, AP361300, AP362110, AP362120, AP362210, AP362220, AP362310, AP362320, AP363100, AP363200, AP363300, AP364100, AP364200.

 

Raportare iniţială (cod 1)

(4) a) Fişierul este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_anx41_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde:

- YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul);

- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul Comisiei;

- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul Comisiei.

b) Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15.

c) Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul „anx41”.

(5) Anexa nr. 4 se întocmeşte şi se transmite conform art. 12 din prezenta normă.

Raportare rectificativă (cod 5)

(6) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(7) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15, astfel:

a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_anx41_5_FFF_EEE.xml.p7s;

b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_anx41_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

(8) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (7) determină respingerea raportării rectificative.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „anx41”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.