MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 306/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 306         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 8 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 182 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

120. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

 

121. - Decizie privind reluarea activităţii şi stabilirea atribuţiilor domnului Dézsi Attila în funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

122. - Decizie pentru eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

123. - Decizie pentru numirea domnului Andrei Rizoiu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

124. - Decizie pentru eliberarea domnului Zoltán Nagy din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

125. - Decizie pentru eliberarea doamnei Simona Steliana Tănăsescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

125. - Decizie privind eliberarea doamnei Veronka Tudor din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

126. - Decizie privind eliberarea doamnei Veronka Tudor din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

127. - Decizie privind eliberarea doamnei Gabriella-Maria Pasztor din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

128. - Decizie pentru eliberarea doamnei Zsuzsanna Peter din funcţia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

129. - Decizie pentru eliberarea doamnei Cristina Trăilă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

130. - Decizie pentru eliberarea domnului Constantin Claudiu Stafie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

131. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian-Anton Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

132. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicolae-Lucian Duţă din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

133. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Petronel-Mirel Dobrică din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

843. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind desemnarea Laboratorului de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente - LII, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC”, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări pentru produse pentru construcţii

 

844. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 182

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Unicredit Tiriac Bank” - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.722/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care constituie obiectul Dosarului nr. 202D/2011 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, considerând că nu se impune reconsiderarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.124 din 8 septembrie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 noiembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 22.722/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Unicredit Tiriac Bank” - S.A. din Bucureşti într-o acţiune în contencios administrativ având ca obiect soluţionarea cererii de constatare a caracterului abuziv al unor clauze din contractele de credit supuse controlului, potrivit Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că se încalcă dreptul la dublul grad de jurisdicţie, întrucât împotriva hotărârii prin care instanţa de judecată stabileşte sancţiunea aplicabilă în condiţiile art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori nu se poate declara decât recurs. Or, dacă ar fi fost respectată aceeaşi procedură ca cea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, ar fi putut beneficia şi de apel şi de recurs.

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată

că legiuitorul a înţeles să completeze dispoziţiile Legii nr. 193/2000 cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 tocmai pentru a asigura accesul liber la justiţie al operatorilor economici care îşi pot exercita fără nicio restricţie dreptul la apărare în faţa instanţei de judecată, suverană a verifica, prin rolul său activ, dacă operatorul economic, prin fapta constatată, a încălcat sau nu legislaţia incidenţă în materie, stabilind astfel atât daca se impune aplicarea vreunei sancţiuni, cât şi cuantumul acesteia, dar şi pentru a da eficienţă exercitării rolului coercitiv al statului (prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor) asupra contractelor încheiate de consumatori cu operatorii economici în cadrul raporturilor juridice create între aceştia, având în vedere calitatea acestei instituţii de terţă parte. Menţionează că prin Legea nr. 193/2000 se transpun în legislaţia naţională prevederile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, act normativ european care reglementează problema controlului statului asupra diverselor tipuri de contracte încheiate de persoanele fizice în calitate de consumatori, în relaţiile ce se stabilesc între aceştia şi operatorii economici de pe piaţă. Precizează că dispoziţiile art. 21 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu sunt de natură să aducă vreo îngrădire posibilităţii operatorului economic contravenient de a contesta, pe cale legală, procesul-verbal de contravenţie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 34 au fost modificate prin art. IX din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, intrată în vigoare la 26 noiembrie 2010. În prezent, textele au următoare redactare:

- Art. 21: (1) în cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest ca2 sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.

(3) Sancţiunea se aplică in limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.”;

- Art. 34: „(1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege. necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspendă executarea hotărârii.”

Faţă de conţinutul pe care textul de lege criticat îl avea la momentul ridicării excepţiei, Legea nr. 202/2010 a adăugat în cuprinsul alin. (2) al art. 34 din ordonanţă sintagma „dacă prin lege nu se prevede altfel.

În opinia autorului excepţiei, sunt nesocotite prevederile art. 21 din Constituţie referitor la accesul liber la justiţie. De asemenea, este invocat art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care reglementează dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 1.124 din 8 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2011, s-a mai pronunţat asupra unei excepţii de neconstituţionalitate formulate într-un alt dosar de acelaşi autor, obiectul acesteia constituindu-l atât dispoziţiile din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 criticate şi în cauza de faţă, cât şi prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că, în procedura reglementată de art. 14 din legea menţionată, diferendul dintre consumator şi comerciant poate parcurge 3 grade de jurisdicţie, însă, în cazul art. 13 din aceeaşi lege, diferendul dintre organul de constatare şi comerciant poate parcurge două grade de jurisdicţie. Curtea a statuat că un asemenea tratament juridic nu încalcă art. 21 din Constituţie, întrucât acest text constituţional nu impune legiuitorului obligaţia reglementării accesului la toate gradele de jurisdicţie. Curtea a observat, de asemenea, că există o diferenţă specifică între prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 193/2000, în sensul că primul text reglementează şi o răspundere contravenţională, pe lângă răspunderea civilă delictuală comună ambelor texte de lege, fapt ce a şi determinat legiuitorul să instituie proceduri de judecată diferite. O atare competenţă a legiuitorului rezultă, fără tăgadă, din prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie.

În cauza de faţă, Curtea constată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a invocat ca obiect al acesteia dispoziţiile art. 21 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, dar criticile formulate vizează exclusiv procedura specială prevăzută de Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, fără să cuprindă niciun fel de argumente prin care să se încerce evidenţierea unei eventuale contradicţii între textele menţionate din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 şi dispoziţii sau principii constituţionale. Pentru situaţii similare, Curtea a statuat că va respinge excepţia ca inadmisibilă, fiind contrară art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, atunci când excepţia de neconstituţionalitate este doar în mod formal motivată, adică, deşi cuprinde cele 3 elemente ce formează structura inerentă şi intrinsecă oricărei excepţii de neconstituţionalitate, şi anume textul de lege criticat, textul de referinţă pretins încălcat şi motivarea relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, totuşi, această motivare nu are, în sine, nicio legătură cu textul criticat. În acest sens este Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanţa

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Unicredit Tiriac Bank” - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.722/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

Având în vedere;

- deciziile Curţii Constituţionale nr. 223 din 13 martie 2012 şi 224 din 13 martie 2012, care stabilesc că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, dispoziţii care au fost preluate în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2011, şi care sunt în vigoare şi în prezent, „(...) sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei”;

- dispoziţiile art. 147 din Constituţie, care impun Parlamentului sau Guvernului, după caz, un termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor Curţii Constituţionale pentru a pune de acord prevederile legale cu textele constituţionale;

- necesitatea efectuării modificărilor necesare astfel încât reglementarea să fie clară şi conformă normelor constituţionale, precum şi în scopul protejării veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscută a fi defavorizată;

- presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi a reducerii inflaţiei, precum şi cerinţa asigurării cu prioritate a sumelor destinate finanţării proiectelor de infrastructură şi a cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar;

- necesitatea evitării acestor riscuri prin adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare;

- Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, care nu poate fi aplicată de acestea, deoarece nu înregistrează arierate şi nu au în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care să necesite cofinanţare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - La articolul 2969 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2969. - (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, prevăzute la art. 2933 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.”

Art. II. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 257, alineatul (22) va avea următorul cuprins:

„(22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 259, alineatul (2) se abrogă.

Art. III. - Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.

Art. IV. - Orice alte dispoziţii legale în vigoare privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc nivelul de 740 lei, contrare prevederilor art. I, se abrogă.

Art. V. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, întocmite distinct, în care la rubrica „Explicaţii” se va preciza obligatoriu „Restituire sume defalcate din TVA încasate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 255/2012, rămase ne utiliza te”.

(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Cu sumele restituite potrivit alin. (2) se reîntregeşte Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 15.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

În temeiul art. 15 lit. b), art. 19 şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dézsi Attila se eliberează din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Ion Moraru se numeşte în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 120.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind reluarea activităţii şi stabilirea atribuţiilor domnului Dézsi Attila în funcţia publică, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Dézsi Attila, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/3.093 din 8 mai 2012, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dézsi Attila îşi reia activitatea în funcţia publică de inspector guvernamental, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Dézsi Attila, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Hunedoara, sarcini specifice în domeniul administraţiei publice. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru administraţie. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau de reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 121.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru-Nicu Cornoiu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 122.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Andrei Rizoiu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Rizoiu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 123.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Zoltán Nagy din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Zoltán Nagy se eliberează din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 124.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Simona Steliana Tănăsescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona Steliana Tănăsescu se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 125.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Veronka Tudor din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Veronka Tudor se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 126.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Gabriella-Maria Pasztor din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriella-Maria Pasztor se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 127.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Zsuzsanna Peter din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Zsuzsanna Peter se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 128.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Cristina Trăilă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Trăilă se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 129.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Constantin Claudiu Stafie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Claudiu Stafie se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 130.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian-Anton Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere cererea domnului Cristian-Anton Irimie, înregistrată cu nr. 20/8.808/A.D. din 7 mai 2012,

în temeiul ari 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian-Anton Irimie se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 131.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicolae-Lucian Duţă din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Nicolae-Lucian Duţă, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae-Lucian Duţă se eliberează, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 132.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Petronel-Mirel Dobrică din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Având în vedere cererea domnului Petronel-Mirel Dobrică, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/3.074 din 7 mai 2012,

în conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 şi al ari. 47 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petronel-Mirel Dobrică se eliberează, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 133.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

privind desemnarea Laboratorului de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente - LII, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC”, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări pentru produse pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 109 din 19 aprilie 2012 al Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Laboratorului de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente - LII, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN -ÎNCERC”, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări pentru produse pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NAN DO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformităţii şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 843.

 

anexă

 

Denumirea organismului:

Laboratorul de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente - LII, din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-ÎNCERC” Adresa:

Şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti, tel.: +4021.255.22.50, fax: +4021.255.00.62, e-mail: urban-incerc@incd.ro, website: http://www.incd.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană organismului „URBAN-ÎNCERC”: 1841 Notificarea valabilă până la: 21.12.2014

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CEI 17025:2005 Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de atestare a conformităţii

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (1/2):

. Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie (în clădiri)

Sistem 3

EN 14037-1:2003

EN 442-1:1995/A1:2003

LAB

99/471/CE

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2):

. Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 14037-1:2003

EN442-1:1995/A1:2003

LAB

 

NOTĂ:

LAB = funcţia de laborator de încercări.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 108 din 19 aprilie 2012 al Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) ) şi ale art. 14 din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană şi la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică în construcţii va notifica Comisiei Europene şi statelor membre organismul prevăzut la art. 1, folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de către Comisia Europeană.

Art. 3. - Valabilitatea desemnării în vederea notificării se acordă pentru 5 ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 844.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

 

Adresa:

Calea Griviţei nr. 391-393, sectorul 1, Bucureşti, tel.: +40(21) 316.43.51, fax: +40(21) 316.13.70, e-mail: incertrans@incertrans.ro, website: http://www.incertrans.ro

 

Valabilitatea desemnării se acordă pentru 5 ani de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Familiile de produse pentru care organismul este autorizat să elibereze agremente tehnice europene:

 

Nr. crt.

Familiile de produse pentru care organismul este autorizat să elibereze agremente tehnice europene

1.

Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat

2.

Uşi, ferestre, obloane, porţi şi feroneria aferentă

3.

Membrane, inclusiv membrane aplicate lichid şi seturi (pentru controlul apei şi/sau al vaporilor de apă)

4.

Produse termoizolante Seturi/sisteme compozite de izolare

5.

Elemente structurale de sprijin Bolţuri pentru îmbinări structurale

6.

Coşuri, burlane şi produse specifice

7.

Produse din ipsos

8.

Geotextiie, geomembrane şi produse conexe

 

9.

Pereţi cortină/placaje pentru închideri exterioare/sisteme vitrate pentru închideri structurale

 

10.

Echipamente fixe de luptă împotriva incendiului (echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie ia explozii)

 

11.

Obiecte sanitare

 

12.

Dispozitive fixe pentru circulaţie: echipament rutier

 

13.

Produse/elemente din lemn pentru structuri şi accesorii

 

14.

Panouri şi elemente pe bază de lemn

 

15.

Cimenturi, varuri şi alţi lianţi hidraulici

 

16.

Produse din oţel (şi accesorii) pentru armarea şi precomprimarea betonului

Seturi de posttensionare

 

17.

Zidărie şi produse auxiliare

Elemente de zidărie, mortar, produse auxiliare

 

18.

Produse pentru instalaţiile de ape uzate

 

19.

Pardoseli

 

20.

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

 

21.

Finisaje de interior şi exterior la pereţi şi plafoane

Seturi de pereţi interiori despărţitori

 

22.

învelitori de acoperiş, luminatoare, lucarne şi accesorii

Seturi pentru acoperiş

 

23.

Produse pentru construcţia drumurilor

 

24.

Agregate

 

25.

Adezivi utilizaţi în construcţii

 

26.

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment

Pastă de ciment

 

27.

Aparate de încălzire a spaţiilor

 

28.

Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare care nu vin în contact cu apa destinată consumului uman

 

29.

Produse pentru construcţii care vin în contact cu apa destinată consumului uman

 

30.

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată

Produse

 

31.

Cabluri electrice de alimentare, de comandă şi de transmitere de date

 

32.

Paste pentru etanşarea îmbinărilor

 

33.

Elemente de fixare

 

34.

Seturi, unităţi şi elemente de construcţii prefabricate

 

35.

Produse pentru oprirea focului, pentru etanşare la foc şi pentru protecţie la foc, produse ignifuge

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.