MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 308/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 308         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

290. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 C Dej-Baia Mare km 61 + 500-km 147 + 990”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011

 

ACTE ALE INSTANŢELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

Sentinţa civilă nr. 114 din 21 februarie 2011 a Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 C Dej-Baia Mare km 61 + 500-km 147 + 990”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.144/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 C Dej-Baia Mare km 61 + 500- km 147 + 990”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 C Dej-Baia Mare km 61 + 500-km 147 + 990”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Câţcău din judeţul Cluj, Gâlgău şi Ileanda din judeţul Sălaj, Boiu Mare şi Valea Chioarului din judeţul Maramureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Câţcău din judeţul Cluj, Gâlgău şi Ileanda din judeţul Sălaj, Boiu Mare şi Valea Chioarului din judeţul Maramureş, sunt în cuantum total de 125 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 290.


*) Anexa nr. 1 se comunica persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 C Dej-Baia Mare km 61+500-km 147+990, situate pe raza localităţilor Câţcău din judeţul Cluj, Gâlgău şi Ileanda din judeţul Sălaj, Boiu Mare şi Valea Chioarului din judeţul Maramureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului /deţinătorului terenului

Tarlaua, parcela/

Denumire toponimică/

Identificator

Carte funciară

Nr. cadastral lot expropriat

Categoria de folosinţă

Suprafaţa totală conform act

[mp]

Suprafaţa expropriată

[mp]

Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Cluj

Câţcău

DRAGAN I.GHEORGHE

T20, P18/2

 

598

arabil

2.900

51

16

2

Cluj

Câţcău

SANDOR D. EMIL

T20, P19/2

 

442

arabil

2.900

59

18

3

Cluj

Câţcău

PETRUŢ MARIA

T20, P20/2

 

368

arabil

2.900

51

16

4

Cluj

Câţcău

BURCUTEAN G. IONEL

T20.. P33/2

 

433

arabil

5.800

70

22

5

Cluj

Câţcău

REPEDE MARIA

T21 P44

 

720

arabil

5.800

11

3

6

Cluj

Câţcău

BURCUTEAN G. IONEL, FILIP I. NASTASIA, GREBENIŞAN I. MARIA

T20, P35/2

 

535

arabil

2.900

37

11

7

Cluj

Câţcău

REPEDE I. IOAN, BURCUTEAN I. IOAN, BAIAS ELENA, CĂPRAR I. MARIA, ŞIMON I. IULIANA, SÂPLĂCAN I. ANA

T20, P35/2

 

400

arabil

5.800

36

11

8

Cluj

Câţcău

HURLUI ELENA, MÎRZAIOAN

T20, P19

 

508

arabil

1.400

7

2

9

Cluj

Câţcău

VAIDAS. AURELIA

T20, P40

 

493

arabil

5.000

26

8

10

Cluj

Câţcău

REPEDE G. VIOREL

T20, P56/1

 

394

arabil

11.000

84

26

11

Cluj

Câţcău

TURCU P. ANA, TURCU G. IOAN, TÎRNOVAN G. OLIMPIA

T20. P42

 

406

arabil

11.600

113

35

12

Cluj

Câţcău

REPEDE N. NICOLAE

T20, P43

 

609

arabil

5.800

33

10

13

Cluj

Câţcău

PRIMARIA CÂŢCĂU

T29

 

604

livadă

465

46

21

14

Cluj

Câţcău

FILIP G. NASTASIA

T29, P88/2

 

300

livadă

2.800

78

36

15

Cluj

Câţcău

DRĂGAN A. IOAN

T29, P107/1

 

249

livadă

5.600

179

82

16

Cluj

Câţcău

DUMA V. IULIANA

T29, P109/1

 

165

livadă

6.800

229

105

17

Cluj

Câţcău

DUMA I. GAVRIL

T29, P111/1

 

222

livadă

4.100

136

63

18

Cluj

Câţcău

TOMŞA P VASILE

T29, P107/1

 

306

livadă

4.400

189

87

19

Cluj

Câţcău

STRETEA ANDREI

T29P112/1

 

303

livadă

9.400

472

217

20

Cluj

Câţcău

TOMSAV. GAVRIL, POP V. VICTORIA, MOLDOVAN P. IULIANA

T29, P80/1

 

279

livadă

4.400

282

130

21

Cluj

Câţcău

MATEI MĂRIE, POCOL FLORICA, GREBLEA IULIANA, BANC ANGELA

T29, P107/2

 

291

livadă

2.100

153

70

22

Cluj

Câţcău

TURCU SERGIU TIBERIU

Topo 222

CF50020

50051

livadă

12.400

1.381

635

23

Cluj

Câţcău

VIGH ROZALIA

T29. P43

 

726

livadă

4.100

6

3

24

Cluj

Câţcău

FODOR ROZALIA, KARIKAS ELISABETA, SIPOSANA, MANASSES SUSANA, KOVACS MARIA, ŞIPOŞ ŞTEFAN

T29. P42

 

219

livadă

8.500

134

62

25

Cluj

Câţcău

BOJOR I. SILVIA

T29, P41

 

273

livadă

5.600

79

36

26

Cluj

Câţcău

BORZAŞI A. ILEANA

T29, P40

 

255

livadă

8.400

146

67

27

Cluj

Câţcău

VEKONY I. CĂTĂLINA

T29. P39

 

270

livadă

2.800

53

24

28

Cluj

Câţcău

MIKEHAZI I. ELISABETA

T29, P38

 

231

livadă

2.800

53

24

29

Cluj

Câţcău

FAR AGO I. MARIA

T29, P37

 

258

livadă

2.800

55

25

30

Cluj

Câţcău

BUZURAD.ANA

T29, P36

 

225

livadă

14.800

278

128

31

Cluj

Câţcău

PRUNDUŞ I. LIVIU

T29, P35

 

243

livadă

13.800

235

108


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32

Cluj

Câţcău

VEREŞ PETRU

T27, P1

 

660

arabil

800

189

59

33

Cluj

Câţcău

DUMAI. IOAN

T27, P2

 

684

arabil

14.500

707

220

34

Cluj

Câţcău

TOMAP. PAULI NA

T27, P3

 

651

arabil

3.400

84

26

35

Cluj

Câţcău

COŞMAG.OCTAVIAN

T27, P4

 

627

arabil

2.400

50

16

36

Cluj

Câţcău

BUJOR I. LUCREŢIA

T27..P16

 

654

arabil

5.800

110

34

37

Cluj

Câţcău

POP GH. MARIA

T27, P7

 

687

arabil

5.800

95

29

38

Cluj

Câţcău

SFÂNTA MĂNĂSTIRE ORTODOXĂ ADORMIREA MAICII DOMNULUI

T27, P81/1

 

690

arabil

2.900

47

15

39

Cluj

Câţcău

ONOFREI FLORENTINA

poz. 91

 

615

arabil

5.106

84

26

40

Cluj

Câţcău

PRODAN I. MARIA. CHIRAI. LEONTINA

T27, P12

 

693

arabil

2.900

48

15

41

Cluj

Câţcău

TOMAI. JENICA

T27, P11

 

696

arabil

1.400

24

7

42

Cluj

Câţcău

GEORGIU CRINA-ROMANA

T27, P13

 

699

arabil

15.800

259

80

43

Cluj

Câţcău

BANEAS GH. DUMITRU

T27. P14

 

705

arabil

7.900

115

36

44

Cluj

Câţcău

BALOG A. GHIZELA FRIDA

T27. P15

 

639

arabil

4.300

57

18

45

Cluj

Câţcău

BALAYTHY L. LAJOS

T27, P16

 

621

arabil

4.500

62

19

46

Cluj

Câţcău

BOLDOR GHE. ANA

T27, P18

 

618

arabil

4.300

58

18

47

Cluj

Câţcău

BOLDORA. MARIA

T27, P17

 

702

arabil

4.300

55

17

48

Cluj

Câţcău

DUMA P. ORTENZIA

T27. P19

 

612

arabil

11.600

140

43

49

Cluj

Câţcău

DUMAIULIANA

T27. P20

 

630

arabil

7.600

130

40

50

Cluj

Câţcău

MUREŞAN I. AUREL

T27, P5

 

633

arabil

3.500

605

188

51

Cluj

Câţcău

GOINAANA-MARIA, HOPARTAN MIRCEAVASILE

T27, P50/1

 

729

arabil

25.073

293

91

52

Cluj

Câţcău

CĂPRAR GAVRIL SI CĂPRAR FLORICA

Topo 380/1/1/ 9/2/1

CF922

50134

arabil

12.000

114

35

53

Cluj

Câţcău

TURCU E. SERGIU TIBERIU

Topo 380/1/1/9/ 2/2

CF50022

50136

arabil

3.680

51

16

54

Cluj

Câţcău

GOINAANA-MARIA. HOPARTAN MIRCEAVASILE

T27, P53

 

669

arabil

5.800

81

25

55

Cluj

Câţcău

DAN V. ZORICA, CACOVEANU V. ANA, MORDA V. OLIMPIA, MURESAN V. LEONTINA, MURESAN V. LIVIU, JUNG V. LIVIA, MURESAN V. IULIAN, MURESAN V. IULIANA, SECARA V. MARIA, TOMSA V. VICTORIA, BRENDEA V. ELISABETA

T27, P52/1

 

681

arabil

5.800

65

20

56

Cluj

Câţcău

PETER A. GAVRIL MIRCEA

T27. P51

 

657

arabil

5.600

68

21

57

Cluj

Câţcău

BOLDUR LUCIAN. BOLDUR LIVIU

T27, P52/1

 

666

arabil

5.600

52

16

58

Cluj

Câţcău

ŞUTEU PAVIOLA

T27

 

642

arabil

5.800

49

15

59

Cluj

Câţcău

TEREC RAVEICA

Registrul Agricol Câţcău voi VI, poz. 12

 

663

arabil

4.300

40

12

60

Cluj

Câţcău

BABAN V. GHEORGHE

T27, P56

 

636

arabil

5.800

53

16

61

Cluj

Câţcău

UNGUR EMILIAN DANIEL

cad. 95

CF1056

50151

arabil

5.600

47

15

62

Cluj

Câţcău

SIMON D. DUMITRU

T27, P60

 

723

arabil

2.600

43

13


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

63

Cluj

Câţcău

MURESAN PAMFIL

Registrul Agricol Câţcău

voi. I, poz.50

 

678

arabil

2.800

19

6

64

Cluj

Câţcău

BANEAS S. PETRU, BANE AS AURELIE, BANEAS GAVRIL

T27, P61

 

648

arabil

2.600

20

6

65

Cluj

Câţcău

BANGÂU P. GHEORGHE

T27, P2

 

675

arabil

5.800

47

15

66

Cluj

Câţcău

TURCU E. SERGIU TIBERIU

Topo 380/1/1/1/1

CF50021

50133

arabil

9.853

81

25

67

Cluj

Câţcău

PRIMARIA CÂŢCĂU

T27

 

708

arabil

7.419

74

23

68

Cluj

Câţcău

DEBRECZENY C. ROZALIA

T26, P1

 

624

arabil

5.800

52

16

69

Cluj

Câţcău

DEBRECZENY K. ARON

T25, P1

 

717

arabil

2.900

38

12

70

cluj

Câţcău

VAS NICOLAE

T26, P2

 

645

arabil

2.900

46

14

71

Cluj

Câţcău

DUMA T. MARIA

T26. P3

 

672

arabil

5.800

92

29

72

Cluj

Câţcău

POP MARIA, NEVELITS L. ALEXANDRU

T26, P4

 

711

arabil

5.800

79

25

73

Cluj

Câţcău

BANGĂU S. IO AN

T26, P5

 

714

arabil

17.400

127

39

74

Sălaj

Gâlgău

SUSAANA, GORGAN I. CĂTĂLINA

Corlan

 

612/1

arabil

700

209

207

75

Sălaj

Gâlgâu

BARBUL GHEORGHE

Corlan

 

669/2

arabil

8.400

650

643

76

Sălaj

Gâlgău

CAPILNAANA

Corlan

 

622/2

arabil

5.800

237

234

77

Sălaj

Gâlgău

MUSCA FLOARE

Corlan

 

605/1

arabil

2.900

109

108

78

Sălaj

Gâlgău

ŞERBAN IULIA, ŞERBAN LIVIA, ŞERBAN DUMITRU, ŞERBAN TEREZIA. COZMA MARIA

Corlan

 

644/2

arabil

2.900

110

109

79

Sălaj

Gâlgău

CĂLUGĂR I. IULIANA, CĂLUGĂR ALEXANDRU, CĂLUGĂR IOAN

Lunca Şoimului

 

607/1

arabil

4.800

94

93

80

Sălaj

Gâlgău

ROMAN ALEXANDRU, ILEA ROZALIA

Lunca Şoimului

 

666/1

arabil

11.600

216

214

81

Sălaj

Gâlgău

BARBUL GH. PETRU

Lunca Şoimului

 

626/1

arabil

5.800

98

97

82

Sălaj

Gâlgău

COSMUTĂ GHEORGHE, COSMUTĂ DANUT, CADAR ROZALIA, BERCHI CORNELIA

Lunca Şoimului

 

621/1

arabil

2.900

46

45

i 83

Sălaj

Gâlgău

SUSAVIOREL

Lunca Şoimului

 

648/1

arabil

2.900

43

43

84

Sălaj

Gâlgău

CHIFORP. ALEXANDRU, CHIFOR P DUMITRU, CHIFOR P. GRIGORE

Lunca Şoimului

 

627/2

arabil

2.900

42

42

85

Sălaj

Gâlgău

DANCIU IOAN

Lunca Şoimului

 

601/2

arabil

2.900

42

42

86

Sălaj

Gâlgău

LAZĂR ROZALIA, BOHĂTEL ALEXANDRU

Lunca Şoimului

 

614/2

arabil

2.900

42

42

87

Sălaj

Gâlgău

PETRUŢ VICTORIA, BALINT LUDOVICA

Lunca Şoimului

 

670/2

arabil

2.900

42

42

88

Sălaj

Gâlgău

BAN G. ALEXANDRU

Lunca Şoimului

 

634/2

arabil

8.700

128

127

89

Sălaj

Gâlgău

POP GAVRIL, POP ALEXANDRU, TOHAT MARIA

Lunca Şoimului

 

647/2

arabil

2.900

42

42


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90

Sălaj

Gâlgâu

BOHĂŢEL ALEXANDRU

Lunca Şoimului

 

594/2

arabil

5.800

87

86

91

Sălaj

Gâlgău

RAŢ C. IOAN

Lunca Şoimului

C.F. 50054

50155

fâneaţă

2.900

40

38

92

Sălaj

Gâlgău

POP GAVRIL, POP ALEXANDRU, TOHAT MARIA

Lunca Şoimului

 

646/2

arabil

2.900

32

32

93

Sălaj

Gâlgău

MUSCA MARIA

Lunca Şoimului

 

593/2

arabil

5.800

72

71

94

Sălaj

Gâlgău

COSTIN GAVRIL, COSTIN ANA, COSTIN IOAN

Lunca Şoimului

 

615/1

arabil

5.800

80

79

95

Sălaj

Gâlgău

TI FOR COSTAN

Lunca Şoimului

 

652/1

arabil

2.900

42

42

96

Sălaj

Gâlgău

POPANISCA, DALEA ROZALIA, BÂLAN VALERIA, DASCĂL HERMINA, TUNS CORNELIA

Lunca Şoimului

 

643/1

arabil

2.900

45

45

97

Sălaj

Gâlgău

POP GAVRIL, POP ALEXANDRU, TOHAT MARIA

Lunca Şoimului

 

654/1

arabil

5.800

99

98

98

Sălaj

Gâlgău

LAZĂR GAVRIL, LAZÂR MARIA, LAZÂR IOAN, LAZÂR ANCA, COCUT ROZALIA, MUREŞAN LIVIA

Lunca Şoimului

 

602/1

arabil

5.800

97

96

99

Sălaj

Gâlgău

IURCA MARIA

Lunca Şoimului

 

675/1

arabil

2.900

47

46

100

Sălaj

Gâlgău

LAZĂR IOAN, POP CAROLINA, MIHĂILÂ MARIA

Lunca Şoimului

 

635/1

arabil

2.600

112

111

101

Sălaj

Gâlgău

POP GAVRIL, POP ALEXANDRU, TOHAT MARIA

Lunca Şoimului

 

600/1

fâneţe

2.900

67

63

102

Sălaj

Gâlgău

CHIŞ IOAN

Lunca Şoimului

 

629/1

fâneţe

5.800

121

114

103

Sălaj

Gâlgău

PRIMARIA COMUNEI GÂLGĂU

Lunca Şoimului

 

642/1

arabil

7.233

354

350

104

Sălaj

Gâlgău

TOTH EMERIC, TOTH REGHINA, TOTH CAROLL, TOTH SAVETA, MEZEI TOTH ILEANA

Sub Măgure

 

465/2

arabil

5.800

798

789

105

Sălaj

Gâlgău

BARBUL GH. PETRU

Halasteu

 

496/2

fâneţe

2.700

125

118

106

Sălaj

Gâlgău

TOMAI. EMIL

Halasteu

 

518/2

arabil

3.000

158

156

107

Sălaj

Gâlgău

GRUJINSKI ROZALIA

Halasteu

 

499/2

arabil

4.600

397

393

108

Sălaj

Gâlgău

CADAR G. LUDOVIC

Halasteu

 

476/2

fâneţe

1.300

685

646

109

Sălaj

Gâlgău

MURESANMIRCEAEMIL COBARZAN DOINA

Nr. cad. 438

C.F. 50181

50198

fâneaţă. arabil

71.000

573

567

110

Sălaj

Gâlgâu

BARBUL GH. IOAN

Acornilor

 

696/1

fâneţe

7.600

140

132

111

Sălaj

Gâlgău

BARBUL GH. IOAN

Acornilor

 

693/1

arabil

15.600

324

320

112

Sălaj

Gâlgâu

ENGHES EMIL, ENGHES CALINA

Nr. cad. 386

CF 50095

50200

fân ele

2.400

259

244

113

Sălaj

Gâlgău

MURESAN GEORGEL VICTOR

PODEREI

 

688/1

arabil

4.000

343

339

114

Sălaj

Gâlgău

IURCA IONEL

Pod erei -Birsau

 

687/1

arabil

3.400

231

228


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

115

Sălaj

Gâlgău

MURESAN GEORGEL VICTOR

Poderei-Dumbrava

 

686/1

fâneţe

5.800

430

405

116

Sălaj

Gâlgău

MAGUREANTEODOR, MAGUREAN AUREL, MAGUREAN ILIE, MAGUREAN ŞTEFAN

Pe Vie

 

695/1

arabil

2.500

553

547

117

Sălaj

Gâlgău

MAGUREAN ANA, MAGUREAN IONEL, MAGUREAN MARIA, MAGUREAN FLOARE, MAGUREAN ANA

Pe Vie

 

690/1

arabil

1.400

273

270

118

Sălaj

Gâlgău

MAGUREAN FLORICA NICULESCU IVONE

Pe Vie

 

685/1

fâneţe

700

264

249

119

Sălaj

Gâlgău

COMUNA GÂLGĂU

Arsuri

 

689/1

păşune

497.160

177

120

120

Sâlaj

Gâlgău

COMUNA GÂLGĂU

în Poniţa

 

692/1

păşune

165.353

339

230

121

Sălaj

Gâlgău

COMUNA GÂLGÂU

în Trunchi

 

691/1

pădure

51.375

5.685

8.238

122

Sălaj

Gâlgău

COMUNA GÂLGĂU

în Trunchi

 

694/1

păşune

9.778

317

215

123

Sălaj

Gâlgău

BAIESA. IOAN

Balatruc

 

583/1

arabil

3.800

578

572

124

Sălaj

Gâlgău

CENTEAAUGUSTIN, CENTEAVASILE, MÎRZA TEREZIA

Balatruc

 

581/2

arabil

2.600

284

281

125

Sălaj

Gâlgău

CENTEAAUGUSTIN, CENTEAVASILE, MÎRZA TEREZIA

Balatruc

 

589/1

arabil

2.400

224

222

126

Sălaj

Gâlgău

VADEAN MIHAI

Balatruc

 

680/1

arabil

500

36

36

127

Sălaj

Gâlgău

CĂLUGĂRIOAN

Balatruc

 

582/1

arabil

2.300

163

161

128

Sălaj

Gâlgău

PRIMARIA COMUNEI GÂLGĂU

Balatruc

 

575/1

arabil

2.900

285

282

129

Sălaj

Gâlgău

DAN I. VASILE

Balatruc

 

577/1

arabil

2.700

317

314

130

Sâlaj

Gâlgău

CENTEA GAVRIL

Balatruc

 

682/1

arabil

1.300

153

151

131

Sălaj

Gâlgău

GAVRIŞ ROZALIA

Balatruc

 

590/1

arabil

4.000

459

454

132

Sălaj

Gâlgău

GAVRIS VALERIA, VÂDEÂN SABIN

Balatruc

 

588/1

arabil

1.000

154

152

133

Sălaj

Gâlgău

GAVRIŞ V MARIA

Balatruc

 

673/1

arabil

2.000

331

327

134

Sălaj

Gâlgău

PORUMB ANDREI

Balatruc

 

679/1

arabil

1.000

157

155

135

Sălaj

Gâlgău

GAVRIS IRINA, VULTUR SILVIA

Balatruc

 

585/1

arabil

1.800

486

481

136

Sălaj

Gâlgău

FALCUSAN MIRCEA, FALCUSAN A. VALERIA

Balatruc

 

574/2

arabil

500

165

163

137

Sălaj

Gâlgău

SUIAN I. IOAN

Răstoaca

 

483/1

arabil

1.500

504

498

138

Sălaj

Gâlgău

REZERVĂ PRIMĂRIE

Răstoaca

 

548/1

arabil

2.358

513

507

139

Sălaj

Gâlgău

MARTIN AUGUSTIN, COHAN VICTORIA, OSAN LIVIA

Răstoaca

 

560/1

arabil

2.900

407

403

140

Sălaj

Gâlgău

MURESAN VALER

Răstoaca

 

565/1

arabil

2.900

374

370

141

Sâlaj

Gâlgău

IONESCU HERMINA, MOISE FLAVIA

Răstoaca

 

683/1

arabil

5.700

379

375

142

Sala]

Gâlgău

MICU MARIA

Răstoaca Trunchi

 

591/1

arabil

7.600

1.297

1.283

143

Sălaj

Gâlgău

CIUBANCAN IOAN

Răstoaca Trunchi

 

609/1

arabil

1.400

44

44

144

Sălaj

Gâlgău

COASĂ FRANCISC, COASĂ MIHAI, VIMAN ELVIRA

Răstoaca Trunchi

 

618/1

arabil

1.400

44

44


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

145

Sâlaj

Gâlgău

IONAC SIMION

Răstoaca Trunchi

 

608/1

arabil

1.500

47

46

146

Sălaj

Gâlgău

PĂTAC ROZALIA, POCOL MARIA

Răstoaca Trunchi

 

636/1

arabil

1.700

54

53

147

Sălaj

Gâlgâu

GAVRIŞ LI VIU, GAVRIŞ FLAVIU

Răstoaca Trunchi

 

653/1

arabil

1.400

51

50

148

Sâlaj

Gâlgău

HUSAVALERIA

Răstoaca Trunchi

 

598/1

arabil

1.000

32

32

149

Sălaj

Gâlgău

TANTOŞ LEONTINA

Răstoaca Trunchi

 

611/1

arabil

1.200

34

34

150

Sâlaj

Gâlgâu

GÎRDAM EDENTA, MUREŞAN ELVIRA

Răstoaca Trunchi

 

645/1

arabil

3.200

90

89

151

Sâlaj

Gâlgău

HUSAIOAN

Răstoaca Trunchi

 

616/1

arabil

4.000

170

168

152

Sălaj

Gâlgău

GOLOMBOS VALENTIN, GOLOMBOS LIVIU, GOLOMBOS CRISTIAN, GOLOMBOS FELIX, GOLOMBOS EUGEN, GOLOMBOS IONEL

Răstoaca Trunchi

 

659/1

arabil

5.400

242

239

153

Sălaj

Gâlgău

GAVRIŞ HERMINA

Răstoaca Trunchi

 

637/1

arabil

3.500

318

315

154

Sălaj

Gâlgău

BAN CORNELIA, CAPILNAAUGUSTIN

Nr. cad. 50176

C.F 50176

50215

arabil

5.300

22

22

155

Sălaj

Gâlgău

CAPALNAG. MARIA

Nr. cad. 380

C.F. 50182

50196

arabil

1.400

23

23

156

Sălaj

Gâlgău

S.C. GOOD PROD - S.R.L. ZALÂU

Nr. cad. 378

C.F. 50180

50194

arabil

5.000

32

32

157

Sălaj

Gâlgău

ENGHES IULIA

Pe Şes

 

489/1

arabil

2.200

141

139

158

Sălaj

Gâlgău

BUHATEL IULIA

Pe Şes

 

487/1

arabil

2.100

128

127

159

Sălaj

Gâlgău

VAI DA CĂTĂLINA, VELE VALERIA, PETREAN VALER. PETREAN VICTOR

Pe Şes

 

617/1

arabil

6.600

387

383

160

Sălaj

Gâlgău

VAIDACAROLINA

Pe Şes

 

632/1

arabil

900

57

56

161

Sălaj

Gâlgău

CUPŞA ROZALIA

Pe Şes

 

599/1

arabil

2.900

200

198

162

Sălaj

Gâlgău

BUTUZAI. DUMITRU

Pe Şes

 

606/1

arabil

1.400

74

73

163

Sălaj

Gâlgău

LAR FLOAREA. LAR VICTOR

Pe Şes

 

681/1

arabil

2.100

83

82

164

Sălaj

Gâlgău

COSTIN A. GAVRIL, COSTIN GR. ANA, COSTIN IOAN

Pe Şes

 

480/2

arabil

1.500

83

82

165

Sălaj

Gâlgău

POP GR. DUMITRU

Pe Şes

 

513/2

arabil

1.500

84

83

166

Sălaj

Gâlgău

POP P. MARIA

Pe Şes

 

521/2

arabil

2.600

71

70

167

Sălaj

Gâlgău

TOTH EMERIC, TOTH REGHINA, TOTH CAROL, TOTH SAVETA, MEZEI TOTH ILEANA

Sub Măgure

 

624/1

arabil

20.500

507

501

168

Sălaj

Gâlgău

PRIMARIA COMUNEI GÂLGÂU

Sub Măgure

 

620/1

arabil

2.800

92

91

169

Sâlaj

Gâlgâu

CHIRUTĂ I. MARIA, PRUHN I. VALERIA

Sub Măgure

 

676/1

arabil

4.300

111

110

170

Sâlaj

Gâlgău

COSTE MARIA, FEDERICA MARI OARA, TOPLICEAN ECATERINA

Sub Măgure

 

657/1

arabil

4.300

64

63


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

171

Sălaj

Gâlgâu

POP GAVRIL, POP ALEXANDRU, TOHAT MARIA

Sub Măgure

 

592/1

arabil

7.300

138

136

172

Sălaj

Gâlgâu

SAVA HERMINA

Sub Măgure

 

658/1

arabil

1.400

36

36

173

Sălaj

Gâlgău

PETRIS OLIVER, NADASAN VICTORIA

Sub Măgure

 

674/1

arabil

2.800

94

93

174

Sălaj

Gâlgâu

COSTE IULIA

Sub Măgure

 

656/1

arabil

1.400

50

49

175

Sălaj

Gâlgău

BĂLAN D. IOAN

Sub Măgure

 

671/1

arabil

1.400

52

51

176

Sălaj

Gâlgâu

PETRIS P.NASTASIA

Sub Măgure

 

657/1

arabil

1.400

53

52

177

Sălaj

Gâlgău

MUSCA TEREZIA

Sub Măgure

 

651/1

arabil

12.600

583

577

178

Sălaj

Gâlgău

TI FOR P. COSTAN

Cobaltau

 

507/1

arabil

5.800

326

322

179

Sălaj

Gâlgău

COSMA GR. MARIA

Cobaltau

 

553/1

arabil

5.800

545

539

180

Sălaj

Gâlgău

LAZAR DANILA, POP MARIA

Cobaltau

 

552/2

arabil

5.800

584

578

181

Sălaj

Gâlgău

POP GAVRIL, POP ALEXANDRU, TOHAT MARIA

Cobaltau

 

540/1

arabil

2.900

267

264

182

Sălaj

Gâlgău

BUHATEL VALER, BUHATEL ALEXANDRU, BUHATEL TEODOR, COZMA MARIA

Cobaltau

 

564/1

arabil

5.000

429

424

183

Sălaj

Gâlgău

COSTE TEREZIA

Cobaltau

 

678/1

arabil

5.800

315

312

184

Sălaj

Gâlgău

COSTE IOAN, BODEA ROZALIA, TOMSA MARIA, POP VALERIA

Cobiltau

 

663/1

arabil

8.300

231

228

185

Sălaj

Gâlgău

CĂPÎLNANICOLAE

Cobiltau

 

664/1

arabil

2.900

90

89

186

Sălaj

Gâlgău

IURCA MARIA

Cobiltau

 

623/1

arabil

2.900

125

124

187

Sălaj

Gâlgău

ŞONCUTEAN I. GRIGORE

Cobaltau

 

630/1

arabil

2.900

215

213

188

Sălaj

Gâlgău

BUHĂŢEL LAURENTIA, BUHĂŢELOVIDIU, BUHÂJEL DUMITRU, BUHATEL ANCUŢA

Cobaltau

 

641/1

arabil

2.200

173

171

189

Sălaj

Gâlgău

MUSCA D. TEREZIA

Cobaltau

 

640/1

arabil

5.800

491

486

190

Sălaj

Gâlgău

PETRIS D. CAROL

Cobaltau

 

668/1

arabil

4.300

134

133

191

Sălaj

Gâlgău

DANCIU IOAN

Cobiltau

 

649/1

arabil

1.400

51

50

192

Sălaj

Gâlgău

COSTE IOAN, BODEA ROZALIA, TOMSA MARIA, POP VALERIA

Cobiltau

 

604/1

arabil

1.400

53

52

193

Sălaj

Gâlgău

POP GAVRIL, POP ALEXANDRU, TOHAT MARIA

Cobiltau

 

639/1

arabil

1.400

54

53

194

Sălaj

Gâlgău

LAZAR DĂNILĂ, POP MARIA, REDNICANICA

Cobiltau

 

603/1

arabi!

2.800

99

98

195

Sălaj

Gâlgău

BUTUZAD. AUREL

Cobiltau

 

596/1

fâneţe

1.400

48

47

196

Sălaj

Gâlgău

COSTE IU LI A

Şesul Chizeni

 

677/1

arabil

11.600

410

405

197

Sălaj

Gâlgău

GHEŢAIOAN

Fundul Şesului

 

610/1

arabil

2.900

141

139

198

Sălaj

Gâlgău

VULTUR IOAN

Fundul Şesului

 

628/1

arabil

5.800

432

427


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

199

Sâlaj

Gâlgâu

COSTE IULIA

Şesul Chizeni

 

633/1

arabil

5.800

713

705

200

Sălaj

Gâlgău

TOMAI.EMIL

Gura Sacului

 

655/1

arabil

5.800

139

137

201

Sălaj

Gâlgâu

BAN ALEXANDRU

Gura Sacului

 

660/1

arabil

5.800

195

193

202

Sălaj

Gâlgău

PETER DUMITRU

Fundul Şesului

 

665/1

arabil

5.800

214

212

203

Sâlaj

Gâlgâu

BUHĂTEL TEODOR, BUHÂJEL DUMITRU, BUHAŢEL GAVRIL, VLADUŢ MARIA

Gura Sacului

 

625/1

arabil

8.000

306

303

204

Sălaj

Gâlgău

BUHĂTEL VALER, BUHĂTEL ALEXANDRU, BUHĂTEL TEODOR, COZMA MARIA

Gura Sacului

 

638/1

arabil

7.300

118

117

205

Sălaj

Gâlgău

BUTUZAI. DUMITRU

Gura Sacului

 

662/1

arabil

2.500

42

42

206

Sălaj

Gâlgău

LAZĂR MARIA, IURCĂ ELVIRA

Gura Sacului

 

613/1

arabil

2.500

78

11

207

Sălaj

Gâlgău

CĂPÎLNAANA

Gura Sacului

 

661/1

arabil

4.000

178

176

208

Sălaj

Gâlgău

PETER D. MIHAI

Gura Sacului

 

619/1

arabil

6.800

251

248

209

Sălaj

Gâlgău

CHINDE TEREZIA

Gura Sacului

 

631/1

arabil

5.000

193

191

210

Sălaj

Gâlgău

GHEŢA MAGDALENA

Gura Sacului

 

597/1

arabil

5.000

152

150

211

Sălaj

Gâlgău

IONAC MARIA. STRETE DUMITRU

Gura Sacului

 

672/1

arabil

5.000

180

178

212

Sălaj

Gâlgău

COSMA IOAN

Gura Sacului

 

650/1

arabil

5.000

181

179

213

Sălaj

Gâlgău

CRISTEAT DUMITRU

Gura Sacului

 

595/1

arabil

5.000

238

235

214

Sălaj

Ileanda

POP ANA

Măgurice

 

506/1

fâneţe

3.395

211

218

215

Sălaj

Ileanda

POP ANA

Măgurice

 

386/1

nepro­ductiv

4.200

321

74

216

Sălaj

Ileanda

POP ANA

Măgurice

 

445/2

nepro­ductiv

2.000

210

48

217

Sălaj

Ileanda

POP ANA

Măgurice

 

442/1

pădure

5.900

577

929

218

Sălaj

Ileanda

POP ANA

Măgurice

 

439/1

păşune

2.000

170

127

219

Sălaj

Ileanda

POP ANA

Măgurice

 

406/1

fâneţe

9.000

592

613

220

Sălaj

Ileanda

HOSSU MARIA, MATIOC MARIA SILVIA

Parolea

 

418/1

arabil

900

64

70

221

Sălaj

Ileanda

HOSSU MARIA, MATIOC MARIA SILVIA

Măgurice

 

407/1

păşune

4.500

278

208

222

Sălaj

Ileanda

HOSSU MARIA, MATIOC MARIA SILVIA

Măgurice

 

420/1

nepro­ductiv

4.500

264

61

223

Sâlaj

Ileanda

BUTEAN I. VASILE

Măgurice

 

462/1

fâneţe

11.000

97

100

224

Sâlaj

Ileanda

BUTEAN |. VASILE

Măgurice

 

398/1

arabil

9.500

63

69

225

Sălaj

Ileanda

HOSSU LETIŢIA

Măgurice

 

403/1

arabil

302

8

9

226

Sălaj

Ileanda

HOSSU LETIŢIA

Măgurice

 

369/1

arabil

5.000

143

156

227

Sălaj

Ileanda

HOSSU LETIŢIA

Măgurice

 

434/1

fâneţe

800

34

35


0

1

2

3

4

5