MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 313/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 313         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. - Hotărâre privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului

 

13. - Hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

339. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1 358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

41. - Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART

 

56. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

57. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului

 

Având în vedere Decizia primului-ministru nr. 120/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1),ale art. 19 alin. (2), precum şi ale art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Raportul de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului, se suspendă de drept pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. - Pe perioada suspendării titularului, domnul Ion Vărgău, şeful Departamentului administrare patrimoniu, va îndeplini atribuţiile de secretar general al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 12.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XIII „Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse”, domnul senator Ariton Ion - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din B mai 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 13.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 30+000-40+980 limită judeţul Giurgiu-Cernetu, lăţime parte carosabilă = 6 m, lăţime ampriză + zona de siguranţă = 14 m, lungime = 10,980 km”;

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 40+980-53+925 Cemetu-Alexandria, lăţime parte carosabilă = 6 m, lăţime ampriză + zona de siguranţă = 14 m, lungime = 12,945 km”;

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 53+969-110+926 Alexandria - limită judeţul Argeş, lăţime parte carosabilă - 6 m, lăţime ampriză + zona de siguranţă = 14 m, lungime = 56,957 km”;

- la poziţia nr. 112, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod pe drum judeţean 504, km 40+561, peste râul Teleormanul la Cernetu”.

2. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 280, coloana 3 va avea următorul cuprins: „adresa: Turnu Măgurele, Şos. Portului, tarlaua 121 construcţii din beton şi cărămidă; incintă împrejmuită cu sârmă ghimpată pe stâlpi de beton; suprafaţă teren = 16.420 mp; suprafaţa construita la sol = 3.458 mp; suprafaţa construită desfăşurată = 3.669 mp;

a.1) corp clădire C1 decantor suspensional, suprafaţă construită la sol = 275 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 275 mp;

a.2) corp clădire C2 decantor suspensional, suprafaţă construită la sol = 274 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 274 mp;

a.3) corp clădire C3 decantor nămol, suprafaţă construită la sol = 217 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 217 mp;

a.4) corp clădire C4 cameră amestec, suprafaţă construită la sol = 19 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 19 mp;

a.5) corp clădire C5 staţie filtrare, suprafaţă construită la sol = 453 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 453 mp;

a.6) corp clădire C6 staţie suflante, suprafaţă construită la sol = 44 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 44 mp;

a.7) corp clădire C7 fosă septică, suprafaţă construită la sol = 13 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 13 mp;

a.8) corp clădire C8 cămin diafragme, suprafaţă construită la sol = 1 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 1 mp;

a.9) corp clădire C9 staţie pompare, regim înălţime P+1, suprafaţă construită la sol = 211 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 422 mp;

a.10) corp clădire C10 post transformare electric, suprafaţă construită la sol = 65 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 65 mp;

a.11) corp clădire C11 cabină poartă, suprafaţă construită la sol = 7 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 7 mp;

a.12) corp clădire C12 staţie tratare chimică, suprafaţă construită la sol = 165 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 165 mp;

a.13) corp clădire C13 magazie, suprafaţă construită la sol = 50 mp; suprafaţă construită desfăşurată = 50 mp;

a.14) corp clădire C14 magazie, suprafaţă construită la sol = 163 mp,suprafaţă construită desfăşurată = 163 mp;

a15) corp clădire C15 staţie clorinare, suprafaţă construită la sol = 35 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 35 mp;

a. 16) corp clădire C16 magazie clor, suprafaţă construită la sol = 52 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 52 mp;

a. 17) corp clădire C17 bazin neutralizare, suprafaţă construită la sol = 6 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 6 mp;

a. 18) corp clădire C18 iaz nămol, suprafaţă construită la sol = 698 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 698 mp;

a.19) corp clădire C19 iaz nămol, suprafaţă construită la sol = 698 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 698 mp;

a.20) corp clădire C20 staţie pompe, suprafaţă construită la sol = 12 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 12 mp; vecinătăţi: N, S, E, V - drum exploataţie”;

- la poziţia nr. 282, coloana 3 va avea următorul cuprins: „adresa: Turnu Măgurele, tarlaua 39, suprafaţă teren = 4.383 mp; suprafaţa construită = 1.785 mp;

a.1) corp clădire C1 rezervor apă potabilă, suprafaţă construită la sol = 738 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 738 mp;

a.2) corp clădire C2 rezervor apă potabilă, suprafaţă construită la sol = 732 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 732 mp;

a.3) corp clădire C3 punct transformare electric, suprafaţă construită ia aol = 60 mp, suprafaţă construită desfăşurată - 60 mp;

a.4) corp clădire C4 staţie electrică, suprafaţă construită la sol = 160 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 160 mp;

a.5) corp clădire C5 pupitru comandă, suprafaţă construită la sol = 80 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 80 mp;

a.6) corp clădire C6 fosă septică, suprafaţă construită la sol = 9 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 9 mp;

a.7) corp clădire C7 wc, suprafaţă construită la sol = 6 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 6 mp; vecinătăţi: N, S, E, V - drum exploataţie”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 476 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 477-481, prevăzute în anexa nr. 1.

3. Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roşiori de Vede” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile”:

- la litera h) „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case şi palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădiniţe, cămine, spitale, policlinici, cămine pentru copii, bătrâni şi persoane cu handicap şi alte instituţii asemenea”, se abrogă poziţia nr. 10;

- la litera k) „Statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional”, se abrogă poziţia nr. 3;

- la litera o) „Altele”, se abrogă poziţiile nr. 1-6;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la litera a) „Drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podeţele, precum şi zonele de protecţie ale acestora” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu Str. Renaşterii până la Str. Stelian Popescu, lungime = 795 m, lăţime - de la km 0 + 000 până la km 0 + 310 = 10,30 m, din care carosabil = 6,10 m, - de la km 0 + 310 până la km 0 + 795 = 10,30 m, din care carosabil = 8,50 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip + îmbrăcăminte asfaltică.”;

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Locotenent Dogeanu până la intersecţia cu str. Oituz, lungime - 170 m, lăţime - 11,70 m, din care carosabil 6,20 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip + îmbrăcăminte asfaltică”;

- la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia Str. Oltului până la limita pârâului Bratcov, lungime = 2.765 m, lăţime - de la km 0 până la km 0 + 200 = 20 m, din care carosabil = 10 m, - de la km 0 + 200 până la km 0 + 495 = 15,40 m, din care carosabil = 8 m, - de la km 0 + 495 până la km 0 + 730 = 16 m, din care carosabil = 9,40 m, - de la km 0 + 730 până la km 0 + 1.730 = 16 m, din care carosabil = 9,4 m, - de la km 0 + 1.730 până la km 0 + 2.600 = 16 m, din care carosabil = 7 m, - de la km 0 + 2.600 până la km 0 + 2.765 = 8 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip, îmbrăcăminte din balast şi îmbrăcăminte asfaltică, covor asfaltic între intersecţia cu Str. Oltului până la str. Dobrogeanu Gherea”;

- la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la intersecţia cu str. Căluşari până la limita proprietăţilor particulare, L = 225 m, I =4 m, infrastructura: îmbrăcăminte din balast şi piatră spartă”;

- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la intersecţia cu str. Căluşari până la limita proprietăţilor particulare, L = 200 m, l = 6.6 m, infrastructura: îmbrăcăminte din balast şi piatră spartă”;

- la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament începe de la intersecţia cu str. Ion Luca Caragiale până la intersecţia cu str. Dorobanţi, L = 410 m, l = 15 m, infrastructura: pavaj din bolovani de râu”;

- la poziţia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la Str. Stegarului până la intersecţia cu str. Ion Luca Caragiale, L = 174 m, l = 10 m, infrastructura: pavaj din bolovani de râu”;

- la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la intersecţia cu str. Mărăşeşti până la intersecţia cu Bulevardul Comercial, L = 520 m, l = de la km 0+ 000 până la km 0 + 290 este de 15,50 m, din care carosabil = 7,40 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip + îmbrăcăminte asfaltică, - de la km 0+ 290 până la km 0+ 5201 = 15,50 m, din care carosabil 7,40 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip + îmbrăcăminte asfaltică”;

- la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la intersecţia cu str. Oituz până la intersecţia cu str. Cotelici, L = 100 m, l = 12,10 m, din care carosabil 6,4 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip + îmbrăcăminte asfaltică”;

- la poziţia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la intersecţia cu str. Alexandru Ioan Cuza până la intersecţia cu E 70, L = 1.230 m, l = de la km 0+000 până la km 0+530 este de 16 m, din care carosabil 7,2 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip + îmbrăcăminte asfaltică, - de la km 0+530 până la km 0+930 lăţimea este de 15 m, din care carosabil 7,30 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip - de la km 0+930 până la km 1+230 lăţimea este de 14 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu, scuar - amplasament - la intersecţia străzii Căpitan Corlătescu cu str. Dobrogeanu Gherea, suprafaţa = 200 mp”;

- la poziţia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la intersecţia cu str. Căpitan Corlătescu până la limita proprietăţilor particulare, L = 160 m, l = 3,70 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu pe nisip”;

- la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: începe de la intersecţia cu str. căpitan Corlătescu până la limita proprietăţilor particulare, L = 200 m, l = 7,80 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu pe nisip”;

- la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu Str. Dunării până la Drum Uzina de Vagoane, lungime = 2.000 m, L - de la km 0 + 000 până la km 0 + 625 este de 15,80 m, din care carosabil = 9,20 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip + îmbrăcăminte asfaltică, - de la km 0 + 625 până la km 0 + 2000 este de 15,60 m, din care carosabil 7,60 m, scuar - amplasament - la intersecţia str, Dorobanţi cu str. Umbroasa, suprafaţa - 350 mp, scuar - amplasat la intersecţia str. Dorobanţi cu Str. Soarelui, suprafaţa = 250 mp, scuar- amplasat Ja intersecţia str. Dorobanţi cu Str. Frumoasei şi pârâul Bratcov, suprafaţa = 450 mp”;

- la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Mărăşeşti până la E70, L = 3.500 m, l = 22 m, din care carosabil = 12 m, începând de la km 0 + 000 până fa km 0 + 720,1 = 17 m, din care carosabil = 12 m, începând de la km 0 + 720 până la km 2 + 289, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip şi îmbrăcăminte asfaltică, l = 17 m, din care carosabil - 9 m, începând de la km 2 + 289 până la km 3+ 500, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip şi îmbrăcăminte asfaltică, scuar - amplasament - la intersecţia Str. Dunării cu E70, suprafaţa . 250 mp”;

- la poziţia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - între Str. Oltului şi str. Aleea C.F.R., lungime = 321 m, l = 6 m, infrastructura - îmbrăcăminte din beton pe suprafaţa de 60 m, diferenţa îmbrăcăminte din balast şi piatră spartă”;

- la poziţia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Ion Luca Caragiale până la intersecţia cu str. Căpitan Corlătescu, L = 140 m, lăţime = 11,30 m, din care carosabil = 7 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip”;

- la poziţia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Carpaţi până la intersecţia cu str. Oituz, L = 600 m, l = de la km 0 + 000 până la km 0 + 450 este de 15,50 m, din care carosabil 10 m, de la km 0 + 450 până la km 0 + 600, l = 15,50 m, din care carosabil 6 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip+îmbrăcăminte asfaltică, scuar - amplasament - la intersecţia străzii Mărăşeşti cu str. Mihail Kogălniceanu, suprafaţa = 470 mp”;

- la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Mărăşti până la intersecţia cu Str. Sănătăţii, L = 680 m, l = 15,40 m, din care carosabil = 7,20 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip+asfalt de la km 0 + 000 până la km 0 + 373, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip de la km 0 + 373 până la km 0+ 680°.

- la poziţia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Mărăşti până la intersecţia cu Str. Rahovei, L = 280 m, l = 13,20 m, din care carosabil = 10 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip+ îmbrăcăminte asfaltică.”;

- la poziţia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - de la intersecţia cu str. Ion Luca Caragiale până la limita proprietăţilor particulare, L = 50 m, lăţime = 6 m, infrastructura - îmbrăcăminte din balast+piatră spartă”;

- la poziţia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Căpitan Gheorghe Dumitrescu până la str. 1 Mai, L = 380 m, l = 14,8 m din care carosabil = 8 m, infrastructură - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip şi îmbrăcăminte asfaltică de la km 0+000 până la km 0+180, infrastructură - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip de la km 0+180 până la km 0+380”;

- la poziţia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: .Amplasament - începe de la str. Ceauş Firica până la limita cu pârâul Bratcov, L = 174 m J = 10 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip”;

- la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu Str. 9 Mai până la intersecţia cu Str. Republicii, L = 840 m, l = de la km 0 + 000 până la km 0 + 070 = 17,30 m, din care carosabil = 6 m, - de la km 0 + 070 până la km 0 + 205 = 15 m, din care carosabil = 11 m, - de la km 0 + 205 până la km 0 + 455 = 11 m, din care carosabil = 9 m, - de la km 0 + 455 până la km 0 + 615 = 10 m, din care carosabil = 6 m, - de la km 0 + 615 până la km 0 + 840 = 11 m, din care carosabil = 6 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip şi îmbrăcăminte asfaltică, - de la km 0 până la km 0 + 615, de la km 0+615 până la km 0+840 pavaj cu bolovani de râu aşezaţi pe nisip”;

- la poziţia nr. 112, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Alexandru Ioan Cuza până la intersecţia cu str. Carpaţi, L = 1.360 m, l = de la km 0 + 000 până la km 0 + 570 = 17,70 m, din care carosabil 7,70 m, de la km 0 +570 până la km 0 + 970 este de 23,50 m, din care carosabil 8,9 m, de la km 0 + 970 la km 1 + 360 este de 17,70 m, din care carosabil 7,70 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip şi îmbrăcăminte asfaltică, covor asfaltic, lărgit carosabil cu 0,60 m, de la intersecţia cu str. Izbiceanu până la intersecţia cu str. Carpaţi”;

- la poliţia nr. 125, coloana 3 va avea următorul cuprins; „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Belitori până la intersecţia cu E70, L = 350 m, l = 8 m, din care carosabil 6 m, infrastructura - pavaj din bolovani de râu aşezaţi pe nisip”;

- la poziţia nr. 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Dorobanţi până la limita localităţii, E 70, L = 250 m, l = 15 m, din care carosabil = 9 m, infrastructura - beton asfaltic pe piatră spartă”;

- la poziţia nr. 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - începe de la intersecţia cu str. Dorobanţi până la staţia PECO Lukoil, E 70, L = 500 m, l = 15 m, din care carosabil = 9 m, infrastructura - beton asfaltic pe piatră spartă”;

- la litera b) „Sistemele de alimentare cu apă cu terenurile aferente” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - incinta Uzina de apă, vecini: E - S.C. ROVA - SA, V - teren agricol, S - DN 6, N - teren agricol, suprafaţa construită = 310 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş - placă beton cu hidroizolaţie, tâmplărie metalică, racordată la utilităţi (apă, canal, energie electrică), utilaj tehnologic, stare întreţinere bună, dotări: apometru D 400 = 1 buc, cabina wc = 1 buc, împrejmuire uzina de apă = 300 m, reţea iluminat = 1 buc, cameră vane = 2 buc, clădire apometre = 1 buc, canalizare = 100 m, pompă Cerna 200 = 2 buc, pompă Lotru 100 = 2 buc, pompă Cris 65 = 1 buc, pompă MP50 = 1 buc, hidrofor5000 l = 1 buc, hidrofor 15001 = 1 buc, filtru D 400 = 1 buc, filtru D 200 = 1 buc, electrocompresor = 1 buc, apometru D 200 = 1 buc”;

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - Str. Dunării, vecini: E - Bl. J 100, V - Filiala CEC. S - bloc G 100, N - C.T. suprafaţa construită = 20 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie, tâmplărie metalică, dotări: canal termic hidrofor = 1 buc, reţea apă = 1 buc, clădire hidrofor = 1 buc, reţea ACM = 1 bucată, reţea canalizare = 1 buc, stare întreţinere buna”;

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Conductă diametru = 250 mm - azbo, L = 1.320 m, amplasament: str. M. Kogălniceanu, Badea Cârţan”;

- la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Conductă diametru = 250 mm - azbo, L = 1.800 m, amplasament: Str. Oltului, Parc Nord, Izbiceanu, Ciocănaru Lazăr, M. Kogălniceanu, Badea Cârţan”;

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Conductă diametru = 300 mm - oţel, L = 2.180 m, amplasament: Aleea CFR, str. M. Bravu, Decebal, 1 Mai, Plt. Rădulescu, N. Bălcescu, Renaşterii, Al. Cuza, Rahovei”;

- la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Conducta diametru = 500 mm - azbo, L = 1.800 m, amplasament: Str. Oltului, Drumul Naţional 6, str. Sfântul Teodor, Cpt. Corlătescu, Rahovei, Mărăşeşti, Cotelici, I.L Caragiale”;

- la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cămin vane diametru 100 = 60 buc, diametru 200 = 16 buc, diametru 250 = 20 buc, diametru 300 = 18 buc, diametru 350 = 10 buc, diametru 400 = 4 buc”;

- la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Manafilor nr. 24, L = 335 ml, conductă PEHD 110 mm”;

- la litera c) „Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate cu terenurile aferente” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - peste triajul Gării de Est, paralel cu aceasta, suprafaţa = 37.225 mp, vecini: N - râul Vedea, S - drum acces, E - teren agricol, V - teren agricol, corpul administrativ executat din cărămidă pe fundaţie de beton, construcţiile speciale executate din Detun armat, construcţii aflate în incinta staţiei:

1. corp administrativ şi laborator, suprafaţa construită = 550 mp;

2. drum acces din beton, suprafaţa construită = 225 mp;

3. clădire staţie pompare ape uzate, executată din zidărie cărămidă, iar camera pompelor din beton armat, suprafaţa construită = 77 mp;

4. decantor primar executat din beton armat - 2 buc, suprafaţa construită = 637 mp x 2;

5. staţie pompare nămol - 1 buc. executată din beton, suprafaţa construită = 30 mp;

6. staţie clorinare, suprafaţa construită = 90 mp;

7. puţ apă industrială - 1 buc, suprafaţa construită = 10 mp;

8. canale interioare - 1 buc;

9. decantor primar Inhhof executat din beton - 1 buc, suprafaţa construită = 350 mp;

10. gazometru 500 mc - 1 buc, suprafaţa construită = 126 mp;

11. decantor primar II executat din beton - 1 buc, suprafaţa construită = 350 mp;

12. metantanc executat din beton, suprafaţa construită = 230 mp;

13. bazin aerare executat din beton, suprafaţa construită = 1.360 mp;

14. decantor secundar radial et. II DN 35 ml - 2 buc, executat din beton, suprafaţa construită = 963 mp x 2;

15. clădire vacuum filtre, suprafaţa construită = 180 mp;

16. pompă combustibil DL 4;

17. pompă Cerna 100;

18. pompă Brateş 350;

19. pompă 12NDS;

20. aparat contracurent - 3 buc;

21. tablou AMC - 1 buc;

22. platformă uscare - 21 buc, suprafaţa construită = 903 mp;

23. electromotor 55 kW - 1 buc;

24. vana IPSP DN 600 - 1 buc;

25. vană stăvilar diametru 800 - 2 buc;

26. pod raclor - 1 buc;

27. cazan încălzire RAG 9-2 buc”;

- la litera d) „Sistemele de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament = zona Izbiceanu, vecini: E - proprietăţi

particulare, V - bloc C4, S - proprietăţi particulare, N - Grădiniţa nr. 3, suprafaţa construită = 329 mp; suprafaţa teren aferent = 364 mp. Construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie, tâmplărie metalică, racordată la utilităţi (apă canal, gaze, energie electrică), stare întreţinere bună, dotări: canal încălzire tip Kochler (4 buc), arzătoare C330 - 4 buc, construcţii metalice montate în incinta centralei termice, utilaje tehnologice”;

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1.115 m. Conductă metalică montată în canal termic betonat acoperit cu dale şi pământ. Cămine cu vane de separaţie la intrarea în blocuri. Deserveşte blocurile din Asociaţia de locatari 1 {C1, C4r D1, D2, D4, -07 H6-H9 G45 P A+B Pp) Asociaţia 6 (3 ABCD, 4 AB 5 AB), Asociaţia 7 (H3 - H5 W1-W3, D6, B7, E1, E2), bloc E şi I, diametru = 110 mm, L= 172 m, ţeava galvanizată preizolată D = 65 mm”;

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - cvartal Rahovei, vecini; E - bloc N 2, V - bloc M 2, S - teren joacă, N - case, suprafaţa construită = 329 mp; suprafaţa teren aferent - 400 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie din beton, acoperiş placă, beton cu hidroizolaţie, tâmplărie metalică. Racordată la utilităţi (apă, canal, gaze, energie electrică). Stare întreţinere - bună, dotări: cazan încălzire tip Kochler (6 buc), arzătoare C210 - 6 buc, construcţii metalice montate în incinta centralei termice şi utilaje tehnologice”;

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament = Zona Sănătăţii, vecini: E - bloc 303, V - bloc 305, S - bloc 300, N - bloc 304, suprafaţa construită = 329 mp; suprafaţă teren aferent = 400 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie. Tâmplărie metalică. Racordată la utilităţi (apă, canal, gaze, energie

electrică). Stare întreţinere bună. Dotări: cazan încălzire PAG 25 (4 buc), arzătoare ARMAX (4 buc). Construcţii metalice montate în incinta centralei termice, utilaje tehnologice şi instalaţii aferente.”;

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament str. Ion Luca Caragiale, vecini: E - sediu S.C. Metal - SA, V-creşă, S - proprietăţi particulare, N - bloc A 1, suprafaţa construită = 105 mp; suprafaţa teren aferent = 211 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie de beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie, tâmplărie metalică. Racordată la utilităţi (apă, canal, gaze, energie electrică), stare întreţinere bună, dotări: cazan încălzire tip PAL 25 (3 buc), arzătoare ARMAX (3 buc.) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice şi utilaje tehnologice.”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Aleea C.F.R., vecini: E - S.C. ROŞIORI - S.A., V - Aleea C.F.R., S - cămin S.C. ROVA- SA, N - bloc A 1, suprafaţa construită = 329 mp; suprafaţă teren aferent - 450 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş - placă beton cu hidroizolaţie. Tâmplărie metalică, racordată la utilităţi (apă, canal, gaze, energie electrică), stare întreţinere - bună, dotări: cazan încălzire tip Kochler (4 buc), arzătoare C 330 (4 buc.) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice şi utilaje tehnologice.”;

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: cvartal Macu, vecini: E - bloc 211, V - magazin Macul, S - sediul S.C. Comixt - SA, H - CT Macul, suprafaţa construită = 232 mp; suprafaţă teren aferent = 291 mp. Construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton, hidroizolaţie. Tâmplărie metalică. Racordată cu utilităţi (apă, canal, gaze, energie electrică). Stare întreţinere bună, dotări: cazan încălzire tip PAG 25 (4 buc), arzătoare armax (4 buc) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice şi utilaje tehnologice.”;

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - Str. Dunării, vecini: E - bloc J 100, V - filiala CEC, S - bloc G 100, N - Complex SOCOM, suprafaţa construită = 312 mp; suprafaţa teren aferent = 482 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş - placă beton, cu hidroizolaţie. Tâmplărie metalică. Racordată la utilităţi (apă, canal, gaze, energie electrică). Stare întreţinere bună. Dotări: cazan încălzire tip PAL25 (10 buc), arzătoare Armaxgaz (7 buc.) şi instalaţii aferente. Construcţii metalice montate în incinta centralei termice şi utilaje tehnologice.”;

- la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Carpaţi, vecini: E - bloc 408, V - bloc 412, S - teren proprietate privată, N - bloc 406, suprafaţa construită = 546 mp; suprafaţa teren aferent = 606 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie, tâmplărie metalică, racordată la utilităţi (apă, canal, gunoi, gaze, energie electrică), stare întreţinere bună, dotări: cazan încălzire tip METALICA (5 buc), arzătoare Armax (5 buc.) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice,”;

- la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: Amplasament - str. Alexandru Ioan Cuza, vecini: E - Liceul Agroindustrial, V - depozit cărbuni, S - str. Alexandru Ioan Cuza, N - Poliţia, suprafaţa construită = 546 mp; suprafaţa teren aferent = 606 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie. Racordată la utilităţi (apă, canal, gaze, energie electrică), tâmplărie metalică, stare întreţinere bună, dotări: cazan încălzire tip PAL 25 (3 buc), arzătoare Armax (3 buc) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice, utilaje tehnologice.”;

- la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Mărăşeşti, vecini: E - Şcoala nr. 3, V - Grădiniţa nr. 7, S - casă proprietate particulară, N - casă proprietate particulară, suprafaţa construită = 598 mp; suprafaţa teren aferent = 668 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie, tâmplărie metalică, racordată la utilităţi (apă, canal, gunoi, gaze, energie electrică), stare întreţinere bună, dotări: cazan încălzire tip PAL 25 (4 buc), arzătoare Armax (4 buc.) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice, utilaje tehnologice.”;

- la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - Str. Dunării, vecini: E - teren proprietate privată, V - teren proprietate privată, S - bloc D16, N - bloc D15, suprafaţa construită = 562 mp; suprafaţa teren aferent = 622 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş placă beton cu hidroizolaţie. Tâmplărie metalică, racordată la utilităţi (apă, canal, gunoi, gaze, energie electrică), stare întreţinere bună, dotări: cazan încălzire tip Equiptechnic (3 buc), arzătoare C210 (3 buc.) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice şi utilaje tehnologice, drum acces.1;

- la poziţia nr. 23r coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - Str. Dunării, vecini: E - bloc J114, V - bloc J113, S - bloc J114, N - bloc J103, suprafaţa construită = 319 mp; suprafaţa teren aferent = 359 mp, construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş - placa beton cu hidroizolaţie. Tâmplărie metalică, racordată la utilităţi (apă, canal, energie electrică), stare întreţinere - foarte bună, dotări: cazan încălzire tip Carbofuel (5 buc), arzătoare C210 (5 buc.) şi instalaţii aferente, construcţii metalice montate în incinta centralei termice, utilaje tehnologice.”;

- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament str. Carpaţi, vecinătăţi: N - S.C. EXFOR - SA, S - blocuri de locuinţe, E - str. Carpaţi, V - S.C. ROŞIORI DE VEDE - SA, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă cu şarpantă învelită cu tablă, rezervor combustibil 10 mc, cazan 300.000 Kcal/h, arzător cu enot C75 = 1 bucată, suprafaţa construita = 32,90 mp; suprafaţa teren aferent = 32,9 mp, dotări edilitare: apă, canal, gaze, energie electrică, se află amplasată în curtea Şcolii «Zaharia Stancu» în spaţiul nou-construit”;

- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: Amplasament - Str. Renaşterii, vecinătăţi: N - Liceul Agroindustrial, S - blocuri locuinţe, E - Strada Renaşterii, V - Liceul Agroindustrial, fundaţie beton, zidărie cărămidă, şarpantă învelită cu tablă, rezervor combustibil = 10 mc, cazan 300.000 kcal/oră, arzător cu enot C 75 = 1 bucată, suprafaţa construită = 34,68 mp; suprafaţa teren aferent = 34,68 mp, dotări edilitare: apă, canal, gaze, energie electrică. Se află amplasată în spaţiul nou-construit.”;

- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Izbiceanu; fundaţie beton, vecinătăţi: N - blocuri de locuinţe, S - blocuri de locuinţe, E - blocuri de locuinţe, V - blocuri de locuinţe, pereţi din cărămidă, planşeu beton, rezervor combustibil = 5 mc, cazan 90.000 kcal/h, arzător cu enot C 75 = 1 bucată, suprafaţa construită = 10,11 mp, suprafaţa desfăşurată = 20,22 mp”;

- la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: Amplasament: str. I. L. Caragiale, vecinătăţi: N - Str. Renaşterii, E - Liceul Agroindustrial, S - teren aferent şcolii, V - teren aferent şcolii, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, planşeu din beton, dotări edilitare: apă, canal, gaze, energie electrică. Cazan una bucată tip OSA 45 termostal (combustibil tip M sau gaze), arzător C75, 2 rezervoare combustibil 10 şi 11 tone.”;

- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Dunării nr. 126, vecinătăţi: N - Şcoala nr. 2, E - locuinţe particulare, S - str. Ceauş Mitrea, V - locuinţe

particulare, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, centrală termică Western 32 kW, Se = 10,00 mp, teren aferent = 10,00 mp”;

- la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Carpaţi, vecinătăţi: N - Str. 1 Decembrie, E - proprietăţi particulare, S - S.C. MAROMET - SA, V - str. Carpaţi, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, planşeu din beton, cazan = 500.000 Kcal/h tip K 550, rezervoare comb. = 2 buc. a 10 tone fiecare, suprafaţa construită = 31,36 mp, teren aferent = 31,36 mp”;

- la poziţia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Republicii: vecinătăţi: N - proprietăţi particulare, S - Str. Oltului, E - Str. Republicii, V- proprietăţi particulare, fundaţie din beton, ziduri pereţi din cărămidă, acoperiş terasă cu hidroizolaţie necirculabilă, nr. cazane: 4; tip cazan P 25 gaze cu arzător armaxgaz = 4 buc, rezervoare: 2 buc. de 10 tone, 2 buc. de 12 tone şi o buc. de 5 tone. Se = 130,00 mp;

- la litera g) „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1 r coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - DJ 612 A, vecini: N - teren privat primărie, S - drum judeţean 612 A, V - calea ferată, E - stadion zona Obor, suprafaţa totală =41.848,2 mp (prin extindere cu un ha din pepinieră), împrejmuită cu gard din beton armat şi 4 porţi metalice; alei asfaltate pe pat din beton = 5 buc. În suprafaţă de 3.594 mp, alee betonată = 1 buc. În suprafaţa de 138,7 mp, platforme betonate = 3 buc, platforma 1 stânga prima intrare = 412,8 mp, platforma 2 (între porţi) = 240 mp, platforma 3 dreapta poarta 2 = 269,64 mp. Modernizare târg săptămânal, dotări edilitare - reţea electrică cu 14 stâlpi.

1. Clădire administrativă (casa Obor), amplasament - în incinta Obor, situată pe DJ 612 A, suprafaţa construită = 160 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă - placă beton izolată cu carton, pardoseli din ciment, dotări edilitare - racord la reţeaua de apă şi energie electrică.

2. Clădire administrativă, amplasament - în incinta Obor, situata pe DJ 612A, suprafaţa construită = 25 mp, fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, şarpantă din scândură, învelitoare din tablă, dotări edilitare - racord la reţeaua de apă şi energie electrică.

3. Grup sanitar, amplasament - în incinta Obor, suprafaţă construită = 25 mp (9 cabine), fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, învelitoare din tablă zincată, dotări edilitare - racord la reţeaua de apă, fosă vidanjabilă şi energie electrică.

4. Platformă gunoi, amplasament - incinta obor, vecini: N - WC, E - curte Obor, S - curte obor, V - gard împrejmuitor, suprafaţă = 35 mp, fundaţie beton, zidărie din cărămidă.”;

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Izbiceanu, vecini: N - aleea acces blocuri, S - proprietăţi particulare, V - Grădiniţa nr. 3, E - proprietăţi particulare, suprafaţa totală = 1.791 mp, din care: platformă betonată în suprafaţă de 1.224 mp, zona verde în suprafaţă de 567 mp, suprafaţa construită . 76 mp mese, 38 mp depozit pentru produse agroalimentare, 16 mp WC public cu 4 cabine, dotări edilitare - două mese din beton acoperite cu plăci de azbociment, reţea iluminat public, reţea apă canal, bazin, fundaţie: beton, zidărie din cărămidă, Se = 37,00 mp”;

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: Amplasament - str. Nicolae Bălcescu; vecini: N - alee acces bloc N2 şi proprietate particulară, Ionescu Marian, S - alee acces blocuri L7-L11, V - drum privat asociaţia de locatari nr. 2, E - proprietate particulară Popa Ştefania, Tudor Marin şi str. Mihail Kogălniceanu, S totală = 6.041,3 mp; modernizare piaţă agroalimentară; platformă intermediară colectare gunoi menajer;

1. piaţa de păsări - amplasament: Str. 1917, vecini; N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - piaţa agroalimentară, V - proprietate particulară; S betonată = 65 mp;

2. boxe-amplasament: str. N. Bălcescu nr. 14, platformă betonată + îmbrăcăminte asfaltică = 965 mp; S construită = 412 mp; racord la reţeaua de apă, canal şi energie electrică;

3. clădiri; amplasament: str. N. Bălcescu, vecini: N - Str. 1917, S - alee acces blocuri L7-L11, V - str. N. Bălcescu, E- platou tonete, S totală = 1.800 mp, destinaţie clădire administrativă; hală produse canale, cameră frigorifică, birou medicină veterinară, hală produse lactate, hală vânzare produse uz gospodăresc; construcţii din cărămidă acoperite cu planşeu din beton armat şi un rând de beton armat şi un rând de carton asfaltat; dotări edilitare: racord la reţeaua de apă, canal, energie electrică şi instalaţie telefonică;

4. platou tonete-amplasament: str. Mihail Kogălniceanu, vecini: N - Str. 1917, S - acces clădiri bloc L7-L11, V - clădiri, E - str. Mihail Kogălniceanu; fundaţie din beton; S totală = 1.380 mp.”;

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - sectorul cadastral 24, număr cadastral - 24.1., vecini: N - str. Mărăşeşti, V - Str. Dunării, S - str. Elena Doamna şi proprietate particulară, E - alee blocuri S 111, suprafaţa = 8.741,97 mp”;

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Carpaţi lângă Spitalul Caritas, vecini: N - Spitalul Caritas, V - Str. Republicii, S - Fundătura Grădina Publică şi Str. Oltului, E-str. Carpaţi, suprafaţa = 27.677,62 mp.”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - număr cadastral 6.18; sector cadrastral 6, vecini: N - construcţie civilă, V - str. Mălurescu, S - str. Alexandru Ioan Cuza, E - Str. Republicii, suprafaţa împrejmuită cu gard beton 30,698 mp, capacitate = 5.000 de locuri pe gradene din beton şi scaune de plastic, împărţite în două tribune, pistă zgură, stadion gazon în suprafaţă de 450 mp, anexe: pavilion administrativ şi vestiar duşuri, suprafaţa construită = 414 mp, zidărie cărămidă, acoperiş tablă, tâmplărie termopan, fundaţie beton, şarpantă lemn, finisaj interior şi exterior inferior, dotări edilitare: racord la reţeaua de canal menajer, gaze, alimentare cu apă şi energie electrică; stare întreţinere: bună, CT gaze Protherm 49-65 kW cu boiler.”;

- la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - sector cadastral - 2, număr cadastral - 2.1, vecini: N - construcţii civile, S - str. Sfântul Teodor, E - str. Stelian Popescu, V - Islaz primărie, suprafaţa = 63.717 mp, împrejmuire gard, plăci beton, 1 clădire administrativă, amplasament: număr cadastral - 2.1, sector cadastral - 2, vecini: N - construcţie civilă, V - str. Stelian Popescu, S - str. Stelian Popescu, E - Cimitir «Stelian Popescu», suprafaţa construită - 124 mp, regim înălţime: parter; încălzire: lemne.”;

- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: Amplasament - sector cadastral 6, număr cadastral 6.18, vecini: N - construcţii particulare, S - cimitir «Stelian Popescu», E - cimitir «Stelian Popescu», V - cimitir «Stelian Popescu», suprafaţa . 2.000 mp”;

- la litera h) „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case şi palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădiniţe, cămine, spitale, policlinici, cămine pentru copii, bătrâni şi persoane cu handicap şi alte instituţii asemenea” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament Str. Dunării nr. 54, vecini: N - alee zonă acces bloc, V-Stancu Dumitru, S - Casa de cultură, E - Str. Dunării, suprafaţa utilă etaj 1 = 117,74 mp, fundaţia - beton,

pereţi - zidărie din cărămidă, pardoseală - parchet mochetat, învelitoare - ţiglă, tablă (şarpantă), număr nivele - etaj l = fără parter - retrocedat Legea nr. 10/2001, dotări edilitare: racordat la reţeaua de alimentare cu apă, canal, energie electrică, instalaţie încălzire: racordat la gaze folosinţă comună proprietar.”;

- la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul cultural”;

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - Str. Dunării nr. 54-56, vecini: N - bloc D8, S - Direcţia de Cultură, V - proprietate privată, E - proprietate privată, suprafaţă = 250 mp”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Funcţionează în clădirea Direcţiei de cultură.”;

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - Str. Dunării nr. 58, sector cadastral - 15, număr cadastral -15.11, suprafaţa construită = 507 mp, vecini: N - strada Sfântul Teodor, S - Casa tehnicii, E - Str. Dunării, V - Biserica Sfântul Teodor, suprafaţa teren aferent = 6.166 mp, suprafaţa desfăşurată - 1.014 mp, regim „înălţime = P + 1, fundaţie beton, pereţi cărămidă, pardoseli - duşumea, parchet, gresie, şarpantă - scândură, învelitoare din tablă, dotări edilitare - racord la reţeaua de apă, canal, energie electrică, instalaţie telefonică, instalaţie de încălzire (agent termic - reţeaua municipală).

1. Clădire administrativă (C3), amplasament - curte primărie, vecini: N - Biserica Sf. Teodor, V - proprietate privată, E - curte primărie, S - curte primărie, suprafaţa construită = 683 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă învelită cu ţiglă, dotări edilitare - racord la reţeaua de energie electrică, apă, gaze.

2. Rampă auto - 2 bucăţi, amplasament - curte primărie, suprafaţa construită = 24 mp, construcţie din beton.

3. Clădire administrativă (C5), amplasament - curte primărie, vecini: S - curte primărie, E - proprietate privată, N - curte primărie, V - curte primărie, suprafaţa construită = 99 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă învelită cu ţiglă, dotări edilitare - racord la reţeaua de energie electrică, apă, gaze.

4. Magazii ( C6) compuse din 3 magazii, 3 garaje şi 1 WC, amplasament - curte primărie, vecini: N - curte primăria, V- curte primărie, E - proprietate privată, S - proprietate privată, suprafaţa construită = 136 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă învelită cu ţiglă, dotări edilitare - racord la reţeaua de energie electrică, apă.

5. Magazii (C4) compuse din 3 magazii şi 1 garaj, amplasament - curte primărie, vecini: N - curte primărie, S - curte primărie, V - proprietate privată, E - curte primărie, suprafaţa construită = 119 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă învelită cu ţiglă, dotări edilitare - racord la reţeaua de energie electrică.

6. Magazie, amplasament - curte primărie, vecini: N - curte primărie, S - curte primărie, V- proprietate privată, E - curte primărie, suprafaţa construită = 61 mp, pereţi din plăci de beton acoperită cu plăci azbo.

7. Clădire garaje - 2 corpuri, amplasament - curte primărie, vecini: N - curte primărie, V - curte primărie, S - proprietate privată, E - curte primărie, suprafaţa construită = 49 mp, pereţi din plăci de beton, acoperită cu plăci azbo.”;

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în partea de N-V a Centrului social, la intrarea din str. Sf. Teodor, suprafaţa construită = 55,44 mp, construcţie din cărămidă, plafon acoperit cu carton asfaltat, utilităţi: energie electrică”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.395,65 lei”.;

- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centru social”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Sf. Teodor nr. 37 D; vecini: E – teren proprietate a municipiului, V - Pană Nicolae, N - str. Sf. Teodor, S - S.C. Transurbana - S.A. şi S.C. Trust Construct - S.A.; suprafaţă teren = 3.826 mp; suprafaţă construită = 288,30 mp; clădire P+1, construcţie din cărămidă BCA, şarpantă metalică din ferme acoperită cu tablă zincată; utilităţi: apă, canal, energie electrică, gaze; centrală termică proprie”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „722.570,33 lei”;

- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin de bătrâni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Sf. Teodor nr. 37 D, suprafaţă construită = 227,06 mp; construcţie din zidărie din cărămidă cu şarpantă din lemn acoperită cu tablă; utilităţi: apă, canal, energie electrică, gaze; centrală termică proprie”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „72.195,55 lei”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Sf. Teodor nr. 37 D, suprafaţă construită = 39,06 mp; construcţie din zidărie din cărămidă cu şarpantă din lemn acoperită cu tablă; utilităţi: apă, canal, energie electrică”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.147,75 lei”;

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament - str. Sf. Teodor nr. 37 D, L = 355 m.”;

- la litera o) „Altele”, la poziţia nr. 7, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Zonă de agrement Pădurea Vedea.”;

- la litera p) „Imobile aflate în folosinţă la unităţile de învăţământ preuniversitar” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. I. L. Caragiale nr. 2, vecini: E - str. I.L Caragiale, V - Liceul Agroindustrial, S - Dispensar veterinar, N - Str. Renaşterii, Se total = 844 mp, Se = 654,00 mp, Suprafaţa terenului = 5.165 mp, regim de înălţime: P + 2, fundaţie: beton, pereţi: cadre din beton armate cu zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie apă, canal, energie electrică, gaze, încălzire - centrală termică proprie Se = 35 mp, fundaţie beton, pereţi din cărămidă, sală de sport - Se = 105 mp, grup sanitar şi vestiare, Se atelier = 50 mp”;

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Dunării nr. 126, vecini: N - locuinţe particulare, S - locuinţe particulare şi Grădiniţa nr. 2, E - Str. Dunării, V - locuinţe particulare, St = 7.225,1 mp, Se = 1.241 mp, Suprafaţa desfăşurată = 1.754,22 mp, regim de înălţime: parter - localul vechi, P+1 - localul nou, fundaţie beton; pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; dotări edilitare: instalaţie apă, canal, energie electrică, gaze, încălzire - centrală termică proprie gaz, clădire atelier, regim de înălţime: parter, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş azbociment, Se = 183,00 mp, grup sanitar, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş azbociment, număr de cabine = 8.”;

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Sfânta Vineri nr. 10, vecini: N - locuinţe particulare, S - locuinţe particulare, V - CT + Grădiniţa nr. 7, St = 6.800,46 mp, Se = 603,00 mp, regim de înălţime: P+1, fundaţie beton; pereţi cărămidă, acoperiş şarpantă acoperită cu ţiglă, utilităţi edilitare: instalaţie energie electrică, apă, gaze, canal, încălzire CT proprie, magazie fundaţie: beton, pereţi cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, Se = 217,00 mp, magazie prefabricate din beton cu acoperiş plăci azbociment, Sc = 100 mp.”;

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Carpaţi nr. 4, vecini: N - str. 1 Decembrie, S - CM. MAROMET, E - proprietăţi particulare, V - str. Carpaţi, St = 3.490,23 mp, Se = 785,00 mp, regim de înălţime: P + 2, fundaţie din beton, pereţi: cadre din beton armat cu zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT proprie.”;

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Stegarului nr. 2, vecini: N - str. Dorobanţi, S - locuinţe particulare, E - Str. Stegarului, V - Grădiniţa nr. 5, St = 2.194,00 mp, Se = 328,00 mp, regim de înălţime: parter, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpanta din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal fosă septică, gaze încălzire CT proprie, magazie, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, Se = 40,00 mp, grup sanitar, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă Se = 20,00 mp.”;

- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Carpaţi nr. 77, vecini: N - S.C. EXFOR - S.A. şi S.C. ROŞIORI - S.A., E - str. Carpaţi, S - Grădiniţa nr. 6, V - Str. Republicii, St = 3.174 mp, Se = 841,32 mp, regim de înălţime: P + 2, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT proprie, magazie, pereţi plăci din beton, acoperiţi cu plăci de azbociment; Se = 24 mp, clădire CT, Se = 32,9 mp.”;

- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Mihai Eminescu, vecini: N - locuinţe particulare, S - locuinţe particulare, E - str. Mihai Eminescu, V - Şcoala Generală nr. 4, St = 3.698,77 mp, regim de înălţime: P + 1 şi subsol tehnic, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă şi BCA, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT Şcoala nr. 4, Se = 943,00 mp.”;

- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Dunării nr. 126, vecini: N - Şcoala «Alexandru Depărăţeanu», S - str. Ceauş Mitrea, E - locuinţe particulare, V - locuinţe particulare, St = 1.200,00 mp, regim de înălţime: parter + demisol, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT proprie; Se = 282 mp, magazie, pereţi din scândură; şarpantă cu învelitoare din carton, magazie, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă.”;

- la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Izbiceanu, vecini: N - bloc W 1, W 2, W3, S - bloc C 4 şi CT nr. 1, E - locuinţe particulare, V - bloc D 5, D 6, St = 3.661 mp, Se = 724,51 mp, regim de înălţime: P + 1, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT proprie.”;

- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. I. L. Caragiale nr. 37, vecini: N - Mamut Elena, Manolescu Elena, Jandarmeria, S - alee acces, E - bloc A 2 şi A 3, V - bloc A 1, St = 2.335 mp, Se = 943,00 mp, regim de înălţime: P + 1, fundaţie din beton, pereţi: cadre din beton armat cu zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT proprie.”;

- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Dorobanţi nr. 23, vecini: N - str. Dorobanţi, S - Bucur Petre, E - Şcoala Generală nr. 5, V - locuinţe particulare, St = 2.821,00 mp, Se = 75 mp, regim de înălţime: P, fundaţie din beton, pereţi: cadre din beton armat cu zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă +. plăci azbociment, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal fosă septică, gaze, încălzire CT şcoala nr. 5, magazie: fundaţie din beton, pereţi cu zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, Se = 28,00 mp.”;

- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Carpaţi nr. 77, vecini: N - Şcoala Generală «Zaharia Stancu», S - bloc 409, E - str. Carpaţi, V- Şcoala Generală «Zaharia Stancu», St= 1.018,60 mp, Se = 121,25 mp, regim de înălţime: P + 1, fundaţie din beton, pereţi cu zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT Şcoala Generală «Zaharia Stancu».”;

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. Plutonier Rădulescu nr. 9, vecini: N - locuinţe particulare, S - alee acces Şcoala «Gala Galaction», E-Şcoala «Gala Galaction», V-str. Plutonier Rădulescu, St = 1.050,00 mp, Se = 236,00 mp, regim de înălţime: P, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT proprie, grup sanitar, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, Sc = 6,00 mp, magazie, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, Se = 24,50 mp.”;

- la poziţia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»„, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Renaşterii, N - Str. Renaşterii, S - Roată Stan şi Dunca Ionel, E - alee acces blocuri, V - Grup şcolar agroindustrial şi Cârciumaru Valerică, St = 1.830 mp, Se = 764,10 mp. Regim de înălţime: P + 3, fundaţie din beton, pereţi: cadre din beton armat cu zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT proprie, magazie, construită din cărămidă acoperită cu tablă, instalaţie energie electrică. Se = 77,77 mp, magazie, construită din pereţi din plăci de beton, acoperită cu plăci de azbociment, uşi metalice, racord energie electrică; Se = 60 mp;

- la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. I.L. Caragiale, vecini: N - Str. Renaşterii, S - Fundătura Armelor, E - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny», V - str. I.L Caragiale, Se -760 mp, St = 3.264,00 mp, regim de înălţime: P + 1, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare cu ţiglă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze încălzire CT municipală, amplasament: Str. Renaşterii şi str. A.I. Cuza, N - Str. Renaşterii, S - str. A.I. Cuza, E - Şcoala «Mihai Eminescu» + Dispensarul veterinar, V - CT nr. 9 şi Poliţia municipală, St = 8.917,00 mp, regim de înălţime: parter, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, Se = 125,00 mp, clădire atelier şcoală, regim înălţime: parter, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, încălzire CT municipală, Se = 617,00 mp, clădire săli de clasă, regim înălţime: parter, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, încălzire CT municipală, Se = 299,00 mp.

Clădire cantină, regim înălţime: parter, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, încălzire CT municipală, Se = 387,00 mp, clădire cabină poartă, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, Se = 7,00 mp, clădire magazie alimente + subsol, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, Se = 169,00 mp, clădire laborator maşini agricole, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, Se = 130,00 mp, construcţie şarpantă atelier, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, Se = 176,00 mp, clădire sală sport + magazie, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, şarpantă din ferme metalice acoperite cu tablă, dotări edilitare: instalaţie electrică, încălzire CT municipală, Se = 281,00 mp, magazie materiale (corp comun cu magazia de alimente), construcţie din cărămidă cu piloni metalici de susţinere, acoperiş din tablă, Se = 137,00 mp, clădire birou tehnic CTC, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, Se = 17,00 mp, clădire internat (304 locuri), fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, încălzire CT municipală, Se = 685,00 mp, clădire remiză maşini agricole (corp comun cu atelierul de tâmplărie), construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, încălzire CT municipală, Se = 455,00 mp, construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă şi plăci de azbociment, Se = 66,00 mp, clădire atelier tâmplărie (corp comun cu remiza de maşini agricole), construcţie din cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică de forţă; Se = 35,00 mp, clădire atelier forţă, construcţie din cărămidă, acoperită cu placă din beton, dotări edilitare: instalaţie energie electrică şi apă, Se = 24,00 mp, clădire anexă atelier tâmplărie, construcţie din cărămidă, acoperită cu planşeu din beton; Se = 22,00 mp, clădire internat 304 locuri, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş şarpantă din tablă, Se = 685,00 mp, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, încălzire CT municipală, clădire magazie + boxe porci, construcţie din cărămidă acoperită cu tablă şi plăci de azbociment; Se = 32 mp, clădire WC, construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, Se = 5,00 mp, clădire WC construcţie din cărămidă acoperită cu placă beton, dotări edilitare: apă, canal, instalaţie electrică, Se . 12,00 mp.”;

- la poziţia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grup Şcolar Auto”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: Str. Oltului nr. 40A, vecini: N - Şantierul Naţional al Tineretului, S - Str. Oltului, E - locuinţe particulare, V - S.C. Unicom Holding - SA, St = 17.381,71 mp, clădire corp A, regim de înălţime: P + 1 şi subsol, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, în subsol este amplasată CT, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze, încălzire CT proprie, Se = 777,36 mp, clădire corp B, regim de înălţime: P + 1 şi subsol, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş învelitoare cu tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze, încălzire CT proprie, Se = 400,05 mp, clădire corp C, regim de înălţime: P, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperiş terasă necirculabilă, cu hidroizolaţie, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, canal, gaze, încălzire CT proprie, Se = 647,66 mp, clădire cabină poartă, fundaţie din beton, pereţi zidărie de cărămidă, acoperită cu plăci din azbociment; Se = 36,20 mp, clădire cabină poartă, fundale din beton, pereţi din cărămidă, acoperită cu plăci din beton, Se = 10,20 mp, clădire post trafo, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperită cu plăci din beton, Se = 12,00 mp, clădire magazie piese auto, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperită cu carton asfaltat + tablă, Se - 196,90 mp, clădire casa pompelor + hidrofor, fundaţie şi subsol din beton, parter din cărămidă, acoperită cu placă din beton, Se = 139,28 mp, rezervor metal pentru transport CLU, capacitate = 2.000 I, rezervor metal pentru depozitat CLU, capacitate = 2.500 I, rezervor metal pentru depozitat CLU, capacitate = 2.000 I, rezervor metal pentru depozitat CLU, vagon-cisternă îngropat, în faţa şcolii, rezervor apă din beton, formă cilindrică, îngropat, capacitate = 150 mc, rezervor metal, capacitate = 23.200 mc, rezervor metal, capacitate = 10.0001, rezervor cilindric orizontal, capacitate = 32.0001, rezervor metal, capacitate = 10.0001.”;

- la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: Amplasament: Str. Republicii nr. 9, vecini: N - Liceul economic, S - Str. Oltului, E - Str. Republicii, V- Mirică I., St = 11.030 mp; clădire corp A, regim de înălţime P + 1, fundaţie din beton, pereţi portanţi din cărămidă şi planşee din beton armat, acoperiş din ţiglă pe şarpantă din lemn, Se = 847,85 mp, dotări edilitare - instalaţie electrică, apă, canal, gaze, încălzire CT proprie; clădire corp B, regim de înălţime: P +1, fundaţie din beton, pereţi cadre din beton armat şi zidărie din cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă, dotări edilitare - instalaţie electrică, apă, canal, gaze, încălzire CT proprie, Se = 688,30 mp; clădire internat, regim de înălţime: P + 1, fundaţie din beton, pereţi cadre din beton armat şi zidărie din cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă, dotări edilitare: instalaţie electrică, apă, canal, gaze, încălzire CT proprie, Se = 688,30 mp; clădire cantină, regim înălţime: P + 1, fundaţie din beton pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă, dotări edilitare: instalaţie electrică, apă, canal, gaze, încălzire CT proprie, Se = 292,80 mp; clădiri anexe gospodăreşti, regim de înălţime: P, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă, dotări edilitare: instalaţie electrică, apă, canal, gaze, Se = 108,00 mp; clădire magazie, regim de înălţime: P, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie electrică, apă, canal, Se = 114,00 mp, clădire WC, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, dotări edilitare: instalaţie electrică, apă, canal, Se = 50,00 mp, magazii - 53 mp, clădire centrală termică Se = 130 mp, acces secundar corp A-86,60 mp, clădire fostă CT solară, Se = 42,60 mp; construcţie cărămidă şi acoperiş de ţiglă, depozit alimente Se = 28,60 mp, clădire sală sport (lângă corp B), SC = 90 mp; garaj auto, construcţie plăci gard şi acoperiş azbociment Se = 24 mp.”;

- la poziţia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ateliere şcoală Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»„, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Amplasament: str. M. Kogălniceanu nr. 52, vecini: N - locuinţe particulare, S - locuinţe particulare, E-locuinţe particulare, V - str. M. Kogălniceanu, St = 2.260 mp; clădire corp A, fundaţie din beton, ziduri pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, încălzire CT proprie, gaze; Se = 474,00 mp; clădire corp B, fundaţie din beton, ziduri pereţi din cărămidă, acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă, dotări edilitare: instalaţie energie electrică, apă, încălzire CT proprie, gaze, Se = 156,16 mp; clădire corp C, Se = 45,20 mp; clădire corp D, Se = 16,5 mp; construcţie WC, fundaţie din beton, ziduri pereţi din cărămidă, Se = 26,00 mp.”;

c) secţiunea I „Bunuri imobile” se completează cu poziţiile prevăzute în anexa nr. 2, după cum urmează:

- la litera b) „Sistemele de alimentare cu apă cu terenurile aferente” se introduc treizeci de noi poziţii, poziţiile nr. 23-52;

- la litera d) „Sistemele de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente” se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 32-39;

- la litera g) „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente” se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 29-32;

- la litera h) „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case şi palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădiniţe, cămine, spitale, policlinici, cămine pentru copii, bătrâni şi persoane cu handicap şi alte instituţii asemenea” se introduc patruzeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 12-57;

- la litera k) „Statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional” se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 7 şi 8;

- la litera b) „Altele” se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 8.

4. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bragadiru”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 193 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 194-197, prevăzute în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobroteşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 207 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 208, prevăzută în anexa nr. 4.

6. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca”, poziţia nr. 167 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „Biblioteca comunală Drăgăneşti-Vlaşca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „clădire parter, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş din tablă, suprafaţa construită 141,68 mp, teren aferent 600 mp, vecini: N - moară, S - drum stradal, E - DJ 503, V- pârâu, sat Drăgăneşti-Vlaşca”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „48.951”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 36 din 29.11.2010”.

7. Anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lisa” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc comunal Lisa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: «formă triunghiulară, T19/1, P1, suprafaţa de 3.246 mp, vecini: N - stradă, E - stradă, SV - DN 51 A”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Lisa nr. 1/24.01.2011.”;

- la poziţia nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Lisa, suprafaţa de - 250,00 ha

1. Tarlaua nr. 5 - 6,00 ha

2. Tarlaua nr. 5, parcela nr. 13, suprafaţa de 10,87 ha

3. Tarlaua nr. 24, parcela nr. 136, suprafaţa de 15,38 ha

4. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 152, suprafaţa de 14,50 ha

5. Tarlaua nr. 26, parcela nr. 159 + 160, suprafaţa de 26,00 ha

6. Tarlaua nr. 26, parcela nr. 158, suprafaţa de 8,63 ha

7. Tarlaua nr. 27, parcela nr. 163, suprafaţa de 14,45 ha

8. Tarlaua nr. 27, parcela nr. 164, suprafaţa de 19,79 ha

9. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 156, suprafaţa de 15,73 ha 10- Tarlaua nr. 25, parcela nr. 153, suprafaţa de 7,98 ha

11. Tarlaua nr. 6, parcela nr. 115, suprafaţa de 8,59 ha

12. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 155, suprafaţa de 4,80 ha

13. Tarlaua nr. 37, parcela nr. 188, suprafaţa de 8,27 ha

14. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 193, suprafaţa de 20,04 ha

15. Tarlaua nr. 38, parcela nr. 194 + 197, suprafaţa de 22,49 ha

16. Tarlaua nr. 37, parcela nr. 187 + 189, suprafaţa de 1,92 ha

17. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 151, suprafaţa de 5,70 ha

18. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 149, suprafaţa de 14,22 ha

19. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 150, suprafaţa de 3,70 ha

20. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 148, suprafaţa de 1,94 ha

21. Tarlaua nr. 25, parcela nr. 146, suprafaţa de 2,00 ha

22. Tarlaua nr. 19, suprafaţa de 15,9046 ha Sat Vânători, suprafaţa de - 109,53 ha

1. Tarlaua nr. 55, parcela nr. 237, suprafaţa de 14,44 ha

2. Tarlaua nr. 55, parcela nr. 238, suprafaţa de 5,15 ha

3. Tarlaua nr. 55, parcela nr. 239, suprafaţa de 1,54 ha

4. Tarlaua nr. 55, parcela nr. 243, suprafaţa de 6,06 ha

5. Tarlaua nr. 56, parcela nr. 259, suprafaţa de 9,92 ha

6. Tarlaua nr. 56, parcela nr. 260, suprafaţa de 4,00 ha

7. Tarlaua nr. 57, parcela nr. 267, suprafaţa de 10,00 ha

8. Tarlaua nr. 57, parcela nr. 263, suprafaţa de 14,65 ha

9. Tarlaua nr. 58, parcela nr. 265, suprafaţa de 9,82 ha

10. Tarlaua nr. 60, parcela nr. 268, suprafaţa de 3,54 ha

11. Tarlaua nr. 61, parcela nr. 270, suprafaţa de 11,17 ha

12. Tarlaua nr. 62, parcela nr. 278, suprafaţa de 19,94 ha, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1991”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.CJ. nr. 499/18.09.1991 şi HCL nr. 34/15.10.2010”;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 133 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 134-136, prevăzute în anexa nr. 5.

8. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunca”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. Teren extravilan în suprafaţă de 1.119 mp pentru

construire staţie de epurare, situat în tarlaua 60, parcela 961/1, cu următoarele vecinătăţi: N - teren proprietatea Consiliului Local Lunca, S - teren proprietatea Consiliului Local Lunca, E - teren proprietatea Consiliului Local Lunca şi V - drum de exploataţie

2. Teren neproductiv în suprafaţă de 8.881 mp, situat în tarlaua 60, parcela 961, cu următoarele vecinătăţi: N - parcela 962, S - staţie de epurare, E - pârâul Sâi şi V- drum de exploataţie”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2010”.

9. Anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Olteni” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localizare = parcela 1612, vecini: N - str. Nicolae Iorga, S - str. Zorele, E - Tane Marian, V - drum comunal 16, fundaţie beton, pereţi din cărămidă, acoperiş din tablă zincată, energie electrică = da, telefon = da, încălzire = sobe lemne, cărbune.”

10. La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Seaca”, la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 136, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Staţie epurare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T 53 Ps. 541/1; vecini: S - canal desecare, N - proprietatea comunei Seaca, E - proprietatea comunei Seaca, V - proprietatea comunei Seaca şi drum de exploataţie; S = 1.345 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.L. Seaca nr. 13/08.08.2008, nr. 7/27.02.2009 şi nr. 27/26.10.2010”;

- la poziţia nr. 137, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gospodărie apă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T 35 A. 305/1/1; vecini: S - proprietatea comunei Seaca şi drum de exploataţie, N - proprietatea comunei Seaca, E - proprietatea comunei Seaca, V - proprietatea comunei Seaca; S = 3.984 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.L. Seaca nr. 13/08.08.2008, nr. 7/27.02.2009 şi nr. 27/26.10.2010”.

11. Anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţigăneşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă următoarele poziţii: nr. 28, 29, 31-34, 40,41, 45. 46, 48, 50, 52, 60, 66, 68, 70, 72, 76, 81 şi 93;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Nordului7, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 22 - Florea Elena la casa cu nr. 1514 - Nistor Maria, L - 695 m, l = 6 m (De 28)”;

- la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Şcolii”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Şcoala Necula şi Ecaterina Capră la casa cu nr. 369 - Adam Doru Cătălin, L - 2.000 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Olteni”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 160 - Poroschianu Lina la casa cu nr. 1.480 - Vulturescu Dumitru, L - 650 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Lalelelor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

„- de la casa cu nr. 1.229 - Popa Manolache la casa cu nr. 1.236 - Măican Ion;

- de la casa cu nr. 1.231 - Nuţă Florea la casa cu nr. 1.226- Chivulescu Dumitra;

- de la casa cu nr. 1.228 - Drăgan Dumitru la casa cu nr. 1.235 - Bondoc Victor;

- de la casa cu nr. 1.225 - Găină Dumitru la casa cu nr. 1.239 - Măican Alexandru;

- de la casa cu nr. 1.239 - Măican Alexandru la casa cu nr. 1.237 - Ciobanu Nicolae, L - 1.240 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Morii”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.246 - Dima Aurelian la casa cu nr. 1.252 - Ciupercă Tudora, L - 290 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Parcului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

„- de la casa cu nr. 1.270 - Matei D. Petra la casa cu nr. 1.267 -Matei C. Ion;

- de la casa cu nr. 1.256 - Dima Dumitru la casa cu nr. 1.259 - Capră Ioana, L - 250 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Zambilelor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.277 - Profir Ariton la casa cu nr. 1.286 - Coman Gheorghe, L - 250 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Izvorului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.333 - Cîrcotă Ion la casa cu nr. 1.329 - Costache Aurica, L - 695 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Cazanului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.374 - Save Nicolae la casa cu nr. 1.340 - Cîrcotă Elena, L - 220 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Stadionului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.360 - Mehedinţu Ilie la casa cu nr. 1.416 - Nedelcu Ghe. Nicolae, L - 662 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Vedea”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.463 - Anghel Vasilica la casa cu nr. 1.467 - Cercel Ana, L - 150 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada 1 Mai”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 9 - Diaconu Ariton la casa cu nr. 917 - Izină I. Andrei, L - 2.485 m( l = 6 m”;

- la poziţia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Căpşuniţei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 43 - Dima Stele la casa cu nr. 41 - Riga Badea, L - 110 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Fileanţă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 213 - Vişan Neaga la casa cu nr. 182 - Naciu Matei, L - 330 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Crinului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 285 - Iscru Dumitru la casa cu nr. 295 - Gruia Stan, L - 230 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Vişăneştilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 325 - Bondoc E. Ion la casa cu nr. 321 - Vişan Alexandra, L - 210 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Independenţei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 32 - Găină Elena la casa cu nr. 613 - Duminică Stancu, L - 1.923 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Luncii”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins:

„- de la casa cu nr. 335 - Pasca Marin la casa cu nr. 361 - Gruia Ştefan;

- de la casa cu nr. 358 - Diaconu I. Florea la casa cu nr. 361 - Gruia Ştefan;

- de la casa cu nr. 341 - Diaconu Daniel la casa cu nr. 347- Ispas Constantin L - 392 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Sfatului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.432 - Gheorghe Nelu la casa cu nr. 454 - Ologeanu Ion, L - 910 m, l = 6m”;

- la poziţia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Dispensarului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 490 - Cioacă Mihail la casa cu nr. 1.399 - Pasca I. Stan, L - 834 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Biruinţei*, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 494 - Capră lacov la casa cu nr. 500 - Măgureanu Constanţa, L - 230 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Crizantemelor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 370 - Raportam Petre la casa cu nr. 812 - Oancea Lica, L - 775 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Necula Capră”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 597 - Nica Alexandru la casa cu nr. 636 - Gurbănoaia Paulina, L - 290 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Garofiţei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 653 - Buică I. Marin la casa cu nr. 663 - Buică A. Florea, L - 185 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gloriei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 685 - Duminică D. Petre la casa cu nr. 735 - Delcea Stan, L - 640 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Florilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 602 - Buică Gheorghe la casa cu nr. 633 - Gurbănoaia Dumitru, L - 525 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada 24 Ianuarie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 812 - Oancea Lica la casa cu nr. 1.318 - Trifu Florea, L - 1005 m, l - 6 m”;

- la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Speranţei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 922 - Duţă Pompiliu la casa cu nr. 1.301 - Petre Florian, L - 745 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Teiului”,iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.103 - Mistodie Dumitru !a casa cu nr. 1.177 - Dumitru Alexandra, L - 525 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Căşăriei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.026 - Ologeanu Elena la casa cu nr. 1.005 - Nedelcu Ioana, L - 770 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Unirii”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.053 Turnagiu Andrei la casa cu nr. 1.066 - Izină Alexandru, L- 535 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gării”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.069 - Pena Maria la casa cu nr. 1.094 - Cioacă Florea, L - 770 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Rozelor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.110 - Nuţă Florea la casa cu nr. 1.123 - Ilie Mioara, L - 600 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Eroilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.137 - Delcea Stancu la casa cu nr. 1.155 - Stoica Teofana, L - 595 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada 1 Decembrie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.196 - Matei Anghel la casa cu nr. 1.186 - Kifor Ion, L - 575 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Nucilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.136 - Isbăşescu Constantin la casa cu nr. 1.214 - Ureche Marian, L - 460 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bursei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 837 - Capră P. Ioana la casa cu nr. 1.186 - Kifor Ion, L - 3.265 m, l - 6 m”;

- la poziţia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Liliacului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 861 - Petrică Florin la casa cu nr. 853 - Brânceanu Filimon, L - 420 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Viitorului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 966- Ciuciu C. Aneta la casa cu nr. 863 - Giuglea Emilian, L- 1.750 m, l = 6 m”;

- la poziţia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Sudului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la casa cu nr. 1.212- Stănoiu Petre la casa cu nr. 1.213 - Barbu Maria; De ia casa cu nr. 1.222- Popa Manolache la casa cu nr. 1.236- Maican Ion; L- 905 m, l = 6 m”;

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 98 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 99-108, prevăzute în anexa nr. 6.

12. La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vedea”, după poziţia nr. 152 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 153, prevăzută în anexa nr. 7.

13. La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zâmbreasca”, după poziţia nr. 167 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 168, prevăzută în anexa nr. 8.

14. Anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Saelele” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile”, la poziţia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren staţie de epurare, în suprafaţă de 939 mp, situat în T92-1, P462/1 - neproductiv. Vecinătăţi: N - Teren Consiliul Local Saelele, S - Teren Consiliul Local Saelele, E - Drum exploatare şi V - Teren Consiliu! Local Saelele”;

b) la secţiunea i „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 103 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 104 şi 105, prevăzute în anexa nr. 9.

Art. II. - AnexeJe nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 339.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

477.

 

Teren intravilan, Str. Independenţei, zona Victoria

Adresă:

Str. Independenţei, zona Victoria; suprafaţă = 193 mp; vecinătăţi:

N - domeniu public trotuar şi alee auto; S - domeniu public-spaţiu verde bloc C10; E - domeniu public; V - proprietate privată

2010

14.586

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2011

478.

 

Teren extravilan (fost poligon auto în vecinătatea DN 54 Turnu Măgurele-Corabia)

Adresă:

în vecinătatea DN 54 Turnu Măgurele-Corabia, tarlaua 101; suprafaţă = 50.889 mp; vecinătăţi:

N - DN 54 Turnu Măgurele-Corabia; S - canal desecare şi teren Grup Şcolar „Sfântul Haralambie"; E - drum de exploataţie; V - canal desecare

2010

3.969.342

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2011

479.

 

Teren intravilan, Str. 1907

Adresă: Str. 1907;

suprafaţă = 6.818,70 mp; vecinătăţi: N - proprietăţi private; S - domeniu public; E - domeniu public, zonă protecţie Compania Naţională Căile Ferate Române - S.A.; V- Str. 1907

2010

531.859

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2011

480.

 

Teren intravilan, Şos. Portului

Adresă:

Şos. Portului nr. 3; suprafaţă = 2.011 mp; vecinătăţi:

N, S, V - drum de exploataţie; E - Şos. Portului

2010

16.458

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2011

481.

 

Teren parcări, alei

Adresă: bloc P03;

suprafaţă = 4.400 mp, 360 mp; vecinătăţi: N, S,V -blocP03; E - domeniu public zonă verde, bloc P02 şi bloc P04

2008

495.150 26.100

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4/31.01.2011

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roşiori de Vede

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri Imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

b) Sistemele de alimentare cu apă cu terenurile aferente

23.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura Sănătăţii

Lungime = 360 m Conductă PEHD 63 mm

2004

5.853,94

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

24.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura 1 Corlătescu Lungime = 146 m Conductă PEHD 63 mm

2002

7.195,06

Legea nr. 213/1998 Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

25.

1 8.6

Reţea apă

Amplasament: zonă de agrement Lungime - 143 m Conductă oţel 1

2002

7.440,02

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

26.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Zăvoi Lungime = 540 m Conductă PEHD 63 mm

2002

12.592,51

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02,2011

27.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura 2 Corlătescu Lungime = 175 m Conductă PEHD 63 mm

2003

9.993,46

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

28.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Cimitir Stelian Popescu Lungime = 41 m Conductă oţel 1 1/2"

2003

2.215,73

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02 2011

29.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Eminescu - Fundătura Sănătăţii Lungime = 260 m Conductă PEHD 63 mm

2004

4.227,84

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

30.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Căluşari Lungime = 180 m Conductă PEHD 110 mm

2004

6.819,22

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

31.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura 2 Căluşari

Lungime = 291 m Conductă PEHD 63 mm

2004

10.651,58

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

32.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura 1 Căluşari Lungime = 225 m Conductă PEHD 63 mm

2004

8.407,20

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

33.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Bd. Comercial Lungime = 21 Om Conductă PEHD 63 mm

2004

8.182,61

Legea nr. 213/1998 Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

34.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Crişan + Agricultori Lungime = 364 m Conductă PEHD 110 mm

2004

27 061,58

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

35.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Lunca Vezii, Vadu Vezii, Egalităţii Lungime = 1.260 m Conductă PEHD 63 mm

2004

48.486,03

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

36.

1.8.6

Reţea apa

Amplasament: Sala de sport Colegiul „Anghel Saligny" Lungime = 100 m

2004

5.294,65

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

37.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: strada Bloc 414-415 Lungime = 82 m Conductă PEHD 63 mm

2004

7.236,54

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

38.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: târg săptămânal Lungime = 206 m

2005

3.712,09

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

39.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: cătun Măldăieni Lungime = 191 m Conductă AZBO 75 mm

2006

4.211,01

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

40.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Dorobanţi Lungime = 1.250 m Conductă PEHD 110 mm

2007

63.704

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

41.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Dorobanţi (Şcoala nr. 5 -E70) Lungime = 175 m Conductă PEHD 110 mm

2007

34.954

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

 

0

1

2

3

4

5

6

42.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Str. Viilor-Gugeşti Lungime - 1.560 m Conductă PEHD 63 mm

2008

47.461

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

43.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: str. Ion Luca Caragiale, Dorobanţi şi Dunării Lungime = 1.471 m Conductă PEHD 80 Dn = 110 mm

2003

245.212,03

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

44.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: sala de sport, Str. Republicii Lungime = 10 m Conductă PEHD 63 mm

2003

2.250,21

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

45.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: bloc E-l, Str. Oltului Lungime = 42 m Conductă PEHD 63 mm

2004

4.749,51

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

46.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: bloc F1, F2 (J113)

2002

10.708,66

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

47.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura Tineretului Lungime = 180 m Conductă PEHD 63 mm

2000

2.588,82

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

48.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura I Stelian Popescu + Fundătura II Stelian Popescu

Lungime = 610 m Conductă PEHD 63 mm

2004 2008

33.438 28.099,16

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02,2011

49.

1.8 6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura III Corlătescu Lungime = 215 m Conductă PEHD 50 mm

2003

5.822,57

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

50.

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura Oituz Lungime = 136 m Conductă PEHD 63 mm

2000

1.956,03

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

51.

1.8,6

Reţea apă nepusă în funcţiune

Amplasament: Str. Dunării, tronson str. Dorobanţi - Bd. Comercial Conductă PEHD Dn 110 Lungime = 1.882 ml Hidranţi de incendiu = 12 bucăţi

 

154.686,27

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

52

1.8.6

Reţea apă

Amplasament: Fundătura Aleea Parc Nord, Lungime = 90 m

2008

13.369,94

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

d) Sistemele de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente

32.

1.6.5

Centrala termică nr. 13

Amplasament-Aleea Parc Nord Vecini:

E - S.C. Unicom Holding V –bloc F2; Sud - S.C. Unicom Holding N - S.C. Apa Serv - S.A. Suprafaţa construită = 48 mp Suprafaţă teren aferent = 48 mp Construcţie din cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă, tâmplărie metalică, racolată la utilităţi (apă, canal, gaze, energie electrică) Dotări: cazan Dietrich (1 buc.) 425700 kw, arzător cu enot C75 (91 buc.)

Utilaje tehnologice

2002

157.604

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

33.

1.9.2.2

Reţea termică

Lungime = 20 m; diametru = 60 mm,

Conductă metalică

Montată în canal betonat acoperit cu dale şi pământ

Deserveşte blocurile F1 şi F2

2002

3.066

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

34.

1.6.5

Centrală termică Grădiniţa nr. 4

Amplasament: incinta grădiniţei Cazan 129 kw = 2 bucăţi cu 2 arzătoare

2008

102.073,83

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

35.

1.6.5

Centrală termică Grădiniţa nr. 7

Amplasament: incinta grădiniţei Centrală tip Lamborghini 32 kw

2008

16.184,85

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

36.

1.6.5

Centrală termică Şcoala nr. 5

Amplasament: incinta şcolii Cazan 48 kw

2008

60.998,54

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

37.

1.6.5

Centrală termică Şcoala „Gala Galaction"

Amplasament: curtea Şcolii „Gala Galaction"

Suprafaţa construită = 26 mp

Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă

Vecini: N - Şcoala „Gala Galaction" S - proprietate privată V – alee E - Şcoala „Gaia Galaction" Cazan 200.000 kcal/h, arzător C75= 1 bucată

2002

294.433,73

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

38.

1.6.5

Centrală termică Şcoala „Alexandru Depărăţeanu"

Amplasament: în incinta scolii Cazan 300.0UU kcal/h, arzător C 75= 1 bucată

2002

274.880,41

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

39.

1.6.5

Centrală termică în atelierele şcolii Colegiul Tehnic „Anghel Saligny"

Amplasament: în incinta atelierelor şcolii

Centrală Dietrich tip Innovent 90 kw

2008

1

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

 

0

1

2

3

4

5

6

g) Sistemele de Infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente

29.

 

Semaforizare pentru dirijarea circulaţiei

Amplasament - trotuarele aferente intersecţiilor străzilor Republicii cu Oltului

2007

43.213,41

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011 Proces-verbal de recepţie nr. 28.500/16.11.2007

30.

 

Semaforizare pentru dirijarea circulaţiei

Amplasament - trotuarele aferente intersecţiilor străzilor I.L. Caragiale cu A.I. Cuza

2006

35.971,247

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011 Proces-verbal de recepţie nr. 19.301/22.08.2006

31.

1.6.2.

Sală de sport

Amplasament - Str. Republicii nr. 1 Vecini:

N - stadion municipal S - str. A.I. Cuza E - Str. Republicii V - teren stadion Suprafaţa totală - 2.242 mp Suprafaţă construită sală de sport - 1.050 mp

Dimensiune teren de joc = 36,6 x 18 m

Modul anexă - suprafaţă totală - 201 mp

Infrastructură - fundaţii izolate din beton armat pentru sala de sport propriu-zisă

Pe aceste fundaţii sunt grinzi de soclu din beton armat cu secţiunea de 50 x 15 cm pe care se sprijină elementele de închidere perimetrală. Fundaţii continue din beton simplu şi cuzinet armat pentru pereţii structurali ai corpului anexă

Structură metalică alcătuită din cadre metalice cu zăbrele, dublu articulate în fundaţii contravântuite Pardoseala sălii de sport din tartan Acoperişul din panouri termoizolante cu protecţie antifoc şi anticoroziune Utilităţi: apă, canal, gaze, centrală termică proprie de încălzit pe gaze, instalaţie electrică (este dotată cu instalaţii electrice de forţă, de protecţie împotriva şocurilor electrice, împotriva trăsnetului).

2004

1.349.028,24

Hotărârea Guvernului nr. 321/2002 Domeniul publicai municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

32.

1.6.2.

Sală de sport

Amplasament - Str. Renaşterii nr. 15 Vecini:

N - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" S - proprietate privată E - blocuri de locuinţe V - Grup Şcolar Agroindustrial Suprafaţa totală - 1.575 mp Suprafaţă construită sală de sport - 1.054 mp

2004

1.517.515,43

Hotărârea Guvernului nr. 321/2002 Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

 

 

 

Infrastructură - fundaţii izolate din beton armat pentru sala de sport propriu-zisă

Pe aceste fundaţii sunt grinzi de soclu din beton armat cu secţiunea de 50 x 15 cm pe care se sprijină elementele de închidere perimetrală. Fundaţii continue din beton simplu şi cuzinet armat pentru pereţii structurali ai corpului anexă. Structură metalică alcătuită din cadre metalice cu zăbrele, dublu articulate în fundaţii contravântuite

Pardoseala sălii de sport din tartan Acoperişul din panouri termoizolante cu protecţie antifoc şi anticoroziune Utilităţi: apă, canal, gaze, centrală

termică proprie de încălzit pe gaze, instalaţie electrică (este dotată cu instalaţii electrice de forţă, de protecţie împotriva şocurilor electrice, împotriva trăsnetului).

 

 

 

h) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de Interes local, cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case şi palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădiniţe, cămine, spitale, policlinici, cămine pentru copii, bătrâni şi persoane cu handicap şi alte instituţii asemenea

12.

1.6.2

Centru de zi Vadu Vezii

Adăpost educaţional de zi pentru copii proveniţi din familii marginalizate Vecini:

N - teren primărie S - Str. Egalităţii E - teren primărie V - str. Vadu Vezii Suprafaţa de teren = 991,25 mp Identificată prin nr. cadastral 1759, proprietatea primăriei Suprafaţa construită = 160 mp Construită din cărămidă GUP grosime zid 37,5 cm

Şarpantă lemn acoperită cu tablă zincată 0,4 mm

Utilităţi: energie electrică, apă, canal

prin fosă vidanjabilă

încălzire cu centrală termică murală

electrică

2005

217.475,23

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

13.

1.6.2

Centru de zi

Adăpost educaţional de zi pentru copii proveniţi din familii marginalizate Amplasament: str. Sf. Teodor nr. 37 D S construită = 147,25 mp, zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn cu tablă zincată; utilităţi: apă, energie electrică, canalizare, gaze, centrală termică proprie

2005

217,021

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

14.

1.6.2

Clădire de pază

Amplasament: str. Sf. Teodor nr. 37 D S construită = 5 mp, zidărie din cărămidă, şarpantă din lemn cu tablă zincată; utilităţi: energie electrică

2008

7.498,92

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

15.

1.6.2

Padoc pentru porci

Amplasament: str. Sf. Teodor nr. 37 D S construită = 8 mp, zidărie din cărămidă cu plăci azbociment, fără utilităţi

2008

4.400

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

 

0

1

2

3

4

5

6

16.

1.6.2

Cinematograful Modern

Amplasament: str. Carpaţi nr. 10 Vecini:

N - proprietate privată E - proprietate privată blocuri S - alee blocuri acces V - str. Carpaţi Sc = 742,40 mp

S teren trotuar protecţie = 139 mp Construcţie din cărămidă cu fundaţie de beton şi acoperiş terasă Utilităţi: apă, canal, energie electrică, racord CT2 cvartal

2009

36.393,13

Preluare prin Protocol nr. 347/12.05.2009, încheiat în baza pct. 8 alin. (4) din Legea nr. 303/2008 de la RADEF România Film R.A.

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

17.

 

Teren aferent Spital Caritas situat în str. Carpaţi nr. 33

Suprafaţa -15.395 mp

2003

1

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului

Local nr. 20/8.02.2011

18.

1.6.2

Clădire spital cuplat cu dispensar policlinic, corp A, B, C, D, situat în str. Carpaţi nr. 33

Clădire cărămidă, fundaţie beton, planşeu beton

Sc = 2.480 mp, din care:

Sc A= 358 mp

Sc B = 480 mp

Sc C = 225 mp

Sc D = 891 mp

Sc SB = 526 mp

Corpul A are S+P+4

Corpul B are S+P+4

Corpul C are S+P+6

Corpul D are S+P+5

Corpul SB are S+P+1+M

2003

9.585.072,35

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

19.

1,6.6

Pavilion poartă

Construcţie cărămidă, planşeu beton Sc = 17 mp

2003

20.363,20

Legea nr. 213/1998 Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

20.

1.5.7

Rezervor metalic 50t x 2

 

2003

1

Legea nr. 213/1998 Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

21.

1.8.11

Rezervor apă din beton 300 mc

 

2003

67.877,83

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

22.

1.6.5

Centrală termică, staţie aer comprimat hidrofor, crematoriu, post TRAFO

Clădire cărămidă, fundaţie beton, planşeu beton Sc = 483 mp

2003

993.933,08

Domeniul publicai munjcipjuJuj Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

23.

1.6.6

Staţie oxigen

Clădire cărămidă, fundaţie beton, planşeu beton Sc = 91 mp

2003

90.894,48

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

24.

1.3.7

Drumuri şi alei din beton şi asfalt 4.000 mp

 

2003

304.250

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

25.

1.6.3.2

împrejmuire din beton

L = 780 m

2003

88.483,99

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

26.

 

Garaje

Construcţie din plăci ciment acoperită cu tablă Sc = 71 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

27.

1.6.6

Staţie pompe aferentă rezervor apă din beton de 300 mc

S = 16 mp

2003

1

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

28.

1.6.2

Magazii alimente

Construcţie din cărămidă acoperită cu placi azbociment Sc = 29 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

29.

1.6.2

Platformă staţie oxigen lichid

Sc = 20 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

30.

1.6.2

Magazie

Construcţie lemn, acoperit plăci azbociment S = 38 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

31.

 

Teren aferent Spital Caritas, situat în Str. Republicii nr. 31

Suprafaţa - 14.576,47 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

32.

1.6.2

Clădire spital vechi

Construcţie cărămidă, fundaţie granit, acoperiş tablă Sc = 1.813 mp

2003

5.097.917,21

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8,02.2011

33.

1,6.6

Clădire post TRAFO + atelier mecanic

Construcţie cărămidă, fundaţie beton, planşeu beton Sc = 66 mp

2003

24.599,58

Domeniul public af municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

34.

1.6.2

Magazie materiale

Construcţie cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă Sc = 32 mp

2003

12.164,32

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

 

0

1

2

3

4

5

6

35.

1.6.2

Clădire secţie boli infecţioase

Construcţie cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă Sc = 510 mp

2003

231.930,53

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

36.

1.6.2

Clădire birouri

Construcţie cărămidă, fundaţie beton acoperiş tablă Sc = 257 mp

2003

202.320,02

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

37.

1.6.6

Cabină poartă acces Str. Republicii

Sc = 15 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

38.

1.6.5

Ghenă gunoi

Sc = 17 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

39.

1.6.6

Atelier tâmplărie

Sc = 38 mp

2003

29.557,49

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8,02,2011

40.

1.6.6

Anexă atelier tâmplărie

Construcţie din lemn, Sc = 18 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

41.

1.6.6

Magazie

Construcţie lemn, Sc = 15 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8,02.2011

42.

1.6.6

Magazie

Construcţie metalică acoperită cu plăci azbociment Sc = 316 mp

2003

1,04

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

43.

1.6.2

Depozit subteran alimente

Sc = 26 mp

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

44.

1.6.2

Depozit subteran alimente

Sc = 12 mp

2003

1,47

Domeniul public ai municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

45.

1.6.2

Depozit carburanţi auto

Sc = 10 mp

2003

67.877,83

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

46.

1.5.7

Rezervor metalic combustibil lichid 2 buc.

Capacitate 501,1 bucată neutilizabilă, S = 29 mp

2003

42.615,62 275,35

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

47.

1.6.6

Rampă de spălat auto

S = 34 mp

2003

8.861,50

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

48.

1.3.7

Pavaje şi asfalturi

Sc = 1.400 mp

2003

106.487,68

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

49.

1.7.11

Reţea electrică

aeriană

L = 420 ml

2003

1.208,92

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

50.

1.8.7

Reţea alimentare cu apă potabilă

L = 2.050 ml

2003

1.208,92

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02,2011

51.

1.8.7

Reţea canalizare menajeră

 

2003

1,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8 02 2011

52.

2.1.17.3

Centrale termice 2 bucăţi

Cazan fontă ESTELLE.5 Arzător gaz S 540KW

Cazan fontă ESTELLE.6 Arzător gaz S5 Boiler 500 l48,1 KW

2005

21.398,62

21.398,62

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

53.

1,9.3

Branşament gaze centrale

 

2005

16.678,07

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

54.

1.6.2

Clădire ambulanţă

Construcţie cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă S = 325'mp

2003

42.864,47

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

55.

1.6.2

Clădire unde funcţionează birouri DSP Teleorman

Construcţie cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă S = 129'mp

Transmise în administrare conform HCL nr. 109/2010

2003

412.021,69

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

56.

1.6.2

Magazie

Construcţie cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă S = 22 mp

2003

1

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

57.

1.6.2

Magazie

Construcţie cărămidă, fundaţie beton, acoperiş tablă S = 36 mp

2003

1

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

 

0

1

2

3

4

5

6

k) Statuile şl monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional

7.

1.6.2

Statuie „Marin Preda"

Amplasament intravilan, localitate

Parc Central

Vecini:

N - str. Mărăşeşti S - str. Elena Doamna E - bloc S 111 V - str. Dunării Suprafaţa construită = 1,2 mp înălţime = 0,70 m Suprafaţă protecţie = 10 mp Greutate = 300 kg

Construcţie din bronz, soclu din piatră (1,50 x 0,6 x 0,57 m), inscripţionat în

relief, reprezentând bustul lui Marin Preda (1922-1980)

2001

21,56

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

8.

1.6.2

Monument comemorativ „22 decembrie 1989"

Amplasament: intravilan, localitate

Parc Central

Vecini:

N - str. Mărăşeşti S - str. Elena Doamna E - bloc S 111 V - Str. Dunării Suprafaţă construită = 1,76 mp înălţime = 1,20 m Suprafaţă protecţie = 10 mp Greutate = 50 kg

Construcţie din oţel, soclu din beton inscripţionat placă memorială cu eroii căzuţi în Revoluţie din zona Roşiori de Vede

2010

25.000

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011

o) Altele

8.

 

Zona agrement Vedea

Vecinătăţi:

N - DJ 612 A

S - proprietate privată

E - râul Vedea

V - proprietate privată

Suprafaţă totală teren = 10.039 mp

Clădire P+1 din cărămidă acoperită cu

tablă, suprafaţa construită =162 mp

Utilităţi: apăr energie, electrică, fosă

septică

S = 15 mc

Teren tenis zgură

S = 1.020 mp

Teren handbal

S = 1.462 mp

Clădire WC din cărămidă acoperită cu tablă

S = 12,46 mp

Puţ propriu apă = 1 bucată

2002

92 296,30

11.890,43 35.622,72 11.542,92

3.578,17

Domeniul public al municipiului Roşiori de Vede, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20/8.02.2011


COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bragadiru

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

194.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie 1186 (de la strada poziţia nr. 1 din inventar, cuprinsă între hotar Conţeşti şi sediul Asociaţiei Agricole până la Firică Gheorghe si Firică Nelu, cu L = 780 m şi l = 18,00 m) S = 9.750 mp L = 1.300 m 1 = 7,50 m

2010

 

Domeniul public al comunei Bragadiru, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/21.10.2010

195.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie - 1187 (de ta DE 1187, cuprins intre T 95 şi T 97 până la T 94, T98 si T99 si până la DE-1191) S = 14.025 mp L = 1.870 m l = 7,50 m

2010

 

Domeniul public al comunei Bragadiru, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/21.10.2010

196.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie - 2000 (de la DE 1191, cuprins între T 94 şi T 99 până la T 101 si T75 si până la DE- 2001}

S = 18.150 mp L = 2.420 m i = 7,50 m

2010

 

Domeniul public al comunei Bragadiru, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/21.10.2010

197.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie agricolă

Drum de exploataţie-2001 (cuprins între T 75 şi T 67 până la T 68 şi T69 şi până la strada poziţia 32 din inventar, cuprinsă între Mitroi Marin şi Mitroi Dumitru până la Mita Gheorghe si Bălănescu Geta cu L = 510 m şi J = 14,50 m) S = 13.725 mp L = 1.830 m l = 7,50 m

2010

 

Domeniul public al comunei Bragadiru, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/21.10.2010

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobroteşti

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii  sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

208.

 

Teren pentru amplasarea capacităţilor de producere a energiei (captatori solari ai centralei electrice)

T29, în suprafaţă de 7500 mp, cu vecinătăţile:

N - teren domeniu privat al comunei Dobroteşti

S - DJ 701, staţie apă potabilă E - teren domeniu privat al comunei Dobroteşti

V - teren domeniu privat al comunei Dobroteşti

2010

 

Domeniul public al comunei Dobroteşti, conform Hotărârii' Consiliului Local nr. 24/13.08.2010

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lisa

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alt» acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

134.

 

Teren extravilan - amplasare staţie de epurare a apelor menajere

Cadastru funciar T19, P1 N - teren primărie S - teren primărie E - teren primărie V - teren primărie, DN 51A Suprafaţa - 954 mp

1998

 

Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34/15.10.2010

135.

 

Sistem de alimentare cu apă Lisa

Captare izvoare C1 - D = 300 mm, L = 85 m, S = 4.880 mp, Sc - 10,10 mp C2 - D = 200 mm, L = 2.620 m, S = 1.700 mp, Sc = 12,06 mp Aducţiune

A1 - D = 140 mm, L = 370 m

A2 - D = 200 mm, L = 2.620 m

Drum acces captare

C1: L = 186 m

Drum acces captare

C2: L = 197 m

Gospodăria de apă

Bazin de colectare apă izvoare

Staţie pompare+clorinare

S = 2.322 mp, Sc = 69,02 mp

Conductă PIED

- D = 160 mm, L = 45 m

- D = 110 mm, L = 270 m

Rezervor înmagazinare apă

V = 300 mc

S = 2.650 mp, Sc = 102,28 mp Drum acces la gospodăria de apă Lisa: L = 503 m Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie - PIED D - 63-160 mm, L= 11.745 m

2006

3.262.800

Domeniul publicai comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38/16.11.2010

136.

 

Sistem de alimentare cu apă Vânători

Sursa de apă S = 2.250 mp Cameră captare izvoare D = 1,5 m, H = 5 m, D = 300 mm, L = 20 m, Sc = 26,67 mp Conductă de legătură D = 150 mm, L = 8 m Bazin colectare apă izvoare V = 44 mc

Conductă de aducţiune D = 100 mm, L = 23 m Staţie de pompare apă izvoare Sc = 16 mp

Drum de acces captare Vânători: L = 88 m Conductă refulare la GA Conductă D = 110 mm, L = 470 m

Gospodăria de apă S = 1.463 mp

Staţie pompare reţea+staţie de clorare Sc = 93,18 mp - punct de exploatare Rezervor înmagazinare V = 200 mc

Reţea de distribuţie apă potabilă Conductă PIED D = 63-140 mm, L = 7.408 m

2006

 

Domeniul publicai comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38/16.11.2010

 

 

ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţigăneşti

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

99.

1.3.7.1.

Strada Stejarului

De la casa cu nr. 136 - Răducanu Antica la casa cu nr. 140 - Luca Marian, L- 170 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

100.

1.3.7.1.

Strada Kosovo

De la casa cu nr. 27 - Moise Polina la casa cu nr. 32 - Găină Elena, L - 240 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

101.

1.3.7.1.

Strada Pinului

De la casa cu nr. 540 - Pintilie Anghel la casa cu nr. 549 - Buica Maria, L- 307 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

102.

1.3.7.1.

Strada Stupăreştilor

De la casa cu nr. 583 - Stuparu Iordan la casa cu nr. 575 - Vîlcu Marin, L - 340 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

103.

1.3,7.1.

Strada Castanului

De la casa cu nr. 769 -Drăgan Ioana la casa cu nr. 777 - Mielu Magdalena, L - 200 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

104.

1.3.7.1.

Strada Zorilor

De la casa cu nr. 980 - Save Elena la casa cu nr. 877 - Brînzoi Ion, L - 873 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

105.

1.3.7.1.

Strada Sălciilor

De la casa cu nr. 1049 - Gheorghiceanu Tudora la casa cu nr. 1087 - Burcea Dumitru, L-2.247 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

106.

1.3.7.1.

Strada Trandafirilor

De la casa cu nr. 753 - Ioan Gabriel la casa cu nr. 804 - Buica Tudora, L-534 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

107.

1.3.7.1.

Strada Ghioceilor

De la casa cu nr. 804 - Buica Tudora la casa cu nr. 811 - Giui Ionel, L-550 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

108.

1.3.7.1.

Strada Pieţei

De la casa cu nr. 1083 - Dinu Iordan la casa cu nr. 1181 – Pipie Ecaterina, L -505 m, l = 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Ţigăneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/15.06.2010

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vedea

 

SECŢIUNEA

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

153.

 

Teren intravilan curţi construcţii

Suprafaţa terenului - 6.420,93 mp Amplasat în satul Coşoteni, comuna Vedea, judeţul Teleorman, sola 4 Vecinătăţi: N - DJ 612A, S - Pădurea Lunca Vezii, E - Pădurea Lunca Vezii, V - Pădurea Lunca Vezii

2010

 

Domeniul public al comunei Vedea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 49/16.11.2010

 

ANFXANr.8

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zâmbreasca

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

168.

 

Teren pentru construcţie case conform Hotărârii Guvernului nr. 151/2010

Intravilan

Satul Zâmbreasca, tarlaua 54-3, parcela 1

Suprafaţa - 2.546,00 mp Vecinătăţi: N - păşune E - DS 19 S -DS28 V - Pancu Iancu

1998

30.000

Domeniul public al comunei Zâmbreasca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 7/30.03.2010


COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Saelele

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

104.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie

Are o lungime de 1.800 m Vecini: N -DE S -DE

V - T43/1, T48/4, T48/6, T48/7, T48/9, T48/10

E - T44/3, T44 (moară), T46/1 - cărămizi, T46/2 -Ţiparu 2

2004

 

Domeniul public al comunei Saelele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53/14.10.2010

105.

1.3.7.1.

Drum de exploataţie

Are o lungime de 2.550 m Vecini: N - DJ 546 S - DJ 543

V - râul Sâi, teren Consiliul Local Saelele, T46/3 - Ţiparu 1, T46 - Ţiparu 2, T48/10, f48/16, T48/17 E - Curdesac Iulică, T47/2 - cotişor, T47/4 - Naidin, T47/6 - Păducei, T47/7, T47/8

2004

 

Domeniul public al comunei Saelele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53/14.10.2010

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/3006 din 28martie 2012,

având în vedere dispoziţiile art. 125 alin. (1) şi art. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se avizează constituirea şi funcţionarea ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART, având sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 43, sectorul 1.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 28 martie 2012.

Nr. 41.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/4.194 din 5 mai 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, cu sediul social în municipiul Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006 în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 982 din 8 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 56.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/4.195 din 5 mai 2012,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având in vedere prevederile pct. 3 din Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuprinsă în Decizia civilă nr. 153Adin 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, cu sediul social în municipiul Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, stabilite prin Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuprinsă în Decizia civilă nr. 153Adin 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 57.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.