MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 314/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 314         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 mai 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonanţă de urgenţa privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 

344. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

148. - Decizie privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

88. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2012

 

423/118. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

458. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.156/2011 privind aprobarea listei unităţilor sanitare care derulează subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

 

3.894. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate

 

Rectificări la:

 - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului şi a administraţiei publice centrale,

pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice se impune luarea unor măsuri adecvate de reorganizare a Guvernului, în scopul asigurării punerii în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirii principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice,

ţinând cont de situaţia economico-socială a României,

având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - În cadrul Ministerului Administraţiei şi internelor funcţionează ministrul delegat pentru administraţia publică, care coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost învestit.

Art. II. - În cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale funcţionează ministrul delegat pentru dialog social, care coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost învestit.

Art. III. - În cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri funcţionează ministrul delegat pentru mediul de afaceri, care coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost învestit.

Art. IV. - Miniştrii delegaţi prevăzuţi în prezenta ordonanţă de urgenţă emit ordine în domeniile pentru care au fost învestiţi,

Art. V. - Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

Art. VI. - Alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) în cazul în care viceprim-ministrul nu are şi calitatea de ministru, acesta dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului.”

Art. VII. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite. În cadrul departamentului funcţionează unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru;”.

2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) şi i) se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduc trei noi litere, literele a1)-a3), cu următorul cuprins:

„a1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

a2) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

a3) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;”.

4. La articolul 2, alineatele (2) şi {3) se abrogă.

Art. VIII. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (1), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat.

……………………………………………………….

(6) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru.

(7) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul 8, alineatele (1), (7), (13) şi (15) vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Activitatea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor subordonate este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agenţia Naţională poate beneficia de programe cu finanţare internaţională.

……………………………………………………….

(7) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.

……………………………………………………….

(13) Agenţia Naţională îşi asumă întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei.

……………………………………………………….

(15) Se instituie Programul naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus de Agenţia Naţională şi aprobat de Guvern. Finanţarea cheltuielilor privind realizarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi se aprobă într-un program, anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

3. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se

reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea ia teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condiţiile legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4. La articolul 64, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 64. - (1) Agenţia Naţională este împuternicită să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.

……………………………………………………….

(4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. IX. - Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera I) se Introduce o nouă literă, litera I1), cu următorul cuprins:

„M) Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;”.

2. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene actele normative naţionale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE.”

Art. X. - În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliar㔠se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară”.

Art. XI. - Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I S.C. se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.”

2. Articolul 3 se abrogă.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, numit şi revocat din funcţie prin decizie a primului-ministru.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. XII. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. XIII. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2012 corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) finanţarea instituţiilor cărora li se modifică raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finanţau până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,

Mircea Duşa

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Mircea Diaconu

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Eduard Hellvig

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ioan Mang

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 16.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Medgidia” la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 344.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 314 bs, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 15 lit. b), art. 19 şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Dan Mihalache se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 148.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2012

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 130.000 lei, reprezentând 49,62% din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2012.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, capitolul „ Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul X „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociaţii şi fundaţii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 88.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 423 din 26 aprilie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 118 din 27 aprilie 2012

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. R.L. 3.493/2012 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.054 din 26 aprilie 2012;

- prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 97272006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii si preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 şi 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează astfel:

a) Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 34 cod (B013K) se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 1.

b) Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 40 cod (C0011) se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 2.

c) Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 69 cod (J001G) se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 3.

d) Protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 117 cod (LB02B) se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 4.

e) După poziţia nr. 153 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 154 cod (R001E), potrivit anexei nr. 5.

2. La anexa nr. 2, poziţiile 390, 391, 408, 409, 878, 879, 963, 964,1017,1018 şi 1019 se abrogă.

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Duţă

 

ANEXA Nr. 1

 

MEDICAŢIA ADJUVANTĂ TERAPIEI ANTIVIRALE ÎN HEPATITE CRONICE

 

DCI: FILGRASTIM

Indicaţii

Utilizarea filgrastim pentru susţinerea terapiei antivirale la doze optime

Tratament

Doze

- Se începe administrarea de filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile consecutiv dacă granulocitele scad la 1.000 mm3.

- Gr: 750-1.000 mm3:

- filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile;

- doză întreagă de interferon.

- Gr: 500-750 mm3:

- filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile;

- reducerea dozei de interferon conform protocolului.

- Gr: < 500 mm3:

- filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile;

- întreruperea interferonului conform protocolului.

Monitorizare

Monitorizarea se realizează prin identificarea săptămânală a numărului de granulocite.

 

ANEXA Nr. 2

 

DCI: GINGKO BILOBA

Indicaţii

- Sindroamele demenţiale de severitate uşoară/moderată (din boala Alzheimer sau demenţe mixte - de cauză vasculară şi neurodegenerativă)

Doza şi mod de administrare:

- Doza obişnuită este de 120 mg extract standardizat de Gingko biloba (3 comprimate/zi) în timpul mesei.

- Picături orale soluţie - 1 doză de 1 ml/40 mg de extract de Gingko de 3 ori/zi diluat în apă în timpul meselor

Prescriptori

Medici aparţinând specialităţilor: neurologie, psihiatrie şi geriatrie.

Medicii de familie pot să prescrie aceste medicamente în tratament cronic doar pe baza unei scrisori medicale de la un medic aparţinând uneia dintre cele 3 specialităţi menţionate, iar scrisoarea medicală trebuie reînnoită cel puţin anual.

 

ANEXA Nr. 3

 

DCI: IMUNOGLOBULINA NORMALĂ PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ

I. Utilizare în condiţii de spitalizare de scurtă durată într-o secţie de neurologie

Indicaţii

- Tratamentul de consolidare a remisiunii în neuropatiile imunologice cronice (polineuropatii inflamatorii cronice demielinizante, neuropatia motorie multifocală, neuropatiile paraproteinemice, paraneoplazice, vasculitice)

- Tratamentul de consolidare a remisiunii în miopatiile inflamatorii cronice (polimiozita, dermatomiozita) la pacienţii cu efecte adverse sau fără beneficiu din partea terapiei cu corticosteroizi

- Tratamentul pacienţilor cu miastenia gravis rapid progresivă, pentru echilibrare înainte de timectomie

- Tratamentul afecţiunilor paraneoplazice ale sistemului nervos central şi al encefalitei Rasmussen Doza: 1-2 g/kg corp/cură

Durata curei: 2-5 zile

Repetiţia curelor la 4-6 săptămâni

II. Utilizare în condiţii de spitalizare în secţia de neurologie sau terapie intensivă neurologică

Indicaţii

- Tratamentul poliradiculonevritei acute Guillain Barre

- Tratamentul decompensărilor acute ale neuropatiilor cronice demielinizante autoimune

- Tratamentul acut al crizei miastenice Doza: 2 g/kg corp/cură

Durata curei: 5 zile

 

ANEXA Nr. 4

 

PROTOCOLUL TERAPEUTIC ÎN HEPATITĂ CRONICĂ ŞI CIROZĂ HEPATICĂ COMPENSATĂ CU VIRUS VHC (LB02B)

 

Diagnosticul, criteriile de eligibilitate, alegerea schemei terapeutice şi urmărirea în cursul terapiei antivirale a pacienţilor cu hepatită cronică şi ciroză hepatică compensată cu VHC

HEPATITAACUTĂ CU VHC

 

Criterii de includere în tratament

- Biochimice:

ALT>N

- Virusologice:

- AcHCVc-IgM pozitivi - ARN-VHC pozitiv

Schema de tratament

- Interferon pegylat alfa-2a 180 micrograme/săptămână + ribavirină:

- 1.000 mg/zi la greutate corporală < 75 kg;

- 1.200 mg/zi la greutate corporală > 75 kg, pe o durată de 24 de săptămâni;

- Interferon pegylat alfa-2b 1,5 micrograme/kgc/săptămână + ribavirină:

- 1.000 mg/zi la greutate corporală <75 kg;

- 1.200 mg/zi la greutate corporală > 75 kg,

pe o durată de 24 de săptămâni cu monitorizarea ARN-VHC la 4,12,24 şi 48 de săptămâni

HEPATITA CRONICĂ CU VHC

1. HEPATITA CRONICĂ CU VHC - PACIENŢI NAIVI

1.1. HEPATITA CRONICA CU VHC

Criterii de Includere în tratament

- Biochimic;

- ALT normale sau crescute;

- Virusologie: - ARN-VHC detectabil;

- Histologic:

- Puncţie biopsie hepatică, Fibromax cu: A>/= 1, F >/= 1 si/sau S >/= 1 sau Fibroscan F > 1

- Vârsta:

- </= 65 de ani;

- > 65 de ani - se va evalua riscul terapeutic în funcţie de comorbidităţi*

Schema de tratament

- Interferon pegylat alfa2a 180 micrograme/săptămână + ribavirină:

- 1.000 mg/zi la greutate corporală <75 kg;

- 1.200 mg/zi la greutate corporală > 75 kg; sau

- Interferon pegylat aifa2b 1.5 micrograme/kgc/săptămână + ribavirină:

- 1.000 mg/zi la greutate corporală < 75 kg;

- 1.200 mg/zi la greutate corporală > 75 kg.

Evaluarea răspunsului la tratament

Definiţii ale răspunsului la tratament:

-RVR (Rapid Virologic Response/Răspuns viral rapid) - negativarea ARN-VHC după 4 săptămâni de terapie;

- EVR (Eariy Virologic Response/Răspuns viral precoce) = negativarea sau scăderea >/= 2 log 10 a ARN-VHC după 12 săptămâni de terapie;

- non Response (Lipsa de răspuns) = scăderea ARN-VHC cu < 2 log 10 la 12 săptămâni de tratament;

- SIow Response (Răspuns lent) = negativarea ARN-VHC la 24 de săptămâni de tratament;

- EOT (End of Treatment Response/Răspuns viral la sfârşitul tratamentului) = ARN-VHC nedetectabil la sfârşitul tratamentului;

- SVR (Sustained Virologic Response/Răspuns viral susţinut) = ARN-VHC nedetectabil la 24 de săptămâni după terminarea terapiei;

- Breaktrough = ARN-VHC detectabil în cursul tratamentului, după obţinerea EVR;

- Relapse (Recădere) = pozitivarea ARN-VHC după obţinerea răspunsului viral la sfârşitul tratamentului. Răspunsul iniţial la terapie se apreciază:

- biochimic: ALT normal;

- virusologie: scăderea ARN-VHC cu >/= 2 log sau sub limita de la 4, 12 sau 24 de săptămâni. ARN-VHC se determină:

- la începutul terapiei;

- la 4 săptămâni de terapie;

- la 12 săptămâni de terapie dacă ARN-VHC a fost detectabil la 4 săptămâni;

- la 24 de săptămâni de terapie dacă nu s-a obţinut negativarea, dar s-a obţinut scăderea >/= 2 Iog10 a ARN-VHC după 12 săptămâni de terapie;

- la terminarea terapiei (48 de săptămâni de terapie din momentul negativării ARN-VHC);

- la 24 de săptămâni de la terminarea terapiei. Durata tratamentului:

- 24 de săptămâni pentru genotipul 2 - 3 (+ ribavirină 800 mg/zi);

- 24, 48 sau 72 de săptămâni pentru genotipul 1-4, după cum urmează:

- dacă ARN-VHC iniţial este < 600.000 Ul/ml şi se obţine RVR (ARN-VHC nedetectabil la 4 săptămâni), se efectuează 24 de săptămâni de tratament;


* Se exclud de a terapia cu interferon pacienţii cu: Boli neurologice;

- Boli psihice (demenţă etc.);

- Diabet zaharat decompensat;

- Boli autoimune;

Boala ischemica coronariană sau insuficienţa cardiacă severă necontrolată; Afecţiuni respiratori severe, necontrolate:

- Hb < 11 g/dl;

- Număr de leucocite < 5.000/mm3;

- Număr de PMN < 1.5007mm*-

 

- dacă la 12 săptămâni de la începerea terapiei ARN-VHC este nedetectabil, se continuă tratamentul până la 48 de săptămâni.

- dacă la 12 săptămâni de la debutul terapiei ARN-VHC este detectabil dar a scăzut cu >/= 2 log faţă de nivelul preterapeutic, se continuă terapia până la 24 de săptămâni, când se face o nouă determinare a ARN-VHC;

- dacă ARN-VHC este pozitiv la 24 de săptămâni, terapia se opreşte;

- dacă ARN-VHC este negativ la 24 de săptămâni, se continuă tratamentul până la 72 de săptămâni.

1.2. COINFECŢIAVHC-HIV

Criterii de includere în tratament:

- ca la monoinfecţia cu VHC

Schema de tratament

- Dacă CD4 > 200/mm3: terapie combinată interferon pegylat alfa2a/alfa2b + ribavirină (dozele uzuale) 48 de săptămâni

- Dacă CD4 < 200/mm3: terapie HAART pentru creşterea CD4 la mai mult de 200 cell/mm3, ulterior iniţierea terapiei antivirale VHC (interferon pegylat alfa2a/alfa2b + ribavirină (dozele uzuale) 48 de săptămâni

- De evitat zidovudina datorită riscului de anemie şi neutropenie

- De evitat didanozina la pacienţii cu ciroză din cauza riscului de decompensară hepatică

- De evitat stavudina în special în asociere cu didanozina din cauza riscului crescut de acidoză lactică

- Nu este recomandabilă utilizarea inhibitorilor de proteazăîn terapia combinată din cauza reducerii probabilităţii obţinerii RVS

- Monitorizarea tratamentului ca la VHC

1.3. CIROZA COMPENSATA CU VHC

- Se tratează conform schemei terapeutice din hepatita cronică cu VHC.

1.4. MANIFESTĂRI EXTRAHEPATICE FĂRĂ BOALĂ HEPATICĂ

- Sunt de competenţa specialităţilor respective.

1.5. BOLNAVII CU TALASEMIE

- Pot primi tratament.

1.6. BOLNAVII CU HEMOFILIE

- Pot primi tratament sub strictă supraveghere medicală săptămânală şi cu evaluarea constantă a riscului hemoragipar.

1.7. BOLNAVII DIALIZAŢI

- Pot primi tratament.

1.8. HEPATITA RECURENTĂ C POSTTRANSPLANT HEPATIC

Schema terapeutică, durata tratamentului, urmărirea pacientului, adaptarea dozelor în funcţie de comportamentul hematologic al funcţiei renale, viremiei şi răspunsului histologic se stabilesc în centrele specializate acreditate. În cazuri particulare şi cu documentaţia corespunzătoare, durata tratamentului poate depăşi 72 de săptămâni.

2. HEPATITA CRONICĂ CU VHC - PACIENŢI PRETRATAŢI

- Pacienţii nonresponderi sau cu recădere după monoterapia cu interferon convenţional se tratează cu terapie combinată cu interferon pegylat şi ribavirină ca şi pacienţii naivi.

- Pacienţii nonresponderi sau cu recădere după terapia combinată cu interferon convenţional şi ribavirină se tratează cu terapie combinată cu interferon pegylat şi ribavirină ca şi pacienţii naivi.

- Pacienţii cu recădere demonstrată conform definiţiei, după terapia combinată cu interferon pegylat şi ribavirină, pot fi trataţi cu interferon pegylat şi ribavirină conform indicaţiilor produselor.

Nu se vor retrata:

- nonresponderii;

- pacienţii cu breaktrough patern.

Medicaţia adjuvantă terapiei antivirale în hepatitele cronice

TRATAMENTUL NEUTROPENIEI SECUNDARE TERAPIEI ANTIVIRALE

Utilizarea de Filgrastim pentru susţinerea terapiei antivirale la doze optime

Schema de tratament - doze

- Se începe administrarea de filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile consecutiv dacă granulocitele scad la 1.000 mm3.

- Gr: 750 - 1.000 mm3:

- filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile; doză întreagă de interferon.

Gr: 500 750 mm3

- filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile;

- reducerea dozei de interferon conform indicaţiilor fiecărui produs.

- Gr: < 500 mm3

- filgrastim 5 micrograme/kgc/zi timp de 3 zile;

- întreruperea interferonului conform indicaţiilor fiecărui produs.

Monitorizare

- Monitorizarea se realizează prin identificarea săptămânală a numărului de granulocite.

 

ANEXA Nr. 5

 

DCI: ERDOSTEINUM

I. Definiţia afecţiunii

Bronhopneumopatia obstructivă cronică este o boală a căilor aeriene şi parenhimului pulmonar ce determină obstrucţie difuză a căilor aeriene incomplet reversibilă; exacerbările şi bolile cronice concomitente pot contribuie la severitatea bolii la anumiţi pacienţi. Diagnosticul de BPOC necesită prezenţa obstrucţiei difuze a căilor aeriene incomplet reversibile demonstrate pe o spirometrie:

- de calitate bună: minimum 3 manevre valide, diferenţa dintre cele mai mari două valori ale VEMS şi CV fiind < 150 ml;

- efectuată postbronhodilatator: la 15-30 de minute după administrarea a 200-400 mcg de salbutamol inhalator;

- care prezintă valoarea raportului VEMS/CV < 0,7.

II. Stadializarea afecţiunii

Stadializarea afecţiunii se face în principal în funcţie de severitatea obstrucţiei bronşice (mai precis de valoarea VEMS postbronhodilatator), conform clasificării GOLD.

 

Stadiu

VEMS postbronhodilatator {% din valoarea prezisă)

GOLD1

>80%

GOLD 2

50-79%

GOLD 3

30-49%

GOLD 4

< 30%

 

Alte elemente ce influenţează deciziile terapeutice sunt:

- prezenţa bronşitei cronice definită prin prezenţa tusei şi expectoraţiei în majoritatea zilelor timp de minimum 3 luni pe an, minimum 2 ani consecutiv;

- numărul de exacerbări severe, definite prin agravări acute ale simptomelor (i.e. dispnee, tuse, expectoraţie) ce necesită o schimbare în tratament (administrare de corticosteroid sistemic sau antibiotic ori prezentare la camera de gardă sau spitalizare pentru exacerbare BPOC);

- prezenţa bolilor cronice concomitente,

III. Criterii de includere (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)

Se recomandă tratamentul cu erdosteină la pacienţii:

- cu vârstă > 40 de ani (rezultă din definiţia BPOC);

- cu diagnostic de BPOC confirmat prin spirometrie (conform definiţiei de la pct. I);

- VEMS postbronhodilatator < 70% din valoarea prezisă;

- cu simptome de bronşită cronică (conform definiţiei de la pct. II);

- cu istoric de minimum o exacerbare severă în ultimul an (conform definiţiei de la pct. II);

- care urmează un tratament de fond pentru BPOC cu cel puţin unul dintre medicamentele: anticolinergic cu durată lungă de acţiune (tiotropium), beta-2-agonist cu durată lungă de acţiune (salmeterol/formoterol/indacaterol) sau corticosteroid inhalator (beclometazonă/budesonid/fluticazonă/ciclesonid/mometazonă) timp de minimum 6 luni, cu persistenţa criteriului anterior.

IV. Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)

Erdosteină se administrează în doză de 300 mg de două ori pe zi, minimum un an, posibil durată nelimitată.

V Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)

Monitorizarea tratamentului este similară cu monitorizarea obişnuită a BPOC cu evaluare la interval minim de 3 luni şi maxim de un an a:

- gradului de dispnee (subiectiv);

- VEMS postbronhodilatator;

- numărului de exacerbări severe în ultimul an;

- bolilor cronice concomitente.

VI. Criterii de excludere din tratament

Erdosteină este contraindicată la pacienţii cu boală ulceroasă gastrointestinală activă, sarcină în evoluţie şi în perioada de alăptare.

Erdosteină va fi oprită la pacienţii care prezintă:

- efecte adverse importante intolerabile (în principal gastrointestinale: greaţă, vărsături, dureri abdominale, diaree);

- absenţa efectului benefic asupra BPOC evaluat la minimum un an (ameliorarea tusei şi expectoraţiei cronice, scăderea numărului de exacerbări).

VII. Prescriptori: medicii specialişti pneumologie, medicină internă

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.156/2011 privind aprobarea listei unităţilor sanitare care derulează subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice - Serviciul pentru programe de sănătate nr. R.L. 3.78S din 7 mai 2012, având în vedere:

- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 765/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer;

- Nota Comisiei de selectare a unităţilor sanitare privind includerea în subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer din data de 7 mai 2012,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Ari. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.156/2011 privind aprobarea listei unităţilor sanitare care derulează subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 18 iulie 2011, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) Societatea Comercială «Athena Hospital» - S.R.L., Timişoara”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi instituţiile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 7 mai 2012.

Nr. 458.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate

 

În conformitate cu prevederile art. 168 şi 169 şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state,

în conformitate cu Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.504/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele dispoziţii ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările ulterioare: art. 5 A) alin. 1 lit. b)în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomelor din cadrul celui de-al treilea ciclu de studii universitare, art. 11 alin. (2) lit. c) în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei de doctor şi lit. f), art. 12 alin. (1) în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei de doctor, art. 16 alineatul privind actele necesare pentru recunoaşterea diplomei de doctor, precum şi prevederile privind eliberarea atestatului şi traducerea legalizată a diplomei de doctor, art. 17 alin. (1) lit. a) în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei de doctor, art. 19 în ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei de doctor, art. 20 în ceea ce priveşte depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind recunoaşterea diplomei de doctor.

Art. 3. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 3.894.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate.

Art. 2. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, recunoaşte automat diploma de doctor şi titlul de doctor într-unui din domeniile de studii universitare de doctorat din România, obţinute la o

instituţie acreditată de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană.

Art. 3. - CNRED recunoaşte automat diploma de doctor şi titlul de doctor într-unui din domeniile de studii universitare de doctorat din România, obţinute la o instituţie acreditată de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat terţ, inclusă pe Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012.

Art. 4. - (1) CNRED recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor obţinute la o altă instituţie acreditată de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare decât cele menţionate la art. 2 şi 3, într-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din România, în baza deciziei Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, de validare a tezei de doctorat susţinute în străinătate.

(2) în cazul în care diplomele de doctor prevăzute la art. 2 şi 3 nu au corespondenţă într-unui din domeniile de studii universitare de doctorat din România, CNRED înaintează dosarul spre evaluare CNATDCU.

(3) în situaţiile menţionate la alin. (1) şi (2), CNATDCU poate pronunţa, în urma evaluării dosarului de recunoaştere, următoarele decizii:

a) validarea tezei de doctorat obţinute în străinătate, într-unui din domeniile de studii universitare de doctorat din România, caz în care CNRED recunoaşte diploma şi titlul de doctor;

b) invalidarea tezei de doctorat obţinute în străinătate, caz în care CNRED informează solicitantul cu privire la decizia CNATDCU de nerecunoaştere sau de refacere a tezei;

c) completarea cu documente suplimentare a dosarului de recunoaştere prevăzut la art. 6, caz în care CNRED informează solicitantul.

(4) în cazul în care CNATDCU invalidează teza de doctorat, dispunând refacerea tezei, teza refăcută se depune la CNRED în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei CNATDCU. Refacerea tezei nu impune resusţinerea acesteia în faţa unei comisii de specialitate din străinătate sau din România.

(5) CNATDCU recunoaşte diplomele de doctor prevăzute la alin. (1)şi (2) în conformitate cu procedura prevăzută de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.504/2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat.

Art. 5. - CNRED recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor prevăzute la art. 2-4, cu condiţia echivalării sau a recunoaşterii actelor de studii din ciclul universitar anterior care au dat acces la studii doctorale.

Art. 6. - (1) Dosarul pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor obţinute în străinătate include:

a) cererea către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, prin care se solicită recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

b) actul de identitate şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;

c) diploma de doctor, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată, în cazul în care diploma de doctor este în limba română;

d) actul de studii din ciclul universitar anterior care a dat acces la studii doctorale, în copie legalizată (dacă actul de studii este obţinut în România), sau atestatul de recunoaştere ori echivalare, în copie (dacă actul de studii este obţinut în străinătate);

e) orice alte documente suplimentare solicitate pentru procedura de evaluare de către CNATDCU;

f) curriculum vitae;

g) copie după dovada achitării taxei;

h) teza de doctorat, în format PDF (nu se acceptă varianta scanată); pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice;

i) rezumatul tezei de doctorat (15-20 pag., în funcţie de domeniul de studii), în format PDF (nu se acceptă varianta scanată), în limba română, engleză sau franceză.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) lit. b)-g) vor fi inscripţionate pe un CD, în forma scanată, de tip PDF.

(3) Diplomele de doctor emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga trebuie să fie vizate cu apostila de la Haga, iar diplomele de doctor emise în statele nesemnatare ale acestei convenţii trebuie supralegalizate de către autorităţile competente din statul emitent.

(4) Dosarul de recunoaştere se depune la registratura MECTS.

(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, CNRED verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.

(6) Dacă, în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării de completare, solicitantul nu depune completările la registratura MECTS, CNRED clasează dosarul de recunoaştere, urmând ca reluarea procedurii să se facă în ba2a depunerii unui nou dosar.

(7) în cazul în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor documente false în dosar, MECTS, prin CNRED, sesizează organele abilitate.

Art. 7. - Dosarul de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor prevăzute la art. 2-4 este încărcat în platforma electronică şi se semnează electronic de către personalul CNRED, desemnat în acest scop, care îşi asumă răspunderea pentru conformitatea cu documentele depuse de solicitant, precum şi pentru corectitudinea informaţiilor solicitate prin platforma electronică.

Art. 8. - (1) Termenul de soluţionare a cererii de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor prevăzute la art. 2 şi 3 este de 10 zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet, care se prelungeşte în mod corespunzător în situaţia prevăzută la art. 4,

(2) Atestatul de recunoaştere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. care face parte integrantă din prezenta metodologie, este emis de către CNRED şi se eliberează solicitantului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandată la adresa indicată de solicitant.

(3) Atestatul de recunoaştere completat şi neridicat se păstrează în arhiva MECTS cu termen permanent.

(4) în cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de recunoaştere se poate elibera un duplicat al acestuia, dacă în arhiva MECTS se găsesc documentele care au stat la baza eliberării atestatului respectiv.

(5) Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere, însoţită de următoarele documente: copie a actului de studii care a fost recunoscut, copie a actului de identitate, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii atestatului - în cazul unui atestat pierdut - sau, în cazul deteriorării atestatului în cauză, dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului.

(6) Actele menţionate la alin. (5) se depun la registratura MECTS de către titularul atestatului sau de împuternicitul acestuia.

(7) Pentru publicarea pierderii atestatului, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului pierdut; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; anul obţinerii atestatului în cauză; numărul şi data atestatului respectiv, denumirea instituţiei emitente a atestatului.

Art. 9. - (1) Solicitantul poate să conteste o singură dată decizia CNRED, printr-o cerere care se depune la registratura

MECTS în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei.

(2) în cazul în care solicitantul contestă decizia CNRED pronunţată cu privire la situaţiile menţionate la art. 2 şi 3, termenul de soluţionare a contestaţiei este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

(3) în cazul în care solicitantul contestă decizia CNRED cu privire la diplomele de doctor menţionate la art. 4, contestaţia se soluţionează de către CNATDCU în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.504/2012.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

- model -

 

CERERE

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor

 

1. Solicitant Date personale

Numele şi prenumele:...................................................................

Data naşterii:............................................Cetăţenia:................................................

Domiciliul/Adresa de corespondenţă:...................................................................

Telefon/Fax:.............................................

E-mail:.....................................................

Studiile universitare (licenţă, maşter, doctorat)

 

Nr. crt.

Instituţia şi ţara

Diploma/ Titlul acordat

Seria şi numărul

Data eliberării

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

2. Solicit recunoaşterea diplomei de doctor în următorul domeniu de studii universitare de doctorat (se bifează domeniul sau domeniile, în cazul unei teze cu subiect interdisciplinar ori multidisciplinar):

 

 Matematică

 Informatică

 Chimie

 Inginerie chimică

 Geologie

 Geografie

 Ştiinţa mediului

 Fizică

 Inginerie civilă şi instalaţii

 Inginerie electronică şi telecomunicaţii

 Inginerie electrică

 Inginerie energetică

 Inginerie geologică

 Inginerie geodezică

 Mine, petrol şi gaze

 Inginerie aerospaţială

 Ingineria transporturilor

 Ingineria autovehiculelor

 Agronomie

 Horticultura

 Inginerie forestieră

 Silvicultură

 Biotehnologii

 Ingineria produselor alimentare

 Zootehnie

 Calculatoare si tehnologia informaţiei

 Ingineria sistemelor

 Inginerie mecanică

 Inginerie industrială

 Inginerie navală si navigaţie

 Ştiinţe inginereşti aplicate

 Mecatronică si robotică

 Ingineria materialelor

 Ingineria mediului

 Inginerie şi management

 Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii

 Biologie

 Biochimie

 Ştiinţe administrative

 Medicină veterinară

 Medicină dentară

 Farmacie

 Medicină

 Ştiinţe politice

 Ştiinţe ale comunicării

 Sociologie

 Asistenţă socială

 Drept

 Cibernetică şi statistică

 Ştiinţe militare

 Informaţii şi securitate naţională

 Ordine publică şi siguranţă naţională

 Relaţii internaţionale şi studii europene

 Management

 Informatică economica

 Contabilitate

 Economie

 Administrarea afacerilor

 Ştiinţe ale educaţiei

 Marketing

 Economie şi afaceri internaţionale

 Ştiinţele motricitatii umane

 Finanţe

 Studii culturale

 Filologie

 Filosofie

 Istorie

 Psihologie

 Teatru şi artele spectacolului

 Arhitectură

 Urbanism

 Arte vizuale

 Teologie

 

 Cinematografie şi media

 Muzică

 

 Istoria şi teoria artei

 

 


 

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:

 actul de identitate şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;  diploma de doctor, în copie şi traducere legalizată;

 actul de studii din ciclul universitar anterior care a dat acces la studii doctorale, în copie legalizată (dacă actul de studii este obţinut în România), sau atestatul de recunoaştere, în copie (dacă actul de studii este obţinut în străinătate);

 orice alte documente suplimentare solicitate de către Consiliul Naţional de Atestate a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru procedura de evaluare;

 curriculum vitae;

 copie după dovada achitării taxei;

Documentele mai sus menţionate vor fi însoţite de varianta electronică, scanată. În format PDF.

 teza de doctorat, în format electronic tip PDF (nu se acceptă varianta scanată); pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice;

 rezumatul tezei de doctorat (15-20 pag., în funcţie de domeniul de studii), în format electronic tip PDF, în limba română, engleză sau franceză (nu se acceptă varianta scanată).

 

4. Solicit eliberarea atestatului de recunoaştere a diplomei de doctor:

 personal sau prin împuternicit, de la sediul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

 prin scrisoare recomandată, la următoarea adresă:.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Declar pe propria răspundere că informaţiile şi documentele incluse în dosar sunt reale şi autentice.

 

Data...........................

Semnătura.............................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

- model –

 

ATESTAT DE RECUNOAŞTERE

 

Se atestă că diploma ............................................ seria .................... nr. ............ eliberată doamnei/domnului ................................................... de către .............................din ............................ la data de......................, prin care i s-a conferit titlul de doctor, se recunoaşte ca diploma de doctor şi titlul de doctor în domeniul..............................

Titularul acestui atestat beneficiază de toate drepturile conferite absolvenţilor instituţiilor acreditate de învăţământ superior din România.

 

 

Director,

……………………….

 

Nr. ............../..............

(numărul şi data eliberării)

Expert,

……………………….

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012, se face următoarea rectificare:

- la art. I (cu referire la art. 2969 din actul normativ de bază), în loc de: „... prevăzute la art. 2933 lit. f) pct. 4 şi 5,...”se va citi: „... prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5,...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.