MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 334/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 334         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 mai 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercial㠄Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

18. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

 

3.994. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercial㠄Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 99 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se prelungeşte durata de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercial㠄Depomureş” - S.A. Târgu Mureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, până la data de 30 septembrie 2012.

Art. 2. - Societatea Comercial㠄Depomureş” - S.A. Târgu Mureş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 11 mai 2012.

Nr. 17.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 99 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, îh temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4} din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se prelungeşte durata de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 24 iunie 2009, cu modificările ulterioare, până la data de 30 septembrie 2012.

Art. 2. - Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 11 mai 2012.

Nr. 18.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii-fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.778/2012 privind modificarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,

ca urmare a propunerilor Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare de modificare şi completare a standardelor minimale pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului P5 - Arte şi ştiinţe umaniste,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 29 iulie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 5 mai 2012.

Nr. 3.994.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.692/2011)

 

STANDARDE MINIMALE

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

1. Filologie

1.1. Definiţii şi condiţii

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

- Cărţile/Ediţiile/Corpusurile/Lucrările/Volumele colective/Volumele conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri clasificate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice {CNCS) în categoria A sau B, cu excepţia cărţii de unic autor bazate pe teza de doctorat.

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului. Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Carte de specialitate de unic autor (nu se iau în considerare colecţiile de articole)

25

Pe carte

I2

Carte de unic autor cu caracter didactic

20

Pe carte

I3

Ediţie critică filologică sau corpus de texte editate critic

20/n

Pe publicaţie

I4

Coautor la lucrări filologice fundamentale (de exemplu, Gramatica limbii..., tratate de istorie literară, atlase lingvistice, atlase etnografice, dicţionare etc.); candidatul a participat la redactarea a p pagini din lucrare, ca unic autor (n=1) sau într-un grup de n autori.

0,1 x p/n

Pe lucrare

I5

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

25

Pe carte

I6

Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ISI, în reviste indexate ERIH şi clasificate în categoriile INT1 sau INT2 ori în reviste clasificate de CNCS în categoria A

20/n

Pe studiu

I7

Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ERIH si clasificate în categoria NAT

15//n

Pe studiu

I8

Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în categoria B

10/n

Pe studiu

I9

Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în categoria C

5/n

Pe studiu

I10

Studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu prestigiu internaţional din străinătate sau în volumele unor conferinţe internaţionale din străinătate

10/n

Pe studiu

I11

Studiu publicat în volume colective sau în volumele unor conferinţe care nu se încadrează în cele de la indicatorul 110

5/n

Pe studiu

I12

Citarea în cărţi publicate la edituri cu prestigiu internaţional din străinătate; în reviste indexate ISI; în reviste indexate ERIH şi clasificate în categoriile INT1 sau INT2; sau în reviste clasificate de CNCS în categoria A

2

Pe citare

 

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat I5

Publicarea cărţii

Nu se aplică.

C2

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I4

≥70

≥50

C3

Suma punctajului pentru indicatorii I6-I11

≥65

≥50

C4

Punctajul pentru indicatorul I12

≥15

Nu se aplică.

 

2. Filosof ie

2.1. Definiţii şi condiţii

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor, respectiv numărul de traducători/editori ai unei publicaţii la care candidatul este traducător/editor.

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Pentru Filosofie, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

 ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

ERIH

http://www.esf.org

3.

 Scopus

www.scopus.com

4.

EBSCO

www.ebscohost.com

5.

JSTOR

www.jstor.org

6.

 ProQuest

www.proquest.com

7.

ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

 

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea Indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de sinteză - publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

30/n

Pe publicaţie

I2

Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al candidatei/candidatului

30/n

Pe publicaţie

I3

Traducerea sau editarea critică a unei opere fundamentale a filosofiei universale sau o antologie

20/n

Pe publicaţie

I4

Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile apropiate (de exemplu, Istoria şi filosofia ştiinţei, Antropologie, Studii culturale etc), ori studiu publicat în volume apărute la edituri cu prestigiu internaţional sau articol publicat într-o enciclopedie, editat în străinătate la edituri cu prestigiu internaţional

15/n

Pe publicaţie

I5

Studiu publicat în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria A sau B ori studiu publicat în volume colective apărute la edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B ori articol publicat într-o enciclopedie sau într-un dicţionar apărute la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

10/n

Pe publicaţie

I6

Comunicare la conferinţă internaţională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecţie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I7

Comunicare la conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România

5/n

Pe comunicare

 

2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Numărul cărţilor prevăzute la indicatorul I1

≥2

≥1

C2

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I3

≥90

.≥50

C3

Suma punctajului pentru indicatorul I4

≥60

≥30

C4

Suma punctajului pentru indicatorii I4 şi I5

≥110

≥70

C5

Suma punctajului pentru indicatorii I6 şi I7

≥30

≥30

 

3 Istorie şi studii culturale

3.1. Definiţii şi condiţii

- Cărţile/Traducerile/Ediţiile/Antologiile/Crestomaţiile/Volumele colective luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional ori la edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B, cu excepţia cărţii de unic autor bazate pe teza de doctorat.

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Pentru Istorie şi studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI

 

2.

ERIH

 

3.

Scopus

 

4.

EBSCO

 

5.

JSTOR

 

6.

ProQuest

 

7.

ProjectMuse

 

 

Se acordă următoarele punctaje, pe publicaţie:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

I1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

25

I2

Carte de unic autor cu caracter de manual universitar sau tratat

35/n

I3

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură de prestigiu internaţional din străinătate

90/n

I4

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată de CNCS în categoria A sau la o editură de prestigiu internaţional din ţară

70/n

I5

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată de CNCS în categoria B

40/n

I6

Traducere şi îngrijire dintr-un text sursă, cu n persoane care participă la traducere şi îngrijire

30/n

I7

Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori

30/n

I8

Ediţie de documente, cu n editori

30/n

I9

Antologie/Crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi aparţinând patrimoniului cultural universal; coordonare de volum colectiv

15/n

I10

Studii în reviste indexate ISI sau ERIH şi clasificate în categoriile INT1 ori INT2 sau în alte baze de date internaţionale recunoscute ori publicate în volume colective publicate la edituri cu prestigiu internaţional din străinătate

30/n

I11

Studii în reviste ştiinţifice clasificate de către CNCS în categoria A sau publicate în volume colective la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori la edituri de prestigiu internaţional din ţară

20/n

I12

Studii în reviste ştiinţifice clasificate de către CNCS în categoria B sau publicate în volume colective la edituri clasificate de CNCS în categoria B; raport de campanie arheologică prezentat într-un for academic

10/n

 

3.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

Publicarea cărţii

Publicarea cărţii

C2

Suma punctajelor pentru indicatorii I2-I8 şi I10-I12

100

50

C3

Punctajul total pentru indicatorii I1-I12

300

200

 

4 Teologie

4.1. Condiţii

- Editurile recunoscute sunt cele clasificate de CNCS în categoria A sau B şi editurile centrelor bisericeşti în care există O facultate de teologie cu şcoală doctorală.

- Revistele teologice naţionale recunoscute sunt cele editate de centrele bisericeşti în care există o facultate de teologie cu şcoală doctorală.

- Bazele internaţionale de date recunoscute sunt:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ATLA

http://atla.com/

2.

Religion and Theological Abstracts

http://rtabstracts.org/

3.

ISI Web of Knowledge

http://webofknowledge.com/

4.

ERIH

http://www.esf.org/

5.

Bcopus

http://scopus.com/

6.

EBSCO

http://ebscohost.com/

7.

JSTOR

http://jstor.org/

8.

ProQuest

http://proquest.com/

9.

Project Muse

http://muse.jhu.edu/

10.

CEEOL

http://www.ceeol.com

 

Conferenţiar/CSII - Punctaj minimal: 69 de puncte

1 Să deţină titlul de doctor în teologie în disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care candidează

2. Trei (3) cărţi de autor publicate la edituri de prestigiu, din care 2 (două) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare (3x15 = 45 p). În cazul publicării unei cărţi într-o limbă străină (inclusiv teza de doctorat) se echivalează un studiu şi o comunicare de la criteriile 3 şi 4.

3. Douăsprezece (12) studii, din care cinci (5) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare, iar unu (1) publicat în reviste de specialitate din străinătate (11 x 1 + 1 x 3 = 14 p)

4. Şase (6) comunicări ştiinţifice publicate în volume colective, din care cel puţin trei (3) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare şi cel puţin două (2) să fi fost prezentate la întruniri internaţionale şi publicate în volume colective în străinătate (4x1 +2x3 = 10 p)

 

Profesor/CSI - Punctaj minimal: 106 puncte

1. Să deţină titlul de doctor în teologie în disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care candidează

2. Patru (4) cărţi de autor publicate la edituri de prestigiu, din care trei (3) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare (4 x 15 = 60 p)

În cazul publicării unei cărţi într-o limbă străină (inclusiv teza de doctorat) se echivalează un studiu şi o comunicare de la criteriile 3 şi 4.

3. Optsprezece (18) studii, din care cel puţin şapte (7) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare, iar trei (3) publicate în reviste de specialitate din străinătate (15x1 + 3 x 3 = 24 p)

4. Opt (8) comunicări ştiinţifice publicate în volume colective, din care cel puţin cinci (5) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare şi cel puţin trei (3) să fi fost prezentate la întruniri internaţionale şi publicate în volume colective în străinătate (5x1 + 3x3 = 14 p)

5. Prestigiul şi recunoaşterea în comunitatea academică naţională şi internaţională [visiting professor, membru în comisii de dialog teologic, interconfesional şi interreligios, membru în comisii academice de specialitate, membru în colectivele redacţionale ale unor reviste de specialitate din străinătate, referent ştiinţific al unor edituri de prestigiu, premii şi distincţii academice naţionale şi internaţionale etc. (cel puţin 4; 4 x 2 = 8 p)]

 

5. Arhitectură şi urbanism

5.1. Definiţii şi condiţii

- n reprezintă:

- numărul de autori ai unei publicaţii sau expoziţii la care candidatul este autor sau coautor;

- numărul de editori/coordonatori ai unei publicaţii la care candidatul este editor/coordonator;

- numărul de autori ai unui proiect.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Cârti de autor publicate la edituri cu prestigiu internaţional

20/n

Pe carte

I2

Cărţi de autor publicate la edituri/în colecţii clasificate în categoria A de către CNCS

10/n

Pe carte

I3

Cărţi de autor publicate la edituri/în colecţii clasificate în categoria B de către CNCS

5/n

Pe carte

I4

Articole În extenso în reviste ştiinţifice cotate ISI având un scor relativ de influenţă s

20 * s/n

Pe articol

I5

Articole in extenso în reviste ştiinţifice indexate în ISI Arts & Humanities Citation Index sau în reviste ştiinţifice indexate ERIH şi clasificate în categoria INT1 sau INT2 în acest index

10/n

Pe articol

I6

Articole in extenso în reviste ştiinţifice indexate ERIH şi clasificate în categoria NAT în acest index sau în reviste clasificate în categoria A de către CNCS

5/n

Pe articol

I7

Articole in extenso în reviste ştiinţifice clasificate în categoria B de către CNCS

2/n

Pe articol

I8

Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri cu prestigiu internaţional

10/n

Pe studiu

I9

Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri/în colecţii clasificate în categoria A de către CNCS

5/n

Pe studiu

I10

Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri/în colecţii clasificate în categoria B de către CNCS

2,5/n

Pe studiu

I11

Publicaţii in extenso în lucrări ale conferinţelor ştiinţifice de arhitectură şi urbanism, restaurare, teorie şi istorie, recunoscute de comisia de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), la care autorul a participat (participarea cu comunicare proprie, dar nepublicată in extenso din motive independente de autor se cotează cu jumătate din punctaj)

10/n

Pe publicaţie

I12

Proiect de arhitectură sau de restaurare, autorizat şi edificat, cu componentă de cercetare

10/n

Pe proiect

I13

Proiecte urbanistice zonale avizate şi implementate, cu componenta de cercetare

10/n

Pe proiect

I14

Premii obţinute pentru concursuri internaţionale de proiecte, organizate potrivit regulamentului UNESCOUIA, girate de UIA (Union Internationale des Architectes) şi publicate pe site-ul web al UIA, OAR (Ordinul Arhitecţilor din România), UAR (Uniunea Arhitecţilor din România); la concursuri internaţionale organizate de AEEA (Association Europăenne pour l’Enseignement de l’Architecture), RIBA (Royal Institute of British Architects) sau de Architects Council of Europe, precum şi de altă instituţie de profil, de nivel mondial sau continental, a breslei arhitecţilor

50/n

Pe premiu

I15

Premii obţinute pentru concursuri naţionale de proiecte, organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA şi girate de OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) şi publicate pe site-ul web al OAR, sau premii obţinute la Bienala de Arhitectură de la Bucureşti

30/n

Pe premiu

I16

Nominalizări obţinute la Bienala de Arhitectură de la Bucureşti sau premii obţinute la alte concursuri naţionale ori regionale de arhitectură şi urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU, precum şi alte forme de recunoaştere de către breaslă, Academia Română, instituţii de prestigiu naţional şi internaţional

20/n

Pe premiu

I17

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un semestru la o universitate din străinătate; sau obţinerea unei diplome de maşter ori de doctor la o universitate din străinătate recunoscută/acreditată

10/n

Pe nominalizare/ premiu

I18

Membru de jurii de competiţii naţionale şi internaţionale de profil; membru/expert în comisii de specialitate judeţene şi naţionale ale statului român în domeniul arhitecturii, urbanismului, patrimoniului; funcţii precum cea de arhitect-şef sau şef de comisie de urbanism la nivel local sau naţional

5

Pe stagiu/titlu/ participare

I19

Expoziţii organizate în ţară sau în străinătate în calitate de autor/curator

10/n

Pe expoziţie

 

5.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I17

≥60

≥40

C2

Suma punctajului la indicatorul I11

≥20

≥10

C3

Suma punctajelor la indicatorii I14-I18

≥20

≥10

C4

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I19 (punctajul total)

≥100

≥60

 

6. Arte vizuale

Definiţii şi condiţii generale

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Dacă anul în care se depune dosarul este a, ultimii 5 ani se consideră a fi anii calendaristici a-1.....a-5, la care se

adaugă perioada scursă din anul a.

Pentru Arte vizuale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

 ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

erih

http://www.esf.org

3.

 Scopus

www.scopus.com

4.

EBSCO

www.ebscohost.com

5.

JSTOR

www.jstor.org

6.

 ProQuest_

www.proquest.com

7.

ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

8.

Arts and Humanities Citation Index

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jmlst/jloptions.cgiPC=H

 

6.1. Teoreticieni

6.1.1. Definiţii şi condiţii

- Cărţile, cataloagele, dicţionarele, antologiile sau volumele luate în considerare (pentru indicatorii 12-I14) sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri clasificate de către CNCS în categoria A sau B, precum şi la edituri recunoscute de comunitatea de specialitate.

- Articolele şi studiile luate în considerare (pentru indicatorii I1,15) sunt cele publicate în reviste indexate în bazele de date internaţionale recunoscute sau în reviste clasificate de către CNCS în categoria A sau B, precum şi cele care se bucură de recunoaştere în comunitatea de specialitate.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate

4

Pe articol

I2

Capitole de cărţi

4

Pe capitol

I3

Studii publicate în volume colective (acte ale unor conferinţe internaţionale sau naţionale cu comitet de selecţie sau sistem peer review, volume cu mai mulţi autori, cataloage ştiinţifice de expoziţii etc.)

4

Pe studiu

I4

Studiu introductiv la volume colective internaţionale sau naţionale

4

Pe studiu

I5

Recenzii în publicaţii specializate sau publicaţii de cultură

2

Pe recenzie

I6

Fise de dicţionar

3

Pe fisă

I7

Cărţi de autor (monografii, ediţii critice de texte cu studiu introductiv, sinteze, studii teoretice)

15

Pe carte

I8

Cărţi realizate în colectiv, cu n autori

15/n

Pe carte

I9

Catalog raisonné, catalogul ştiinţific al unei expoziţii

15

Pe catalog

I10

Dicţionar de specialitate la care candidatul este autor

15

Pe dicţionar

I11

Dicţionar de specialitate la care candidatul este coordonator

8

Pe dicţionar

I12

Cărţi cu caracter didactic/cursuri

10

Pe carte

I13

Cărţi coordonate; antologii de texte însoţite de adnotări şi studii introductive

8

Pe carte

I14

Traduceri de texte fundamentale în disciplina candidatului

4

Pe carte

I15

Keynote speaker la conferinţe, organizator de panel

2

Pe conferinţă

I16

Moderator de panel/eveniment naţional sau internaţional

1

Pe panel/eveniment

I17

Lucrări prezentate la conferinţe naţionale sau internaţionale

3

Pe lucrare prezentată

I18

Participarea la proiecte de cercetare

10

Pe proiect

I19

Tutoriale, seminare, îndrumări pentru lucrări de seminar/cercetare; îndrumări ale unor lucrări de diplomă sau maşter {chiar dacă nu în calitate de îndrumător direct}; îndrumarea studenţilor în organizarea de evenimente ştiinţifice etc.

10

Pe activitate

 

6.1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Numărul de articole/studii prevăzute la indicatorii I1-I4

≥7

≥4

C2

Numărul de cărţi prevăzute la indicatorii I7-I14

≥3, din care o carte reprezentând teza de doctorat revăzută în vederea publicării

≥2, din care o carte reprezentând teza de doctorat revăzută în vederea publicării

C3

Numărul de conferinţe la care a contribuit cu activităţile prevăzute la indicatorii I15-I17, în ultimii 5 ani

≥6, din care:

≥2 internaţionale

≥4 naţionale

≥3, din care:

≥1 internaţionale

≥2 naţionale

C4

Numărul de activităţi prevăzute la indicatorii I18 si I19

≥1

≥1

C5

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I19)

≥100

≥70

 

6.2. Practicieni:

6.2.1. Definiţii şi condiţii

- Publicaţiile luate în considerare (pentru indicatorii I1-15) sunt cele apărute la edituri/reviste cu prestigiu internaţional sau clasificate de către CNCS în categoria A sau B, precum şi la edituri/reviste recunoscute de comunitatea de specialitate.

- Se consideră a fi evenimente expoziţionale de nivel internaţional expoziţiile personale sau participările la expoziţii de anvergură organizate de mari muzee sau galerii de prim rang pe plan internaţional; participările la bienale sau evenimente comparabile cu tradiţie şi/sau prestigiu recunoscut.

- Se consideră a fi evenimente expoziţionale de nivel naţional/local expoziţiile personale sau de grup organizate de muzee, galerii (inclusiv galerii private), instituţii care se bucură de recunoaştere naţională/locală.

- Se consideră echivalente ale evenimentului expoziţional o lucrare de restaurare, scenografia sau costumele pentru un spectacol, realizarea unui prototip în design, o prezentare de modă, manifestări cu caracter interdisciplinar, calitatea de curator al unei expoziţii sau alte asemenea proiecte.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Texte de autor (în reviste de specialitate, cataloage etc.), contribuţii la publicaţii/volume colective

2

Pe text

I2

Contribuţii la publicaţii/volume colective

2

Pe text

I3

Cărţi de autor, cataloage de expoziţie

10

Pe carte/catalog

I4

Volume editate

8

Pe volum

I5

Cărţi cu caracter didactic/suporturi de curs

10

Pe carte/suport

I6

Eveniment expoziţional cu caracter retrospectiv, de nivel internaţional

10

Pe eveniment expoziţional

I7

Eveniment expoziţional personal, de nivel internaţional

8

Pe eveniment expoziţional

I8

Eveniment expoziţional de grup, de nivel internaţional

4

Pe eveniment expoziţional

I9

Eveniment expoziţional cu caracter retrospectiv, de nivel naţional/local

8

Pe eveniment expoziţional

I10

Eveniment expoziţional personal, de nivel naţional/local

4

Pe eveniment expoziţional

I11

Eveniment expoziţional de grup, de nivel naţional/local

2

Pe eveniment expoziţional

I12

Participarea la proiecte de cercetare

10

Pe proiect

I13

Tutoriale, seminare, îndrumări pentru lucrări de seminar/cercetare, creaţie, restaurare; îndrumări ale unor lucrări de diplomă sau maşter (chiar dacă nu în calitate de îndrumător direct); îndrumarea studenţilor în organizarea de expoziţii etc.

10

Pe activitate

 

6.2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Numărul de texte prevăzute la indicatorii I1 şi I2

≥6

≥4

C2

Numărul de cărţi prevăzute la indicatorii I3, I4 şi I5

≥ 2, din care o carte reprezentând teza de doctorat revăzută în vederea publicării

≥ 1

C3

Numărul de evenimente expoziţionale personale cu caracter retrospectiv într-un spaţiu cu relevanţă naţională/internaţională în ultimii 5 ani

≥1

≥1

C4

Numărul de evenimente expoziţionale de nivel internaţional în ultimii 5 ani

≥2

≥1

C5

Numărul de evenimente expoziţionale personale de nivel naţional/local în ultimii 5 ani

≥2

≥2

C6

Numărul de evenimente expoziţionale colective de nivel naţional/local în ultimii 5 ani

≥12

≥12

C7

Numărul de activităţi prevăzute la indicatorii I12 şi I13

≥1

≥1

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I13)

≥100

≥70

 

7. Artele spectacolului

7.1. Teatru, coregrafie, cinematografie şi media

7.1.1. Practicieni

7.1.1.1. Definiţii ţi condiţii

- În cazul creaţiilor artistice (teatru, film) calitatea de autor este individuală (regizor, actor, scenograf şi altele asemenea), indiferent de caracterul colectiv al creaţiei.

- În cazul publicaţiilor (cărţi, articole) cu n autori, punctajul se împarte la n.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea Indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Film şi documentar de lung metraj în calitate de regizor

30

Pe film

I2

Cărţi de autor pe teme esenţiale din domeniul de specialitate, publicate la edituri cu prestigiu naţional şi internaţional sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B:

- curs/manual/tratat;

- monografie de autor (pe o temă importantă a domeniului);

- lucrare de sinteză (prezintă situaţia actuală a disciplinei conexe postului pentru care concurează);

- comentariu analitic (la opere fundamentale ale domeniului).

30/n

Pe carte

I3

Traducerea şi editarea critică a unei opere fundamentale sau a unei antologii pe teme esenţiale din domeniul de specialitate

20/n

Pe traducere

I4

Creaţii artistice realizate în calitate de scenarist, dramaturg, regizor, director de imagine, actor, coregraf, scenograf, montor, sound designer, light designer şi orice alte proiecte încadrate domeniului care intră sub incidenţa drepturilor de autor sau a drepturilor conexe

20

Pe creaţie/proiect

I5

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate Arts & Humanities indexate în baze de date internaţionale; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferinţelor) publicate la edituri cu prestigiu internaţional

15/n

Pe publicaţie

I6

Premii internaţionale

15

Pe premiu

I7

Studii şi articole publicate în reviste ştiinţifice clasificate de CNCS în categoria A sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferinţelor) publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A

10/n

Pe publicaţie

I8

Comunicări ia conferinţe internaţionale (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecţie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I9

Scenarii originale şi piese de teatru publicate

10/n

Pe scenariu/piesă de teatru

I10

Editare şi coordonare de carte (inclusiv antologii de texte) în România sau în străinătate

10/n

Pe carte

I11

Serii de emisiuni radio/TV, în calitate de autor, cu teme specifice domeniului, la posturi cu acoperire naţională/internaţională

10//n

Pe serie

I12

Susţinerea unui workshop la nivel internaţional

10

Pe workshop

I13

Selecţia creaţiei artistice la festivaluri şi evenimente din străinătate sau din România de nivel internaţional; membru în jurii pentru festivaluri şi evenimente de nivel internaţional

10

Pe festival/eveniment

I14

 

Studii şi articole publicate în reviste ştiinţifice clasificate de CNCS în categoria B sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferinţelor), articole publicate in enciclopedii sau dicţionare publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B

5/n

 

Pe publicaţie

 

I15

Comunicări la conferinţe, simpozioane, workshopuri etc. organizate în România

5/n

Pe comunicare

I16

Susţinerea unui workshop la nivel naţional

5

Pe workshop

I17

Înregistrări ale operelor proprii pe orice suport (CD, DVD) intrate în circuit public

5

Pe ediţie

I18

Premii naţionale

5

Pe premiu

I19

Selecţia la festivaluri şi evenimente artistice din România (de nivel local sau naţional) - se punctează o singură dată evenimentul cel mai important; membru în jurii pentru festivaluri şi evenimente de nivel naţional

5

Pe creaţie artistică

I20

Cronici, recenzii şi citări ale creaţiilor artistice, ale cărţilor şi lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio şi TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel internaţional

3

Pe cronică/recenzie/ citare

I21

Difuzări ale operelor proprii prin canale media (TV, radio, preluări internet)

3

Pe difuzare Radio/TV/pe pagina web

I22

Cronici, recenzii şi citări ale creaţiilor artistice, ale cărţilor şi lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio şi TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel naţional, cu relevanţă în contextul domeniului

1

Pe cronică/recenzie/ citare

 

7.1.1.2. Standarde minimale

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul 1. abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Număr de creaţii artistice prevăzute fa indicatorii I1 şi I4

≥4

≥3

C2

Număr de cărţi de autor prevăzute la indicatorul I2

≥2, din care cel puţin un curs/manual/tratat

Cel puţin un curs/manual/tratat

C3

Puncta] total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22)

≥230

≥150

 

7.1.2. Teoreticieni

7.1.2.1. Definiţii

- În cazul publicaţiilor (cărţi, articole) cu n autori, punctajul se împarte la n.

- În cazul cronicilor, recenziilor, citărilor, al difuzărilor şi al premiilor, punctajul nu se împarte la numărul de autori.

- Pentru Teatru, coregrafie, cinematografie şi media, bazele de date internaţionale recunoscute sunt cele din domeniul Arts & Humanities şi domeniile conexe.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Cărţi de autor pe teme esenţiale din domeniul de specialitate, publicate la edituri cu prestigiu naţional şi internaţional sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B:

- curs/manual/tratat;

- monografie de autor (pe o temă importantă a domeniului);

- lucrare de sinteză (prezintă situaţia actuală a disciplinei conexe postului pentru care concurează);

- comentariu analitic (la opere fundamentale ale domeniului)

30/n

Pe carte

I2

Traducerea şi editarea critică a unei opere fundamentale sau a unei antologii pe teme esenţiale din domeniul de specialitate

20/n

Pe traducere

I3

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale recunoscute; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferinţelor) publicate la edituri cu prestigiu internaţional

15//n

Pe publicaţie

I4

Studii şi articole publicate în reviste ştiinţifice clasificate de CNCS în categoria A sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferinţelor) publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A

10/n

Pe publicaţie

I5

Studii şi articole publicate în reviste ştiinţifice clasificate de CNCS în categoria B sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferinţelor), articole publicate în enciclopedii sau dicţionare publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B

5/n

Pe publicaţie

I6

Comunicări la conferinţe internaţionale (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecţie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I7

Scenarii originale şi piese de teatru publicate

10/n

Pe scenariu/piesă de teatru

I8

Editare şi coordonare de carte (inclusiv antologii de texte) în România sau în străinătate

10/n

Pe carte

I9

Serii de emisiuni radio/TV, în calitate de autor, cu teme specifice domeniului, la posturi cu acoperire naţională/internaţională

10/n

Pe serie

I10

Premii internaţionale

15

Pe premiu

I11

Comunicări la conferinţe, simpozioane, workshopuri etc. organizate în România

5/n

Pe comunicare

I12

Cronici, recenzii şi citări ale cărţilor şi lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio şi TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel internaţional

5

Pe cronică/recenzie/ citare

I13

Premii naţionale

5

Pe premiu

I14

Difuzări prin canale media (TV, radio, preluări internet)

3

Pe difuzare radio/TV/pe pagina web

I15

Cronici, recenzii şi citări ale cărţilor şi lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio şi TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel naţional

3

Pe cronică/recenzie/citare

I16

Membru în jurii la manifestări de prestigiu internaţional

10

 

I17

Membru în jurii la manifestări de prestigiu naţional

5

 

 

7-1.2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I. abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

Număr de cărţi de autor prevăzute la indicatorul I1

≥ 3, din care un curs/manual/tratat

≥2, din care un curs/manual/tratat

C2

Suma punctajului pentru indicatorii 13-15

≥35

≥25

C3

Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii M-I17)

≥230

≥150

 

7.2. Muzică

Pentru Muzică, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1

ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

ERIH

http://www.esf.org

3.

Scopus

www.scopus.com

4.

EBSCO

www.ebscohost.com

5.

JSTOR

www.jstor.org

6.

ProQuest

www.proquest.com

7.

ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

8.

RILM (Music Literaturo)

www.rilm.org

 

7.2.1. Interpreţi şi compozitori

7.2.1.1. Definiţii

- n indică numărul de autori ai unei publicaţii sau partituri la care candidatul este autor, coautor sau compozitor.

Se acordă următoarele punctaje:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în formaţie camerală până la 10 persoane, susţinut:

- în străinătate, în festivaluri internaţionale cu tradiţie, concerte în cadrul stagiunilor permanente ale instituţiilor profesioniste (opere, filarmonici, orchestre de radiodifuziune);

- în România, în festivaluri de mare prestigiu, cu tradiţie şi participare consistentă internaţională; în stagiunile instituţiilor de prestigiu şi cu vizibilitate internaţională

6

Pe concert/recital/ spectacol

I2

Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în formaţie camerală până la 10 persoane, susţinut:

- în străinătate, în stagiuni organizate de societăţi filarmonice, primării, asociaţii, muzee

- în România, în stagiunile filarmonicilor din ţară, în festivaluri naţionale, în stagiuni organizate de primării şi muzee

1

Pe concert/recital/ spectacol

I3

DVD cu înregistrare live a producţiei artistice proprii (cea 45 de minute), pentru candidaţii din domeniul interpretării muzicale

20

Pe ediţie

I4

Manual, tratat sau suport de curs, pentru candidaţii din domeniul compoziţiei muzicale

20/n

Pe carte

I5

Carte de teorii ale interpretării, respectiv ale compoziţiei, publicată la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

40/n

Pe carte

I6

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute sau clasificate de CNCS în categoria A ori B; studii/studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau volume ale conferinţelor, editate de edituri cu prestigiu internaţional ori la edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B

10/n

Pe studiu

I7

Partitură publicată de edituri internaţionale, partitură comandată de instituţii/asociaţii muzicale de prestigiu (internaţionale şi naţionale), partitură achiziţionată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România; ediţii critice/îngrijire de partituri publicate într-o editură cu prestigiu internaţional sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

10/n

Pe partitură/ediţie

I8

înregistrări pe suport (cu ISBN sau alt cod de autentificare) ale lucrărilor muzicale/prestaţiilor interpretative (CD, DVD etc.)

10

Pe ediţie

I9

Premii la competiţii de creaţie sau interpretare, premii acordate de foruri profesionale/ştiinţifice de prestigiu (uniuni de creaţie, fundaţii, reviste de specialitate, SRR, SRTV)

5

Pe premiu

 

7.2.1.2 Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: Pentru interpretare:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I1

≥15

≥4

C2

 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I2

≥10

≥8

C3

 Suma punctajului pentru indicatorul I3

≥20

≥20

C4

 Suma punctajului pentru indicatorii I5, I6 şi I7

≥90

≥60

C5

 Suma punctajului pentru indicatorii I8 şi I9

≥20

≥10

C6

 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I9)

≥230

≥150

 

Pentru compoziţie:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul 11

≥6

≥4

C2

 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul 12

≥6

≥4

C3

 Suma punctajului pentru indicatorul 14

≥20

≥20

C4

 Suma punctajului pentru indicatorii 15,16 şi 17

≥128

≥82

C5

 Suma punctajului pentru indicatorii 18 şi 19

≥20

≥10

C6

 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii 11-19)

≥230

≥150

 

7.2.2. Teoreticieni

7.2.2.1. Definiţii

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. În cazul delimitării precise a aportului personal în volumele colective, pt reprezintă numărul de pagini ale lucrării, iar pn reprezintă numărul de pagini al căror autor/coautor este candidatul.

- n reprezintă numărul de editori/coordonatori/traducători ai unei lucrări/antologii/unui volum colectiv de specialitate.

- Un studiu/articol se va încadra la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului. Se acordă următoarele punctaje, pe publicaţie:

 

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pentru care se acordă punctajul

I1

Carte de muzicologie, teoria generală a muzicii, istoriografie, lexicografie, bizantinologie, antropologie muzicală, analiză, estetică şi critică muzicală etc, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau ia edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

40/pt x pn/n

Pe carte

I2

Manual, tratat, suport de curs

20/pt x pn/n

Pe carte

I3

Editarea/Coordonarea unei antologii de texte/unui volum colectiv; traducerea unei opere fundamentale/antologii de texte pe teme esenţiale în domeniul de specialitate, publicată la edituri cu prestigiu internaţional sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B

20/n

Pe carte

I4

Studiu de prezentare a unor CD-uri sau DVD-uri, în limbi de circulaţie internaţională; serie de emisiuni radio sau TV cu caracter muzicologic, în calitate de autor (emisiuni desfăşurate pe mai multe episoade, sub un generic precizat)

10/n

Pe studiu/Pe serie

I5

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute; studii/studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau în volume ale conferinţelor ori studii introductive publicate în enciclopedii sau dicţionare, editate de edituri cu prestigiu internaţional

15/n

Pe studiu

I6

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria A; studii/studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau în volume ale conferinţelor ori studii introductive publicate în enciclopedii sau dicţionare, editate de edituri clasificate de CNCS în categoria A

10/n

Pe studiu

I7

Studii sau articole publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria B; studii/studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau în volume ale conferinţelor ori studii introductive publicate în enciclopedii sau dicţionare, editate de edituri clasificate de CNCS în categoria B

5/n

Pe studiu

I8

Comunicare la conferinţă internaţională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecţie sau sistem peer review

10/n

Pe comunicare

I9

Comunicare la conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România

5/n

Pe comunicare

I10

Organizarea/Coordonarea unui eveniment muzicologic (conferinţă/simpozion/workshop) de nivel internaţional (cu participare internaţională)

10/n

Pe eveniment

I11

Organizarea/coordonarea unui eveniment muzicologic (conferinţă/simpozion, workshop) de nivel naţional

5/n

Pe eveniment

 

7.2.2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

 

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

C1

 Numărul de cărţi prevăzute la indicatorul I1

≥2

≥1

C2

 Numărul de cărţi prevăzute la indicatorul I2

≥1

≥1

C3

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I4

≥100

≥60

C4

 Suma punctajului pentru indicatorul I5

≥45

≥15

C5

 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I11)

≥230

≥150

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.