MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 336/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 336         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

18. - Ordonanţă de urgentă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

510. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian

 

511. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Popa Dumitru din funcţia publică de prefect al judeţului Brăila în funcţia publică de inspector guvernamental

 

512. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 

513. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Bretfelean Valentin-Constantin

 

514. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de inspector guvernamental

 

515. - Hotărare privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Vieru Octavian

 

516. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 

517. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publica de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti

 

518. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Horvath Levente-Akos din funcţia publică de subprefect al judeţului Arad în funcţia publică de inspector guvernamental

 

519. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 

520. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Frenţ Ovidiu-Victor

 

521. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 

522. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Milik Otto

 

523. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Jîjîie Antonel

 

524. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan

 

525. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş

 

526. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar. prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

 

527. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către doamna Abrudanu Onorica Mariana

 

528. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Botezatu Eliza

 

529. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

10. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- deciziile Curţii Constituţionale nr. 223/2012 şi 224/2012, care au stabilit că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au fost preluate în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2011, „(...) sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei”;

- faptul că un număr mare de pensionari s-au adresat instanţelor de judecată solicitând restituirea sumelor reprezentând contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, blocând activitatea acestora;

- necesitatea protejării veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscută a fi defavorizată,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie astfel:

a) pentru sumele reţinute în perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie-august 2012;

b) pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Până la data de 25 august 2012, Guvernul aprobă prin hotărâre graficul si modalitatea de restituire a sumelor prevăzute la alin. (1)lit. b).

Art. 2. - (1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 se face, din oficiu, de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şt de către casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

(2) Restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre contribuţiile de asigurări sociale de sănătate reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra întregului cuantum al pensiei, şi celei rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra părţii din pensie care depăşeşte 740 lei se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri bugetare.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) se transferă de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în primele două zile lucrătoare ale lunii pentru care se efectuează plata, în contul de sume de mandat şi în depozit al Casei Naţionale de Pensii Publice, ai caselor de pensii sectoriale şi al celor aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, după caz, la solicitarea acestora.

(4) Plata către titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie în condiţiile art. 1 se efectuează împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni.

{5) Eventualele sume solicitate eronat de casele de pensii se restituie la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul de venituri din care acestea au fost transferate.

Art. 3. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se emit norme metodologice care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 17.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere componenţa Guvernului României, astfel cum este aceasta prevăzută în cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Parlamentului nr. 15/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului,

în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor, elemente care privesc un interes public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către ministru.

(2) Ministrul delegat pentru administraţie coordonează activităţile din domeniul pentru care a fost învestit.

(3) Ministrul administraţiei şi internelor are calitatea de ordonator principal de credite.

(4) Ministrul administraţiei şi internelor reprezintă şi angajează Ministerul Administraţiei şi Internelor în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pentru administraţie, precum şi altor persoane din subordine.

(5) În exercitarea atribuţiilor legale, ministrul administraţiei şi internelor emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), ordinele şi instrucţiunile care reglementează activităţi din domeniul prevăzut la art. 3 alin. {1} lit. a) se emit de către ministrul delegat pentru administraţie şi pot avea caracter normativ sau individual.

(7) Ordinele şi instrucţiunile emise de ministrul administraţiei şi internelor în domeniile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c), care vizează şi domeniul administraţiei publice, se contrasemnează de ministrul delegat pentru administraţie.”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1)în exercitarea atribuţiilor, ministrul administraţiei şi internelor este ajutat de ministrul delegat pentru administraţie.

(2) în absenţa ministrului administraţiei şi internelor, conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia.”

3. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Ministrul delegat pentru administraţie, secretarii de stat şi secretarul general răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pop Claudiu Adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Bihor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 510.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Popa Dumitru din funcţia publică de prefect al judeţului Brăila în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Popa Dumitru i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al judeţului Brăila în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 511.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Marcu Mihaela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Brăila.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 512.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Bretfelean Valentin-Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Bretfelean Valentin-Constantin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 513.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Mircea Dragoş Valentin i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 514.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Vieru Octavian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1} lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Vieru Octavian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 515.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina i se aplică mobilitatea din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 516.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Gavrilă Georgeta i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 517.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Horvath Levente-Akos din funcţia publică de subprefect al judeţului Arad în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Horvath Levente-Akos i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Arad în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 518.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Stoian Radu Nicolae exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Arad.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 519.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Frenţ Ovidiu-Victor

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Frenţ Ovidiu-Victor exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 520.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin, (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Volcinschi Radu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 521.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Milik Otto

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Milik Otto exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 522.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Jîjîie Antonel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Jîjîie Antonel.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 523.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Iaşi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 524.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Bercean Pamfil i se aplică mobilitatea pentru funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş.

 

PRIM-MIMSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 525.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (V) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Butiulca Manuel-Augustin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 526.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către doamna Abrudanu Onorica Mariana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către doamna Abrudanu Onorica Mariana,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 527.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Botezatu Eliza

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Botezatu Eliza.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 528.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1} lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Misăilă Cristi Valentin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 529.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 lit. a) şi ale art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 aprilie 2012, prin care s-au adoptat Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare,

în temeiul art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin.

Art. 1. - (1) începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare.

(2) Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie 2010.

Art. 2. - Asigurătorii autorizaţi vor lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor şi răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu şi a intermediarilor implicaţi în activitatea de încheiere a contractelor de asigurare.

Art. 3. - Direcţia asigurări obligatorii, respectiv Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 11 mai 2012.

Nr. 10.

 

 

ANEXĂ

 

NORME

privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare

 

Art. 1. - (1) Toate societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sau asigurarea facultativă a vehiculelor au obligaţia de a transmite către baza de date CEDAM, în termen de 5 zile de la data emiterii poliţelor de asigurare sau de la data avizării unor evenimente asigurate, informaţii complete privind contractele de asigurare auto încheiate, respectiv informaţii privind dosarele de daună asociate acestora.

(2) Societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligaţia de a transmite către baza de date pentru evidenţa evenimentelor rutiere REVER, în termen de 5 zile de la avizarea unui eveniment asigurat, informaţii complete privind evenimentul rutier în cauză, incluzând şi o copie electronică a formularului de constatare amiabilă, acolo unde este cazul.

(3) Societăţile de asigurare autorizate să practice asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale au obligaţia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţii complete privind contractele de asigurare facultativă a locuinţelor încheiate, în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.

(4) Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale are obligaţia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţii complete privind poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor încheiate, în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.

(5) Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale are obligaţia de a transmite lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţii privind construcţiile cu destinaţia de locuinţă, inclusiv cele cu destinaţia de locuinţă socială, care trebuie asigurate împotriva cutremurului, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, aşa cum rezultă din evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale la nivel naţional.

Art. 2. - Transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informaţiilor menţionate la art. 1 se realizează prin intermediul unui portal electronic dedicat. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor stabileşte şi informează societăţile de asigurare asupra caracteristicilor interfeţei de utilizator, mecanismelor de validare, formei şi tipurilor de informaţie transmisă prin acest portal.

Art. 3. - Transmiterea informaţiilor solicitate la art. 1 alin. (3), (4) şi (5) va deveni obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Art. 4. - (1) Societăţile de asigurare autorizate să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligaţia de a interoga baza de date CEDAM în vederea stabilirii istoricului de daune al unui vehicul.

(2) Această interogare se realizează exclusiv în cazul în care stabilirea clasei de bonus/malus nu se poate realiza pe baza informaţiilor conţinute de baza de date proprie a societăţii de asigurare.

Art. 5. - Transmiterea de informaţii eronate, incomplete sau neactualizate se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.