MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 340/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 340         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 mai 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 191 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 200 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. 3 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 201 din 6 martie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

206. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 

207. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 

208. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Corneliu Cazacu

 

209. - Decizie pentru eliberarea domnului Marius-Constantin Fecioru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

210. - Decizie pentru eliberarea domnului Iosif Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

211. - Decizie pentru numirea domnului Ovidiu Artopolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

212. - Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ştefan Găti a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

214. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Cerbulescu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

215. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

216. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Dragoş Valentin în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

217. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Popa Dumitru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

218. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Horvath Levente-Akos în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

219. - Decizie privind eliberarea domnului Mihai Capră din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

220. - Decizie privind eliberarea domnului Gheorghe Emacu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

221. - Decizie pentru numirea domnului Mihai-Viorel Fifor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

222. - Decizie pentru numirea domnului Corneliu Mugurel Cozmanciuc în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

223. - Decizie pentru numirea domnului Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 191

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Silvia Weber în Dosarul nr. 14.730/301/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 378D/2011.

La apelul nominal, pentru autoarea excepţiei, se prezintă Simona Buzilă, cu procură depusă la dosar, constatându-se lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia, astfel cum a fost ridicată, expunând considerentele cuprinse în motivarea excepţiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că partea poate beneficia de toate garanţiile constituţionale - avocat, ajutor public judiciar, iar celelalte susţineri ale autoarei ţin de interpretarea textului de lege. De asemenea» menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 181 din 26 februarie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 februarie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 14.730/301/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Silvia Weber cu ocazia soluţionării recursului formulat într-o cauză ce are ca obiect obligaţia de a face.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale, deoarece restricţionează dreptul mandatarului care nu este licenţiat în drept de a pune concluzii în pricinile rudelor în faţa instanţelor superioare judecătoriei, în cadrul căilor de atac. Totodată, încalcă principiul oralităţii, contradictorialităţii şi egalităţii de arme, în situaţia în care partea este o persoană în vârstă înaintată, care nu poate participa la dezbateri şi nu poate pune concluzii în faţa instanţei de judecată.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă arată că dispoziţiile criticate nu încalcă dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil sau principiul contradictorialităţii. Posibilitatea reprezentării părţii prin mandatar este prevăzută de art. 67 şi 68 din Codul de procedură civilă, care stabilesc condiţiile şi limitele în care poate fi exercitat mandatul. Condiţiile şi limitele în care poate fi exercitat mandatul, inclusiv posibilitatea mandatarului de a pune sau nu concluzii în instanţă în numele părţii, reprezintă opţiuni ale legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 68 alin. 4 şi 5: „Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu excepţia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea.

Asistarea de către avocat nu este cerută doctorilor sau licenţiaţilor in drept când ei sunt mandatari în pricinile soţului sau rudelor până la al patrulea grad inclusiv.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste texte de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) referitor la accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) privind garantarea dreptului la apărare, art. 129 referitor la folosirea căilor de atac, precum şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportat la art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că asupra prevederilor criticate s-a mai pronunţat, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, respingând ca neîntemeiate criticile, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 412 din 26 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, sau Decizia nr. 726 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 7 decembrie 2006.

Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut că restricţia mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instanţă nu constituie o împiedicare a accesului liber la justiţie, întrucât partea însăşi poate participa la dezbateri şi poate pune concluzii înaintea instanţei de judecată, iar mandatarul are posibilitatea să formuleze cereri, să propună probe în tot cursul procesului, precum şi să depună concluzii scrise.

Curtea a mai constatat că posibilitatea reprezentării părţii prin mandatar este prevăzută doar de art. 67 şi 68 din Codul de procedură civilă, care stabilesc condiţiile de exercitare a acestui mandat. Aceste condiţii, precum şi limitele în care poate fi exercitat mandatul, inclusiv posibilitatea mandatarului de a pune sau nu concluzii în instanţă

În numele părţii, reprezintă opţiuni ale legiuitorului, care, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, stabileşte regulile privind procedura de judecată.

De asemenea, prin Decizia nr. 31 din 29 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 5 martie 2004, Curtea a reţinut că reprezentarea părţilor într-un proces prin mandatar, care poate fi avocat sau altă persoană cu ori fără pregătire juridică, este una dintre modalităţile prin care Codul de procedură civilă asigură accesul liber la justiţie, precum şi exercitarea dreptului la apărare al părţilor, drepturi fundamentale prevăzute de art. 21, respectiv de art. 24 din Constituţie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Silvia Weber în Dosarul nr. 14.730/301/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

 Ioniţa Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 200

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. 3 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 şi 120 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Liliana Andrei în Dosarul nr. 5.382/4/2009* al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 633D/2011.

La apelul nominal se prezintă Mariana Despina Celan, precum şi Pompiliu Celan, cu procură depusă la dosar pentru partea Mihail Popescu, constatându-se lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţilor prezente, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate întrucât este neîntemeiată, arătând că reclamanta a avut accesul liber la justiţie, iar înscrisurile depuse la dosar sunt edificatoare în acest sens. De asemenea, arată că pe parcursul procesului „există nenumărate antecedente de abuzuri de drept, precum şi recurs la recurs, iar cazul este clădit pe un act fals”.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât textul criticat nu încalcă prevederile constituţionale, ci constituie o expresie a acestora.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 mai 2011, pronunţată în Dosarul nr. 5.382/4/2009*, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 şi 120 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Liliana Andrei într-o cauză având ca obiect o acţiune în constatare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că orice condiţie restrictivă privind soluţionarea deodată a acţiunii principale şi a cererii reconvenţionale, a cărei apreciere are să fie făcută de către judecătorul acţiunii principale, afectează accesul liber la justiţie. Totodată, consideră că este afectat şi dreptul la un proces echitabil, ca urmare a posibilităţii disjungerii cererii reconvenţionale, în caz de formulare a acesteia cel mai târziu la prima zi de înfăţişare, deoarece pârâtul care formulează o cerere reconvenţională are să suporte consecinţele negative din „defazajul procedural”. În continuare, arată că „inconvenientul ce ar rezulta din judecarea deodată a celor două cereri, chiar când cea reconvenţională este formulată peste termenul procedural, putea fi înlăturat de către Codul de procedură civilă printr-o reglementare mai severă a condiţiilor de fond de admisibilitate şi care fie să-l sancţioneze pe pârât cu o amendă civila, fie să îl remunereze pe reclamant pentru întârziere.”

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă opinează în sensul că dispoziţiile criticate nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 21, arătând că stabilirea unui termen până la care poate fi depusă cererea reconvenţională este o măsură necesară pentru a se asigura soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. Eventuala disjungere a cererii reconvenţionale ca urmare a nedepunerii acesteia în termenul prevăzut de lege nu poate fi considerată o încălcare a dreptului de acces la instanţă, câtă vreme, ca urmare a disjungerii, cererea reconvenţională va fi soluţionată de aceeaşi instanţă de judecată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, susţinerile părţilor prezente, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 119 şi art. 120 din Codul de procedură civilă. Însă, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi din considerentele încheierii de sesizare, reiese că autorul excepţiei critică doar art. 119 alin. 3 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Astfel, Curtea reţine că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 119 alin. 3 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 119 alin. 3: „Cererea reconvenţională se depune odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la prima zi de înfăţişare.”;

- Art. 120 alin. 2: „Când însă numai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanţa o poate judeca deosebit.”

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum este formulată, Curtea constată că autoarea acesteia este nemulţumită, pe de o parte, de modul de interpretare şi aplicare a prevederilor legale de către instanţele de judecată, iar pe de altă parte, are în vedere o modificare a prevederilor Codului de procedură civilă, respectiv o completare a acestora, „printr-o reglementare mai severă a condiţiilor de fond de admisibilitate şi care fie să-l sancţioneze pe pârât cu o amendă civilă, fie să îl remunereze pe reclamant pentru întârziere”.

Referitor la omisiunea legislativă, Curtea observă că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

În ceea ce priveşte modul de interpretare a normelor legale, Curtea a reţinut în repetate rânduri că acesta este atributul instanţelor de judecată şi nu intră în sfera contenciosului constituţional, potrivit jurisprudenţei sale constante, spre exemplu Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2011, sau Decizia nr. 1.474 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2012.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi ai art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. 3 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Liliana Andrei în Dosarul nr. 5.382/4/2009* al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.  201

din 6 martie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Ioan Ştefan - administrator special al Societatea Comercială „Steaua de Mare” - S.A. din Eforie Nord în Dosarul nr. 408/118/2005 ai Tribunalului Constanţa - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 687D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 aprilie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 408/118/2005, Tribunalul Constanţa - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Ioan Ştefan - administrator special al Societăţii Comerciale „Steaua de Mare- S.A. din Eforie Nord într-o cauză având ca obiect o cerere privind aplicarea procedurii insolvenţei întemeiate pe Legea nr. 85/2006.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate încalcă accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare, deoarece termenul de 3 zile prevăzut pentru înregistrarea contestaţiei la raportul lichidatorului este insuficient, ca urmare a imposibilităţii studierii unui dosar într-un timp aşa de scurt, datorită unor dificultăţi ce se ivesc după şedinţa de judecată, „întrucât dosarul se află la judecător şi la grefierul de şedinţă pentru redactarea încheierilor ori altor hotărâri”.

Tribunalul Constanţa - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului

Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „(3) Contestaţia trebuie să fie înregistrată în termen de 3 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. (1)”.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Prevederile legale criticate sunt norme de procedură, iar, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Aşadar, stabilirea normelor procedurale este atributul exclusiv al legiuitorului. Termenul prevăzut la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 nu împiedică în niciun fel accesul liber la justiţie şi nici dreptul la apărare. Momentul depunerii raportului de către administratorul judiciar/lichidator nu este unul secret, orice persoană participantă la procedura lichidării judiciare, cu o minimă diligentă în apărarea drepturilor sale, are posibilitatea să ia cunoştinţă de acest termen şi să formuleze o contestaţie în termenul de 3 zile prevăzut de lege.

Procedura insolvenţei se caracterizează prin celeritate, menţionată şi la art. 5 din lege, tocmai pornind de la caracterul raporturilor comerciale care, la rândul lor, se desfăşoară cu celeritate. Astfel se justifică şi stabilirea unor termene scurte pentru exercitarea drepturilor procesuale ale participanţilor la procedură, dar aceste termene nu împiedică accesul liber la justiţie, întrucât legea stabileşte suficiente garanţii pentru desfăşurarea procesului în condiţiile prevăzute la art. 21 din Constituţie. În sensul celor arătate mai sus este şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 186 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2010.

De asemenea, prin Decizia nr. 251 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 aprilie 2006, Curtea a statuat că în toate cazurile în care legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen, nu s-a procedat în sensul restrângerii accesului liber la justiţie, ci exclusiv pentru a asigura cadrul legal în vederea exercitării dreptului constituţional prevăzut de art. 21. Aşadar, reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferită prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept - material sau procesual -, inclusiv prin instituirea unor termene, nu trebuie să conducă la o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar la o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, ocrotite în egală măsură.

Celelalte susţineri invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu sunt probleme de constituţionalitate, fiind aspecte ce ţin de organizarea şi funcţionarea instanţelor de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Ioan Ştefan - administrator special al Societăţii Comerciale „Steaua de Mare” - S.A. din Eforie Nord în Dosarul nr. 408/118/2005 al Tribunalului Constanţa - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 martie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 

Luând în considerare faptul că salariile şi alte drepturi de care beneficiază angajaţii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea parţială a acestor diminuări,

având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care aceasta constată că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul iniţial al acestor drepturi,

ţinând cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorări prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel încât să se asigure revenirea la nivelul salariilor în plată în luna iunie 2010,

întrucât, potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, nu se pot promova acte normative care conduc la creşterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

(2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(4) în cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Art. 2. - (1) Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integrai din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1).

(2) începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 4. - Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 5. - Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 6. - Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 7. - În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 19.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Finanţelor Publice prin Adresa nr. 83.841 din 15 mai 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 206.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Finanţelor Publice prin Adresa nr. 83.841 din 15 mai 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.637.654 din 14 mai 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea de către domnul Ciprian Sebastian Badea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Sebastian Badea exercită, cu caracter temporar, funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 207.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Corneliu Cazacu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Finanţelor Publice formulată prin Adresa nr. 83.840 din 15 mai 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.637.655 din 14 mai 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru exercitarea de către domnul Corneliu Cazacu, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Cazacu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 208.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Marius-Constantin Fecioru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius-Constantin Fecioru se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 209.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Iosif Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iosif Moldovan se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 210.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Ovidiu Artopolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu Artopolescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 211.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ştefan Găti a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere Cererea domnului Ştefan Găti, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/9624/1.M. din data de 15 mai 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează, la cerere, exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ştefan Găti a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 212.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Cerbulescu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Constantin Cerbulescu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/3285 din data de 14 mai 2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. a) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Cerbulescu se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte aJ Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 214.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Rodica Mioara Toth, vicepreşedinte, este desemnată să exercite atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, până la numirea preşedintelui instituţiei, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 215.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Dragoş Valentin în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţii or funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Dragoş Valentin se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 216.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Popa Dumitru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Popa Dumitru se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 217.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Horvath Levente- Akos în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Horvath Levente-Akos se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 218.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Mihai Capră din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Capră se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 219.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Gheorghe Emacu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Emacu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 220.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihai-Viorel Fifor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai-Viorel Fifor se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 221.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Corneliu Mugurel Cozmanciuc în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Mugurel Cozmanciuc se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 222.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan se numeşte în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 223


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.