MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 353/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 353         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 mai 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

75. - Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, si Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009

 

Acord-cadru de parteneriat şi de cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte

 

390. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009

 

377 - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Comandor

 

378. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

379. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

532. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

533. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 75.

 

ACORD-CADRU

de parteneriat şi de cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte,

şi Republica Indonezia, pe de altă parte

 

Comunitatea Europeană,

denumită în continuare Comunitatea, şi

Regatul Belgiei,

Republica Bulgaria,

Republica Cehă,

Regatul Danemarcei,

Republica Federală Germania,

Republica Estonia,

Irlanda,

Republica Elenă,

Regatul Spaniei,

Republica Franceză,

Republica Italiană,

Republica Cipru,

Republica Letonia,

Republica Lituania,

Marele Ducat Al Luxemburgului,

Republica Ungară,

Regatul, Ţărilor de Jos,

Republica Austria,

Republica Polonă,

Republica Portugheză,

România,

Republica Slovenia,

Republica Slovacă,

Republica Finlanda,

Regatul Suediei,

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

părţi contractante la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare statele membre,

pe de o parte, şi

Guvernul Republicii Indonezia,

pe de altă parte,

ambele denumite în continuare părţile,

având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie dintre Republica Indonezia şi Comunitate, precum şi legăturile istorice, politice şi economice strânse care le unesc,

având în vedere importanţa deosebită pe care părţile o acordă caracterului amplu al relaţiilor lor reciproce,

reafirmând angajamentul părţilor de a respecta principiile consfinţite de Carta Naţiunilor Unite,

reafirmând angajamentul părţilor de a respecta, promova şi proteja principiile democratice şi drepturile fundamentale ale omului, statul de drept, pacea şi justiţia la nivel internaţional, astfel cum sunt consacrate, inter alia, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a Naţiunilor Unite, în Statutul de la Roma şi în alte instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului, aplicabile ambelor părţi,

reafirmând respectul faţă de suveranitatea, integritatea teritorială şi unitatea naţională a Republicii Indonezia,

reafirmând ataşamentul lor la principiile statului de drept şi ale bunei guvernări, precum şi dorinţa de a promova progresul economic şi social pentru popoarele lor, ţinând seama de principiul dezvoltării durabile şi de cerinţele privind protecţia mediului,

reafirmând că cele mai grave infracţiuni care preocupă comunitatea internaţională nu trebuie să rămână nepedepsite şi cei care se fac vinovaţi de asemenea fapte ar trebui aduşi în faţa justiţiei şi, dacă sunt găsiţi vinovaţi, ar trebui pedepsiţi în consecinţă, iar urmărirea lor ar trebui să se întemeieze pe masurile adoptate la nivel naţional şi pe consolidarea colaborării la nivel mondial,

exprimând deplinul lor angajament de a combate toate formele de criminalitate organizată transnaţională şi terorismul, în conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv cu legislaţia referitoare la drepturile omului, cu principiile umanitare în materie de migraţie şi de refugiaţi şi cu dreptul internaţional umanitar, de a institui o cooperare internaţională eficientă, precum şi instrumentele prin care să se asigure eradicarea acestora,

întrucât părţile recunosc că adoptarea unor convenţii internaţionale în materie şi a altor rezoluţii în materie ale Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, inclusiv Rezoluţia nr. 1.540, constituie baza angajamentului întregii comunităţi internaţionale de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă,

recunoscând necesitatea de a intensifica obligaţiile de dezarmare şi de neproliferare, în conformitate cu dreptul internaţional, inter alia, pentru a exclude pericolul pe care îl constituie armele de distrugere în masă,

recunoscând importanţa Acordului de cooperare din 7 martie 1980 dintre Comunitatea Economică Europeană şi Indonezia, Malaezia Filipine, Singapore şi Thailanda - ţări membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) şi a protocoalelor de aderare ulterioare,

recunoscând importanţa consolidării relaţiei existente între părţi, în vederea consolidării cooperării dintre acestea, precum şi dorinţa lor comună de a-şi consolida, aprofunda şi diversifica relaţiile în domenii de interes reciproc pe baza egalităţii, nediscriminării, a respectului pentru mediul natural şi a beneficiilor reciproce,

confirmând dorinţa lor de a intensifica, luând în considerare activităţile întreprinse la nivel regional, cooperarea dintre Comunitate şi Republica Indonezia pe baza valorilor comune şi a beneficiilor reciproce,

în conformitate cu legile şi normele lor,

convin după cum urmează:

 

TITLUL I

Obiectul şi domeniul de aplicare

 

ARTICOLUL 1

Principii generale

 

1. Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor fundamentale ale omului consfinţite de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de alte instrumente internaţionale referitoare la drepturile omului aplicabile ambelor părţi reprezintă fundamentul politicilor interne şi internaţionale ale părţilor şi constituie un element esenţial al prezentului acord.

2. Părţile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Naţiunilor Unite.

3. Părţile îşi confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera pentru a găsi soluţii la schimbările climatice şi de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

4. Părţile îşi reafirmă angajamentul faţă de Declaraţia de la Paris din 2005 cu privire la eficienţa ajutorului şi convin să îşi consolideze cooperarea pentru îmbunătăţirea performanţelor în domeniul dezvoltării.

5. Părţile îşi reafirmă ataşamentul faţă de principiile bunei guvernări, statului de drept, inclusiv în ceea ce priveşte

independenţa judecătorească, precum şi faţă de lupta împotriva corupţiei.

6. Punerea în aplicare a prezentului acord de parteneriat şi de cooperare se întemeiază pe principiile egalităţii şi beneficiilor reciproce.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul cooperării

 

Pentru a-şi consolida relaţiile bilaterale, părţile se angajează să aibă un amplu dialog şi să promoveze în continuare cooperarea în toate domeniile de interes comun. Eforturile lor vor avea în vedere, în special:

(a) să instituie cooperarea la nivel bilateral şi în toate forurile şi organizaţiile regionale şi internaţionale pertinente;

(b) să dezvolte comerţul şi investiţiile între părţi, în vederea obţinerii unor beneficii reciproce;

(c) să instituie cooperarea în toate domeniile comerciale şi investiţionale de interes comun, pentru a facilita fluxurile comerciale şi investiţionale, pentru a preveni şi elimina obstacolele în calea comerţului şi a investiţiilor, inclusiv, dacă este cazul, cooperarea privind iniţiativele în derulare şi viitoare ale CE- ASEAN;

(d) să instituie cooperarea în alte sectoare de interes comun, în special în turism şi servicii financiare; impozitare şi vamă; politică macroeconomică; politică industrială şi IMM-uri;

societate informaţională; ştiinţă şi tehnologie; energie; transport şi siguranţa transportului; educaţie şi cultură; drepturile omului; mediu şi resurse naturale, inclusiv mediu marin; silvicultură; agricultură şi dezvoltare rurală; cooperare în domeniul maritim şi pescuit; sănătate; siguranţa alimentelor; sănătate animală; statistică; protecţia datelor cu caracter personal; cooperare privind modernizarea administraţiei de stat şi a administraţiei publice; drepturile de proprietate intelectuală;

(e) să instituie cooperarea pe probleme de migraţie legală şi ilegală, contrabanda şi traficul de fiinţe umane;

(f) să instituie cooperarea în domeniul drepturilor omului şi al justiţiei;

(g) să instituie cooperarea pentru combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

(h) să instituie cooperarea pentru combaterea terorismului şi a criminalităţii transnaţionale, de exemplu fabricarea de droguri ilicite şi de precursori şi traficul cu aceste substanţe, precum şi pentru combaterea spălării de bani;

(i) să favorizeze participarea actuală şi viitoare a ambelor părţi la programele de cooperare subregionale şi regionale pertinente;

(j) fiecare parte să îşi îmbunătăţească profilul în regiunile celeilalte;

(k) să promoveze înţelegerea între oameni prin cooperarea diferitelor entităţi neguvernamentale, cum ar fi grupurile de reflecţie, universităţile, societatea civilă şi media, prin seminare, conferinţe, acţiuni interactive studenţeşti şi alte activităţi.

 

ARTICOLUL 3

Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

 

1. Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, atât către factorii statali cât şi nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări pentru stabilitatea şi securitatea internaţională.

2. Prin urmare, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora prin respectarea deplină şi aplicarea la nivel naţional a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu tratatele/convenţiile multilaterale privind dezarmarea şi neproliferarea, precum şi în conformitate cu alte acorduri negociate la nivel multilateral şi cu obligaţii internaţionale asumate în temeiul Cartei Naţiunilor Unite. Părţile convin că această dispoziţie reprezintă un element esenţial al prezentului acord.

3. Părţile convin, de asemenea, să coopereze şi să ia măsurile necesare pentru a consolida punerea în aplicare a instrumentelor internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea armelor de distrugere în masă, aplicabile ambelor părţi, printre altele prin schimb de informaţii, expertiză şi experienţă.

4. De asemenea, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, prin acţiuni întreprinse pentru semnarea şi ratificarea tuturor celorlalte instrumente internaţionale pertinente sau, după caz, aderarea ia acestea, precum şi pentru aplicarea lor deplină.

5. În plus, părţile convin să coopereze pentru instituirea unui sistem naţional eficace de control al exporturilor, pentru prevenirea proliferării, pentru controlul exporturilor şi al tranzitului de mărfuri legate de armele de distrugere în masă, inclusiv prin controlul privind utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare legate de armele de distrugere în masă, cu aplicarea unor sancţiuni eficiente în cazul încălcării controlului exporturilor.

6. Părţile convin să instituie un dialog politic constant care să susţină şi să consolideze aceste elemente. Acest dialog se poate derula pe bază regională.

 

ARTICOLUL 4

Cooperare Judiciară

 

1. Părţile cooperează cu privire la chestiuni legate de dezvoltarea sistemelor lor judiciare, a legislaţiei şi instituţiilor lor judiciare, inclusiv în ceea ce priveşte eficacitatea acestora, în special prin schimburi de opinii şi de experienţă şi prin consolidarea capacităţilor. În cadrul competenţelor şi atribuţiilor lor, părţile se angajează să îşi acorde asistenţă judiciară în materie penală şi de extrădare.

2. Părţile reafirmă că cele mai grave infracţiuni care afectează comunitatea internaţională în ansamblul ei nu trebuie să rămână nepedepsite şi, de asemenea, că persoanele acuzate de înfăptuirea acestor crime trebuie aduse în faţa justiţiei şi, dacă se dovedeşte că sunt vinovate, trebuie pedepsite conform legii.

3. Părţile convin să coopereze pentru punerea în aplicare a decretului prezidenţial privind Planul naţional de acţiune pentru drepturile omului 2004-2009, inclusiv lucrările pregătitoare pentru ratificarea şi punerea în aplicare a instrumentelor internaţionale privind drepturile omului, cum ar fi Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea infracţiunii de genocid, precum şi Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale.

4. Părţile convin că un dialog între ele pe această terră ar fi benefic.

 

ARTICOLUL 5

Cooperarea pentru combaterea terorismului

 

1. Reafirmând importanţa luptei împotriva terorism

ului şi în conformitate cu convenţiile internaţionale aplicabile, inclusiv instrumentele în materie de drepturile omului şi de drept umanitar internaţional, precum şi în conformitate cu legile şi reglementările lor interne şi ţinând seama de strategia mondială împotriva terorismului adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în Rezoluţia nr. 60/288 din 8 septembrie 2006 şi de Declaraţia comună UE- ASEAN privind cooperarea pentru combaterea terorismului, adoptată la 28 ianuarie 2003, Dariile convin să coopereze pentru prevenirea şi eradicarea actelor de terorism.

2. În contextul punerii în aplicare a Rezoluţiei nr. 1.373 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite şi a altor rezoluţii ale ONU, convenţii internaţionale şi instrumente aplicabile ambelor părţi, acestea cooperează pentru combaterea terorismului prin, inter alia:

- schimb de informaţii referitoare la grupurile de terorişti şi reţelele lor de sprijin, în conformitate cu legislaţia internaţională şi naţională;

- schimb de opinii în ceea ce priveşte mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în chestiuni tehnice şi de formare, precum şi prin schimbul de experienţă în legătură cu prevenirea terorismului;

- cooperare în domeniul aplicării legii, consolidarea cadrului juridic şi eliminarea condiţiilor care determină propagarea terorismului;

- cooperare privind îmbunătăţirea controlului la frontiere şi a gestiunii frontierelor, consolidarea capacităţilor prin crearea de reţele, programe de formare şi educare, schimb de vizite între oficialităţi, cadre universitare, analişti şi operatori de teren, precum şi prin organizarea de seminarii şi conferinţe.

 

TITLUL II

Cooperare în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile se angajează să facă schimb de opinii şi să coopereze în cadrul forurilor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite, dialogul UE- ASEAN, Forumul regional al ASEAN (ARF) şi Reuniunea la nivel înalt Asia-Europa (ASEM), Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) şi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).

 

TITLUL III

Cooperare bilaterală şi regională

 

ARTICOLUL 7

 

1. Pentru fiecare domeniu de dialog şi de cooperare în cadrul prezentului acord, concomitent cu accentul pus pe chestiunile care ţin de cooperarea bilaterală, cele două părţi convin să desfăşoare activităţile aferente în plan bilateral sau regional ori într-o combinaţie a celor două planuri. Pentru a alege planul de cooperare adecvat, părţile vor avea în vedere obţinerea unui impact maxim asupra tuturor părţilor interesate, precum şi implicarea deplină a acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor, ţinând seama de fezabilitatea la nivel politic şi instituţional şi, dacă este cazul, prin asigurarea coerenţei cu alte activităţi care angrenează partenerii Comunităţii şi ai ASEAN.

2. Dacă este cazul. Comunitatea şi Indonezia pot să decidă extinderea sprijinului financiar pentru a include activităţile de cooperare în domeniile prevăzute de acord sau în legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile şi resursele financiare ale fiecărei părţi. În special, cooperarea poate prevedea organizarea de programe de formare, ateliere şi seminare, schimburi de experţi, studii şi alte acţiuni convenite de părţi.

 

TITLUL IV

Cooperare în domeniul comerţului şi investiţiilor

 

ARTICOLUL 8

Principii generale

 

1. Părţile se angajează într-un dialog privind relaţiile comerciale bilaterale şi multilaterale, precum şi aspecte legate de comerţ, în vederea consolidării relaţiilor comerciale bilaterale şi dezvoltării sistemului de schimburi comerciale multilaterale.

2. Părţile se angajează să promoveze dezvoltarea şi diversificarea schimburilor comerciale dintre părţi, pentru a le aduce la cel mai înalt nivel, în avantajul ambelor părţi. Acestea se angajează să instituie condiţii mai bune de acces la piaţă, prin eforturi menite să elimine barierele comerciale şi să sporească transparenţa, ţinând seama de activitatea desfăşurată de organizaţiile internaţionale în domeniu.

3. Recunoscând că schimburile comerciale au un rol indispensabil în dezvoltare, că asistenţa acordată sub forma unor regimuri preferenţiale de schimburi comerciale s-a dovedit benefică pentru ţările în curs de dezvoltare, părţile depun eforturi pentru intensificarea consultărilor în materie de asistenţă, în deplină conformitate cu normele OMC.

4. Părţile se informează reciproc cu privire la dezvoltarea schimburilor comerciale şi a politicilor în domeniu, cum ar fi politica agricolă, politica privind siguranţa alimentară, politica privind sănătatea animală, politica în domeniul protecţiei consumatorului, politica privind substanţele chimice periculoase şi politica gestionării deşeurilor.

5. Părţile încurajează dialogul şi cooperarea astfel încât să îşi dezvolte relaţiile comerciale şi investiţionale, inclusiv furnizarea de asistenţă pentru consolidarea capacităţii tehnice de a rezolva problemele din domeniile menţionate la art. 9-16.

 

ARTICOLUL 9

Chestiuni sanitare şi fitosanitare (SFS)

 

Părţile examinează legislaţia, procedurile de certificare şi inspecţie, în cadrul Acordului OMC privind problemele sanitare şi fitosanitare (SFS), al Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Plantelor (IPPC), al Oficiului Internaţional pentru Epizotii (OIE) şi al Comisiei CODEX Alimentarius (CAC) şi fac schimb de informaţii cu privire la acestea.

 

ARTICOLUL 10

Bariere tehnice în calea comerţului (BTC)

 

Părţile promovează aplicarea normelor internaţionale, cooperează şi fac schimb de informaţii referitoare la standarde, proceduri de evaluare pentru conformitate şi regulamente tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerţului (BTC).

 

ARTICOLUL 11

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

 

Părţile cooperează pentru a îmbunătăţi şi a spori protecţia şi utilizarea proprietăţii intelectuale pe baza celor mai bune practici, precum şi pentru intensificarea diseminării cunoştinţelor în domeniu. Această cooperare poate să includă schimburi de informaţii şi de experienţă privind chestiuni precum practica, promovarea, diseminarea, optimizarea, gestionarea, armonizarea, protecţia şi aplicarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, prevenirea abuzurilor în legătură cu aceste drepturi, combaterea contrafacerii şi a pirateriei.

 

ARTICOLUL 12

Facilitarea schimburilor comerciale

 

Părţile fac schimb de experienţă şi analizează posibilităţile de a simplifica procedurile de import şi export, precum şi alte proceduri vamale, de a spori transparenţa normelor comerciale şi de a dezvolta cooperarea vamală, inclusiv mecanismele de asistenţă administrativă reciprocă, şi, de asemenea, de a promova convergenţa opiniilor şi acţiunile comune în contextul iniţiativelor internaţionale. Părţile vor acorda o atenţie deosebită extinderii dimensiunii de securitate a comerţului internaţional, inclusiv a serviciilor din transporturi, precum şi asigurării unei abordări echilibrate între facilităţile comerciale şi combaterea fraudei şi a neregulilor.

 

ARTICOLUL 13

Cooperare vamală

 

Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute de prezentul acord, părţile îşi exprimă interesul pe care tt acordă examinării posibilităţilor de a încheia în viitor un protocol de cooperare vamală, inclusiv de asistenţă reciprocă, în cadrul instituţional trasat de prezentul acord.

 

ARTICOLUL 14

Investiţii

 

Părţile promovează intensificarea fluxului de investiţii prin dezvoltarea unui mediu atractiv şi stabil pentru investiţii reciproce printr-un dialog consecvent, menit să sporească

înţelegerea şi cooperarea în domeniul investiţiilor, să exploreze mecanismele administrative de facilitare a fluxurilor investiţionale şi să promoveze un regim de investiţii stabil, transparent, deschis şi nediscriminator.

 

ARTICOLUL 15

Politica în domeniul concurenţei

 

Părţile promovează stabilirea şi aplicarea efectivă a normelor din domeniul concurenţei, precum şi difuzarea informaţiilor, astfel încât să fie promovată transparenţa şi securitatea juridică pentru întreprinderile care operează pe pieţele respective.

 

ARTICOLUL 16

Servicii

 

Părţile stabilesc un dialog consecvent având drept principal obiectiv schimbul de informaţii cu privire la cadrele lor de reglementare, promovarea accesului la pieţele lor şi la sursele de capital şi de tehnologie, precum şi promovarea comerţului în domeniul serviciilor între cele două regiuni şi, de asemenea, pe pieţele din ţări terţe.

 

TITLUL V

Cooperarea în alte sectoare

 

ARTICOLUL 17

Turism

 

1. Părţile pot coopera pentru a îmbunătăţi schimbul de informaţii şi a institui cefe mai bune practici, astfel încât să asigure o dezvoltare echilibrată şi durabilă a turismului, în conformitate cu Codul mondial de etică în turism al Organizaţiei Mondiale a Turismului şi cu principiile durabilităţii, care stau la baza procesului Agendei locale 21.

2. Părţile pot intensifica procesul de cooperare menit să salvgardeze şi să optimizeze potenţialul patrimoniului natural şi cultural, să atenueze efectele negative ale turismului şi să intensifice contribuţia pozitivă a industriei turismului la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, în special prin promovarea turismului ecologic, prin respectarea integrităţii şi intereselor comunităţilor locale şi prin îmbunătăţirea formării profesionale în domeniul turismului.

 

ARTICOLUL 18

Servicii financiare

 

Părţile convin să promoveze cooperarea în domeniul serviciilor financiare, în funcţie de cerinţele lor şi în cadrul programelor şi legislaţiilor lor.

 

ARTICOLUL 19

Dialogul în domeniul politicii economice

 

1. Părţile convin să coopereze pentru promovarea schimbului de informaţii şi de experienţe cu privire la tendinţele şi politicile economice ale părţilor, în special în contextul cooperării şi integrării economice regionale.

2. Părţile se angajează să aprofundeze dialogul dintre autorităţile lor în chestiuni economice care, conform celor convenite de părţi, pot include domenii precum ar fi politica monetară, politica fiscală (inclusiv impozitarea), finanţele publice, stabilizarea macroeconomică şi datoria externă.

3. Părţile recunosc importanţa de a spori transparenţa şi schimbul de informaţii pentru a facilita aplicarea măsurilor de prevenire a evitării sau evaziunii fiscale, în contextul cadrelor legislative ale părţilor. Părţile convin să coopereze mai bine în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 20

Cooperare în domeniul politicii industriale şi al IMM-urilor

 

1. Ţinând seama de politicile şi obiectivele lor economice, părţile convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială, în toate domeniile pe care le consideră adecvate, astfel încât să fie stimulată competitivitatea IMM-urilor, inter alia prin:

- schimb de informaţii şi de experienţă la crearea condiţiilor-cadru prin care IMM-urile să devină mai competitive;

- promovarea contactelor între operatorii economici, încurajarea investiţiilor comune şi stabilirea de întreprinderi comune şi de reţele informatice, în special prin programele comunitare existente pe orizontală, stimularea în mod deosebit a transferurilor de tehnologie soft şi hard între parteneri;

- facilitarea accesului la mijloace de finanţare şi la pieţe, furnizarea de informaţii şi stimularea inovaţiei prin schimbul de bune practici privind accesul la sursele de finanţare, în special pentru microîntreprinderi şi pentru întreprinderile mici;

- proiecte comune de cercetare în sectoarele industriale selectate şi cooperare în materie de norme şi proceduri de evaluare a conformităţii şi de regulamente tehnice, astfel cum se convine de către părţi.

2. Părţile facilitează şi sprijină activităţile relevante stabilite de sectoarele private ale ambelor părţi.

 

ARTICOLUL 21

Societatea informaţională

 

Părţile, recunoscând că tehnologiile informaţionale şi de comunicare sunt elemente-cheie ale vieţii moderne, de importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi sociala, se angajează să coopereze, punând accentul, inter alia, pe:

(a) facilitarea unui dialog aprofundat cu privire la diferite aspecte aie societăţii informaţionale, în special cu privire la politicile şi reglementările privind comunicarea electronică, inclusiv serviciul universal, licenţele individuale şi autorizaţiile generale, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, precum şi independenţa şi eficacitatea autorităţii de reglementare;

(b) interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor şi serviciilor Comunităţii, Indoneziei şi Asiei de Sud-Est;

(c) promovarea cooperării în materie de cercetare între Uniunea Europeană şi Indonezia în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (T/C);

(d) promovarea cooperării în materie de cercetare între Uniunea Europeană şi Indonezia în domeniu! tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii;

(e) proiecte comune de cercetare privind tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii;

(f) chestiuni/aspecte legate de securitatea TIC.

 

ARTICOLUL 22

Ştiinţă şi tehnologie

 

1. Părţile convin să coopereze în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în sectoare de interes comun, cum ar fi energia, transportul, mediul, resursele naturale şi sănătatea, ţinând seama de politicile lor.

2. Cooperarea are drept scop:

(a) să încurajeze schimburile de informaţii şi de know-how în ştiinţă şi tehnologie, în special cu privire la punerea în aplicare a politicilor şi programelor;

(b) să promoveze relaţii durabile între comunităţile ştiinţifice, centrele de cercetare, universităţile şi întreprinderile părţilor;

(c) să promoveze formarea profesională în domeniul resurselor umane;

(d) să promoveze alte forme de cooperare convenite de comun acord.

3. Cooperarea se poate derula sub formă de proiecte şi schimburi reciproce, întâlniri între cercetători şi formarea lor profesională prin sisteme de mobilitate internaţională, precum şi în vederea diseminării optime a rezultatelor cercetării.

4. În cadrul acestei cooperări, părţile promovează participarea reciprocă a instituţiilor de învăţământ superior, a centrelor de cercetare şi a sectoarelor de producţie, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

ARTICOLUL 23

Energie

 

Părţile depun toate eforturile pentru intensificarea cooperării în sectorul energetic. În acest scop, părţile convin să promoveze contactele reciproc avantajoase pentru:

(a) diversificarea surselor de energie menite să amelioreze securitatea aprovizionării, dezvoltarea formelor noi sau regenerabile de energie, precum şi cooperarea privind iniţiativele industriale în amonte şi în aval în sectorul energetic;

(b) utilizarea raţională a energiei atât la nivelul ofertei, cât şi al cererii, şi intensificarea cooperării pentru combaterea schimbărilor climatice, inclusiv prin mecanismul pentru o dezvoltare curată, prevăzut de Protocolul de la Kyoto;

(c) promovarea transferului de tehnologie în vederea unei producţii şi a unei utilizări eficiente şi durabile a energiei;

(d) analizarea legăturilor dintre posibilitatea accesului la energie şi dezvoltarea durabilă.

 

ARTICOLUL 24

Transport

 

1. Părţile se angajează să coopereze în toate sectoarele relevante ale politicii în domeniul transporturilor, în vederea ameliorării circulaţiei mărfurilor şi pasagerilor, pentru promovarea securităţii, a siguranţei şi securităţii maritime şi aeriene, dezvoltarea resurselor umane, protecţia mediului şi creşterea eficacităţii sistemelor de transport.

2. Formele de cooperare pot include, inter alia:

(a) schimburi de informaţii cu privire la politicile şi practicile în domeniul transporturilor celor două părţi, în special cu privire la transportul urban, rural, fluvial şi maritim, inclusiv logistica, interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor de transport multimodale, precum şi gestiunea căilor ferate, a porturilor şi aeroporturilor;

(b) posibilitatea utilizării sistemului european de navigaţie prin satelit (Galileo), accentul fiind pus pe chestiunile de interes comun;

(c) dialogul în domeniul serviciilor de transport aerian, în vederea dezvoltării în continuare a relaţiilor bilaterale în domenii de interes reciproc; se are în vedere, de asemenea, modificarea anumitor elemente din acordurile bilaterale existente în domeniul serviciilor aeriene între Indonezia şi statele membre, pentru ca acordurile respective să fie conforme cu legile şi normele părţilor, precum şi pentru a analiza căile pentru dezvoltarea în continuare a cooperam în sectorul transportului aerian;

(d) dialogul în domeniul serviciilor de transport maritim prin care se urmăreşte accesul nerestricţionat la pieţele maritime internaţionale, precum şi în domeniul schimburilor comerciale, neaplicarea clauzelor privind împărţirea mărfurilor între părţi, prelucrarea la nivel naţional şi clauza naţiunii celei mai favorizate pentru navele exploatate de resortisanţi sau de societăţile celeilalte părţi, precum şi cu privire la chestiunile legate de serviciile de transport „door-to-door”;

(e) punerea în aplicare a normelor şi reglementărilor în materie de securitate, siguranţă şi prevenire a poluării, în special în ceea ce priveşte transportul maritim şi aerian, în conformitate cu convenţiile internaţionale în domeniu.

 

ARTICOLUL 25

Educaţie şi cultură

 

1. Părţile convin să promoveze cooperarea în domeniul educaţiei şi culturii, cu respectarea diversităţii acestor domenii, astfel încât să se intensifice înţelegerea reciprocă şi cunoaşterea culturilor lor.

2. Părţile se angajează să adopte măsurile corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale şi întreprinderea acţiunilor comune în diferite domenii culturale, inclusiv prin organizarea în comun de evenimente culturale. În această privinţă, părţile convin, de asemenea, să sprijine în continuare activităţile Fundaţiei Asia-Europa.

3. Părţile convin să se consulte şi să coopereze în cadrul forurilor internaţionale din domeniu, cum ar fi UNESCO- şi să schimbe opinii privind diversitatea culturală, inclusiv evoluţii cum ar fi ratificarea şi aplicarea Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală.

4. În plus, părţile vor pune accentul pe măsurile menite să creeze legături permanente între agenţiile lor specializate pentru încurajarea schimburilor de informaţii şi de publicaţii, de know-how, studenţi, experţi şi resurse tehnice, pentru promovarea TIC în educaţie, pe baza avantajelor oferite de programele comunitare în Asia de Sud-Est în domeniile educaţiei şi culturii şi, de asemenea, de experienţa dobândită în acest domeniu de către cele două părţi. Cele două părţi convin, de asemenea, să încurajeze punerea în aplicare a programului Erasmus Mundus.

 

ARTICOLUL 26

Drepturile omului

 

1. Părţile convin să coopereze pentru promovarea şi protejarea drepturilor omului.

2. Cooperarea poate include, printre altele:

(a) sprijin pentru punerea în aplicare a planului naţional de acţiune indonezian în domeniul drepturilor omului;

(b) promovarea drepturilor omului şi educaţia în acest domeniu;

(c) consolidarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul drepturilor omului.

3. Părţile convin că un dialog între ele pe această terră ar fi benefic.

 

ARTICOLUL 27

Mediul şi resursele naturale

 

1. Părţile recunosc necesitatea de a conserva mediul şi de a gestiona în mod durabil resursele naturale şi diversitatea biologică, elemente esenţiale pentru dezvoltarea generaţiilor prezente şi viitoare.

2. Concluziile reuniunii mondiale la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă, precum şi punerea în aplicare a acordurilor multilaterale referitoare la mediu aplicabile ambelor părţi vor fi luate în considerare în toate activităţile întreprinse de părţi în temeiul prezentului acord.

3. Părţile se angajează să continue cooperarea în cadrul programelor regionale cu privire la protecţia mediului, în special cu privire la:

(a) sensibilizarea în chestiuni de mediu şi capacitatea de asigurare a respectării legislaţiei;

(b) consolidarea capacităţilor în domeniul schimbărilor climatice şi eficienţei energetice, axată pe cercetare şi dezvoltare, monitorizarea şi analizarea schimbărilor climatice şi

a efectelor de seră, programe de atenuare a efectelor şi de adaptare;

(c) consolidarea capacităţilor de participare la acordurile multilaterale referitoare la mediu şi de punerea lor în aplicare, inclusiv la acordurile privind biodiversitatea, biosecuritatea şi CITES;

(d) promovarea tehnologiilor, produselor şi serviciilor din domeniul mediului, inclusiv consolidarea capacităţilor în materie de gestionare a mediului şi de etichetare ecologică;

(e) prevenirea traficului transfrontalier clandestin de substanţe şi deşeuri periculoase şi a altor tipuri de deşeuri;

(f) controlul conservării, poluării şi degradării mediului de coastă şi marin;

(g) participarea locală la protecţia mediului şi la dezvoltarea durabilă;

(h) gestionarea solurilor şi a terenurilor;

(i) adoptarea de măsuri de combatere a poluării transfrontaliere provocată de „bruma uscată”.

4. Părţile încurajează accesul reciproc la programele derulate în acest domeniu, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute de aceste programe.

 

ARTICOLUL 28

Silvicultură

 

1. Părţile recunosc necesitatea de a proteja, conserva şi gestiona în mod durabil resursele forestiere şi diversitatea lor biologică, de care să poată beneficia generaţiile prezente şi viitoare.

2. Părţile se angajează să coopereze în continuare pentru a ameliora gestionarea pădurilor şt a incendiilor forestiere, pentru a combate exploatarea ilegală a pădurilor şi comerţul asociat acesteia, pentru administrarea pădurilor şi promovarea unei gestiuni forestiere durabile.

3. Părţile elaborează programe de cooperare în diferite domenii, de exemplu:

(a) cooperarea, în cadrul forurilor internaţionale, regionale şi bilaterale competente, la promovarea stabilirii instrumentelor juridice de luptă împotriva exploatării ilegale a pădurilor şi a comerţului asociat acesteia;

(b) consolidarea capacităţilor, cercetare şi dezvoltare;

(c) sprijin pentru dezvoltarea unui sector forestier durabil;

(d) instituirea unui sistem de certificare forestieră.

 

ARTJCOLUL 29

Agricultură şi dezvoltare rurală

 

Părţile convin să dezvolte cooperarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Domeniile de cooperare care pot fi dezvoltate în continuare sunt, printre altele:

(a) politica agricolă şi perspectivele generale ale agriculturii pe plan internaţional;

(b) posibilităţile de eliminare a barierelor în calea schimburilor comerciale cu cereale, efective de animale şi produsele din acestea;

(c) politica de dezvoltare în zonele rurale;

(d) politica în domeniul calităţii cerealelor şi efectivelor de animale, precum şi indicaţiile geografice protejate;

(e) dezvoltarea pieţelor şi promovarea relaţiilor comerciale internaţionale;

(f) dezvoltarea agriculturii durabile.

 

ARTICOLUL 30

Mediul marin şi pescuitul

 

Părţile încurajează cooperarea privind mediul marin şi pescuitul, la nivel bilateral şi multilateral, în special pentru promovarea dezvoltării şi gestiunii durabile a pescuitului şi a mediului marin. Domeniile de cooperare pot avea drept obiect:

(a) schimbul de informaţii;

(b) susţinerea unei politici durabile şi responsabile pe termen lung a pescuitului şi a mediului marin, în special în ceea ce priveşte conservarea şi gestionarea resurselor de coastă şi marine;

(c) promovarea eforturilor de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, precum şi

(d) dezvoltarea pieţei şi consolidarea capacităţilor.

 

ARTICOLUL 31

Sănătate

 

1. Părţile convin să coopereze în sectorul sănătăţii, în domenii de interes comun, pentru consolidarea activităţilor lor legate de cercetare, gestionarea sistemului sanitar, nutriţie, farmacologie, medicină preventivă, boli contagioase majore, cum ar fi gripa aviară şi pandemică, HIV/SIDA, SARS, precum şi boli netransmisibile cum ar fi cancerul, bolite cardiace, traumatismele cauzate de accidentele de trafic şi alte fenomene de risc pentru sănătate, inclusiv dependenţa de droguri.

2. Cooperarea are în vedere, în principal:

(a) schimbul de informaţii şi de experienţă în domeniile menţionate anterior;

(b) programele care au drept obiect epidemiologia, descentralizarea, finanţarea sănătăţii, responsabilizarea comunităţilor şi administrarea serviciilor în domeniul sănătăţii;

(c) consolidarea capacităţilor prin asistenţă tehnică, dezvoltarea programelor de formare profesională;

(d) programe pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale şi susţinerea activităţilor aferente, de exemplu, programe pentru reducerea mortalităţii infantile şi materne.

 

ARTICOLUL 32

Statistici

 

Părţile convin să promoveze, în conformitate cu activităţile de cooperare statistică dintre Comunitate şi ASEAN, armonizarea metodelor şi practicilor statistice, inclusiv culegerea şi difuzarea datelor statistice, care să le permită astfel util zarea pe o bază reciproc acceptabilă a rapoartelor statistice privind comerţul cu bunuri şi servicii şi, în ansamblu, cu privire la orice alt domeniu prevăzut de prezentul acord şi care poate fi prelucrat statistic, ceea ce presupune culegerea, analiza şi difuzarea.

 

ARTICOLUL 33

Protecţia datelor cu caracter personal

 

1. Părţile convin să colaboreze în acest domeniu, în principal pentru îmbunătăţirea nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal, ţinând seama de cele mai bune practici internaţionale, în special practicile prevăzute de orientările Organizaţiei Naţiunilor Unite privind reglementarea fişierelor informatice conţinând date cu caracter personal (Rezoluţia nr. 45/95 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite din 14 decembrie 1990).

2. Cooperarea în materie de protecţie a datelor cu caracter personal poate prevedea, inter alia, asistenţa tehnică sub formă de schimburi de informaţii şi de experienţă, pe baza legislaţiei şi reglementărilor celor două părţi.

 

ARTICOLUL 34

Migraţie

 

1. Părţile reafirmă importanţa eforturilor comune în domeniul gestionării fluxurilor de migraţie între teritoriile lor şi, pentru consolidarea cooperării, pun bazele unui amplu dialog cu privire la toate chestiunile referitoare la migraţie, inclusiv migraţia ilegală, traficul de migranţi şi traficul de persoane, precum şi cu privire la protecţia persoanelor care necesită protecţie internaţională. Aspectele legate de migraţie se prevăd în strategiile naţionale de dezvoltare socioeconomică ale celor două părţi. Atunci când abordează chestiuni legate de migraţie, cele două părţi convin să respecte principiile umanitare.

2. Cooperarea dintre părţi ar trebui să se desfăşoare în conformitate cu evaluarea cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă, şi ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia în domeniu a părţilor. Cooperarea se va axa, inter alia, pe:

(a) analiza cauzelor profunde ale migraţiei;

(b) elaborarea şi aplicarea legislaţiei şi practicilor naţionale, în temeiul legislaţiei internaţionale în materie aplicabilă ambelor părţi şi, în special, garantarea respectării principiului „nerespingerii”;

(c) chestiuni considerate de interes comun în domeniul vizelor, documentelor de călătorie şi gestionării controlului de frontieră;

(d) norme referitoare la admitere, precum şi drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil şi integrarea persoanelor cu şedere legală şi care nu sunt resortisanţi, educaţie şi formare profesională, măsuri de combatere a rasismului şi xenofobiei;

(e) consolidarea capacităţilor tehnice şi umane;

(f) elaborarea unei politici preventive eficace împotriva migraţiei clandestine, traficului de migranţi şi traficului de persoane, inclusiv mijloacele de combatere a reţelelor de traficanţi de migranţi şi persoane, precum şi protecţia victimelor acestui tip de trafic;

(g) returnarea, în condiţii umane şi demne, a persoanelor cu şedere ilegală, inclusiv promovarea returnării din voinţa acestora, precum şi readmiterea acestor persoane, în conformitate cu alin. 3.

3. În Cadrul cooperării care vizează prevenirea şi ţinerea sub control a migraţiei ilegale, părţile convin în cele ce urmează, fără a aduce atingere cerinţei de protecţie a victimelor traficului de persoane:

(a) să identifice persoanele care pretind a fi resortisanţi ai lor şi să readmită toţi resortisanţii lor cu şedere ilegală pe teritoriul unui stat membru sau al Indoneziei, la cerere şi fără întârziere nejustificată ori alte formalităţi, odată ce li s-a stabilit cetăţenia;

(b) să emită pentru resortisanţii lor, în acest scop, documentele de identitate corespunzătoare.

4. Părţile convin, la cerere, să discute în vederea încheierii unui acord în care să se prevadă obligaţiile specifice ce le revin în materie de readmitere, precum şi obligaţia de readmitere a resortisanţilor celor două părţi şi a altor ţări. Acest aspect se referă, de asemenea, la apatrizi.

 

ARTJCOLUL 35

Combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei

 

Părţile convin să coopereze şi să contribuie la lupta împotriva criminalităţii organizate cu caracter economic şi financiar, precum şi împotriva corupţiei, cu respectarea deplină a obligaţiilor asumate în acest domeniu de către cele două părţi în plan internaţional, inclusiv cooperarea eficientă pentru recuperarea activelor sau fondurilor provenite din actele de corupţie. Această dispoziţie reprezintă un element esenţial din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 36

Cooperarea pentru combaterea drogurilor ilegale

 

1. În limitele legislaţiilor lor, părţile cooperează pentru a asigura o abordare globală şi echilibrată, pe baza unei acţiuni şi coordonări eficiente între autorităţile competente din domeniul sănătăţii, educaţiei, aplicării legii, inclusiv din domeniul vamal, social, din justiţie şi interne, precum şi în ceea ce priveşte reglementarea pieţei licite, astfel încât să se reducă oferta, traficul şi cererea de droguri ilicite şi impactul lor asupra consumatorilor de droguri şi asupra societăţii în ansamblu şi pentru a se preveni mai eficient deturnarea precursorilor chimici utilizaţi la fabricarea ilicită de stupefiante şi de substanţe psihotrope.

2. Părţile convin mijloacele prin care vor coopera pentru a îndeplini aceste obiective. Acţiunile au la bază principiile comune pe care se întemeiază convenţiile internaţionale în domeniu, declaraţia politică şi declaraţia specială privind orientările ce trebuie urmate pentru reducerea cererii de stupefiante, adoptate la cea de a XX-a sesiune specială a Adunării Generale a Naţiunilor Unite privind drogurile din iunie 1998.

3. Cooperarea dintre părţi poate prevedea schimburi de opinii cu privire la cadrul legislativ şi cefe mai bune practici, precum şi asistenţa tehnică şi administrativă în următoarele domenii: prevenirea şi tratarea toxicomaniei prin diferite mijloace, inclusiv prin reducerea efectelor nocive ale acesteia; centre de informare şi de monitorizare; formarea personalului; cercetare în domeniul drogurilor; cooperare judiciară şi poliţienească, prevenirea deturnării precursorilor chimici utilizaţi la fabricarea ilicită a stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope. Părţile pot conveni să coopereze şi în alte domenii.

4. Părţile pot coopera pentru promovarea altor politici de dezvoltare durabilă ce vizează reducerea la maxim a culturii ilicite de droguri, în special canabis.

 

ARTICOLUL 37

Cooperarea pentru combaterea spălării de bani

 

1. Părţile convin asupra necesităţii de a acţiona şi de a coopera pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare la spălarea veniturilor rezultate din activităţi criminale, cum ar fi traficul de droguri şi corupţia.

2. Părţile convin să coopereze în materie de asistenţă tehnică şi administrativă în vederea elaborării şi punerii în aplicare a normelor, precum şi pentru funcţionarea eficientă a mecanismelor de combatere a spălării de bani şi a finanţării terorismului, inclusiv în ceea ce priveşte recuperarea activelor sau fondurilor provenite din acţiuni criminale.

3. Cooperarea va permite schimburile de informaţii utile în cadrul legislaţiilor lor şi adoptarea normelor corespunzătoare de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de Comunitate şi de organismele internaţionale care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de acţiune financiară în domeniul spălării banilor (FATF).

 

ARTICOLUL 38

Societatea civilă

 

1. Părţile recunosc rolul şi contribuţia potenţială a unei societăţi civile organizate, în special a mediilor universitare, la dialogul şi procesul de cooperare prevăzut în cadrul prezentului acord şi convin să promoveze un dialog eficient cu societatea civilă organizată, precum şi participarea sa eficientă.

2. În conformitate cu principiile democratice şi cu dispoziţiile legislative şi normele fiecărei părţi, societatea civilă organizată poate:

(a) să participe la procesul de elaborare a politicilor la nivel naţional;

(b) să fie informată cu privire la consultările privind strategiile şi politicile sectoriale de dezvoltare şi de cooperare şi să participe la acestea, în special în domeniile de interes, în toate etapele procesului de dezvoltare;

(c) să gestioneze în mod transparent resursele financiare care îi sunt alocate pentru sprijinirea activităţilor acesteia;

(d) să participe la punerea în aplicare a programelor de cooperare, inclusiv consolidarea capacităţilor, în domeniile de interes.

 

ARTICOLUL 39

Cooperare pentru modernizarea administraţiei de stat şi a administraţiei publice

 

Pe baza evaluării cerinţelor specifice întreprinsă prin consultare reciprocă, părţile convin să coopereze pentru modernizarea administraţiei lor publice, inter alia prin:

(a) îmbunătăţirea eficienţei organizatorice;

(b) consolidarea eficacităţii instituţiilor în ceea ce priveşte prestările de servicii;

(c) asigurarea unei gestionări transparente a finanţelor publice şi prin responsabilizare;

(d) îmbunătăţirea cadrului juridic şi instituţional;

(e) consolidarea capacităţilor necesare la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor (servicii publice, întocmirea şi executarea bugetului, combaterea corupţiei);

(f) consolidarea sistemelor judiciare;

(g) îmbunătăţirea mecanismelor şi agenţiilor de control din domeniul asigurării respectării legii.

 

ARTICOLUL 40

Mijloace de cooperare

 

1. Părţile convin să pună la dispoziţie resursele necesare, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru este permis de legislaţia şi de resursele părţilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare prevăzute de prezentul acord.

2. Părţile încurajează Banca Europeană de Investiţii să continue operaţiunile pe care le desfăşoară în Indonezia, în conformitate cu procedurile şi criteriile de finanţare aplicate de bancă, precum şi cu legislaţia şi normele în vigoare în Indonezia.

 

TITLUL VI

Cadrul instituţional

 

ARTICOLUL 41

Comitetul mixt

 

1. În temeiul prezentului acord, părţile convin să instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanţi ai ambelor părţi la cel mai înalt nivel posibil, care să îndeplinească următoarele atribuţii:

(a) să asigure funcţionarea şi punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului acord;

(b) să stabilească priorităţile în legătură cu obiectivele prezentului acord;

(c) să soluţioneze diferendele care apar la punerea în aplicare sau la Interpretarea prezentului acord;

(d) să propună recomandări părţilor semnatare ale prezentului acord pentru promovarea obiectivelor acestui acord şi, dacă este cazul, pentru soluţionarea oricăror eventuale divergenţe la punerea în aplicare sau la interpretarea prezentului acord.

2. Comitetul mixt se reuneşte în mod normal din 2 în 2 ani, alternativ în Indonezia şi la Bruxelles, la o dată care urmează să fie stabilită de comun acord. De asemenea se pot convoca şedinţe extraordinare ale comitetului mixt, prin acordul părţilor.

Preşedinţia comitetului mixt este asigurată alternativ de fiecare dintre părţi. Ordinea de zi a şedinţelor comitetului mixt se stabileşte de comun acord între părţi.

3. Comitetul mixt poate înfiinţa grupe de lucru specializate care să contribuie la îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. La fiecare reuniune a comitetului mixt, grupele de lucru menţionate prezintă comitetului mixt rapoarte de activitate detaliate.

4. Părţile convin să mandateze comitetul mixt să asigure buna funcţionare a acordurilor şi protocoalelor sectoriale încheiate sau care urmează a fi încheiate între Comunitate şi Indonezia.

5. Comitetul mixt îşi adoptă propriul regulament de procedură în vederea punerii în aplicare a prezentului acord.

 

TITLUL VII

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 42

Clauza evolutivă

 

1. Părţile pot conveni să modifice, să revizuiască şi să extindă prezentul acord în vederea extinderii nivelului de cooperare, inclusiv completarea acestuia cu acorduri sau protocoale referitoare la sectoare ori activităţi specifice.

2. În ceea ce priveşte aplicarea prezentului acord, fiecare dintre cele două părţi poate propune recomandări pentru extinderea domeniului de aplicare a cooperării, luând în considerare experienţa dobândită în cursul aplicării acestuia.

 

ARTICOLUL43

Alte acorduri

 

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, prezentul acord sau orice acţiune întreprinsă în cadrul acestuia nu pot afecta în niciun fel competenţele statelor membre de a desfăşura activităţi de cooperare bilaterală cu Indonezia ori de a încheia, daca este cazul, noi acorduri de parteneriat şi de cooperare cu Indonezia.

2. Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în aplicare a angajamentelor luate de fiecare parte în relaţiile cu părţi terţe.

 

ARTICOLUL 44

Mecanismul de soluţionare a diferendelor

 

1. Fiecare parte poate să sesizeze comitetul mixt cu privire la orice diferend legat de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord.

2. Comitetul mixt soluţionează diferendele în conformitate cu art. 41 alin. 1 lit. (c) şi (d).

3. În cazul în care una dintre părţi consideră că cealaltă parte nu a respectat una din obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului acord, aceasta poate să acţioneze în consecinţă. Înainte de a acţiona, partea respectivă prezintă comitetului mixt, în afara cazurilor de maximă urgenţă, toate informaţiile pertinente necesare pentru analizarea amănunţită a situaţiei, în vederea identificării unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi.

4. Părţile convin că pentru interpretarea corectă şi aplicarea practică a prezentului acord, termenul „cazuri de maximă urgenţă” de la alin. 3 se referă la o încălcare majoră a acordului de către una dintre părţi. O încălcare majoră înseamnă:

(i) denunţarea acordului, nepermisă de normele generale de drept internaţional, sau (ii) încălcarea unui element fundamental din acord, astfel cum se prevede la art. 1 alin. 1, art. 3 alin. 2 şi la art. 35.

5. În alegerea căilor de acţiune se acordă prioritate acelora care afectează cel mai puţin aplicarea prezentului acord. Căile de acţiune se notifică imediat celeilalte părţi şi fac obiectul unor consultări în cadrul comitetului mixt, dacă acest lucru este solicitat de cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 45

Facilităţi

 

Pentru facilitarea cooperării în cadrul prezentului acord, părţile convin să asigure facilităţile necesare experţilor şi funcţionarilor autorizaţi în mod corespunzător, cu atribuţii de punere în aplicare a cooperării, în conformitate cu normele şi reglementările interne ale părţilor.

 

ARTICOLUL 46

Aplicare teritorială

 

Prezentul acord se aplică teritoriului în care se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în condiţiile prevăzute de acest tratat, pe de o parte şi, pe de altă parte, teritoriului Indoneziei.

 

ARTICOLUL 47

Definirea părţilor

 

În sensul prezentului acord, părţile înseamnă Comunitatea ori statele membre ale acesteia sau Comunitatea şi statele membre ale acesteia, în temeiul competenţelor ce le revin, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 48

Intrare în vigoare şi durată

 

1. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care ultima dintre părţi a notificat celeilalte părţi finalizarea procedurilor legale necesare în acest scop.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani. Prezentul acord se prelungeşte automat pentru perioade succesive de un an, în afara cazului în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte părţi intenţia acesteia de a nu mai prelungi acordul, cu 6 luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.

3. Orice modificare a prezentului acord se supune acordului celor două părţi. Orice modificare intră în vigoare numai după ce părţile şi-au notificat finalizarea formalităţilor necesare.

4. Oricare dintre părţi poate pune capăt prezentului acord prin comunicarea în scris a denunţării, adresate celeilalte părţi. Denunţarea produce efecte după 6 luni de la data la care cealaltă parte primeşte notificarea.

 

ARTICOLUL 49

Notificare

 

Notificarea se adresează Secretarului general al Consiliului Uniunii Europene şi, respectiv, ministrului afacerilor externe al Republicii Indonezia.

 

ARTICOLUL 50

Text autentic

 

Prezentul acord se redactează în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, spaniolă, suedeză, slovacă, ungară şi indoneziana, textele în toate aceste limbi fiind în mod egal autentice.

Încheiat în două exemplare la Jakarta, în data de astăzi, 9 noiembrie 2009.

 

Pentru Regatul Belgiei,

Pentru Republica Ungară,

Pentru Republica Bulgaria,

Pentru Malta,

Pentru Republica Cehă,

Pentru Regatul Ţărilor de Jos

Pentru Regatul Danemarcei,

Pentru Republica Austria,

Pentru Republica Federală Germania,

Pentru Republica Polonă,

Pentru Republica Estonia,

Pentru Republica Portugheză,

Pentru Irlanda,

Pentru România,

Pentru Republica Elenă,

Pentru Republica Slovenia,

Pentru Regatul Spaniei,

Pentru Republica Slovacă,

Pentru Republica Franceză,

Pentru Republica Finlanda,

Pentru Republica Italiana,

Pentru Regatul Suediei,

Pentru Republica Cipru,

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

Pentru Republica Letonia,

Pentru Comunitatea Europeană,

Pentru Republica Lituania,

Pentru Republica Indonezia,

Pentru Marele Ducat al Luxemburgului,

 

 

ACT FINAL

 

Reprezentanţii plenipotenţiari ai Comunităţii Europene, denumită în continuare Comunitatea,

si ai

Regatului Belgiei,

Republicii Bulgaria,

Republicii Cehe,

Regatului Danemarcei,

Republicii Federale Germania,

Republicii Estonia,

Irlandei,

Republicii Elene,

Regatului Spaniei,

Republicii Franceze,

Republicii Italiene,

Republicii Cipru,

Republicii Letonia,

Republicii Lituania,

Marelui Ducat al Luxemburgului,

Republicii Ungare,

Maltei,

Regatului Ţărilor de Jos,

Republicii Austria,

Republicii Polone,

Republicii Portugheze,

României,

Republicii Slovenia,

Republicii Slovace,

Republicii Finlanda,

Regatului Suediei,

Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

părţile contractante ia Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi la Tratatul privind Uniunea Europeană, denumite în continuare statele membre,

pe de o parte, şi

Republica Indonezia,

pe de altă parte,

reunite la Jakarta la data de 9 noiembrie 2009 pentru semnarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, au adoptat Acordul-cadru de parteneriat şi de cooperare globală.

Reprezentanţii plenipotenţiari ai statelor membre şi reprezentantul plenipotenţiar al Republicii Indonezia iau act de următoarea Declaraţie unilaterală a Comunităţi Europene:

„Dispoziţiile acordului intră sub incidenţa părţi a III-a titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene sunt obligatorii pentru Regatul Unit şi Irlanda, ca părţi contractate distincte, şi nu în calitatea acestora de state membre ale Comunităţii Europene, până la data la care Regatul Unit sau Irlanda (după caz) notifică Republicii Indonezia faptul că şi-au asumat obligaţii, în calitate de state membre ale Comunităţii Europene, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat tratatelor menţionate.”

Încheiat în două exemplare la Jakarta în data de astăzi, 9 noiembrie 2009.

 

Pentru Regatul Belgiei,

Pentru Republica Ungară,

Pentru Republica Bulgaria,

Pentru Malta,

Pentru Republica Cehă,

Pentru Regatul Ţărilor de Jos

Pentru Regatul Danemarcei,

Pentru Republica Austria,

Pentru Republica Federală Germania,

Pentru Republica Polonă,

Pentru Republica Estonia,

Pentru Republica Portugheză,

Pentru Irlanda,

Pentru România,

Pentru Republica Elenă,

Pentru Republica Slovenia,

Pentru Regatul Spaniei,

Pentru Republica Slovacă,

Pentru Republica Franceză,

Pentru Republica Finlanda,

Pentru Republica Italiana,

Pentru Regatul Suediei,

Pentru Republica Cipru,

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

Pentru Republica Letonia,

Pentru Comunitatea Europeană,

Pentru Republica Lituania,

Pentru Republica Indonezia,

Pentru Marele Ducat al Luxemburgului,

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat şi de cooperare globală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 390.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere pentru implicarea sa activă în iniţierea şi dezvoltarea Parteneriatului strategic româno-polon - model de cooperare regională în cadrul Uniunii Europene,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Diplomatic în grad de Comandor doamnei Grazyna Maria Bernatowicz, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 377.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-vietnameze,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Nguyen Quang Chien, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din  Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 378.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-italiene,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnului Mărio Cospito, ambasadorul Republicii Italiene în România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 379.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ari. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. IX „Componenţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport”, domnul senator David Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Popa Mihaela - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

2. La anexa nr. XIII „Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse”, domnul senator Blaga Vasile - Grupul parlamentar

al Partidului Democrat Liberal - iese din componenţa comisiei.

3. La anexa nr. XVI „Componenţa Comisiei pentru regulament”, domnul senator Igaş Constantin-Traian - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Dumitru Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

4. La anexa nr. XVIII „Componenţa Comisiei pentru românii de pretutindeni”, domnul senator Onofrei Orest - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Haşotti Puiu - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 mai 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 21 mai 2012.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Tiberiu Mugurel Dinu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Milano, Republica Italiană.

Art. 2. - Domnul Tiberiu Mugurel Dinu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Dan Petre,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 532.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Alexandru-Mugurel Buje se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Torino, Republica Italiană.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Dan Petre,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 533.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.