MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 355/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 355         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

540. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

274. - Decizie privind abrogarea unor decizii ale primului-ministru având ca obiect înfiinţarea de comisii, comitete sau grupuri de lucru interministeriale

 

275. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare

 

276. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

 

277. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului

 

278. - Decizie pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind politicile în domeniul energetic

 

279. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

280. - Decizie privind eliberarea domnului Dragoş Mihael Ciuparu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

281. - Decizie privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

282. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Şova a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale

 

283. - Decizie pentru numirea domnului Dinu Zamfirescu în funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 

284. - Decizie pentru eliberarea domnului Borbely Károly din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

285. - Decizie privind numirea domnului Nicolae Rotileanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

286. - Decizie privind numirea domnului Constantin Cătălin Chiper în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

287. - Decizie privind numirea domnului Stan Popa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

288. - Decizie pentru revocarea doamnei Domnica-Doina Pârcălabu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

 

289. - Decizie pentru numirea doamnei Ileana Ciutan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

 

290. - Decizie privind numirea domnului Dorel Fronea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat,al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritate a Naţională a Vămilor

 

291. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pe probleme sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.153. - Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului din bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 2, Bucureşti

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

1. - Comunicat privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012 cu suma de 432 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări si asistenţă socială”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări din Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 540.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind abrogarea unor decizii ale primului-ministru având ca obiect înfiinţarea de comisii, comitete sau grupuri de lucru interministeriale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării in vigoare a prezentei decizii se abrogă:

1. Decizia primului-ministru nr. 33/2006 privind constituirea Comisiei speciale pentru simplificarea formalităţilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 29 martie 2006;

2. Decizia primului-ministru nr. 91/2006 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare a Acordului cu federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ şi de negociere cu acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2006;

3. Decizia primului-ministru nr. 52/2007 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea şi demararea unui program guvernamental de acţiune destinat reglării fluxurilor migraţionale ale forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 27 martie 2007;

4. Decizia primului-ministru nr. 88/2008 privind constituirea, la nivel de secretar de stat, a Comitetului Lisabona pentru noul ciclu 2008-2010 al implementării Strategiei Lisabona, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008;

5. Decizia primului-ministru nr. 588/2009 privind înfiinţarea şi componenţa Consiliului pentru Raţionalizarea Cheltuielilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 22 iulie 2009, cu modificările ulterioare;

6. Decizia primului-ministru nr. 211/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 august 2010;

7. Decizia primului-ministru nr. 64/2011 pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 30 mai 2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 274.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de ministrul administraţiei şi internelor, care are calitatea de preşedinte.

(3) Ministrul administraţiei şi internelor poate fi reprezentat la şedinţele Comitetului printr-un secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, desemnat în acest sens.

(4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei centrale, de către conducătorii acestora.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiective principale:

a) aplicarea legii şi întărirea autorităţii instituţiilor din domeniile vizate;

b) susţinerea luptei împotriva evaziunii fiscale şi a contrabandei;

c) îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al Poliţiei Române);

d) implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în cele ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

e) perfecţionarea cooperării poliţieneşti internaţionale în vederea combaterii infracţiunilor de crimă organizată circumscrise traficului de persoane şi a traficului de droguri.

(2) Comitetul prezintă Guvernului programul de măsuri, precum şi informări lunare privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) în cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea subgrupul aferent luptei împotriva evaziunii fiscale şi a contrabandei, din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi ai Serviciului Român de Informaţii.

(2) Subgrupul prezintă în cadrul Comitetului un program de măsuri aferent domeniilor vizate şi informări lunare privind principalele activităţi şi rezultate obţinute în îndeplinirea obiectivelor.

Art. 4. - Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare bilunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

Art. 5. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 275.

 

ANEXA

 

Componenţa Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare

 

1. Ministerul Administraţiei şi Internelor

2. Ministerul Afacerilor Externe

3. Ministerul Afacerilor Europene

4. Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

5. Ministerul Justiţiei

6. Ministerul Public

7. Oficiul Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Românişi şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de primul-ministru al Guvernului României, care are calitatea de preşedinte.

(3) Primul-ministru poate fi reprezentat la lucrările Comitetului printr-un consilier de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, cu atribuţii în domeniu, desemnat în acest sens.

(4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de ministru sau, pe baza aprobării primului-ministru, la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale, de către conducătorii acestora.

(5) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai mediului de afaceri, ai societăţii civile şi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiectiv principal creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene prin îmbunătăţirea sistemului de management şi control al absorbţiei fondurilor europene, prin simplificarea procedurilor de verificare şi de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiari, precum şi prin îmbunătăţirea capacităţii administrative a structurilor implicate în managementul fondurilor europene.

(2) Comitetul prezintă Guvernului programul de măsuri, precum şi informări bilunare privind îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare bilunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

Art. 4. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de cabinetul consilierului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, prevăzut la art. 1 alin. (3).

(2) în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 276.

 

 

ANEXA

 

Componenţa Comitetului interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

 

1. Ministerul Afacerilor Europene

2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

3. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

5. Ministerul Mediului şi Pădurilor

6. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

7. Ministerul Administraţiei şi Internelor

8. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

9. Ministerul Finanţelor Publice

10. Secretariatul General al Guvernului

11. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

12. Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constituie Comitetul interministerial în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului, denumit în continuare Comitetul, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Comitetul are următoarele atribuţii principale:

a) formulează propuneri şi recomandări privind problemele specifice din domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului;

b) asigură coerenţa fundamentării şi implementării Programului de guvernare şi a politicilor guvernamentale din domeniile respective;

c) asigură comunicarea interministerială din domeniul respectiv, precum şi armonizarea punctelor de vedere ale ministerelor implicate;

d) coordonează monitorizarea implementării politicilor publice în domeniile respective;

e) informează trimestrial Guvernul cu privire la priorităţile identificate şi propune măsuri pentru soluţionarea acestora;

f) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele şi condiţionalităţile asumate de Guvern în relaţia cu organizaţiile internaţionale.

Art. 3. - (1) Comitetul prezintă Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 3 luni.

(2) La solicitarea Guvernului, Comitetul va prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acesta.

Art. 4. - (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru.

(2) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 5. - La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, ai instituţiilor academice şi de învăţământ superior, ai organizaţiilor societăţii civile, ai structurilor asociative ale autorităţilor publice JocaJe, care ar putea contribui Ja soluţionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

Componenţa Comitetului interministerial în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului

 

1. Ministerul Administraţiei şi Internelor

2. Ministerul Justiţiei

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Afacerilor Europene

5. Ministerul Finanţelor Publice

6. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Garda de Mediu

7. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

8. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind politicile în domeniul energetic

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul interministerial privind politicile în domeniul energetic, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de primul-ministru al Guvernului României, care are calitatea de preşedinte.

(3) Primul-ministru poate fi reprezentat la şedinţele Comitetului printr-un consilier de stat, desemnat în acest sens.

(4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale, care fac parte din Comitet, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de ministru sau, pe baza aprobării primului-ministru, la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei centrale de către conducătorii acestora.

(5) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai mediului de afaceri, ai societăţii civile şi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiectiv principal identificarea direcţiilor strategice în domeniul energetic, promovarea soluţiilor privind modernizarea şi dezvoltarea unei pieţe a energiei în acord cu legislaţia europeană în domeniu, precum şi cu reglementările şi interesele naţionale ale României.

(2) Comitetul prezintă Guvernului programul de trăsuri, precum şi informări bilunare privind îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare bilunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

Art. 4. -- (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de cabinetul consilierului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, prevăzut la art. 1 alin. (3).

(2) în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 278.

 

 

ANEXA

 

Componenţa Comitetului interministerial privind politicile în domeniul energetic

 

1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

2. Ministerul Finanţelor Publice

3. Ministerul Mediului şi Pădurilor

4. Ministerul Afacerilor Europene

5. Ministerul Administraţiei şi Internelor

6. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

7. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

8. Comisia Centrală pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan se revocă din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Marian Bucur, secretar general, exercită atribuţiile inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, până la numirea inspectorului general, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 279.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dragoş Mihaei Ciuparu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

 

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş Mihaei Ciuparu se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 280.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor Prisecaru se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 281.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Şova a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Apărării Naţionale prin Adresa nr. 773 din data de 23 mai 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.638.574 din data de 18 mai 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Şova a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale,

 

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Şova exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 282.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Dinu Zamfirescu în funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dinu Zamfirescu se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 283.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Borbely Károly din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Borbely Károly se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 284.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae Rotileanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Rotileanu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 285.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Constantin Cătălin Chiper în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 73.894/M.C. din 18 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Cătălin Chiper se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 286.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Stan Popa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Partid păţii lor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stan Popa se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 287.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru revocarea doamnei Domnica-Doina Pârcălabu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale formulată prin Adresa nr. 289/M.C. din 21 mai 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 133 alin. (2) şi (9) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Domnica-Doina Pârcălabu se revoca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 288.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Ileana Ciutan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale formulată prin Adresa nr. 289/M.C. din 21 mai 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 133 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ileana Ciutan se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 289.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Dorel Fronea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

În temeiul al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorel Fronea se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 290.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pe probleme sociale

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pe probleme sociale, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, care are calitatea de preşedinte.

(3) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale poate fi reprezentat la şedinţele Comitetului printr-un secretarele stat din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, desemnat în acest sens.

(4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de secretar de stat, iar instituţiile administraţiei publice centrale de către conducătorii acestora.

(5) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai mediului de afaceri, ai societăţii civile şi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiective principale combaterea sărăciei, incluziunea socială, egalitatea de şanse şi creşterea natalităţii.

(2) Comitetul prezintă Guvernului programul de măsuri, precum şi informări bilunare privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare bilunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

Art. 4. - (1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă prin hotărâre regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 24 mai 2012.

Nr. 291

 

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pe probleme sociale

 

1. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

2. Ministerul Administraţiei şi Internelor

3. Ministerul Sănătăţii

4. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

6. Ministerul Justiţiei

7. Agenţia Naţională pentru Romi

8. Institutul Naţional de Statistică

9. Oficiul Român pentru Adopţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului din bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 2, Bucureşti

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul din bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-21044.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin

Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 2.153.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric din bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 2, Bucureşti

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo local

-

X

Y

1.

555553,703

337951,624

2.

555554.218

337950,282

3.

555558,488

337939,987

4.

555559,106

337938,474

5.

555564,034

337926,921

31.

555568,632

337916,862

32.

555564,468

337907,004

45.

555558,160

337909,826

46.

555558,583

337910,961

47.

555556,178

337912,018

48.

555551,880

337912,870

49.

555551,880

337915,897

50.

555543,874

337915,719

51.

555542,269

337907,217

52.

555541,942

337907,217

34.

555540,459

337899,330

35.

555518,694

337903,637

36.

555523,036

337925,955

37.

555525,784

337940,713

38.

555526,423

337947,932

39.

555526,600

337949,487

40.

555529,382

337956,074

41.

555526,800

337966,090

42.

555545,224

337970,932

43.

555549,408

337960,918

44.

555550,308

337959,230

30.

555553,428

337951,573

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea

 

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă lista instituţiilor de credit participante la Fond ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în condiţiile şi limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor însistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Denumirea instituţie de credit

 

 

I. Bănci - persoane juridice române

 

1.

Banca Comercială Română - S.A.

 

2.

RAIFFEISEN BANK -S.A.

 

3.

BRD - Groupe Société Générale - S.A.

 

4.

ATE BANK ROMÂNIA- S.A.

 

5.

UniCredit Tiriac Bank - S.A.

 

6.

Bancpost - S.A.

 

7.

Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A.

 

8.

Banca Românească - S.A., membră a Grupului National Bank of Greece

 

9.

Credit Europe Bank (România) - S.A.

 

10.

Banca Transilvania - S.A.

 

11.

Nextebank - S.A.

 

12.

ALPHA BANK ROMÂNIA- S.A.

 

13.

PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A

 

14.

RBS BANK (ROMÂNIA) - S.A.

 

15.

OTP BANK ROMÂNIA - S.A.

 

16.

BANCA COMERCIALĂ INŢESA SANPAOLO ROMÂNIA - S.A.

 

17.

Emporiki Bank - România - S.A.

 

18.

LIBRA INTERNET BANK - S.A.

 

19.

Banca C.R. Firenze România - S.A.

 

20.

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK - S.A.

 

21.

MARFIN BANK (ROMÂNIA) - S.A.

 

22.

Banca Comercială CARPATICA- S.A.

 

23.

BANK LEUMI ROMÂNIA- S.A.

 

24.

VOLKSBANK ROMÂNIA-S.A.

 

25.

ProCredit Bank - SA.

 

26.

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe - S.A.

 

27.

PORSCHE BANK ROMÂNIA- S.A.

 

28.

CEC BANK -S.A.

 

29.

BANCA MILLENNIUM -SA.

 

30.

BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE - S.A.

 

31.

GARANŢI BANK - S.A.

 

32.

Banca Comercială FEROVIARA- S.A. II. Cooperative de credit - Case centrale

 

1.

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

 

 

NOTA:

De la data publicării prezentului comunicat îşi încetează valabilitatea Comunicatul Fondului de garantare a depo7itelorîn sistemul bancar nr. 2/2011 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 4 noiembrie 2011.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Lia Tase

 

Bucureşti, 15 mai 2012.

Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.