MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 367/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 367         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

549. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013

 

550. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioada de reglementare

 

772/163/198. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

882. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

11. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat pentru anul şcolar/universitar 2012-2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,

Liviu Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 549.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat pentru anul şcolar/universitar 2012-2013

 

I. Învăţământ preşcolar

 

Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe - total

665.000

II. Învăţământ primar

 

Numărul elevilor cuprinşi în învăţământul primar - total

925.000

III. Învăţământ secundar

 

1. Învăţământ gimnazial

 

Numărul elevilor în clasele V-VIII - total,

900.000

din care:

 

a) învăţământ cu frecvenţă - zi

880.000

b) învăţământ cu frecvenţă redusă

20.000

2. Învăţământ liceal

 

a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - zi

210.0001)

b) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - seral şi învăţământ cu frecvenţă redusă

17.0002)

c) numărul locurilor în clasa a XI/XII-a, învăţământ cu frecvenţă - seral

25.0003)

IV. Învăţământ profesional

 

a) numărul locurilor în clasa a X-a, învăţământ cu frecvenţă - zi

20.000

b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică

10.000

V. Învăţământ postliceal

18.187

Numărul locurilor în anul I - total,

 

din care:

 

a) învăţământ cu frecvenţă - zi/seral

17.000

b) învăţământ special cu frecvenţă - zi

200

c) învăţământ militar {Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Apărării Naţionale)

787

d) învăţământ pentru Ministerul Justiţiei

200

VI. Învăţământ de artă şi sportiv

 

1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)

21.500

2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal)

17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară

53.000

VII. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice

 

1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare

2.600

2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII

20.0004)

3. a) Numărul elevilor din învăţământul profesional pentru copii cu deficienţe (an de completare)

1.2004)

b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică

1.650

4. Numărul locurilor din licee speciale:

 

- clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - zi

2.5004)

- clasa a XI/XII-a învăţământ zi/frecvenţă redusă

2503)

 

VIII. Învăţământ superior - cifra de şcolarizare

 

1. ciclul universitar de licenţă (anul I)

62.40056)

2. ciclul universitar de masterat

35.60056)

3. universitare - rezidenţiat

4.000

4. ciclul universitar de doctorat

3.00056)

IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi din diaspora română

 

1. Învăţământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri,

1.800

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 2. Învăţământ superior

850

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul 1} - total din care:

3.7056)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.500

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

2.205

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:

1.07067)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

500

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

570

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total,

1706)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

120

3. Numărul de luni-bursă - total,

500

din care:

 

a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi

2006)

X. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român

 

1. Învăţământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri,

1.800

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.180

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 2. Învăţământ superior

620

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) - total, din care:

3.5206)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.900

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.620

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total

93567)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

505

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

430

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total,

956)

din care:

 

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

75

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul de luni-bursă - total,

1.700

din care:

 

a) stagii de specializare învăţământ superior

7006)

b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar

1.000


1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).

2) Clase de început organizate pentru absolvenţi învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 1B ani până la data începerii cursurilor şcolare.

3) Clase de început organizate pentru absolvenţii anului de completare şi pentru absolvenţii şcolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.

4) Inclusiv pentru învăţământul organizat de Ministerul Justiţiei.

5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).

6) în cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, inclusiv pentru extensiuni universitare.

7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în conducerea sa un ministru, un ministru delegat şi 4 secretari de stat”

(5) Coordonarea de către ministru, ministrul delegat, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) îşi pot delega competenţe, prin ordin sau, după caz, prin dispoziţie, persoanelor din subordine.”

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 30 mai 2012.

Nr. 550.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 ta Hotărârea Guvernului nr. 410/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)

a Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINETUL

MINISTRULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL MINISTERULUI

 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂ

 

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI

(la nivel de direcţie generală)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU DELEGAT

pentru

ADMINISTRAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALĂ MANAGEMENT OPERAŢIONAL

 

DIRECTIA GENERALĂ AUDIT INTERN

 

 

 

 

 

 

CABINETUL

MINISTRULUI

DELEGAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

(Şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică )

 

SECRETAR DE STAT

(pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul)

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

ŞEF DEPARTAMNET SCHENGEN, AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIILE CU INSTITUŢIILE PREFECTULUI

 

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE

 

ADJUNCT ŞEF DEPARTAMENT

 

ŞEF DEPARTAMENT RELATIA CU PARLAMENTUL

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA CENTRALĂ PENTRU REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

(la nivel de direcţie)

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIFCĂ

 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE

 

DIRECŢIA GENERALĂ FINANCIATRĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

 

 

 

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA PENTRU POLITICI FISCALE ŞI BUGETARE LOCALE

 

 

 

 

 

DIRECŢIA MEDICALA

 

SECRETARIATUL GENERAL

(la nivel de direcţie)

 

 

 

 

 

II. INSTITUŢIILE ŞI STRUCTURILE AFLATE ÎN SUBORDINEA/ COORDONAREA MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

A. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor

1. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă

2. Direcţia Generală Anticorupţie

3. Unitatea de Politici Publice (la nivel de direcţie)

4. Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale (la nivel de serviciu)

5. Agenţia Naţională Antidrog (la nivel de direcţie)

6. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (la nivel de direcţie)

7. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

8. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

9. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

10. Instituţia prefectului (42)

11. Direcţia Generală de Paşapoarte

12. Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor

13. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

14. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

15. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)

16. Oficiul Român pentru Imigrări

17. Arhivele Naţionale

18. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

19. Institutul de Studii pentru Ordine Publică

20. Poliţia Română

21. Jandarmeria Română

22. Poliţia de Frontieră Română

23. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

24. Centrul Naţional SIS (la nivel de direcţie)

25. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor

26. Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti

27. Structuri subordonate unor unităţi centrale

B. Structurile aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

Societatea Comercială „COMICEX” - SA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. I) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru a treia perioadă de reglementare se stabileşte rata reglementată a rentabilităţii capitalului pentru activităţile de transport şi înmagazinare subterană a gazelor naturale în valoare de 7,72%.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 21.

 

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 772 din 30 mai 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI

DE SĂNĂTATE Nr. 163 din 28 mai 2012

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Nr. 198 din 25 mai 2012

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Ileana Ciutan

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

1. Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie astfel:

a) pentru sumele reţinute în perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie-august 2012;

b) pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013.

1.1. Stabilirea tranşelor lunare egale prevăzute la pct. 1 lit. a) se face prin cumularea diferenţelor de pensii nete corespunzătoare lunilor ianuarie, februarie şi martie 2011, suma rezultată urmând a fi împărţită în 3 părţi egale.

1.2. În cazul în care, în urma operaţiunii prevăzute la pct. 1.1, rezultă subdiviziuni ale leului, acestea se înmulţesc cu 3, iar suma rezultată se adiţionează fa diferenţa de restituit în prima tranşă, prin rotunjire la leu.

2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 se face din oficiu de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi de către casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

3. Restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre contribuţiile de asigurări sociale de sănătate reţinute de la data de1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012 rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra întregului cuantum al pensiei şi contribuţiile rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra părţii din pensie care depăşeşte 740 lei se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri bugetare.

3.1. Sumele reprezentând diferenţe de plată la impozitul pe veniturile din pensii, după recalculare pe perioada 1 ianuarie 2011-30 aprilie 2012, se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare.

4. Sumele prevăzute la pct. 3 se transferă de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în primele două zile lucrătoare ale lunii pentru care se efectuează plata, în contul de sume de mandat şi în depozit al Casei Naţionale de Pensii Publice, al caselor de pensii sectoriale şi al celor aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, după caz, la solicitarea acestora. Această solicitare va fi transmisă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru efectuarea plăţii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.

5. Pentru înscrierile noi la pensie, precum şi pentru pensiile recalculate din perioada 1 ianuarie 2011-30 aprilie 2012, restituirea sumelor reţinute, prevăzute la pct. 3, se face corespunzător fiecărei luni pentru care s-a acordat pensia/pensia recalculată, indiferent de data comunicării la plată în sistem centralizat.

5.1. Calculul sumelor de restituit, în situaţiile prevăzute la pct. 5, se face, după caz, de către casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

6. În scopul gestionării sumelor prevăzute la pct. 4, la unităţile Trezoreriei Statului se deschide pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice, al caselor teritoriale de pensii şi al caselor de pensii sectoriale contul 50.05.12 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012”, iar pe numele caselor de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, contul 50.05.13 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit aferent sistemelor neintegrate în sistemul public de pensii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012”, la solicitarea acestora.

6.1. Casele teritoriale de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice încasează în contul 50.05.12 „Disponibil din sume de mandat şi în depozit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. l 7/2012” sumele primite de la Casa Naţională de Pensii Publice pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.

6.2. Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi casele de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii au obligaţia de a comunica Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate codurile IBAN aferente conturilor prevăzute la pct. 6 şi celelalte informaţii necesare completării ordinelor de plată prin care vor fi transferate sumele care se restituie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012.

7. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate virează sumele estimate de către Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii din contul de venituri al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 26.21.05.03.05 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite”, codificat cu codul unic de identificare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conturile comunicate potrivit pct. 6.2.

8. Sumele încasate în contul prevăzut la pct. 6 şi 6.1 pot fi utilizate de Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii din subordine, de casele de pensii sectoriale şi de casele de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii numai pentru operaţiunile prevăzute la pct. 1 şi 3.1 sau pentru restituirea către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a eventualelor sume încasate necuvenit.

9. Plata către titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 se efectuează împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni.

9.1. Suma care se restituie titularului se evidenţiază distinct pe talonul de plată a drepturilor de pensie.

10. Eventualele sume solicitate eronat de casele de pensii se restituie la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul de venituri din care acestea au fost transferate şi se comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

11. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Casa.................................................................*)

Aprobat

Ordonator principal de credite*),

…………………………………………….

 

Către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 

Sume estimate reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate ce se vor restitui pensionarilor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

în luna...................................../(anul), aferente lunii.........../(anul)

 

Nr. crt.

Explicaţii

 

1.

Număr de persoane beneficiare ale căror pensii se situează peste 741 lei inclusiv

 

2.

Valoarea medie a restituirii - lei

 

3.

Valoarea totală de restituit - lei

 

 

Valoarea totală de restituit aferentă lunii............................................/(anul) va fi virată în contul nostru nr. ........................deschis la......................................

 

Director economic,

………………………………….

 


*) Se completează cu denumirea casei de pensii care solicită restituirea, după caz: Casa Naţională de Pensii Publice, casa sectorială de pensii sau casa sistemului neintegrat în sistemul public de pensii.

**) În cazul caselor din sistemele neintegrate în sistemul public de pensii se completează cu conducătorul casei sau reprezentantul legal.

 

ANEXA Nr. 2

la normale metodologica

 

Casa..........................................................................*)

Aprobat

Ordonator principal de credite**),

…………………………………………….

Către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 

Sume reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite în luna............/(anul), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

aferente lunii.............../(anul)

 

Specificare

Nr. de persoane

Sume virate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru luna..............

Sume restituite pensionarilor în luna............

Sume neutilizate la sfârşitul lunii..............

Pentru pensii al căror nivel brut se situează peste 741 lei inclusiv

 

 

 

 

 

Director economic,

………………………………….

 


*) Se completează cu denumirea casei de pensii care solicită restituirea, după caz: Casa Naţională de Pensii Publice, casa sectorială de pensii sau casa sistemului neintegrat în sistemul public de pensii.

**) În cazul caselor din sistemele neintegrate în sistemul public de pensii se completează cu conducătorul casei sau reprezentantul legal.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergenţă” în România;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi util zarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi, completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 308/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă „Bani pentru completarea echipei”, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 309/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică „Bani pentru formare profesională”, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor”, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.252/2011 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă „Bani pentru completarea echipei”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 308/2009;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.106/2011 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică „Bani pentru formare profesională”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 309/2009;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.932/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului afacerilor europene nr. 655/311/2012 pentru modificarea anexei !a Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de Implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”;

- Adresa Comisiei Europene EMPL/F5/PH/CVM/as Ares (2012) 323873-20/03/2012 - acord cu privire la propunerile de delegare organismelor intermediare regionale a responsabilităţii de implementare a Domeniilor majore de intervenţie 5.2 şi 6.1 din cadrul POSDRU;

- prevederile art. 18.3 (b) din acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Est, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud - Muntenia, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov, semnate la data de 11 septembrie 2008;

- prevederile art. 20.2 (b) din acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, semnate la data de 11 septembrie 2008,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă actele adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013” dintre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, după cum urmează:

1. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane - Regiunea Nord-Est, prevăzut în anexa nr. 1;

2. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare defuncţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Est, prevăzut în anexa nr. 2;

3. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Muntenia, prevăzut în anexa nr. 3;

4. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia, prevăzut în anexa nr. 4;

5. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest, prevăzut în anexa nr. 5;

6. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest, prevăzut în anexa nr. 6;

7. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare defuncţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru, prevăzut în anexa nr. 7;

8. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare defuncţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov, prevăzut în anexa nr. 8;

9. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prevăzut în anexa nr. 9;

10. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic - Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prevăzut în anexa nr. 10;

11. Actul adiţional nr. 5 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 2. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prin prezentul ordin se împuternicesc doamna Carmen Mariana Roşu, director general al Direcţiei generale Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane, pentru semnarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de delegare defuncţii privind implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” şi reprezentanţii organismelor intermediare.

Art. 4. - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane, şi organismele intermediare regionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 882.


*) Anexele nr. 1-11 se publică în Montorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 mai 2012, prin care s-au adoptat Normele privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), ale art. 8 alin. (1), ale art. 20, precum şi ale art. 411 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor prudenţiale referitoare la rezolvarea reclamaţiilor privind activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010.

Art. 2. - Asigurătorii şi intermediarii în asigurări, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 23 mai 2012.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări

 

Art. 1. - (1) în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România se emit prezentele norme, care au ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor privind activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări.

(2) Prin petiţie, în sensul prezentelor norme, se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un asigurat/păgubit îşi exprimă nemulţumirea sau insatisfacţia cu privire la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări.

Art. 2. - Potrivit prevederilor art. 5 lit. n) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are ca atribuţii să primească şi să răspundă la toate petiţiile privind activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.

Art. 3. - În vederea soluţionării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor care le sunt adresate atât direct, cât şi prin intermediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) lit. f2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorii au următoarele obligaţii:

a) să deţină proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât la sediul central al asigurătorului, cât şi la sediile teritoriale ale acestuia. Societăţile care aduc modificări procedurilor existente au obligaţia de a le transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, însoţite de decizia de aprobare, în termen de 30 de zile de la aprobarea modificării lor. Procedurile de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon unde se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor trebuie să fie permanent accesibile publicului la sediu şi pe site-ul internet al asigurătorului;

b) să deţină şi să menţină un registru unic de petiţii în format electronic, în care să înregistreze toate petiţiile primite, inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line;

Registrul unic de petiţii va cuprinde în mod obligatoriu rubricile prezentate mai jos:

 

Numărul petiţiei

Data petiţiei

Numele petentului

Adresă/ telefon/ e-mail

Numărul dosarului

Numărul poliţei

Obiectul petiţiei

Provenienţa petiţiei

Observaţi

Solicitant*)

Nr. şi dată*)


*) Se va menţiona provenienţa petiţiei: direct din partea petentului, prin Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau prin intermediul/din partea altei entităţi.

**) Se completează cu numărul şi data înregistrării petiţiei la instituţia/entitatea de la care provine.

 

c) să deţină şi să menţină operaţional şi un sistem on-line de primire a petiţiilor de la petenţi;

d) să aibă desemnat din cadrul societăţii un colectiv de analiză şi soluţionare a petiţiilor, din care să facă parte personal de specialitate şi cu experienţă în domeniul asigurărilor, calificat pe clasele de asigurări la care se referă petiţiile, care să analizeze, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile fiecărui caz, toate aspectele sesizate de petenţi; colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor va fi condus de către un coordonator. Decizia de desemnare a colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor, a coordonatorului său şi a înlocuitorului acestuia va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către societăţile care au operat modificări în componenţa acestuia în termen de 7 zile lucrătoare de la aprobarea noii componenţe. Coordonatorul desemnat sau, după caz, înlocuitorul acestuia este răspunzător de activitatea colectivului şi de legalitatea soluţiei finale adoptate în fiecare caz analizat;

e) să răspundă la fiecare petiţie primită direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;

f) să transmită pentru fiecare solicitare primită de la autoritatea de supraveghere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, următoarele documente:

- o notă de fundamentare întocmită de colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor menţionat la lit. d), în care soluţia adoptată să fie justificată temeinic, cu respectarea şi precizarea. În mod obligatoriu, a dispoziţiilor legale/contractuale în vigoare avute în vedere la adoptarea deciziei comunicate;

- copia integrală a dosarului de daună;

- copia raportului de investigaţii proprii/expertiză tehnică întocmit;

- fotografiile existente la dosar în format electronic;

- copia poliţei de asigurare, a inspecţiei de risc efectuate la încheierea poliţei (dacă este obligatorie efectuarea ei la încheierea poliţei) şi a condiţiilor de asigurare aplicabile în speţă, în cazul asigurărilor facultative;

- oricare alt document justificativ solicitat.

Nota de fundamentare sau orice altă corespondenţă va fi semnată în mod obligatoriu de una dintre persoanele menţionate la art. 12 alin. (17) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de coordonatorul colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul desemnat. Documentaţia se va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a reprezentanţelor sale teritoriale, după caz, ori se va transmite prin poştă cu confirmare de primire;

g) să trimită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportarea trimestrială „Situaţia petiţiilor”, prin aplicaţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor EWS, sub semnătură electronică, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, în conformitate cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 4. - În vederea rezolvării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor care le sunt adresate atât direct, cât şi prin intermediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, intermediarii în asigurări, cu excepţia agenţilor de asigurare, au următoarele obligaţii:

a) să răspundă la fiecare petiţie primită direct de la petenţi, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;

b) să transmită pentru fiecare solicitare primită de la autoritatea de supraveghere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, o notă de fundamentare, precum şi toate informaţiile, documentele şi situaţiile solicitate de către autoritatea de supraveghere; documentaţia se va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a reprezentanţelor sale teritoriale, după caz, ori se va transmite prin poştă cu confirmare de primire şi va fi semnată numai de persoanele semnificative;

c) să acorde asistenţă asiguratului existent în propriul portofoliu, în ceea ce priveşte derularea contractului de asigurare cu respectarea condiţiilor de asigurare/prevederi legale pe toată perioada valabilităţii acestuia, inclusiv pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii;

d) să deţină şi să menţină un registru unic de petiţii în format electronic, în care să înregistreze toate petiţiile, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poşta electronică, prin sistemul on-line, conform celui descris la art. 3 lit. b).

Art. 5. - (1) Pentru soluţionarea legală a petiţiilor care le sunt adresate, conducerea executivă a asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări va dispune măsuri de cercetare, analiză detaliată şi rezolvare rapidă şi temeinică a tuturor aspectelor sesizate de petenţi, cu respectarea strictă a prevederilor legale/contractuale în vigoare.

(2) în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia depusă la autoritatea de supraveghere necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea executivă a asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări va solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor prelungirea termenelor prevăzute la art. 3 lit. f) şi la art. 4 lit. b) cu cel mult 7 zile lucrătoare.

(3) în vederea rezolvării pe cale amiabilă a disputelor dintre asigurători, intermediari în asigurări şi asiguraţi/păgubiţi/petenţi, se vor putea utiliza metodele alternative de soluţionare a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6. - Conducerea executivă a asigurătorilor/intermediarilor în asigurări şi coordonatorul colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor adoptate şi de comunicarea acestora în termenul legal către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi/sau petenţi, după caz.

Art. 7. - În scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor verifică modul de rezolvare a petiţiilor de către asigurători şi intermediarii în asigurări.

Art. 8. - În cazul în care din analiza notei de fundamentare întocmite de colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor, transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, rezultă că prin soluţia adoptată nu sunt protejate interesele asiguraţilor/păgubiţilor sau se constată întârzierea nejustificată a transmiterii documentaţiei solicitate, fapt care poate conduce la nesoluţionarea în termenul legal a petiţiilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă, individual sau cumulativ următoarele măsuri:

- comunică asigurătorului şi/sau intermediarului în asigurări în cauză punctul de vedere al autorităţii de supraveghere privind rezolvarea petiţiei şi dispune reanalizarea, în regim de urgenţă, în conformitate cu dispoziţiile legale, a soluţiei comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi/sau petentului;

- efectuează un control inopinat asupra modului de rezolvare a petiţiei de către asigurătorul şi/sau intermediarul în asigurări în cauză şi aplică măsuri sancţionatoare pentru încălcarea prevederilor legale.

Art. 9. - Pentru asigurarea transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, societăţile de asigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor au obligaţia de a prezenta pe site-ul propriu următoarele informaţii:

- numărul total de petiţii;

- numărul total de petiţii întemeiate;

- numărul de petiţii întemeiate referitoare la dosare de daună;

- numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate;

- numărul total de petiţii finalizate nefavorabil.

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, societăţile de asigurare vor publica pe site-ul propriu informaţiile precizate la art. 9.

Art. 11, - Informaţiile vor fi prezentate pentru reclamaţiile înregistrate în anul calendaristic anterior, reclamaţiile înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de la începutul anului până la luna curentă şi cele înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în ultimele 3 luni calendaristice anterioare lunii curente.

Art. 12. - (1) Informaţiile precizate la art. 9 vor face referire la petiţiile transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la activitatea asigurătorilor şi vor fi actualizate în primele 5 zile ale fiecărei luni. Datele vor fi prezentate sub formă de tabel. Tabelul va fi amplasat în interiorul unei pagini dedicate, accesibilă prin intermediul unei ferestre ce se va deschide în momentul accesării paginii principale a site-ului. Structura tabelului şi caracteristicile formatului textului afişat sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) Informaţiile vor fi însoţite de următorul text introductiv: „în conformitate cu prevederile Ordinului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2012, în vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor de către Societatea Comercială....................S.A., vă punem la

dispoziţie următoarele informaţii:”.

Art. 13. - Nerespectarea în orice mod a dispoziţiilor prezentelor norme se sancţionează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Denumirea asigurătorului Adresa completă

Telefon;.............fax:............e-mail:......................

Nr. de înregistrare:.................data:...................

Situaţia petiţiilor

la data:

 

Nr. de intrare şi data petiţei

Numele petentului

Numărul dosarului

Numărul

poliţei

Perioada de valabilitate a poliţei

Clasa de asigurare

Obiectul petiţiei

Data avizării evenimentului*)

Data înştiinţării petentului privind efectuarea investigaţiilor*)

Data ofertei/

notificării*)

Suma solicitată şi data

Suma

Data

Data ultimului document depus*)

Suma plătită şi data

Stadiul petiţiei

Data

soluţionării

petiţiei

Modalitatea

de finalizare

a petiţiei

Motivul respingerii dosarului de daună

(dacă este

cazul)

Observaţii

Provenienţa petiţiei

Solicitant

Nr.

Dată

Nr.

Dată

Suma

Data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Conducător,

………………………………….

Coordonator,

………………………………….

 


*) Se completează numai pentru petiţiile care vizează dosare de daună RCA.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

 

Anul precedent

Perioada de raportare: 1 ianuarie - luna curentă

(cumulat)

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Numărul total de petiţii

 

 

 

 

 

Petiţii întemeiate

 

 

 

 

 

Petiţii întemeiate referitoare la dosare de daună

 

 

 

 

 

Petiţii întemeiate referitoare la dosare de daună achitate

 

 

 

 

 

Petiţii finalizate nefavorabil

 

 

 

 

 

 

- Fontul şi dimensiunea elementelor grafice vor fi similare cu cele utilizate în cadrul site-ului web al organizaţiei.

- în pagină nu vor mai fi publicate alte informaţii sau mesaje cu caracter publicitar.

- Fereastra ce va conţine legătura către pagina de prezentare va include şi următorul text:

„Petiţii le/reda maţii le formulate împotriva societăţii .............. şi înregistrate la COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRI LOR în ultimele 3 luni sunt în număr de..........Structura acestora poate fi consultată aici, accesând pagina dedicată”.

- Fereastra va rămâne activă timp de 5 secunde şi nu va putea fi închisă de către utilizator.

- Fereastra va acoperi o suprafaţă de o treime din suprafaţa ecranului, iar textul va fi dimensionat corespunzător în raport cu spaţiul ferestrei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.