MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 142/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 martie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 63 din 31 ianuarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996       

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor ele cărbune necompetitive din cadrul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, pentru anul 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

43. - Decizie privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilorcritice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

134/M.24. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului apărării naţionale privind înfiinţarea regiunii de control terminal Arad, modificarea anexei nr. 1 „Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucureşti” la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului apărării nr. 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spaţiului aerian naţional sub nivelul de zbor 195 şi stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti şi reclasificarea spaţiului aerian în conformitate cu modificările survenite

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Carol Popp de Szathmári

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

 

DECIZIA Nr. 63

din 31 ianuarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996, excepţie invocată de Adrian Curelariu şi Petronela Maria Curelariu În Dosarul nr. 16.597/245/2010 ai Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.345D/2011,

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că posibilitatea de a beneficia de locuinţă socială nu are natura juridică a unui drept constituţional, ci reprezintă o vocaţie la o măsură socială, în privinţa căreia legiuitorul este îndreptăţit să stabilească condiţiile de acordare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Plin încheierea din 21 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 16.597/245/2010, Tribunalul Iaşi - Secţia i civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996, excepţie invocată de Adrian Curelariu şi Petronela Maria Curelariu într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii privind constatarea nulităţii unui contract de închiriere.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că, deşi dreptul de proprietate este un drept de care se poate dispune în mod exclusiv şi absolut, textul de lege criticat îngrădeşte prerogativa dispoziţiei asupra acestui drept. Se mai susţine că legiuitorul ar fi trebuit să prevadă în mod expres şi un termen, înăuntrul căruia să fie instituită interdicţia de a înstrăina o locuinţă proprietate personală.

Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat urmărind asigurarea protecţiei sociale a unor categorii sociale defavorizate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu conţine nicio dispoziţie de natură să afecteze dreptul de proprietate privată, respectiv dreptul de dispoziţie asupra locuinţelor proprietate personală. Dimpotrivă, fără a impune obligaţia de a nu înstrăina locuinţa deţinută în proprietate, prevederile art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996 elimină posibilitatea recurgerii, ulterior înstrăinării, la fondul locativ social, aflat în proprietatea publică locală, dat fiind faptul că acest fond locativ este oricum insuficient pentru toate categoriile defavorizate prevăzute de lege.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Constituţie. Se arată că instituirea, pentru persoanele sau familiile care au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, a interdicţiei de a beneficia de locuinţe sociale a avut drept scop protejarea persoanelor defavorizate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legai sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei îi constituie prevederile art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, potrivit cărora: „Nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care: (...) b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;”

Autorii excepţiei nu fac referire la niciun text din Legea fundamentală, în susţinerea neconstituţionalităţii textului da lege criticat.

Examinând excepţia, Curtea observă că, deşi autorii excepţiei nu indică niciun text sau principiu constituţional pretins a fi încălcat, din susţinerile acestora referitoare la încălcarea prerogativei dispoziţiei asupra dreptului de proprietate, rezultă că în cauză sunt incidente dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit cărora dreptul de proprietate privată şi creanţele asupra statului sunt garantate.

Curtea constată căautorii excepţiei critică conţinutul normativ al textului de lege criticat, din perspectiva unei omisiuni de reglementare, arâtând că legiuitorul ar fi trebuit să prevadă în mod expres un termen, înăuntrul căruia să fie instituită interdicţia de a înstrăina o locuinţă deţinută în proprietate. Din acest punct de vedere, susţinerile autorilor excepţiei nu pot fi reţinute, dat fiind faptul că, în temeiul art. 2 alin. (3) din legea sa de organizare şi funcţionare, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996, excepţie invocată de Adrian Curelariu şi Petronela Maria Curelariu în Dosarul nr. 16.597/245/2010 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 ianuarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, pentru anul 2012

 

Având în vedere prevederile Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2012 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi aprobarea Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2 referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, pentru anul 2012, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.

Art. 2. - {1) Ajutorul de stat în sumă totală de 213.085 mii lei pentru anul 2012 se acordă potrivit dispoziţiilor Deciziei 2010/787/UE a Consiliului, fiind suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

(2) Pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat în sumă de 158.379 mii lei, destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă, în anul 2012 se acordă ajutor de stat pentru suportarea costurilor excepţionale în sumă de 54.706 mii lei, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.

(4) Justificarea costurilor excepţionale se face în baza unui decont justificativ al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu avizul ministrului finanţelor publice.

Art. 3. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va monitoriza nivelul de acordare a ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe ţări.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 107.

 

ANEXĂ

 

Calculul ajutorului de stat destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente pentru anul 2012

 

Produsul (unitatea)

Cantitatea (Gcal)

Subvenţia unitară (lei/UM)

Subvenţia totală (mii lei)

Huilă energetică (Gcal)

 

 

158.379

TOTAL:

2.135.518

74,16

158.379

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 718/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 22 februarie 2012.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

PLAN DE ACŢIUNE

pentru Implementarea, monitorizarea şi evaluarea obiectivelor Strategiei naţionale privind protecţia Infrastructurilor critice

 

Nr. crt.

Obiective strategice

Direcţii de acţiune

Activităţi preconizate

Rezultate aşteptate

indicatori

Termen

Responsabilităţi

1.

Asigurarea caracterului unitar al procedurilor de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice naţionale (ICN) şi a infrastructurilor critice europene (ICE)

1.1. Stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor aferente acestora ţinând seama de caracteristicile sectoarelor individuale ale infrastructurilor critice (IC)

1.1.1, Constituirea grupurilor tehnice la nivelul autorităţilor pubiice responsabile (APR)

- Selectarea experţilor conform sectoarelor şi subsectoarelor stabilite

- Număr de grupuri tehnice constituite

Realizat

APR

1.1.2. Realizarea evaluărilor tehnice şi funcţionale aferente sectoarelor

- Identificarea criteriilor tehnice şi funcţionale definitorii pentru sectoarele ICN

- Număr de evaluări realizate

Realizat

APR

1.1.3, Identificarea criteriilor sectoriale

Realizat

APR

1.1.4. Stabilirea pragurilor critice aferente criteriilor sectoriale

- Determinarea valorilor pragurilor critice aferente criteriilor sectoriale

- Număr de ordine elaborate

Realizat

APR

1.1.5. Elaborarea ordinelor conducătorilor APR

- Publicarea ordinelor în Monitorul Oficial al României, Partea I

Realizat

APR

1,2. Determinarea pragurilor din cadrul criteriilor intersectoriale în funcţie de gravitatea impactului perturbării sau al distrugerii unei anumite infrastructuri

1.2.1. Elaborarea evaluărilor sectoriale privind gravitatea impactului perturbării

- Identificarea consecinţelor evenimentelor posibile

- Număr de evaluări realizate

Realizat

APR

1.2.2. Stabilirea pragurilor critice ale criteriilor intersectoriale

- Abordare unitară a procesului de identificare şi desemnare a ICN/ICE

«Elaborarea metodologiei de aplicare a hotărârii de Guvern

Realizat

Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice (CCPIQIPPRJ

Grupul de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice (GLIPfC)

1.2.3. Elaborarea metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale

Realizat

CCPIC/APR/GLIPIC

1.2.4. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale

- Elaborarea proiectului hotărârii de Guvem

Realizat

CCPIC/APR/GLIPIC

 

 

1.3. Elaborarea unor metodologii comune pentru identificarea şi clasificarea riscurilor, ameninţărilor şi punctelor vulnerabile legate de elementele de infrastructură

1.3.1. Identificarea actelor normative prin care se reglementează modalităţile de realizare a analizelor de risc

- Stabilirea tipurilor de analize aplicabile domeniului

-Număr de acte normative identificate

Realizat

CCPIC/APR

1.3.2. Identificarea standardelor internaţionale ce pot fi utilizate pentru elaborarea analizelor de risc în funcţie de sectorul ICN/ICE

- Număr de standarde

identificate

Realizat

CCPIC/APR

1.3.3, Elaborarea proiectului de metodologie pentru realizarea analizelor de risc

- Standardizarea proceselor

în termen de 6 luni de la finalizarea procesului de desemnare a ICN

CCPIC/APR/GLIPIC

1.4. Identificarea şi utilizarea de indicatori relevanţi şi racordaţi la necesităţi, cu grad sporit de aplicabilitate, în scopul decelării acelor categorii de infrastructuri ce implică măsuri de protecţie

1.4.1. Identificarea IC aferente fiecărui sector

- Evaluarea tuturor elementelor în vederea selectării IC aferente sectorului

- Număr de IC identificate

Realizat

APR

1.4.2. Identificarea ICN

- Desemnarea ICN

- Număr de ICN identificate

31.03.2012

CCPIC/APR/GLIPIC

1.4.3. Identificarea ICE

- Desemnarea ICE

- Număr de ICE identificate

31.03.2012

CCPIC/Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA)fM inisterul Transporturilor şi Infrastructurii (M77J/GLIPIC

1.4.4. Reevaluarea anuală a listei cu ICN şi analizarea oportunităţii modificării acesteia

- Stabilirea oportunităţii  eliminării/ includerii de ICN/ICE în anexele la HG

- Număr de ICN reevaluate

30.12.2012

CCPIC/APR/GLIPIC

1.5. Efectuarea de evaluări pe coordonatele legislativ- instituţionale, organizatoric-funcţionale şi aplicative, care să asigure un cadru stabil şi dinamic, cu potenţial de mobilitate ridicat, de identificare şi protecţie a IC

1.5.1. Reevaluarea cadrului legislativ şi analiza oportunităţii de completare a acestuia

- Evidenţierea lacunelor legislative

si a necesitătii de amendare a actelor normative existente pe baza experienţei dobândite în urma finalizării procesului de identificare şi desemnarea ICN/ICE

- Număr de acte normative de nivel superior modificate/completate

30.12.2012

CCPIC/APR/GLIPIC

 

 

 

1.5.2. Reevaluarea cadrului organizatoric -funcţional şi analiza oportunităţii de completare a

acestuia

- Identificarea eventualelor deficienţe

organizatoric- funcţionale

- Creşterea flexibilităţii cadrului organizatoric şi funcţional

- Număr de propuneri de modificare a structurii organizatorice la nivelul APR

31.12.2012

APR

1.5.3. Reevaluarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011 (OUG nr. 98/2010) şi completarea acesteia cu noi sectoare potenţial detinătoare de ICN

- Identificarea de noi sectoare potenţial detinătoare de ICN/ICE

 Număr de sectoare evaluate

- Număr de sectoare noi identificate

Anual

CCPIC/GLIPIC

1.5.4. identificarea autoritătilor pubiice responsabile pentru sectoarele nou-stabilite

- Stabilirea responsabilităţilor în cadrul noilor sectoare

- Număr de APR nou

identificate

Anual

CCPIC/GLIPIC

1.5.5. Iniţierea demersurilor pentru completarea anexei nr. 1 la OUG nr. 98/2010

- Elaborarea proiectului anexei

 

Anual

CCPIC/GLIPIC

1.6. Identificarea eficientă a riscurilor, a ameninţărilor şi a punctelor vulnerabile în sectoarele specifice, pe baza concluziilor analizelor de risc, a fundamentelor racordate la realităţile din teren şi a potenţialului de sustenabilitate (implicaţii, efecte, resurse şi capacitate de susţinere), care să permită conturarea clară a pragurilor şi criteriilor de selecţie a infrastructurilor în vederea includerii în categoria celor critice

1.6.1. Evaluarea sectorială în vederea identificării riscurilor, ameninţărilor şi punctelor vulnerabile

- Identificarea riscurilor, ameninţărilor şi punctelor vulnerabile în vederea stabilirii măsurilor de protecţie a acestora

- Număr de evaluări

realizate

Anual

APR/proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

1.6.2. Actualizarea analizelor de risc

- Număr de analize de risc actualizate

Anual

APR/proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

1.7. Crearea cadrului unitar de evaluare a riscurilor, stabilirea necesităţilor reale de protecţie şi, respectiv, a măsurilor de intervenţie preventivă şi/sau reacţie ori de limitare a efectelor producerii unor stări de pericol în planul stabilităţii şi securităţii

1.7.1. Elaborarea/actualizarea scenariilor de ameninţări

- Identificarea evenimentelor cele mai grave şi cele mai posibil a se produce

- Număr de scenarii de ameninţări efectuate din numărul total de ICN/ICE

Anual

APR/proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

 

 

 

1.7.2. Identificarea principalelor

domenii de intervenţie pentru asigurarea unei proiecţii reale a ICN/ICE

- Stabilirea

principalefor măsuri

- Numâr de analize de risc efectuate din numărul total de ICN/ICE

30.06.2012

APR/proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

1.7.3. Elaborarea/Actualizarea pfanurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică (PSO)

- Realizarea măsurilor

corespunzătoare de protecţie a ICN/ICE

- Număr de PSO din numărul total de ICN/ICE

30.06.2012 şi anual

APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

 

2.

Configurarea şi operaţionalizarea sistemului naţional de avertizare timpurie prin integrarea tuturor reţelelor şi capabilităţilor informaţional- organizatorice existente

2.1. Operaţionalizarea punctelor de contact între proprietarii, operatorii şi/sau administratorii

de ICE si autoritatea

p

competenta a statului membru, orin desemnarea ofiţerilor de egătură pentru securitate

2.1.1. Desemnarea ofiţerilor de legătură pentru securitate de către operatorii si/sau administratorii de IC E/IC N

- Eficientizarea activităţilor

- Numărul ofiţerilor de legătură desemnaţi

Realizat la nivelul APR

APR/proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

2.1.2. Stabilirea mecanismelor de cooperare între ofiţerii de legătură pentru securitate şi APR

- Asigurarea schimbului de informaţii în timp real

- Număr de informaţii transmise /recepţionate

31.12.2013

2.2. Realizarea unui flux nformaţional de expertiză/schimburi de bune oractici (uniform şi eficient), concomitent cu dezvoltarea capacităţii de adaptare a strategiilor de protecţie a IC, în -aport cu evoluţiile formelor de manifestare a factorilor de risc de nivel naţional şi macro- egional

2.2.1. Organizarea/Participarea de/la simpozioane, conferinţe etc.

- Asigurarea unui nivet de pregătire ridicat pentru personalul din domeniul protecţiei infrastructurilor critice (PIC)

- Număr de activităţi organizate

- Număr de specialişti participanţi

Conform calendarului stabilit şi la solicitare

CCPIC/APR

2.2.2. Elaborarea standardelor operaţionale şi procedurilor de lucru

- Eficientizarea activităţilor

- Debirocratizare

- Descentralizare

- Număr de standarde implementate

- Număr de proceduri

implementate

31.12.2012

2.2.3. Stabilirea fluxului informaţional

- Eficientizarea activităţilor

31.12.2013

2.3. Punerea în aplicare la nivel naţional a unui mecanism de comunicare adecvat între autorităţile naţionale responsabile şi ofiţerii de egătură pentru securitate sau echivalenţii acestora, în scopul eficientizării schimbului de nformaţii relevante privind iscurile şi ameninţările dentificate în legătură cu IC respective

2.3.1. Stabilirea arhitecturii mecanismului de comunicare între APR şi ofiţerii de legătură

- Implementarea mecanismului de comunicare

- Mecanism de comunicare operaţional

31.12.2013

CCPIC/APR/  proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

 

 

 

2.3.2. Elaborarea propunerii de proiect şi promovarea acestuia îh vederea obţinerii finanţării

2.3.3. Implementarea proiectului

 

 

 

CCPIC/Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS)

2.4. Iniţierea şi coordonarea adecvată a unor activităţi de cercetare ştiinţifică în parteneriat public-privat, în vederea identificării unor metode de determinare si analiză a riscurilor, vulnerabilităţilor şi măsurilor necesare realizării protecţiei IC

2.4.1. Încheierea de parteneriate public-private

- Intensificarea dialogului cu ONG cu preocupări în domeniul PIC

- Număr de parteneriate încheiate

Permanent

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

2.4.2. Realizarea unui studiu care să furnizeze soluţii pentru:

- realizarea managementului integrat al protecţiei ICE;

- identificarea de oportunităţi pentru pregătirea personalului în domeniul protecţiei IC;

- modalităti de dezvoltare a unui proiect de tipul e-protecţia IC.

- Eficientizarea activitătilor în

domeniul PIC

- Număr de cursuri de

perfecţionare identificate

31.12.2013

CCPIC/APR

2.4.3. Promovarea de proiecte de cercetare finanţate din fonduri europene derulate de parteneri privaţi în beneficiul autorităţilor publice

- Utilizarea fondurilor europene în beneficiul comun public-privat

- Număr de proiecte

accesate

31.12.2012

2.5. Elaborarea unor aplicaţii informatice de modelare si simulare a funcţionării si stabilire a interdependenţelor IC, în scopul realizării unui model de proces decizional, reducerii vulnerabilităţilor şi creşterii capacităţii de reacţie a populaţiei, societăţii şi/sau instituţiilor statului la nivel local, regional, naţional şi internaţional

2.5.1. Realizarea de studii pentru identificarea domeniilor ce pot fi eficientizate prin utilizarea de aplicaţii informatice

- Elaborarea de studii

- Diseminarea si implementarea

soluţiilor

- Număr de studii realizate

31.12.2012

CCPIC/APR

2.5.2. Stabilirea tematicii

2.5.3. Identificarea cerinţelor

2.5.4. Elaborarea schemelor logice ale aplicaţiilor

2.5.5. Elaborarea proiectelor aplicaţiilor

2.5.6. Implementarea (programarea) aplicaţiilor

2.5.7. Diseminarea aplicaţiilor câtre APR

- Număr de teme identificate

- Număr de aplicaţii realizate

- Număr de aplicaţii diseminate

 

3.

Evaluarea corectă a nivelului de vulnerabilitate a IC şi

identificarea măsurilor necesare pentru intervenţia

preventivă şi diminuarea

acestuia

3.1. Revizuirea standardelor de calitate, adaptarea mecanismelor de protecţie, identificarea şi contracararea pericolelor, ridicarea nivelurilor de redundanţă, creşterea gradului de modularitate

3.1.1. Reevaluarea standardelor şi actualizarea acestora

- Eficientizarea

activităţilor

- Debirocratizare

-Număr de standarde actualizate

Anual

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3.1.2. Elaborarea de noi standarde de calitate

- Eficientizarea activităţilor

- Număr de standarde noi elaborate

Permanent

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3 2, Eficientizarea activităţilor şi acţiunilor prin eliminarea birocraţiei excesive, imixtiunilor în fluxul normal de informaţii si decizie, scurgerilor de informaţii, consumului nejustificat de resurse şi a disipării răspunderii în cazul producerii unor

incidente

3.2.1 .îmbunătăţirea comunicării pe orizontală şi verticală între institutiile cu atributii în domeniu si în interiorul acestora (la nivelul operatorilor/ proprietarilor/ administratorilor)

- Sistem procedural standard pentru schimbul de informaţii

- Determinarea creşterii gradului de informare asupra activităţilor desfăşurate la nivelul fiecărui sector

- Scurtarea timpului de răspuns

Permanent

CCPIC/APR/GLIPIC

3.2.2. Simplificarea şi asigurarea coerenţei în cadrul procesului de elaborare si avizare a documentelor realizate în scopul îmbunătăţirii protecţiei infrastructurilor critice

- Reducerea timpului alocat reuniunilor la nivel decizional

- Creşterea eficientei politicilor publice în domeniu

- Număr de standarde elaborate

- Număr de procedure elaborate

Permanent

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3.2.3. Repartizarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor astfel încât să ducă la creşterea eficientei si eficacităţii activitătii

- Utilizarea eficientă a resurselor umane la nivelul instituţiilor – Creşterea

competenţelor personalului angrenat de ia toate nivelurile

- Număr de compartimente ICN/ICE create la nivelul APR

- Număr de personal încadrat

31.12.2012

CCPIC/APR/

proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3.3. Elaborarea PSO pentru fiecare IC desemnată, identificarea elementelor de infrastructură critică şi a soluţiilor de securitate existente sau puse în aplicare pentru protecţia acestora şi operaţionalizarea unui sistem eficient de îndrumare şi control

3.3.1. Identificarea punctelor vulnerabile

- Creşterea gradului de protecţie a infrastructurilor critice

- Număr de planuri elaborate

- Număr de analize elaborate

- Număr de studii elaborate

După desemnarea ICN/ICE

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3.3.2. Identificarea ameninţărilor

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3.3.3. Elaborarea analizelor de risc

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

 

 

 

3.3.4. Elaborarea scenariilor

 

 

 

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3.3.5. Elaborarea PSO

30.09.2012

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

3.4. Realizarea unor „bănci de date” care să permită colectarea şi prelucrarea dateior specifice domeniului IC, precum şi a studiilor de caz, manualelor de bune practici şi lecţiilor învăţate

3.4.1. Crearea unei aplicaţii de tipul progress editor care să conţină date privind actele normative naţionale adoptate în vederea armonizării cu legislaţia europeană în materie, studii de caz, manuale de bune practici, standarde, proceduri etc.

- Utilizarea eficientă a resurselor

- Implementarea aplicaţiei fa nivelul APR

31.12.2012

CCPIC/APR

4.

Dezvoltarea relaţiilor de cooperare la nivel naţional, regional şi internaţional în domeniul PIC

4.1. Evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a sistemelor de protecţie a IC, pentru a contribui la protecţia persoanelor, bunurilor şi mediului înconjurător

4.1.1. Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii din statele membre ale Uniunii Europene (SM) în

scopul identificării celor mai bune practici pentru creşterea rezilsenţei comunităţilor în situaţii de urgenţă

- Intensificarea cooperării

- Număr de parteneriate încheiate

Permanent

CCPIC/APR

4.1.2. Intensificarea eforturilor pentru a asigura participarea specialiştilor din domeniul PIC la vizite de studii, seminare şi conferinţe

- Creşterea gradului de pregătire a personalului din domeniul PIC

- Număr de activităţi la care s-a asigurat participarea - Număr de personae participante

Permanent

 

4.2. Dezvoltarea cooperării !a nivel naţional şi internaţional în scopul realizării schimbului de date şi informaţii cu privire la procesul de identificare şi protecţie a ICE

4.2.1. Organizarea şi participarea la ateîiere de lucru la nivel naţional şi regional cu stateie membre UE care pot fi afectate de ICE aflate pe teritoriul României sau care au ICE ce pot afecta ţara noastră

- Intensificarea dialogului în plan internaţional

- Respectarea angajamentelor asumate

- Număr de activităţi la care s-a asigurat participarea

Conform solicitărilor transmise de CE sau alte state membre

CCPIC/APR

4.2.2. Evaluarea posibilităţilor existente pentru promovarea în comun cu alte state membre a unor proiecte finanţate din fonduri europene

- Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

- Număr de proiecte accesate

Anual

CCPIC/APR

4.3. Crearea mecanismelor de cooperare interinstituţională pentru PIC prin cooptarea reprezentanţilor desemnaţi de câtre APR nominalizate în actul normativ ce transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi

4.3.1. Instituirea unorcanaie de comunicare permanentă între CCPIC si reprezentanţii desemnaţi de APR

- Asigurarea coordonării unitare si coerente a activităţii la nivel naţional

- Realizarea platformei de comunicare

31.12.2013

CCPIC/STS/APR

 

 

 

desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesitătii de îmbunătăţire a protecţiei acestora

4.3.2. Participarea în comun la activităţi de pregătire, testare şi verificare privind modul de implementare a măsurilor de protecţie a IC

- Verificarea nivelului de pregătirea personalului din domeniu şi a viabilităţii planurilor

- Număr de activităti de pregătire realizate

- Număr de exerciţii de verificare organizate şi desfăşurate

Conform planurilor

CCPIC/APR

4.4. Realizarea cooperării interinstituţionale şi constituirea unor grupuri de lucru la nivel de experţi pentru identificarea soluţiilor optime de realizare a protecţiei elementelor de infrastructură şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie

4.4.1. Constituirea grupurilor de lucru la nivel de experţi pe sectoare şi subsectoare de IC

- Realizarea unor studii/analize/ informări fundamentate

- Număr de grupuri de experţi

- Număr de studii/analize/informări

Elaborate

30.06.2012

CCPIC/APR

4.4.2. Realizarea schimbului de bune practici între reprezentanţii APR şi operatorii de IC la nivel sectorial şi intersectorial

- Abordarea unitară a problematicii specifice domeniului

- Număr de activităţi comune realizate

- Tipuri de activităţi standardizate

Permanent

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

4.5. Asigurarea interoperabilităţii şi îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale şi cu statele membre prin stabilirea unor calendare de întâlniri în formate bilaterale, pe domenii specifice sau în cadrul unor forumuri tematice.

4.5.1. Editarea unui dicţionar de termeni uzuali în domeniul protecţiei IC

- Simplificarea dialogului

 

31.12.2012

CCPIC/APR/GLIPIC

4.5.2. Realizarea reţelei (serviciului) naţionale de comunicaţii de date pentru protecţia IC

- Facilitarea cooperării

- Operaţionalizarea reţelei (serviciului)

31.12.2013

CCPIC/STS/APR

4.5.3. Identificarea de soluţii de comunicaţii pentru operatorii/proprietarii/administratorii care nu sunt coordonaţi de APR

- Stabilirea fluxului informaţional

- Număr de proprietari/ operatori/administratori

identificaţi

- Soluţii implementate

31.12.2013

CCPIC/STS/APR

4.5.4. Creşterea ponderii informării internaţionale prin organizarea de activităţi la care să participe reprezentanţi ai SM sau statelor din zona de interes strategic a României

- Intensificarea colaborărilor interministeriale/ internaţionale pe domenii de interes comun

- Număr de activităţi organizate

- Număr de activităţi la care s-a asigurat participarea

Permanent

CCPIC/APR

 

 

 

4.5.5. Organizarea la nivel naţional/internaţional de conferinţe, simpozioane (similar) pe problematrca de referinţă, precum şi participarea la activităţi similare, la invitaţia SM

- Realizarea schimbului de bune practici

- Intensificarea şi consolidarea cooperării

- Perfecţionarea continuă a personalului

- Numărul de activităţi organizate

- Numărul de activităţi la care s-a asigurat participarea

Permanent

CCPIC/APR

4.6. Implementarea măsurilor legislative şi operaţionale ce decurg (pe linia protecţiei IC) din calitatea României de membru al UE şi al NATO, responsabilitate ce derivă inclusiv din perspectiva participării la asigurarea climatului de stabilitate şi securitate regională

4.6.1. Revizuirea cadrului normativ în domeniu, în acord cu evoluţiile înregistrate la nivel european

- Respectarea obligaţiilor/angaja­mentelor asumate în calitate de stat membru UE şi NATO

- Numărul de acte normative completate

Anual

CCPIC/APR

4.6.2. Armonizarea legislativă prin amendarea legislaţiei în sectoarele deţinătoare de ICN şi ICE

- Modernizarea si consolidarea legislaţiei naţionale în domeniu

- Numărul de acte normative completate

Anual

CCPIC/APR

4.6.3. Completarea cadrului juridic de cooperare, prin negocierea şi semnarea de acorduri şi protocoale cu institutii/organisme similare din SM

- Intensificarea cooperării cu instituţii similare din SM

- Numărul de acorduri/protocoale negociate şi semnate

Anual

APR

4.6.4. Elaborarea de către APR de  ordine/dispoziţii/ instrucţiuni pentru implementarea la nivelul acestora şi al proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de ICN/ICE a măsurilor legislative şi operaţionale în domeniu

- Crearea cadrului unitar de acţiune la nivelul fiecărei APR

- Numărul de ordine/dispoziţii/ instrucţiuni elaborate

- Numărul de ordine/dispoziţii/ instrucţiuni actualizate

Anual

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

4.7. Consolidarea cooperării cu

statele vecine, în vederea identificării acelor componente de infrastructuri ce pot fi incluse În categoria ICE şi iniţierea demersurilor ce se impun pentru asigurarea capacităţii de protecţie a acestora în raport cu cerinţele de securitate naţionale şi internaţionale

4.7.1. Organizarea de întâlniri regionale cu statele membre vecine în vederea reevaluării ICE desemnate sau identificării altora

- Schimb de bune practici

- Identificarea de noi ICE

- Numărul de întâlniri organizate

- Numărul de întâlniri la care s-a asigurat participarea

Anual

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

4.7.2. Realizarea interfeţelor de cooperare cu sisteme informatice internaţionale

- Consolidarea cooperării în plan internaţional

- Numărul de soluţii tehnice identificate

31.01.2013

CCPIC/APR

4.7.3. Schimb de bune practici în domeniul protecţiei IC

- Creşterea eficientei în activitatea de protecţie a IC

- Reducerea timpului de răspuns în situaţia producerii unui eveniment

- Numărul de întâlniri organizate şi desfăşurata

- Numărul de informări transmise

Permanent

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

 

 

 

4.7.4. Elaborarea de evaluări asupra spaţiului geopolitic de interes în vederea identificării cu celeritate a ameninţărilor şi instituirea unor măsuri speciale de protecţie a IC

- Cunoaşterea permanentă a evoluţiilor în spaţiul geopolitic de interes

- Număr de evaluări elaborate

Semestrial

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

4.8. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea dialogului între

toate structurile cu atributii si responsabilităţi în domeniu prin realizarea parteneriatului între proprietarii, administratorii şi/sau operatorii IC, Guvern şi societate, în vederea managementului eficient al riscurilor şi asigurării unui răspuns adecvat în cazul perturbării sau distrugerii IC

4.8.1. Încheierea de protocoale între APR în vederea instituirii unor standarde comune de protecţie

- Extinderea şi consolidarea colaborării între autorităţile cu responsabilităţi în domeniul protectiei IC

- Număr de protocoale noi

- Număr de protocoale actualizate

Permanent

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

4.8.2. Încheierea de parteneriate cu ONG cu preocupări în domeniu sau reprezentanţi ai comunităţilor locale în vederea creşterii gradului de rezilienţă a localităţilor

- Număr de activităţi comune

Permanent

CCPIC/APR/ proprietari/ operatori/ administratori de ICN/ICE

5.

Monitorizarea obiectivelor strategiei

Permanent

CCPIC/APR

6.

Evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategiei

Trimestrial

CCPIC

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 134 din 20 februarie 2012

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.24 din 25 februarie2012

 

ORDIN

privind înfiinţarea regiunii de control terminal Arad, modificarea anexei nr. 1 „Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucureşti” la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului apărării nr. 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spaţiului aerian naţional sub nivelul de zbor 195 şi stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti şi reclasificarea spaţiului aerian în conformitate cu modificările survenite

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, CU modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aie art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează regiunea de control terminal Arad, denumită în continuare TMA Arad, cu următoarele limite:

a) limitele orizontale sunt delimitate de punctele determinate prin coordonatele geografice N45°14’24”/E021°18’30” (MAVIT)-limita FI R Bucureşti - N46°37’00”/E021°19’00” - N46°07’30”/E022°26’00” - N45°32’30”/E022°40’30” - N45°14’24”/E021°18’30” (MAVIT);

b) limita verticală superioară este stabilită la nivelul de zbor (FL) 175;

c) limita verticală inferioară este stabilită la 2500 ft AMSL în zona T1, care este delimitată de următoarele puncte determinate prin coordonatele geografice N46°37’00”/E21°19’00” - N46°25’52”/E21°44’35” - N46°06’56”/E21°44’35” - N46°05’36”/E21°56’00”- N45°30’00”/E21°56’00” - N45°29’59”/E21°44’05” - N45°20’10”/E21°44’05” - N45°14’24”/E21°18’30”- limita FIR Bucureşti;

d) limita verticală inferioară este stabilită la 3200 ft AMSL în zona T2, care este delimitată de următoarele puncte determinate prin coordonatele geografice N46°25’52”/E21°44’35” - N46°06’56”/E21°44’35” -N46°03’53”/E22°10’18” - N46°14’30”/E22°10’18”;

e) limita verticală inferioară este stabilită la 3500 ft AMSL în zona T3, care este delimitată de următoarele puncte determinate prin coordonatele geografice N46°05’36”/E21°56’00”- N45°30’00”/E21°56’00” - N45°29’59”/E21°44’05” -N45°20’10”/E21°44’05” - N45°25’58”/E22°10”18” - N46°03’53”/E22°10’18”;

f) limita verticală inferioară este stabilită la 6500 ft AMSL în zona T4, care este delimitată de următoarele puncte determinate prin coordonatele geografice N46°14’30”/E22°10’18” - N46°03’53”/E22°10’18” - N45°25’58”/E22°10’18” - N45°32’30”/E22°40’30”- N46°07’30”/E22°26’00”.

Art. 2. - Spaţiul aerian aferent TMA Arad, aşa cum este delimitat la art. 1, se clasifică drept spaţiu aerian clasa C.

Art. 3. - Limita orizontală a zonei de control de aerodrom CTR Arad se stabileşte astfel: un dreptunghi cu laturile situate la distanţă de 10 NM faţă de pragurile pistei, 5,3 NM lateral stânga-dreapta faţă de prelungirea axului pistei şi limita FIR Bucureşti.

Art. 4. - Limita orizontală a zonei de control de aerodrom CTR Timişoara se stabileşte astfel: un dreptunghi cu laturile situate la distanţă de 10 NM faţă de pragurile pistei şi 5,3 NM lateral stânga- dreapta faţă de prelungirea axului pistei.

Art. 5 - Spaţiul aerian aferent zonelor de control de aerodrome CTR Arad si CTR Timişoara, asa cum sunt delimitate, se clasifică drept spaţiu aerian clasa C.

Art. 6. - Anexa nr. 1 „Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucureşti” la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului apărării nr. 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spaţiului aerian naţional sub nivelul de zbor 195 şi stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

CTR

(Ft)

„Arad

2.500”

 

2. Poziţia 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

CTR

(Ft)

„Timişoara

2.500”

 

Art. 7. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură publicarea în Publicaţia de Informare Aeronautică - AIP România a informaţiilor prevăzute la art. 1-5, în termen de 45 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian9 - ROMATSA vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Carol Popp de Szathmári

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 27 februarie 2012, o monedă din argint dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Carol Popp de Szathmári.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

Valoare nominală        10 lei

Metal                           argint

Titlu                             999%o

Formă                          rotundă

Diametru                     37 mm

Greutate                      31,103 g

Calitate                                    proof

Cant                            zimţat

Aversul reproduce un instantaneu bucureştean care prezintă Universitatea şi Palatul Suţu, fotografiat de Carol Popp de Szathmári, suprapus peste elementele diafragmei unei camere foto; stema României, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2012” şi inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”.

Reversul prezintă portretul lui Carol Popp de Szathmári şi semnătura acestuia; profilul artistului, 3 pensule suprapuse peste o paletă de pictură şi anii între care a trăit acesta: „1812-1887”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Carol Popp de Szathmári au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 8.

 

RECTIFICĂRII

 

La Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2012 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - SA, pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 20 ianuarie 2012, se face următoarea rectificare:

- în titlul ordinului, în loc de: „..,, pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012” se va citi: „..., pentru ciclul de înmagazinare 2012-2013”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.