MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 143/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 143         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 martie 2012

 

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.616 din 20 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.628 din 20 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANŢE Si HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 

96. - Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului si Pădurilor, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 

97. - Hotărâre pentru modificarea unor acte normative  

 

103. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

57. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru completarea art. 46 din Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008

   

59. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

4. - Hotărâre pentru modificarea art. 13 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007  

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.616

din 20 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 449 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Isfănuţ în Dosarul nr. 7.118/325/2009 al Judecătoriei Timişoara si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 261 D/2011.

La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 noiembrie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 7.118/325/2009, Judecătoria Timişoara a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 449 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Isfănuţ în dosarul de mai sus, având ca obiect soluţionarea unei cereri de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale sunt neconstituţionale, deoarece atribuie unei alte instanţe dreptul de a interveni post factum în actul de justiţie finalizat printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Astfel, aceasta poate să modifice rezultatul unei judecăţi consumate care s-a concretizat în aplicarea unei pedepse individualizate. Această posibilitate constituie o ingerinţă în actul de justiţie, care nu se justifică şi care pune sub semnul întrebării respectarea dreptului la uri proces echitabil.

În fapt, prin Sentinţa penală nr. 284/2004 a Tribunalului Hunedoara (definitivă prin Decizia penală nr. 396/A/2004 a Curţii de Apel Alba nerecurată), autorul excepţiei a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Printr-o altă sentinţă penală din 2006 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia penală nr. 250/R din 9 martie 2009 a Curţii de Apel Timişoara, a fost condamnat la o altă pedeapsă cu închisoare, dispunându-se si de această dată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Ulterior, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş a sesizat Judecătoria Timişoara - Biroul Executări Penale şi a solicitat revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, invocând dispoziţiile art. 449 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală referitor la existenţa concursului de infracţiuni.

Judecătoria Timişoara opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile legale criticate nu afectează dreptul la un proces echitabil, care presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte. Pe cale de consecinţă, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, principiul liberului acces la justiţie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, în formele şi în modalităţile instituite de lege.

Prin urmare, orice modificări ale pedepsei pronunţate în condiţiile stabilite de prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate sunt specifice fazei de executare şi nu sunt menite să reformeze ori să retracteze conţinutul unei hotărâri judecătoreşti. Cu alte cuvinte, instanţa nu se pronunţă asupra vinovăţiei ori asupra individualizării pedepsei, ci efectuează un procedeu tehnic de contopire a două sau a mai multor pedepse stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive. În acest sens s-a pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 358 din 17 martie 2009 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2009), referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 449 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Alte modificări de pedepse, care au următorul conţinut: „Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:

a) concursul de infracţiuni;

b) recidiva;

c) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei

este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul când cel condamnat se află în stare de deţinere ori în executarea pedepsei la locul de muncă, instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de depunere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa.

Sesizarea instanţei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui condamnat.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la Dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 358 din 17 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2009, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 alin. 2 din Codul de procedură penală, statuând că legiuitorul poate stabili prin normele de procedură instanţa competentă să se pronunţe asupra modificării pedepsei dacă se constată existenţa vreuneia dintre situaţiile enumerate limitativ.

Or, această procedură vizează alte modificări de pedepse, ca incidente procedurale ce, prin natura lor, sunt specifice fazei de executare şi nu sunt menite să reformeze ori să retracteze conţinutul unor hotărâri judecătoreşti bazate pe o stare de fapt aprioric stabilită. Altfel spus, instanţa inferioară nu se pronunţă asupra vinovăţiei ori asupra individualizării pedepsei stabilite deseori de o instanţă superioară, ci efectuează un procedeu tehnic de contopire â două sau a mai multor pedepse stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Distinct de aceste argumente, care îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, Curtea mai constată că dispoziţiile legale criticate reglementează cu privire la alte modificări de pedepse în cazurile strict şi limitativ enunţate. Or, ţinând cont de caracterul şi natura sa, posibilitatea instituită de normele legale contestate de a modifica pedeapsa pronunţată dacă la punerea sa în executare ori în cursul executării se constată, pe baza unei hotărâri definitive, existenţa unui concurs de infracţiuni, a stării de recidivă ori existenţa unor acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni este strâns legată de existenţa acestora din urmă. Eventualele schimbări care ar interveni în executarea unor hotărâri judecătoreşti au ca funcţie proprie adaptarea executării lor la situaţiile reale care impun o schimbare. Finalitatea proprie a acestei activităţi constă în asigurarea respectului legalităţii şi adevărului în faza de executare, finalitate care se integrează îh scopul procesului penal şi contribuie la înfăptuirea justiţiei penale în limitele unui proces tehnic circumscris condiţiilor prevăzute de art. 34, art. 39 şi art. 43 din Codul penal.

Pe de altă parte, Curtea mai constată că autoritatea de lucru judecat în materie penală legitimează aspectele referitoare la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia. Aşa fiind, prin posibilitatea de a modifica pedeapsa nu se aduce atingere principiului non bis in idem, legiuitorul fiind liber să întreprindă măsurile necesare care să justifice o individualizare a pedepsei mal eficientă. În plus, întrucât suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu reprezintă un drept al persoanei, ci doar o vocaţie conferită inculpatului, şi revocarea sau anularea acestei măsuri capătă acelaşi caracter relativ. Aşa fiind, nu poate fi primită susţinerea potrivit căreia dispoziţiile legale criticate ar contraveni liberului acces la justiţie sau dreptului la un proces echitabil, deoarece aplicarea măsurii, precum şi revocarea sau anularea ei se fac prin hotărâre judecătorească pronunţată ca urmare a finalizării procesului penal.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ioan Isfănuţ în Dosarul nr. 7.118/325/2009 al Judecătoriei Timişoara.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.628

din 20 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihaela Agheniţei în Dosarul nr. 5.813/196/2009 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.223D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că nu este motivată corespunzător.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: Prin încheierea din 22 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 5.813/196/2009, Judecătoria Brăila - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Excepţia a fost invocată de Mihaela Agheniţei într-un dosar având ca obiect pretenţii financiare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia consideră că reglementările criticate sunt neconstituţionale. Întrucât prin aplicarea lor se înlătură posibilitatea atacării încheierii judecătoreşti premergătoare, separat cu recurs, atunci când, prin încălcarea prevederilor referitoare la judecarea împreună a mai multor pricini din acelaşi cod, s-ar pronunţa două hotărâri având acelaşi obiect, respectiv reglementând aceeaşi situaţie. Astfel, se prelungeşte nejustificat procesul, cu cheltuielile aferente probelor necesare, în două dosare în loc de unul, cu obţinerea a două hotărâri privitoare la acelaşi obiect, generând erori judiciare ireparabile şi prejudicierea justiţiabililor.

Judecătoria Brăila - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin e/e s-a întrerupt cursul judecăţii”.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 129 privind folosirea căilor de atac, precum şi dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că autorul acesteia nu formulează, în realitate, o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci ridică probleme care ţin de interpretarea şi aplicarea legii. Revine astfel instanţei judecătoreşti competente sarcina de a se pronunţa asupra eventualelor încălcări ale dispoziţiilor din Codul de procedură civilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihaela Agheniţei în Dosarul nr. 5.813/196/2009 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 

Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în scopul menţinerii stabilităţii economiei româneşti,

dat fiind faptul că în contextul crizei financiare globale actuale se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru eficientizarea activităţii operatorilor economici şi, implicit, pentru relansarea creşterii economice,

având în vedere faptul că simplificarea sarcinilor administrative impuse societăţilor comerciale este o măsură ce are ca efect imediat reducerea costurilor şi îmbunătăţirea activităţii acestor operatori economici,

ţinând seama că Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 77/91 /CEE, 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2005/56/CE în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor reduce formalităţile aplicabile operaţiunilor de fuziune şi divizare şi simplifică cerinţele de publicitate,

dat fiind faptul că prin simplificarea aspectelor procedurale ale fuziunii şi divizării se răspunde nevoii de fluentizare a operaţiunilor de restructurare a capitalului social şi de micşorare a costurilor de susţinere a unei afaceri,

date fiind consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a actului normativ, generate. În primul rând, de obstacolele existente în actualul mecanism de reorganizare a societăţilor comerciale, consecinţe negative ce sunt amplificate în condiţiile actuale în care de promptitudinea soluţiilor aplicate depinde viabilitatea unui operator economic,

având totodată în atenţie faptul că a fost declanşată etapa precontencioasă a procedurii de încălcare a obligaţiilor de stat membru, ca urmare a necomunicării măsurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE (procedura de infringement),

ţinând cont de consecinţele necomunicării măsurilor de transpunere, prevăzute în art. 258 şi 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

Observând că, potrivit art. 258 din TFUE, în cazul în care consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, Comisia Europeană emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, iar, dacă statul membru nu se conformează acestui aviz În termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

având în vedere faptul că Guvernului României i-a fost transmisă de către Comisia Europeană, la data de 18 iulie 2011, scrisoarea de punere în întârziere pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE, iar la data de 26 ianuarie 2012 Comisia Europeană a emis un aviz motivat în care a fost acordat autorităţilor române un termen de două luni pentru transpunerea directivei şi pentru comunicarea măsurilor de implementare,

dat fiind faptul că, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie, momentul luării măsurilor de transpunere este un important element de evaluare a sancţiunilor aplicabile, în cazul persistenţei încălcării după încheierea perioadei acordate de Comisie prin intermediul avizului motivat putând fi atrasă răspunderea pecuniară a statului membru respectiv,

ţinând cont de necesitatea evitării riscului de avansare a procedurii de infringement şi de impunere a unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul societăţilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesară întocmirea raportului prevăzut la alin. (1) şi depunerea sa la oficiul registrului comerţului în condiţiile dispoziţiilor alin. (2), dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent potrivit dispoziţiilor art. 2433 alin. (1)-(4).”

2. La articolul 134, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazurile prevăzute de art. 2461 şi 2462, acţionam care nu sunt în favoarea fuziunii/divizării îşi pot exercita dreptul de retragere în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune/divizare în condiţiile art. 242 alin. (2) sau, după caz, art. 242 alin. (21).”

3. La articolul 215, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul în care majorarea capitalului social este efectuată pentru realizarea unei fuziuni sau divizări şi pentru efectuarea, dacă este cazul, a plăţilor în numerar către acţionarii/asociaţii societăţii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesară întocmirea raportului prevăzut la alin. (1), dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent potrivit dispoziţiilor art. 2433 alin. (1)-(4).”

4. La articolul 226 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) în cazurile prevăzute la art. 134;”.

5. La articolul 226, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Dreptul de retragere poate fi exercitat, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dispoziţiile art. 134 alin. (21) se aplică în mod corespunzător.”

6. La articolul 226, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.”

7. La articolul 242, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 242. - (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate, însoţit de o declaraţie a societăţii care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său, precum şi de o declaraţie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare.”

8. La articolul 242, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul în care deţine o pagină proprie web, societatea poate înlocui publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prevăzută la alin. (2), cu publicitatea efectuată prin intermediul propriei pagini web, pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale extraordinare care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective.

(22) Societatea care a optat pentru efectuarea publicităţii proiectului de fuziune potrivit alin. (21) trebuie să asigure condiţiile tehnice pentru afişarea continuă şi neîntreruptă şi cu titlu gratuit a documentelor prevăzute de lege pentru întreaga perioadă prevăzută la alin. (21). Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicităţii şi de a asigura securitatea propriei pagini web şi autenticitatea documentelor afişate.

(23) În cazul efectuării publicităţii în condiţiile alin. (21), oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagină web, proiectul de fuziune sau divizare.”

9. La articolul 243, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 243. - (1) Creditorii societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protecţie adecvată a intereselor lor. În vederea obţinerii de garanţii adecvate, orice creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare, în una dintre modalităţile prevăzute la art. 242, nescadentă la data publicării, a cărei satisfacere este pusă în pericol prin realizarea fuziunii/divizării, poate face opoziţie, în condiţiile prezentului articol.

(2) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau divizare. Aceasta se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o menţionează în registru şi o înaintează instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului.

..............................................................................................

(4) În cazul în care creditorul nu dovedeşte că satisfacerea creanţei sale este pusă în pericol prin realizarea fuziunii sau dacă, din examinarea situaţiei financiare şi operaţional - comerciale a societăţii debitoare/societăţii succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare, rezultă că nu este necesară acordarea de garanţii adecvate ori, după caz, de noi garanţii sau societatea debitoare ori societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare a făcut dovada plăţii datoriilor sau părţile au încheiat un acord pentru plata datoriilor ori există deja garanţii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanţei, instanţa respinge opoziţia. De asemenea, instanţa respinge opoziţia şi în cazul în care este refuzată de către creditor constituirea, în termenul stabilit de instanţă prin încheiere, a garanţiilor oferite potrivit alin. (5),

(5) Dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare a făcut în cursul procesului o ofertă pentru constituirea unor garanţii sau privilegii, comunicată Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală, în cazul în care societatea are obligaţii la bugetul general consolidat, iar aceste garanţii sau privilegii au fost apreciate de instanţă ca fiind necesare şi adecvate pentru satisfacerea creanţei creditorului, instanţa va pronunţa o încheiere prin care va acorda părţilor un termen pentru constituirea acelor garanţii. Încheierea pronunţată de instanţă este supusă recursului odată cu fondul.”

10. La articolul 2432, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul divizării, raportul administratorilor va include, dacă este cazul, şi informaţii referitoare la întocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispoziţiilor art. 215, pentru societăţile beneficiare, şi registrul la care acesta trebuie depus.

(4) Administratorii societăţii divizate sau, după caz, ai fiecărei societăţi implicate în fuziune trebuie să informeze adunarea generală a societăţii lor, precum şi administratorii celorlalte societăţi implicate în operaţiune, astfel încât aceştia să poată informa, la rândul lor, adunările generale ale societăţilor respective asupra oricărei modificări substanţiale a activelor şi pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de divizare/fuziune şi data adunărilor generale care urmează să decidă asupra acestui proiect. Obligaţia de informare faţă de acţionari/asociaţi şi faţă de administratorii celorlalte societăţi implicate în operaţiunea de fuziune/divizare subzistă şi în cazurile în care, în aplicarea art. 2461, nu este convocată adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.”

11. La articolul 2432, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) întocmirea raportului prevăzut la alin. (1)şi comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (4) nu sunt necesare în cazul în care decid astfel toţi acţionarii/asociaţii si toţi deţinătorii altor valori mobiliare care conferă drepturi de vot la fiecare dintre societăţile participante la fuziune sau la divizare.”

12. După articolul 2433 se introduc trei noi articole, articolele 2434-2436, cu următorul cuprins:

„Art. 2434. - În cazul unei fuziuni prin absorbţie, prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală, următoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c)-e), art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b) şi f), art. 245 şi art. 250 alin. (1) lit. b). Articolul 242 alin. (3) rămâne aplicabil.

Art. 2435. - În cazul în care fuziunea prin absorbţie este realizată de o societate absorbantă care deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societăţilor, nu este necesară elaborarea rapoartelor prevăzute la art. 2432 şi 2433 şi îndeplinirea cerinţelor privind informarea acţionarilor/asociaţilor prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) şi e). Articolul 242 alin. (3) rămâne aplicabil.

Art. 2436. - În cazul divizării, dacă acţiunile/părţile sociale ale fiecăreia dintre societăţile nou-constituite sunt repartizate acţionarilor/asociaţilor societăţii divizate proporţional cu cota de participare la capitalul social al societăţii divizate, următoarele articole nu se vor aplica; art. 2432 art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b), d) şi e).”

13. La articolul 244 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) dacă este căzut, raportul administratorilor prevăzut la art. 2432 alin. (1)-(3) şi/sau informarea prevăzută la art. 2432 alin. (4);

..............................................................................................

d) dacă este cazul, situaţiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dacă ultimele situaţii financiare anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această dată;”.

14. La articolul 244, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) întocmirea situaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) lit. d) nu este necesară dacă societăţile implicate în fuziune/ divizare publică rapoarte semestriale şi le pun la dispoziţia acţionarilor/asociaţilor, potrivit legislaţiei pieţei de capital, şi nici în cazul în care toţi acţionarii/asociaţii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune/divizare au convenit astfel.

(3) Societatea nu are obligaţia de a pune la dispoziţia acţionarilor la sediul său social documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt publicate pe propria pagină web a societăţii pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective. Dispoziţiile art. 242 alin. (22) se aplică în mod corespunzător.”

15. La articolul 244, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Acţionarii sau asociaţii vor putea obţine, la cerere şi în mod gratuit, copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. În cazul în care un acţionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informaţii societatea să utilizeze mijloace electronice, copii ale actelor prevăzute la alin. (1) se pot transmite prin poşta electronică.

(5) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică în cazul în care acţionarii sau asociaţii au posibilitatea de a descărca de pe pagina web a societăţii şi de a imprima documentele prevăzute la alin. (1) pe întreaga perioadă prevăzută la alin. (3).”

16. La articolul 246, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 246. - (1) în termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în una dintre modalităţile prevăzute la art. 242, adunarea generală a fiecărei societăţi participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării, cu respectarea condiţiilor privind convocarea ei.”

17. După articolul 246 se introduc două noi articole, articolele 2461 şi 2462, cu următorul cuprins:

„Art. 2461. -(1) în cazul unei fuziuni prin absorbţie prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală, aprobarea fuziunii de către adunarea generală a acţionarilor societăţilor implicate în fuziune, în condiţiile art. 239, nu este necesară dacă:

a) fiecare dintre societăţile implicate în fuziune a îndeplinit cerinţele de publicitate a proiectului de fuziune prevăzute de art. 242 cu cel puţin o lună înainte ca fuziunea să producă efecte;

b) pe o perioadă de o lună înaintea datei de la care operaţiunea produce efecte toţi acţionarii societăţii absorbante au putut consulta, la sediul societăţii sau pe pagina web a acesteia, documentele prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. a), c) şi d). Dispoziţiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător;

c) unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi ai societăţii absorbante, deţinând cel puţin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunări generale pentru a se pronunţa asupra fuziunii.

(2) în cazul în care într-o fuziune prin absorbţie societatea absorbantă deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările societăţilor, aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante nu este necesară dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la alin. (1). Dispoziţiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 2462. - În cazul unei divizări în care societăţile beneficiare deţin împreună toate acţiunile/părţile sociale ale societăţii divizate şi toate celelalte valori mobiliare ce conferă drept de vot în adunarea generală a societăţii divizate, nu este necesară aprobarea divizării de către adunarea generală a societăţii divizate dacă:

a) au fost îndeplinite cerinţele de publicitate a proiectului de divizare prevăzute la art. 242 cu cel puţin o lună înainte ca divizarea să producă efecte;

b) pe o perioadă de o lună înaintea datei de la care operaţiunea produce efecte toţi acţionarii societăţilor implicate în divizare au putut consulta documentele prevăzute la ari. 244 alin. (1). Dispoziţiile art. 244 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător;

c) au fost îndeplinite cerinţele de informare a acţionarilor/asociaţilor şi a organelor de administrare/conducere a celorlalte societăţi implicate în operaţiune, prevăzute la art. 2432 alin. (4).”

18 Articolul 2491 se abrogă.

19. La articolul 2516, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2516. - (1) Proiectul comun de fuziune transfrontalieră, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune la oficiul registrului comerţului unde sunt înmatriculate societăţile comerciale persoane juridice române şi/sau societăţile europene cu sediul în România, participante la fuziune, însoţit de o declaraţie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune.”

20. La articolul 2516, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) în cazul în care deţine o pagină proprie web, societatea poate înlocui publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuată prin intermediul paginii proprii web a societăţii, pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la proiectul de fuziune transfrontalieră, perioadă care se încheie la finalul adunării generale respective. Dispoziţiile art. 242 alin. (22) se aplică în mod corespunzător,

(5) în cazul efectuării publicităţii în condiţiile alin, (3), oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa web proiectul comun de fuziune transfrontalieră.”

21. Articolul 25118 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25118. - În cazul în care fuziunea transfrontalieră prin absorbţie este realizată de o societate absorbantă care deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societăţii/societăţilor absorbite, se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 2433.”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporara a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Mediului şi Pădurilor,

potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”, aferent lunii martie 2012, în vederea efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu”, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 100.000 mii lei, pentru luna martie, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Mediului şi Pădurilor.

(3) Suma alocată Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu” din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate, va fi rambursată Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de Către Comisia Europeană, până la data de 17 decembrie 2012.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul în tranşe în limita sumei alocate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din contul 65.01.01. „Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare” deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2012.

(2) Autoritatea de Certificare şi Plată efectuează transferul în limita sumei alocate, în funcţie de disponibil, integral sau în tranşe, din contul prevăzut la alin. (1) în contul de disponibil 54.01.06.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat”, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu”, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”, la Activitatea de Trezorerie ai Contabilitate Publică, pe baza solicitării lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar şi controlul la nivelul programului operaţional, încheiat de Autoritatea de Certificare şi Plată cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”.

Art. 3. - (1) Reconstituirea vărsămintelor din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”, prin intermediul Autorităţii de Certificare şi Plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente Programului operaţional sectorial „Mediu”. În acest sens, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu” are obligaţia transmiterii la Autoritatea de Certificare şi Plată, până la data de 15 mai 2012, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile conform prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite.

(2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare” deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de Certificare si Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO” deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice conform alin. (2) se înregistrează ca vărsăminte din privatizare în valută, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei a ordonatorului de credite prevăzut la art. 1 alin. (2).

(4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a declaraţiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de Certificare şi Plată în baza declaraţiilor de cheltuieli primite de la Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”, conform prevederilor alin. (1), nu acoperă integral suma primită de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”, din cauza efectuării unor cheltuieli care ulterior se constată a nu fi eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, reconstituirea vărsămintelor din privatizare până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (3) se asigură în lei din bugetul propriu al Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2012. În acest sens, Autoritatea de Certificare şi Plată transmite, până pe data de 31 iulie 2012, o notificare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu”, cu privire la sumele de recuperat.

(5) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (4) se efectuează în lei, prin transferul sumelor menţionate în notificare, în contul 65.01.01. „Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare” deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, în limita disponibilităţilor de credite bugetare.

(6) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu” restituie eventualele sume primite şi neutilizate din vărsăminte din privatizare în contul prevăzut la alin. (5), până cel târziu pe data de 17 decembrie 2012.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbély

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 96.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor este de 758, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. La anexa nr. 1, menţiunea referitoare la numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi: 758, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului”.

3. La anexa nr. 2 punctul 1, nota va avea următorul cuprins:

NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.750, din care:

- Garda Naţională de Mediu - 953 de posturi;

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - 2.169 de posturi, din care 1,928 de posturi pentru instituţiile publice din subordine;

- Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” - 171 de posturi;

- inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile regionale pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului funcţionează cu un număr maxim de 2.169 de posturi.”

2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului este de 241, inclusiv demnitarii şi personalul din cadrul cabinetului preşedintelui, iar pentru agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului este de 1.928 de posturi.”

Art. III. - În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, la articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» este de 171.”

Art. IV. - Măsurile stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbely

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 97.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziţia nr. 17 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 18-21, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 103.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

18.

0.1.

Teren

Situat în localitatea Vlăsineşti, comuna Vlăsineşti

Suprafaţa: 223.627 mp, din care:

- PC. nr. 60-3.231 mp

- PC. nr. 61-956 mp

- P.C. nr. 62-1.597 mp

- PC. nr. 63-870 mp

- P.C. nr. 64-1.995 mp

- P.C. nr. 65-1.280 mp

- PC. nr. 66-2.435 mp

- PC. nr. 67-5.561 mp

- PC. nr. 69-6.988 mp

- P.C. nr. 70-1.520 mp

- PC. nr. 71-749 mp

- PC. nr. 73-2.994 mp

- P.C. nr. 75-607 mp

- P.C. nr. 55-192.844 mp

2011

281.808

Domeniul public al judeţului Botoşani, conform HC.J. nr. 144/2011

19.

G.f.

Teren

Situai în localitatea Rădăuţi-Prut, comuna Rădăuţi-Prut

Suprafaţa: 117.937 mp, din care:

- P.C. nr. 793 P-6.328 mp

- P.C. nr. 793 P-11.610 mp

- P.C. nr. 806 A-75.113 mp

- P.C. nr. 807 F-1.818 mp

- P.C. nr. 808 F-8.031 mp

- P.C. nr. 809 A-5.953 mp

- P.C. nr. 793 P-9.084 mp

201 1

33.014,03

Domeniul public al judeţului Botoşani, conform H.C.J. nr. 144/2011

20.

0.1.

Teren

Situat în localitatea Ionăşeni, comuna Vârfu Câmpului

Suprafaţa: 12,42 ha, din care:

- P.C. Ps 457:12,42 ha

2011

35.031,76

Domeniul public al judeţului Botoşani, conform H.C.J. nr. 144/2011

21.

0.1.

Teren

Situat în oraşul Săveni

Suprafaţa: 20 ha Sola 26

Număr parcelă: P176/2

2011

68.504,00

Domeniul public al judeţului Botoşani, conform H.C.J. nr. 144/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru completarea art. 46 din Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 46 din Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 şi 803 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de fa prevederile alin, (2), autovehiculele din dotare pot avea inscripţionate denumirea, sigla sau alte mesaje ce aparţin persoanelor juridice/organismelor ori sunt impuse prin proiectele/programele guvernamentale, regionale sau locale, prin intermediul cărora au fost achiziţionate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul administraţiei si internelor,

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 57.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată;

- art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă un număr de 200 de locuri, reprezentând cifra anuală de şcolarizare pentru anul 2012 în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

(2) Admiterea Ia Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se va realiza, în limita numărului de locuri reprezentând cifra anuală de şcolarizare prevăzută la alin. (1), în două serii de admitere, astfel:

a) seria I de admitere, pentru un număr de 50 de locuri,

b) seria a II-a de admitere, pentru un număr de 150 de locuri.

Art. 2. - Se aprobă constituirea unei comisii de concurs şi a unei comisii de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa nominală a membrilor titulari şi a membrilor supleanţi din cadrul comisiilor este cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă tematica pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, potrivit anexei nr. 3.

Art. 5. - (1) Taxa de înscriere la concurs se plăteşte de către persoanele care doresc să participe la concurs, anterior depunerii dosarului.

(2) Taxa de şcolarizare se plăteşte în termen de 10 zile lucrătoare de la data admiterii în program.

(3) Plata taxei de participare la program se va face la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau în contul ce va fi publicat pe pagina de Internet a acestei instituţii.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 1 martie 2012.

Nr. 59.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA NOMINALA

a comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

- Ministerul Administraţiei si Internelor - M.A.I.

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - A.N.F.P.

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de concurs - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Sachelarescu Dan

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Grădinaru Liviu

M.A.I.

membru

3.

Vasilescu Rodica

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Drăgulănescu Dragoş

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Ciocan Elena

M.A.I.

membru

3.

Părău Oana-Elena

S.G.G.

membru

 

2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din reprezentanţi desemnaţi de:

M.A.I.

A.N.F.P.

S.G.G.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Bebereche Mihaela Cristina

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Macovei Ovidiu

M.A.I.

membru

3.

Condrea Dragoş

S.G.G.

membru

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor - membri supleanţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Calitatea

1.

Baciu Mihaela Luminiţa

A.N.F.P.

preşedinte

2.

Pălan Smaranda

M.A.I.

membru

3.

Teodorescu Niculae

S.G.G.

membru

 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012

 

- Constituţia României, republicată

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene (Tratatul de la Roma)

- Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa

- Tratatul de la Lisabona

 

ANEXA Nr. 3

 

A. CALENDARUL

de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria I de admitere

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1.

Înscrierea candidaţilor

02.04.2012-06.04.2012

2.

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

09.04.2012

3.

Afişarea rezultatelor

10.04.2012

4.

Contestarea rezultatelor

11.04.2012

5.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- listelor nominale ale candidaţilor admişi

- programului desfăşurării interviului

12.04.2012

6.

A două probă a concursului: interviul

18.04.2012-19.04.2012

7.

Afişarea rezultatelor

20.04.2012

8.

Contestarea rezultatelor

23.04.2012

9.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- rezultatelor finale ale concursului

24.04.2012

10.

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

25.04.2012-08.05.2012

 

B CALENDARUL

de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1.

Înscrierea candidaţilor

03.09.2012-07.09.2012

2.

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

10.09.2012-11.09.2012

3.

Afişarea rezultatelor

12.09.2012

4.

Contestarea rezultatelor

13.09.2012

5.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- listelor nominale ale candidaţilor admişi

- programului desfăşurării interviului

14.09.2012

6.

A două probă a concursului: interviul

17.09.2012-19.09.2012

7.

Afişarea rezultatelor

20.09.2012

8.

Contestarea rezultatelor

21.09.2012

9.

Afişarea:

- rezultatelor contestaţiilor

- rezultatelor finale ale concursului

24.09.2012

10.

Completarea dosarului personal şi achitarea taxei de şcolarizare de către candidaţii admişi

25.09.2012-08.10.2012

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 13 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007

 

În baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din data de 23 februarie 2012, hotărăşte:

Art. I. - Articolul 13 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.13. - (1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau de societăţile de profil din tară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în orele de pregătire profesională prevăzute de prezentele norme.

(2) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care au participat la seminare, conferinţe, colocvii internaţionale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal pot solicita includerea numărului de ore efectuate în orele de pregătire profesională prevăzute de prezentele norme.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 23 februarie 2012.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.