MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 157/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 157         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 martie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 1.574 din 6 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

 

Decizia nr. 1.629 din 20 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

109. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 

133. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

134. - Hotărâre pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.438. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.574

din 6 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 946/2007 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul vamal, excepţie ridicată de Iurie Tonconog în Dosarul nr. 1.876/316/2010 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.164D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 23 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.876/316/2010, Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 946/2007 pentru modificarea si completarea unor hotărâri din domeniul vamal, excepţie ridicată de Iurie Tonconog.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că dispoziţiile criticate contravin prevederilor art. 16, art. 21, art. 44, art. 45 şi art. 53 din Legea fundamentală. Tribunalul Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia prezumţiei de nevinovăţie, se impune admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Curtea constată că Hotărârea Guvernului nr. 946/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 627 din 12 septembrie 2007, introduce prin art. II pct. 48 dispoziţiile art. 6531 în Hotărârea Guvernului nr. 707/2006. Astfel, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006.

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertăţi.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, deoarece, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constituţie şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [,..] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare”, astfel încât o hotărâre a Guvernului nu poate forma obiectul controlului de constituţionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, excepţie ridicată de Iurie Tonconog în Dosarul nr. 1.876/316/2010 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

DECIZIA Nr. 1.629

din 20 decembrie 2011

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniela Maftei.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, excepţie ridicată de Cabinetul Medical Individual „Melnic Petronela” din Bacău, în Dosarul nr. 4.463/110/2010 al Tribunalului Bacău - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.289D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.047 din 14 iulie 2009, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin încheierea din 28 septembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 4.463/110/2010, Tribunalul Bacău - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.

Excepţia a fost invocată de Cabinetul Medical Individual „Melnic Petronela” din Bacău, într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei cereri privind obligaţia de a face - obligarea Consiliului Judeţean Bacău la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu privire la spaţiul în care autorul excepţiei de neconstituţionalitate îşi desfăşoară activitatea.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia consideră că reglementările criticate sunt neconstituţionale întrucât elimină posibilitatea, respectiv vocaţia, achiziţionării spaţiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric, posibilitate instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005. Această vocaţie de a cumpăra, stabilită prin lege, constituie, în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, un drept cu conţinut patrimonial, fiind echivalent unui drept de proprietate, aşa cum a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului în numeroase hotărâri.

Tribunalul Bacău - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate invocată este inadmisibilă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, dispoziţii care au următorul conţinut: „Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt aplicabile spaţiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi în art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi dispoziţiilor art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind protecţia dreptului de proprietate.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea observă faptul că prin art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 se stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Textul de lege criticat, respectiv art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prevedea exceptarea de la vânzare a spaţiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric. O atare exceptare echivala cu o interdicţie legală de înstrăinare a acestor imobile, obligaţie aflată atât în sarcina statului, cât şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

Abrogarea prin Legea nr. 192/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 9 noiembrie 2011, a dispoziţiilor legale criticate are drept efect încetarea acestei interdicţii legale, astfel încât, în prezent, spaţiile medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric ar putea face obiectul unei înstrăinări, dacă organele abilitate ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale îşi manifestă această intenţie, în conformitate cu dispoziţiile ordonanţei de urgenţă.

Totuşi, în cauza de faţă, chiar dacă interdicţia a fost înlăturată, instanţa judecătorească nu poate obliga organele menţionate mai sus să procedeze la vânzarea acestor spaţii, întrucât s-ar încălca dreptul de proprietate al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (ad similis, a se vedea deciziile Curţii Constituţionale nr. 870 şi 871 din 9 octombrie 2007, publicate în Monitorul Oficial ai României, Partea l, nr. 701 din 17 octombrie 2007). Revine instanţei judecătoreşti misiunea de a stabili succesiunea legilor în timp şi de a da o dezlegare, în consecinţă, cauzei, cu respectarea celorlalte prevederi legale devenite incidente ca urmare a încetării efectelor dispoziţiilor legale criticate.

Curtea mai reţine însă faptul că nu poate efectua controlul de constituţionalitate al dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, potrivit considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 549 din 3 august2011, întrucât efectele juridice ale dispoziţiilor legale criticate, în cazul de faţă, nu continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Acest lucru se explică prin faptul că dispoziţiile legale atacate nu mai au legătură cu soluţionarea cauzei, ţinând cont de faptul că organele abilitate ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale nu mai sunt supuse unei interdicţii de înstrăinare a imobilelor prevăzute de acestea; mai mult Curtea reţine că statul şi unităţile administrativ-teritoriale, în ceea ce priveşte bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008, nu pot fi obligate să vândă, în general, vreun imobil cu destinaţia de spaţiu medical, atât timp cât nu îşi manifestă această dorinţă.

În aceste condiţii, Curtea urmează să respingă excepţia de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 aţin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, excepţie ridicată de Cabinetul Medical Individual „Melnic Petronela” din Bacău, în Dosarul nr. 4.463/110/2010 ai Tribunalul Bacău - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 decembrie 2011.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori*) semnate la Bucureşti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

 

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 109.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucureşti

Tel: +40213199752

Fax:+40213199735

e-mail: angela.carabas@mfinante.ro

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Domnului Peter Harrold, director

Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală

 

Ref.: Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică (împrumut nr. 4759-RO) - Amendament la Acordul de împrumut

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2011

 

Stimate domnule Harrold,

Luând în considerare situaţia curentă a proiectului şi în conformitate cu ultima misiune în România a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în scopul asigurării finalizării cu succes a obiectivelor proiectului şi pentru o utilizare eficientă a sumelor împrumutului, la cererea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea împrumutului mai sus menţionat.

Amendamentul constă în următoarele modificări:

Extinderea cu 6 luni a datei-limită de tragere a împrumutului, respectiv de la 30 noiembrie 2011 la 31 mai 2012, pentru a putea diminua impactul negativ care ar rezulta prin oprirea contractelor în derulare şi nefinalizarea acestora.

Unele dintre aceste contracte privesc lucrări de închidere şi ecologizare a minelor, haldelor de steril şi iazurilor de decantare, care prezintă pericol de mediu cu risc mare de poluare, pericol transfrontalier de mediu şi care sunt incluse în lista agreată cu UE referitoare la reducerea semnificativă a deteriorării mediului.

Pe baza planului de achiziţii actualizat, trimis de către MECMA, care reflectă ceea ce s-a agreat în timpul ultimei misiuni a BIRD, şi anume că s-a renunţat la lucrările pentru unele mine şi granturi mici, au rezultat economii în valoare de 31.089.780,00 USD.

În acest sens, confirmăm anularea a 31.089.780,00 USD şi, prin urmare, reducerea sumelor împrumutului de la 120.000.000,00 USD la 88.910.220,00 USD.

Totuşi, în funcţie de stadiul execuţiei lucrărilor, ne rezervăm dreptul de a cere o extindere ulterioară a datei-limită de tragere a împrumutului, permiţând finalizarea tuturor activităţilor.

Pe baza propunerilor de mai sus, secţiunea 2.03 se amendează după cum urmează:

„Secţiunea 2.03. Data-limită de tragere va fi 31 mai 2012 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt împrumutatului această dată ulterioară.”

Anexa nr. 1 la Acordul de împrumut se amendează după cum urmează:

 

„Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.UA)

Procentul maxim din cheltuieli ce va fi finanţat

(1) Bunuri

 

 

a) în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

33.463,79

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) şi 80% din

cheltuieli locale pentru alte articole achiziţionate pe plan local

b) în cadrul părţilor B şi C.2 ale Proiectului

223.873,35

(2) Servicii de consultanţă, inclusiv audit

 

 

a) în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

1.502.771,00

85% din cheltuieli locale externe şi 75% din cheltuieli locale

b) în cadrul părţilor B şi C.2 ale Proiectului

3.629.460,00

 

(3) Pregătire

 

 

a) în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

82.279,01

100% din cheltuieli locale externe şi 75% din cheltuieli locale

b) în cadrul părţilor B şi C.2 ale Proiectului

191.106,34

 

(4) Lucrări

 

80%

a) în cadrul părţii A a Proiectului

16.951.763,00

 

b) în cadrul părţii B a Proiectului

0

 

(5) Plăţi de stimulente financiare în cadrul părţii B.1 a) a Proiectului

5.782.175,69

80%

(6) Microcredite în cadrul părţii B.1 b) a Proiectului

0

100%

(7) Granturi S.D.S.C.M. În cadrul părţii B.2 a) a Proiectului

5.909.501,99

84%

(8) Granturi S.G.M. În cadrul părţii B.2 c) a Proiectului

898.759,00

84%

(9) Costuri operaţionale adiţionale

 

50%

a) în cadrul părţii C.1 a Proiectului

419.369,00

 

b) în cadrul părţii C.2 a Proiectului

832.450,53

 

(10) Nealocate

0

 

(11) Bunuri, servicii de consultanţă (inclusiv audit), pregătire, lucrări şi costuri operaţionale adiţionale în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

20.071.637,20

80%

(12) Bunuri, servicii de consultanţă, pregătire, lucrări şi costuri operaţionale adiţionale în cadrul părţii B a Proiectului [cu excepţia părţilor B.2 a) şi B.3 c) ii)] şi în cadrul părţii C.2 i) a Proiectului; plăţi de financiare stimulente în cadrul părţii B.1 a) a Proiectului şi granturi S.G.M. în cadrul părţii B.2 c) a Proiectului

22.054.462,09

84%

(13) Bunuri, servicii de consultanţă, pregătire, costuri operaţionale adiţionale în cadrul părţii B.3 c) ii) şi în cadrul părţii C.2 ii) a Proiectului şi granturi S.D.S.C.M. În cadrul părţii B.2 a) a Proiectului

10.327.148,01

 81%

TOTAL:

88.910.220,00”

 

 

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră pozitiv.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

GRUPUL BANCA MODIALĂ

Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală

 

Avenue Marnix nr. 17, etaj 2, 1000 Bruxelles, Belgia

Tel: (32 2) 504 09 94, Fax: (32 2) 504 09 99

 

29 noiembrie 2011

 

Excelenţei Sale

Gheorghe Ialomiţianu,

ministrul finanţelor publice

Ministerul Finanţelor Publice

 

Subiect: Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică

(împrumut nr. 4759-RO) - Anulare parţială a sumelor împrumutului şi extinderea datei-limită de tragere

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) după cum a fost amendat (Acordul de împrumut) pentru proiectul menţionat mai sus, din data de 28 ianuarie 2005. De asemenea, ne referim la solicitarea dumneavoastră

În numele împrumutatului, cuprinsă în scrisoarea împrumutatului din data de 28 noiembrie 2011, de a anula parţial sumele împrumutului şi de a extinde data-limită de tragere a împrumutului.

Am plăcerea de a vă informa că Banca a stabilit data de 30 mai 2012 ca dată finală pentru scopul secţiunii 2.03 din Acordul de împrumut şi că, în conformitate cu secţiunea 6.01 din Condiţiile generale, Banca anulează prin prezenta, la data de 28 noiembrie 2011, suma egală cu 31.089.780 USD din împrumut şi comisioanele de angajament aferente acestor sume care încetează a mai fi datorate la data de 28 noiembrie 2011.

În consecinţă, tabelul stabilit în paragraful 1 al anexei nr. 1 este amendat după cum este indicat în anexa nr. I ataşată la această scrisoare.

În anexa nr. 3, graficul de rambursare este revizuit de către Bancă ca rezultat al anulării menţionate mai sus, iar cifrele revizuite vor fi trimise către dumneavoastră în scurt timp.

 

Cu stimă,

Peter Harrold,

director Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală

E.S. Gheorghe Ialomiţianu

 

29 noiembrie 2011

 

Cc: Excelenţei Sale

Ion Ariton,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

 

Angela Carabaş,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

 

Carmen Ghiţă,

şef birou

Ministerul Finanţelor Publice

 

Lucian Iosef,

consilier

Ministerul Finanţelor Publice

 

Marcel Hoară,

preşedinte

ARDDZI

 

Nicolae Turdean,

director UMP

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Octav Marcovici,

director UMP RSE

ARDDZI

 

Liliana Vasilescu,

director executiv

Fondul Român de Dezvoltare Socială

 

Rudolf Jan Treffers,

director executiv Banca Mondială

 

E.S. Gheorghe Ialomiţianu

 

 

29 noiembrie 2011

 

ANEXA Nr. I

 

ANEXA NR. 1

Tragerea sumelor din împrumut

 

TOTAL:

88.910.220,00”

 

 

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli ce va fi finanţat

(1) Bunuri

 

100% din cheltuiala externă

a) în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

33.463,79

100% din cheltuiala locală (costuri franco-uzină) şi 80% din cheltuieli locale pentru alte

articole achiziţionate pe plan local

b) în cadrul părţilor B şi C.2 ale Proiectului

223.873,35

(2) Servicii de consultanţă, inclusiv audit

 

85% din cheltuieli externe şi 75% din cheltuieli locale

a) în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

1.502.771,00

 

b) în cadrul părţilor B şi C.2 ale Proiectului

3.629.460,00

 

(3) Pregătire

 

100% din cheltuieli externe şi 75% din cheltuieli locale

a) în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

82.279,01

 

b) în cadrul părţilor B şi C.2 ale Proiectului

191.106,34

 

(4) Lucrări

 

80%

a) în cadrul părţii A a Proiectului

16.951.763,00

80%

b) în cadrul părţii B a Proiectului

0

 

(5) Plăţi de stimulente financiare în cadrul părţii B.1 a) a Proiectului

5.782.175,69

100%

(6) Microcredite în cadrul părţii B.1 b) a Proiectului

0

 

(7) Granturi S.D.S.C.M. În cadrul părţii B.2 a) a Proiectului

5.909.501,99

84%


(8) Granturi S.G.M. În cadrul părţii B.2.c) a Proiectului

898.759,00

84%

(9) Costuri operaţionale adiţionale

 

50%

a) în cadrul părţii C.1 a Proiectului

419.369,00

 

b) în cadrul părţii C.2 a Proiectului

832.450,53

 

(10) Nealocate

0

 

(11) Bunuri, servicii de consultanţă (inclusiv audit), pregătire, lucrări şi costuri operaţionale adiţionale în cadrul părţilor A şi C.1 ale Proiectului

20.071.637,20

80%

(12) Bunuri, servicii de consultanţă, pregătire, lucrări şi costuri operaţionale adiţionale în cadrul părţii B a Proiectului [CU excepţia părţilor B.2 a) şi B.3 c) ii)] şi în cadrul părţii C.2 i) a Proiectului; plăţi de stimulente financiare în cadrul părţii B.1 a) a Proiectului şi granturi S.G.M. În cadrul părţii B.2 c) a Proiectului

22.054.462,09

84%

(13) Bunuri, servicii de consultanţă, pregătire, costuri operaţionale adiţionale în cadrul părţii B.3 c) ii) şi în cadrul părţii C.2 ii) a Proiectului şi granturi S.D.S.CM. În cadrul părţii B.2 a) a Proiectului

10.327.148,01

81%

Subtotal

88.910.220

 

Suma anulată la 28 noiembrie 2011

31.089.780

 

TOTAL:

120.000.000

 

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Clădirea UTI, etaj 6

Tel.: (+4) 021-201-0311

Banca Internaţională pentru

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Fax: (+4) 021-201-0338

Reconstrucţie si Dezvoltare

Sectorul 2, 010664

 

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

Bucureşti, România

 

 

8 decembrie 2011

 

Excelenţei Sale

Gheorghe Ialomiţianu,

ministrul finanţelor publice

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru:

România - Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică

(împrumut Nr. 4759-RO)

Anulare parţială a sumelor împrumutului - anexa nr. 3, Graficul de rambursare

 

Odată cu referirea la corespondenţa noastră anterioară din data de 29 noiembrie 2011 pentru referinţa sus-menţionată, ataşat găsiţi anexa nr. 3, Graficul de rambursare revizuit.

 

Cu stimă,

Francois Rantrua

director de ţară Biroul Băncii Mondiale, România

 

Cc: Excelenţei Sale

Ion Ariton,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

 

Angela Carabaş,

director general

Ministerul Finanţelor Publice

 

Carmen Ghiţă,

şef birou

Ministerul Finanţelor Publice

 

Lucian Iosef,

consilier

Ministerul Finanţelor Publice

 

Marcel Hoară,

preşedinte

ARDDZI

 

Nicolae Turdean,

director UMP

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Octav Marcovici,

director UMP RSE

ARDDZI

 

Liliana Vasilescu,

director executiv

Fondul Român de Dezvoltare Socială

 

Rudolf Jan Treffers,

director executiv

Banca Mondială

 

ANEXA Nr. 3

 

Graficul de rambursare

Sume în dolari S.U.A.

Tara                             RO-România

Împrumutat                 8000008817 - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Împrumut nr.: BIRD-47590

Tranşe/Total: nr.

Subîmprumut nr. 47590-0001

Valuta: dolari S.U.A.

Data EOP: 08.12.2011

Data primei scadente:

15.08.2010

Data ultimei scadente:

15.02.2022

 

Dala scadenţei

Iniţial

Total corectat

Scadenţă revizuită

15.08.2010

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.022011

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.08.2011

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

15.02.2012

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2012

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2013

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2013

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2014

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2014

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2015

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2015

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2016

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2016

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2017

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2017

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2018

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2018

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2019

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2019

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2020

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2020

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2021

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.08.2021

5.000.000,00

-1.480.465,71

3.519.534,29

15.02.2022

5.000.000,00

-1.480.465,80

3.519.534,20

Total:

120.000.000,00

-31.089.780,00

88.910.220,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este de 466, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 6, la notă, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ, cercetare, tineret şi sport din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.730.”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi

sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 133.

 

ANEXĂV

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic este de 136.”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 134.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a

 

În baza prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îh conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală pentru învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 3.438.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de organizare şi de administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a

 

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi administrarea evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, numită în continuare EN IV, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) EN IV este o evaluare standardizată, realizată pe un eşantion de elevi aflaţi în unităţile din învăţământul de stat şi particular din întreaga ţară, care are scopul de a furniza datele şi dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.

Art. 2. - (1) EN IV se desfăşoară anual, pe parcursul lunii mai.

(2) în anul şcolar 2011-2012 evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a se desfăşoară printr-o administrare-pilot, pe un eşantion de elevi, în ziua de 9 mai 2012. Sunt administrate probe pentru următoarele discipline:

a) limba română;

b) limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale;

c) matematică.

(3) Toate datele publice fac referire la informaţii cumulate la nivel naţional. Rezultatele EN IV sunt incluse într-o bază de date la nivel de sistem, fără a se constitui într-un criteriu de ierarhizare pentru unităţile de învăţământ eşantionate, pentru colectivele la care s-a administrat testul sau, individual, pentru elevii participanţi.

Art. 3. - În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:

a) administrator de test: persoană externă unităţii de învăţământ în care se desfăşoară testarea, care a parcurs un program de formare specific organizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE; aceasta are responsabilitatea administrării instrumentelor de testare la nivelul unităţii de învăţământ eşantionate, în strictă conformitate cu procedurile asumate;

b) baza de date a EN IV: bază de date iniţiată şi gestionată de către CNEE, cu scopul susţinerii analizelor statistice necesare întocmirii raportului EN IV;

c) caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de CNEE, care conţine baremele de evaluare şi alte instrumente necesare evaluării;

d) evaluare standardizată: evaluare externă realizată în condiţii identice de administrare pentru toţi elevii participanţi; procesul de evaluare este centralizat, iar rezultatele analizei sunt prezentate într-un raport naţional;

e) evaluator, cadru didactic, extern şcolii în care se desfăşoară testarea, care a parcurs programul de formare specific organizat de către CNEE şi care are responsabilitatea realizării procesului de evaluare a probelor administrate, în Strictă Conformitate cu procedurile asumate;

f) expert în grupul de lucru: persoană selectată în urma unui apel public, care are responsabilitatea elaborării şi a validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru EN IV, în strictă conformitate cu procedurile asumate;

g) manual de proceduri, document-tip care orientează cadrul didactic evaluator şi administratorul de test asupra modului de administrare a EN IV;

h) raport EN IV: raport naţional al EN IV, realizat de CNEE pe baza analizelor statistice, conform manualului de proceduri;

i) testul: instrument de evaluare care conţine itemi/subiecte pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a, elaborat de CNEE.

II. Coordonarea evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a

Art. 4. - (1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării, a organizării şi a administrării EN IV, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS, prin CNEE.

(2) în demersurile de organizare şi administrare, la elaborarea procedurilor specifice pentru EN IV, CNEE se consultă cu direcţiile generale de specialitate din MECTS: Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii {DGEÎTPV) şi Direcţia generală pentru învăţământ în limbile minorităţilor relaţia cu Parlamentul si partenerii sociali {DGÎLMRPPS).

Art. 5. - Pentru organizarea şi desfăşurarea EN IV, CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează un manual de proceduri pentru asigurarea calităţii evaluării;

b) organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru al EN IV;

c) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;

d) organizează stagii de formare, pentru administratorii de test, pentru inspectorii de specialitate pentru învăţământul primar şi pentru resursa umană, inclusiv pentru cadrele didactice care activează în unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, implicate în EN IV;

e) postează modele de teste şi bareme pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, după administrarea-pilot;

f) elaborează testele şi baremele de evaluare;

g) asigură confidenţialitatea subiectelor şi a procedurilor de eşantionare a elevilor şi a şcolilor, precum şi a testelor pe toată durata derulării EN IV;

h) asigură tipărirea testelor şi a caietului cadrului didactic pentru administrarea EN IV;

i) urmăreşte modul în care inspectoratele şcolare distribuie în şcoli testele şi manualul de proceduri;

j) propune, împreună cu direcţiile de specialitate din MECTS, delegarea unor monitori de calitate pentru activităţile prevăzute în cadrul EN IV;

k) elaborează raportul final şi prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile şi recomandările rezultate;

l) propune strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinţi, comunităţi locale.

Art. 6. - (1) La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, prin decizia inspectorului şcolar general se desemnează un responsabil care asigură organizarea şi administrarea evaluării.

(2) în unităţile de învăţământ eşantionate în care funcţionează mai mult de o clasă a IV-a se înfiinţează comisia de evaluare pentru organizarea şi administrarea EN IV La celelalte unităţi de învăţământ responsabilul cu organizarea EN IV este directorul.

Art. 7. - Responsabilul cu EN IV de la nivelul ISJ/ISMB are următoarele atribuţii:

a) transmite toate informaţiile necesare organizării evaluării, în condiţii optime, către unităţile de învăţământ;

b) răspunde de organizarea şi de administrarea evaluării în condiţiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judeţului/municipiului Bucureşti;

c) asigură transmiterea către CNEE a tuturor datelor necesare eşantionării unităţilor de învăţământ în care se aplică EN IV.

Art. 8. - (1) Comisia de evaluare din unitatea de învăţământ se înfiinţează în momentul comunicării rezultatului eşantionării şi se compune din:

a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b) secretar - informatician/cadru didactic care are competenţe digitale/secretamI unităţii de învăţământ;

c) 2-4 membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ.

(2) în judeţele în care funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cel puţin unul dintre membrii comisiei este cunoscător al limbii minorităţii naţionale în care se face predarea.

Art. 9. - (1) Comisia de evaluare din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:

a) alcătuieşte şi transmite CNEE lista tuturor elevilor şcolarizaţi în clasa a IV-a;

b) asigură comunicarea cu CNEE pe toată durata pregătirii, organizării şi administrării EN IV;

c) organizează sălile pentru susţinerea EN IV;

d) anunţă elevii şi asigură prezenţa acestora la EN IV.

(2) Pentru unităţile de învăţământ în care funcţionează o singură clasă a IV-a, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt duse la îndeplinire de către director.

III. Elaborarea testelor

Art. 10. - (1) La începutul fiecărui an şcolar, MECTS, la propunerea DGEÎTPV, DGÎLMRPPS şi a CNEE, stabileşte probele care urmează să fie administrate în EN IV

(2) Testele pentru EN IV se elaborează de către CNEE, care organizează grupuri de lucru ţinând seama de următoarele cerinţe:

a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare parcurse în ciclul primar;

b) să aibă un nivel mediu de dificultate;

c) să permită rezolvarea în 80 de minute, în două secvenţe de evaluare de câte 40 de minute fiecare;

d) să aibă un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani.

(3) Testele conţin două secţiuni; fiecare secţiune este destinată uneia dintre probele selecţionate pentru anul administrării.

(4) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile primare în limba maternă, li se asigură conform legii testele la disciplinele care urmează să fie administrate în EN IV atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română. Excepţie face limba şi literatura maternă.

(5) Modalitatea de transmitere a testelor la unităţile de învăţământ eşantionate pentru desfăşurarea EN IV este reglementată prin procedură separată.

(6) Testele, baremele şi caietul cadrului didactic pentru EN IV se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.

IV. Organizarea evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a

Art. 11. - (1) EN IV se desfăşoară printr-o singură administrare în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, în toate unităţile şcolare.

(2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV o are administratorul de test.

(3) Sălile în care se susţine EN IV sunt de regulă sălile în care îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit elevii clasei. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de secvenţa de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării.

(4) Pregătirea pentru administrarea EN IV se realizează prin aşezarea elevilor în bănci în ordine alfabetică, în flecare sală de clasă.

(5) înainte de începerea evaluării, administratorul de test realizează instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări. Elevii sunt informaţi că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de materiale: manuale, dicţionare, notiţe/însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea testelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

(6) Fiecărui elev i se distribuie testul pe care îşi scrie numele şi prenumele.

(7) înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.

(8) La încheierea primelor 40 de minute în care elevii au avut de rezolvat sarcinile specifice primei secvenţe de evaluare se acordă o pauză de 10 minute.

(9) Se interzice administratorului de test să ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

(10) Pentru rezolvarea testelor, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de matematică, elevii pot să utilizeze instrumente adecvate,

(11) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.

(12) Administratorul de test soluţionează eventualele abateri de la instructajul realizat înainte de începerea evaluării, astfel:

a) îndepărtează eventualele surse de informare, pentru ca elevul să poată continua rezolvarea sarcinilor de lucru;

b) asigură informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi despre situaţia creată.

(13) La finalizarea desfăşurării probei, administratorul detest recuperează testele conform procedurii specifice. Acestea sunt transportate la CNEE.

V. Evaluarea testelor

Art. 12. - Evaluatorii pentru EN IV sunt externi şcolilor eşantionate participante la evaluare.

Art. 13. - (1) Evaluarea testelor este organizată de CNEE, care selectează şi formează evaluatorii.

{2) Evaluarea testelor se face cu respectarea strictă a baremului de evaluare, utilizând codificarea şi sistemul de descriptori asociat scalei performanţelor şi prezentat în caietul cadrului didactic.

(3) Fiecare test al elevului este evaluat de către 2 evaluatori independenţi. Calitatea procesului este asigurată prin respectarea procedurilor prevăzute în caietul cadrului didactic.

(4) EN IV operează cu instrumente de evaluare realizate după modelul testelor internaţionale.

VI. Valorificarea rezultatelor EN IV

Art. 14. - (1) EN IV nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale.

(2) Rezultatele obţinute sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.

VII. Răspunderea disciplinară

Art. 15. - (1) Respectarea metodologiei de organizare şi administrare a EN IV este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) încălcarea de către cadrele didactice implicate a normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic, didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în administrarea EN IV, răspunde disciplinar pentru încălcarea atribuţiilor de administrare, precum şi pentru abateri de la normele de comportament.

(3) Dacă într-o unitate de învăţământ se constată nereguli grave în organizarea şi administrarea EN IV, inspectorul şcolar, monitorul de calitate sau preşedintele comisiei va înainta un raport conducerii ISJ/ISMB pentru declanşarea procedurii de cercetare disciplinară.

Art. 16. - (1) Cadrele didactice care încalcă prevederile manualului de proceduri prin furnizarea rezolvării testelor, înlocuiri de teste, falsificări ale listelor cu elevii participanţi sau care dovedesc neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sunt sancţionate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea testelor/baremelor de evaluare pentru EN IV şi au întreprins acţiuni care au constat în divulgarea parţială ori integrală a testelor/baremelor de evaluare.

(3) Persoanelor care încalcă prevederile prezentei metodologii li se interzice dreptul de a participa la comisiile organizate pentru evaluările naţionale sau la alte examene naţionale, după caz.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 17. - Testele şi documentele întocmite pentru buna administrare a EN IV se păstrează în arhiva CNEE pe o perioadă de 2 ani.

Art. 18. - (1) Comisia din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalitate a şanselor pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, prin adaptarea procedurilor în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

(2) Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe sunt următoarele:

a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) asigurarea scrisului cu caractere mărite la elevii ambliopi;

c) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite cerinţe educaţionale speciale, a informaţiilor corespunzătoare testelor afişate/prezentate vizual;

d) realizarea de către elevul cu cerinţe educaţionale speciale a sarcinilor din testul pentru EN IV prin dictarea conţinutului acestuia, către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă. Se interzice profesorului asistent să corecteze sau să intervină în dictarea realizată de elev.

Art. 19. - Elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă susţin EN IV împreună cu ceilalţi elevi.

Art. 20. - În vederea bunei organizări a evaluării, MECTS prin CNEE elaborează proceduri pentru anumite activităţi specifice ale administrării testelor.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.