MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 162/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 162         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 martie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 33 din 24 ianuarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

57. - Decizie privind revocarea, la cerere, a domnului Grigore Baboianu din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

58. - Decizie privind numirea doamnei Viorica-Fănica Bîscă în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

59. - Decizie privind numirea domnului Dan Constantin Tudurache în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

129. - Decizie privind retragerea la cerere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 33

din 24 ianuarie 2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocarii - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1} lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Saralex Grup” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.052/211/2009 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 119D/2011.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 23.052/211/2009, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. ţ*f) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Saralex Grup” - S.R.L. din Bucureşti cu ocazia soluţionării recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 2.478/2010 pronunţate de Judecătoria Cluj-Napoca prin care s-a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii prevăzute de art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate încalcă dreptul la un proces echitabil al prezumtivului contravenient, întrucât lasă la latitudinea judecătorului creionarea post factum a normei juridice pe care ar fi trebuit să o respecte pentru a nu fi sancţionat, în condiţiile lipsei unor norme legale precise şi cunoscute în prealabil. De asemenea, normele criticate sunt o înşiruire nesfârşită de noţiuni vagi, ce „lasă orice agent economic complet la discreţia autorităţilor administrative care vor interpreta întotdeauna după bunul plac aceste noţiuni elastice”.

Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia este neîntemeiată, sens în care arată că reglementarea cuprinsă în titlul III al Legii nr. 363/2007 este în acord cu reglementările comunitare, necontravenind dispoziţiilor constituţionale.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin, (1} din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. Astfel, arată că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale, fără ca prin aceasta să fie încălcate dispoziţiile constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementarilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, astfel cum a fost modificată prin articolul unic al Legii nr. 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte de comercializare în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010.

Textele criticate au următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (1) lit. a): „(1) O practică comercială este considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă aceasta conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informaţiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

a) existenţa sau natura produsului;”;

- Art. 15 alin. (1): „(1) Utilizarea de către comerciant a unor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost definite la cap. II. este interzisă, constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.”

Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate consideră că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi prevederilor art. 6 paragraful 1 - privind dreptul la un proces echitabil - şi art. 7 - „Nicio pedeapsă fără lege”- din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

Prevederile cap. II din Legea nr. 363/2007 se referă la practicile comerciale incorecte, care sunt, în special, practicile comerciale înşelătoare şi practicile comerciale agresive, iar art. 6, la care face trimitere autoarea excepţiei, este cuprins în această secţiune şi reglementează practicile comerciale înşelătoare, pe care ie defineşte, stabilind în ce constă şi când o practică comercială este considerată înşelătoare. Curtea observă totodată că textul de lege considerat de autoarea excepţiei ca fiind neconstituţional, respectiv art. 15 alin. (1) din Legea nr. 363/2007, sancţionează utilizarea de către comercianţi a acestor practici comerciale incorecte, astfel cum au fost ele definite la cap. II, respectiv prin art. 6 alin. (i) din lege, calificând această utilizare drept contravenţie.

În ceea ce priveşte critica autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea nu poate reţine că textul prin care se instituie o sancţiune (amenda variind într-un cuantum de la 5.000 lei la 50.000lei) ar încălca art. 21 alin. (3) din Constituţie, întrucât prin calificarea utilizării acestor practici drept contravenţie şi sancţionarea acesteia cu amendă nu aşează părţile (organ constatator - contravenient) pe poziţii inegale, fiecare având posibilitatea să producă orice probă considerată pertinentă, şi nu se impietează asupra termenului de soluţionare a cauzei.

Din motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate se desprinde mai degrabă concluzia că aceasta este nemulţumită de caracterul vag şi imprecis al dispoziţiilor cuprinse în art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 şi care „lasă orice agent economic complet la discreţia autorităţilor administrative care vor interpreta întotdeauna după bunul plac aceste noţiuni elastice”.

Neconstituţionalitatea prevederilor art. 15 alin. (1), prin raportare la prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din lege, este dedusă de autoarea excepţiei din faptul că acest text lasă la latitudinea judecătorului plângerii contravenţionale creionarea post factum a normei juridice pe care ar fi trebuit să o respecte contravenientul pentru a nu fi sancţionat drastic, în condiţiile lipsei unor norme legale precise şi cunoscute în prealabil.

Sub acest aspect, însă, Curtea nu poate reţine încălcarea de către art. 15 alin. (1) din lege a art. 21 alin. (3) din Constituţie doar pentru faptul că sancţiunea prevăzută de acest text s-ar baza, în opinia autoarei, pe un text imprecis. O eventuală neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) nu ar putea fi invocată decât cel mult sub aspectul cuantumului amenzii şi nu pe aspectul modalităţilor sub care fapta considerată contravenţie ar putea fi săvârşită.

Aşadar, critica, potrivit căreia prevederile criticate încalcă dreptul la un proces echitabil, nu subzistă; acestea nu conţin norme care să împiedice dreptul părţilor de a se adresa justiţiei şi de a beneficia de un proces echitabil, părţile beneficiind de toate garanţiile procesuale, inclusiv de faptul că se poate formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, chiar dacă acesta se bucură de prezumţia de legalitate.

În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 alin. (2) prin raportare la art. 6 paragraful 1 şi art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, critica nu poate fi primită. O eventuală neconcordanţă între norma de drept material care priveşte drepturile fundamentale ale omului şi normele din pactele şi tratatele la care România este parte nu poate fi sancţionată decât de instanţa de judecată, care va da prioritate acestora din urmă, dacă, desigur, conţin dispoziţii mai favorabile.

De altfel, în sensul celor mai sus arătate, Curtea s-a mai pronunţat într-o cauză în care critici le de neconstituţionalitate vizau aceleaşi aspecte ca şi în cea de faţă, în acest sens fiind Decizia nr. 998 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 16 septembrie 2011, prin care Curtea a constatat că prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 363/2007 sunt constituţionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Saralex Grup” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.052/211/2009 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 ianuarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea, la cerere, a domnului Grigore Baboianu din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Grigore Baboianu, precum şi propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor formulată prin Adresa nr. 904/L.B. din 9 martie 2012, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/4.938/A.D. din 9 martie 2012,

având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Grigore Baboianu se revocă, la cerere, din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 9 martie 2012.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Viorica-Fănica Bîscă în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor formulată prin Adresa nr. 904/L.B. din 9 martie 2012, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/4.938/A.D. din 9 martie 2012,

având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Viorica-Fănica Bîscă se numeşte în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 9 martie 2012.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Constantin Tudurache în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru

 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. c) şi ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Constantin Tudurache se numeşte în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

 

Bucureşti, 12 martie 2012.

Nr. 59.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 66.493 din 15 februarie 2012 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal, având în vedere prevederile art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltam rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 46.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

 

Art. 1. - Prezenta procedură de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, denumită în continuare procedură, stabileşte cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (9), alin. (10) lit. b) şi alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 220/2008.

Art. 2. - În sensul prezentei proceduri, prin biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, se înţelege fracţiunea biodegradabilă obţinută din:

a) culturi de plante agricole şi nonagricole energetice destinate producţiei de biomasa, utilizată în scopul producerii energiei electrice, conform listei prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare culturi energetice;

b) deşeuri din agricultură, horticultura, acvacultura, pescuit şi de la prepararea şi procesarea alimentelor, conform listei prevăzute în anexa nr. 2, denumite în continuare deşeuri.

Art. 3. - Certificatele de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, prevăzute la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 220/2008, denumite în continuare certificate de origine, se emit de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 4. - În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) producători de biomasa obţinută din culturi energetice, denumiţi în continuare producători de culturi energetice - persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi care înfiinţează culturile energetice prevăzute la art. 2 lit. a);

b) producători de biomasa obţinută din deşeuri din agricultură, horticultura, acvacultura, pescuit şi de la prepararea şi procesarea alimentelor, denumiţi în continuare generatori de deşeuri - operatorii economici care generează deşeurile prevăzute la art. 2 lit. b) rezultate din activitatea proprie.

Art. 5. - (1) Producătorii de culturi energetice prevăzuţi la art. 4 lit. a) trebuie:

a) să respecte prevederile art. 5 alin. (6) lit. b) şi c), alin. (7) lit. a), alin. (9) şi (10) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor;

b) să deţină documente privind originea materialului săditor, eliberate de firme furnizoare autorizate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau de către organisme similare dintr-o ţară membră a Uniunii Europene.

(2) Generatorii de deşeuri prevăzuţi la art. 4 lit. b) trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Producătorii de culturi energetice prevăzuţi la art. 4 lit. a) depun o cerere pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) copie de pe BI/CI sau certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI) sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu (în cazul societăţilor agricole) sau cod de identificare fiscala (CIF);

b) copii de pe documente privind originea materialului săditor;

c) adeverinţă de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din care să rezulte numărul de înregistrare al producătorului de culturi energetice în registrul unic de identificare, suprafaţa ocupată de culturile energetice pentru care a solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau plăţi naţionale directe complementare (PNDC) şi datele de identificare a parcelelor de pe care se recoltează culturile energetice prevăzute la art. 2 lit. a);

d) copii ale contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008.

Art. 7. - (1) Generatorii de deşeuri prevăzuţi la art. 4 lit. b) depun o cerere pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI) sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu (în cazul societăţilor agricole) sau cod de identificare fiscală (CIF);

b) adeverinţă de la primăria localităţii pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea generatorii de deşeuri, din care să rezulte, după caz, datele din registrul agricol privind suprafeţele cultivate cu plante agricole, livezi şi vii şi/sau efectivele de animale generatoare de deşeuri;

c) extrase din evidenţele contabile ale operatorilor economici din domeniul preparării şi procesării alimentelor privind cantitatea de deşeuri rezultată din procesele de producţie şi copii din registrul de evidenţă a gestiunii deşeurilor;

d) declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte, după caz, cantitatea de deşeuri pe care o deţin, provenită din agricultură, horticultura, acvacultura şi pescuit, inclusiv dejecţiile animaliere sau cantitatea de deşeuri rezultată din procesele de preparare şi procesare a alimentelor (de exemplu: deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, fructelor, cerealelor, uleiurilor comestibile etc.);

e) copii ale contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008.

Art. 8. - Producătorii de culturi energetice şi generatorii de deşeuri prevăzuţi la art. 4 lit. a) şi b) solicită, prin cerere, câte un certificat de origine pentru cantitatea totală de biomasă şi câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de biomasă comercializată producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008, conform contractelor de vânzare-cumpărare.

Art. 9. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti analizează documentaţia depusă de producătorii de culturi energetice prevăzuţi la art. 4 lit. a) prin verificarea documentelor prevăzute la art. 6 alin. (3) anexate la cerere, respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi emit certificate de origine pentru biomasă provenită din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia respectă prevederile prezentei proceduri.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti analizează documentaţia depusă de generatorii de deşeuri prevăzuţi la art. 4 lit. b) prin verificarea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (3) anexate la cerere, respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 aţin. (2) şi emit certificate de origine pentru biomasă provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia respectă prevederile prezentei proceduri.

(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit producătorilor de culturi energetice sau generatorilor de deşeuri, după caz, scrisori de solicitare a informaţiilor suplimentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, în cazul în care din verificările prevăzute la alin. (1) şi (2) rezultă că sunt necesare informaţii suplimentare în vederea emiterii certificatelor de origine.

(4) Până la completarea cererii, conform prevederilor alin. (3), procedura de emitere a certificatelor de origine se sistează.

(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti reanalizează documentele solicitate conform alin. (3) şi emit certificate de origine în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor suplimentare.

(6) în cazul în care, după primirea informaţiilor solicitate, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de emitere a certificatelor de origine, comunică producătorilor de culturi energetice sau generatorilor de deşeuri, după caz, decizia de respingere a cererii pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor suplimentare.

Art. 10. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti ţin evidenţa certificatelor de origine într-un registru unic de evidenţă a certificatelor de origine emise pentru biomasă provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit, în prima decadă a fiecărei luni, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia certificatelor de origine emise pentru biomasă provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în luna precedentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 11. - Pe baza situaţiilor transmise de direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte Raportul de evidenţă la nivel naţional a certificatelor de origine emise pentru biomasă provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 12. - În situaţiile în care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constată inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind producţiile de culturi energetice sau cantităţile de deşeuri, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti emitente anulează certificatele de origine şi întocmesc decizii de anulare a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

Art. 13. - (1) în cazul situaţiilor prevăzute la art. 12, producătorii de culturi energetice sau generatorii de deşeuri nu vor mai beneficia de certificate de origine pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii deciziilor de anulare.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei copii ale deciziilor de anulare prevăzute la art. 12, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

Art. 14. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Lista culturilor energetice destinate producţiei de biomasă, utilizată în scopul producerii energiei electrice

 

Nr. crt.

Denumirea populara

Denumirea ştiinţifică

Producţia estimată - t substanţă uscată/ha -

1.

Rapiţă

Brassica carinata

12-14

2.

Porumb

Zea mays

22-30

3.

Sorg zaharat

Sorghum saccharatum

22-35

4.

Sorg x Sudan

Sorghum sudanense

25-30

5.

Salcie energetică

Salix

15-18

6.

Iarba-elefantului

Miscanthus spp.

12-18

7.

Anghinare

Cynara cardunculus

12-18

8.

Plop

Populus spp.

10-15

9.

Mei

Panicum virgatum

12-14

10.

Stuf gigant

Arundo donax

15-18

11.

Nap porcesc (topinambur)

Helianthus tuberosum

17-25 (biomasă)

4,4-9,4 (tuberculi)

12.

Arborele-prinţesei

Paulownia tomenthosa

12-18

13.

Arbust de petrol

Jatropha

5-14

14.

Laptele-câinelui

Euphorbia lathyris Euph orbia tiriculli

10-15

15.

Iarba energetică

Eliytrigia elongana

10-12

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Lista deşeurilor 1)

 

COTJ

subcapitol

Denumirea subcapitolului în care se încadrează deşeul

02 012)

Deşeuri din agricultură, horticultura, acvacultura şi pescuit

02 02

Deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi altor alimente de origine animală

02 03

Deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea si fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei

02 04

Deşeuri de la procesarea zahărului

02 05

Deşeuri din industria produselor lactate

02 06

Deşeuri din industria produselor de panificaţie şi cofetărie

02 07

Deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)


1) Extras din cap 02 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiuni deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

2) Cu excepţia codului 02 01 08 - deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

[Antetul solicitantului certificatului de origine a biomasei]

Nr. ............./data.................

CERERE

pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

 

Domnule director executiv,

Subsemnatul1),............................................................... (nume şi prenume), în calitate de ...................................................... (director general/administrator unic/împuternicit) al ........................................................ (denumire persoană juridică), cu sediul social în localitatea ...........................................str. ................................. nr. .......... jud. .............................. tel. ................... fax ..................... e-mail ...........................înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .................... CUI ..................... sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. ...........din data de ..............sau cod de identificare fiscală (CIF)..............................................,

Subsemnatul2)........................................., posesor al BI//CI seria.......nr. ...................., eliberat/ă de ........................ la data de ....................., cu domiciliul în localitatea ......................................, str. ................., nr. ....., jud. ........................................., solicit emiterea certificatului de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice, care va fi utilizata drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor din tabelul următor:

 

Nr. crt.

Categoria de culturi energetice,conform prevederilor art. 2 lit. a) din procedură

Suprafaţa cultivată

- ha -

Producţie medie*)

- t/ha -

Producţie

Producători de energie electrica din surse regenerabile de energie

Nr./dată contract

vânzare - cumpărare

Totala (2x3)

din care comercializată

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ex.: salcie energetică

A

B

C

C1

D1

E1

C2

D2

E2

C3

D3

E3

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 


*) Producţia medie nu depăşeşte producţiile estimate pentru culturile energetice prevăzute în anexa nr. 1 la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012.

 

Nr./dată înregistrare DAJ3)............../.................

Domnului director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene...........................................

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: …………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

Solicit eliberarea unui număr de ... certificate de origine, astfel: un certificat de origine pentru cantitatea totală de culturi energetice (coloana 4) şi câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de culturi energetice comercializată (coloana 5) către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (coloana 6)r conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 7).

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Persoana de contact care asigură relaţia cu Direcţia pentru agricultură judeţeană.................este dl/dna........................ care se legitimează cu BI/CI seria...... nr. ............eliberat/ă de............la data de.................; tel........., fax......., e-mail........

 

Persoană juridică

Director general/Administrator unic/împuternicit,

……………………………………………………

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

 

Persoană fizică

……………………………………………………

(nume, prenume şi semnătură)


1) Se va completa de către persoane juridice.

2) Se va completa de către persoane fizice.

3) Direcţia pentru agricultură judeţeană.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

[Antetul solicitantului certificatului de origine a biomasei]

Nr. ............./data....................

 

CERERE

pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

 

Domnule director executiv,

Subsemnatul..................................................................... (nume şi prenume) în calitate de .................................................. (director general/administrator unic/împuternicit) al .............................................. (denumire persoană juridică) cu sediul social în localitatea ........................str. ............................ nr. ...... jud. ......................., tel .................., fax ................e-mail ..............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ............................ CUI ..................sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. .........din data de.............sau cod de identificare fiscală (CIF).............

solicit emiterea certificatului de origine pentru biomasa provenită din deşeuri, care va fi utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor din tabelul următor:

 

Nr. crt.

Categorie deşeuri,conform prevederilor art. 2 lit. b)din procedură

Cantitatea de deşeuri

- t -

Producători de energie electrică din surse regenerabile de energie

Nr./data contract

vânzare - cumpărare

Totală

din care comercializată

0

1

2

3

4

5

1.

Ex.: Paie

A

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

2.

Ex.: Coarde viţă de vie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ex.: Dejecţii animaliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr./dată înregistrare la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană................/..................

Domnului director executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene..........................

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

 

Solicit eliberarea unui număr de ... certificate de origine, astfel: un certificat de origine pentru cantitatea totală de deşeuri (coloana 2} şi câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de deşeuri comercializată (coloana 3} către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (coloana 4), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 5).

Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Persoana de contact care asigură relaţia cu direcţia pentru agricultură judeţeană..................este dl/dna........................ care se legitimează cu BI/CI seria.......nr. ...............eliberat/ă de..................la data de.....................; tel...............fax...........

e-mail ...................

 

Persoană juridică

Director general/Administrator unic/împuternicit,

……………………………………………………

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ)...............................

 

CERTIFICAT DE ORIGINE

pentru biomasa provenită din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

Nr. ...1)/....................2)

 

Se certifică3) prin prezentul că ..................................................................... (denumire persoană juridică) cu sediul social în localitatea ........................... str. ................................... nr. ..... jud. ....................... tel........................... fax....................... e-mail ................... înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..................., CUI .................... sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. ............... din data de .......................... sau cod de identificare fiscală (CIF) ............................., reprezentată de  dl/dna .............................., în calitate de ..........................................

Se certifică4) prin prezentul că ................................................................. (nume şi prenume persoană fizică), posesor al BI/CI seria .................. nr. ................ eliberat/ă de ............................. la data de ....................., CNP ....................., cu domiciliul în localitatea ..................................... str. ..................... nr. ................... jud. ........................,

este producătorul următoarelor cantităţi de biomasă, provenită din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie:

 

Nr. crt.

Categoria de culturi energetice,conform prevederilor art. 2 lit. a) din procedura

Suprafaţa

- ha -

Producţie medie

- t/ha -

Producţiei

Producători de energie electrică din surse regenerabile de energie

Nr./dată contract

vânzare - cumpărare

Totală

din care comercializată

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ex.: Salcie energetică

A

B

C

C1

D1

E1

C2

D2

E2

C3

D3

E3

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificatul de origine se eliberează astfel:

- două certificate de origine pentru cantitatea totală de culturi energetice, din care un exemplar rămâne la DAJ, iar cel de al doilea se predă producătorului de culturi energetice:

-............................................. certificate de origine, câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de culturi

energetice comercializată (coloana 5) către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (coloana 6), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 7).

 

Valabilitatea certificatelor de origine este de 12 luni, de la data emiterii.

 

Certificatul/Certificatele de origine, în număr de........................., se predă/predau producătorului de culturi energetice ................................................... reprezentat de dl/dna ........................................................ care se legitimează cu BI/CI seria

nr. ..................., eliberat/ă de ........................................., la data de ................................ tel. ......................... fax. ............................ e-mail .................................................................

 

Director executiv,

………………………………………..

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)


1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la Direcţia pentru agricultură judeţeană.

2) Data emiteri certificatului de origine.

3) Model certificat de origine pentru persoane.

4) Model certificat de origine pentru persoane fizice.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

MINISTERULAGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ)...............................

 

CERTIFICAT DE ORIGINE

pentru biomasa provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

Nr. .............1)/....................2)

 

Se certifică prin prezentul că................................................................................................ (denumire persoană juridică) cu sediul social în localitatea ......................... str. ...................... nr. ........., jud. ..................... tel. .................... fax ..................... e-mail .............................. înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ....................., CUI ........................ sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. ........ din data de  .................. sau cod de identificare fiscală (CIF)..........................., reprezentată de dl/dna ............................................... în calitate de .............................................................................. este producătorul următoarelor cantităţi de biomasă, provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie:

 

Nr. crt.

Categorie deşeuri, conform prevederilor

Cantitatea de deşeuri

Producători de energie electrică din surse regenerabile de energie

Nr./dată contract

vânzare - cumpărare

alt 2 lit. b) din procedură

Totală

din care comercializata

0

1

2

3

4

5

1.

Ex.: Paie

A

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

2.

Ex.: Coarde viţă de vie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ex.: Dejecţii animaliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificatul de origine se eliberează astfel:

- două certificate de origine pentru cantitatea totală de deşeuri, din care un exemplar rămâne la DAJ, iar cel de al doilea se predă generatorului de deşeuri;

-............................certificate de origine, câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de deşeuri comercializată (coloana 3) către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (coloana 4), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 5).

 

Valabilitatea certificatelor de origine este de 12 luni, de la data emiterii.

 

Certificatul/Certificatele de origine, în număr de ......................................., se predă/predau generatorului de deşeuri .......................................................... reprezentat de dl/dna. ............................................... care se legitimează cu BI/CI, seria........ nr. ................... eliberat/ă de ................................................ la data de .................................................... tel. ............................... fax. ........................... e-mail .....................................................................

Certificatul de origine este valabil 12 luni de la data emiterii.

Prezentul certificat de origine s-a eliberat în ............. exemplare, din care un exemplar rămâne (a DAJ şi ............... exemplar/exemplare se predau generatorului de deşeuri.............................

 

Director executiv,

……………………………………..

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)


1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la Direcţia pentru agricultură judeţeană.

2) Data emiteri certificatului de origine.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană......................................................

Nr. ............../data...........

 

Scrisoare de solicitare a informaţiilor suplimentare

 

Către:....................................................................................................................................................................................

(nume şi prenume, adresă, date contact producător de culturi energetice/generator de deşeuri)

 

În urma verificării documentaţiei, înregistrată cu nr. .............. din data de ...................... pentru emiterea certificatului de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, vă informăm că au fost identificate neconcordanţe sau lipsa unor documente, după cum urmează:

- ………………………;

- ………………………;

- ………………………

În consecinţă, vă rugăm să faceţi precizări asupra neconcordanţelor semnalate şi să prezentaţi următoarele documente:

- ………………………;

- ………………………;

- ………………………

Până la completarea cererii, conform celor de mai sus, procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri se sistează.

 

Director executiv,

……………………………………..

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

 

ANEXA Nr. 8

Ia procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană......................................................

Nr. .........../data................

 

DECIZIE DE RESPINGERE

a cererii pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

 

Către:....................................................................................................................................................................................

(nume şi prenume, adresă, date contact producător de culturi energetice/generator de deşeuri)

 

În urma verificării documentaţiei, înregistrată cu nr. .......... din data de ...................pentru emiterea certificatului de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, si a informaţiilor suplimentare primite prin adresa dumneavoastră nr. ..................., vă informăm că au rezultat următoarele elemente de neconformitate:

- ………………………;

- ………………………;

- ………………………

 

Ca urmare, vă comunicăm decizia de respingere a cererii pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică.

 

Director executiv,

……………………………………..

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană........................

 

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ

a certificatelor de origine emise pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

 

Nr. crt.

Solicitant

Data depunerii cererii de solicitare admiterii certificatului de origine

Data emiterii certificatului de origine

Categoria de biomasă, defalcată conform prevederilor art. 2 din procedură

Cantităţi conform certificatului de origine

- t -

Producători de energie electrică din surse regenerabile de energie

Persoana care a ridicat certificatul de origine

Total

din care comercializată

Nume şi prenume

Data primirii

Număr certificate de origine primite

Semnătura de primire

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

Ia procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.......................................................

 

SITUAŢIA

certificatelor de origine emise pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

An......./luna.........

 

Nr. crt.

Titular certificat de origine

Număr de înregistrare şi data emiterii certificatului de origine

Categoria de biomasa,defalcata conform prevederilor art. 2 din procedură

Cantitatea conform certificatului de origine

- t -

Producători de energie electrică din surse regenerabile de energie

Număr certificate de origine

Total

din care comercializată

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

……………………………………..

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

RAPORT DE EVIDENŢA

la nivel naţional a certificatelor de origine emise pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

An......./luna............

 

Nr. crt.

Judeţ

Titular certificat de origine

Număr de înregistrare şi data emiterii certificatului de origine

Categorie de biomasa, defalcată conform prevederilor art. 2din procedura

Cantităţi conform certificatul de origine

- t  -

Producător de energie electrică din surse regenerabile de energie

Total

din care comercializată

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană............................................

 

DECIZIE DE ANULARE

a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

Nr. ............./data..............

 

Către:............................................................................................................................................................................................

(nume şi prenume, adresă, date contact producător de culturi energetice/generator de deşeuri)

Vă comunicăm anularea Certificatului de origine nr. ............... din data ......................... ca urmare a constatării următoarelor inadvertenţe şi/sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ceea ce priveşte producţia de culturi energetice/deşeuri:

- ………………………;

- ………………………;

- ………………………

 

De asemenea, vă precizăm că nu veţi mai beneficia de certificate de origine pentru culturi energetice/deşeuri pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii prezentei decizii de anulare.

 

Director executiv,

……………………………………..

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea la cerere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, îh temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul şedinţei din data de 7 februarie 2012, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dezrobirii nr. 3, bl. F14, sc. 2, et. 2, ap. 8, judeţul Dolj, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu numărul J 16/232/25.03.2002, cod fiscal 14537102, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-258/29.12.2004, reprezentată legal de doamna Marinescu Lidia - director executiv, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,

a constatat următoarele:

- Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a solicitat prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 28.773 din 14 octombrie 2011 retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

- Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a reziliat contractele cu colaboratorii/asistenţii în brokeraj, aceştia fiind radiaţi din Jurnalul asistenţilor în brokeraj deschis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

- Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a reziliat contractele de intermediere încheiate cu societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare şi nu înregistrează debite faţă de acestea.

- Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu figurează cu sume restante în contul taxei de funcţionare datorate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

- Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. nu înregistrează prime de asigurare încasate şi nedecontate către societăţile de asigurare.

- Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. a procedat la notificarea asiguraţilor referitor la încetarea activităţii, în vederea efectuării plăţii ratelor de primă scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători.

- Societatea Comercială „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - SRL. nu are litigii înregistrate pe rolul instanţelor de judecată.

Faţă de motivele arătate, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în şedinţa din data de 7 februarie 2012, aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L. de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial a! României, Partea I,

drept care decide:

Art. 1. - Se retrage autorizaţia de funcţionare, la cerere, a Societăţii Comerciale „Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dezrobirii nr. 3, bl. F14, sc. 2, et. 2, ap. 8, judeţul Dolj, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu numărul J 16/232/25.03.2002, cod fiscal 14537102, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-258/29.12.2004, reprezentată legal de doamna Marinescu Lidia - director executiv, persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 5 lit. g) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Pe toată perioada de retragere a autorizaţiei de funcţionare prevăzută la art. 1, societăţii comerciale prevăzute la art. 1 i se interzic desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 129.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.