MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 167/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 167         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 martie 2012

 

SUMAR

 

 

LEGI ŞI DECRETE

 

26. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

274. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

130. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr.  930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 

137. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară ia dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 

139. - Hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. prin metode specifice pieţei de capital

 

150. - Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2012, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

115. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări:

1. Articolul 10 se abrogă.

2. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru structurile din subordinea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;

b) îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan;

c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale;

d) identifică teritoriile administrative până ia nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane;

e) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvemamentale şi operatori economici, cu alte persoane de drept public şi de drept privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane;

f) acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;

g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse;

h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;

i) elaborează criterii de selectare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane;

j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană;

k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate;

l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale;

m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan;

o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor;

p) îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în vederea elaborării şi aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localităţile montane;

q) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional;

r) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România;

s) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România;

ş) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale;

t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului;

ţ) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană;

u) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, simpozioane, seminare şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.

(2) Agenţia preia în structura sa organizatorică Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi.

(3) Personalul Agenţiei se repune în drepturi şi în posturile aferente, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii.

(4) Agenţia are sediul central în oraşul Câmpeni, judeţul Alba.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile aii. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

 

Bucureşti, 9 martie 2012.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010)

 

LISTA

unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţate prin legi, ordonanţe de urgenţă/ordonanţe ale Guvernului, supuse reorganizării

 

Nr. crt.

Instituţia supusă

reorganizării/sursa de finanţare

 

Actul normativ de înfiinţare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/entitatea rezultată/sursa de

finanţare/ministerul sau autoritatea coordonatoare

0

1

2

3

4

1.

Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor/ finanţată integral din bugetul  de stat

Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

Desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie

Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2.

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă/finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat

 

 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de

consultanţă agricolă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare

Desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie

Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

3.

Agenţia Domeniilor Statului/ finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publica şi privata al statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare

 

Activitatea privind renta viageră se preia de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începând cu 1 ianuarie2011.

4.

Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti/finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, aprobată prin Legea nr. 189/2008

Desfiinţare prin absorbţie

Activitatea se preia de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.

5.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară/ finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Desfiinţare prin fuziune

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral din bugetul de stat.

6.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale/finanţat integral din

bugetul de stat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de  stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Desfiinţare prin fuziune şi preluarea activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral din bugetul de stat.

7.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

 

Preia activitatea privind renta viageră de la Agenţia Domeniilor Statului începând cu 1 ianuarie 2011.


 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2012.

Nr. 274.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

Luând în considerare necesitatea desfăşurării la nivelul întregii ţări, în condiţii optime, a procesului electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2012 şi pentru a se evite o eventuală blocare a alegerilor în unele localităţi, din cauza lipsei fondurilor,

având în vedere necesitatea stabilirii unui mecanism de recuperare din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, a sumelor alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru desfăşurarea procesului electoral,

ţinând cont de imperativul asigurării bunei organizări a alegerilor locale, inclusiv sub aspectul centralizării informatice a rezultatelor votării,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Prin excepţie de la prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile locale din anul 2012, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul ordinii şi siguranţei publice pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor, a cheltuielilor aferente prelucrării, selectării şi distribuirii pe suport electronic de memorie a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare, tipăririi listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, precum şi a celorlalte tipizate utilizate în procesul electoral, respectiv sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului votării la nivel naţional, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică.

Art. 2. - Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile si/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 201?.

Art. 3. - (1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituţiile prefectului pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului.

(2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru plata hârtiei efectiv consumate la imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT şi a timbrelor autocolante se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) şi (2) se recuperează din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. - (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, asigură hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează, pe bază de proces-verbal, instituţiilor prefectului cantităţile de hârtie necesare imprimării buletinelor de vot.

(3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către instituţiile prefectului unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.

(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Instituţiile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot, în vederea garantării securităţii acestor documente.

Art. 5. - (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, cetăţenilor cu drept de vot care îşi exercită acest drept în baza cărţii de identitate li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu menţiunea „Votat” şi data scrutinului.

(2) Membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărţii de identitate.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa fără a se produce deteriorarea acestui document.

(4) Timbrele autocolante au acelaşi format pentru toate circumscripţiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care deţin cărţi de identitate, cu un plus de 10%.

(5) Achiziţionarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le predă prefecţilor, pe bază de proces-verbal.

(6) Prefecţii distribuie, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, timbrele autocolante primarilor, care le predau preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, până cel târziu în preziua alegerilor.

(7) în vederea distribuirii timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor comunică primarilor, cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării, numărul alegătorilor care deţin cărţi de identitate, înscrişi în listele electorale permanente, pe fiecare secţie de votare.

(8) Ministerul Administraţiei şi Internelor furnizează primarilor datele prevăzute la alin. (7) în mod gratuit.

(9) După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare predau primarilor, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante neutilizate.

Art. 6. - (1) Sumele alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, potrivit art. 3 alin. (1), pentru desfăşurarea procesului electoral, se virează cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, după reţinerea sumelor necesare pentru plata hârtiei pentru buletinele de vot şi a sumelor pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” şi a timbrelor autocolante, iar recuperarea cheltuielilor se efectuează în condiţiile legii.

(2) Pentru reîntregirea fondurilor utilizate în procesul electoral, autorităţile administraţiei publice locale achită Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin instituţiile prefectului, din bugetele proprii, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, sumele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2).

(3) în cazul în care unităţile administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), instituţiile prefectului vor comunica direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti lista acestora şi sumele aferente nerestituite, în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

(4) Până la lichidarea obligaţiilor de plată către instituţiile prefectului, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile alin. (3), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii.

(5) Recuperarea de către instituţiile prefectului a sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit art. 3 alin. (1) şi (2), se efectuează cu sprijinul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

Art. 7. - Unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale vor include în bugetele proprii pe anul 2012 prevederi corespunzătoare pentru achitarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 alin. (1} şi (2), necesare desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificări le şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pantelimon” la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

a) la secţiunea „Inventarul drumurilor şi străzilor din oraşul Pantelimon” se modifică următoarele poziţii:

- poziţia nr. 6 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Aurel Vlaicu, 352 m, 3-8 m, 2.700 mp, Pietriş, 1998, 140.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 7 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Alunului, 76 m, 2,5-3 m, 225 mp, Pietriş, 1998, 11.700, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 8 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. A. I. Cuza, 139 m, 5-8 m, 890 mp, Beton + pietriş, 1998, 46.280, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 9 va avea următorul cuprins: .1.3.7.1., Str. Amurgului, 190 m, 7,5-8 m, 1.505 mp, Beton + pietriş, 1998, 78.260, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 10 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Albinelor, 167 m, 7-8 m, 1.220 mp, Pământ + pietriş. 1998, 63.440, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 12 va avea următorul cuprins: „1.3,7.1., Str. Aurora, 453 m, 5,5-7 m, 2.950 mp, Pietriş, 1998, 153.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 13 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Bârsei, 179 m, 3-9,5 m, 1.165 mp, Pietriş, 1998, 60.580, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 14 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Bradului, 125 m, 3-5 m, 400 mp, Pământ + pietriş, 1998, 20.800, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 15 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Biruinţei, 485 m, 7-9 m, 3.200 mp, Pietriş, 1998, 166.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 16 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Bd. Biruinţei, 1135 m, 6-16 m, 14.200 mp, Asfalt, 1998, 738.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 17 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Bobâlna, 203 m, 6,5-7 m, 1.405 mp, Beton + pietriş, 1998, 73.060, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 20 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Cicoarei, 102 m, 3,5-5,5 m, 442 mp, Pietriş, 1998, 22.984, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 21 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Crivăţului, 215 m, 6,5-9,5 m, 1.803 mp, Beton + pietriş, 1998, 93.756, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 24 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Cetinei. 202 m, 5-6 m, 1.089 mp, Pietriş, 1998, 56.628, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 25 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Ciucaş, 294 m, 4-7,5 m, 1.877 mp, Beton + pietriş, 1998, 97.604, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 26 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Crinului, 382 m, 2,5-5,5 m, 1.680 mp, Beton + pietriş, 1998, 87.360, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 28 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Carpenului, 64 m. 3-4 m, 212 mp, Pietriş, 1998, 11.024, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 29 va avea următorul cuprins: ,1.3.7.1, Str. Cornului, 75 m, 2,5-4 m, 263 mp, Pietriş, 1998, 13.676, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 31 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Intr. Câmpului, 970 m, 3-6 m, 4.750 mp, Pietriş, 1998, 247.000, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 34 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Crişana, 277 m, 5-9,5 m, 1.582 mp, Pietriş, 1998, 82.264, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 36 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Corneliu Coposu, 545 m, 5,5-7,5 m, 3.350 mp, Pietriş, 1998, 174.200, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 37 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Drumul Gării, 1450 m, 4,5-17 m, 14.700 mp, Pietriş +. asfalt, 1998, 764.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 38 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Ecaterina Teodoroiu, 485 m, 9-10 m, 4.700 mp, Asfalt, 1998, 244.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 40 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Eroilor, 505 m, 5-12 m, 4.500 mp, Asfalt, 1998, 234.000, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 43 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Eugen Lovinescu, 286 m, 5,5-6,5 m, 1.700 mp, Pietriş, 1998, 88.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 45 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Flaviei, 165 m, 5,5-9 m, 1.280 mp, Pietriş, 1998, 66.560, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 46 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Flaviei, 165 m, 8-10 m, 1.550 mp, Pietriş, 1998, 80.600, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 48 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Fânului, 137 m, 5-7 m, 830 mp, Pietriş, 1998, 43.160, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 50 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Frunzei, 188 m, 4-5 m, 891 mp, Pietriş, 1998, 46.332, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 51 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Făgetului, 380 m, 6,5 m, 2.470 mp, Pământ + pietriş + beton, 1998,128.440, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 57 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Garoafei, 120 m, 5-7 m, 700 mp, Pietriş, 1998, 36.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 58 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Ghiocei, 190 m, 3-5 m, 655 mp. Pietriş, 1998, 34.060, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 59 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Ghindei, 203 m, 4,5-6 m, 1.035 mp, Pietriş, 1998, 53.820, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 60 va avea următorul cuprins; „1.3.7.1., Str. G. Praporgescu, 160 m, 4-7 m, 850 mp, Pietriş, 1998, 44.200, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 61 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. George Călinescu, 615 m, 4-10 m, 4.200 mp, Pietriş, 1998, 218.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 62 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1-, Str. George Coşbuc, 302 m, 4,5-6,5 m, 1.490 mp, Pietriş, 1998, 77.480, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 64 va avea următorul cuprins: „1,3.7.1., Str. Horei, 265 m, 4-12,5 m, 1.900 mp, Pietriş, 1998, 98,800, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 67 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Iosif Sava, 565 m, 6-6,5 m, 3.450 mp, Pietriş, 1998, 179.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 69 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Jiului, 207 m, 3,5-4,5 m, 885 mp, Pietriş, 1998, 46.020, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 71 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Livezilor I, II, III, IV, 1.783 m, 5,5-11 m, 15.705 mp, Pietriş, 1998, 816.660, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 74 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Lămâiţei, 265 m, 4,5-7 m, 1.670 mp, Pietriş, 1998, 86.840, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 75 va avea următorul cuprins; „1.3.7.1., Str. Lucemei, 230 m, 5-7 m, 1.280 mp, Pietriş, 1998, 66.560, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 78 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Matei Basarab, 290 m, 3-13 m, 2.275 mp, Pietriş, 1998, 118.300, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 79 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Marin Preda, 380 m, 5-7,5 m, 2.500 mp, Pietriş, 1998, 130.000, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 81 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Macedoniei, 61 m, 5-6 m, 330 mp, Pământ +. pietriş, 1998, 17.160, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 83 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Măgurei, 175 m, 3t5-5 m, 625 mp, Pietriş, 1998, 32.500, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 84 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Mioriţei, 1.075 m, 10-15m, 13.105 mp, Asfalt, 1998, 681.460, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 85 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Mioriţei, 360 m, 2,5-7 m, 1.800 mp, Pământ + pietriş, 1998, 93.600, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 88 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Magheranului, 200 m, 3,5-7,5 m, 1.250 mp, Pietriş, 1998, 65.000, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 89 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Mureş, 145 m, 7,5-9,5 m, 1.210 mp, Pietriş, 1998, 62.920, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 91 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Meiului, 250 m, 8 m, 2.000 mp, Asfalt, 1998, 10.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 94 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Narciselor, 150 m, 6-7,5 m, 1.085 mp, Pământ + pietriş, 1998, 56.420, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 95 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Nucului, 160 m, 4,5-8,5 m, 870 mp, Pământ + pietriş, 1998, 45.240, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 97 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Portocalelor, 370 m, 6 m, 600 mp, Pământ + pietriş, 1998, 31.200, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 98 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Oiţelor, 230 m, 3-7 m, 970 mp, Pământ + pietriş, 1998, 50.440, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 101 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Pelinului, 162 m, A-5 m, 740 mp, Pământ +. pietriş, 1998, 38.480, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 106 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Pavel Tcacenco, 160 m, 5-6 m, 990 mp, Pietriş, 1998, 51.480, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 107 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Păcii, 160 m, 7,5-12 m, 1.375 mp, Pietriş, 1998, 71.500, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 110 va avea următorul cuprins: ,1.3.7.1., Str. Piersicului, 415 m, 4-8 m, 2.300 mp, Pământ + pietriş, 1998, 119.600, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 111 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Răscoalei, 4.860 m, 11 m, 53.487 mp, Pământ + pietriş + beton, 1998, 72.800, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 112 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Răscoalei, 655 m, 5,5-8 m, 3.900 mp, Pământ +. pietriş, 1998, 202.800, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 114 va avea următorul cuprins: ,1.3.7.1., Str. Răsăritului. 480 m, 5-8,5 mt 3.100 mp, Pietriş, 1998,161.200, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 116 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Răzorului, 175 m, 6,5-9 m, 1.255 mp, Pământ + pietriş, 1998, 65.260, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 118 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1, Str. Şcolii, 195 m, 7-10 m, 1.505 mp, Pietriş, 1998, 78.260, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 121 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Sălciei, 80 m, 4-5 m, 361 mp, Pământ + pietriş, 1998, 18.772, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 125 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Sulfinei, 160 m, 5-5.5 m, 820 mp, Pământ + pietriş, 1998, 42.640, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 126 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Sf. Gheorghe. 414 m, 4-7 m, 2.500 mp, Pietriş, 1998, 130.000, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 127 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Nicolae Titulescu, 200 m, 5-6 m, 1.200 mp, Pietriş, 1998, 62.400, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 128 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Tractorului, 1.520 m, 5-12 m, 13.800 mp, Pietriş + asfalt, 1998, 717.600, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 129 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Ţepeş Vodă, 270 m, 2-18 m, 1.535 mp, Pietriş, 1998, 79.820, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 130 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Tudor Vladimirescu, 415 m, 10-16 m, 5.110 mp, Asfalt, 1998, 265.720, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 133 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Tismana, 195 m, 5,5-6 m, 1.190 mp, Pământ + pietriş, 1998, 61.880, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 134 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Trifoiului, 197 m, 7-7,5 m, 1.480 mp, Pietriş, 1998, 76.960, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 135 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Teiului, 213 m, 5,5-6,5 m, 1.205 mp, Pietriş, 1998, 62.660, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 137 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Toamnei, 305 m, 5-6 m, 1.730 mp, Pietriş, 1998, 89.960, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 138 va avea următorul cuprins: ,1.3.7.1., Intr. Toamnei, 218 m, 3-7 m, 1.235 mp, Pământ + pietriş, 1998, 64,220, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 140 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Vântului, 165 m, 5-6 m, 855 mp. Pământ + pietriş, 1998, 44,460, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 141 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Viilor, 1.315 m, 11-16 m, 15.820 mp, Pietriş + asfalt, 1998, 822.640, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 145 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Zambilelor, 160 m, 3,5-5 m, 690 mp, Pământ + pietriş, 1998, 35.880, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 147 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Intr. Walter Mărăcineanu, 102 m, 6,5-8 m, 720 mp, Pământ + pietriş, 1998, 37.440, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 150 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1. Str. Dobrogeanu Gherea, 630 m, 5-13 m, 6.184 mp, Asfalt, 1998, 321.568, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 151 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1. Intr. Dobrogeanu Gherea, 96 m, 2,5-6 m, 477 mp, Asfalt, 1998, 24.804, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

- poziţia nr. 153 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1., Str. Duzilor, 530 m, 9,5-18 m, 5.900 mp. Asfalt, 1998, 30S.800, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15,09.2011”;

- poziţia nr. 154 va avea următorul cuprins: ,1.3.7.1., Intr. Duzilor, 66 m, 3-5,5 m, 295 mp, Pietriş, 1998, 15.340, Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/15.09.2011”;

b) la secţiunea „Inventarul drumurilor şi străzilor din oraşul Pantelimon”, după poziţia nr. 162 se introduc 16 noi poziţii, poziţiile nr. 163-178, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 6 martie 2012.

Nr. 130.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pantelimon

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte

acte doveditoare

Lungime

Lăţime

Suprafaţă

Stare drum

0

1

2

3

4

5

6

163

1.3.7.1.

Aleea Gadiolei

395 m

4-7m

1.900 mp

Pietriş

2010

98.800

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

164

1.3.7.1

Str. Anton Pann

260 m

4-6,5 m

1,500 mp

Pietriş

2004

78.000

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

165

Ta.7.i.

Str. Avicola

610 m

6,5-9 m

4,720 mp

Pietriş

2003

245.440

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

166

1.3.7.1.

Str. Bujorului

440 m

5,5-8 m

2.810 mp

Pietriş

2004

146.120

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

167

1.3,7.1,

Str. Constantin Brâncoveanu

530 m

6-7 m

3.450 mp

Pietriş

2004

179.400

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

168

1.3,7.1,

Str. Corcoduşului

175 m

6-7m

1.110 mp

Pietriş

2004

57.720

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. T0672011

169

1.3.7.1.

Intr. Ion Creangă

260 m

3-6m

1.260 mp

Pietriş

2007

65.520

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

170

1.3.7.1.

Intr. Magheranulu

103 m

2,8-3,9

300 mp

Pietriş

2004

15.600

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii  Consiliului local nr. 108/2011

171

1.3.7.1.

Intr. Plopului

86 m

4- 6,2 m

391 mp

Pietriş

2004

20.332

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

172

1.3.7.1.

Str. Magnoliei

620 m

6,5-7,5 m

4.200 mp

Pietriş

2004

218.400

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

.I73

1.3.7.1.

Str. Mircea Eliade

434 m

5-8m

2.890 mp

Pietriş

2004

150.280

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

174

1.3.7.1.

Str. Orhideei

620 m

6m

3.750 mp

Pietriş

2006

195.000

Domeniul public  al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

175

1.3.7.1.

Str. Poet George Ţărnea

1.800 m

8m

14.400 mp

Pietriş

2004

748.800

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

176

1.3.7.1.

Str. Roma

365 m

4-7,5 m

2.175 mp

Pietriş

2004

113.100

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

Î77

1.3.7.1.

Str. Sf. Maria

605 m

5-6,5 m

3.400 mp

Pietriş

2005

176.800

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

178

1.3.7.1.

Strada Vlăsiei

580 m

5,5-8,5 m

3.850 mp

Pietriş

2004

200.200

Domeniul public al oraşului Pantelimon, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 108/2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 1.400 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea restaurării, consolidării şi reamenajării imobilului Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Bruxelles, Belgia.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Dézsi Attila

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 137.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. prin metode specifice pieţei de capital

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. prin metode specifice pieţei de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 august 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins;

,Art. 3. - (1) în vederea încadrării în mecanismul cererii şi ofertei existente pe piaţă la momentul derulării ofertei publice secundare de vânzare, în cadrul tranşei aferente investitorilor mici - investitori care subscriu în valoare mai mică de 500.000 lei şi al tranşei aferente investitorilor mari - investitori care subscriu în valoare mai mare sau egală cu 500.000 lei, stabilite în condiţiile legii prin prospectul de ofertă publică secundară de vânzare, se aprobă un interval de preţ pe acţiune, în cadrul căruia se realizează subscrierile investitorilor pe perioada de derulare a ofertei, în afara căruia nu se vând acţiuni în cadrul niciuneia dintre cele două tranşe ale ofertei publice secundare de vânzare.

(2) Preţul pe acţiune se situează în intervalul având limita inferioară de 14,9 lei/acţiune şi limita superioară de 19,2 lei/acţiune şi include şi capetele intervalului. Învestiturii pot subscrie la orice preţ situat în acest interval, precum şi la capetele intervalului. Oferta publică secundară de vânzare se va derula pe o perioadă de 10 zile lucrătoare. Această perioadă poate fi prelungită cu acordul instituţiei publice implicate.

(3) Preţul de ofertă, respectiv preţul la care se vor vinde acţiunile, la care se va realiza alocarea tuturor acţiunilor subscrise şi alocate în oferta publică secundară de vânzare va fi determinat la două zile lucrătoare de la data închiderii ofertei, în mod distinct pe cele două tranşe, şi anume tranşa investitorilor mici şi tranşa investitorilor mari, conform mecanismului din prospectul de ofertă publică secundară de vânzare, şi va fi cel puţin egal cu 14,9 lei/acţiune, dar nu mai mare de 19,2 lei/acţiune. Preţul de ofertă determinat conform mecanismului din prospectul de ofertă publică secundară de vânzare aplicabil celor două tranşe poate fi diferit. Preţul de ofertă astfel determinat va fi comunicat de către intermediarul autorizat instituţiei publice implicate.”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 139.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2012, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2012 şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.

Art. 2. - În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2012 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 17 serii de trimitere.

Art. 3. - La numărul de locuri prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet.

Art. 4. - Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 şi 3.

Art. 5. - În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament.

Art. 6. - Pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de:

a) pensionar al sistemului public de pensii;

b) asigurat al sistemului public de pensii;

c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.

Art. 7. - (1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012 nr. 294/2011, la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul „Asistenţă socială”, alineatul „Ajutoare soc ale în natură”, către prestatorii de servicii, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RAZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berea

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 150.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier practicate de Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanţa nr. 401.075 din 12 martie 2012 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4, 6.2 şi 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

 

Bucureşti, 12 martie 2012.

Nr. 115.

 

ANEXA Nr.1

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de transport prin terminalul petrolier Motorină şi biodiesel

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

Descărcat din cisterne de cale ferată si încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă:

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

13,77

între 30.000 si 50.000 tone/lună

13,01

peste 50.000 tone/lună

12,24

Descărcat din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

13,75

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervoarele din Depozitul Castrai

indiferent de cantitate

5,81

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Sud

indiferent de cantitate

7,77

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Nord

indiferent de cantitate

10,14

Descărcat din navă în rezervoarele din Depozitul Castrol

indiferent de cantitate

5,81

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Port

indiferent de cantitate

9,53

Descărcat prin transhipment din navă în navă/barje

indiferent de cantitate

5,94

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată/autocisterne

indiferent de cantitate

17.75

Încărcat din rezervoarele Depozitului Castrol în autocisterne

Indiferent de cantitate

12,09

Încărcat din import din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

13,33

Încărcat din rezervoarele Depozitului Castrol în navă

indiferent de cantitate

10,90

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lot

indiferent de cantitate

15,31

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,75

Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervorul de condiţionare

indiferent de cantitate

10,78

Condiţionare motorină prin amestec cu biodiesel

indiferent de cantitate

                           7,66

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/lot)

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj < 100 tone/lot

 

1.530,76

 

Benzină

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă:

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

12,24

între 30.000 şi 50.000 tone/lună

11,87

peste 50.000 tone/lună

10,71

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

12,25

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

8,00

Descărcat din barje în rezervor

indiferent de cantitate

8,97

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

13,75

Încărcat din rezervor în autocisterne

indiferent de cantitate

17,74

Încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

11,85

Încărcat din barje în navă prin transbord direct

indiferent de cantitate

8,55

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,75

Descărcat prin transhipment din navă în navă/barje

indiferent de cantitate

5,94

 

Ţiţei

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

Descărcat din navă şi predare la S.C. CONPET- S.A.

 

cantităţi mai mici de 100.000 tone/lună

13,22

între 100.000 şi 190.000 tone/lună

12,81

între 190.000 si 230.000 tone/lună

10,20

peste 230.000 tone/lună

9,76

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

10,14

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

17,75

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor

indiferent de cantitate

13,93

Încărcat din rezervor la navă

indiferent de cantitate

11,12

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,75

Descărcat din navă în rezervor şi pompare din rezervor la navă

indiferent de cantitate

19,30

Descărcat prin transhipment între două nave

indiferent de cantitate

5,13

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi T.V.A.

 

ANFXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

 

Motorină şi biodiesel

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 5-a zi

0,00

Începând cu a 6-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,13

Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,18

Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:

 

- pentru cantităţi descărcate până la 200.000 tone/an

0,31

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 200.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 300.000 tone/an

0,28

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 300.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 400.000 tone/an

0,25

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 400.000 tone/an

0,22

 

Benzină şi ţiţei

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 5-a zi

0,00

Începând cu a 6-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,13

Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,18

Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport

0,31

 

NOTE:

1. Tarifele nu includ TVA

2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero”.

3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.