MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 169/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 169         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 martie 2012

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

136. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2012

 

138. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

 

140. - Hotărâre privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

116. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licenţe de explorare

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

În contextul implementării hotărârii-pilot pronunţate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României,

având în vedere urgenţa şi necesitatea adoptării unor măsuri care să permită concretizarea dreptului privind acordarea despăgubirilor, rezultate din aplicarea legilor privind restituirea proprietăţilor, astfel încât persoanele îndreptăţite să poată beneficia de acordarea unor despăgubiri certe, previzibile şi predictibile, în conformitate cu practica Curţii Europene a Drepturilor Omului,

având în vedere faptul că în acest moment nu mai există un mecanism instituţional şi legal prin care să se concretizeze dreptul persoanelor îndreptăţite la acordarea despăgubirilor şi prin urmare se impune acordarea unui interval de timp în vederea identificării de către statul român a unor soluţii financiare privind continuarea procesului de acordare a despăgubirilor,

întrucât Fondul Proprietatea, creat pentru despăgubirea foştilor proprietari, a înregistrat, potrivit ultimelor date statistice, o scădere accelerată a participaţiei statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în urma conversiei în acţiuni a titlurilor de despăgubire emise de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor,

întrucât, din cauza obligativităţii parcurgerii tuturor etapelor procesului de elaborare legislativă, momentul epuizării Fondului Proprietatea nu poate fi corelat cu momentul adoptării actului normativ privind implementarea hotărârii-pilot, care va reglementa, pe lângă măsurile privind reformarea legislaţiei în domeniu, şi modul în care va continua procesul de acordare a despăgubirilor,

având în vedere faptul că, ulterior momentului epuizării Fondului Proprietatea, prin emiterea de titluri de despăgubire de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în lipsa unei participaţii a statului la Fondul Proprietatea, nu mai pot fi parcurse toate etapele procesului de acordare a despăgubirilor reglementate de către titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că persoanele îndreptăţite se află în imposibilitatea exercitării după această dată a dreptului de opţiune privind dreptul la despăgubire sub formă de acţiuni la Fondul Proprietatea,

având în vedere dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, care prevăd faptul că „nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrului bugetar şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă, pe o perioadă de 6 luni, emiterea titlurilor de despăgubire, a titlurilor de conversie, precum şi procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despăgubiri, prevăzute de titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în perioada prevăzută la alin. (1), personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor întocmeşte şi ţine la zi evidenţa dosarelor de despăgubire, înregistrate în mod legal la aceasta, înregistrează noi dosare de despăgubiri, analizează documentaţia existentă în aceste dosare în vederea soluţionării legale a cererilor de despăgubire şi ia măsurile necesare în scopul inventarierii şi arhivării dosarelor de despăgubire depuse de către persoanele îndreptăţite.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Restituirea Proprietăţilor,

Dorina Danielescu

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1, şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 2, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Art. 2. - Se aprobă Lista proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2012, prevăzută în anexa nr. 3

Art. 3. - Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 3 „Lista proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate în anul 2012 din Fondul de mediu”, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 4. - (1) Din excedentul din anii precedenţi poate fi utilizată suma de 200.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute ca deficit în anexa nr. 1.

(2) Diferenţa rămasă din excedentul din anii precedenţi în sumă de 838.585 mii lei poate fi utilizată numai după constituirea şi utilizarea integrală a veniturilor totale prevăzute a se încasa în anul 2012, conform anexei nr. 1.

Art. 5. - (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se realizează prin conturi de venituri şi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului.

(2) Creditele bugetare aprobate în bugetul prevăzut la alin. (1) pot fi folosite, la cererea ordonatorului de credite, numai după deschiderea de credite bugetare.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Până la aprobarea normelor metodologice prevăzute la alin. (3), execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se realizează prin conturile de disponibilităţi care sunt deschise în prezent la Trezoreria Statului.

Art. 6. - Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu aferente lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 136.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL FONDULUI PENTRU MEDIU

 

 

 

mii lei

Denumire indicator

cod

Program 2012

A

B

C

TOTAL VENITURI

 

624935

I. VENITURI CURENTE

 

624935

A. VENITURI FISCALE

 

577.43S

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVI CI

 

275.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

275.000

Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

16.1009

275000

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

302 435

Alte Impozite si taxe fiscale

18.10.50

302435

o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, destinate dezmembrării, persoana fizică sau juridică

18 10 50 01

112.100

taxele încasate pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.1050.02

20900

taxele încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorifica bile

1810 50 03

2

o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare

18 10 50 04

25650

o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

18 10 50.05

7600

o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc. arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

18 10 50 06

25650

o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare

18 10 50 07

285

contribuţie de 3% din suma care se plăteşte anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

181050.08

665

cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu.

1810.50.12

333

o contribuţie de 100 tei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010. În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare

18.10.50.14

23 750

ecotaxa, în valoare de 0.1 lei/bucata, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

18105015

38 000

o taxă de 2 lei/l, aplicată uleiurilor ce fac obiectul HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse

18.10.50.16

47.500

C. VENITURI NEFISCALE

 

47.500

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

47 500

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

47.500

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

47.500

TOTAL CHELTUIELI

 

824935

CHELTUIELI CURENTE

01

824.935

ALTE TRANSFERURI

55

824935

CAPITOLUL Protecţia mediului

74 10

824 935

Subcap. Reducerea şi controlul poluării

74.10.03

824.935

Alte transferuri

55

824.935

Transferuri interne

55.01

824,935

DEFICIT/EXCEDENT

-

200000

Disponibil din anii precedenţi

1.038.589

Total venituri 2012

624 935

Total cheltuieli 2012

824.935

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU

 

 

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2012

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

43.418

I VENITURI CURENTE

 

43.418

A. VENITURI FISCALE

 

40.918

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

25.000

Taste pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

25.000

Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

16 10.09

25.000

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

15.918

Alto impozite şi taxo fiscale

18,10.50

15.918

o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, destinate dezmembrării, persoana fizică sau juridica

18.10.50.01

5.900

taxele încasate pentru emisiile de poluanţi în atmosfera, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare

afectează factorii de mediu

18.10.50 02

1.100

taxele încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificatele

18.10.50.03

1

o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate. pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare

18.10.50 04

1.350

o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

18.10.5005

400

o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,răchitei şi puieţilor

18.10.50 06

1.350

o contribuţie de 2 lei/kg anvelopa, datorata de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia in vigoare

18.10.5007

15

contribuţie de 3% din suma care se plăteşte anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.08

35

cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu.

1810.5012

17

o contribuţie de 100 lei/tonă. datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare

18.10.50.14

1.250


ecotaxa, în valoare de 0.1 Iei/bucala, aplicata pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

18,10.50.15

2.000

o laxă de 2 lei/l, aplicată uleiurilor ce fac obiectul HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse

18.10.50.16

2.500

C. VENITURI NEFISCALE

 

2.500

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

2 500

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

2.500

Alte venituri din dobânzi

31 10.03

2500

TOTAL CHELTUIELI

 

32.107

CHELTUIELI CURENTE

01

20455

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14.072

BUNURI ŞI SERVICII

20

6.383

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11.652

ACTIVE NEFINANCIARE

71

11 652

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

32.107

Administraţie centrală

74.1003

32.107

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

32.107

CHELTUIELI CURENTE

01

20,455

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14.072

Cheltuieli salariale in bani

10. 01

10.578

Salariu de bază

10.01.01

8,900

Alte sporuri

10.01.06

890

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01 12

148

Indemnizaţii de delegare

1001 13

50

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

590

Cheltuieli salariale in natură

10.02

513

Tichete de masă

10.02.01

513

Contribuţii

10.03

2.981

Contribuţii de asigurări sociale de stat

100301

2252

Contribui” de asigurările de şomaj

100302

55

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.0303

563

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

17

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

94

BUNURI SI SERVICII

20

6.383

Bunuri şi servicii

20.01

3880

Furnituri de birou

20,01,01

780

Materiale pentru curăţenie

20 0102

5

încălzit iluminat şi forţă motrică

20.01.03

500

Apă canal şi salubritate

20 0104

120

Carburanţi şi lubrifianţi

20 0105

125

Piese de schimb

200106

150

Poştă, telecomunicaţii, radio. tv.. internet

20 0108

600

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20 0109

100

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20 01,30

1500

Reparaţii curente

20.02

100

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05

100

Alte obiecte de inventar

20,05.30

100

Deplasări detaşări transferări

20.06

600

Deplasări interne detaşări transferări

ZUCG01

500

Deplasări în străinătate

20 06 02

100

Cârti, publicaţii şi materiale documentare

20.11

10

Consultanţă şi expertiză

20 12

100

Pregătire profesională

20.13

225

Protecţia muncii

20.14

50

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

20.25

100

Alte cheltuieli

20.30

1.218

Reclame şi publicitate

20.30.01

20

Protocol şi reprezentare

20 30 02

300

Prime de asigurare non-viaţă

20 30 03

25

Chirii

20 30.04

100


Executarea silita a creanţelor bugetare

20 30 09

70

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30-30

703

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11.652

ACTIVE NEFINANCIARE

71

11.652

Active fixe

71.01

3.958

Construcţii

71 01 0!

3 768

Alte active fixe

71.01.30

190

Reparat» capitale aferente activelor fixe

71.03

7 694

DEFICIT/EXCEDENT

 

11 311

Disponibil din anii precedenţi

 

58 228

Total venituri 2012

 

43 418

Total cheltuieli 2012

 

32 107

 

ANEXA Nr. 3

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2012

 

mii lei

 

Denumire Program

 

COD

 

Program 2012

1

 

2

3

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

55 01

824 935

824 935

finanţate din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

55 01

 

824 935

824 935

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apel şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului

finanţat din:

- venituri proprii

I Credite de angajament

II Credite bugetare

01

 

0

13 937

c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

03

 

0

41132

d) protecţia resurselor de apa. sisteme Integrate de alimentare cu apa. staţii de tratare, canalizare si staţii de epurare

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

04

 

815802

200 000

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate

finanţat din:

- venituri proprii

I Credite de angajament

II Credite bugetare

06

 

0

378

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologici si gospodărirea durabili a pădurilor

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

07

 

5 910

50 000

 

h) educaţia si conştientizarea publicului privind protecţia mediului

finanţat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

08

 

0

14 348

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

finanţai din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

09

 

94 0B1

m) monitorizări, studii fi cercetări in domeniul protecţiei mediului, pădurilor ţi apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale *au internaţionale, precum ti cercetare dezvoltare în domeniu

finanţai din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

13

 

0

19009

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

finanţat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

15

 

0

41 a»

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şt/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum si pentru refacerea unor obiective importante de infrastructura rutiera si feroviara. grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apa

finanţat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

16

 

0

51 100

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă. inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

finanţat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

17

 

0

90.000

r) Programul naţional tic îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

18

 

3 223

70 000

a) Programul de stimulare a înoirii Parcului auto naţional

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

19

 

0

114.000

v) Programul de dezvoltare mi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

22

 

0

20 000

w) Promovarea vehiculelor de transport rutier na poluante fi eficiente din punct de vedere energetic

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

23

 

0

5000

 

La previziunea creditelor de angajament s-au avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenţi pentru finanţarea programelor din Fondul pentru mediu în valoare de 1.038.585 mii lei şi veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2038, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şt cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 138.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

CIF RO 427282

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

60.798

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

54.698

 

 

a)

din producţia vândută

3

54.168

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

50

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

d1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

480

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

6.100

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

6.000

 

 

d)

alte venituri financiare

14

100

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

45.162

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

45.012

 

 

a!

cheltuieli materiale

18

11.100

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.047

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

45

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

19.120

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

14.008

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.152

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.190

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

74

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

766

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

122

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

960

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

160

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

800

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

8.200

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

4.300

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.200

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol din care:

40

35

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care

42

37

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

100

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

150

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

150

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

15.637

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.502

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

13.135

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 


 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56. 57, 58 şi 59.

60

13.135

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

700

 

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

11.165

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1.270

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

101.677

 

1

 

Surse proprii

72

9.470

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

92.207

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

28.496

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

28.496

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 

 

 

a)

interne

82

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

122.890

XI.

1

 

Rezerve legale

85

982

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

121.908

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

60.798

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

45.162

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

382

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

370

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

15.454

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

14.000

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

8

 

Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii producţii fizice şi ţinând cont de numărul mediu de personal.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se stabileşte în ziua de duminică, 10 iunie 2012, pentru:

a) consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru primari;

b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti;

c) consiliile judeţene, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 27 martie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-KĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabrlel Berea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 140.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor licenţe de explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.087/2012 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Tarcea, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială SI FEE DEEP PROJECT- S.R.L., judeţul Sibiu, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.088/2012 privind explorarea resurselor de calcar şi minereu de mangan din perimetrul Dealul Cheii, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială EUROLEMN TRANS - S.R.L., judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.089/2012 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - SA, municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.090/2012 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Băltită Măneşti, judeţul Prahova, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială AGREGATE PLOIEŞTI -S.R.L., judeţul Ilfov, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.091/2012 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Poiana, judeţul Dâmboviţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială BALASTIERA NEDELEA - S.R.L., judeţul Dâmboviţa, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.095/2012 privind explorarea resurselor de granit din perimetrul Valea Oii, judeţul Tulcea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială GRANIT AGREGATE - SRL., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.096/2012 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Săcăşeni F 1503, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială TRANSGEX - SA, judeţul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 8 - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.097/2012 privind explorarea resurselor de andezit din perimetrul Valea Rugului, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială EXCAV - PROD - SRL., judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.098/2012 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Pucioasa-Glodeni, judeţul Dâmboviţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială PIBIT - S.R.L., judeţul Dâmboviţa, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.09S/2012 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Băile Herculane - Şapte Izvoare Calde Dreapta, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - SA, Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.100/2012 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Câmecea, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială KOLKIDA COMPANY - S.R.L., judeţul Mehedinţi, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.102/2012 privind explorarea resurselor de granodiorit din perimetrul Dealul Lipova, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DAMALUC - S.R.L., judeţul Arad, în calitate de concesionar,

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

 

Bucureşti, 12 martie 2012.

Nr. 116.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.