MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 172/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 172         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

154. - Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

 

155. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 

157. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize

 

162. - Hotărâre privind asigurarea de spaţii destinate funcţionării cabinetelor de asistenţă medicală pentru personalul din sistemul justiţiei

 

164. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si obiectivului de investiţii „Patinoar artificial - structura preluata, Complex Sportiv Naţional «Poiana Braşov», municipiul Braşov, judeţul Braşov”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorina aferente trimestrului IV al anului 2011 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

53. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizaţi

 

73. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor a Comisiei pentru determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

208. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene si a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

 

3.470. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul sumelor care se alocă în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării.

Art. 2. - (1) Cuantumul sumelor pentru tomatele destinate procesării, aferent cererilor unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2011 eligibile depuse de beneficiari, este de 740,20 euro/ha.

(2) Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,3575 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2011 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 289 din 1 octombrie 2011.

Art. 3. - Beneficiarii schemelor de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea prim-procesatorilor.

Art. 4. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării sunt de 869.000 euro şi se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012 ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011.

Art. 5. - Prezenta hotărâre respectă prevederile art. 128 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 154.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 2, la punctul I, numărul curent 2 se abrogă.

4. La anexa nr. 2, la punctul I, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:

NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 451 de posturi.”

5. La anexa nr. 2, la punctul II, după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 11, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

„11.

Biblioteca Naţională a României

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat”

 

6. La anexa nr. 2, la punctul II, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NOTA: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-44 pot utiliza un număr maxim de 6.104 de posturi.”

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii

şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 155.

 

ANEXA11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

 

Numărul maxim de posturi - 141 (exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DEMANAGEMENT APROIECTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER DIPLOMATIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA RFLAŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTERCULTURALITATE

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFRVICIUL LEGISLATIV ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

BIROUL CULTURĂ SCRISA, BIBLIOTECI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

BIROUL ARTELE SPECTACOLULUI, CINEMATOGRAFIE, AUDIOVIZUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI*

 

 

 

 

DIRECŢIA BUGET, FINANŢE SI CONTABILITATE

 

ACHIZIŢII PUBLICE*

 

MONUMENTE DE FORPUBLIC ŞI ARHITECTURA CONTEMPORANA*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN*

 

 

 

 

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIV

 

 

 

 

AFACERI EUROPENE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE *

 

 

 

 

DIRECŢIA MANAGEMENTUL

 

 

ADMINISTRATIV, ARHIVA, IT

 

INFORMAŢII CLASIFICATE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL MANAGEMENT CULTURAL, STRATEGII ŞI POLITICI PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin Ordin al ministrului.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi tranzitul mărfurilor purtătoare de accize, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 157.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind asigurarea de spaţii destinate funcţionării cabinetelor de asistenţă medicală pentru personalul din sistemul justiţiei

 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 şi 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 866-869 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, precum şi cele ale art. 1 alin. (5) lit. c) şi art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 43 alin. (2) şi art. 127 lit. e) şi g) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând dispoziţiile art. 60 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 6 pct. VI 11.1. teza I din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii din sistemul justiţiei care se află în subordinea sau în coordonarea Ministerului Justiţiei sunt autorizate ca, în imobilele proprietate publică a statului aflate în administrarea acestora, să asigure, ţinând seama de posibilităţile existente, în folosinţă gratuită, spaţii locative adecvate pentru funcţionarea cabinetelor medicale ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, instituţie publică din subordinea Ministerului Justiţiei.

(2) Stabilirea instanţelor în cadrul cărora se asigură, potrivit alin. (1), spaţii locative pentru funcţionarea cabinetelor medicale se face sub controlul şi coordonarea curţilor de apel, în colaborare cu compartimentul de specialitate din Ministerul Justiţiei şi cu reprezentanţi ai Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu.

(3) Lista spaţiilor destinate funcţionării cabinetelor medicale prevăzute la alin. (2) se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului justiţiei.

(4) întreţinerea şi funcţionarea spaţiului în care este organizat cabinetul medical se asigură din bugetul instituţiei publice care are spaţiul în administrare, fiind considerate activităţi specifice potrivit art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se duc la îndeplinire de Ministerul Justiţiei, de curţile de apel şi de Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 162.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Patinoar artificial - structură preluată, Complex Sportiv Naţional «Poiana Braşov», municipiul Braşov, judeţul Braşov”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Patinoar artificial - structură preluată, Complex Sportiv Naţional «Poiana Braşov», municipiul Braşov, judeţul Braşov”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - SA, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Cristian Petrescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 164.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Patinoar artificial - structură preluată, Complex Sportiv Naţional «Poiana Braşov», municipiul Braşov, judeţul Braşov”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiar: - Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A. pe perioada realizării investiţiei;

- Consiliul Local al Municipiului Braşov, după realizarea investiţiei.

Amplasament: Poiana Braşov, municipiul Braşov, judeţul Braşov

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri la data d225 ianuarie2012; 1 euro = 4,351 lei), din care:

mii lei

34.429*)

- construcţii + montaj

mii lei

25.770

- Valoarea totală finanţată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.,

mii lei

34.429

din care:

 

 

- construcţii + montaj

mii lei

25.770

- Capacităţi: locuri

nr.

1.010

suprafaţa totală desfăşurată

mp

6.603,53

- Durata de realizare a investiţiei

luni

12

 

Factori de risc

Obiectivul seva proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea sa va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV al anului 2011 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 122.821 din 27 februarie 2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene, având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor

de stat pentru motorina utilizată în agricultură,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente trimestrului IV al anului 2011 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 58.375,079,897 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 70.050.095,86 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 29 februarie 2012

Nr. 42.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină aferente trimestrului IV al anului 2011 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr.  crt.

Specificare

Cantităţile de motorină

(litri)

Valoarea ajutorului de stat*)

(lei)

1.

Sectorul vegetal

52.216.289,798

62.659.547,75

2.

Sectorul zootehnic

6.093.497,749

7.312.197,29

3.

Sectorul îmbunătăţiri funciare

65.292,350

78.350,82

 

TOTAL:

58.375.079,897

70.050.095,86


*) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 1,20 lei/litru motorină.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizaţi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 66.817 din 9 martie 2012 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal, îh temeiul art. 6 alin. (3) şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, cu completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista gradatorilor autorizaţi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licenţei de gradator persoanelor propuse în lista prevăzută în anexă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Stelian Fuia

 

Bucureşti, 12 martie 2012.

Nr. 53.

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

gradatorilor autorizaţi

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

CNP

 

1

Alexandru

Simona

2850902100180

 

2

Anchidin

Constantin

1730918040051

 

3

Andrei

Mirela

2771009170314

 

4

Andrei

Valentina-Ştefania

2761227511665

 

5

Andrei

Veronica

2720413345381

 

6

Angheluţă

Ionela

2780123361698

 

7

Badea

Florin-George

1800122134218

 

8

Bădoi

Mitra-Mirela

2680402343233

 

9

Băducă

Sorin-Laurenţiu

1801014134215

 

10

Bănăţeanu

Georgiana

2810404510025

 

11

Bănulescu

Cucuta

2671222282208

 

12

Bâra

Alina-Elena

2891014511606

 

13

Bejan

Petru

1601220020012

 

14

Bogdan

Valerica

2680714510034

 

15

Bompa

Constantin

1690201224507

 

16

Borcescu

Neculai

1480421104961

 

17

Botezatu

Constantin

1820712270823

 

18

Brai

Elena-Doina

2600803100012

 

19

Brai

Titi

1561004104998

 

20

Branovici

Andreea-Mădălina

2900511134167

 

21

Breazu

Gabriela

2760117520011

 

22

Buiceac

Adrian

1690712221284

 

23

Călin

Nina

2640227520026

 

24

Cheberle

Ferdinand

1810917250805

 

25

Chiscan

Nicoleta-Mihaela

2760902093402

 

26

Chistol

Ana

2510914221236

 

27

Ciornea

Cristina

2670316070062

 

28

Cocea

Irina-Maria

2741017270584

 

29

Cocoşatu

Mariana

2800410166401

 

30

Condruţ

Ionica

2630604090031

 

31

Copilescu

Florentina-Adelina

2851202280867

 

32

Cosmici

Ionela

2760829131246

 

33

Creţu

Valeria-Anişoara

2890708205573

 

34

Cristea

Vasilica

2680228212964

 

35

Dascălu

Maria

2500424400123

 

36

Dascălu

Mădălin-Răzvan

1790120443040

 

37

Diaconu

Eugen

1660927163225

 

38

Dobre

Augustin-Simon

1720831090082

 

39

Dobre

Constantin

1860422132812

 

40

Dobre

Florina

2660101232600

 

41

Dobrinoiu

Valeria-Simona

2811216100163

 

42

Dragomanu

Florin

1840326100148

 

43

Dragomanu

Valerica

1620102104972

 

44

Drăghici

Silvica

2790530513504

 

 

45

Drăgşan

Carmela-Leontina

2880817340461

 

46

Drincă

Dragoş-Nicuşor

1850728210017

 

47

Drumea

Petruta

2680318511710

 

48

Dulgheru

Enuţa

2700801093415

 

49

Duma

Sebastian-Cristian

1751230020031

 

50

Duman

Ramona-Elvira

2690112040018

 

51

Ene

Adrian

1791029131216

 

52

Ene

Florina

2851030212716

 

53

Filip

Florin

1800424132819

 

54

Filipescu

Răzvan

1791202440036

 

55

Gafon

Ionuţ

1890326134164

 

56

Ganea

Claudiu-Laurenţiu

1691018134006

 

57

Gheorghe

Fănica

2690823092230

 

58

Gheorghe

Marioara

2680314093401

 

59

Gogonea

Alexandrina

2761222400019

 

60

Grigoraş

Alina-Mihaiela

2820405336532

 

61

Humă

Ioan

1681126221134

 

62

laba

Cătălin-Mihail

1710429093401

 

63

Ibănescu

Mariana

2670601372231

 

64

Ilie

Adriana

2701129221215

 

65

Ion

George-Dorinel

1690317090048

 

66

Ioneseu

Adrian

1830730133255

 

67

Ionescu

Corneliu

1670916510045

 

68

Iordan

Marin

1620307523122

 

69

Ivan

Iordan

1861120170062

 

70

Ivancea

Elena

2680229520059

 

71

Ivanciof

Liliana

2640221344241

 

72

Jitariu

Andreea

2861209350121

 

73

Jitariu

Claudia-Maria

2890814350063

 

74

Lazăr

Lidia

2650816100017

 

75

Lefebvre

Nicolas Paul C.

7800514090012

 

76

Lefter

Alexei

1590903100021

 

77

Lefter

Didina-Maria

2600126100016

 

78

Lixandru

Ionel

1720214431519

 

79

Lohon-Dimon

Ana-Genoveva

2780831163251

 

80

Lungu

Nicoleta-Sorina

2870720100134

 

81

Mancu

Fănel-Costel

1720212173205

 

82

Manta

Livia-Georgiana

2840814226702

 

83

Mateescu

Nicoleta

2710825280024

 

84

Mălăia

Aurel

1561018093942

 

85

Mândru

Constanta

2630206511661

 

86

Melinte

Emil

1530415040044

 

87

Mialţu

Floriana

2850914282217

 

88

Militaru

Ileana

2720622093401

 


89

Militaru

Nicoleta

2770903212955

 

90

Mirică

Valeriu

1780307100058

 

91

Miu

Monica

2710113100017

 

92

Moale

Steluţa

2771024345393

 

93

Modreanu

Tudora

2630909090034

 

94

Moldoveanu

Monica

2790718345381

 

95

Munteanu

Carmen

2721106173162

 

96

Muscă

Florica

2600823270625

 

97

Muşat

Alexandru-Iulian

1890803090069

 

98

Mutoiu

Adrian

1820115134171

 

99

Nedelcu

Iordan

1600328520060 |

 

100

Negrescu

Monica

2801226090073

 

101

Obadă

Grigore

1570722221156

 

102

Onoiu

Elena

2660705211666

 

103

Oprea

Niculina-Elena

2760814100083

 

104

Otvos

Carmen-Iuliana

2680625354802

 

105

Ovedenie

Tudoriţa

2740907343255

 

106

Palada

Florina

2660321232617

 

107

Palela

Aronica

2560630090051

 

108

Patentaşu

Emanoil

1730512510035

 

109

Păduraru

Adrian

1711006075088

 

110

Păduraru

Gică

1550730170352

 

111

Pena

Paul-Dragoş

1860912341414

 

112

Petrache

Mihaela

2720201170334

 

113

Petre

Elena

2841031511608

 

114

Petre

Minai

1820414210015

 

115

Pilici

George

1850706134253

 

116

Pintilii

Mariana

2700705221193

 

117

Pitaru

Veronica

2780603100092

 

118

Pîrvulescu

Mihaela-Maria

2770908293094

 

119

Poncea

Tatiana-Georgeta

2710715341719

 

120

Poteră

Ionuţ

1780321170352

 

121

Predescu

Cătălin

1830520132859

 

122

Pricopi

Alexandra-Constanţa

2800313238144

 

123

Pufleanu

Dumitru

1820310134288

 

124

Radu

Adrian

1670826293215

 

125

Radu

Dorela

2690930100026

 

126

Raşu

Elena

2570501284404

 

127

Răileanu

Adrian

1880717090098

 

128

Râmba

Laura

2820605204978

 

129

Roşea

Cătălin

1780304221229

 

130

Rotaru

Dumitru-Laurenţiu

1700303221132

 

 

131

Rusu

Nadia

2820818100176

 

132

Ruşeţ

Didica

2730319345399

 

133

Rută

Florin

1670825280801

 

134

Sandu

Petru

1700615075091

 

135

Simion

George-Florin

1830109100131

 

136

Sîrbu

Daniela-Dumitriţa

2821026071379

 

137

Slach

Robert-Ioan

1841017020073

 

138

Soare

Georgiana

2851212134211

 

139

Solzaru

Cristian

1760917090068

 

140

Spiru

Silvia

2670706510079

 

141

Stan

Adelina

2880105511616

 

142

Stoian

Laurenţiu-Dan

1880324090023

 

143

Stoian

Nicolae

1761202075093

 

144

Stoica

Marioara

2660624090027

 

145

Şerbănică

Raluca-Elena

2820506282201

 

146

Tănase

Adriana-Mihaela

2900611134136

 

147

Tănase

Cicerone

1590514390693

 

148

Toader

Gheorghe

1621120100058

 

149

Tofan

Gigei

1681107173166

 

150

Toloş

Ştefan- Alexandru

1871120134149

 

151

Toma

Ion

1620208100078

 

152

Tomaselli

Daniele

7850402090019

 

153

Tomozei

Dorina- Ada

2750507073531

 

154

Topor-Dosoftei

Nicolae

1840131460027

 

155

Toţe

Adrian-Florentin

1810503341408

 

156

Trifon

Elena-Mihaela

2881001510020

 

157

Tudoran

Ion

1631201131231

 

158

Tuzu

Flavius-Emilian

1870912100211

 

159

Tuzu

Gheorghe

1590108100083

 

160

Ţigănilă-Grigor

Alexandru-Ionuţ

1910924511602

 

161

Ţigănuş

Daniel

1881031133254

 

162

Tone

Valentin-Giorgian

1860922090031

 

163

Udrea

Mihaela

2741022133692

 

164

Ursache

Ionuţ-Mâdâlin

1910107226701

 

165

Ursache

Petru

1650218221167

 

166

Uţă

Nicolae

1621226211180

 

167

Vasile

Nicolae

1650724131234

 

168

Vîjian

Elena-Adina

2840511360011

 

169

Voicu

Georgeta

2670707293178

 

170

Zaharia

Dumitru

1531026080099

 

171

Zămescu

Valerică

1660602092233

 

172

Zlate

Ilie

1651227511677

 

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor a Comisiei pentru determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) La nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor se constituie Comisia pentru determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961.

(2) Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei pentru determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor

Gabriel Berea

 

Bucureşti, 12 martie 2012.

Nr. 73.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei pentru determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei pentru determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare Comisia, în vederea aplicării art. 9 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Comisiei

 

Art. 2. - (1) Comisia, cu sediul în municipiul Bucureşti. Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1, are următoarea componenţă:

a) preşedinte - secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) membri - câte un reprezentant titular şi un supleant din cadrul Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiare, Direcţiei generale management operaţional, Secretariatului general şi Direcţiei medicale;

c) secretar - un reprezentant din cadrul Secretariatului general.

(2) La şedinţele Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, şi câte un reprezentant al Asociaţiei Veteranilor de Război şi al Uniunii Foştilor Ofiţeri Activi Oprimaţi Politic, cu rol consultativ şi fără drept de vot.

(3) Nominalizarea membrilor Comisiei se face prin dispoziţie/ordin de zi pe unitatea/al şefilor structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, şi se comunică Secretariatului tehnic.

(4) Orice modificare a componenţei Comisiei se comunică Secretariatului tehnic, în scris, de către structurile prevăzute la alin. (1) lit. b).

Art. 3. - Secretariatul tehnic al Comisiei se asigură de către Secretariatul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Comisiei şi ale Secretariatului tehnic

 

Art. 4. - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

a) convoacă membrii Comisiei;

b) conduce şedinţele Comisiei;

c) semnează hotărârile privind determinarea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961.

Art. 5. - În urma primirii dosarelor de la secretar, Comisia desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3), respectiv la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 226/2011.

Art. 6. - Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:

a) primeşte de la Secretariatul tehnic cererile fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31decembrie 1961, precum şi documentele de lucru, pe care le înaintează Comisiei;

b) întocmeşte şi înaintează spre aprobare ordinea de zi preşedintelui Comisiei;

c) înaintează Secretariatului tehnic ordinea de zi aprobată;

d) redactează procesul-verbal al şedinţei;

e) întocmeşte proiectul hotărârilor adoptate;

f) comunică hotărârile Comisiei solicitanţilor;

g) înaintează hotărârile privind stabilirea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, ordonatorului principal de credite, pentru a dispune plata indemnizaţiei cuvenite, şi, după caz, Direcţiei generale management resurse umane, în cazul prevăzut la art. 9 alin. (4).

Art. 7. - Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:

a) primeşte şi înregistrează cererile şi dosarele depuse direct la Comisie sau transmise fie de către centrele militare, fie, prin corespondenţă cu confirmare de primire, de către fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961;

b) înaintează cererile împreună cu documentele depuse secretarului Comisiei;

c) comunică, în scris, ordinea de zi, locul, data şi ora de desfăşurare a şedinţelor ordinare/extraordinare structurilor din care fac parte membrii Comisiei;

d) gestionează şi arhivează documentaţia rezultată în urma desfăşurării activităţii Comisei.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea şi hotărârile Comisiei

 

Art. 8. - (1) Comisia se întâlneşte în şedinţe ordinare, de regulă, lunar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul depunerii unui număr mai mare de cereri, Comisia se poate întâlni şi în şedinţe extraordinare.

(3) Ordinea de zi, locul, data şi ora de desfăşurare a şedinţelor ordinare/extraordinare se comunică în scris de către Secretariatul tehnic structurilor din care fac parte membrii Comisiei, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea desfăşurării şedinţei.

Art. 9. - (1) Comisia este legal constituită şi emite hotărâri în prezenţa tuturor membrilor titulari sau a membrilor supleanţi.

(2) Dacă nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute la alin. (1), şedinţa Comisiei se amână pentru ziua lucrătoare următoare.

(3) Cu privire la cererile analizate, Comisia adoptă, cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor, una dintre următoarele hotărâri prin care:

a) constată calitatea de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961;

b) solicită completarea documentaţiei depuse;

c) respinge cererea.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), Comisia propune, după caz, înaintarea în gradul următor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în situaţia în care, din motive întemeiate, un membru nu poate participa la şedinţele Comisiei, structura din cară face parte va asigura prezenţa membrului supleant.

Art. 10. - Dezbaterile ce au loc în cadrul şedinţei Comisiei se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către secretarul Comisiei în termen de maximum două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei şi semnat de preşedinte şi de membrii Comisiei.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 11. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit specificului activităţii, Comisia poate colabora şi cu alte structuri din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 12. - Asigurarea spaţiului, aparaturii, consumabilelor şi a altor materiale necesare desfăşurării activităţii Comisiei şi Secretariatului tehnic se face prin grija Direcţiei generale logistice şi a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.L. 1.942 din 7 martie 2012, având în vedere art. 41 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru determinările pe care laboratoarele le pot efectua, dar nu sunt cuprinse în prezentul ordin, tarifarea se va face conform devizului.

Art. 3. - Sunt exceptate de la plata prestaţiilor prevăzute la art. 1 instituţiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi persoanele fizice care beneficiază de gratuitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Se interzice refacturarea în scop lucrativ a oricăreia dintre prestaţiile care fac obiectul prezentului ordin.

Art. 5. - Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică şi Direcţia generală economică din cadrul Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Institutul Naţional de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 20 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

 

Bucureşti, 7 martie 2012.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

 

LISTA

tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

 

Activitatea sau prestaţia

Tariful

- lei -

MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE

Examenul bacteriologic al sputei

25

Antibiograma

25

Determinarea litrului ASLO

19

Reacţia Wright

8

Reacţia Widal

19

Reacţia Huddlesson

6

Reacţia WDRL

10

Reacţii de fixare a complementului

21

Reacţii serice cantitative

9

Reacţii de hemaglutinoinhibare

38

Reacţii de latexaglutinare

12

Reacţii de hemaglutinare pasivă

14

Reacţii de aglutinare liză

14

Examen serologic pentru HIV

test rapid

34

 

ELISA

30

Determinare Ag. HBs

40

Confirmare Ag. HBs

50

Determinare anticorpi HBs

determinare calitativă

50

 

determinare cantitativă

50

Determinarea Ag. HBe

60

Determinarea anticorpilor HBe

60

Determinarea anticorpilor HBe

50

Determinarea anticorpilor HAV

50

Determinarea anticorpilor HCV

60

Determinarea anticorpilor HDV

60

Determinarea anticorpilor în difterie

hemaglutinare pasivă

19

 

ELISA

24

Determinarea anticorpilor în tetanos

22

Determinarea anticorpilor în rujeolă

90

Determinarea anticorpilor în rubeolă

80

Determinarea anticorpilor în tuşea convulsivă

20

Determinarea anticorpilor în infecţia cu Chl. trachomatis

25

Determinarea anticorpilor în oreion

45

Determinarea anticorpilor în leptospiroză

28

Determinarea anticorpilor în bruceloză

28

Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză

60

Alte determinări serologice

pe bază de deviz, în funcţie de agentul patogen de decelat

Coprocultură

35

Urocultură

30

Hemocultură

50

Hemocultură asistată în sistem automat

160

Exudat faringian

25

Alte culturi bacteriene

pe bază de deviz, în funcţie de agentul patogen de decelat

Examen coproparazitologic

12

ELISA în boli parazitare

pe bază de deviz, în funcţie de agentul patogen de decelat

Frotiu în picătură groasă pentru malarie şi filarioză

7

Examen de spută pentru Pneumocystis carinii

8

Alte determinări în boli parazitare

pe bază de deviz, în funcţie de agentul patogen de decelat şi de tehnica utilizată

Test rapid malarie

31

II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE

Eficienţa sterilizării

25/probă

Menţinerea sterilităţii

35/probă

Catgut chirurgical

18/probă

Soluţii perfuzabile

30/probă


Condiţii igienico-sanitare

35/probă

Aeromicrofloră

25/probă

III. VACCINĂRI

Vaccinări necuprinse în Programul naţional de imunizări

6+preţ vaccin

IV. ACTIVIĂŢI DDD

Dezinfecţii

0,25 lei/m2

Dezinsectii

0,19 lei/m2

Deratizări

0,13 lei/m2

V. IGIENĂ

 

V.1. Determinări în aerul ambiant

 

Acid clorhidric

19

Amoniac

22

Aldehide totale

27

Aerosoli de acid sulfuric şi sulfaţi solubili

25

Clor

27

Oxizi de azot

25

Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute)

25

Dioxid de sulf (valoare medie zilnica)

35

Fenoli

30

Hidrogen sulfurat

30

Dioxid de carbon

30

Monoxid de carbon

30

Fluor

30

Toluen

30

Pulberi în suspensie PM10, metoda gravimetrică (valoare medie zilnică)

45

Pulberi totale în suspensie (medie 30 minute)

30

Pulberi sedimentabile

25

Mercur

35

Sulfura de carbon

30

Ozon

30

Pulberi negre

25

3,4 benzpiren

45

Azbest

100

V.2. Determinări în apă

Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală)

Examen organoleptic şi fizic

Culoare, miros, gust

10/parametru

pH

10

Turbiditate

10

Conductivitate

10

Examen chimic

 

Amoniac

25

Nitriti

25

Cloruri

30

Substanţe organice oxidabile - CCOMn

25

Examen chimic complex pentru apa potabilă

Conform devizului


Determinări chimice în apă potabilă

Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică

10/probă

Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu, brom/bromaţi etc. (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

30/determinare

Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. (prin spectrofotometrie în absorbţie atomică)

pregătire probă

10

determinare

50/element

Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimică

35/determinare

Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie în absorbţie atomică)

pregătire probă

10

determinare

50/element

Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

38

Fluor (analiza electrochimică)

 

20

An ioni dizolvaţi: fluorură, iodură, clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat

etc. (prin ioncromatografie)

pregătire probă

10

determinare

200/probă

Cationi dizolvaţi: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu,

magneziu etc. (prin ioncromatografie)

pregătire probă

10

determinare

200/probă

Iod (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

25

Iod (determinare chimică)

 

25

Alcalinitate, aciditate

 

20

CB05

 

30

Suspensii

 

30

Reziduu fix

 

30

Fenol (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

45

Fenol (determinare chimica)

 

30

Reziduuri petroliere (metoda extracţiei)

 

100

Hidrocarburi policiclice aromatice prin metoda HPLC

pregătire probă

50

determinare

200/probă

Trihalometani (prin gazcromatografie)

pregătire probă

20

determinare

150/probă

Pesticide (prin gazcromatografie)

pregătire probă

30

determinare

200/probă

Oxigen dizolvat - metoda iodometrică

 

28

Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil

 

35

Carbon organic total (TOC, IC, TC. NPOC)

pregătire probă

50

determinare

150/proba

Fosfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

30

Fosfaţi - determinare chimică

 

30

Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

35

Sulfaţi (determinare gravimetrica)

 

30

Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

25

Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

35/determinare

Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

50

Duritate temporară, permanentă şi totală

 

25

Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

60

Clor rezidual

liber

15

total

25

Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv)

pregătire probă

65 170/1 element

determinare

300/2 elemente 400/3 elemente 500/4 elemente

determinare pentru fiecare element suplimentar

110/element

 

Bor (determinare prin spectroscopie moleculară)

25

Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru

Determinare prin spectrofotometrie în absorbţie atomică

pregătire probă

10

determinare

50/element

Determinare prin gazcromatografie

pregătire probă

50

determinare

150/probă

Determinare prin lichidcromatografie

pregătire probă

50

determinare

200/probă

Determinare prin ioncromatografie

pregătire probă

30

determinare

200/probă

Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv)

pregătire probă

65

determinare

170/1 element

determinare 6 elemente/probă

300/2 elemente

pentru fiecare element suplimentar

400/3 elemente

Ape reziduale şi de suprafaţă

pH

 

15

Turbiditate

 

15

CB05

 

30

Suspensii

 

35

Reziduu fix

 

30

Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

47

Substanţe organice oxidabile-CCOCr

 

50

Substanţe organice oxidabile-CCOMn

 

30

Oxigen dizolvat - metoda iodometrică

 

28

Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil

 

35

Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

35

Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

30

Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

33

Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

50

Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

38

Duritate

 

25

Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

60

Clor rezidual

liber

25

total

25

Cloruri

 

25

Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen, cupru nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

35/determinare

Mercur (analiza prin spectofotometrie cu absorbţie atomică cu generator de hidruri)

pregătire probă

25

determinare

50/element

Arsen (analiza prin spectofotometrie cu absorbţie atomică cu generator de hidruri)

pregătire probă

25

determinare

50/element

Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară)

 

40

Alcalinitate si aciditate

 

25

Brom/Bromaţi

 

35

Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei

Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică

 

35/probă

Număr colonii la 22°C şi 37°C

 

20/parametru

Bacterii coliforme

 

25


Escherichia coli

25

Enterococi

25

Clostridium perfringens

55

Bacterii din genul Salmonella

80/probă

Pseudomonas aeruginosa

30

Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele naturale

200/probă

Analiza microbiologică a apei de piscină

200

Determinare Legionella pneumophila

110

Apă de irigaţii

72

Ape reziduale menajere

250

Sol şi nămol

72

Plante irigate

78

Analiza parazitologică

200/probă

V.3. Determinări în alimente

 

Examen organoleptic

10

Examen fizic

 

Analize ponderale

10

Densitate

12

Umiditate

20

Refractometrie

12

Solubilitate

10

Granulaţie

10

Punct de topire

18

Punct de fierbere

11

Viscozitate

12

Examinări chimice

Proteine

75

Lipide prin:

metoda extracţiei simple

30

 

metoda Soxhlet

75

 

metoda butirometrică

40

Glucide - zahăr direct reducător

 

25

Glucide - zahăr total

 

30

Cenuşă:

totală

45

 

insolubilă în acid clorhidric

55

Colagen

 

60

Alfa aminoacizi liberi totali

 

8

Celuloză

 

36

Caroten (metoda clasică)

 

18

Vitamina C (metoda clasică)

 

24

Aciditate totală

 

15

Aciditate liberă

 

15

Aciditate volatilă

 

22

Azot uşor hidrolizabil

 

30

Plumb (prin spectrofotometrie în absorbţie atomică)

pregătire probă

50

determinare

50/probă

Mercur (prin spectrofotometrie în absorbţie atomică)

pregătire probă

70

determinare

50/probă

Conservanţi (metoda clasică)

 

35


Conservanţi (prin lichidcromatografie - HPLC)

pregătire probă

50

determinare

200/probă

Coloranţi - identificare

 

20

Azotaţi

 

40

Azotiţi

 

25

Polifosfaţi

 

42

Alcool metilic (metoda clasică)

 

21

Dioxid de carbon

 

16

Zaharine şi ciclamat (metoda clasică)

 

23/element

Zaharine şi ciclamat (prin lichidcromatografie - HPLC)

pregătire

50

probă determinare

200/probă

Iod total în sarea iodată

 

40

Clorură de magneziu în sare

 

15

Trioxid de fier în sare

 

25

Substanţe insolubile în apă

 

10

Substanţe insolubile în alcool

 

17

Indici pentru grăsimi:

indicele de iod

20

indicele de peroxid

16

indicele de saponificare

20

Controlul pasteurizării produselor alimentare:

pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei)

20

pasteurizarea înaltă a laptelui (testul peroxidazei)

22

semiconserve din carne (testul fosfatazei)

26

semiconserve din carne (testul coagulării proteinelor)

15

Determinarea pH în alimente

11

Identificarea amidonului:

în lapte

10

în produse de carne

12

Testul reductazei în lapte

 

12

Reacţia Kreiss în grăsimi

 

12

Teste de prospeţime:

identificarea amoniacului liber

25

identificarea hidrogenului sulfurat

25

Determinarea glutenului:

umed

11

indice glutenic

10

indice de deformare a glutenului

15

Determinarea porozităţii produselor de panificaţie

 

15

Controlul ermeticităţii conservelor

 

11

Determinarea capacităţii de creştere la drojdie

 

11

Determinarea conţinutului de fier în făină, boia de ardei şi zahăr

 

19

Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale

 

45

Controlul limitei de impurităţi în produse vegetale (metale grele)

 

69

Determinarea corpilor străini:

în cereale

12

impurităţi minerale în alimente

25

Determinări de aditivi alimentari

Determinare prin lichidcromatografie (HPLC)

pregătirea probei de alimente pentru determinare de îndulcitori, conservanţi, coloranţi etc.

50

determinare

200

 


Determinare prin ioncromatografie (IC)

pregătirea probei de alimente pentru determinare de: nitraţi, nitriti,  fosfaţi

50

 

determinare

150

Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în alimente cu destinaţie nutriţională specială

 pregătirea probei

100

determinare prin GC-ECD Determinare prin gazcromatografie (GC) (pesticide organoclorurate)

180/probă

 determinare prin GC-NPD (pesticide organofosforice)

180/probă

 pregătirea probei

100

Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) determinare prin HPLC (alte pesticide)

200

Determinare de micotoxine

Determinarea reziduurilor de micotoxine

prin ELISA cu purificare pe coloana de imunoafinitate

350/probă

prin ELISA fără purificare

230/probă

prin ELISA identificare rapidă

60/probă

Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC)

pregătirea probei de alimente

100

determinare

200

Determinări diverse

 

Dioxid de sulf total în leber şi produse dulci

26

Acid feric în sucuri şi germeni de fructe

20

Capsaicina în boia de ardei

35

Determinarea concentraţiei alcoolice

35/determinare

Determinarea esterilor, furfurolului şi alcoolilor superiori (metoda clasică)

35/determinare

Determinarea compoziţiei alcoolice prin gazcromatografie (GC)

pregătirea probei

30

determinare prin GC

150/probă

Determinarea clorurii de sodiu

25

Determinarea alcalinităţii

15

Tltru proteic

35

Extract cafea, ceai, vin

45

Cafeina (metoda clasică)

51

Cafeina (determinare prin lichidcromatografie)

pregătire probă

100

determinare prin HPLC

200

Reacţii de falsificare la miere

57

Determinarea calciului în lapte

37

Determinarea calciului în lapte prin spectrofotometrie în absorbţie atomică (cu prelucrarea probei)

pregătire probă

50

determinare

50

Determinarea substanţelor reducătoare din zahăr

28

Determinarea culorii zahărului

18

Cupru, plumb în vin şi alte băuturi alcoolice, prin spectrofotometrie în absorbţie atomică (cu prelucrarea probei)

pregătire probă

50

determinare

50/element

Bioxid de sulf liber în vin

 

15

Bioxid de sulf total în vin

 

25

Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice şi vin (metoda clasică)

 

35

 

determinare

180/probă

Bere - concentraţia mustului primitiv

 

30

Bere - determinarea culorii

 

12

Bere - determinarea dioxidului de carbon

 

25

Monoglutamat de sodiu (metoda clasică)

 

36


Substanţe organice nesaponificabile

27

Indice de tiobarbituric

36

Dioxid de carbon în alcool

25

Teste de simulare şi migrare metale (materiale în contact cu alimentul)

50/tip de simulant

Determinări bacteriologice din alimente

Bacterioscopie

4

Număr total de germeni

20

Bacterii coliforme

25

E.Coli

25

Salmonella

30

Stafilococ coaugulazo-pozitiv

25

Bacillus cereus

25

Bacterii sulfito-reductoare

25

Streptococ fecal

25

Yersinia

40

Vibrio parahaemoliticus

40

Bacilus subtilis

40

Leuconostoc

40

Campylobacter piloţi

25

Listeria monocytogenes

25

Enterobacterii

25

Drojdii şi mucegaiuri

18

Examen microbiologic al conservelor sterilizate

cu PH peste 4,5

23

cu PH sub 4,5

26

Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici

 

Recipienţi, utilaje

30/probă

Suprafeţe

30/probă

Aeromicrofloră

25/probă

Mâini personal

40/probă

Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare

 

Determinare statistică

100

Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu specificarea metodei de lucru

Determinare prin spectrofotometrie în absorbţie atomică

 

pregătire probă aer, aliment

50

pregătire probă apă

30

pregătire probă alte produse

50

determinare prin absorbţie atomică

50/element chimic

Determinare prin gazcromatografie

pregătire probă aer

30

pregătire probă apă, aliment, alte produse

50

pregătire probă alte produse

50

determinare prin gazcromatografie

150/probă

Determinare prin lichidcromatografie

pregătire probă aer

50

pregătire probă apă, aliment, alte produse

50

pregătire probă din material biologic

60

determinare prin lichidcromatografie

200/probă

 


Determinare prin ioncromatografie

pregătire probă aer

50

 

pregătire probă apă, aliment, alte produse

50

pregătirea proba alte produse

50

 

determinare prin ioncromatografie

150/probă

 

pregătire probă aer

30

 Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS)

pregătire probă alte produse

50

determinare 6 elemente/probă

400

pentru fiecare element suplimentar

15/element

V.4. Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie

1. Determinări fizico-chimice

Determinări organoleptice

10

Densitate

12

pH

15

Umiditate v. substanţă uscată

40

Solubilitate

10

Clor activ

20

Amoniac

20

Acid formic, formaldehidă

35

Alcalinitate

20

Aciditate totală

15

Aciditate

23

Alcalinitate

25

Substanţe reducătoare

35

Carbonaţi

35

Fosfaţi

35

Sulfaţi

35

Substanţă activă

38

Substanţă anionică

37

Indice de râncezire

73

Extracţie cu eter de petrol

30

Oxigen activ

37

Punct de tulburare

12

Stabilitate

15

Putere de spumare

12

Tipul emulsiei

25

Conţinut în substanţe volatile

36

Timpul de scurgere

15

Viscozitate

28

Punctul de topire

15

Punctul de solidificare

18

Acidul mercaptoacetic (cromatografie în strat subţire)

150

Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice

50

Determinări volumetrice în produsele cosmetice

25

Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice

150/probă

Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice

200/probă

Determinări electrochimice în produsele cosmetice

20


Determinări prin cromatografie în strat subţire din produsele cosmetice

150/probă

Determinări gravimetrice în produsele cosmetice

30

Determinări prin spectroscopie de absorbţie atomică în produsele cosmetice

100/element

Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice

50/element

Pregătire probă de produs cosmetic prin mineralizare

50

Pregătire probă de produs cosmetic prin extragere în solvenţi (pentru determinări de gaz cromatografie sau lichidcromatografie)

60

Prelevare probă

10

2. Determinări microbiologice

 

Număr total de germeni

25

Bacterii coliforme

45

E.Coli

45

Salmonella

100

Stafilococ aureus

50

Pseudomonas aeruginosa

72

Candida albicans

50

Enterobacter

40

Consultanţă de specialitate

80/oră

VI. MEDICINA MUNCII

Determinarea expunerii la zgomot

80/loc de muncă

Determinarea zgomotului şi analiză spectrală

90/loc de muncă

Determinarea vibraţiilor mecanice

80/loc de muncă

Determinarea/Evaluarea iluminatului

40/loc de muncă

Determinarea efortului profesional preponderent fizic

90/loc de muncă

Examen audiometric

45/persoană

Evaluarea solicitărilor vizuale în relaţie cu activitatea profesională (intrare în/ieşire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, recomandări

50/persoană

Examinare Ergovision

100/persoană

Probe funcţionale ventilatorii

25/persoană

Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor

30/persoană

Evaluarea capacităţii de muncă şi a oboselii profesionale

80/persoană

Teste funcţionale pentru diagnosticul sindromului Raynaud

50/persoană

Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial

55/loc de muncă

Evaluarea suprasolicitării termice a organismului

60/persoană

Măsurarea nivelelor câmpurilor magnetice statice şi ale câmpurilor electrice şi magnetice de joasă frecvenţă

50/loc de muncă

Măsurarea nivelelor câmpurilor electrice şi magnetice de joasă frecvenţă şi analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă

65/loc de muncă

Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă

100/loc de muncă

Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă şi analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă

150/loc de muncă

Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a densităţii de curent indus în corp de câmpurile electrice sau magnetice de joasă frecvenţă

conform devizului

Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a ratei de absorbţie specifice în expunerea la câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă

conform devizului

Expertiza expunerii la radiaţii laser

65/loc de muncă

Evaluarea nivelului câmpului electromagnetic

100/loc de muncă

Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri electromagnetice

150/buletin

Elaborarea referatului de impact asupra stării de sănătate privind expunerea la câmpuri electromagnetice

conform devizului


Examen clinic general

45/persoana

Chestionar de specialitate

40/chestionar

Evaluarea ergonomică a locului de muncă

50/loc de muncă

Recomandări ergonomice de concepţie sau corecţie privind disfuncţiile locului de muncă

50/loc de muncă

Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale ale locului de muncă

50/loc de muncă

Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale la o persoană

30/persoană

Stabilirea profilului psihologic al unei persoane

50/persoană

Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de muncă

85/loc de muncă

Profilaxia şi managementul stresului profesional

35/persoană

Determinarea riscurilor psihogene pentru sănătatea mintală a personalului

85/persoană

Determinări psihofiziologice pentru evaluarea adaptării şi oboselii în muncă

35/persoană

Determinări privind încărcarea executantului generată de conţinutul activităţii

35/persoană

Psihodiagnostic de psihopatologie ocupaţională

30/persoană

Testări psihologice privind autorizarea personalului pentru activităţi în condiţii de izolare, lucru la înălţime şi risc de electrocutare

35/persoană

Programe profilactice pentru menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii mintale a lucrătorilor pe loc de muncă sau grupuri-ţintă

100/loc de muncă 80/persoană

Evaluarea consumului energetic în relaţie cu activitatea profesională

prin metoda calorimetriei indirecte (aparat COSMED k4b2)

250/determinare

prin monitorizarea frecvenţei cardiace (Holter, ECG)

100/determinare

prin metoda observaţiei şi prin tabele specifice

50/determinare

Evaluarea reacţiilor cardiovasculare în relaţie cu activitatea profesională (prin monitorizare ECG si TA Holter)

150/de termina re

Evaluarea factorilor de risc cardiovascular şi a riscului cardiovascular legat de profesie

100/determinare

Recomandări privind îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii lucrătorilor cu risc cardiovascular legat de profesie

100/loc de muncă

Program de reabilitare a lucrătorilor cu risc cardiovascular şi metabolic legat de profesie

500/program

Studii inovative privind noi factori de risc în domeniul medicinei muncii

conform devizului

Determinarea prin expertizare a condiţiilor de muncă (deosebite, speciale şi alte situaţii)

200/expertiză

Determinări în aerul locurilor de muncă

 

Prelevare de probe de aer pe absorbitor

15/probă

Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarţuri, fibre de sticlă

20/probă

Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE

25/probă

Pulberi inhalabile gravimetrice

35

Pulberi respirabile

40

Determinarea conţinutului de bioxid de siliciu liber cristalin al pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin difractometrie

200

Fibre de azbest (microscopie optică)

100

Identificarea azbestului în diverse matrice prin spectroscopie IR cu transformata Fourier

200

Acetat de etil

30

Acetat bulilic

30

Acetonă prin metoda clasică

30

Acetonă prin gazcromatografie

pregătire probă

50

determinare

150

Acetat de metil

30

Acid acetic

30

Acid azotic

30

Acid cianhidric

35