MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 173/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 173         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

152. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

 

159. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

160. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucureşti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

60. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.26. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.107/2009 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe

 

70. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru abrogarea art. 16 alin. (3) lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.”- S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociaie,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 152.

 

ANEXĂ*)

 

Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

Bucureşti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2

Cod unic de înregistrare: 15619634

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

0

1

2

3

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

76 902

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

76 041

 

 

a)

din producţia vândută

3

74.014

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1 866

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

c1

subvenţii cf prevederilor egale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf prevederilor legate în vigoare

7

 

 

 

d)

producea de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

161

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

861

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

861

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

72 128

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

72 128

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

19 427

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

6 575

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1239

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

17 255

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd 22=Rd.94+Rd 95)

22

12 520

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3459

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurau sociale

24

2 585

 

 

 

 

cri privind contribuţia la asigurări pt. şomaj,

25

94

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

757

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salam

27

23

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1276

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

63

 

 

 

 

- tichete de cresa cf. Legii nr. 191/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 1 cu modificările si completările ulterioare

31

14

 

 

 

 

- ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

49

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

1213

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţa

33

 

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 


 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

6 918

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe, din care:

37

19 400

 

 

 

- cheltuieli cu prorata TVA

 

7.332

 

 

 

- alte cheltuieli cu impozite taxe şi vărsăminte asimilate

 

1.562

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

1.314

 

 

 

i1) contract de mandat, din care

39

1 106

 

 

 

- contract de mandat director general

 

89

 

 

 

- contract de mandat directori sucursale

 

1 017

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

36

 

 

 

 

tichete cadou potrivii Legi nr. I93/20OG cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care

42

93

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările ţi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsor zarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

30

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

49

 

 

 

i7) cheltuieli cu redevenţa miniera

 

1

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

4 774

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

W

1 317

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS OUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

3 457

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursam ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

3 457

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

346

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2938

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

173

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salarile

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 


VIII.

 

 

SURSE OE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

13.799

 

1

 

Surse proprii

72

13799

 

2

 

Alocatii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

interne

75

 

 

 

b)

externe

76

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

5

 

Alte surse

78

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

13 799

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

13 799

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investii

81

 

 

 

a)

interne

68

 

 

 

b)

externe

83

 

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

18 102

XI.

1

 

Rezerve legale

85

2 149

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

3

 

Alte rezerve

87

15 953

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

76 902

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

72 128

 

3

 

Nr. prognoza! de personal la finele anului

91

722.00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

717.00

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

13 747

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

94

12514

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri in bani şi/sau natura

96

1227

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1454

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

1598

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri curente(lei/persoana)(Rd 89/92)

99

107 255

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri comparabile (lei/persoana)(Rd 89/92 x ICP)

100

110 902

 

9

 

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

938

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

 

 

 

b)

preturi comparabile

106

 

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

 

 

 

b)

preturi comparabile

108

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 159.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE

1

755.434,19

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

730 434,19

 

 

a)

din producţia vândută

3

715 944,10

 

 

b)

rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană

4

 

 

 

c)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

d)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

6

 

 

 

 

d1

subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

d2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8

 

 

 

e)

producţia de imobilizări

9

100.00

 

 

f)

alte venituri din exploatare

10

14 390,09

 

2

 

Venituri financiare din care

11

25 000 CC

 

 

a)

din imobilizări financiare

12

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

c)

am dobânzi

14

10 000,00

 

 

d)

alte venituri financiare

15

15 000.00

 

3

 

Venituri extraordinare

16

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

17

696 421,57

 

1

 

Cheltuieli de exploatare din care

18

670 671,57

 

 

a)

cheltuieli materiale

19

7 763,22

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

20

6639,10

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

22

426.990,12

 

 

 

d1

ch. cu salariile

23

315 362.97

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

24

71 171,64

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

25

42 536,46

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

26

1 798,99

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

18 709,50

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salam

28

1 163,26

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

29

40 455,51

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

30

6.307,25

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

32

 


 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

33

583,38

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

34

 

 

 

 

 

d3.4) sume aferente pens. anticipate/ anticipate parţial/caz boală/ cf.L95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare/adaos variabil

35

29^091,44

 

 

 

 

d3-5) fond participare salariaţi ia profitul anului anterior

36

4,473,44

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

37

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

38

5.289,90

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

39

68240,02

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe, din care:

40

133 195,36

 

 

 

h1) contribuţie EUROCONTROL

41

32.373,87

 

 

 

h2) prestaţii AACR: verif. zbor. suprav. spaţiu aerian, informare spaţiu aeronautic etc.

42

25.645,01

 

 

0

Alte cheltuieli de exploatare. din care:

43

22 553.85

 

 

 

i1) contract de mandat

44

80.30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

45

1 000.00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

46

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care

47

100.00

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi Completările ulterioare

46

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

49

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

50

900,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

51

 

 

 

 

16) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

52

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care

53

25 750,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

54

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

55

25.750.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

se

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

57

59 012,62

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

58

8 969,92

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

59

50 042,70

 

1

 

Rezerve legale

60

2950,63

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

61

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

62

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor. comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

63

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

64

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct.1-5

65

47 092,07


 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

66

4 70921

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende În cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

67

40.028.26

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

68

2 354.60

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

69

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

70

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

71

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

72

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

?3

 

 

 

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

74

 

 

 

e)

alte cheltuieli

75

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

76

93 192 18

 

1

 

Surse proprii

77

93 192.18

 

2

 

Alocaţii de la buget

78

 

 

3

 

Credite bancare

79

 

 

 

a)

- interne

80

 

 

 

b)

- externe

81

 

 

4

 

Fonduri europene

82

 

 

5

 

Alte surse

83

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care

84

93 192.18

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

85

93 192.18

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

86

 

 

 

a)

- interne

87

 

 

 

b)

- externe

88

 

X.

 

 

REZERVE din care

89

5 305.23

 

1

 

Rezerve legale

90

2.950.63

XI.

2

 

Rezerve statutare

91

 

 

3

 

Alte rezerve

92

2.354.60

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

93

 

 

1

 

Venituri totale

94

755 434 19

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

95

696 421 57

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

96

1.545

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

97

1.545

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din care

98

324 028.13

 

 

a)

fond de salam aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

99

315 354 97

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

100

8,00

 

 

c)

alte bonificaţii şi bonuri în bani şi/sau natura

101

8.665 16

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

102

17.009.44

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în bani şi/sau natură

103

17.477.25

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

104

 


 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

105

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

106

46343

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

107

921,88

 

11

 

Plaţi restante

108

 

 

 

a)

preţuri curenta

109

 

 

 

b)

preţuri comparabile

110

 

 

12

 

Creanţe restante

111

23700.00

 

 

a)

preţuri curente

112

23700,00

 

 

b)

preţuri comparabile

113

23700 00

 

Indicator fizic = număr total de zboruri

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

 

Bucureşti, 13 martie 2012.

Nr. 160.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucureşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

- mi lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011Preliminat/Realizat)

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.544.019

2.623.025

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.432 148

2.543.025

 

 

a)

din producţia vândută

3

2.398.148

2.507.025

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

34000

35.000

 

 

 

 

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

111 871

80.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

6570

6.000

 

 

b)

din alte Investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

9 105

9.000

 

 

d)

alte venituri financiare

14

96.196

65.000

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd,17+48+51)

16

2 494 019

2 571 325

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2 354 637

2458.484

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1 534 485

1 653.912

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)

19

3430

3.888

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

154 772

159.410

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

111 820

115.170

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

32.559

33.535

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

24 328

25.057

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

866

892

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

7036

7.247

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

329

339

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

10.394

10.705

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

2229

2 296

 

 

 

 

- tichete de creşă cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

d3.2) tinete de masă

32

4 114

4 237

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3 307

3 406

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

306 570

319 248

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

295 039

296 972

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

60 341

25054

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80.3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care

40

250

250

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) ch. de reclama şi publicitate, din care

42

1 000

1 000

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

483

483

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

 

16) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1 060

1 079

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 90/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructuram, privatizării. administrator special, etc.

47b

144

148

 

2

 

Cheltuieli financiare, din cant:

48

138 917

112 841

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

38 868

42833

 

 

b)

alte cheltuieli financiara

50

100 049

70.008

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

463

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere»

52

50 000

51700

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

13.000

11 698

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

37 000

40 002

 

1

 

Rezerve legale

55

2 500

2 585

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

34.500

37417

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

61

1 725

2 806

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

31.050

31 804

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

1 725

2 806

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

523 500

782 304

 

1

 

Surse proprii

72

342 514

325 000

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

176141

360 017

 

 

f)

- interne

75

 

 

 

 

h)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

19 000

 

5

 

Alte surse

78

4 645

78 287

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

523 500

782 304

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

353 500

604 304

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

170 000

178 000

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

 

 

X.

 

 

REZERVE, din caro

34

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

85

2 500

2 585

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 


XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

2.544019

2 623 025

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

2.494 019

2 571 325

 

3

 

Nr. prognozat da personal la finele anului

91

2 200

2 200

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2 200

2 200

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care;

93

119.241

122 814

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract individual de muncă

94

111.474

114.814

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

346

356

 

 

c)

alte bonificaţii si tonusuri in bani si/sau natura

96

7421

7 644

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/121000

97

4 223

4 349

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.517

4 652

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente(lei/persoană)(Rd.89/92)

99

1 156

1 192

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

1 196

1 233

 

9

 

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (Kme retehnologizaţi/pers)

101

0.578

0,607

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd.l6/rd.1) x 1000

102

980

980

 

11

 

Plăţi restante

103

 

 

 

 

a)

Preţuri curente

104

800

784

 

 

b)

preţuri comparabile

105

827

784

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

69 808

68 411

 

 

b)

preţuri comparabile

108

72181

68 411

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

 

Având Tn vedere Avizul favorabil nr. 904.528 din 25 august 2011 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct

al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anisie Monica Cristina exercită, cu caracter temporar, funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RÂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefania Gabriella Ferencz

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 60.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.107/2009 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe,

îh temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.107/2009 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 9 octombrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele „Batalionul 500 Stat major şi deservire al Statului Major al Forţelor Terestre” şi „Unitatea Militară 01575 Bucureşti” se înlocuiesc cu sintagma „unitatea militară care are în evidenţă terenul”.

2. La anexa nr. 1, după punctul 8.1 se introduce un nou punct, punctul 8.11, cu următorul cuprins:

„8.11. Contractul de constituire a dreptului de folosinţă poate să înceteze şi prin acordul părţilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 9 martie 2012.

Nr. M.26.

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru abrogarea art. 16 alin. (3) lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera k) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 5 martie 2012.

Nr. 70.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMU L TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

- Forumul Democrat al Germanilor din România -

 

Organizaţia Judeţeană Braşov

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 12.134 lei

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Numele şi prenumele donatorului

CNP

Cetăţenia

Valoarea

Felul donaţiei

Data

Klein Albrecht-Gernot

1720325080031

română

9.340 lei

bani

2 noiembrie 2011

 

3. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2011 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Denumirea

Sediul

Naţionalitatea

CU.L

Valoarea

Felul donaţiei

Data

Fundaţia de Cooperare Internaţională Saxonia Transilvania

Râşnov, str. Caraiman nr. 34, judeţul Braşov

română

23930886

10.682,65 lei

bani

8 august 2011

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.