MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 185/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 185         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 martie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

47. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 

307. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 

48. - Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 

308. - Decret pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 

49. - Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

309. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

50. - Lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 

310. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 

52. - Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

 

312. - Decret privind promulgarea Legii pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

 

53. - Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

 

313. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

 

55 - Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

 

315. - Decret pentru promulgarea Legii privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

409. - Ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMAN IEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) pepiniere şi sere.”

2. La articolul 4, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:

,,n) pepinieră - teren pe care se cultivă şi se înmulţesc plante erbacee şi lemnoase până la transplantarea pentru plantare definitivă;

o) sere - terenuri acoperite de construcţii uşoare destinate cultivării plantelor.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii:

a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

d) să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

e) să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

f) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor;

g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora;

h) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi.”

4. Articolul 6 se abrogă.

5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul construcţiei.

(2) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei publice locale şi al autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului.”

6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Extinderea intravilanului localităţilor, transformarea zonelor cu alte funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorităţilor centrale şi locale se pot realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un minimum de 5% spaţii verzi publice.”

7. Articolul 18 se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 18, - (1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor privind spaţiile verzi.

(3) înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde,

(4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare.

(5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de prezenta lege.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), este permisă schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale, obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice şi autorităţilor judecătoreşti.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu

obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi terenurile amenajate ca grădini zoologice îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi.”

8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:

a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) şi g), ale art. 9 alin. (2) şi ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) şi I);

b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. b) şi c) şi ale art. 21 lit. b), c), d), e), j), m)şi n);

c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1);

d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 40.000 lei la 70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5);

e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1);

f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcţii provizorii, prin nerespectarea prevederilor art. 5 lit. d);

g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat, prin încălcarea prevederilor art. 5 lit. e) şi h), art. 10 alin. (3) şi ale art. 18 alin. (3), (4) şi (5);

h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spaţiu verde afectat, pentru nedispunerea de către autoritatea publică competentă a măsurii demolării prevăzute la art. 9 alin. (1).”

Art. II. - Procentul de 10% prevăzut la art. 18 alin. (7) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se aplică şi suprafeţelor totale ale spaţiilor verzi existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 47.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 307.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia se face în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor pot realiza venituri proprii din munca persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, conform prevederilor Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor pot arenda terenuri agricole, valorifica bunuri, încasa chirii, tarife, sponsorizări, în condiţiile legii.

Art. 3. - Veniturile realizate din activităţile prevăzute la art. 2 vor fi încasate, în condiţiile legii, de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de unităţile aflate în subordinea acesteia, după caz, în scopul finanţării parţiale a cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 68/1999 privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea nr. 219/2001, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 48.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 308.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 49.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 309.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 31 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cluburile sportive profesioniste se organizează pentru una sau mai multe ramuri sportive.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 50.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 310.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 24 din Legea nr. 448/2006 privind

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a> cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

(5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.”

Art. II. - La articolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi.

(2) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atât de unităţile cu capital de stat, cât şi de societăţile comerciale cu capital privat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 52.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia

României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 312.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unor suprafeţe de teren în suprafaţă totală de 27,12 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în vederea dezvoltării infrastructurii de turism balnear.

(2) Schimbarea destinaţiei terenului prevăzut la alin. (1)este interzisă şi se sancţionează conform legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Anexa nr. 3 Ia Legea nr. 45/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeţelor de teren care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, judeţul Cluj, în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Datele de identificare a terenului

Suprafaţa care se transmite

Nr. de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Municipiul Turda,

judeţul Cluj

Statul român, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, judeţul Cluj

Municipiul Turda, judeţul Cluj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

37

1262

Păşuni

8,57

101838

1277

Păşuni

1,53

1276

Ape, bălţi

0,08

1273

Ape, bălţi

0,33

1274

Păduri

0,08

1272

Ape, bălţi

0,13

1266

Neproductiv

9,17

1265

Ape, bălţi

0,16

1261

Neproductiv

7,07

 

 

 

 

TOTAL SUPRAFAŢA:

 

27,12 ha

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 313.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

 

Pentru crearea cadrului juridic necesar aplicării Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 121, din 15 mai 2009,

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil activităţii de cooperare dintre autorităţile publice române şi Europol.

(2) în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Europol - Oficiul European de Poliţie, înfiinţat prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 121, din 15 mai 2009, denumită în continuare Decizia Europol;

b) autoritate română competentă - autoritatea publică română cu atribuţii în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor ori care desfăşoară activităţi specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională;

c) ofiţeri de legătură la Europol - poliţiştii numiţi să reprezinte interesele Unităţii Naţionale Europol în cadrul Europol şi care constituie Biroul român de legătură la Europol;

d) organism comun de supraveghere - organismul înfiinţat prin art. 34 din Decizia Europol;

e) organism naţional de supraveghere - autoritatea publică română desemnată în această calitate, potrivit art. 33 din Decizia Europol;

f) Unitatea Naţională Europol - structura de specialitate, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Centrul de cooperare poliţienească internaţională;

g) infracţiuni de competenţa Europol - infracţiunile circumscrise competenţei Europol, astfel cum este stabilită la art. 4 din Decizia Europol;

h) infracţiuni conexe - infracţiunile ce intră în competenţa Europol prin săvârşirea lor în unul dintre scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Decizia Europol;

i) legislaţie din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale - legislaţia naţională, tratatele internaţionale la care România este parte şi instrumentele juridice ale Uniunii Europene relevante, aplicabile activităţilor specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională;

j) stat membru-statul membru al Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Se desemnează inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române ca reprezentant al României în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, iar şeful Centrului de cooperare poliţienească internaţională ca supleant al acestuia.

(2) Autorităţile publice române detaşează experţi naţionali la Europol, în condiţiile legislaţiei aplicabile fiecărei categorii de personal şi ale normelor de punere în aplicare adoptate potrivit art. 39 alin. (5) din Decizia Europol.

 

CAPITOLUL II

Asistenţa Europol cu privire la anchetele penale

 

SECŢIUNEA 1

Echipe comuna de anchetă

 

Art. 3. - (1) Autorităţile judiciare care constituie echipe comune de anchetă în condiţiile art. 182 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, în urma analizei proprii sau la solicitarea Europol, propun autorităţilor celorlalte state participante ca în componenţa echipelor respective să fie inclus şi personal Europol, în măsura în care obiectul anchetelor priveşte infracţiuni de competenţa Europol.

(2) Autorităţile judiciare prevăzute la alin. (1) transmit Europol solicitarea de participare în cadrul echipelor comune de anchetă, prin intermediul Unităţii Naţionale Europol, numai după obţinerea acordului autorităţilor celorlalte state participante.

(3) Modalităţile administrative de participare a personalului Europol în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României se stabilesc potrivit dispoziţiilor art. 6 din Decizia Europol.

(4) Personalul Europol participă în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României în calitate de membri detaşaţi.

(5) La solicitarea Europol, autorităţile publice române îşi exprimă acordul cu privire la includerea informaţiilor furnizate de acestea echipei comune de anchetă într-un sistem de prelucrare a informaţiilor de la nivelul Europol.

(6) Prejudiciul cauzat de personalul Europol pe timpul participării în cadrul echipelor comune de anchetă care funcţionează pe teritoriul României se repară în aceleaşi condiţii ca şi prejudiciul cauzat de membrii români ai echipei comune de anchetă.

(7) Autorităţile publice române, după informarea Unităţii Naţionale Europol, solicită Europol rambursarea integrală a contravalorii sumelor de bani plătite de către acestea victimelor sau persoanelor îndreptăţite să le primească

În numele acestora pentru repararea prejudiciului prevăzut la alin. (6), cu excepţia cazului în care prin dispoziţii convenite între statul român şi Europol se stabileşte altfel.

(8) Litigiile cu privire la solicitările prevăzute la alin. (7) se soluţionează în cadrul Consiliului de Administraţie al Europol, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) ultima teză din Decizia Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Iniţierea de anchete penale

 

Art. 4. - (1) Autorităţile române competente analizează cu prioritate solicitările Europol privind iniţierea, derularea şi coordonarea de anchete penale şi răspund la acestea, menţionând dacă anchetele solicitate vor fi iniţiate sau nu.

(2) în cazul în care autorităţile române competente decid să nu dea curs unei solicitări a Europol, în cuprinsul răspunsului se menţionează şi motivele care au stat la baza acestei decizii, cu excepţia cazurilor în care aceste motive nu pot fi divulgate potrivit art. 7 alin. (3) din Decizia Europol.

(3) Răspunsurile la solicitările Europol prevăzute la alin. (1), precum şi informaţiile furnizate Europol cu privire la rezultatele anchetelor sunt transmise prin intermediul Unităţii Naţionale Europol.

 

CAPITOLUL III

Canale de cooperare cu Europol

 

SECŢIUNEA 1

Unitatea Naţională Europol

 

Art. 5. - (1) Se desemnează Unitatea Naţională Europol ca punct unic de legătură cu Europol.

(2) Autorităţile române competente pot coopera direct cu Europol numai în situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării rapidităţii schimbului de date şi informaţii sau a păstrării confidenţialităţii acţiunilor desfăşurate.

(3) Orice comunicare directă cu Europol se desfăşoară cu informarea în prealabil a Unităţii Naţionale Europol.

Art. 6. - (1) Unitatea Naţională Europol are următoarele atribuţii principale:

a) furnizează Europol, din proprie iniţiativă, datele şi informaţiile operative pe care, în urma analizei proprii, le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Europol prevăzute la art. 5 din Decizia Europol;

b) răspunde solicitărilor de date şi informaţii operative şi de consiliere primite de Ea Europol;

c) actualizează datele şi informaţiile operative furnizate Europol;

d) evaluează, la solicitarea autorităţilor române competente, date şi informaţii operative şi transmite acestora rezultatul evaluării;

e) adresează Europol, din proprie iniţiativă sau la cererea unei autorităţi române competente, solicitări de consiliere, de date şi informaţii operative, precum şi de analiză;

f) furnizează Europol informaţii în vederea stocării acestora în bazele sale de date;

g) efectuează schimb de informaţii cu ofiţerii de legătură la Europol ai celorlalte state membre, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol, în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale;

h) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind datele şi informaţiile operative vehiculate în cadrul activităţilor proprii de schimb de informaţii cu Europol sau cu ofiţerii de legătură la Europol ai celorlalte state membre.

(2) Unitatea Naţională Europol nu furnizează Europol date şi informaţii operative dacă, în temeiul analizei proprii sau a elementelor furnizate de o altă autoritate română competentă, stabileşte că furnizarea de date şi informaţii operative către Europol în cazul respectiv determină apariţia uneia dintre consecinţele prevăzute la art. 8 alin. (5) din Decizia Europol.

Art. 7. - Şeful Unităţii Naţionale Europol participă la întâlnirile periodice cu şefii unităţilor naţionale ale celorlalte State membre, organizate în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute ia art. 8 alin. (7) din Decizia Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Ofiţerii de legătură la Europol

 

Art. 8. - (1) Ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, numeşte ofiţerii de legătură la Europol.

(2) Ofiţerii de legătură la Europol provin din rândul ofiţerilor de poliţie şi sunt trimişi în misiune permanentă în străinătate în funcţii asimilate ataşaţilor de afaceri interne, cu statut diplomatic.

(3) Ofiţerii de legătură la Europol sunt instruiţi de către Unitatea Naţională Europol, înainte de începerea activităţii în cadrul Biroului român de legătură la Europol.

(4) Aceştia reprezintă interesele Unităţii Naţionale Europol în cadrul Europol, în conformitate cu legislaţia română şi cu dispoziţiile aplicabile Europol.

Art. 9, - (1) Ofiţerii de legătură la Europol au următoarele atribuţii principale:

a) furnizează către Europol informaţii din partea Unităţii Naţionale Europol sau din partea autorităţilor române competente;

b) furnizează Unităţii Naţionale Europol informaţii din partea Europol;

c) cooperează cu personalul Europol în ceea ce priveşte comunicarea de informaţii şi consilierea;

d) sprijină schimbul de informaţii între Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol ai celorlalte state membre;

e) efectuează schimb de informaţii cu unităţile naţionale Europol din celelalte state membre, inclusiv cu privire la infracţiuni care nu sunt de competenţa Europol, în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale;

f) participă la activităţile grupurilor de analiză din care fac parte, constituite potrivii art. 14 alin. (2) din Decizia Europol.

(2) Ofiţerii de legătură la Europol îşi exercită atribuţiile fără a prejudicia realizarea atribuţiilor Unităţii Naţionale Europol prevăzute la art. 6.

Art. 10. - (1) în timpul activităţii în cadrul Biroului român de legătură la Europol şi după încetarea acestei activităţi, ofiţerii de legătură la Europol sunt ţinuţi de obligaţia de discreţie şi de confidenţialitate în condiţiile prevăzute la art. 41 din Decizia Europol.

(2) încălcarea de către ofiţerii de legătură la Europol a obligaţiei de discreţie şi de confidenţialitate prevăzută la art. 41 din Decizia Europol reprezintă o încălcare a îndatoririlor de serviciu şi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau, după caz, penală a acestora.

Art. 11. - Ofiţerii de legătură la Europol, precum şi membrii familiilor lor care îi însoţesc în misiune beneficiază de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţii lor în cadrul Europol, stabilite în condiţiile art. 51 alin. (3) din Decizia Europol.

 

CAPITOLUL IV

Schimbul de informaţii cu Europol

 

SECŢIUNEA 1

Sistemul informaţional Europol

 

Art. 12. - Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin structurile de specialitate şi Unitatea Naţională Europol, răspunde pentru menţinerea legăturilor cu sistemul informaţional Europol, prevăzut la art. 11 din Decizia Europol.

Art. 13. - Sistemul informaţional Europol este utilizat de Unitatea Naţională Europol şi de ofiţerii de legătură la Europol, din proprie iniţiativă sau la solicitarea autorităţilor române competente, pentru introducerea, extragerea, modificarea, completarea, corectarea ori ştergerea datelor necesare îndeplinirii sarcinilor Europol.

Art. 14. - (1)în sistemul informaţional Europol se introduc, potrivit art. 13, date referitoare la:

a) persoane cu privire la care se efectuează investigaţii poliţieneşti sau care sunt cercetate în cadrul unui proces penal, pentru săvârşirea ori participarea la săvârşirea unor infracţiuni de competenţa Europol, sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracţiune;

b) persoane cu privire la care există date sau indicii temeinice din care rezultă că acestea intenţionează să săvârşească o infracţiune de competenţa Europol.

(2) Datele introduse în sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevăzute la alin. (1) pot cuprinde numai informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) din Decizia Europol.

(3) Categoriile de date prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol se introduc în sistemul informaţional Europol chiar dacă nu conţin menţiuni referitoare la persoane.

Art. 15. - (1) Unitatea Naţională Europol comunică unităţilor naţionale Europol ale celorlalte state membre sau Europol, la solicitarea acestora, orice alte informaţii pe care le deţine cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1), în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale.

(2) Unitatea Naţională Europol, din proprie iniţiativă sau la cererea autorităţilor române competente, solicită unităţilor naţionale Europol ale celorlalte state membre alte informaţii cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1), în condiţiile legislaţiei din domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale.

(3) Unitatea Naţională Europol realizează schimbul de informaţii în condiţiile alin. (1) şi (2), inclusiv în cazurile în care acestea se referă ia una sau mai multe infracţiuni conexe despre care există date în sistemul informaţional Europol.

(4) Autorităţile române competente care au solicitat introducerea de date în sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) transmit Unităţii Naţionale Europol sau ofiţerilor de legătură la Europol o solicitare privind ştergerea acestor date, în termen de 20 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de apariţia uneia dintre următoarele situaţii:

a) în urma finalizării investigaţiei poliţieneşti nu s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la persoana în cauza;

b) în cadrul procesului penal, cu privire la persoana în cauză, s-a dispus scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal, în condiţiile art. 11 din Codul de procedură penală.

(5) Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol şterg datele pe care le-au introdus în sistemul informaţional Europol cu privire la persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) de îndată ce au luat cunoştinţă de apariţia uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (4).

Art. 16. – (1) Sistemul informaţional Europol poate fi consultat în mod direct şi de către autorităţile române competente prevăzute în anexa care face parte integrată din prezenta lege. Anexa poate fi modificată sau completată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Rezultatul consultării prevăzute la alin. (1) arata doar dacă datele solicitate sunt disponibile în sistemul informaţional Europol.

(3) Unitatea Naţională Europol, la solicitarea autorităţilor române competente, extrage din sistemul informaţional Europol datele identificate ca urmare a consultării prevăzute la alin. (1) şi le pune la dispoziţia acestora.

(4) Unitatea Naţională Europol realizează demersurile necesare pentru transmiterea la Secretariatul general al Consiliului a informaţiilor privind autorităţile române competente prevăzute în anexă, inclusiv modificările ulterioare ale acesteia.

Art. 17. - (1) Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol examinează de îndată informaţiile primite de la autorităţile române competente sau de la autorităţile competente ale celorlalte state membre privind acurateţea datelor din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care le-au introdus în sistemul informaţional Europol şi, atunci când este necesar, le modifică, le completează, le corectează ori le şterg.

(2) Autorităţile române competente transmit, prin intermediul Unităţii Naţionale Europol, autorităţilor competente ale celorlalte state membre informaţii din care rezultă că datele din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care acestea din urmă le-au introdus în sistemul informaţional Europol nu sunt corecte ori necesită a fi completate.

(3) în situaţia în care sistemul informaţional Europol cuprinde date din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol cu privire la o anumită persoană, Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol pot să introducă date suplimentare din aceleaşi categorii şi cu privire la aceeaşi persoană fără verificarea incidenţei cazurilor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(4) în cazul în care apar contradicţii între datele introduse potrivit alin. (3) şi datele deja existente în sistemul informaţional Europol, Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol, după caz, realizează demersurile necesare pentru consultarea autorităţilor competente ale statelor membre care au introdus datele respective, în vederea stabilirii actualităţii şi realităţii acestora.

(5) În cazul în care Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol stabilesc necesitatea ştergerii tuturor datelor din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol, pe care le-au introdus în sistemul informaţional Europol cu privire la o anumită persoană, informează despre aceasta autorităţile competente ale statelor membre care au introdus ulterior, cu privire la aceeaşi persoană, date din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol.

(6) De la data primirii comunicării privind decizia autorităţii competente dintr-un alt stat membru de a şterge toate datele din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Decizia Europol pe care aceasta le-a introdus în sistemul informaţional Europol cu privire la o anumită persoană, Unitatea Naţională Europol sau ofiţerul de legătură la Europol, atunci când au introdus ulterior, din proprie iniţiativă, cu privire la aceeaşi persoană, date din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Decizia Europol, ori autoritatea română competentă care a solicitat introducerea unor asemenea date preia răspunderea cu privire la protecţia datelor ce urmau a fi şterse, precum şi dreptul de a le modifica, completa, corecta sau şterge.

(7) Unitatea Naţională Europol sau ofiţerii de legătură la Europol, după caz, răspund pentru exactitatea şi actualitatea datelor pe care le introduc din proprie iniţiativă în sistemul informaţional Europol, precum şi pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Deciziei Europol la introducerea, extragerea ori modificarea datelor din sistemul informaţional Europol.

(8) Autorităţile române competente răspund pentru exactitatea şi actualitatea datelor introduse în sistemul informaţional Europol la solicitarea lor, precum şi pentru respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Deciziei Europol la solicitarea introducerii, extragerii sau modificării datelor din sistemul informaţional Europol.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Fişierele de lucru pentru analiză constituite la nivelul Europol

 

Art. 18. - (1) La cererea Europol sau din proprie iniţiativă, Unitatea Naţională Europol comunică Europol toate informaţiile necesare în cadrul unui anumit fişier de lucru pentru analiză, constituit potrivit art. 14-16 din Decizia Europol. Prevederile art. 6 a]in. (2) se aplică în mod corespunzător.

(2) în temeiul alin. (1) se comunică numai acele informaţii care pot fi utilizate, în condiţiile legii, de către autorităţile române competente în scopul prevenirii, descoperirii sau cercetării infracţiunilor.

(3) Autorităţile române competente prevăzute în anexă pot comunica direct Europol informaţii în condiţiile alin. (1)şi (2), cu informarea prealabilă a Unităţii Naţionale Europol, în cazurile în care Europol solicită transmiterea acestora fără întârziere ori atunci când autoritatea română competentă în cauză stabileşte că transmiterea fără întârziere este esenţială pentru realizarea activităţilor în cadrul fişierului de lucru pentru analiză.

(4) Autorităţile române competente care au comunicat Europol informaţii în condiţiile alin. (1)-(3) decid cu privire la condiţiile de utilizare a informaţiilor respective atunci când această utilizare presupune dezvăluirea către terţi.

(5) Ofiţerii de legătură la Europol şi personalul din cadrul Unităţii Naţionale Europol desemnat prin dispoziţia inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române au dreptul de a consulta sistemul de index creat de Europol pentru datele stocate în fişierele de lucru pentru analiză potrivit art. 15 din Decizia Europol.

Art. 19. - (1) Ofiţerii de legătură la Europol sunt autorizaţi să solicite informări cu privire la rezultatele analizelor de natură generală şi strategică realizate în cadrul fişierelor de lucru pentru analiză.

(2) Ofiţerii de legătură la Europol solicită să fie informaţi cu privire la analiza realizată de grupurile de analiză la care nu participă reprezentanţi ai autorităţilor române competente, dacă în urma consultării sistemului de index se constată că analiza are legătură cu una sau mai multe investigaţii poliţieneşti ori anchete penale desfăşurate la nivelul autorităţilor române competente.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se transmite tuturor membrilor respectivului grup de analiză, în scris, cuprinzând motivele pe care se întemeiază, după obţinerea aprobării şefului Unităţii Naţionale Europol.

(4) Obiecţiile ridicate în cadrul grupului de analiză cu privire la participarea unui ofiţer de legătură la Europol la analiza aflată în desfăşurare, ca urmare a transmiterii unei solicitări în condiţiile alin. (2) şi (3), se soluţionează în cadrul procedurii de conciliere prevăzută la art. 14 alin. (5) din Decizia Europol. Reprezentantul României în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, şeful Unităţii Naţionale Europol sau ofiţerul de legătură la Europol care a transmis solicitarea, cu acordul prealabil al şefului Unităţii Naţionale Europol, poate renunţa la participare numai dacă, în urma examinării informaţiilor puse la dispoziţie, stabileşte că analiza nu este utilă investigaţiei ori anchetei avute în vedere la momentul solicitării.

(5) Ofiţerii de legătură la Europol care participă în cadrul unui grup de analiză ca urmare a transmiterii unei solicitări în condiţiile alin. (2) şi (3) sunt obligaţi să obţină acordul statelor membre implicate iniţial în respectiva analiză, înainte de a utiliza informaţiile din fişierul de lucru pentru analiză, dacă această utilizare presupune dezvăluirea către terţi.

 

CAPITOLUL V

Reguli privind prelucrarea datelor în cadrul cooperării cu Europol

 

Art. 20. - Unitatea Naţională Europol şi ofiţerii de legătură la Europol solicită Europol comunicarea informaţiilor deţin jte de acesta referitoare la statul român, date privind conexiunile constatate între infracţiunile de competenţa Europol, precum şi furnizarea datelor şi informaţiilor operative referitoare la alte infracţiuni grave pe care Europol Ie-a constatat în decursul îndeplinirii sarcinilor sale.

Art. 21. - Autorităţile române competente cooperează cu Europol în vederea stabilirii mecanismelor de control al extragerilor de date din fişierele automatizate de date ale Europol utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile art. 18 din Decizia Europol.

Art. 22. - (1) Datele cu caracter personal obţinute din fişierele de date ale Europol sau comunicate de Europol prin orice alt mijloc sunt transmise sau utilizate exclusiv de către autorităţile române competente în scopul prevenirii, descoperirii şi cercetării infracţiunilor de competenţa Europol şi a altor infracţiuni grave.

(2) Autorităţile române competente care transmit sau solicită transmiterea de date către Europol precizează cazurile în care, potrivit legislaţiei române, utilizarea acestora este supusă unor condiţii restrictive şi comunică, la solicitarea autorităţilor din celelalte state membre, puncte de vedere cu privire la intenţia acestora de a utiliza datele în cazurile de excepţie prevăzute la art. 19 alin. (2) din Decizia Europol.

(3) Autorităţile române competente utilizează datele prevăzute la alin. (1) cu respectarea restricţiilor precizate de statul membru, statul terţ sau organismul terţ de la care provin datele respective. Se poate face excepţie numai după consultarea autorităţilor competente ale statului membru de la care provin datele şi cu luarea în considerare a punctului de vedere al acestora.

(4) Datele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (1) sau de către alte autorităţi decât cele prevăzute la alin. (1) numai cu acordul autorităţilor competente ale statului membru de la care provin datele respective.

(5) Autori taţi le române competente care transmit sau solicită transmiterea de date către Europol comunică, la solicitarea autorităţilor din celelalte state membre, acordul cu privire la utilizarea datelor respective în alte scopuri şi de către alte autorităţi decât cele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Decizia Europol, dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia română.

Art. 23. - (1) Datele introduse în fişierele de date ale Europol sunt păstrate numai pentru perioada necesară îndeplinirii sarcinilor Europol.

(2) Unitatea Naţională Europol examinează, în termen de cel mult 3 ani de la introducere, necesitatea continuării stocării datelor introduse de către aceasta sau de către ofiţerii de legătură la Europol în sistemul informaţional Europol.

(3) în cursul procesului de reexaminare, Unitatea Naţională Europol decide continuarea stocării datelor până la următoarea reexaminare care va avea loc după o nouă perioadă de 3 ani, în cazul în care aceste date sunt încă necesare în vederea realizării sarcinilor Europol.

(4) în cazul în care nu se ia nicio decizie cu privire la continuarea stocării datelor, datele respective sunt şterse în mod automat.

(5) Autorităţile române competente informează Europol cu privire la ştergerea din bazele de date naţionale a datelor comunicate către Europol şi stocate în alte fişiere de date ale Europol.

Art. 24. - (1) Autorităţile române competente care au transmis sau, după caz, au solicitat transmiterea de date către Europol comunică, la solicitarea Europol, acordul cu privire la transmiterea de către Europol a datelor respective către entităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) şi la art. 23 alin, (1) din Decizia Europol.

(2) Acordul prevăzut la alin. (1) poate fi exprimat fără rezerve sau sub rezerva unor condiţii speciale şi poate fi retras oricând de către autorităţile române competente care l-au acordat.

Art. 25. - Unitatea Naţională Europol transmite Europol date cu caracter personal provenind de la persoane fizice sau de la persoane juridice de drept privat numai dacă se stabileşte că acestea au o legătură directă cu date aflate deja la dispoziţia Europol.

Art. 26. (1) Autorităţile române competente răspund pentru:

a) legalitatea culegerii datelor, a transmiterii acestora către Europol, a introducerii, respectiva solicitării de introducere a lor în sistemul Europol, pentru exactitatea şi actualitatea acestora, precum şi pentru verificarea termenelor de stocare;

b) protecţia datelor care au fost transmise către Europol, dar care nu au fost încă incluse în unul dintre fişierele sale de date.

(2) Autorităţile române competente, din proprie iniţiativă sau la sesizarea Europol, solicită Unităţii Naţionale Europol modificarea, corectarea sau ştergerea datelor incorecte transmise Europol.

Art. 27. - (1) Unitatea Naţională Europol primeşte cereri privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol, potrivit art. 30 din Decizia Europol, pe care le transmite la Europol de îndată sau cel târziu în termen de o lună de la data primirii acestora.

(2) Autorităţile române competente cooperează cu Europol, în condiţiile art. 30 alin. (4) din Decizia Europol, în vederea formulării răspunsurilor la cererile privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Europol, comunicând inclusiv argumentele lor cu privire la incidenţa cazurilor de excepţie de la comunicare de informaţii, prevăzute la art. 30 alin. (5) din Decizia Europol. Autorităţile române competente răspund în termen de 30 de zile de la data primirii solicitărilor Europol.

{3) În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către autorităţile române competente prin intermediul sistemelor de evidenţă proprii, în cadrul cooperării cu Europol, exercitarea drepturilor persoanelor vizate se asigură în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, ale Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi de asigurare a ordinii publice.

Art. 28. - Se desemnează Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca organism naţional de supraveghere în sensul art. 33 din Decizia Europol şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.

Art. 29. - Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal desemnează cel mult 2 reprezentanţi şi supleanţii acestora în cadrul organismului comun de supraveghere.

Art. 30. - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cooperează cu organismul comun de supraveghere, atunci când este necesar, în vederea sporirii coerenţei aplicării normelor şi procedurilor în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv în vederea soluţionării căilor de atac prevăzute de art. 32 din Decizia Europol.

Art. 31. - Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 28, 29 şi 30 se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute anual în bugetul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 32. - Autorităţile române competente, individual sau în cooperare cu Europol, pun în aplicare măsuri vizând prelucrarea automatizată a datelor de către Europol menite:

a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

b)să împiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date în mod neautorizat;

c) să împiedice introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;

d) să împiedice utilizarea sistemelor de prelucrare automatizată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor;

e) să se asigure că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automatizată a datelor au acces numai la datele pentru care sunt autorizate;

f) să se asigure că este posibilă verificarea şi stabilirea organismelor cărora le pot fi comunicate sau le-au fost comunicate date cu caracter personal prin intermediul echipamentelor de comunicaţii;

g) să asigure posibilitatea de a verifica şi de a stabili ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele automatizate de prelucrare a datelor, precum şi când şi cine a introdus datele respective;

h) să împiedice consultarea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal pe parcursul transferurilor de date personale sau pe parcursul transportului suporturilor de date;

i) să se asigure că funcţionarea sistemelor instalate poate fi imediat remediată după producerea unei întreruperi;

j) să asigure funcţionarea fără defecţiuni a sistemului, raportarea imediată a defecţiunilor de funcţionare şi să se asigure că datele stocate nu sunt afectate de funcţionarea defectuoasă a sistemului.

Art. 33. - (1) Autorităţile române competente iau toate măsurile necesare pentru protejarea informaţiilor supuse regimului de confidenţialitate stabilit potrivit art. 40 din Decizia Europol sau, după caz, regimului juridic aferent informaţiilor clasificate, furnizate de Europol.

(2) Autorităţile române competente efectuează potrivit legii române, la solicitarea Europol formulată în condiţiile art. 40 alin. (2) din Decizia Europol, verificări de securitate asupra cetăţenilor români şi acordă celorlalte state membre asistenţă în acest sens.

(3) Autorităţile române competente permit accesul la informaţiile clasificate prevăzute la alin. (1), potrivit nivelului de acces, numai acelor persoane care posedă o autorizaţie de acces la informaţii clasificate.

Art. 34. - (1) Autorităţile publice române răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciul cauzat unei persoane prin utilizarea de date eronate provenind din fişierele Europol sau prin utilizarea de date care au fost stocate ori prelucrate în fişierele Europol cu nerespectarea dispoziţiilor Deciziei Europol,

(2) Autorităţile publice române solicită autorităţilor celorlalte state membre sau Europol, în condiţiile art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, rambursarea sumelor plătite pentru repararea prejudiciului prevăzut la alin. (1).

(3) Autorităţile române competente rambursează din bugetul propriu, în condiţiile art. 52 alin. (2) din Decizia Europol, sumele de bani plătite de autorităţile celorlalte state membre pentru repararea unui prejudiciu.

(4) Litigiile cu privire la solicitările prevăzute la alin. (2) şi (3) se soluţionează în cadrul Consiliului de administraţie al Europol, potrivit art. 52 alin. (3) din Decizia Europol.

 

CAPITOLUL VI

Asigurarea financiară

 

Art. 35. - (1) Cheltuielile efectuate de către Unitatea Naţională Europol în cadrul procesului de comunicare cu Europol sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Unitatea Naţională Europol solicită Europol rambursarea cheltuielilor de conectare.

Art. 36. - Cheltuielile legate de trimiterea în misiune a ofiţerilor de legătură la Europol, cu excepţia celor suportate de Europol, sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 37. - (1) Contravaloarea în lei a contribuţiei financiare a României stabilite potrivit art. 58 alin. (4) din Decizia Europol se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Sumele rambursate de Europol potrivit art. 58 alin. (5) din Decizia Europol constituie venit la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 329/2007, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 55.

 

 

ANEXĂ

 

AUTORITĂŢILE ROMÂNE COMPETENTE

care au dreptul de a consulta în mod direct sistemul informaţional Europol

 

I. Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin:

1. Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile subordonate;

2. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi unităţile subordonate;

3. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă;

4. Oficiul Român pentru Imigrări şi unităţile subordonate;

5. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi unităţile subordonate.

II. Ministerul Finanţelor Publice, prin:

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

III. Serviciul Român de Informaţii, prin:

- Direcţia generală prevenire şi combatere terorism.

IV. Ministerul Public

V. Instanţele judecătoreşti

VI. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

VII. Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin: Garda Naţională de Mediu.

VIII. Ministerul Justiţiei, prin:

- Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 315.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010

 

Având în vedere:

- art. 901-905 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Comisia superioară se numeşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi este formată din 5 (cinci) membri.

(2) Preşedintele şi membrii comisiei superioare fac parte din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(3) Activitatea de secretariat a comisiei superioare este asigurată de 3 (trei) persoane din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care formează secretariatul comisiei superioare, denumit în continuare secretariat.

(4) în funcţie de numărul contestaţiilor, numărul membrilor comisiei superioare poate fi suplimentat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Secretariatul primeşte contestaţia şi dosarul persoanei în cauză şi dispune înregistrarea acesteia în registrul comisiei superioare şi verificarea termenului legal de depunere de 30 de zile calendaristice de la comunicarea certificatelor de încadrare în grad de handicap.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Comisia superioară va proceda la evaluarea documentelor care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată, sens în care va emite decizia, care va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor acesteia.

(2) Decizia comisiei superioare se va aduce la cunoştinţa contestatarului prin intermediul comisiei de evaluare.

(3) în soluţionarea contestaţiei, comisia superioară poate pronunţa una dintre următoarele soluţii:

a) admiterea contestaţiei;

b) respingerea contestaţiei.

(4) în cazul admiterii contestaţiei, contestatarul va fi încadrat corespunzător în grad şi tip de handicap, în conformitate cu criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap.

(5) în cazul respingerii contestaţiei, comisia superioară poate decide:

a) menţinerea gradului şi tipului de handicap stabilite de comisia de evaluare;

b) modificarea gradului şi tipului de handicap stabilite de comisia de evaluare;

c) neîncadrarea în niciun grad şi tip de handicap.

(6) Respingerea contestaţiei se va pronunţa prin decizie şi va fi motivată.”

4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Comisia superioară coordonează metodologic activitatea comisiilor de evaluare cu privire la:

a) organizarea şi funcţionarea acestora;

b) respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane;

c) respectarea metodologiei de lucru;

d) corectitudinea stabilirii deficienţei funcţionale, a încadrării în grad de handicap, a datei dobândirii handicapului pentru cazurile care solicită pensionarea pentru limită de vârstă ca persoană cu handicap, în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a valabilităţii certificatelor.

(2) Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap, situaţie în care va emite o decizie cu valabilitate de la data soluţionării ei.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), comisia superioară va prezenta şi concluzii referitoare la situaţia identificată, precum şi măsurile legale care se impun.”

5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În activitatea de urmărire a respectării prevederilor legale în evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap, comisia superioară poate îndeplini misiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.”

Art. II. - Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

 

Bucureşti, 9 martie 2012.

Mr. 409.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.